پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و واکنش کمتر از حد سرمايه گذاران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و واکنش کمتر از حد سرمايه گذاران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و واکنش کمتر از حد سرمايه گذاران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    2
1-1)بیان مساله    3
2-1)اهمیت و ضرورت موضوع    6
3-1)هدف تحقیق    7
4-1)پرسش های تحقیق    7
5-1)فرضیه های تحقیق    8
6-1)روش شناسی تحقیق    8
7-1)قلمرو تحقیق    9
1-7-1)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق    9
2-7-1)قلمرو زمانی – دوره تحقیق    9
3-7-1)قلمرو موضوعی    9
8-1)نحوه جمع آوری اطلاعات    10
9-1)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها    10
1-9-1)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی    10
1-1-9-1)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی    11
2-1-9-1) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی    11
2-9-1)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران    12
1-2-9-1)نوع واکنش سرمایه گذاران و راهبرد های سرمایه گذاری    12
2-2-9-1) اندازه گیری سود آوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب    13
1-2-2-9-1)اندازه گیری شتاب سود    13
2-2-2-9-1)اندازه گیری شتاب قیمت    13
3-9-1) اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران    14
1-3-9-1)آزمون فرضیه اول    14
2-3-9-1)آزمون فرضیه دوم    15
10-1)روش تجزیه و تحلیل داده ها    16
11-1)جنبه نوآوری تحقیق    16
12-1)ساختار تحقیق    17
13-1)خلاصه فصل    17
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مقدمه    19
1-2) نظریه بازار کارای سرمایه    20
2-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا    21
3-2)نقد نظریه بازارهای کارا    22
4-2)استثناهای مالی    24
1-4-2)مدل فاما و فرنچ    24
2-4-2)اعلامیه های سود    26
3-4-2)اثر ضریب قیمت به سود    27
4-4-2)اثر اندازه    28
5-4-2)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی    28
6-4-2)نوسان پذیری بالای دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی    29
7-4-2)اثر تقویمی    30
8-4-2)شتاب کوتاه مدت    31
9-4-2)برگشت بلند مدت    31
5-2)حوزه مالی رفتاری    31
1-5-2)محدودیت در آربیتراژ    33
1-1-5-2)ریسک بنیادی    34
2-1-5-2)ریسک معامله گران اخلال گر    34
3-1-5-2)هزینه های اجرا    34
4-1-5-2)ریسک مدل    35
2-5-2)روانشناسی    35
1-2-5-2)تورش های گروه عاطفی    37
1-1-2-5-2)تورش خود کنترلی    38
2-1-2-5-2)تورش خوش بینی    38
3-1-2-5-2)تورش پشیمان گریزی    38
4-1-2-5-2)تورش ضرر و زیان گریزی    38
5-1-2-5-2)تورش بخشش    39
6-1-2-5-2)تورش حفظ وضع موجود    39
7-1-2-5-2)تورش واکنش افراطی به وقایع تصادفی    39
2-2-5-2)تورش های گروه شناختی    40
1-2-2-5-2)تورش اطمینان بیش از حد    40
2-2-2-5-2)تورش دسترسی    40
3-2-2-5-2)تورش محافظه کاری    41
4-2-2-5-2)تورش حسابداری ذهنی    41
5-2-2-5-2)تورش پس بینی    41
6-2-2-5-2)تورش ناهماهنگی شناختی    42
7-2-2-5-2)تورش تصدیق و تایید    42
8-2-2-5-2)تورش موفقیت منتسب به خویش    42
9-2-2-5-2)تورش ابهام گریزی    42
10-2-2-5-2)تورش تازه گرائی    43
11-2-2-5-2)تورش شکل یا چارچوب گرائی    43
12-2-2-5-2)تورش نمایندگی    43
13-2-2-5-2)تورش تکیه کردن (لنگر انداختن)    43
14-2-2-5-2)تورش توهم کنترل    44
3-2-5-2)تورش های گروه ترجیحی    44
1-3-2-5-2)تورش توزین غیر خطی احتمالات    44
2-3-2-5-2)تورش ابهام درروند تغییرات ارزش    44
3-3-2-5-2)تورش استفاده از نقطه خرید به عنوان نقطه مرجع    45
4-3-2-5-2)تورش تمایل به دیدگاه کوتاه مدت به جای بلند مدت    45
5-3-2-5-2)تورش تمایل به تکرار ریسک    45
6-3-2-5-2)تورش چارچوب گرایی بسته    45
4-2-5-2)تورش گروه پدیده های غیر عادی (رفتار اقتصادی)    46
1-4-2-5-2)تورش اثر سوء جای گیری (اثر تمایلی)    46
2-4-2-5-2)تورش تعلق خاطر    46
3-4-2-5-2)تورش ترجیحات با خطای محدودیت در زمان    46
4-4-2-5-2)تورش سرمایه گذاری لحظه ای    46
5-4-2-5-2)تورش رفتار جمع گرایی    47
6-4-2-5-2)تورش سفسطه هزینه های واقع شده    47
5-2-5-2)تورش های گروه رفتار مکاشفه ای    47
2-5-2-5-2)تورش توهم (سفسطه قماربازان)    48
3-5-2-5-2)تورش توهم پولی    48
3-5-2)پیشینه برخی از تحقیقات حوزه ی مالی رفتاری    48
6-2)واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد مورد انتظار    50
1-6-2)واکنش بیش از حد    50
2-6-2)واکنش کمتر از حد    52
7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی    52
1-7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی    54
2-7-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و فرصت های رشد آتی    55
8-2)عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران    55
9-2)واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و راهبرد های  معاملاتی    57
10-2)مروری بر مطالعات پیشین    58
1-10-2)مطالعه جیگادیش و تیتمن    58
2-10-2)مطالعه چان و همکاران (1996)    59
3-10-2)مطالعه جیانگ و همکاران (2005)    59
4-10-2)مطالعه ژانگ (2006)    60
5-10-2)مطالعه فرآنسیس و همکاران (2007)    61
6-10-2)مطالعه هوآ (2011)    62
7-10-2)مطالعه مهرانی و نونهال نهر (1387)    63
8-10-2)مطالعه قالیباف اصل و همکاران (1389)    64
11-2)خلاصه فصل    65
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه    68
1-3)روش شناسی تحقیق    68
2-3)قلمرو تحقیق    69
1-2-3)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق    69
2-2-3)قلمرو زمانی – دوره تحقیق    70
3-2-3)قلمرو موضوعی    70
3-3)بیان عملیاتی فرضیه ها    70
4-3)نحوه جمع آوری اطلاعات    71
5-3)مدل تحقیق جهت آزمون فرضیه ها    72
1-5-3)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی    72
1-1-5-3)معیار های عدم اطمینان اطلاعاتی    73
2-1-5-3) اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی    74
2-5-3)اندازه گیری واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران    75
1-2-5-3)اندازه گیری شتاب سود    75
2-2-5-3)اندازه گیری شتاب قیمت    76
3-5-3)اندازه گیری رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران    76
1-3-5-3)آزمون فرضیه اول    76
2-3-5-3)آزمون فرضیه دوم    78
6-3)روش تجزیه و تحلیل داده ها    79
7-3)خلاصه فصل    80
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    82
1-4)آمار توصیفی داده ها    82
2-4)اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی    84
1-2-4)شاخص KMO و آزمون بارتلت    85
2-2-4)نتایج نهایی تحلیل عاملی    87
3-4)آزمون نرمال بودن داده ها    88
4-4)آزمون فرضیه اول    90
5-4)آزمون فرضیه دوم    94
6-4)خلاصه فصل    97
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه    99
1-5)خلاصه تحقیق    99
2-5)نتیجه گیری و تفسیر نتایج    102
3-5)پیشنهادات تحقیق    104
4-5)محدودیت های تحقیق    106
5-5)پیشنهادات جهت تحقیقات آتی    106
6-5)خلاصه فصل    106

منابع

1.آغازاریان ، ناربه (1385) ، “آزمون توان مدل فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام” ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی

2.حجازی ، رضوان. قیطاسی ، روح الله.  کریمی ، محمدباقر (1390)،” هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی” بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 63 ، صص 80-63

3.خاکی ، غلامرضا (1387) ، “روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی” ، تهران ، انتشارات بازتاب

4.خواجوی ، شکرالله. قاسمی ، میثم (1384) ، “فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری” ، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 20 ، صص 69-49

5.خوش طینت ، محسن. نادی قمی ، ولی الله (1388) ، “چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام” ، فصلنامه مطالعات حسابداری ، شماره 25 ، صص 85-53

6.دموری ، داریوش. سعیدا ، سعید. فلاح زاده ابرقویی ، احمد (1387) ، “بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 54 ، صص 62-47

7.راعی ، رضا. فلاح پور ، سعید (1383) ، “مالیه رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزه مالی” ، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 18 ، صص 106-77

8.ساده وند ، محمد جواد (1389) ، “بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم اقتصادی

9.سرمد ، زهره. بازرگان ، عباس. حجازی ، الهه (1387) ، “روش های تحقیق در علوم رفتاری” ، تهران ، انتشارات آگاه

10.سرهنگی ، حجت الله (1389) ، “تحلیل تجربی استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه دکترا ، دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبایی

11.سکاران ، اوما (2004) ، “روش های تحقیق در مدیریت” ، محمد صائبی و محمود شیرازی ، تهران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

12.شهر آبادی ، ابوالفضل. یوسفی ، راحله (1386) ، “مقدمه ای بر مالیه رفتاری” ، ماهنامه بورس ، شماره 69

13.صالح آبادی ، علی. مهران راد ، مهدی یار (1390) ، “آزمون کارایی اطلاعاتی سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران” ، فصلنامه بورس و ارواق بهادار ، سال چهارم ، شماره 16 ، صص29-7

14.عبداللهی ، غلامرضا (1390) ، “تعیین و وزن دهی تورشهای رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک فرآیندی تحلیل سلسله مراتبی فازی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه تهران.

15.فیض آبادی فراهانی ، ناهید (1390) ، “رابطه بین اندازه و نرخ بازده سهام فروردین ماه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی.

16.قالیباف اصل ، حسن. شمس ، شهاب الدین. ساده وند ، محمد جواد (1389)، “بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 61 ، صص 116-99

17.مومنی ، منصور. قیومی ، علی (1387) ، “تحلیل های آماری با استفاده از SPSS” ، تهران ، انتشارات کتاب نو

18.مهرانی ، ساسان. نونهال نهر ، علی اکبر (1387)، “ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 54 ، صص 136-117

19.نظری ،محسن. فرزانگان ، الهام (1390) ، “بی قاعدگی های دوره ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران” ، فصلنامه تحقیقات مالی ، شماره 31 ، صص 167-147

1.Akerlof, G (1970) , “The market for ‘Lemons’: quality uncertainty and the market mechanism” , Quarterly Journal of Economics , 90 : 629-650

2.Banz , R (1981) , “The relationship between return and market value of common stock” , Journal of Financial Economics , 9 : 3-18

3.Basu , S (1983) , “The relationship between earnings’ yield , market value and return for NYSE common stocks: Further evidence” , Journal of Financial Economics , 12 : 129-156

4.Basu , S. Raj , M. and Tchalian , H (2008) , “A comprehensive study of behavioral finance” , Journal of Financial Service Professionals , (July) : 51-62

5.Bernard, VL. Thomas , JK (1989) , “Post earnings announcement drift: Delayed price response or risk premium” , Journal of Accounting Research, 27 : 1-36

6.Chan, LKC. Jegadeesh, N. And  Lakonishok , L (1996) , “Momentum strategies” , Journal of Finance , 51(5) : 1681-1713.

7.Daniel, K.  Hirshleifer, D. And Subrahmanyam , A (1998) , “Investor psychology and security market under- and overreactions” , Journal of Finance , 53(6) : 1839-1885

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1)ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2)رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست. واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز  به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش کامل و سریع به اطلاعات جدید شکست می خورند. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت ، پراکندگی پیش بینی سود شرکت ، خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیار های مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.

واژگان کلیدی: عدم اطمینان اطلاعاتی ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، فرضیه بازار های کارا ، مالی رفتاری

فصل اول:کلیات تحقیق

 مقدمه

هدف این تحقیق بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی [1] و واکنش کمتر از حد[2] سرمایه گذاران می باشد. عدم اطمینان اطلاعاتی سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد و پیشینه آن حتی به پیش از تئوری های نوین مالی باز می گردد. نایت[3] (1928) در اثر مشهور خود میان ریسک و عدم اطمینان تمایز برقرار نمود. بر مبنای نظر وی ریسک را می توان به طور ضمنی از طریق تعیین احتمال هر یک از پیامدهای ممکن اندازه گیری کرد. اما در مورد عدم اطمینان ، اطلاعات دقیق و کاملی برای ارزیابی و تعیین احتمال مربوط به آن وجود ندارد.

السبرگ[4] (1961) در یکی از نخستین تحقیقاتی که موجب ایجاد علاقه نسبت به موضوع عدم اطمینان اطلاعاتی در تحقیقات دانشگاهی گشت ، به این نتیجه دست یافت که افراد علاوه بر ریسک ، نسبت به عدم اطمینان اطلاعاتی نیز واکنش منفی نشان می دهند و از آن گریز دارند( السبرگ ، 1961 ).

عدم اطمینان اطلاعاتی به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادی شرکت می باشد که ممکن است از دو منبع متفاوت ناشی گردد:1)ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت، نظیر نوآوری های تکنیکی و مخارج تحقیق و توسعه بالا، و 2)رویه های افشای شرکت، شامل استانداردهای حسابداری و افشای داوطلبانه مدیران(ژانگ [5]،2006). منبع نخست را می توان به فرصت های رشد آتی و منبع دوم را به عدم تقارن اطلاعاتی مربوط دانست.

با طرح تئوری پرتفوی مارکوئیتز[6] (1952) تمرکز تحقیقات مالی در زمینه قیمت گذاری دارایی ها عمدتا بر ریسک و پاداش پذیرش آن متمرکز گشت. مدل های نئوکلاسیک قیمت گذاری دارایی ها نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ[7] (1964) بر این فرض استوارند که توزیع دریافتی های حاصل از دارایی های ریسکی برای همه سرمایه گذاران قبل از اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آشکار می باشد. هم چنین این مدل ها بر فرض کامل بودن اطلاعات متکی هستند و بدین ترتیب مساله عدم اطمینان اطلاعاتی را نادیده می انگارند. طرح فرضیه بازار کارا[8] ، که توسط فاما[9] در دهه 1970 مطرح شد نیز بر شدت این مساله افزود.

اگرچه فرضیه بازار کارا در طول دو دهه به الگوی غالب در مدل های مالی بدل گشت ، اما به تدریج و با پدیدار شدن ناسامانی[10] های متعدد در بازار سرمایه تردیدهای جدی نسبت به روایی این نظریه ایجاد شد. یکی از ناسامانی های عمده مشاهده شده در بازار سرمایه ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد.

1-1)بیان مساله

نظریه بازار کارای سرمایه ، که توسط فاما در دهه 1970 مطرح شد و توجه بسیاری از اندیشمندان مالی را به خود جلب کرد ، به دو فرض بسیار مهم تکیه دارد . اول اینکه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود در بازار ، رفتار منطقی و عقلایی دارند. ثانیا آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار به خرید و فروش اوراق بهادار اقدام می کنند. در نتیجه قیمت اوراق بهادار همیشه به ارزش ذاتی آن نزدیک است و هیچ گونه فرصت آربیتراژی[11] نیست( راعی و همکاران ، 1390 ). در پارادایم سنتی مالی فرض می شود که کلیه عوامل موجود در اقتصاد عقلایی عمل می کنند و قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی آن است. و بدین ترتیب بازارها به شیوه ای کارا عمل می نمایند. نتیجه پذیرش فرضیه بازارهای کارا این است که قیمت های واقعی برابر با ارزش ذاتی هستند. به عبارت ساده تر ، بر اساس این فرضیه ، این قیمت ها که توسط عوامل عقلایی تنظیم شده اند ، صحیح هستند. در یک بازار کارا ، نمی توان منفعتی را به طور رایگان بدست آورد. هیچ کدام از راهبرد های سرمایه گذاری نمی تواند اضافه بازده تعدیل شده با ریسک حاصل کند.به عبارت دیگر ، بازده های بدست آمده دقیقا متناسب با ریسک شان است( فلاح پور و راعی ، 1383 ).

اما در طول سالهای اخیر شواهد تحقیقی بسیاری ، چالش های جدی را در برابر دیدگاه سنتی مالی ، که مدعی قیمت گذاری عقلایی اوراق بهادار بر مبنای کلیه اطلاعات عمومی می باشد ، قرار داده است. برخی از فراگیرترین این ناسامانی ها عبارتند از :

قابلیت پیش بینی بازده بر مبنای رویداد ها

شتاب کوتاه مدت[12] (خود همبستگی کوتاه مدت بازده برای یک سهم و کل بازار)

برگشت بلند مدت (خودهمبستگی منفی بلند مدت بازده ها)

نوسان پذیری بالای قیمت دارایی ها در مقایسه با ارزش های بنیادی

حرکت تدریجی کوتاه مدت قیمت سهام بعد از اعلام سود در مسیری که به وسیله سود غیر منتظره مشخص شده است( دانیل و همکاران[13] ، 1998 ).

با توجه به ناسامانی های متعدد مشاهده شده که با نظریه بازار کارا در تعارض قرار داشتند ، پارادایم جدید مالی رفتاری در تشریح علل شکل گیری این ناسامانی ها و تبیین آنها پا به عرصه نهاد. ادبیات مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد. یکی محدودیت در آربیتراژ که بر این اساس عنوان می شود سرمایه گذاران به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بدست آمده استفاده نمایند. زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دومین پایه مالی رفتاری ، روانشناسی است که با استفاده از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، بررسی می شود( راعی و فلاح پور ، 1383).

همان گونه که در بالا اشاره شد ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران یکی از ناسامانی های موجود در بازار سرمایه است که با نظریه بازار کارا در تعارض قرار دارد. در بازار کارا اطلاعاتی که در بازار منتشر می شود به سرعت بر قیمت اوراق بهادار اثر می گذارد. به عبارت بهتر بازار نسبت به اطلاعات جدید حساس بوده و نسبت به آنها واکنش نشان می دهد. البته واکنش قیمت ها باید متناسب با محتوای اطلاعاتی باشد که به بازار وارد می شود و تعدیل قیمت ها به گونه ای انجام شود که به ارزش ذاتی اوراق نزدیک شود. اگر بازار به اخبار و اطلاعات جدید واکنش مناسب نشان ندهد و یا اینکه واکنش قیمت به اطلاعات جدید با تاخیر صورت گیرد ، در آن صورت بازار از کارایی اطلاعاتی برخوردار نیست. در یک سری از تحقیقات انجام شده شواهد به دست آمده حاکی از آن است که بازار به اطلاعات و اخبار واکنش بسیار کند و آرام نشان می دهد. بر خلاف بازار کارا که قیمت سهام ظرف چند ساعت و یا چند دقیقه نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد( سرهنگی ، 1389 ).

مندن هال[14] (1991) یکی از نخستین کسانی بود که شواهدی بدست آورد که بر اساس آن  تحلیل گران موسسه ولیولاین به عنوان یک گروه مهم از مشارکت کنندگان در بازار ، در پیش بینی های خود به سودهای سه ماه جاری واکنش کمتر از اندازه نشان می دهند.

باید گفت که واکنش کمتر از حد به اخبار سود یک نشانه ای از برگشت به سمت میانگین می باشد به طوری که اطلاعات مورد بررسی به اندازه کافی جهت حمایت از یک تصمیم سرمایه گذاری مربوط نمی باشد. بدین ترتیب واکنش کمتر از حد یک تعدیل کننده قیمت ها نسبت به رویدادها یا اعلامیه های شرکت تعریف می شود و به موقعیتی اطلاق می گردد که افراد جهت واکنش کامل و سریع به اطلاعات جدید شکست می خورند(سرهنگی ، 1389).

علیرغم تحقیقات گسترده پیرامون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، منطق پشتوانه آن کماکان بحث برانگیز باقی مانده است. واکنش کمتر از حد که یکی از ناسامانی های بازار کارای سرمایه می باشد ، در حوزه ادبیات مالی رفتاری قرار گرفته است و همان گونه که گفته شد تئوری های مالی رفتاری بر مبنای دو پایه اساسی شکل گرفته اند: 1)تورش های رفتاری[15] سرمایه گذاران و 2)محدودیت آربیتراژ[16].

در این میان شواهد حاصل از ادبیات تحقیقی پیشین نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی با هر دو عامل گفته شده دارای ارتباط است.

در یکی از جنبه های مرتبط با عدم اطمینان  اطلاعاتی ، بر رابطه میان عدم اطمینان اطلاعاتی و تورش های رفتاری سرمایه گذاران تمرکز شده است. هرش لیفر[17] (2001) در یکی از کامل ترین پیمایش ها پیرامون ادبیات مالی رفتاری بیان داشت که عدم اطمینان اطلاعاتی ممکن است موجب تشدید تورش های رفتاری میان سرمایه گذاران و در نتیجه ارزش گذاری نامناسب و انحراف قیمت سهام شرکت از ارزش بنیادی آن گردد. جهت ارزش گذاری نامناسب نیز به نوع تورش رفتاری بستگی دارد. هرش لیفر (2001) بیان داشت که بر اساس این شواهد ، سرمایه گذاران احتمالاً وزن کمتری را به اخبار انتشار یافته ای که ارزیابی آنها دشوار می باشد (عدم اطمینان اطلاعاتی آنها بالاست)تخصیص داده، و در نتیجه تمایل به اطمینان بیش از حد به اطلاعات شخصی خویش و یا تکیه بیش از اندازه به ارزشیابی های پیشین دارند.

مدل های رفتاری شامل دانیل و همکاران (1998،2001) و هونگ و استین[18] (1999) چارچوب تئوریک مرجعی را برای ارزیابی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد فراهم آورده اند.

دانیل ، هرش لیفر و سابرامانیام (1998،2001) مدلی از سرمایه گذاران را توسعه دادند که نسبت به اطلاعات شخصی خویش اطمینان بیش از حد دارند و دارای تورش موفقیت منتسب به خویش[19] می باشند. آنها عقیده داشتند که سرمایه گذاران زمانی تمایل به اطمینان بیش از حد دارند که بازخورد قیمت یا اطلاعات جدید غیر قطعی باشد.

از سوی دیگر عدم اطمینان اطلاعاتی به طور ضمنی ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. دیلونگ و همکاران[20] (1990) این بحث را مطرح ساختند که سرمایه گذاران غیرمنطقی احتمالاً تحت تاثیر بازخورد قیمت مثبت سهام قرار خواهند گرفت و بنابراین برای آربیتراژ گران راهبرد ساده تر پیروی از سرمایه گذاران منطقی و نه تصحیح آنها می باشد.

علاوه بر این همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی هزینه تحصیل و کسب اطلاعات افزایش می یابد، و بدین ترتیب فرآیند همگرایی بین قیمت سهام شرکت و ارزش بنیادی آن با تاخیر مواجه می شود. بنابراین آربیتراژگران ممکن است برای اجتناب از ریسک نقدشوندگی و تحمل هزینه های اضافی ، خنثی و بی طرف باقی بمانند. زمانی که عدم اطمینان اطلاعاتی در سطح شرکت و یا بازار افزایش می یابد ، خطر آربیتراژ نیز افزایش می یابد. در نتیجه سرمایه گذاران خبره حتی با وجود داشتن اطلاعات کامل نسبت به ارزش های صحیح ، ممکن است که به طور موقت از بازار اجتناب نمایند (شلیفر و ویشنی[21] ، 1997).

در مجموع و با توجه به مطالب گفته شده می توان انتظار داشت ، که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، که یک از ناسامانی های موجود در بازار سرمایه می باشد ، گردد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد و به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد و یا خیر؟

2-1)اهمیت و ضرورت موضوع

طرح فرضیه بازارهای کارا تاثیر شگرفی بر تئوری های مالی و حسابداری داشت. پذیرش فرضیه بازار کارا، چگونگی نقش و وضعیت گزارشگری مالی را تحت تاثیر خویش قرار می دهد. بر همین اساس وجود ناهنجاری در فرضیه کارا می تواند بر جهت گیری های آتی تئوری های حسابداری و گزارشگری مالی اثرگذار باشد.

در این ارتباط اسکات[22] (2006) با برشمردن برخی از ناسامانی های بازار کارای سرمایه اظهار می دارد که وجود این ناسامانی ها و انحراف قیمت سهام از ارزش ذاتی آن می تواند منجر به اصلاحاتی در نظام گزارشگری مالی نظیر توسعه استفاده از ارزش های منصفانه گردد. تا از این طریق فرآیند تعیین ارزش ذاتی تسریع شده و کارایی عملیات بازار بهبود یابد. به طور کلی در صورتی که بازار به صورت کامل کارا نباشد، بهبود گزارشگری مالی می تواند باعث کاهش ناسامانی ها و در نتیجه بهبود عملیات بازار گردد.

واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران نیز یکی از ناسامانی های بازار کارا می باشد. در این پژوهش به بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران پرداخته می شود. انتظار بر آن است که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی موجب تشدید واکنش کمتر از حد شود.

از سوی دیگر نتایج پژوهش هوآ[23](2011) نشان می دهد که عدم اطمینان اطلاعاتی به طور عمده ای ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. یکی از ابزارهای موثر جهت کاهش عدم تقارن طلاعاتی گزارشگری مالی می باشد. بدین ترتیب می توان گفت بهبود گزارشگری مالی می تواند منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و درنتیجه عدم اطمینان اطلاعاتی گردد. این موضوع نیز می تواند باعث کاهش واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران و در نهایت بهبود کارایی بازار گردد.

بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی ناکارایی های موجود در بازار سرمایه و نقش عدم اطمینان اطلاعاتی در این ناکارایی ها می باشد. نتایچ پژوهش می تواند در درک نقش و اهمیت گزارشگری مالی مفید واقع شود.

3-1)هدف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی با واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می باشد. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا افزایش در عدم اطمینان اطلاعاتی نسبت به یک واحد تجاری باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار کارای سرمایه ، می گردد و یا خیر.

4-1)پرسش های تحقیق

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب[24] باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

2) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

5-1)فرضیه های تحقیق

بر اساس پرسش های گفته شده در بالا فرضیه های پژوهش به صورت زیر قابل طرح اند:

فرضیه 1 : بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

فرضیه 2 : بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

6-1)روش شناسی تحقیق

بر مبنای نحوه گردآوری داده ها ، پژوهش ها به دو دسته تحقیقات آزمایشی و غیر آزمایشی (شبه آزمایشی) طبقه بندی می شوند. از آن جا که در این تحقیق ، از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است ، می توان آن را در زمره تحقیقات غیر آزمایشی طبقه بندی نمود.

از سوی دیگر تحقیقات را از منظر هدف آن ، به دو دسته تحقیقات بنیادی یا پایه ای و تحقیقات کاربردی تقسیم نموده اند. از آن جا که نتایج این تحقیق ناظر به کاربردهای مشخصی در عمل می باشد ، می توان آن را در زمره تحقیقات کاربردی طبقه بندی نمود.

هم چنین تحقیقات به دو دسته علی و غیر علی تقسیم شده اند. تحقیق علی زمانی اجرا می شود که تعیین رابطه علت و معلولی مشخصی لازم باشد. ولی اگر محقق صرفاً بخواهد عوامل مهم و مرتبط با مساله را شناسایی کند ، به مطالعه همبستگی روی می آورد. از آن جا که این تحقیق به بررسی رابطه میان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد ، می توان آن را در زمره تحقیقات همبستگی طبقه بندی نمود.

7-1)قلمرو تحقیق

1-7-1)قلمرو مکانی – جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. اعضای جامعه از نظر برخورداری از یک صفت خاص با یکدیگر اشتراک دارند. نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری و مشتمل بر برخی اعضای جامعه می باشد.

جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این تحقیق نیز شامل شرکت هایی می شود که واجد تمامی ویژگی های زیر باشند:

برای رعایت قابلیت مقایسه دوره مالی آن ها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.

شرکت های مورد نظر حداقل قبل از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال 1390 از بورس خارج نشده باشند.

جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گری های مالی ، شرکت های هلدینگ ، و لیزینگ ها) نباشند.

[1] Information Uncertainty

[2] Under reaction

[3] Knight

[4] Elsberg

[5] Zhang

[6] Markowits

[7] Sharpe

[8] Efficient market hypothesis(EMH)

[9] Fama

[10] Anomaly

[11] Arbitrage

[12] Short term momentum

[13] Daniel et al.

[14] Mendenhall

[15] Behavioral bias

[16] Limits to Arbitrage

[17] Hirshleifer

[18] Hong & Stein

[19] Self-Attribution

[20] Deelong et al

[21] Shleifer and Vishny

[22] Scott

[23] Hua

[24] Momentum Strategy

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عدم اطمينان اطلاعاتي و كاهش خطر سقوط قيمت سهام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122