پايان نامه عرفان، هرمنوتيک، عشق عُذري تحليلِ تآويلِ نمادها و مضامين اشعار عُذري در متون عرفاني از قرن نخست تا پايان قرن هفتم هجري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عرفان، هرمنوتيک، عشق عُذري تحليلِ تآويلِ نمادها و مضامين اشعار عُذري در متون عرفاني از قرن نخست تا پايان قرن هفتم هجري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 344 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عرفان، هرمنوتيک، عشق عُذري تحليلِ تآويلِ نمادها و مضامين اشعار عُذري در متون عرفاني از قرن نخست تا پايان قرن هفتم هجري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار 7
درآمد 9
فرضیه¬ها و پرسش¬های تحقیق 10
پیشینۀ مطالعات11

فصل نخست 12
درآمد 15
معنای لغوی «حبّ» و مراتب «محبّت» 19
طبقه¬بندی انواع عشق، و جایگاه حُبّ عُذری 20
معنای غزل در ادبیات عرب 21
شعر دورۀ اموی و پیدایش غزل 24
تقسیم¬بندی غزل دورۀ اموی 25
حبّ عُذری 28
برجسته¬ترین ویژگی¬های حبّ عُذری 29
مراحل عشق عُذری 33
شعرای عُذری 37
مجنون، وجود تاریخی و دگردیسی¬های داستانی 45
پیوند میان عشق عُذری، عشق افلاطونی و عشق صوفیانه46

ویژگی¬های دلباختگی در ادب عذری
درآمد
عشق عُذری، عشقی است پاک 6
وجود عشق، پیش از آفرینش 47
عشق عذری تا زمان مرگ ادامه دارد 49
عشق عذری، پس از مرگ حتّی در گور باقی است 49
عشق عذری تا قیامت دوام می¬یابد 50
وصال در عشق عُذری موکول به قیامت است 51
عشق، تقدیر الهی است 53
عشق عذری به وصال منجر نمی¬شود 54
عشق عذری به مرگ می¬انجامد
مرگ در عشق عذری در حکم شهادت است 55
58
عشق، مولود نظر است و حسرتی است پس از یکبار نگریستن 58
عشق عذری به جنون می¬انجامد 59
با رنج و عذاب همراه است 60
تشبیه عشق به آتش (عشق و سوز درون) 61
پرده¬دَر است و موجب شهرت عاشق 62
تمامیت خواه است (هستی دلباخته را از او می¬ستاند) 62
بر هر چیزی چیره است 62
زمامی است که دلباخته را هر کجا بخواهد می¬کشاند 63
پیوسته بر آن افزوده می¬شود 63
با صبر نمی¬آمیزد 64
درد عشق را درمان نیست 64

ویژگی¬های دلباخته در ادب عذری
درآمد 65
عشقی عفیف و پاک دارد 66
از معشوق، تنها به نگاهی گذرا خشنود است 67
کشتۀ (: شهید) عشق است 68
سرّ عشق را فاش نمی¬کند (کتمان عشق) 69
از معشوق به دیگری نمی¬پردازد 71
تنها خواسته¬اش معشوق است (از دوست، دوست را می¬طلبد) 72
هر چه از معشوق بر او رسد، نیکوست (آزاردوستی یا مازوخیسم) 73
در برابر معشوق خود، خاکسار است 75
مطیع امر معشوق است 76
با خیال معشوق، عشق می¬بازد 77
خیال و ترک ادب شرعی 80
لحظه¬ای از یاد معشوق فارغ نیست
همیشه به مفارقت مبتلاست 83
83
در برابر معشوق خود غرق حیرت است 84
همیشه در خوف و رجاست 85
پیمان نمی¬شکند 86
پاکباز است 86
همیشه به رنج و بلا و اندوه مبتلاست 87
رنج او ورای طاقت است 88
خونین¬دل است 90
سرگردان است 91
غریب است 91
فراخنای جهان بر وجود او تنگ است 92
بی¬خواب است 92
پیوسته می¬گرید 94
بیمار است و پیکری نحیف دارد 95
بی صبر و شکیب است 96
نصیحت نمی¬شنود
همه وجودش معشوق است 97
97
همه جهان را معشوق می¬بیند و معشوق را همه جهان

ویژگی¬های دلدار در ادب عذری
درآمد 98

99
پاکدامن است 100
«موافقْ¬صورت و معنی» است 101
یگانه است و بی¬مثل و مانند
دست در خون عاشقان دارد 103
104
می¬میراند و زنده ¬می¬سازد 106
هم درد است و هم درمان 107
هرچه بخواهد می¬کند
هر چه کند بر حق است 108
108
با غریبان آشنایی می¬کند 109
پیمان گُسِل است
فارغ از رنج¬های عاشق است 109
110
به هر چه خریده شود، رایگان است 110
او نیز به دلداده مشتاق است 111
او نیز نسبت به دلداده غیرت¬مند است 111
غنی است111

فصل دوم 113
درآمد 114
بایزید بسطامی 115
حسین¬بن منصور حلاج 125
ابوبکر شبلی 131
ابونصر سرّاج طوسی (اللّمع) 138
کلاباذی (التّعرّف) 142
مستملی بخاری (شرح تعرّف) 147
ابوالحسن خرقانی 148
ابوسعید ابوالخیر 152
ابوالقاسم قشیری (رسالۀ قشیریّه) 156
علی¬بن عثمان هجویری (کشف¬المحجوب) 159
خواجه علیِ حسنِ سیرجانی (البیاض و السّواد) 160
احمد غزّالی 167
عین¬القُضات همدانی 178
رشیدالدّین میبدی (کشف¬الأسرار) 182
سنایی 187
روزبهان بقلی شیرازی 190
فریدالدّین عطار نیشابوری 214
بهاءولد 215
ابن فارض 222
ابن عربی 235
شمس تبریزی 236
نجم رازی 237
مولانا 261
هزار حکایت صوفیان 265
عراقی همدانی271

فصل سوم272
درآمد 275
مقدمات بحث278
هرمنوتیک 280
تفسیر، تأویل 282
وجود نظریه¬های هرمنوتیک و تأویل متن در میان ادیبان و عارفان گذشته 283
تأویل¬ها و خوانش¬های خلّاق عارفان از متون 292
«مؤلّف»، «متن»، «خواننده» 294
سه مبحث اصلی:306
1- توانمندیِ «متن»: توانش¬های مضامین شعر عذری برای تأویل و خوانش¬های عارفانه 319
2- تأویل و تفسیر از منظرِ «مؤلّفِ متن» (: خوانندۀ دیروز) 323
3- شگرد¬های هنری در گسترشِ توانشِ تفسیرپذیری متن324

خلاصۀ مطالب و نتایج به¬دست آمده

تعلیقات

جدول¬ها
جدول 1: ¬مهم¬ترین ویژگی¬های حبّ عذری بنابه سروده¬های شاعران عذری
جدول 2: مهم¬ترین ویژگی¬های مشترکِ موضوعی میان حبّ عُذری و عشق عرفانی
جدول 3: سروده¬های شاعران عذری در متون عرفانی
جدول 4: سروده¬های عربیِ دیگر شاعران که در آن¬ها از شخصیت¬های ادب عذری یاد شده است، در متون عرفانی

فهرست منابع و مراجع

فهرست منابع و مراجع  

 منابع فارسی:

ابن­عربی، محمدبن علی (1384الف)، فتوحات مکّیه، به ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، بخش معاملات باب 162 تا 188، تهران: مولی؛

—————- (1384ب)، فتوحات مکّیه، به ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، بخش معاملات باب 74 تا 161، چ دوم، تهران: مولی؛

—————- (1384ج)، فتوحات مکّیه، به ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، بخش معارف باب 73، چ دوم، تهران: مولی؛

—————- (1385)، فتوحات مکّیه، به ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، بخش منازل باب 270 تا 325، تهران: مولی؛

—————- (1388)، فتوحات مکّیه، به ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، بخش مقامات (اسمای حسنی) باب 558، تهران: مولی؛

—————- (1389ب)، فتوحات مکّیه، به ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، بخش مقامات (جامع ابواب) باب 559، تهران: مولی؛

—————- (1389)، فصوص الحکم، درآمد، برگردان متن به فارسی، و توضیح و تحلیل از محمدعلی موحد و صمد موحد، چ پنجم، تهران: نشر کارنامه؛

 

ابوالفرج اصفهانی (1368). برگزیدۀ الأغانی. ترجمه، تلخیص و شرح از محمدحسین مشایخ فریدنی.ج1. تهران:  علمی وفرهنگی؛

__________ (1374)  برگزیدۀ الأغانی. ترجمه، تلخیص و شرح از محمدحسین مشایخ فریدنی. ج2. تهران: علمی و  فرهنگی؛

__________ (1358) کتاب الأغانی. قسمت اول از کتاب اول. ترجمه، مقدمه، شرح و حواشی از محمدحسین مشایخ فریدنی، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران؛

ابوروح، لطف­الله­بن ابی­سعد (1384)، حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهر ان: سخن؛

ابونصر سرّاج، علی­بن علی (1421). اللُمع فی تاریخ التصوّف الاسلامی. ضبطه و شرحه کامل مصطفی الهنداوی. بیروت: دار الکتاب العلمیه؛

_______________ (1382) . اللُمَع فی التصوّف. تصحیح و تحشیۀ رینولد آلن نیکلسون، ترجمۀ مهدی محبتی، تهران: اساطیر؛

اتکینسون و گروه مولفین (1385). زمینۀ روانشناسی هیلگارد.گروه مترجمین زیر نظر و ویراستاری محمد نقی براهنی. تهران: رشد، نهم؛

احمد غزّالی (1376الف)، مجموعۀ آثار فارسی احمد غزّالی، به اهتمام احمد مجاهد، چ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

احمدی، بابک (1375)، ساختار و تأویل متن، 2 ج، چ سوم، تهران: نشر مرکز؛

________ (1381)، ساختار و هرمنوتیک، چ دوم، تهران: گام نو؛

افلاطون (1382الف)، پنج رساله. ترجمۀ محمود صناعی. تهران: هرمس، چهارم؛

_____ (1382ب)، چهاررساله. ترجمۀ محمود صناعی. تهران: هرمس، چهارم؛

افلاکی، احمدبن اخی ناطور (1385). مناقب العارفین. به تصحیح تحسین یازیجی. 2 ج. چ 4، تهران: دنیای کتاب؛

بهاءولد، بهاءالدین محمدبن حسین خطیبی بلخی (1382)، معارف [،] مجموعه مواعظ و سخنان سلطان­العلما بهاءالدین محمدبن حسین خطیبی مشهور به بهاءولد. به تصحیح بدیع­الزمان فروزانفر، 2ج، چ سوم، تهران: طهوری؛

پالمر، ریچارد.ا (1382)، علم هرمنوتیک، ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی، چ دوم، تهران: هرمس؛

پورجوادی، نصرالله (1375)، رؤیت ماه در آسمان [،] بررسی تاریخی مسألۀ لقاءالله در کلام و تصوّف، تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛

جنگ لالا اسماعیل (مورخ 742 هـ..ق)، چاپ عکسی، محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،  به شماره 573، مجلد سوم.

جعفری، غلامحسین. مقایسۀ تغزّلات قیس بن الملوّح (مجنون لیلی ) و غزلیات سعدی. پایان نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی؛ استاد راهنما، محمد رضا نصر اصفهانی؛ مشاور، مهدی تدیّن، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  اصفهان، مهر 1384؛

جلالی، محمد امیر (1386)، سنجش غزل­های فارسی و عربی سعدی با اشعار منسوب به قیس­بن مُلَوَّح برپایۀ حبّ عُذری، پایان نامۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی؛ استاد راهنما: دکتر سعید حمیدیان، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور 1386؛

چیتیک­، ویلیام. ­عوالم خیال [،] ابن عربی و مسألۀ اختلاف ادیان. به ترجمۀ قاسم کاکایی­. تهران: هرمس، دوم،1380.

حافظ، شمس­الدین محمد (1377)، دیوان حافظ، به تصحیح علامۀ قزوینی و دکتر قاسم غنی، به­کوشش عبدالکریم جربزه­دار، چ ششم، تهران: اساطیر؛

حسینی، سیّد محّمد (1372)، «مجنونُ لیلی عربی و لیلی و مجنون نظامی». مجموعۀ مقالات کنگره بین­المللی بزرگداشت  نهمین سدۀ تولّد حکیم نظامی گنجوی. (1 تا 4 تیر 1370) به اهتمام منصور ثروت. ج1. تبریز: دانشگاه تبریز؛

حلاج، حسین­بن منصور (1379). مجموعه آثار حلاج. تحقیق، ترجمه و شرح قاسم میرآخوری، تهران: نشر یادآوران

حمیدیان، سعید (1383)، سعدی در غزل. تهران: قطره؛

________ (1373)، آرمانشهر زیبایی [،]گفتارهایی در شیوه بیان نظامی، تهران: قطره؛

________ (1390- 1392)، شرح شوق [،] شرح و تحلیل اشعار حافظ، 5 مجلد، تهران: نشر قطره؛

________ و جلالی، محمّدامیر (1390)، «عشقِ بی­زوال، حکایت سعدی و مجنون از دلباختگی»، متن پژوهی ادبی، فصلنامۀ علمی- پژوهشی دانشکدۀ ادبیات فارسی و زبان­های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی، سال پانزدهم، ش چهل و هشتم، تابستان 1390، تهران؛

خاقانی، افضل­الدین بدیل­بن علی (1375)، دیوان خاقانی، ویراستۀ میرجلال­الدین کزّازی، 2 ج، تهران: نشر مرکز؛

خرّمشاهی، بهاء­الدین (1378)، از واژه تا فرهنگ، تهران: ناهید؛

دامادی، سید محمّد (1374)، ابوسعیدنامه [،] در بیان شرح احوال و عقاید و افکار و روش زندگانی ابوسعید ابوالخیر. چ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

دهخدا، علی اکبر. لغت­نامه. تهران: مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دورۀ جدید، 1377.

دولتشاه، ابن بختیشاه سمرقندی. تذکرۀ­الشعراء. به سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون. تهران: اساطیر، 1382.

روزبهان بقلی شیرازی (1383)، عبهر العاشقین، به تصحیح و مقدمۀ هنری کربین و محمد معین، چ  چهارم، تهران: منوچهری؛

___________ (1385)، شرح شطحیّات [،] شامل گفتارهای شورانگیز و رمزی صوفیان، به تصحیح و مقدمۀ هنری کوربن، تهران: طهوری و انجمن ایران­شناسی فرانسه در ایران؛

زمانی، کریم (1385). شرح جامع مثنوی معنوی. دفتر اول. تهران: اطلاعات؛

سپهسالار، فریدون­بن احمد (1385)، رسالۀ سپهسالار در مناقب حضرت خداوندگار. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّد افشین­وفایی، تهران: سخن؛

سپهوند، عزّت­الله (1391)، هرمنوتیک، ادبیات، گفتگو با متن، تهران: نشر علم؛

ستّاری، جلال (1379). پیوند عشق میان شرق و غرب. اصفهان: نشر فردا، دوم؛

________(1385 الف)  حالات عشق مجنون. چ دوم، تهران:توس؛

________ (1386). سیمای زن در فرهنگ ایران. تهران: مرکز، چهارم؛

________(1385 ب). عشق صوفیانه. تهران: نشر مرکز، چهارم؛

سعدی شیرازی، مصلح الدین بن عبدالله (1372)، شعرهای عربی سعدی شیرازی. تصحیح و ترجمه از جعفر مؤیّد شیرازی. شیراز: انتشارات دانشگاه  شیراز؛

______________________ (1383)، کلیات سعدی [،] بر اساس تصحیح و طبع محمد علی فروغی. به کوشش بهاءالدّین خرّمشاهی. تهران: دوستان، چهارم،

______________________ (1381)، بوستان سعدی (سعدی­نامه)، به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چ هفتم، تهران: خوارزمی؛

سنایی، ابوالمجد مجدودبن آدم (1387)، حدیقۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطّریقۀ، به تصحیح محمّد تقی مدرّس رضوی، چ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

__________________ (1382)، حدیقۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطّریقۀ (فخری­نامه)، به تصحیح و مقدمۀ مریم حسینی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛

___________________ (1385)، دیوان سنائی غزنوی، به سعی و اهتمام محمدتقی مدرّس رضوی، چ ششم، تهران: انتشارات سنائی؛

سهلگی، محمّدبن علی (1384)، دفتر روشنایی [،] از میراث عرفانیِ بایزید بسطامی، ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن؛

 

شمس تبریزی، شمس­الدین محمد (1377)، مقالات شمس تبریزی، به تصحیح و تعلیق محمدعلی موحّد، 2مجلد در یک جلد، چ دوم، تهران: خوارزمی؛

شمیسا، سیروس (1386). سیر غزل در شعر فارسی. تهران: فردوس، پنجم،.

شوقی ضیف (1381). تاریخ ادبی عرب (العصر الجاهلی). ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو. تهران، امیرکبیر، سوم؛

صالح عبید، یحیی عبید (1390)، بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در هشت روایت مشهور فارسی و عربی (با تأکید بر عشق عفیف عذری)، رسالۀ دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، استاد راهنما: غامحسین غلامحسین­زاده، دانشگاه تربیت مدرّس؛

طغیانی، اسحاق (1386)، شرح مشکلات حدیقۀ سنایی، چ سوم، اصفهان: دانشگاه اصفهان؛

عراقی همدانی، فخرالدّین (1372)، مجموعه آثار فخرالدّین عراقی، به تصحیح و توضیح نسرین محتشم (خزاعی)، تهران: زوّار؛

عطار، فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری (1386 الف)، اسرارنامه. مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعی کدکنی. چ دوم، تهران: سخن؛

_______________________ (1368)، الهی­نامه، به تصحیح فؤاد روحانی، چ دوم، تهران: کتابفروشی زوّار؛

_______________________ (1383 الف)، تذکرۀ­الأولیاء. بررسی، تصحیح، توضیحات و فهارس محمد استعلامی، چ چهاردهم، تهران: زوّار؛

 

عوفی، سدیدالدین محمد (1371)، جوامع الحکایات و لوامع الروایات، به تصحیح محمد معین، بخش دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

عین­القضاة همدانی، عبدالله­بن­محمد (1386)، تمهیدات. به تصحیح و تحشیۀ عفیف عسیران. تهران: منوچهری، هفتم؛

___________________  (1377) نامه­های عین القضاّت همدانی. به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران. 3 ج، تهران: سوم، چ اولِ اساطیر؛

فاخوری، حنّا (1381). تاریخ ادبیات زبان عربی[،] از عصر جاهلی تا قرن معاصر. ترجمۀ عبد المحمّد آیتی. تهران: توس، پنجم؛

فروزانفر، بدیع الزّمان (1386). احادیث و قصص مثنوی (تلفیقی از دو کتاب احادیث مثنوی و مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی) ترجمۀ کامل و تنظیم مجدّد حسین داودی. تهران: دوم، امیر کبیر.

____________ (1353). شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدّین محمّد عطّار نیشابوری. چ دوم، تهران: انتشارات کتابفروشی دهخدا؛

قشیری، ابوالقاسم عبدالکریم­بن هوازن، (1391)، ترجمۀ رسالۀ قشیریّه. ترجمۀ ابوعلی حسن­بن احمد عثمانی. مقدمه تصحیح و تعلیقات مهدی محبتی. تهران: هرمس،

کراچکوفسکی، ا.ا (1379)  لیلی و مجنون [،] پژوهشی در ریشه­های تاریخی و اجتماعی داستان. ترجمۀ کامل احمد نژاد. تهران: زوار؛

ماسینیون، لویی (1383). مصایب حلّاج. ترجمۀ سید ضیاءالدین دهشیری. تهران: جامی؛

مؤیّد شیرازی، جعفر (1376). سیمای سعدی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز؛

متنبّی، احمد بن حسین (1383)، شرح گزیدۀ دیوان متنبّی. غلام عباس رضایی هفتادری و محمد حسن حسن­زاده نیری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

محمّدبن منوّر میهنی (1381)، اسرارالتّوحید فی مقامات شیخ ابی­سعید، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی کدکنی، 2ج، چ پنجم، تهران: آگه؛

محمود الغراب، محمود (1386)، عشق و عرفان از دیدگاه ابن­عربی (الحبّ و المحبّۀ الالهیّه من کلام الشیخ الاکبر محیی­الدین ابن­العربی)، ترجمۀ سید محمّد رادمنش، تهران: جامی؛

مدرّس رضوی، محمّدتقی (1344)، تعلیقات حدیقۀالحقیقۀ [،] مشتمل بر آیات و احادیث و مآخذ قصص و تمثیلات و کلمات مشایخ به انضمام تفسیر و توضیح ابیات مشکله، تهران: علمی؛

مستملی بُخاری، خواجه امام ابوابراهیم اسماعیل­بن محمد (1363). شرح التَعَرُّف لمذهب التصوّف؛ نورالمریدین و فضیحۀ المدّعین. با مقدمه و تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، 5 ج، تهران: اساطیر؛

مستوفی، حمدالله (1364)، تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوایی، سوم، تهران: امیرکبیر؛

مسعودی، علی بن حسین (1382). مُروجُ الذَّهَب. ترجمۀ ابوالقاسم پاینده. 2ج. تهران:علمی و فرهنگی، هفتم؛

مشتاق اصفهانی (1363)، میر سیّد علی. دیوان مشتاق اصفهانی. به اهتمام حسین مکّی. تهران: علمی، دوم؛

مشیری، فریدون (1384)، بازتاب نفس صبحدمان[،]کلیات اشعار. ج1. تهران: چشمه، چهارم؛

مولوی، جلال الدین محمد بلخی (1388)، غزلیّات شمس تبریز. مقدمه، گزینش و تفسیر، محمد رضا شفیعی کدکنی. 2 ج در یک مجلد، تهران، سخن؛

___________________ (1386)، دیوان کبیر، کلّیّات شمس تبریزی. نسخۀ قونیه. تصحیح و توضیحات توفیق هـ . سبحانی. 2 ج، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛

 

میبدی، ابوالفضل رشیدالدین. کشف الأسرار و عدّة الأبرار. به سعی علی اصغر حکمت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران؛

نجم رازی، نجم­الدین ابوبکر عبدالله­بن محمد رازی معروف به دایه (1380)، مرصادالعباد، به اهتمام محمدامین ریاحی، چ نهم، تهران: علمی و فرهنگی؛

______________________________________ (1381)، مرموزات اسدی در مزمورات داودی، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: سخن؛

نظامی، الیاس بن یوسف (1387). لیلی و مجنون. تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان. چ هشتم، تهران: قطره؛

نیکلسون، رینولد.ا. تصوّف اسلامی و رابطه انسان وخدا. ترجمۀ محمد رضا شفیعی کدکنی. تهران: سخن، سوم، 1382.

واده، ژان کلود (1372)، حدیث عشق در شرق [،] از سدۀ اول تا سدۀ پنجم هجری. ترجمۀ جواد حدیدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی،

هجویری، علی بن عثمان (1383)، کشف المحجوب. مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمود عابدی، تهران: سروش؛

هزار حکایت صوفیان (1389)، براساس دست­نویس کهن 673 ه.ق از مؤلفی ناشناخته، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از حامد خاتمی­پور، 2ج، تهران: سخن؛

هوی، دیوید کوزنز (1378)، حلقۀ انتقادی، ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی، ترجمۀ مراد فرهادپور، چ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان؛

یوسف پور، محمد کاظم. نقد صوفی[،] بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری. تهران: روزنه،1380.

منابع عربی

 قرآن کریم (1384)، به ترجمه و توضیحات بهاءالدّین خرّمشاهی. تهران: دوستان، پنجم؛

ابن داوود ظاهری اصفهانی، محمد بن سلیمان (1351 النِّصفُ الأوّل مِن کِتاب الزّهره[،] نقلاً عَن النُّسخة الوَحیدة المَخطوطَة فی دارِ الکُتُب المصریه. اِعتَنَی بِنَشرِه لویس نیکُل البوهیمی. بیروت، مطبعة الآباء الیسوعیین؛

ابن سَرّاج، جعفر بن احمد (1378)، مَصارِعُ العُشّاق. المجلّد الأوّل. بیروت: دار بیروت[و]دار صادر؛

ابن سیده، علی بن اسماعیل الأندلسی (بی­تا)، المخصّص. المجّلد الاوّل. بیروت: دارالکتب العلمیّه؛

ابن­عربی، محیی­الدیّن (1381ه.ق)، تَرجُمان­الأشواق. بیروت: دار صادر و دار بیروت؛

ابن­فارض، ابوحفص عمربن أبی­الحسن (1382ه.ق)، دیوان ابن­الفارض. بیروت: دار صادر و دار بیروت؛

______________________ (1376)، تائیۀ عبدالرحمن جامی [؟] ترجمۀ تائیۀ ابن­فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیۀ ابن­فارض. مقدمه، تصحیح و تحقیق صادق خورشا، تهران: نقطه، دفتر نشر میراث مکتوب؛

ابن مُعتَز. طبقات الشّعراء (بی­تا)، تحقیق عبدالستّار احمد فراج. قاهره: دارالمعارف، الطبعة الثانیة؛

ابن منظور، جمال الدین محمّد بن مکرم (1416)، لسان العرب. مراجعه و تدقیق یوسف البقاعی، ابراهیم شمس الدین، نضال علی. بیروت: موسسه الأعلمی للمطبوعات؛

ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین (بی­تا). کتاب الأغانی. الجز الثانی. بی جا: دارالکتب؛

ابونواس، حسن بن هانی (بی­تا)، دیوان ابی نواس. حَقَّقَه و ضَبطه و شرحه احمد عبد المجید الغزالی. بیروت: دارالکتاب العربی؛

 

الجنّان، مأمون بن محیی الدین (1415). مجنون لیلی[،] بین الواقع و الاُسطورة. بیروت: دارالکتب العلمیه؛

حموّر، عرفان محمّد (1427). المرأة و الجمال والحبّ فی لغة العرب. بیروت: دارکتب العلمیه؛

السّیرجانی، ابوالحسن علی­بن الحسن (1390). البیاض و السّواد من خصائص حِکَم العباد فی نعت المرید و المراد. تصحیح و تحقیق محسن پورمختار، مقدمۀ انگلیسی نصرالله پورجوادی. تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران؛ برلین: واحد تحقیقاتی تاریخ فرهنگ عقلی جهان اسلام (دانشگاه آزاد برلین)؛

سُلَمی، امام أبی­عبدالرحمن محمدبن الحسین­بن موسی الأزدی (1421)، حقائق­التّفسیر (تفسیر السّلمی و هو حقائق التّفسیر)، تحقیق سیّد عمران، 2 ج، بیروت: دارالکتب العلمیّۀ؛

شبلی، ابوبکر جعفربن یونس (دُلَف­بن جَحدَر) (1386). دیوان أبی­بکر الشّبلی. جمعه و حقّقه و علّق حواشیه و قدّم له کامل مصطفی الشّیبی، عراق: بغداد؛

شُکری فِیصَل. تطوّر الغزل بین الجاهلیّة و الإسلام[،] مِن إمريء القیس إلی ابن اَبی َربیعه. بیروت: دارالعلم، الطبعة الرابعة، بی تا.

شوقی ضیف. تاریخ الأدب العربی [،] العصر الاسلامی. مجلد الثّانی. القاهره: دارالمعارف، الطبعة السادسة، بی­تا؛

_______ (1999)، الحبّ العذری عند العرب. قاهره: الدّار المصریۀ اللّبنانیّۀ؛

الشَّیبی،کامل مصطفی (1418).  الحّب العُذری [،] و مقدّماته الفکریة و الدّینیة حتّی أواخر العصر الأموی. بیروت: دارالمناهل؛

طه حسین (1981)، مِن تاریخ الأدب العربی [،] العصر الجاهلی و العصر الأموی. المجلّد الأول. بیروت: الطبعة الرابعة؛

 

__________________ (2005)، دیوان مجنونُ لیلی. ضبطه و شرحه صلاح الدین الهواری. بیروت: دار و مکتبة الهلال؛

___________________ (1967)، قیس­بن الملوّح المجنون و دیوانُهُ. حقّقه و قدّمت له بدراسۀ نقدیۀ فی حیاۀ الشاعر و دیوانه، الدکتورۀ شوقیه إنالجق، أنقره: مطبعۀ الجمعیۀ التاریخیۀ الترکیۀ؛

موسوعۀ الشعر العربی (بی­تا)، (CDشرکۀ العَریس للکمبیوتر، صنع فی المملکۀ العربیّۀ السّعودیّۀ؛

نجم، خریستو (1402). جَمیلُ بُثَینه و الحُبّ العذری. بیروت: دارالرائد العربی؛

والبی، ابوبکر (1410)، دیوان قیس بن المُلَوَّح [،] مجنونُ لیلی [،] روایة أبی بکر الوالبی. دراسة و تعلیق  یُسری عبدالغنی. بیروت: دارالکتب العلمیه؛

دیگر منابع:

Abrams .m .h and Harpham. Geoffery Galt (2009). A Glossary of literary terms. Ninth edition. Printed in canada.

The American Heritage dictionary of  the English Language‚ third edition

چکیده

موضوع اصلی رسالۀ حاضر، بازکاوی نشانه ­های ادب عُذری (یکی از جریان­های شعری و انواع ادبیِ ادبیات عرب مربوط به قرن اول هجری قمری در دورۀ اموی) اعم از نام­ها و نمادها، موضوعات، سروده­های شاعران عذری، و تمثیل­ها و اشاره­های داستانی به احوال دلباختگان عذری (همچون لیلی و مجنون) در برجسته­ترین متون عرفانی فارسی و عربی (اعم از متون مدرسی، و متون خلّاق و هنری) تا پایان قرن هفتم هجری، و تحلیل و بیان چگونگی حضور این نشانه­ها درین متون است. هدف و بلکه دستاورد این رساله در دو حیطۀ ادب تطبیقی و نقد ادبی جدید، تنها نشان­دادنِ تأثیرپذیریِ ادب و عرفان ایران از ادب عرب نیست، بلکه تبیین و نشان­دادن تأثیرگذاریِ متقابل و نقش خلّاقیتِ ادبا و عرفای ایران­زمین در حفظ، حیات، و حرکت ادب عذریِ عرب است. رسالۀ حاضر دارای سه فصل است. در فصل نخست ابتدا با چند مقدمه به بحث چیستیِ حبّ عذری، معرفی شاعرانِ عذری، تعریف و تبیین حبّ عذری، چگونگی پیدایش آن، مراحل آن، و مهم­ترین موضوعاتِ آن بنا به درونمایه­های سروده­های شاعران عذری پرداخته خواهد شد. هدف فصل دوم جستجو و بحث در چگونگیِ حضورِ نشانه­های ادب عذری، اعم از سروده­های شاعران عذری، شخصیت­ها، داستان­ها، و موضوعات ادب عذری، در برجسته­ترین متون صوفیانه و عارفانه تا پایان قرن هفتم هجری است. هدف فصل سوم، اگرچه به­کوتاهی، پرداختن از چه گفتن به چگونه گفتن بوده است. در این فصل با بیان چند مقدمه، به چگونگی حضور این نشانه­ها در متون عارفانه و نیز متون خلّاقِ هنری برمبنای هرمنوتیک و تأویلِ متن پرداخته می­شود تا بنگریم که عرفا و صوفیه (به­عنوان خوانندۀ متن) چه خوانش­های خلّاقانه­ای ازین متون داشته­اند و نیز هنرمندان (به­عنوان مؤلف متن) چگونه از نشانه­های ادب عذری برای گسترش­بخشی به توانشِ تفسیرپذیریِ متن برای دوگونه خوانشِ عاشقانه و عارفانه،  بهره­جسته­اند. در جدولِ پایانیِ رساله نیز سروده­هایی از شاعران عذری را خواهیم دید که این نگارنده موفق به یافتن آن­ها در لا­به­لای متون عرفانی شده و در بیشینۀ موارد برای نخستین­بار نام سرایندگان آن­ها را تعیین کرده است. مهم­ترین دستاورد این رساله (بنا به فصلِ نخست) نشان­دادنِ ریشه­های بسیاری از موضوعات شعر فارسی (خاصه غزل کلاسیک) بر اساس موضوعات متون عذری – و به­تبعِ آن­ها بر اساس متون عرفانی- است. نگارنده برآن است که آشنایی با این آبشخورهای موضوعی و فکری، درک و دریافت خواننده را از بسیاری از موضوعات کلان و پرکاربرد در شعر کلاسیک فارسی (خاصه غزل عاشقانه و عارفانه) به­نحو چشمگیری افزایش می­دهد. و اما دستاورد نهایی این رساله نشان دادن شدت تأثیرپذیری عرفان و ادب ایران از ادبیات عرب نیست؛ بلکه اشاره به توانمندی و خلّاقیت چشمگیر ادبا و عرفای ایران در پرورش، دگردیسی و تکاملِ بخشی از ادبیات عرب است. چنانکه در بخش نتیجه­گیریِ این رساله گفته خواهد شد، به­عقیدۀ این نگارنده ایرانیان در حفظ، حیات و حرکتِ ادب عذری، سهمی بیش از خود اعراب داشته­اند. رسالۀ حاضر را در نهایت می­توان به­نوعی آغازگرِ بحث دربارۀ نقشِ نویسندگان، عرفا و ادبای ایرانی، و خلّاقیتِ ایشان، در حفظِ اشعار، تئوریزه کردنِ موضوعات، تعالیِ اندیشه­ها، سامان­مند کردنِ داستان­ها، و گسترش و درمجموع توانمندساختنِ ادبِ عذریِ عرب دانست.

کلید واژه­ها: حبّ عذری، متون عرفانی، لیلی و مجنون، هرمنوتیک، تأویل، خوانشِ خلّاقانه، گسترشِ توانشِ تفسیرپذیریِ متن                                     

پیشگفتار

در طول قرون و اعصار، عرفا و صوفیه برای تبیین اندیشه­ها و انتقال مفاهیمِ ذهنیِ خود، و به­منظور در میان­نهادنِ تجاربِ شخصیِ خویش، در جهت تقریب به ذهن و ملموس­ساختنِ این مفاهیمِ انتزاعی، ناگزیر از  به­کارگیریِ زبانی تمثیلی و بیانی رمزی-داستانی بوده­اند. اینان زمینه­های تمثیل و نمادپردازی را از هرآن متنی که مناسبِ بیان مفاهیم ذهنی خویش می­یافته­اند، به ­­وام ­می­ستانده­اند. در این میان، مهم­ترین روش­شناسیِ (methodology) ایشان را در برخوردِ خلّاق با متون، می­توان «تأویل» دانست.

این رساله در پی تبیین این نکته است که عرفا و صوفیه، در متون عرفانی منثور و منظوم خویش، در بیان حُبِّ الهی، چرا از نمادها، ابیات و مضامین شعر عُذری (جریانی در ادبیات تغزّلیِ دورۀ اُمَوی) سود جسته­اند و این امر در آثار ایشان چگونه صورت­پذیرفته است؛ چگونه رویدادهای داستانی را با مراتب سلوک، تأویل کرده و تطبیق داده­اند؛ و فرایند تأویلِ خلّاق از نمادها و موضوعات آن اشعارِ تغزّلی، در آثار ایشان چگونه است.

موضوع پیش­نهادۀ حاضر، در دو ساحت ادب تطبیقی و نقد ادبی جدید، سه عرصه را مورد کاوش قرار خواهد داد: 1- مجموعۀ اشعار شعرای عُذری در دورۀ اموی 2- بازیابی این سروده­ها، مضامینِ آنها و نیز داستان­های ادب عذری در متون عرفانی منظوم و منثور پارسی (نیز برخی متون بنیادین عرفانی عربی)، از قرن نخست تا پایان قرن هفتم ه.ق 3- بحث دربارۀ توانش­های تأویلیِ این متون و دلائل توجه چشمگیر عرفا و صوفیه به این متون از منظر دانش هرمنوتیک و تأویلِ متن؛ و نیز بررسی شگردهای هنریِ برخی شاعران فارسی­زبان در گسترشِ توانشِ تفسیرپذیریِ متن، به کمک نشانه­های ادب عذری.

در یک جمع­بندی، انجام این پژوهش به منظور تحلیل هرچه دقیق­ترِ زبانِ تمثیلی و نمادپردازانۀ عرفا و صوفیه، و آگاهی و شناختِ هرچه بیشتر از روند تأویل در متون خلّاقِ ایشان، و جریان­شناسیِ رویکردهای هرمنوتیکی در متون عرفانی پارسی، بایسته می­نماید.

درآمد

      عرفایی که دستگاه فکری خود را بر پایۀ «عشق» سامان داده­اند، و اساس آفرینشِ جهان را بر مدار عشق توضیح می­دهند، اغلب، رابطۀ دوسویۀ خود و خداوند را همانند رابطۀ عاشقانۀ میان دلباخته و دلدار تبیین می­کنند. نویسندگانِ این آثار در موارد بسیاری برای عینی­کردنِ عشق الهی و توصیف مدارج و مراحل عشقِ به خداوند، به شعرها و داستان­های عشّاقِ عُذری استناد کرده­اند. استناد به داستان­ها و اشعار شعرای عذری خاصه مجنون، در قریب به اتفاق متون برجستۀ عرفانی همچون اللُّمَع، شرح تَعَرُّف، رسالۀ قشیریه، کشف­المحجوب، کشف­الاسرار، مرصادالعباد، آثار احمد غزّالی، عراقی، عطار، مولانا، ابن­فارض، ابن­عربی و … همه و همه نشانگر ظرفیت­ها و پتانسیل­های خاص و کم­نظیر این داستان­ها­ و سروده­ها برای خوانش­ها و تأویل­های عارفانه است. یکی از نکاتی که در پژوهش­های متون ادبی فارسی، می­باید بدان پرداخت، تحلیل و تبیینِ دقیقِ رابطۀ میانِ عرفان و حبّ عُذری، و داد و ستدهای میان این دو، و به­ویژه پاسخ به چراییِ توانمندیِ اشعارِ عُذری و روایات داستانی­ای که برپایۀ آن­ها ساخته و پرداخته شده­اند، برای تأویل­های عارفانه است. همچنین باید به این پرسش­ها پاسخ گفت که  تأویل­های صورت­گرفته از ادب عذری در آثار عرفا و صوفیه چگونه است؛ و شاعران فارسی­زبان به کمک نشانه­های ادب عذری چه شگردهای هنری­ای را در گسترشِ توانشِ تفسیرپذیریِ متن به­کاربرده­اند.

از دیرباز، عرفا و صوفیه از اشعار عُذری خوانشی کاملاً عارفانه داشته­اند. هجویری مجنون را شخصیتی تاریخی می­داند؛ جنید او را از اولیاءالله برمی­شمارد؛ ابن عربی حال و مقامِ مجنون (قیس­بن مُلَوَّحِ عامِری) را مظهر و شاهد عالی­ترین نمونۀ عشق می­داند؛ شبلی اشعار او را مدام زمزمه می­کند؛ ابوسعید وصیت می­کند دو بیت از کُثَیِّر عزّه را بر سنگِ آرام­جایش بنگارند؛ مولانا دیدارِ بُثَینه، معشوق جمیلِ­بن مَعمَر عُذری، را در دفتر نخست مثنوی، دستمایۀ خلق تمثیلی عرفانی قرار می­دهد؛ و حتی مبالغه در این امر تا بدان­جا می­رسد که ابراهیم عبدالرحمن، یکی از پژوهندگان معاصر عرب، در مأخذشناسیِ آثار شعرای عُذری، برآن رفته است که نُصوص عُذری، اشعار صوفیانه­ای است که بدیشان منسوب شده است.

نمونه­وار، برخی از موضوعات اشعار عذری که مناسب تأویل­های عرفانی بوده­اند، عبارتند از: 1- ازلی بودنِ دلباختگی 2- کتمان عشق 3- فراق و جدایی  همیشگی 4- مرگ در عشق  5- بقای عشق پس از مرگ 6- وصال در قیامت؛ و بسیاری از دیگر موضوعات و شاخصه­ها که در این رساله تحلیل، و شیوۀ تآویلِ عرفا و صوفیه از آن­ها بازنموده شده­ است. سعی نگارنده در رسالۀ حاضر، تبیین و توضیحِ چرایی و چگونگیِ حضورِ نشانه­ های ادب عذری در آثار عرفا و صوفیه، و بهره­گیریِ برخی هنرمندان از این نشانه­ها در جهت تأویل­پذیر­ ساختن و افزودن بر توانشِ تفسیرپذیریِ آثار هنریِ خویش بوده است.

  فرضیه­ها و پرسش­های تحقیق:

1- نشانه­های ادب عذری، اعم از سروده­های شاعران، شخصیت­ها، داستان­ها، و موضوعات ادب عذری، در برجسته­ترین متون صوفیانه و عارفانه تا پایان قرن هفتم هجری چگونه نمود یافته­اند؟

2- توانمندی­های اشعار عذری برای تأویل­ها و خوانش­های عارفانه  چیست؟

3- عرفا و صوفیه چه خوانش­های خلّاقی از سروده­های شاعران و داستان­های ادب عذری داشته­اند؟

4- تأویل­های صورت­گرفته از ادب عذری در آثار ایشان چگونه است؟

5- از منظر هنری، نویسندگان و شعرا چگونه از نشانه­های ادب عذری برای گسترش­بخشی به توانشِ تفسیر- پذیریِ متن بهره­جسته­اند؟

6- چرا در متون عرفانی فارسی تا بدین حد به اشعار، و داستان زندگی شعرای عُذریِ عرب (خاصه مجنونِ لیلی) توجه شده است؟

7- چرا در هر سده، هرچه بیشتر شاهد حضور لیلی و مجنون در قیاس با دیگر نمادهای دلباختگی در متونِ عرفانی هستیم؟

8- کارگرفتِ اشعار، موضوعات، و داستان­های ادب عُذری در متون عرفانیِ منظوم و منثور پارسی، بنا به آثار هر نویسنده، و در هر دوره به چه میزان و چگونه بوده است؟

9- کدام موضوعات و مضامین ادب عذری بیشتر مورد تأویل و خوانش عارفانه قرار گرفته­اند؟

10- در مجموع، سیر تاریخی نفوذ شعر عُذری به متون صوفیانه (نقطۀ آغاز و سپس فرایند تطور و تکامل آن) چگونه است؟

11- و از فرضیه­های اصلیِ این نگارنده، یکی آن بوده است که «عشق عُذری» حد واسط و مَرکَبِ «عشق صوفیانه» برای نیل به تئوری­های فلسفیِ «عشق افلاطونی» است.

12- و اما یکی از مهم­ترین اهداف نگارنده در این رساله، پاسخ­گویی بدین پرسش است که  نقشِ نویسندگان، عرفا و ادبای ایرانی، و خلّاقیتِ ایشان، در حفظ اشعار، تئوریزه کردنِ موضوعات، تعالیِ اندیشه­ها، سامان­مند کردن داستان­ها، و گسترش و درمجموع توانمندساختنِ ادب عذریِ عرب چه بوده است؟

پیشینۀ مطالعات:

      آشنایی این نگارنده با مبانی و منابع تحقیق در شعر دورۀ امویِ عرب، به­واسطۀ پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی ارشدِ او به راهنمایی دکتر سعید حمیدیان، تحت عنوان «سنجش غزل­های فارسی و عربی سعدی با اشعار منسوب به قیس­بن مُلَوّح عامری، برپایۀ حُبّ عُذری» است؛ و پرسش­های فراوان و فرضیه­های موضوعِ پیشنهادی این رساله نیز، برآمده و ثمرۀ انجام همان پژوهشِ آغازین است. یکی از نتایج آن پژوهش این بود که مضامين شعر عُذري، در ادبيات فارسي و خاصه در ادبِ غنايي تأثیری به­سزا داشته است و باید «عشق عُذری» را یکی از آبشخورهای اصلی بسیاری از موضوعات و مضامین غزل فارسی، خاصه آثار سعدی دانست.

گذشته از متون کهنِ تاریخ­ و ادبیات عرب، همچون الأغانی ابوالفرج اصفهانی، طبقات­الشعرای ابن قتیبه، الزهرۀ ابن داوود ظاهری، مصارع­العشّاق ابن سرّاج، تزیین­الأسواق انطاکی و … که از مآخذ دست اول برای جستجوی اشعار شعرای عُذری محسوب می­شوند، نویسندگان معاصر عرب همچون طه حسین، شوقی ضیف، شُکری فیصل، غُنیمی هلال، احمد عبدالسّتار الجواری، کامل مصطفی الشّیبی و … نقدها و گاه آثار مستقلی دربارۀ «حُبّ عُذری» و شعرای عُذری پدید آورده­اند. در میان نویسندگان فارسی­زبان نیز برخی همچون سعید حمیدیان و محمد دهقانی در خلال آثار خود به این مقوله پرداخته­اند، اگرچه دقیق­ترین مباحث در این­باره از جلال ستّاری در کتاب­هایی چون عشق صوفیانه و پیوند عشق میان شرق و غرب است؛ اما آنچه در هیچ­یک از این آثار بررسی نشده است، تحلیل دقیق رابطۀ میان عشق عذری و عرفان، و تبیین این نکته است که چرا در متون عرفا و صوفیه تا بدین حد به اشعار، نمادها و روایات عشق عذری استشهاد شده است؛ وانگهی چرا و چگونه این نگارندگان، مضامین غزل عذری را به مفاهیم عرفانی تأویل کرده­اند؛ و کارگرفت مضامین و نمادهای عذری در آثار هر یک از مؤلفان بزرگ متون عرفانی، و در هر قرن، چگونه و تا چه اندازه بوده است (تحلیل و نتیجه­گیری فردی و دوره­ای). پاسخ بدین پرسش­ها، خواست نگارنده در این رساله خواهد بود.

فصل نخست

درآمد:

در این فصل ابتدا با چند مقدمه به بحث چیستیِ حبّ عذری، معرفی شاعران عذری، تبیین حبّ عذری، چگونگی پیدایش آن، مراحل آن، و مهم­ترین موضوعات آن بنا به درونمایه­های سروده­های شاعران عذری پرداخته خواهد شد؛ تا پس از آن در فصل دوم این رساله بنگریم که نشانه­هاب ادب عذری، در برجسته­ترین متون صوفیانه و عارفانه تا پایان قرن هفتم هجری چگونه نمود یافته­اند.

 معنای لغوی «حُبّ» و مراتب «محبّت»:

    «حُبّ»، در اصطلاح، نیروی عاطفه­ای است که شخص را به سوی جنس مخـالـف می­کـشاند و منشاء آن مـیل جـنسی است (الشّیبی، 1418: 24 به  نقل از  المعجم  الفلسفی، بیروت 1971ص 77 ). «حُبّ» در تعریفی دیگر، تخیّلِ کمال در هر چـیزی است (همان: 25). واژة «حُبّ» در زبان عربی، طـیف­ها و معادل­های مختلفی از جمله «علاقه»، «الشَّعَف»، «الشَّغَف»، «الجَوَی»، «التَّیـْم»، «التَّبـْل»، «التَّدْلِیَه»، «الهُیوم» و «العِشق» دارد. امـّا «عشق» را می­توان افراط در حُبّ دانست (همان: 23). معنای دلباختگی آن­چنانکه در زبان فارسی با واژة «عشق» بیان می­شود، در زبان عربی، واژة «حُبّ» حـامل این مـفهوم است؛ چـنانکـه در قرآن کـریم، در این معنی تنها از «حُبّ» سخن ­رفته است و نه از «عشق» (گو اینکه «عشق» می­تواند ناظر به تمایلات انسانی و حامل بار معنایی جسمی-شهوانی نیز باشد).

در توصیف عشق و محبّت انسانی، برخی برای «حُبّ»، مراتبی فرض کرده­اند، چنانکه از «هوی» آغاز می­شود، به «علاقه» (جایگیرشدن حُبّ در دل) و پس از آن به «کَـلَف» (شدت حبّ)، سپس  به «عشق» (از حد درگذشتنِ حُبّ)، پس از آن به «شَعَف» (سوختن دل)، سپـس به «شَغَف» (شیفتگـی)، پس از آن به «جَوَی» (عشق جانکاه)، سپس به «تَیم» (عشق تیره و تباه­کننده)، پس از آن به «تَبل» (بیماری عشق)، سپس به «تَدلِیه» (از کف دادن عقل) و پس از آن به «هُیوم» (سرگردانی و دیوانگی در عشق) می­رسد (1) (فقه اللّغة ثعالبی، مصر 1938ص186 به نقل از الجواری، 2006: 43؛ و نیز الشّیبی، 1418: 22و23).

«عشق» به­­گمان بسیار واژه­ای هند و اروپایی است (در اوستایی: ایشکا) (2) لذا در زبان عربیِ قرآن، نه واژۀ «عشق»، بلکه واژۀ «حُبّ» به کار رفته است. عرفا و صوفیه از ­میان موارد متعددی که در قرآن، از «حبّ» سخن رفته است، در بیان حبّ الهی به بخش­هایی از سه آیه توجّه و دلبستگی خاصی داشته­اند: «قُلْ إنْ کُنْتُم تُحِبّونَ الله فَاتَّبِعونی یُحبِبکُمُ الله» (آل عمران،31) (بگو اگر خدا را دوست می­دارید از من پیروی کنید تا او نیز شما را دوست بدارد)، «والَّذینَ آمَنوا اَشَدُّ حُبّاً لِلّه» (بقره165) (مؤمنان خداوند را دوست­تر دارند)، «فَسَوفَ یَأتیَ اللهُ بِقَومٍ یُحِبُّهُم و یُحِبّونَه» (مائده/54) (خداوند قومی آرد که آنان را دوست دارد و آن­ها هم خدا را دوست دارند).  واژۀ «عشق» اگر نه در قرآن، اما در میان احادیثِ منسوب به پیامبر، در حدیث معروف عشق («مَن عَشِقَ و عَفَّ و کَتَمَ و ماتَ، ماتَ شهیداً») (3) دیده می­شود. با نگاهی به متون آغازین تصوف، می­بینیم که با آنکه کلاباذی خود ایرانی است، در التَّعَرُّف از «عشق» سخنی به میان نیاورده است اما در آن در ضمن شعری به حدیث عشق مضمراً اشاره کرده است. در کهن­ترین متون مدرسی صوفیه به زبان فارسی، یعنی شرح تعرّف، در توصیف مراتب محبت و عشق انسانی (و سپس گریز به بحث محبّت الهی بنا به آیاتی نظیر «یُحِبُّهُم و یُحِبّونَه»)، از منظر لغوی، عشق، غایت محبّت، محبّت مفرط، و آخرین مرتبۀ آن دانسته­ شده است. برخی از عرفا و صوفیه همچون صاحب رسالۀ قشیریّه از کاربرد واژۀ «عشق» در ارتباط با خدا پرهیز داشته و منع می­کردند. از پرسش­های کلان میان صوفیه یکی این پرسش بوده است که آیا نسبت دادن عشق به خداوند امکان دارد یا خیر؟ برای مثال، هجویری در کشف­المحجوب آراء مختلف مشایخ صوفیه را درین­باره برمی­رسد و می­گوید برخی هرگونه اطلاق عشق را دربارۀ خداوند ناروا می­دانسته­اند؛ برخی موافق امکان عشق خداوند به بنده و مخالف امکان عشق بنده به خداوند بوده­اند؛ و برخی مشایخ اطلاق و انتساب عشق بنده به خداوند و عشق خداوند به بنده هردو را امکان­پذیر می­دانسته­اند. اما در سده­های بعد امثال عزیزالدین نسفی در الانسان الکامل در بیان تقابل و تفاوت «عشق» و «محبت»، عشق را محبت مفرط و نهایت محبت برشمردند و در ارتباط با خداوند به­کار بردند و از عشق حقیقی و مجازی سخن گفتند. این مسأله تا بدانجا پیش می­رود که روزبهان بقلی در عبهرالعاشقین از عشق­ورزی با خداوند سخن می­گوید. در نهایت در متون خلّاق عارفانه، اطلاق «عشق» و «محبّت» نسبت به خداوند، معنایی یکسان می­یابد و گاه در یک متن واحد، هردو واژه درین­باره در یک معنا به­کار می­رود. باری، به­عقیدۀ این نگارنده رایج شدن واژۀ «عشق» در ارتباط با خداوند، رابطه­ای مستقیم دارد با رواج رویکردهای هنری و ادب عاشقانه در تبیین مفاهیم عرفانی.

در متون کهن گاهی سعی بر آن بوده است که برخی از اصطلاحات ریشه­یابی شود و میان ریشه­های مفروض با معانی موجود ارتباط برقرار گردد. اما برخی در این میان ازگونۀ ریشه­یابی­های عامیانه (foulk etymology)، و برخی نیز بدون شناخت درست از ریشۀ اصلی واژه و برآمده از گمانه­زنی­ها و ذوق­ورزی­های لُغَوی­اند؛ چنانکه «عشق» را که از ریشۀ هند و ایرانیِ «ایشکا» است برآمده از نام گیاهِ «عَشَقه» پنداشته­اند (برای نمونه ر.ک مستملی، 1366: 1388). برای واژۀ «محبّت» نیز صاحبِ رسالۀ قشیریه در مجموع هشت وجه اشتقاق برمی­شمرد: 1- از «حَبَبُ الاَسنان» (دندان سپید نیکو) (در بیان «صفای مودّت»)، 2- از «حَباب ماه» (در بیان اینکه محبت غایت آن­چیزی است که در دل است) 3- «از لزوم و اثبات چنانکه گویند اَحَبَّ البعیر؛ و […] آن بُوَد که شتر فروخسبد و برنخیزد» 4- از«حِبّ» به معنی گوشوار («یکی ازان­که بر گوش ملازم بُوَد و دیگر آنکه اجزای او متحرّک بُوَد و این هر دو معنی درست آید در حبّ») 5- از «حَبّ» جمع «حبّه» («حَبّ را حُبّ نام کردند به نام محلّ او: حَبَّۀُ القلب که قوام دل بدو بُوَد») 6-  از حَبّه (: تخمی که در صحرا روید) (ازآنجا که حُبّ تخم حیات است) 7- از حُب (: چوبهای چهارگانه که به هم درگذارند تا سبو برآنجا نهند) (از باب تحمل عزّ و ذُلّ از محبوب) 8- از حُب یعنی خُنب «که آب درو کنند که چون پر شود هیچِ دیگر را درو راه نَبُوَد» (چنانکه اگر دل به محبت پر شود، هیچ چیز دیگر جز محبوب در آن نگنجد) (قشیری، 1391: 466- 467) (درین­بارۀ همچنین ر.ک هجویری، 1383، باب «محبّت»: 445-458).

و اما صاحب شرح تعرّف برای محبت هفت درجه قائل شده است: 1- موافقت طبع  2- میل نفس  3- وُدّ [: مثلّث الحرکه]  4- محبّت  5- وَلَه  6- هوی  7- عشق. (برای آگاهی از مراتب محبت «میان مخلوقان»، ریشه­یابی­های واژگانی و تفصیل بحث در این­باره ر.ک مُستَملی، 1366: 1387- 1388)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • پايان نامه جلوه‌هاي عرفان در ديوان فيض کاشاني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122