پايان نامه عقل و نقل به مثابه معيار سنجش گزاره‌هاي عرفان نظري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عقل و نقل به مثابه معيار سنجش گزاره‌هاي عرفان نظري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 233 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عقل و نقل به مثاب? معيار سنجش گزاره‌هاي عرفان نظري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ‌ج
کلیات 1
تببین موضوع تحقیق 2
پرسش اصلي تحقيق 4
پرسش‌های فرعی تحقیق 4
پیشینه تحقيق 4
فرضيه و نسبت آن با فرضیه رقیب 5
اهداف تحقيق 6
کاربرد تحقیق 7
روش تحقیق 7
ساختار تحقیق 7
نوآوري‌های تحقيق 8
فصل اول: مدخل 10
گفتار اول: فرایند رخداد شهود و تبدیل آن به گزاره 11
ساحت اول: فرایند ادراک حضوری – شهودی 11
اصل اول: مناسبت 14
اصل دوم: ارتباط حضوری 16
اصل سوم: تأثیر گذاری 18
ساحت دوم: فرایند ادراک مفهومی – گزاره‌ای 21
الف. گزاره‌های توصیفی 24
ب. گزاره‌های تبیینی 25
ج. گزاره‌های تفسیری 25
د. گزاره‌های استنباطی 27
ه. گزاره‌های تطبیقی 29
گفتار دوم: سنجش پذیری گزاره‌های عرفان نظری 32
الف. نظریه خطاناپذیری 32
ب. نظریه معیارناپذیری 34
ج. نظریه توصیف‌ناپذیری 35
د. نظریه سنجش‌پذیری 39
اصل: لکل حکم معیار 40
الف. نقد نظریه خطا‌ناپذیری 42
ب. نقد نظریه توصیف‌ناپذیری 46
ج. نقد نظریه معیارناپذیری 48
گفتار سوم: ضرورت و غایت سنجش گزاره‌های عرفان نظری 51
فراز اول: ضرورت سنجش 51
فراز دوم: غایت سنجش 57
الف. اصلاح نقص عبارات و بیانات عارفان 57
ب. برون رفت از تقلید متتبعانه به نقد محققانه در تحقیق تعالیم عرفانی 61
ج. بررسی سنجش‌گرانه پیش‌فرض‌های گزاره‌های عرفانی 66
اصل اول: تأخر گزاره از شهود 66
اصل دوم: تأثر گزاره از باور 68
گفتار چهارم: معیار و روش سنجش گزاره‌های عرفان نظری 71
الف. معیارهای سنجش گزاره‌های عرفانی 71
فراز اول: مفهوم میزان عرفان نظری 72
فراز دوم: مصداق میزان عرفان نظری 74
ب. روش سنجش گزاره‌های عرفانی 77
مرحله پیشاسنجش 77
مرحله سنجش 78
فصل دوم: میزان دینی 80
گفتار اول: شناسه میزان دینی 81
ساحت اول: ماهیت میزان دینی 82
ساحت دوم: اقسام میزان دینی 84
الف. میزان عملی و میزان علمی 85
ب. میزان تکوینی و میزان تدوینی 88
ج. میزان کلی و میزان جزئی 90
ساحت سوم: چرایی میزان دینی 94
فراز اول: اقسام علم حضوری 96
فراز دوم: علم حضوری انسان کامل معصوم 97
فراز سوم: خطاناپذیری انسان کامل معصوم در اخذ و تلقی و بیان 99
گفتار دوم: ماهیت معیارهای دینی در میزان دینی 104
احتجاجات و تنجیزات 106
اول: نصوص و ظواهر 113
ساحت اول: نصوص 115
ساحت دوم: ظواهر 116
فراز اول: فرایند ظهوریابی 117
فراز دوم: تقویت ظهور تصدیقی جدی 119
دوم: محکم و متشابه 122
فراز اول: تعریف محکم و متشابه 124
فراز دوم: اقسام محکم و متشابه 126
فراز سوم: نسبت نصوص و ظواهر با محکمات و متشابهات 128
گفتار سوم: نمونهْ سنجش دینی 130
فراز اول: صراط مستقیم از نگاه عرفان 131
فراز دوم: صراط مستقیم از نگاه قرآن 133
فصل سوم: میزان عقلی 138
گفتار اول: نقد عرفان به عقل 139
نقد عجز عقل در ادراک حقایق 144
گفتار دوم: شناسه میزان عقلی 151
فراز اول: ماهیت میزان عقلی 151
فراز دوم: ساحت میزان عقلی 156
الف. نظریه پیشین‌ بنیاد 156
ب. نظریه نوبنیاد 159
گفتار سوم: معیارهای عقلی در میزان عقلی 163
فراز اول: ضروریات و نظریات 164
تکمیل: نقد عقل به خطای ادراک 166
فراز دوم: ملاک تشخیص صدق نظریات 172
الف. نظریه پیشین بنیاد (= نظریه ارجاع ) 172
ب. نظریه نو بنیاد (= نظریه نقد عقل به عقل ) 178
فراز سوم: اعتبار سنجی نظریات 189
گفتار چهارم: نمونهْ سنجش عقلی 193
فراز اول: ماهیت اطلاق ذاتی مقسمی از نگاه عرفان 193
فراز دوم: نقد دیدگاه عرفا درباره تفسیر اطلاق ذاتی 195
خاتمه و نتیجه 199
کتابنامه 216

کتابنامه

قرآن مجید،

نهج البلاغه، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهران، شرکت انتشارات علمي و  فرهنگي، 1384ش.

صحيفة کاملة سجاديه، ترجمه حسين انصاريان، تهران، انتشارات پيام آزادي،  1378ش.

آملی، سید حيدر، نص النصوص في شرح فصوص الحکم، تصحيحات هنري کربن و عثمان اسماعيل يحيي، تهران، انتشارات توس، 1367.

آملی، سید حیدر، جامع الاسرار و منبع الانوار، تصحیحات هنری کربن و عثمان اسماعیل یحیی، تهران، انجمن ایران شناسی فرانسه و شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1368ش.

ابن سينا، الهيات شفاء ، تصحيح و تقديم ابراهيم مدکور، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1363.

ابن سينا، برهان شفاء، تصحيح و تقديم ابراهيم مدکور، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1363.

ابن سینا، رسائل، قم: نشر بیدار،  1400ق.

ابن سینا، رسالة فی تعقیب الموضع الجدلی، انتشارات دانشگاه تهران، 1370ش.

ابن سینا، طبیعیات شفاء، تصحيح و تقديم ابراهيم مدکور، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1363.

ابن سینا، المباحثات، تحقیق و تعلیق محسن بیدارفر، قم: نشر بیدار، 1371ش.

ابن سینا، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی، 1363ش.

ابن عربی، محیی‌الدین، فصوص الحکم، تعليقات ابوالعلاء عفيفي، تهران، الزهراء، 1370.

ابن عربی، محیی‌الدین فتوحات مکیه، بیروت: دار صادر، بی‌تا.

ابن عربی، محیی‌الدین، انشاء الدوائر، لیدن: نشر بریل، 1336ق.

ابن عربی، رسائل، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1367ق.

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه معروف به شيخ صدوق، معاني الاخبار، تحقيق علي اکبر غفاري، قم، مؤسسه ال الاسلامي، 1361.

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه معروف به شيخ صدوق، خصال، تحقيق علي اکبر غفاري، قم، مؤسسه ال الاسلامي، 1403.

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه معروف به شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا، ترجمة علي اکبر غفاري و حميد رضا مستفيد، قم، دار الکتب الاسلاميه، 1380.

ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه معروف به شيخ صدوق، التوحيد، تحقيق سيد هاشم حسيني طهراني، قم، مؤسسه الاسلامي، 1398.

ابوطالب مکی، محمد بن علي بن عطية حارثي، قوت القلوب في معامله المحبوب، ضبط و تصحيح باسل عيون السود، بيروت، دارالکتب العلميه، 1417.

ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان معروف به شيخ مفيد، امالي، تحقيق حسين استاد ولي و علي اکبر غفاري، قم، مؤسسه ال الاسلامي.

ابو علي الفضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، تصحيح و تحقيق و تعليق سيد هاشم رسولي محلاتي و سيد فضل الله يزدي طباطبايي، بيروت، دارالمعرفه، 1408.

اردستانی، محمد علی، نفس الامر در فلسفه اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391ش.

امینی‌نژاد، علی، سنجه‌ها و میزان‌های عرفان اسلامی، مجلة معارف عقلی، پیش شمارة 3، زمستان 1384.

اتو، رودلف، مفهوم امر قدسی، ترجمه همایون همتی، تهران: نشر نقش جهان، 1380ش.

استیس، والتر، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاء الدین خرمشاهی، تهران:‌ سروش، 1376ش.

اسعدی، محمد و حسینی، سید محمد طیب، پژوهشی در محکم و متشابه، قم: نشر همکاری حوزه و دانشگاه و سمت، 1391ش.

اسلامی، رضا، منظومه مباحث الفاظ علم اصول، مجلة نقد و نظر، س10، ش 1و2، صص 105 به بعد.

انصاری، زکریا بن محمد، نتائج الافکار فی شرح الرساله القشیریه، تحقیق عبدالوارث محمد علی، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1428ق.

بدیعی، محمد، گفت‌و‌گو با علامه حسن حسن‌زاده آملی، قم: نشر تشیع، 1381ش.

تلمسانی، عفیف‌الدین، شرح منازل السائرین، تقدیم و تصحیح و تحقیق محسن بیدار فر، قم، نشر بیدار،1390ش.

ترکه اصفهانی، صائن الدین، تمهید القواعد، تقدیم و تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات حوزة علمیه، 1387ش.

ترکه اصفهانی، صائن الدين، شرح فصوص الحکم، تحقيق و تعليق محسن بيدارفر، قم:  نشر بيدار، 1378ش

پراودفوت، وین، تجربة‌ دینی، ترجمة عباس یزدانی، قم: نشر طه، 1377ش.

جان‌لازی، درآمدی تاریخی به فلسفه علم، ترجمه علی پایا، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها ( سمت )، چاپ سوم، تهران، 1385.

جامی، عبدالرحمن، نقد النصوص، مقدمه سید جلال‌الدین آشتیانی، تقئدیم و تصحیح و تحقیق ویلیام چیتیک، تهران: نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش.

جامی، عبدالرحمن، نفحات الانس من حضرات القدس، تحقیق محمود عابدی، تهران: نشر اطلاعات، 1370ش.

جعفری، محمد تقی، فلسفه دین، تهران: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌، 1375 ش.

جندی، مؤیدالدین، شرح فصوص‌الحکم، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم، 1380ش.

جوادی آملی، عبدالله، دروس شواهد ربوبیه، تدوین و تنظیم علی فضلی، قم: نشر اسراء، بی‌تا.

جوادی آملی، عبدالله، مقاله تبیین برخی از اصول معتبر در عرفان نظری، فصلنامه اسراء، س2، ش2، تابستان 1389،  ص 17

جوادی، عبدالله، رحیق مختوم، قم، نشر اسراء، 1382ش.

جوادی آملی، عبدالله، عین نضاخ، قم: نشر اسراء، 1387ش.

جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم: نشر اسراء.

جیمز، ویلیام، تنوع تجربه دینی، ترجمه حسین کیانی، تهران: نشر حکمت، 1367ش.

حسینی، سید حسن، مقاله بحث اجمالی پیرامون معناداری و اثبات‌پذیری گزاره‌های دینی، فصلنامه علوم انسانی، دانشگاه الزهرا، س 12، ش 41، بهار 1381

حسن‌زاده آملی، حسن، عیون مسائل النفس، تهران: نشر امیرکبیر، 1371ش.

حسن‌زاده آملی، حسن، رساله انه الحق، قم: نشر قیام، 1379ش.

حسن زاده آملی، حسن، تعلیقات علی الحکمة المتعالیة، تهران: نشر وزارت ارشاد اسلامی، 1386ش.

حسن‌زاده آملی، حسن، هزار و یک کلمه، قم: نشر بوستان کتاب، 1381ش.

حسین‌زاده، محمد، در آمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384ش.

حسینی یزدی فیروزآبادی، سید مرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم: نشر ضیاء فیروزآبادی، 1387ش.

حلی، محمد بن یوسف، کشف المراد، تصحیح و تعلیق حسن حسن زاده آملی، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1413ق.

خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1414ق.

خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381ش.

خوارزمی، حسین، شرح فصوص الحکم، تصحیح حسن حسن زاده آملی، قم: نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

خواجه پارسا، شرح فصوص‌الحکم، تهران: مرکز دانشگاهی، 1366ش.

خواجه پارسا، فصل الخطاب، تحقیق جلیل مسگرنژاد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1381ش.

خواص، امیر، درسنامه تفکر نقدی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1389ش.

خوئی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم: دارالهادی، 1366ش.

روحانی‌نژاد، حسین، مواجید عرفانی، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388ش.

راغب اصفهاني، مفردات، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، تحقيق نديم مرعشلي.

رضایی، مرتضی و شریفی، احمد حسین، در آمدی بر معرفت‌شناسی ( دروس غلامرضا فیاضی )، قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1386ش.

زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، قم: دارالکتاب العربی، منشورات البلاغة، بی‌تا.

سبزواری، هادی، شرح منظومه، تصحیح مسعود طالبی، تعلیقه حسن حسن زاده آملی، قم: نشر ناب، 1422ق.

سبزواری، هادی، اسرار الحکم، تقدیم و تحشیه ابوالحسن شعرانی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1362ش.

سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1386ش.

سلیمانی امیری، عسگری، مقاله ام‌القضایا ( اصل امتناع تناقض)، مجله معرفت فلسفی، ش11، س 1385.

سنایی غزنوی، دیوان، تصحیح مدرس رضوی، تهران: کتابخانه سنایی.

سند، محمد، نقش روایات در امور اعتقادی، مجله پژوهش‌های اصولی، س‌1382، ش 4-5 و ش 6.

سیوطی، الاتقان، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دارالفکر، بی‌تا.

شاکرین، حمیدرضا، مبانی و پیش‌انگاره‌های فهم دین، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390ش.

‌شاکر، محمدکاظم و فخاری، سعید، مقاله بررسی سیر تاریخی روایات، آثار و دیدگاه‌ها در محکم و متشابه، مجله علوم قرآن و حدیث، 1389، ش58.

شهید ثانی، البدایه فی علم الدرایه، رسائل فی درایة الحدیث، اعداد ابوالفضل حافظیان بابلی، قم: نشر دارالحدیث، 1390ش.

شیبانی، محمد، کارکردهای عقل نظری و عقل عملی از نگاه ابن سینا، مجله پژوهش‌های فلسفی و کلامی، س1388، ش42.

شیخ اشراق، مجموعه مصنفات، تحقیق و تصحیح و تقدیم هانری کربن، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1375ش.

صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، مفاتیح الغیب، تعليقات ملاعلي نوري و تقديم محمد خواجوي، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي، 1419.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، شرح الاصول الکافی، تعلیق ملاعلي نوري، تصحيح محمد خواجوي، تقديم علي عابدي شاهرودي، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1383.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه ( اسفار )، بيروت: دار احيائ التراث العربي، 1981م.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، شرح الهدایة الاثیریة، تصحیح محمد مصطفی فولادکار، مؤسسه التاریخ العربی، بیروت: 1422ق.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، الشواهد الربوبیة، تصحیح و تعلیق و تقدیم سید جلال‌الدین آشتیانی، بیروت: مؤسسه تاریخ عربی، 1360ش.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، المبدأ و المعاد، انجمن حکمت و فلسفه، تهران، 1354ش.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، کسر اصنام الجاهلیة، تصحیح و تقدیم و تحقیق محسن جهانگیری، تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی، 1381ش.

صدرالمتألهین، محمد بن ابراهيم معروف به ملاصدراي شيرزاي، مجموعه رسائل فلسفی، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهران: انتشارات صدرا، 1375ش.

صادقی، هادی، درآمدی بر کلام جدید، قم: نشر معارف، 1383ش.

طباطبایی، سید محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، به کوشش سید هادی خسرو شاهی، قم: دفتر تبلیغات حوزة علمیه، 1387ش.

طباطبایی، محمد حسين، المیزان، بيروت، مؤسسه الاعلمي، 1393.

طباطبایی، سید محمد حسین، نهایة الحکمة، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا.

طریحی، فخرالدین، مجمع‌ البحرین، تهران: المکتبه المرتضویه، 1362ش.

طوسی، نصيرالدين، شرح الاشارات و التنبیهات، قم: دفتر نشر کتاب، 1403ق.

طوسی، محمد بن حسن، التبیان، قم: نشر ذوی القربی، 1389ش.

عابدی شاهرودی، علی،‌ در آمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، به کوشش ابراهیم علی پور، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389ش.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله نقد عقل به عقل، روش‌شناسی علوم انسانی، ش47، 1385ش.

عابدی شاهرودی، علی، گفتگوهای فلسفه فقه، قم:‌ دفتر تبلیغات حوزة علمیه، 1376ش.

عابدی شاهرودی، علی، اقتراح، مجله نقد و نظر، ش12، 1376ش.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله مدخل فلسفه و علوم، کیهان اندیشه، ش14.

عابدی شاهرودی، علی ، فلسفه اخص، کیهان اندیشه، ش 5-13.

عابدی شاهرودی، علی، اصالت فلسفه اسلامی، کیهان اندیشه، ش1-4.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله اجتهاد و مسأله شناخت، کیهان اندیشه ، ش27.

عابدی شاهرودی، علی،‌ مقاله شناسایی علوم، کیهان اندیشه، ش 15.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله تأسیس نقد عقل بر تجربه، کیهان اندیشه، ش81.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله شناسایی علوم، کیهان اندیشه، ش 1.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله عقل در اصول امامیه، کیهان اندیشه، ش47؛

عابدی شاهرودی، علی، مقاله عقل در اجتهاد، کیهان اندیشه، س 1375، ش69؛

عابدی شاهرودی، علی، عقل در فیزیک، کیهان اندیشه، س 1377، ش 77؛

عابدی شاهرودی، علی، عقل در فیزیک و متافیزیک، کیهان اندیشه، س 1376، ش 75؛

عابدی شاهرودی، علی، تأسیس نقد عقل در تجربه، کیهان اندیشه، س 1377، ش 81؛

عابدی شاهرودی، علی، جایگاه عقل در کل دانش، کیهان اندیشه، س 1375، ش70؛

عابدی شاهرودی، علی، مقاله شرح و نقد مسلک اخباری، کیهان اندیشه، ش 32.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله عناصر مسلک اصولی، کیهان اندیشه، ش 53.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله نقد عناصر مسلک اصولی، کیهان اندیشه، ش 54.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله نقد ادله مسلک اصولی،  کیهان اندیشه، ش 56.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله مختصات و تقسیمات علم در عقل نظری، کیهان اندیشه، ش 73.

عابدی شاهرودی، علی، فلسفه عملی ابن سینا، مجموعه مقالات حکمت عملی شیخ‌الرئیس، به کوشش محسن جوادی، همدان، نشر چنار، 1391ش.

عابدی شاهرودی، علی، گفت‌و‌گو درباره مقایسه منابع و روش‌های فقه و حقوق، به کوشش سیف‌الله صرامی، قم: نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1391ش.

عابدی شاهرودی، علی ، مقدمة مفاتیح الغیب، صدرالمتألهین، مفاتیح الغیب، تعليقات ملاعلي نوري و تقديم محمد خواجوي، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي، 1419.

عابدی شاهرودی، علی، مقاله رجعت، مجموعه مقالات رفعت حکمت، گردآوری محمد علی اردستانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389ش.

عسگری، علی، مقاله تعبیرات و اصطلاحات مولانا از عقل در مثنوی معنوی، مجلة پیک نور، س 1386، ش 19.

علی‌تبار فیروزجایی، رمضان، معرفت ‌دینی، حقیقت، ماهیت و ارزش، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  1391ش.

غزالی، ابوحامد، احیاء علوم‌ الدین، تصحیح عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی، بیروت: دارالکتاب العربی، بی‌تا.

غزالی، ابوحامد، المقصد الاسنی، تحقیق نجفقلی حبیبی، تهران: نشر میراث مکتوب، 1381ش.

فارابی، فصوص الحکم، قم: انتشارات بیدار، 1405ق.

فضلی، علی، هستی‌شناسی عرفانی از دیدگاه میرزای اشکوری، قم: نشر ادیان، 1386ش.

فضلی، علی، فلسفه عرفان، ماهیت و مؤلفه‌ها، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، بی‌تا.

فضلی، علی، علم سلوک، قم، نشر معارف، 1389ش.

فرغانی، سعيدالدين، منتهي المدارک، تحقيق و تصحيح وسّام الخطاوي، قم: انتشارات مطبوعات ديني، 1386ش

فرغاني، سعيدالدين، مشارق الدراري، مقدمه سيد جلال الدين آشتياني، قم: دفتر تبليغات حوزة علمية، 1379ش

فناری، محمد بن حمزه، مصباح الانس، تصحيح و تقديم محمد خواجوي، تهران: مولي، 1416.

فورمن، رابرت، عرفان، ذهن، آگاهی، ترجمة سید عطاء انزلی، قم: دانشگاه مفید، 1384ش.

فيض كاشاني، محسن، المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء، قم، مؤسسه المحبين.

قائمی‌نیا، علی‌رضا، تجربه دینی و گوهر دین، قم: دفتر تبلیغات حوزة علمیه، 1381ش.

قشيري، ابو القاسم، رساله قشيريه، ترجمة ابوعلي حسن بن احمد عثماني، تصحيحات بديع الزمان فروزانفر، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1379ش.

قونوی، صدرالدین، اعجاز البیان، تصحیح سید جلال‌الدین آشتیانی، قم: دفتر تبلیغات حوزة علمیه قم، 1380ش.

قونوی، صدرالدین، مفتاح الغیب، تصحیح محمد خواجوی، تهران: نشر مولی، 1374ش.

قونوی، صدرالدین، فکوک، تصحیح و ترجمه محمد خواجوی، تهران: نشر مولی، 1371ش.

قونوی، صدرالدین، رساله النصوص، تصحیح سید جلال الدین آشتیانی، تهران: نشر دانشگاهی، 1362ش.

قونوی، صدرالدین، نفحات الهیه، تصحیح محمد خواجوی، تهران: نشر مولی، 1375ش.

صدرالمتألهین، شرح الاصول الکافی، تصحیح محمد خواجوی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370ش.

قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، تصحيح و تقديم سيد جلال الدين آشتياني، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، 1375.

لاری، عبدالغفور، شرح الدرة الفاخرة، تصحیح نیکو لاهیر و علی موسوی بهبانی، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی،  1358ش.

لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، تصحیح و تحقیق زین العابدین قربانی لاهیجی، قم: نشر سایه، 1388ش.

لنکرانی، محمد فاضل، ایضاح‌ الکفایه درس‌های متن کفایه الاصول، به قلم سید محمد حسینی قمی، قم: انتشارات نوح، 1382ش.

کاشانی، عبدالرزاق، شرح منازل السائرین، تقدیم و تصحیح محسن‌ بیدار فر، قم: نشر بیدار، 1372ش.

کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص‌الحکم، قم: نشر بیدار، 1370ش.

کاشاني، عبدالرزاق، اصطلاحات الصوفيه، تصحيح و تقديم و تعليق مجيد هادي زاده، تهران: انتشارات حکمت، 1381ش.

کاشاني، عبدالرزاق، لطائف الاعلام في اشارات اهل الالهام، تصحيح و تعليق مجيد هادي زاده، تهران: ميراث مکتوب، 1379ش.

کاشانی، عبدالرزاق، تأویلات القرآن، تحقیق سمیر مصطفی رباب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1412ق.

کاکائی، قاسم، وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت، تهران: نشر هرمس، 1389ش.

کتز، استیون، ساخت‌گرایی، سنت و عرفان، ترجمه سید عطا انزلی، قم: آیت عشق، 1383ش.

کلینی، محمد بن يعقوب، اصول کافی، تهران، دارالاسوه، 1425.

کلینی، محمد بن يعقوب، کافی، تحقيق علي اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الاسلاميه، 1388.

مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، تحقیق محمدرضا مامقانی، قم: مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث، 1369ش.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بيروت: دار احياء التراث، 1403.

مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، تهران: سازمان مطالعه و تدوین ( سمت )، 1384ش.

مظفر، محمدرضا، اصول فقه، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بی‌تا.

مطهری، مرتضی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، مجموعه آثار، ج 6، قم و تهران: نشر صدرا، 1372ش.

معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم: نشر مرکز حوزه علمیه قم، 1389ش.

منسوب به امام صادق علیه السلام، مصباح الشريعه، ترجمه و شرح حسن مصطفوي، قم، مرکز آثار علامه مصطفوي، 1382 ش.

مولوي، مثنوی معنوی، تحقيق نيکلسون، تهران، پيمان، 1379 ش.

میرداماد، قبسات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1367ش.

نائیجی، محمدحسین، ترجمه‌ و شرح تمهیدالقواعد، قم: کتابسرای اشراق، 1386ش.

هاشمی شاهروردی، محمد، بحوث فی علم الاصول، قم: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، بی‌تا.

هجویری، علي بن عثمان، کشف المحجوب، مقدمه و تصحيح محمد عابدي، تهران: انتشارات سروش، 1384 ش.

همدانی، عین القضاة، زبدة الحقائق، دار بیبلیون، پاریس: 1962م.

یزدان‌پناه، سید یدالله، دروس حکمت اشراق، تدوین و تنظیم مهدی علی‌پور، قم: پژوهشگاه حوزة و دانشگاه و سمت، 1389ش.

یزدان‌پناه، سید یدالله، مبانی و اصول عرفان نظری، قم: مؤسسة آموزشی – پژوهشی امام خمینی، 1389ش.

یزدان‌پناه، سید یدالله، مقاله نسبت دین، عرفان و فلسفه، مجله معارف عقلی، پیش‌شماره 3، 1384.

چکیده

عرفان نظری نه برپایه نظریه‌های خطاناپذیری، معیارناپذیری و توصیف‌ناپذیری بلکه بر پایه نظریه سنجش‌پذیری گزاره‌های عرفانی به میزان نیاز دارد تا صدق و خطای گزاره‌‌هایش به دست آید و در پی آن نتایجی چند حاصل شود. این میزان یک دستگاه شناختاری است که بر گزاره‌های عرفان نظری نظارت دارد و بر پایه اصول موجود در آن که به نوعی دلیل صدق هستند، به عنوان معیارهای متناسب با آن گزاره‌ها به سنجش می‌پردازد.

   میزان عرفان نظری بردو قسم است: یکی میزان دینی که بر گزاره‌های نقلی تکیه دارد و دیگری میزان عقلی که بر گزاره‌های عقلی مبتنی است و هر یک از این دو میزان دارای دو گونه معیارهای پایه و غیرپایه هستند. معیارهای پایه معیارهای ضروری، واقعی و یقینی هستند که به نحو مطلق صادق هستند و لذا خطاناپذیر، خلاف‌ناپذیر، انکارناپذیر و ابطال‌ناپذیرند. اما معیارهای غیرپایه معیارهای محدود، تدریجی الحصول و نظری هستند که به نحو مشروط صادق می‌باشند؛ هر چند در عین احتمال صدق، امکان خطا، انکار و ابطال در آنها وجود دارد.

معیارهای پایه در میزان دینی احتجاجات نام دارند که ادله پیشااجتهادی، ادله مثبته، مدارک کافی، منشأ قطع بالمعنی الاخص و مدارک ثابت و معیارهای غیرپایه در این میزان تنجیزات نام دارند که ادله اجتهادی، ادله منجزه، مدارک مشروط، منشأ قطع بالمعنی الاعم و مدارک متغیر هستند. اما معیارهای پایه در میزان عقلی ضروریات نام دارند که اصول عام و همگانی، پیشاتجربی و پیشا استدلالی و ضروری الصدق هستند و معیارهای غیرپایه همان نظریات هستند که اصول غیرهمگانی، استدلالی اما پیشاتجربی و ممکن الصدق و الخطا هستند.

میزان دینی یک دستگاه نظارتی بر گزاره‌های عرفان نظری است که بر پایه ادله دینی به سنجش آن گزاره‌ها می‌پردازد و این سنجش نخست با احتجاجات صورت می‌گیرد که به صرف استخراج و عرضه مستقیم گزاره‌ها به آنها کافی است؛ اما اگر چنین معیاری به دست نیامد، به سراغ تنجیزات باید رفت که پس از استخراج منجّزات و استنباط اجتهادی دلیل متناسب سنجش صورت می‌گیرد. اما میزان عقلی یک دستگاه سنجشگر ناظر بر عرفان نظری است که بر اساس اصول عقلی به سنجش گزاره‌های عرفانی می‌پردازد. این سنجش نخست با ضروریات صورت می‌گیرد که به صرف استخراج و عرضه مستقیم گزاره‌ها به آنها انجام می‌گیرد و اگر چنین معیاری به دست نیامد، سنجش با معیارهای غیرپایه یعنی همان نظریات متناسب که به روش استدلالی محض به دست می‌آیند، صورت می‌گیرد.

کلید واژه : گزاره عرفانی، سنجش‌پذیری، میزان دینی، میزان عقلی، احتجاجات، تنجیزات، ضروریات و نظریات.

 

کلیات

تببین موضوع تحقیق

   عرفان اسلامی به گونه علمی در دو شاخه تجسد پیدا کرده است؛ یکی عرفان عملی به نام علم سلوک و دیگری عرفان علمی و نظری به نام علم مشاهده و مکاشفه. هر یک از این دو یک ساختار مستقل همراه با موضوع و مسائل منحاز دارند و مجموعه‌ای از گزاره‌های عرفانی می‌باشند.

      روی سخن این پژوهش، بررسی و تبیین معیارهای سنجش گزاره‌های عرفان نظری به عنوان یکی از مسایل معرفت‌شناسی در حوزه فلسفه عرفان نظری است. بر این پایه که « لکل علم معیار » معیار صدق و خطای گزاره‌های عرفان نظری چیست؟ یعنی اگر صدق منطقی به معنای مطابقت گزاره با واقع باشد، با چه معیاری می‌توان مطابقت گزاره‌های عرفان نظری با واقع را سنجید؟

   پیش از پاسخ، باید بر این نکته توجه داد که این تحقیق و سنجش بر آن است تا معیاری عام برای همه عرفان پژوهان نشان دهد؛ چه آنان که اهل شهود نیستند، اما با قدر دانستن ارزش شناختاری گزاره‌های عرفانی، به دنبال حقیقت با عنصر یقین هستند تا صواب را دریابند و از خطا درگذرند و چه آنان که اهل شهودند و از مشاهداتشان گزارش داده‌اند. زیرا امکان خطا در گزارششان وجود دارد؛ برای نمونه چه بسا تحت تأثیر پیش فرض‌ها و باورهایشان بوده‌ باشند و در هنگام گزارش از آن تأثیر پذیرفته‌ باشند و توصیف‌شان را رنگ خورده  باشد. لذا به معیاری برای شناخت صواب و خطای گزارش خویش نیاز دارند.  

   بر این اساس این تحقیق این پرسش‌ها را فرا روی خود دارد: به راستی آیا عارف واقع را دریافته و متن واقع و واقعیت را آن گونه که در واقع است، دریافته و مشاهده کرده و به همان گونه گزارش داده است؛ یا نه، شهود واقع بر پایه باورهای پیشین بوده و گزاره‌ها بر اساس آن باورها بوده است و یا اگر به فرض اصل واقعیت را به همان گونه که در واقع است، ادراک کرده، آیا نوع واقعیت را دریافته و آن را به صواب توصیف کرده و حکمی مطابق با واقع داده‌ است و یا نه، فقط اصل واقعیت را دیده و در تشخیص نوع واقعیت به اشتباه رفته‌ و در مقام توصیف و حکم به خطا رفته و به جای واقعیت از شبهه واقعیت گزارش کرده است؟ معیار و میزان تمایز صواب از خطا چیست؟

    از باب تشبیه معقول به محسوس می‌توان این مثال را ذکر نمود: کسی چوبی را که نیمی از آن در آب فرو رفته، دیده و در مقام گزارش حکم داده چوب از نیمه شکسته است؛ ولی دیگری از حکم به شکستگی چوب پرهیز کرده و گزارش شکستگی چوب را تکذیب کرده است. کدام یک به صواب گزارش داده‌اند و حکمی صادق صادر کرده‌اند؟ آیا هر دو واقع را دیده‌اند؟ یا واقعا اصل شکستگی را دیده‌اند، ولی در حکم به نوع شکستگی اختلاف کرده‌اند؟ کدام یک به صواب حکم داده و کدام یک به خطا؟ ترازوی سنجش چیست؟ در اینجا معیار تمایز صواب از خطا قانون شکست نور در فیزیک است. اولی با آن که در رؤیت خطا نکرده و واقعا نیز شکستگی را رؤیت کرده، لیکن در توصیف و حکم به خطا رفته و به جای حکم به شکستگی نور در نقطه تلاقی چوب و آب، حکم به شکستگی چوب داده است.

    به واقع اگر سنجش در عرفان نظری به گونه برجسته پی ‌گرفته نشود و به پرسش معیار‌ها به درستی پاسخ داده نشود، هرگز نمی‌توان حقیقت را از پندار تمایز داد و بر پایه اعتماد عقلی و طمأنینه قلبی ‌گزاره‌های عرفانی را پذیرفت و در مسایل هستی‌شناختی به آنها تمسک جست؛ تعارضات موجود در آن گزاره‌ها را مرتفع ساخت؛ به اصول یقینی عرفانی دست یافت؛ آن اصول را به صورت اصول کلی عقلی مبدل ساخت؛ به معماری اصلاح‌گرایانه عرفان نظری دست زد و هستی‌شناسی عرفانی را به هستی شناسی دینی نزدیک ساخت.

   با توجه به این توضیح، پرسش تحقیق بر روی چیستی معیار سنجش آن گزاره‌ها متمرکز می‌شود؛ به این که با چه معیاری می‌توان آنچه را که از عارفان به عنوان گزاره‌های عرفانی به ارث رسیده و محققان با آن مواجهه‌اند، سنجید تا صواب و خطای آن گزاره‌ها به دست آید؟ این پرسش‌ موضوع اصلی و محوری تحقیق این رساله است.

   در سنت عرفان نظری این میزان به یک اعتبار به دو قسم تقسیم شده است که به دلایلی حجیت صدق دارند و می‌توانند معیار قرار گیرند: یکی میزان دینی که بر گزاره‌های نقلی تکیه دارد و دیگری میزان عقلی که بر گزاره های عقلی تکیه دارد.

   مقصود از عقل و نقل چیست؟ مقصود از عقل به عنوان میزان در فرهنگ عرفان دانش عقلی است که به گونه  سازمند از دو نوع معیار تشکیل شده است؛ یکی معیارهای پایه چون ضروریات و دیگری معیارهای غیرپایه چون نظریات. مقصود از نقل به عنوان میزان در فرهنگ عرفان همه مجموعه گزاره‌های معرفتی و اعتقادی است که از کتاب و سنت اصطیاد می‌شوند و به دو قسم معیارهای پایه چون احتجاجات و معیارهای غیرپایه چون تنجیزات تقسیم می‌شوند و در جایگاه میزان سنجش قرار می‌گیرند. بررسی کامل ماهیت و حجیت هر یک از این دو میزان همراه با تعریف و تشریح معیارهای پایه و غیرپایه در هر کدام از این دو میزان در این رساله انجام می‌گیرد. ان شاء الله تعالی.

پرسش اصلي تحقيق

    عقل و نقل برای سنجش گزاره‌های عرفان نظری چگونه معیاری هستند؟ 

پرسش‌های فرعی تحقیق

فرایند تبدیل شهود به گزاره چیست؟

نظریه سنجش پذیری گزاره‌های عرفانی چیست؟

ضرورت و غایت سنجش گزاره‌های عرفانی چیست؟

معیار و روش سنجش گزاره‌های عرفان نظری چیست؟

آیا نقل معیار سنجش گزاره‌هاست؟ مولفه‌ها، حجیت‌ها و اقسام معیارهای دینی چیست؟

آیا عقل معیار سنجش گزاره‌هاست؟ مؤلفه‌ها، حجیت‌ها و اقسام معیارهای عقلی چیست؟

پیشینه تحقيق

عرفان نظری مجموعه‌ای از ترجمان شهودهاست. ارباب شهود و عرفان در آثارشان به وزان این دو مؤلفه از دو نوع معیار سنجش سخن گفتند و با بیان اجمالی به تبیین برخی از عناصر و اصول آن معیارها پرداختند. اگرچه ایشان بیش از پیش به معیار سنجش شهود عرفانی التفات نشان دادند، لیکن بعضی به دلیل آن که عرفان نظری را دانش می‌دانستند و آن را تحت قانون عام « لکل علم معیار » برمی‌شمردند، از معیار سنجش گزاره‌های عرفانی نیز سخن گفتند؛ سخنی که روی تحقیق این رساله است.

آثار کهنی که به این قانون توجه داشته‌ و به چندی از اصول عام و خطوط کلی سنجش اشاره کرده‌اند، عبارتند از مفتاح الغیب صدرالدین قونوی، قواعد التوحید ابوحامد محمد اصفهانی، مصباح الانس محمد بن حمزه فناری و تمهید القواعد صائن‌الدین ترکه اصفهانی[1].

با این مقدار از سرمایه زمینه بروز فعالیت در دو عرصه فراهم شد؛ یکی ورود در عرصه سنجش و دیگری پرداختن به اصول و قوانین سنجش. آثار حکما و عرفای بزرگی چون صدرالمتألهین در اسفار، فیض کاشانی در کلمات مکنونه و عین الیقین و علامه طباطبایی در المیزان به نوعی در عرصه سنجش ورود پیدا کردند و در ضمن تحقیق گاهی به ذکر اصول و قوانین نیز اشاره داشتند؛ همان گونه که برخی اساتید چون آیت‌الله جوادی آملی در عین نضاخ و مقاله تببین برخی از اصول معتبر در عرفان نظری تا حدودی به عرصه دوم وارد شدند.

این میراث عظیم سرمایه‌ای ارزنده برای ایجاد منطق عرفان نظری را که تا به امروز تولید نشده است، در دست می‌دهد و این تحقیق در پی این تولید است و به قدر بضاعت به گونه منطقی و سازوار به چیستی معیار سنجش گزاره‌های عرفان نظری پاسخ می‌دهد و فروع بحث را پس از استخراج تشریح می‌کند و در این تلاش امید فراوان به لطف خدای باری تعالی و عنایات اهل بیت سلام الله علیهم دارد.

فرضيه و نسبت آن با فرضیه رقیب

    فرضیه این تحقیق آن است که گزاره‌های عرفان نظری ‌سنجش‌پذیرند و در سنجش جهت تمایز صواب از خطای آن گزاره‌ها به معیار نیاز است و این معیارها به دو معیار عقل و نقل تقسیم می‌شوند. مقصود از عقل و نقل، گزاره‌های عقلی و نقلی است که گزاره‌‌های عقلی به ضروریات و نظریات و گزاره‌های نقلی به احتجاجات و تنجیزات تقسیم می شوند که البته در این میان ضروریات و احتجاجات معیارهای پایه و اصلی و نظریات و تنجیزات معیارهای غیرپایه و فرعی هستند.  

در مقابل این فرضیه، سه فرضیه رقیب وجود دارد:‌

فرضیه خطاناپذیری. در این فرضیه گزاره‌های عرفانی قضایای وجدانی به شمار می‌آیند و قضایای وجدانی به دلیل آن که ضروری هستند و خطا نمی‌پذیرند، به معیار سنجش نیاز ندارند.

فرضیه توصیف‌ناپذیری. بر پایه این فرضیه تجربیات و مشاهدات عرفانی توصیف ناپذیرند و گزاره‌های عرفانی که برای گزارش از آن تجربیات و مشاهدات به دست رسیده‌اند، به دلیل آن که معنادار، منطق پذیر و واقع‌نما نیستند، اعتباری ندارند و حکم به صدق و کذب آنان نمی‌توان داد.

فرضیه معیار‌ناپذیری. در این فرضیه گزاره‌های عرفانی چنان عظیم و رفیع هستند که در افق فهم حصولی نمی‌آیند و آنچه که در افق فهم نمی‌آیند، قابل سنجش نمی‌باشند، زیرا سنجش فرع بر فهم است.

 

اهداف تحقيق

با سنجش گزاره‌های عرفان نظری به چندین و چند هدف دست می‌یابیم که برخی از آن اهداف عبارتند از:

ارائه راهکار جهت تکمیل توصیفات و تبیینات عارفان؛

زمینه اصلاح نقص عبارات و بیانات عارفان؛

برون رفت از تقلید متتبعانه به نقد محققانه در تحقیق تعالیم عرفانی؛

راهکار منطقی برای رفع تزاحمات موجود در گزارش‌های عرفانی؛

نشان دادن ملاکاتی برای بررسی سنجش‌گرایانه پیش‌فرض‌های گزاره‌های عرفانی؛

فراهم ساختن زمینه تبدیل اصول عرفانی به اصول کلی یقینی؛

ایجاد زمینه برای معماری اصلاح‌گرایانه عرفان نظری؛‌

ارائه راهکاری برای تهیه اصول فهم معارف دینی از سرمایه حقایق عرفانی.

کاربرد تحقیق

کاربرد تحقیق به دست دهی منطق سنجش گزاره‌های عرفانی به عرفان‌پژوهان است تا قدرت تحقیق و نقد تعالیم عرفانی را یافته و از تقلید متتبعانه خارج گردند و راهکاری منطقی برای رفع تزاحمات و تعارضات موجود در گزارش‌های شهودی بیابند و گزاره‌های متهم به تخیلات شعریه و خطابات عرفیه را از گزاره‌های واقعی و حقیقی متمایز سازند و در صدد معماری اصلاح‌گرایانه عرفان نظری برآیند و هستی شناسی عرفانی را به هستی شناسی دینی نزدیک گردانند.

روش تحقیق

   روش این تحقیق در گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است و در بررسی اطلاعات تحلیلی توصیفی است.

ساختار تحقیق

   این تحقیق در سه فصل تنظیم شده است:

   فصل اول با نام درآمد به چهار گفتار می‌پردازد: گفتار اول به چیستی گزاره‌های عرفان نظری پاسخ می‌دهد و برای پاسخ دو ساحت تعریف می‌کند؛ یکی فرایند ادراک حضوری شهودی که بر سه اصل مناسبت، ارتباط حضوری و تأثیرگذاری تکیه دارد و دیگری فرایند ادراک مفهومی گزاره‌ای  که به پنج نوع گزاره عرفانی می‌پردازد که عبارتند از: گزاره‌های توصیفی، تبیینی، تفسیری، استنباطی و تطبیقی.

   گفتار دوم به نظریه سنجش‌پذیری گزاره‌های عرفان نظری توجه دارد و در مقابل آن سه نظریه خطاناپذیری، معیارناپذیری و توصیف‌ناپذیری را تبیین و نقد می‌کند.

   گفتار سوم به ضرورت و غایت سنجش می‌پردازد و پس از اثبات ضرورت در فراز اول، به چهار غایت توجه می‌دهد که عبارتند از: اصلاح نقص بیانات عارفان، برون رفت از تقلید متتبعانه به نقد محققانه، بررسی سنجش‌گرایانه پیش فرض‌های گزاره‌های عرفانی و تهیه اصول فهم معارف دینی با سرمایه حقایق عرفانی.

   گفتار چهارم به چیستی معیار و روش سنجش گزاره‌های عرفانی پاسخ می‌دهد و در معیار پس از تبیین ماهیت معیار و تقسیم آن به معیارهای پایه و غیر پایه به محل تقرر این معیار که میزان نام دارند، می‌پردازد که عبارتند از: میزان دینی و میزان عقلی. در روش نیز از دو مرحله پیشا سنجش و سنجش که هر یک دارای چند گام کلیدی است، سخن می‌گوید.

   فصل دوم به نام میزان دینی به سه گفتار می‌پردازد. گفتار اول از شناسه میزان دینی می‌گوید و آن را در سه فراز ساحت و ماهیت، اقسام و احکام، چرایی و لمیت میزان دینی بررسی می‌کند. گفتار دوم نیز به ماهیت معیارهای میزان دینی که عبارتند از احتجاجات به عنوان معیارهای پایه و تنجیزات به عنوان معیارهای غیرپایه می‌پردازد و مصادیق آنها را که عبارتند از نصوص، ظواهر، محکمات و متشابهات تبیین می‌کند. در نهایت در گفتار سوم نمونه سنجشی را ذکر می‌کند که در رابطه با صراط مستقیم است.

فصل سوم به نام میزان عقلی به سه گفتار تمرکز می‌کند. گفتار اول به نقد عرفان به عقل می‌پردازد و پس از تشریح دامنه نقد، دامنه سنجش‌گرایانه عقل در عرفان را روشن می‌کند. گفتار دوم نیز از شناسه میزان عقلی سخن می‌گوید و در آن ماهیت و ساحت میزان عقلی را تشریح می‌کند. گفتار سوم نیز به معیارهای میزان عقلی می‌پردازد و در آن نخست به چیستی گزاره‌های عقلی پاسخ می‌دهد و اقسام آن را در دو نظریه پیشین بنیاد و نوبنیاد بیان می‌کند. سپس معیارها را به دو قسم ضروریات و نظریات تقسیم می‌کند و شناسه هر یک را بر اساس نظریه نوبنیاد تشریح می‌کند. آنگاه در دو بحث مهم، یکی ملاک تشخیص صدق نظریات و اعتبار سنجی نظریات گفتار را پی می‌گیرد. در نهایت در گفتار چهارم نمونه سنجشی ذکر می‌کند که درباره اطلاق ذاتی مقسمی است.

نوآوري‌های تحقيق

نوآوری هدف و انگیزه نویسنده در نوشتن است هر چند اندک باشد که به بضاعت مزجات نویسنده برمی‌گردد. برخی از نوآوری‌های این رساله به شرح ذیل هستند:

تحلیل فرایند تبدیل شهود به گزاره از نگاه عرفان در طی گذر از دو ساحت؛ یکی چگونگی رخداد شهود با توجه به سه اصل مناسبت، ارتباط و تأثیرگذاری و دیگری تبدیل شهود به گزاره و تقسیم گزاره به گزاره‌های توصیفی، تفسیری، تبیینی، استنباطی و تطبیقی.

تبیین نظریه سنجش پذیری گزاره‌های عرفانی بر پایه اصل « لکل حکم معیار » همراه با نقد سه نظریه رقیب ( خطاناپذیری، معیارناپذیری و توصیف‌ناپذیری )

بیان گستره امکان خطا در گزاره‌های عرفان نظری تحلیل و تبیین غایات سنجش گزاره‌ها چون اصلاح نقص عبارات و بیانات عارفان، برون رفت از تقلید متتبعانه به نقد محققانه در تحقیق تعالیم عرفانی، بررسی سنجش‌گرایانه پیش‌فرض‌های گزاره‌ها و تهیه اصول فهم معارف دینی با سرمایه حقایق عرفانی.

تبیین روش سنجش در طی دو مرحله پیشا سنجش و سنجش که هر یک خود دارای چند گام است.

توصیف دستگاه میزان دینی همراه با بیان اقسام میزان دینی چون میزان علمی و عملی، میزان تکوینی و تدوینی و میزان کلی و جزئی.

تشریح شناسه‌های احتجاجات و تنجیزات به عنوان معیارهای پایه و غیر پایه در میزان دینی.

توصیف دستگاه میزان عقلی همراه با نقد نقد عرفان به عقل.

تشریح شناسه‌های ضروریات و نظریات به عنوان معیارهای پایه و غیر پایه در میزان عقلی.

اعتبار سنجی معیارهای غیرپایه چون نظریات عقلی و تنجیزات دینی در سنجش گزاره‌های عرفان نظری.

منطق عرفان نظری.

 [1] – ر.ک به: صدرالدین قونوی؛ مفتاح الغیب؛ ص 7 و 8 و محمد بن حمزه فناری؛ مصباح الانس؛ ص 48 و صائن الدین ترکه اصفهانی؛ تمهید القواعد؛ ص 17 و 18 و ص 402 – 405.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122