پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و كاهش خطر سقوط قيمت سهام

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و كاهش خطر سقوط قيمت سهام یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و كاهش خطر سقوط قيمت سهام بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2 تاریخچه مطالعاتی 3
1-3 بیان مسئله 5
1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق 6
1-5 فرضیه‌های تحقیق 8
1-6 اهداف تحقیق 8
1-6-1 اهداف علمی 8
1-6-2 اهداف کاربردی 9
1-7 اهمیت تحقیق 9
1-8 حدود مطالعاتی 10
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 10
1-8-2 قلمرو زمانی تحقیق 10
1-8-3 قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-9 استفاده کنندگان تحقیق 10
1-9-1 استفاده کنندگان مستقیم 10
1-9-2 استفاده کنندگان غیرمستقیم 10
1-10 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه 14
2-2 عدم اطمینان اطلاعاتی 15
2-3 قیمت سهام 16
2-4 سقوط قیمت سهام 16
2-5 تعیین قیمت سهام 17
2-6 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام 20
2-7 عوامل موثر بر قيمت سهام 21
2-7-1 عوامل بیرونی 22
2-7-1-1 عوامل اقتصادي 22
2-7-1-2 عوامل سياسي – نظامي 25
2-7-1-3 عوامل فرهنگی- رفتاری 26
2-7-2 عوامل درونی 27
2-8 محتواي اطلاعاتي قيمت سهام 29
2-9 دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده 32
2-10 نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات 33
2-11 عدم تقارن اطلاعاتی 35
2-12 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعاتی 36
2-13 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه 38
2-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران 39
2-15 اندازه شرکت 39
2-16 اهرم مالی 39
2-17 پیشینه تحقیق 40
2-17-1 پژوهش‌های داخلی 40
2-17-2 پژوهش‌های خارجی 46
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 50
3-2 روش تحقیق 50
3-3 جامعه اماری و نمونه اماری 51
3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 52
3-5 فرضیات پژوهش 55
3-6 قلمرو تحقیق 55
3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق 55
3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق 56
3-6-3 قلمرو موضوعي تحقیق 56
3-7 روش جمع آوری داده ها 56
3-8 تابع آماره 56
3-8-1 آمار توصيفي داده ها 56
3-8-2 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) 57
3-8-3 آزمون دوربین واتسون 58
3-8-4 چند هم خطی 59
3-8-5 برازش رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه 60
3-8-6 دیاگرام پراکنش و معادله خط 61
3-8-7 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) 61
3-8-8 ضریب تعیین 62
3-8-9 ضریب تعیین تعدیل شده 63
3-8-10 معرفی نرم افزار SPSS 64
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1 مقدمه‏ 66
4-2 شاخص های توصیفی متغیرها 66
4-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق 68
4-3-1 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 68
4-3-2 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 69
4-3-2-1 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول 69
4-3-2-2 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم 71
4-3-2-3 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم 74
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1 مقدمه 79
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 79
5-2-1 نتايج فرضیه اصلی اول 79
5-2-2 نتايج فرضیه اصلی دوم 80
5-2-3 نتايج فرضیه اصلی سوم 81
5-3 نتیجه گیری کلی تحقیق 82
5-4 پیشنهادها 82
5-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش 82
5-4-2 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی 83
5-5 محدودیت های تحقیق 83
منابع و ماخذ
منابع فارسي 85
منابع لاتین: 88
پیوست ها
چکیده انگلیسی: 93

منابع و ماخذ

  منابع فارسي

بدري. ا. 1372. “اطلاعات حسابداري و تصميم گيري چند فرضيه رفتاري”، بررسی‌های حسابداري، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، سال اول، 4، 83-63.

جليلی. م. 1378. ” گزارشگري امتياز دهي و رتبه بندي اعتباري در بانك و بيمه”، انتشارات ترمه.

حجازي. ر، قيطاسي. ر، كريمي. م. 1390. “هموارسازي سود و عدم اطمينان اطلاعاتي”. فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. 63: 80-63.

خاکپور. ح. 1387. “بررسی رابطه بین قیمت سهام و سهام شناور در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه تحصیلی دانشکده علوم اداری، دانشگاه مازندران.

داوود آبادی فراهانی. ا، جلیلی. م. 1389. “بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران”. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک.

دوانی. غ. “بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام”. تهران: انتشارات نخستین، چاپ چهارم، 153.

راعی. ر، تلنگی. ا، 1383، “مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته تهران”، انتشارات سمت.

رسائیان. ا، رحیمی. ف، حنجری. س. 1389. “تأثیر مکانیزم‌های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگاهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، شماره 6، 125-144.

سلیمانی. غ، حمزی. ر. 1390. “اثر هموارسازي سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزينه سهامداران”. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 64، 112-91.

فتاحي. ر. 1389. “بررسي تأثير محافظه كاري حسابداري بر ريسك سقوط قيمت سهام شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه پيام نور مركز بهشهر.

فدوی. م، احمدپور. ا. 1389. “بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک.

فروغی. د، میرزایی. م. 1391. “تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز. 2: 117-77.

فولاد. ف، یعقوب نژاد. ا، تالانه. ع.1391. “محافظه كاري و كاهش خطر سقوط قيمت سهم”. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 3، 118-99.

قائمی. ا. 1379. “بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایان نامه تحصیلی، دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی.

قائمی. م، علوی. م. 1391. “رابطه بين شفافيت اطلاعات حسابداري و موجودي نقد”. فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت. 12:78-67.

قائمي، م، وطن پرست، م. “بررسي نقش اطلاعاتي حسابداري در كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسيهاي حسابداري و حسابرسي.

کرمی. غ، قربان زاده. ع. 1392. “تأثیر اصل تطابق بر عدم اطمينان اطلاعات”، دانش حسابداري و حسابرسي مديريت. 2(6)، 11-1.

کنعاني اميري. م، جهان خانی. ع، اعتمادی. ح. 1384. “تعيين رابطه بين مخارج سرمايه‌اي با ضريب Q و بازده آتي سهام در شرکت‌هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات حسابداري”، رساله دوره دکتري حسابداري. دانشگاه تربيت مدرس.

مرادي. ج، ولي پور. ه، قلمي. م. 1390. “تأثير محافظه كاري حسابداري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام”. فصلنامه حسابداري مديريت، 4.

نامدار. س. 1389. “بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريت سود در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک.

نوروش. ا، ابراهيمي كردلر. ع. 1384. “بررسي و تبيين رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد”. بررسی‌های حسابداري و حسابرسي، 42.

نوروش. ا، آژيري. ق. 1378. “تحقيق پيرامون محتواي اطلاعاتي اعداد. حسابداري در گزارشگري درون سازماني”. بررسی‌های حسابداري و حسابرسي، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، شماره 27 و 26، 144-134.

 منابع لاتین:

Aboody, D. & Lev, B. (2000). “Information asymmetry, R & D, and insider gains”. The Journal of Finance, 55, 2747-2766.

Ajinkya, B., Bhojraj, S. & Sengupta, P. (2005). “The association between outsider directors and institutional investors and the properties of management earning forecast”. Journal of Accounting Research, 43, 343-376.

Basu, S. (1997). “The con­­­servatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”. Journal of Accounting & Economics, 24, 3-37.

Chen, J., Hong, H. & Stein, J. (2001). “Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices”, Journal of Financial Economics, 61, 345-381.

Chen, L., (2009). “Income smoothing, Information uncertainty, stock returns and cost of equity. A dissertation for the degree of doctor of philosophy”, The University of Arizona.

Clark, P. K., (1973). “A subordinated stochastic process model with Finite variance for speculative prices”, Econometrical, 41, 135-156.

Copeland, T. E. (1976). “A Model of Asset Trading Under the Assumption of Sequential Information Arrival”. Journal of Finance 31, 1149-1168.

Dhaliwal, D.S., Huang, S.X., Khurana, I. & Pereira, R. (2008). “Product market competition and accounting conservatism”. Retrieved from http://www.Ssrn.Com.

Gedajlovic, E. Shapiro, D. (1998), “Management and Ownership Effects: Evidence from Five Countries”. Strategic Management Journal, Vol. 19, 533-553.

چکیده:

در تحقیق حاضر تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 تا 1391، برای بررسی این موضوع در مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار گرفته‌اند. متغير مستقل این تحقيق عدم اطمینان اطلاعاتی و متغیر وابسته این پژوهش، خطر سقوط قیمت سهام  می‌باشد؛ و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل گر، و همچنین از متغیرهای اندازه و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می‌گردد. در این پژوهش جهت دست‌یابی به اهداف مورد نظر تحقیق، 3 فرضیه اصلی تدوین گردیده است. نتايج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض ثابت ماندن عوامل ديگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شركت ها در آينده مي شود. ولی در شركت هاي با عدم تقارن اطلاعاتي پایین و بالا، عدم اطمینان اطلاعاتی در كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شركت ها در آينده تاثیری ندارد.

واژه‌های کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی.

فصل اول

كليات تحقیق

 1-1 مقدمه

منبع اطلاعاتي اكثريت فعالان بازار سرمايه، گزارش‌های مالي منتشره از جانب شرکت‌ها می‌باشد، كه به صورت دوره اي در اختيار عموم قرار می‌گیرد و مبناي تصميم­گیری‌های سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل براي خريد و فروش و سرمايه­گذاري در بازار سهام می‌باشد (جنسين[1] و مك لينگ، 1996، 307).

از آنجا که تصميم­گیری‌ها براي آينده است و حوادث و رويدادهاي خارج از اراده و كنترل بسياري در آينده اتفاق می‌افتد كه بر نتيجه تصميم مديران و سرمايه گذاران تأثیر قابل ملاحظه اي دارد، از اين رو مديران و سرمايه گذاران با نوعي عدم اطمينان نسبت به اطلاعات حسابداري رو به رو هستند که این عدم اطمینان می‌تواند تأثیراتی بر روی تصمیمات استفاده­کنندگان و در نتیجه قیمت سهام داشته باشد. در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

1-2 تاریخچه مطالعاتی

فتاحي (1389) تأثير محافظه كاري بر كاهش احتمال سقوط قيمت سهم را به پيروي از كيم و ژانگ (2010)، بررسي کرده است و در هر دو پژوهش از شيوه هاي تقريباً مشابهي استفاده شده است.

مرادي و همكاران (1390)، نمونه اي شامل 90 شركت از شرکت‌های پذيرفته شده بورس بررسي كرده كه نتايج آن حاكی از وجود رابطه اي منفي و معنادار بين محافظه كاري و سقوط قيمت سهام است. آن‌ها در پژوهش خود براي اندازه گيري سقوط قيمت سهام از معيار سقوط قيمت سهام در مطالعه كيم و ژانگ (2010)، استفاده کرده‌اند، که اندازه گيري آن مبتني بر بازده هاي فصلي شرکت‌ها بوده است؛ تنها متغيرهاي كنترلي اين پژوهش عبارتند از: اندازه شركت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام همچنين براي اندازه گيری محافظه كاري از معيارهاي باسو (1997) و معيار گيولي و هاين (2000) استفاده شده است.

مرادي و همكاران (1390)، همچنين رابطه محافظه‌کاری و سقوط قيمت سهام را براي سطح عدم تقارن اطلاعاتي نيز آزمون کرده‌اند كه طبق نتايج گزارش شده رابطه محافظه كاري با سقوط قيمت سهام در شرکت‌های داراي سطح عدم تقارن اطلاعاتي بالا، از نظر آماري معنادار نيست و عدم تقارن اطلاعاتي نتوانسته است تأثير محافظه كاري در كاهش ريسك سقوط قيمت سهام را افزايش دهد.

فتاحی (1389)، به شيوه اي تقريباً مشابه به بررسي نقش محافظه كاري در كاهش احتمال سقوط قيمت سهام پرداخته است. اين پژوهش تنها شامل بررسي فرضيه اصلي اثر محافظه كاري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام است و در آن از متغير كنترلي اندازه شركت استفاده کرده‌اند. در پژوهش ياد شده نمونه نهايي شامل 116 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است. نتيجه پژوهش حاكي از وجود رابطه اي منفي و معنادار ميان محافظه کاری و ريسك سقوط قيمت سهام شركت در آينده است.

نوروش و ابراهيمي كردلر (1388)، نقش سرمايه گذاران شركتي در كاهش تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند. در اين پژوهش، شرکت‌های سرمايه گذاري و ساير مؤسسات تجاري به عنوان سرمايه گذاران شركتي تعريف شدند. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه شرکت‌های با درصد بالاي سهامداران شركتي، نسبت به شرکت‌های با درصد پايين سرمايه گذاران شركتي، اطلاعات بيشتري در رابطه با سودهاي آتي را گزارش کرده‌اند و در نتيجه عدم تقارن اطلاعاتي بيشتري در شرکت‌های با مالكيت شركتي كمتر مشاهده شده است.

كيم و ژانگ (2010) مدعي شده‌اند، كار آن‌ها اولين كار پژوهشي انجام شده در راستاي بررسي ارتباط محافظه كاري حسابداري و ريسك سقوط قيمت سهام تا سال 2010 است.

آن‌ها براي تشخيص دوره‌هایی كه در آن سقوط اتفاق افتاده است از رگرسيون مبتني بر مدل بازار استفاده کردند. آنان در پژوهش خود، فرضيه دومي را نيز مطرح و آزمون کردند كه به بررسي اثر شديدتر محافظه كاري بر كاهش ريسك سقوط قيمت سهام در شرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتي بالاتر توجه دارد، آن‌ها بيان می‌کنند، از آنجا كه اثر محافظه كاري به عنوان مكانيسمي براي كاهش عدم تقارن اطلاعاتي در پژوهش‌های بسياري تأیید شده است و نيز به دليل آن كه شرکت‌های داراي عدم تقارن اطلاعاتي بالاتر، بيشتر مستعد سقوط قيمت سهام هستند، پس می‌توان انتظار داشت كه اثر محافظه كاري در كاهش احتمال سقوط قيمت سهام در اين شرکت‌ها شديدتر باشد. اين فرضيه نيز بر اساس شواهد حاصل از بورس آمريكا مورد تایيد قرار گرفت.

1-3 بیان مسئله

هدف حسابداري و گزارشگري مالي، تأمين خواسته‌ها و نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان است. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده كنندگان برون سازماني، صورت‌های مالي اساسي است. صورت سود و زيان، از صورت‌های مالي اساسي است كه در ارزيابي وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهی آن‌ها در قبال منابعي كه در اختيار دارند، از اهميت زيادي برخوردار است. از آن جا که مسئوليت تهيه صورت‌های مالي بر عهده مديريت واحد تجاري است و با توجه به دسترسي مستقيم مديران به اطلاعات و داشتن حق انتخاب روش‌های اختياري حسابداري، امكان مديريت سود وجود دارد.

پژوهشگران رابطه مثبت بين قيمت سهام و خطاهاي پيش بيني مديريت را اثبات كرده و بيان می‌کنند كه خطاهاي پيش­بيني مديران از ديدگاه سرمايه­گذاران داراي ارزش اقتصادي است؛ چنان چه سودها از مبلغ پيش بيني شده كمتر باشد، احتمالاً قيمت سهام شركت كاهش خواهد يافت.

از نتايج اقتصادي غیرشفاف بودن اطلاعات اين است كه ممكن است بر تمايل سرمايه­گذاران به خريد سهام شركت تأثير بگذارد. بدين ترتيب شفافيت كمتر باعث نقدشوندگي كمتر و در نتيجه باعث افزايش هزينه سرمايه شركت به دليل افزايش ريسك نقدشوندگی می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزينه معاملات به دليل نقدشوندگی پايين، ممكن است امكان كشف قيمت سهام را كاهش داده و در نتيجه ابهام مرتبط با قيمت سهم را افزايش دهد. از سوي ديگر بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي، تغييرپذيري بالاي سود منجر به منافع اطلاعاتي بيشتر براي سرمايه گذاران آگاه نسبت به سرمايه گذاران ناآگاه می‌شود. افزايش تغييرپذيري سودهاي گزارش شده، زيان معاملاتي سرمايه گذاران ناآگاه را بزرگ‌تر جلوه داده و آن‌ها را مجبور به خروج از بازار می‌کند طبق تعريف هاتون و همكاران (2009) و كيم و ژانگ (2010) اگر قيمت سهام شركتي در سال تحت بررسي دچار كاهش شديد شده باشد، قيمت سهام آن شركت در آن سال سقوط كرده است. از آنجا كه ممكن است کاهش‌های شديد قيمت سهام در نتيجه كاهش عمومي قیمت‌ها در بازار باشد، بايد به وضعيت عمومي بازار نيز توجه داشت و كاهش شديد بازده سهام را بايد در مقايسه با بازدهي بازار معني كرد.

در این صورت سؤال مطرح شده این است که آیا عدم اطمینان سرمایه‌گذاران و سهامداران و سایر تصمیم‌گیرندگان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها، بر افزایش خطر سقوط سهام شرکت‌ها موثر است؟

بنابراین سؤال و مسئله اساسي تحقيق که قصد داریم تا در این تحقیق به آن‌ها پاسخ دهیم، عبارت است از:

چه نوع رابطه‌ای بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق

از نتايج اقتصادي عدم اطمینان نسبت به اطلاعات اين است كه ممكن است بر تمايل سرمايه گذاران به خريد سهام شركت تأثير بگذارد. بدين ترتيب شفافيت كمتر باعث نقدشوندگي كمتر و در نتيجه باعث افزايش هزينه سرمايه شركت به دليل افزايش ريسك نقدشوندگي می‌شود. علاوه بر این، بالا رفتن هزينه معاملات به دليل نقدشوندگی پايين، ممكن است امكان كشف قيمت سهام را كاهش داده و در نتيجه ابهام مرتبط با قيمت سهم را افزايش دهد و باعث کاهش قیمت سهام شود و بالعکس. بنابراین فرضیه اول با فرض ثابت ماندن عوامل ديگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شرکت‌ها در آينده می‌شود، تدوین گردیده است.

تقارن اطلاعاتي در صورتي وجود دارد كه مديران و بازار اطلاعات يكساني درباره شركت دارند. بنابراين مديران و بازار، عدم اطمينان درباره شركت را يكسان تحمل می‌کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتي، مديران به دليل دارا بودن اطلاعات خصوصي و محرمانه درباره شركت، اطلاعات بيشتر و بهتري نسبت به بازار، در اختيار دارند. يعني به اطلاعات شركت قبل از اطلاع بازار دسترسي دارند. اطلاعات خاص شركت، در طول زمان از طريق رويدادهاي افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا مقداري عدم اطمينان درباره شركت دارد. يكي از نكات مهم در مورد بورس‌های اوراق بهادار، بحث كارايي بازار است كه بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روي قيمت سهام منعكس می‌کنند. شايد بتوان از ديدگاه فرضيه بازار کارا، دليل وجود حسابداري را عدم تقارن اطلاعاتي بيان كرد كه در آن يكي از طرفين مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار دارد. اين امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درون گروهی به وجود می‌آید. در بازارهاي سرمايه، بسياري از سرمایه‌گذاران، مردم عادي هستند و تنها راه دسترسي آن‌ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه‌هایی است كه از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. نمونه ای از اين نوع اطلاعیه‌ها، اعلان سود برآوردي هر سهم است كه در آن سود پيشنهادي هر سهم از جانب شركت پيش بيني شده و به اطلاع عموم می‌رسد. حال اگر در بين سرمايه گذاران فعال در بازارهاي سرمايه، افرادي باشند كه از نظر اطلاعاتي نسبت به ديگران در موقعيت بهتري قرار داشته باشند و به عنوان نمونه، از اعلان‌هایی مطلع باشند كه قرار است درباره سود صورت پذيرد، آنان می‌توانند بر عرضه و تقاضاي بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شكاف قیمت‌ها شوند. پژوهش‌ها نشان داده است كه نوسان كم و پايدار سود، حكايت از كيفيت آن دارد. به اين ترتيب، سرمايه گذاران با اطمينان بيشتر در سهام شرکت‌هایی سرمايه گذاري می‌کنند كه روند سود آن‌ها با ثبات‌تر است، چنان چه سودها از مبلغ پیش بيني شده كمتر باشد، احتمالاً قيمت سهام شركت كاهش خواهد يافت با توجه به مطالب ذكر شده فرضيه هاي دوم و سوم عنوان گرديده است.

با اين حال در شرايط فعلي لازم است اين مسئله مورد بررسي قرار گيرد كه عدم اطمينان اطلاعاتي تا چه حد بر قیمت سهام تأثیر دارد؛ چرا كه هر چه عدم اطمينان و ابهام در مورد اطلاعات بيشتر باشد، انعكاس اطلاعات در قيمت سهام به تأخیر افتاده و در نتيجه توانايي پيش بيني سود بر اساس اخبار، كاهش خواهد يافت (کرمی و قربان زاده، 1392، 3).

با توجه به اطلاعات ذكر شده در صورت‌های مالي اين امر ضروري به نظر می‌رسد تا اطمينان در مورد اطلاعات حسابداري و عدم اطمينان اطلاعات موجود در بازار مورد آزمون قرار گيرد. پژوهش حاضر، رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار می‌گیرد تا به سرمايه گذاران كمك شود اطلاعات نامطمئن را با سرعت بيشتري در پيش بيني خود در ارتباط با قيمت سهام منعكس سازند.

1-5 فرضیه‌های تحقیق

با توجه به اهداف تحقيق، سؤالات اساسي پژوهش و هم چنين چارچوب نظري تحقيق فرضیات زير تدوين و ارائه مي­گردد تا پس از جمع آوري اطلاعات، آن­ها را براي تأييد يا رد مورد آزمون قرار دهيم.

فرضیه اصلی اول: با فرض ثابت ماندن عوامل ديگر، عدم اطمینان اطلاعاتی سبب كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شرکت‌ها در آينده می‌شود.

فرضیه اصلی دوم: در شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتي بالا، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شرکت‌ها در آينده بيشتر است.

فرضیه اصلی سوم: در شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتي پایین، اثر عدم اطمینان اطلاعاتی در كاهش احتمال سقوط قيمت سهام شرکت‌ها در آينده کمتر است.

 1-6 اهداف تحقیق

1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلي :

ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعي :

ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو تحقیق

ارزیابی رابطه بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو تحقیق

[1]– Jensen & Meckling

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و واکنش کمتر از حد سرمايه گذاران
 • پايان نامه مطالعه تاثير متقابل متغيرهاي کلان اقتصادي و شاخص قيمت سهام (1385-1380)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122