پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي  40 و50  در ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 241 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه علل ظهور وگسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي  40 و50  در ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1- تعریف مسأله 2
2- سوال اصلی 3
3- سوالات فرعی 3
4- فرضیه اصلی 3
5- فرضیات فرعی 3
6- سوابق پژوهش 4
7- محدوده زماني 10
8- اهداف پژوهش 10
9- ماهيت تحقيق 10
10- رویکردها و فنون جمع آوری اطلاعات 10
11- تعریف برخی از مفاهیم 10
12- سازماندهی پژوهش 12
فصل دوم: چارچوب نظری و روش‌شناسی
مقدمه 15
فوکو 18
میشل پشو 21
تئون ای وان دایک 21
نورمن فرکلاف 23
نظریه گفتمان لاکلا و موفه 25
مؤلفه‌ها و مفاهیم نظریه گفتمان لاکلا و موفه 27
1- دال ومدلول 28
دال مرکزی 29
دال شناور 29
اختیاری بودن رابطه دال و مدلول 29
عنصر، وقته، حوزه گفتمان گونگی 31
2- مفصل بندی 31
هویت یابی 32
هویت جمعی و هویت سوژه 33
3- بی‌قراری 33
4- ضدیت وغیریت 34
برجسته‌سازی وحاشیه‌رانی 35
منطق تفاوت و منطق هم‌ارزی 35
رقابت 36
5- هژمونی وتثبیت معنا 37
انسداد یا توقف 39
ساختارشکنی 40
6- قدرت 41
7-اسطوره، تصور اجتماعی وجه استعاری 42
دال خالی 44
قابلیت دسترسی، قابلیت اعتبار 44
8- موقعیت سوژه‌ای و سوژگی سیاسی 45
امکانیت و تصادف 46
اهمیت نظریه لاکلا و موفه 47
روش‌شناسی گفتمان و اصول 50
جمع‌بندی 55
فصل سوم: فضای گفتمانی دهه‌های 20 و30
مقدمه 59
فضای سیاسی و اجتماعی دهه های 20 و30 59
گفتمان چپ 62
ظهور و تحول گفتمان چپ در ایران 63
نحله‌های مختلف گفتمان چپ در ایران 65
گفتمان ملی‌گرای لیبرال 71
ظهور و تحول گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران 76
عوامل شکل‌گیری گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران 76
نحله‌های مختلف گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران 80
گفتمان دینی 87
ظهور وتحول گفتمان دینی در ایران 87
نحله‌های مختلف گفتمان دینی در ایران 92
1-آیت‌الله کاشانی 92
2- فداییان اسلام، منادیان اسلام سیاسی رادیکال 94
جمع بندی 95
فصل چهارم: ناکارآمدی گفتمان‌های مبارز غیردینی
مقدمه 99
ناکارآمدی گفتمان چپ 100
عوامل ناکارآمدی گفتمان چپ در ایران 101
1- اشکالات و نارسایی‌های درون گفتمانی 101
2- اشكالات و نارسايي‌هاي برون گفتمانی 105
2-1. نوع نگاه حزب به اتحاد جماهیر شوروی 105
2-2. امتیاز نفت شمال و مسأله حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان و کردستان 106
2-3. ترور نافرجام شاه و انحلال حزب توده 107
2-4. مساله ملی شدن نفت و دولت ملی مصدق 107
آشكار شدن نشانه‌هاي بي‌قراري گفتمان چپ و خروج از حزب توده 108
سازمان انقلابی حزب توده 110
سازمان چریک های فدایی خلق 111
ناکارآمدی گفتمان ملی‌گرای لیبرال 112
عوامل ناکارآمدی گفتمان ملی‌گرای لیبرال 115
1- ضعف ایدئولوژیک 116
2- اشتباهات رهبری جبهه ملی 117
3- حل نشدن قضیه نفت 118
تشکیل جبهه ملی دوم، سوم و چهارم و تحول دالهای گفتمان ملی‌گرای لیبرال 120
جمع بندی 127
فصل پنجم: گفتمان پهلویسم
مقدمه 130
فروپاشی گفتمان مشروطه و تأثیر آن برظهور گفتمان پهلویسم 130
گفتمان پهلویسم اول و سیر آن از عام‌گرایی استعاری تا خصلت خاص‌گرایی 132
دال‌های گفتمان پهلویسم 133
1- ناسیونالیسم شاهنشاهي 134
2- غرب‌گرايي 135
3- تمرکزگرایی (استبداد) 135
4- سکولاریسم و حاشیه‌رانی مذهب 136
گفتمان پهلویسم دوم و خصلت بازسازی اعتبار و هژمونی (عام‌گرایی) 138
بی‌قراری گفتمان ملی‌گرای لیبرال و بازگشت گفتمان پهلویسم 139
خصلت خاص‌گرایی گفتمان پهلویسم و غیریت سازی و منازعه با گفتمان دینی 141
بازسازی و برجسته‌سازی دال‌های اصلی درگفتمان پهلویسم دوم 144
1- ناسیونالیسم شاهنشاهی 144
2- شاه‌محوری (سلطنت) 145
3- غیریت‌سازی با گفتمان دینی 148
4- غرب‌گرایی 148
جمع بندی 155
فصل ششم: ظهور و تحول گفتمان‌های مبارز دینی
مقدمه 157
زمینه‌های ظهور گفتمان‌های‌ مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 157
1- ناکارآمدی گفتمان پهلویسم 157
2- ظهور گفتمان بومی‌گرایی و بازگشت به خويشتن 161
3- بازسازی گفتمان مذهبی 164
3-1. تجدید حیات اندیشه دینی 164
3-2. آیت‌الله بروجردی و تحول در حوزه‌های علمیه شیعه 168
3-3. انتشار مطبوعات وجراید دینی و شکل‌گیری سوژه‌هاي مذهبی 170
3-4. ورود علما به عرصه سیاست 171
ظهور و تحول گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های 40 و50 173
گفتمان‌های مبارز دینی 174
1- گفتمان اسلام سیاسی لیبرال 174
1-1. نهضت‌ آزادي 175
2.گفتمان اسلام سیاسی التقاطی 177
2-1. نهضت خداپرستان سوسياليست 177
2-1-1. گفتمان دكتر علي شريعتي 179
2-2. سازمان مجاهدين خلق 181
3. گفتمان اسلام فقاهتی (سیاسی) 182
3-1. گفتمان امام خميني(ره) 183
3-2. حزب ملل اسلامي 191
3-3. هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي 192
فصل هفتم: هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی
مقدمه 195
فرایند افول وفروپاشی گفتمان پهلویسم و ظهور گفتمان اسلام سیاسی 196
عوامل هژمونیک شدن گفتمان اسلام سیاسی(فقاهتی) 200
1- آشکار شدن نشانه‌های بی‌قراری و ناکارآمدی گفتمان پهلویسم 200
2- قابلیت حصول یا در دسترس بودن 203
3- عام‌گرایی و خصلت استعاری گفتمان 204
نتیجه‌گیری 210
منابع 218

منابع فارسی:

1- آبراهامیان، یوراند، ایران بین دو انقلاب: در آمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی و لیلایی، تهران : نشر نی، 1377.

2- احمدی حاجیکلایی، حمید، جریانشناسی چپ در ایران، تهران: سازمان انتشارات پژوهش‌گاه فرهنگ اندیشه اسلامی، چاپ اول ، 1387.

3- احمدی، حمید، خاطرات بزرگ علوی، تهران: دنیای کتاب، چاپ اول، 1377.

4- احمدی روحانی، حسین، سازمان مجاهدین خلق، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

5- اخوان مفرد، حمید رضا، ایدئولوژی انقلاب ایران، تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1381.

6- ادیب زاده، مجید، زبان، گفتمان و سیاست خارجی، تهران: اختران، 1387.

7- ازغندی، علیرضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران(1357-1320) ، جلد1و2 ، تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت) ، 1379.

8- آشوری، داریوش، ما و مدرنیست، تهران: موسسه فرهنگی صراط، 1376.

9- __________ ، اسنادی از احزاب سیاسی در  ایران، تهران: اداره کل آرشیو اسناد و موزه، دفتر رییس جمهور، 1379.

10-  آصف، محمد حسن، مبانی ایدئولوژیک حکومت در دوران پهلوی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

11-  اقبالی، علیرضا، مقدمه ایی بر تشکیل سرمایه و تفکر اقتصادی احزاب و گروههای سیاسی در ایران، تهران : چاپبخش، 1381.

12- آل احمد، جلال، غربزدگی، تهران: انتشارات رواق، 1356.

13- الگار، حامد، دین و دولت در ایران: نقش علما در دوره قاجار، ترجمه: ابوالقاسم سری، تهران : توس ،1369.

14- الموتي، ضياء، فصولي از تاريخ مبارزات سياسي و اجتماعي ايران؛ جنبش‌هاي چپ ، تهران، چاپخش،1370.

15- الیویه، روآ، تجربه اسلام سیاسی، ترجمه: محسن مدیر شانه‌چی و حسین مطیعی امین، تهران: انتشارات الهدی ،1387.

16- امیری، جهاندار، روشنفکری و سیاست بررسی تحولات روشنفکری در ایران معاصر، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1383.

17- آموزگار، جهانگیر،  فراز و فرود دودمان پهلوی، ترجمه: اردشیر لطف علیان ،تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب، 1375.

18- امینی، داود، جمعیت فداییان اسلام، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381.

19- اونیل، پاتریک، مبانی سیاست تطبیقی، مترجم: دکتر سعید میرترابی، تهران: نشر قومس، 1380.

20- بازرگان، مهدی، انقلاب ایران در دو حرکت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،1359.

21- بخشی، علی آقا، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ دوم ،1375.

22- بیل،جیمز، ویلیام راجرلیوس، مصدق و نفت و ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: نشر نو ، چاچ دوم ،1372.

23- بروجردی، مهرزاد، روشنفکر ایرانی و غرب، ترجمه جمشید شیرازی، تهران: فرزان، 1377.

24- بهروز، مازیار، شورشیان آرمانخواه: ناکامی چپ در ایران، تهران: ققنوس، چاپ اول،1380.

25- بهروز، مازیار، تاملاتی پیرامون تاریخ شوشیان آرمانخواه در ایران، تهران: ریحان ،چاپ اول ،1385.

26- برهان، عبدالله، رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، تهران : ثالث، چاپ دوم ،1377.

27- بهار، محمد تقی(ملک الشعرا)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ چهارم، 1371.

28- بشیریه، حسین، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: نشر نی،1384.

29- بشیریه، حسین، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نشر نی، 1376.

30- به کوشش گروهي از هواداران نهضت اسلامي ايران و اروپا، روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، قم: نشر دارالفکر، 1362 .

31- بیل، جمیز وراجر لوئیس، مصدق ، نفت و ناسیونالیسم ایرانی ، تهران : نشر نو ، 1368.

32- پهلوی، محمد رضا، مأموریت برای وطنم،تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349.

33- تاجیک، محمدرضا، گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان ، 1379.

34-  تاجیک، محمدرضا، گفتمان، پاد گفتمان و سیاست، مؤسسه توسعه علوم انسانی، تهران ، 1383.

35- تاجیک، محمد رضا، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران: فرهنگ گفتمان ،1383.

36- _________  ، تاریخ ایران کمبریج، قسمت سوم دوره پهلوی، ترجمه: تیمور قادری، ج 7 ،تهران: مهتاب،1387.

37- ترابیان، حسین،  مطبوعات ایران(شهریور 1320-1326تهران: انتشارات اطلاعات ، 1366 .

38- جزنی، بیژن، تاریخ سی سال در ایران، تهران ،1357.

39- جزنی، بیژن، حکایت  وقایع سی سال اخیر در ایران، تهران : نوزده بهمن و مهر، 1355

40- جهان بزرگی، احمد، اندیشه‌های سیاسی امام خمینی(ره)، قم: انتشارات اندیشه جوان،1385.

41-  حسینی‌زاده، سیدمحمدعلی، اسلام سیاسی در ایران، قم: دانشگاه مفید ، 1386.

42- حقیقت، سیدصادق، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم: مفید، 1385.

43- حسینیان، روح‌الله، بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران(1320-1340)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384.

44- حسینیان، روح‌الله، چهارده سال رقابت ایدئولوژیک شیعه در ایران (56-1343)، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1363 .

45- حسینیان، روح الله، درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388.

46- حلبی، علی اصغر، تاریخ اندیشه های سیاسی ایران و جهان اسلام ، تهران : بهبهانی ،1372.

47- حجازی، مسعود، رویدادها و داوری‌ها، تهران: نشر نیلوفر ، 1375.

48- خامه‌ای، انور، سال‌های پر آشوب، تهران: فرزان روز، چاپ اول، 1378.

49- خامه­ای، انور، خاطرات سیاسی ، تهران: انتشارات نشر گفتار ، 1373.

50-  خسروشاهی، سید هادی، فداییان اسلام، تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران : اطلاعات، 1375.

51-  خمینی، روح الله، تحریر الوسیله:ج 1، قم: اسماعیلیان، بی‌تا، به نقل: کاضم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی.

52- خمینی، روح‌الله، وصیت‌نامه‌الهی- سیاسی، تهران: مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377.

53- خمینی، روح الله، اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی(ره)، تهران: موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، 1374.

54-  خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب ایران،1371.

55- خمینی، روح الله، ولایت فقیه(حکومت اسلامی تهران: انتشارات امیر کبیر، 1375.

56- خمینی، روح الله، ولایت فقیه، تهران: مرکز نتظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376.

57- خمینی، روح الله، کشف الاسرار، قم: پیام اسلامی، بی‌تا.

58- خمین ، روح الله ، صحیفه امام ، تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،21 جلد ، 1378 .

59- دریفوس، هیوبرت، میشل فوکو فراسوی ساختگرایی وهرمنوتیک، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی، 1376.

60- درخشه، جلال، گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، 1384.

61دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران ،10 جلد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1377.

62- دوورژه، موریس، جامعه‌شناسی‌سیاسی، ترجمه: ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، آذر 1372.

63- ذبیح، سپهر، ایران در دوره دکتر مصدق، ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی، تهران: انتشارات عطائی،1381.

64- رضوی، مسعود، هاشمی و انقلاب، تهران : انتشارات همشهری، 1376.

65- رضوی نیا، علی، نهضت آزادی: مروری برتاریخ و ماهیت و عملکرد، تهران: کتاب صبح، 1375.

66-  روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، تهران: موسسه چاپ و نشرعروج،1381.

67- روحانی، فخر، اهرم ها، سقوط شاه، صفات و عملکردهای شاه، جلد اول، تهران: نشر بلیغ: 1370.

68- رهبری، مهدی، معرفت و قدرت: گفتمان هویت، تهران: کویر، 1388.

69- رهبری، مهدی، درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی ایران، بابلسر: دانشگاه مازندران، 1384.

70- رهبری، مهدی، مشروطه ناکام: تأملی در رویارویی ایرانیان با چهره ژانوسی تجدد، تهران: کویر، 1389.

71- رهبری، مهدی ، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران ، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379.

72- زارعشاهی، احمد علی، علل تشکیل و انحلال جبهه ملی ایران(1332-1328)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.

73- زیبا کلام، صادق، سنت و مدرنیته:ریشه‌یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی در ایران عصر قاجار، تهران: روزنه، 1378.

74- زیبا کلام، صادق، مقدمه ایی بر انقلاب اسلامی، تهران: روزنه،1380.

75- سحابی، عزت الله، نیم قرن خاطره و تجربه، تهران: فرهنگ صبا، 1386.

76- سحابی، عزت الله، مصدق ، دولت ملی و کودتا، تهران: طرح نو، چاپ اول،1380.

77- سجادی، عبدالقیوم، گفتمان جهانی شدن و اسلام سیاسی در افغانستان پسا طالبان، قم: مفید، 1388.

78- سعید، یابی، هراس بنیادین، ترجمة غلام‌رضا جمشیدی، تهران: وسفی، 1379.

79- سلطاني، علي اصغر، قدرت گفتمان و زبان؛ ساز و كارهاي جريان قدرت در جمهوري اسلامي ايران، تهران : نشر ني، 1384.

80- سلطانی، قدرت گفتمان، زبان: ساز و کارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی، تهران: نشر نی،1384.

81- سیاوشی، سوزان، لیبرال ناسیونالیسم در ایران، مترجم: علی محمد قدسی، تهران: مرکز باز اندیشی اسلام و ایران، 1380.

82-  فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) ، قم: دفتر نشر معارف، 1384 .

83- شریعتی، علی، چه باید کرد، مجموعه آثار،ج 20، تهران: دفتر تنظیم و نشر آثار شریعتی،1360.

84- شریعتی، علی، اجتهاد و نظریه‌ی انقلاب دائمی، بی‌جا، بی‌تا.

85- شریعتی،علی، تشیع علوی وتشیع صفوی، مجموعه آثار، ج 9 ،تهران: تشیع ،1359.

86- شوکت، حمید، جنبش چپ، گفتگو : کشکولی، اختران ،1380.

87- شوکت ، حمید ، جنبش چپ ایران ، گفتگو: لاشایی، اختران ، 1383.

88- شهبازی، عبدالله، نظریه توطئه، صعود سلطنت پهلوی و تاریخ نگاری جدید در ایران، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی،1377.

89- ضمیران، محمد، گذر از جهان اسطوره به فلسفه، تهران: هرمس 1379.

90- طباطبایی، علامه محمدحسین، شیعه در اسلام، قم: نشر قدس رضوی، 1385.

91- طیرانی، بهروز، اسناد احزاب سیاسی ایران(1320-1330)، جلد دوم، تهران: سازمان اسناد ملی ایران، 1376.

92- طیرانی، امیر، محاکمه سیاسی در ایران، تهران: علم، چاپ دوم ،1382.

93- عظیمی، فخرالدین، حاکمیت ملی و دشمنان آن، تهران: نگار آفتاب، چاپ اول ، 1383.

94- عظیمی، فخزالدین، بحران دموکراسی در ایران1320-1332، ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی- بیژن نوزری، تهران: آسیم، چاپ سوم، 1384.

95- عیوضی، محمد رحیم، جامعه شناسی اپوزیسیون در ایران، تهران: نشر قومس، چاپ اول، 1385.

96- عیوضی، محمد رحیم، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380.

97-  عضدانلو، حميد، گفتمان و جامعه، تهران: نشر ني، 1380.

98- علیخانی، علی اکبر، اندیشه سیاسی در جهان اسلام، جلد اول، پژوهشگاه علوم انسانی فرهنگ و مطالعات اجتماعی، 1384.

99- فراستخواه، مقصود، دین و جامعه، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377.

100- فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت  پهلوی، تهران: انتشاراطلاعات، 1370.

101- فركلاف، نورمن، تحليل انتقادي گفتمان، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: مركز تحقيقات رسانه‌ها،1379.

102- فوران، جان، تاریخ مقاومت شكننده:تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي)، ترجمه: احمد تدين، تهران: موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1378.

103فوران،جان، مقاومت شکننده، ترجمه: احمد تدین، تهران: رسا ،1377.

104-  قیصری،علی، روشنفکران ایران، ترجمه: محمد دهقانی، تهران: هرس، چاپ اول ،1383.

105- کاشانی، آیت‌الله ابوالقاسم، مجموعه مکتوبات، سخنرانی‌های آیت الله کاشانی، به کوشش، م.دهنوی، تهران: چاپبخش، ج 3 ، 1362 .

106- کاتوزیان، همایون، مصدق و  نبرد قدرت، ترجمه: احمدتدین، تهران: رسا، 1371.

107- کاتوزیان، محمدعلی (همایون، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه: محمد رضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز، چاپ دوم ،1372.

108- کاتوزیان، محمد علی(همایون)، پیشداد، امیر خلیل ملکی بر خود و عقاید آراء، تهران: نشرمرکز،1374.

109- کاتوزیان، محمد علی (همایون ) ، استبداد دموکراسی و نهضت ملی ایران، تهران: نشر مرکز،1375.

110-  كاتم، ريچارد، ناسيوناليسم در ايران، ترجمه: احمد تدين، تهران: كوير، چ 3 ، 1383

111- کاظمیان، مرتضی، سوسیال دموکراسی دینی(محمد نخشب و خدا پرستان سوسیالیست تهران: انتشارات خوارزمی، 1383 ..

112-  کامبخش، عبدالصمد، نظری به جنبش کارگری در ایران، مجموعه مقالات، تهران : انتشارات گلبرگ ، 1357 .

113- کیوی و کامپنهود، ریمون.و لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک­گهر. تهران: توتیا، 1386.

114- کچویان،  حسین،  فوکو و دیرینه شناسی دانش، تهران: دانشگاه تهران ، 1382.

115- کچویان ، حسین، گفتمان های هویتی ایران: ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد ، تهران: نشر نی، 1385.

116- کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی ،1377 .

117- کدیور، جمیله، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران، تهران: انتشارات طرح نو، 1378.

118- کدی، نیکی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه‌ی عبدالرحیم گواهی، تهران: انتشارات قلم،1369.

119- کریمی، بهنام، آسیب شناسی نهضت ملی ایران، تهران: قصیده سرا، چاپ اول، 1385.

120- کسروی، احمد، ما چه می‌خواهیم؟، تهران: کتاب فروشی پایدار، 1319.

121- کمالی، جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر، ترجمه: کمال پولادی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران، 1381.

122- کولایی، الهه،  استالین گرایی و حزب توده در ایران، تهران: روزان، چاپ اول، تابستان،1387.

123- کی استوان، حسین، سیاست موازنه، تهران: نشر مصدق، 1355.

124- کيانوري، نورالدّين، خاطرات نورالدّين کيانوري، تهران، مؤسسه تحقيقاتي و انتشاراتي ديدگاه و انتشارات اطلاعات، 1371.

125- گازیوروسکی، مارک ، کودتای 28 مرداد 1332، ترجمه غلامرضا نجاتی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1367.

126- لیکاف ودیگران، جورج، گفتمان جنگ در رسانه ها و زبان ادبیات، به کوشش فرهاد ساسانی، تهران: سوره مهر، 1384.

127-  مارش واستوکر، دیوید و جری، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه: امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی ، 1378.

128- مانهایم، ریچارد، یارول و ریچ، روش‌های تحقیق در علوم سیاسی، ترجمه: لیلا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1377.

129- مالکوم، سرجان، تاریخ ایران، ترجمه: محمد اسماعیل خان، تهران: فرهنگسرا، بی تا.

130- مك دانل، دايان، مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي گفتمان، ترجمه: حسينعلي نوذري، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان، 1380.

چکیده:

اين پژوهش به زمينه‌هاي ظهور و گسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني در دهه‌هاي 40 و50 كه باعث پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شكل‌دهي نظام جمهوري اسلامي شده است، مي‌پردازد. پرسش بنيادين اين جُستار، چگونگي ظهور و گسترش گفتمان‌های مبارز ديني و برتري آن نسبت به گفتمان‌هاي غيرديني در ايرانِ دهه‌ي چهل و پنجاه مي‌باشد. نگارنده در پاسخ به این پرسش، درصدد برآمد تا با پایبندی به الزامات روش تحلیلی– تاریخی و گفتمانی، پس از بحث نظریه گفتمان لاکلا و موفه، فرضیه مورد بحث خود مبنی بر اینکه؛ شکست گفتمان‌های چپ و لیبرال در مبارزه با رژیم پهلوی از یک سو و اسرار رژیم برنوسازی خطّی و مذهب ستیزی از سوی دیگر که موجب ظهور گفتمان‌های مبارز دینی در دهه‌های چهل و پنجاه در ایران گردید، را به‌آزمون بگذارد.

به‌عبارتی‌، در شرایط بی‌قراری جامعه و فضای نسبتاً باز سیاسی به‌ وجود آمده پس از فروپاشی گفتمان مطلقه پهلوی اول، جامعه ایران شاهد ظهور و گسترش گفتمان‌های متعدد از جمله: گفتمان‌هاي چپ، ملی‌گرای لیبرال و دینی، در دهه‌های 20 و 30 بوده است. اما از یک سو، گفتمان‌های مبارز غیردینی به‌ دلیل ضعف دال مرکزی و عدم تثبیت هارمونی، توان تبدیل به گفتمان هژمون را نداشته، و در مواجه با گفتمان پهلویسم دچار ضعف و ناکارآمدی شدند. از سوی دیگر، عدم هماهنگی دال‌های گفتمان پهلویسم با مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه ایران، گفتمان فوق نتوانست هژمونی خود را تثبیت و تداوم بخشد. به همین دلیل گفتمان‌های مبارز دینی در دو دهه منتهی به انقلاب با استفاده از دال‌های خالی موجود در آن فضا و با مفصل‌بندی مناسب توانستند به هژمونی گفتمان برای مبارزه با سلطنت تبدیل شوند.

 کلید واژه ها: گفتمان، لاکلا و موفه، گفتمان‌های مبارز غیر دینی، گفتمان پهلویسم، گفتمان‌های مبارز دینی.

فصل اول

تعريف مسأله

وقتی در شهریور 1320 اشغال ایران توسط نیروهای متفقین سقوط پادشاهی مطلقه را سبب شد، بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی آن عصر به صحنه سیاسی آمدند. تقابل آنان بر سر کسب قدرت بیش از یک‌دهه به طول انجامید و با کودتای سهمگین 28 مرداد 1332 به پایانی حزن‌انگیز ختم گردید (آبراهاميان،1377: 210- 207). گفتمان‌های مختلفی در این‌ دوره تاریخی در بستر اجتماعی و سیاسی جامعه ایران شکل گرفتند و برای بقا و هژمونی به فضای منازعه آمدند. شاخص‌ترین این گفتمان‌ها، گفتمان لیبرال ملی‌گرا و گفتمان مارکسیستی (سوسیالیستی) بودند. قدرت و نفوذ این دو گفتمان به گونه‌ای بود که بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را جذب نمودند و یا به شكل‌هاي مختلف بر آنها تأثیر گذاشتند. (معدل،1382: 172) این دو گفتمان علاوه بر آن‌ که دارای ابزارهای مختلف سازمانی (نهادی) و ایدئولوژیک بودند، زمینه و بستر اجتماعی و حتی فضای مناسب بین‌المللی برای بقا و مبارزه را نیز در اختیار داشتند. گفتمان ملی‌گرايِ لیبرال، خود را وارث جنبش و نهضت‌های ملي و دموکراسی خواهانه‌يِ ایران می‌دانست و از نیمه‌يِ دوم قرن نوزدهم تا نیمه‌يِ اول قرن بیستم فعالیت گسترده‌ایی داشت. اقدامات و سیاست‌های رضاشاه فضای لازم را برای بسط چنین گفتمانی فراهم نمود.

پس از جنگ جهانی دوم، گفتمان سوسیالیستی به عنوان گفتمان مبارزه در کشورهای استعمارزده یا نیمه‌استعماری مذهب مختار شد و به سرعت فضای مبارزه سیاسی در کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین …(علیه رژیم های سیاسی وابسته به غرب) را تسخیر کرد. در ایرانِ دهه بیست گفتمان سوسیالیستی در بین قشرهاي مختلف جامعه جایگاه و پایگاهی برای خود پیدا کرده بود. حتی برخی از نیروهای مذهبی نیز جذب این گفتمان و وجه نهادی آن، یعنی حزب توده شدند.

این در حالی است که در دوره پهلوی اول به دلیل اصلاحات و سیاست‌های نوگرایانه در زمینه‌های اداری، نظامی، آموزشی و گرفتن امور وقفی از دست روحانیون از یک‌سو و ایجاد سیستم اداری و عرفی مشرب از سوی دیگر، تلاش شد تا جامعه ایران در مسیر توسعه به سبک غرب قرار گيرد و از نقش مذهب و نیروهای مذهبی در جامعه کاسته و بطور چشمگیری نیروهای تاثیرگذار در جامعه به‌ عقب رانده شوند (آبراهامیان، همان منبع: 169). اقدامات و سیاست‌های محمدرضا پهلوی نیز، از  دهه‌يِ سی به بعد این آهنگ را تندتر کرد. گفتمان مدرنیستی شاه از اوایل دهه‌ي چهل، دال‌های گفتمان‌های رقیب را از طریق سیاست‌های موصوف به انقلاب سفید مورد هجوم قرار داد و فضای گفتمانی را به نفع خویش تغییرداد. با این حال کمتر از یک دهه‌يِ بعد از کودتا، فضای گفتمانی دچار دگرگونی غیر قابل باوری شد و گفتمان‌های جدیدی با درون‌مایه‌های دینی فضای مبارزه را به نفع خود فتح کردند، بنابراین در دهه‌های چهل و پنجاه ما شاهد ظهور گفتمان‌های مبارز دینی در ایران هستیم.

مسأله‌ي اساسی این پژوهش جستجو و تحقیق درخصوص این موضوع است که چرا و چگونه گفتمان‌های دینی از دهه‌ي چهل به بعد پا به عرصه منازعه گفتمانی نهادند؟ زمینه‌های شکل‌گیری آنها چه بود؟ تولیدکنندگان آنها چه کسانی‌اند؟ و دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

بنابراین با توجه به توضیحات فوق سوال اصلی پژوهش حاضر، عبارت است از این‌که:

2- سوال اصلی:

علل ظهور و گسترش گفتمان‌هاي مبارز ديني دهه هاي 40 و 50 در ايران چيست؟

3- سوالات فرعی:

1- فضای گفتمانی دهه‌ي 20 و30 در ایران چگونه بود؟

2- علل شکست و نا کارآمدی گفتمان‌های  مبارز غیر دینی در ایران چه بود؟

3- چرا گفتمان مدرنیزم پهلوی نتوانست در دهه‌های 40 و50  هژمونی خود را تثبیت و حفظ نماید؟

4- علل هژمون شدن گفتمان اسلام سیاسی در دو دهه ما قبل انقلاب چه بود؟

4- فرضيه اصلي:

ناتواني و شكست گفتمان‌هاي چپ و ليبرال در مبارزه با رژيم پهلوي از يك‌ سو و اصرار رژيم پهلوي بر نوسازي خطي (غربي سازي) و مذهب‌ستيزي از سوي ديگر موجب ظهور گفتمان‌هاي متعدد اسلامي مبارز در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي گرديد.

5- فرضیات فرعی:

1- به‌ دلیل شرایط پس از سقوط دولت مطلقه، جامعه ایران شاهد فضایی از رقابت و منازعه بین گفتمان‌های مختلف در دهه های فوق بود.

2-گفتمان‌های مبارز غیردینی به‌ دلیل ضعف دال مرکزی و عدم هارمونی گفتمانی، توان تبدیل به گفتمان هژمون را نداشته و در مبارزه با گفتمان مدرنیزم پهلوی دچار ضعف و ناکارآمدی شدند.

3- به دلیل عدم هماهنگی مؤلفه‌های گفتمان مدرنیستی پهلوی با مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، گفتمان فوق نتوانست گفتمان هژمونی خود را تثبیت نماید.

4-گفتمان اسلام سیاسی در فضای رقابت گفتمانی دو دهه‌ي منتهی به انقلاب با استفاده از دال‌های خالی موجود در آن فضا و مفصل بندی مناسب توانست به هژمونی گفتمان برای مبارزه با سلطنت تبدیل شود.

6- سوابق پژوهش:

 1- گفتمان هويت و انقلاب اسلامي ايران، علي اشرف نظري و بهاره سازمند، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387.

كتاب حاضر با بهره‌گيري از روش تحليل گفتماني، ابتدا مفهوم هويت را مورد تبيين قرار داده است. در اين گفتار، مفاهيم: هويت، بحران هويت، هژموني، مركزيت‌يابي ‌گفتمان‌هاي هويتي و ابعاد فردي و جمعي هويتي مورد تأمل قرار مي‌گيرد. بخش دوم که بيشتر مد نظر ماست به گفتمان‌هاي هويتي جامعه سياسي ايران طي سالهاي (1320-1357) پرداخته‌ شده‌ است. در اين زمينه چهار گفتمان هويتي ناسيونال سکولار (گفتمان رسمي دولت پهلوي)، گفتمان سوسياليسم- ماركسيسم (گفتمان هويتي چپ)، شامل: سازمان فدايي خلق و گروه فرقان، گفتمان ملي‌گراي ليبرال و گفتمان هويتي اسلام‌گرايان مورد واكاوي قرار مي‌گيرد. بخش سوم كتاب نيز به بحث درباره چگونگي مركزيت يابي گفتمان اسلامي- شيعي در انقلاب اسلامي مي‌پردازد. اين‌كه عناصر درون گفتماني هويت اسلامي- شيعي كدامند و متأثر از چه مؤلفه‌ها و عواملي در كانون گفتمان‌هاي هويتي قرار گرفته است؟ و بالاخره در واپسين گفتار اين كتاب، فرايند هويت‌سازي در دوران پس از انقلاب اسلامي بررسي مي‌شود و در اين راستا گفتمان‌هاي هويتي ليبرال، اسلام‌گرا، سازندگي و اصلاح طلب مورد توجه قرار مي‌گيرد. سؤال اصلي اين كتاب عبارت است از اينكه: انقلاب اسلامي تا چه ميزان حاصل بحران هويت و تا چه اندازه در هويت‌سازي موفق بوده است؟

تفاوت این کتاب نسبت به پژوهش حاضر در این است که به بررسی تحلیل متنی گفتمان‌های ديني طي دهه‌هاي 1340و1350 نپرداخته و علل ظهور وگسترش آن مورد واكاوي قرار نگرفته است و بیشتر به فرایند هویت‌سازی در ایران مابین سال‌های 1320 تا 1384 پرداخته است.

2- ايران بين دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامي، يوراند آبراهاميان ، ترجمه: کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری، محسن شانه‌چی، تهران: نشر مركز، 1377.

كتاب حاضر به سه بخش تقسيم مي شود: در بخش اول كتاب نويسنده به زمينه‌هاي تاريخي براي درك ايران نو، بررسي قرن نوزدهم ميلادي، انقلاب مشروطه و حكومت رضاشاه پرداخته‌ است و در بخش دوم مباني اجتماعي– سياسي در دوران بين سقوط استبداد رضاشاه در شهريور1320 و ظهور استبداد محمدرضاشاه در شهريور 1332 را مورد بررسي قرار مي‌دهد. آبراهامیان  در کتاب خود ضمن تشریح سیر تحولات اجتماعي– سياسي ايران بين انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي، فرایند ظهور مخالفان شاه، همچون احزاب سياسي (1332-1356)، روحانيت مخالف (1342-1357) و سازمان‌هاي چريكي (1341-1356) را نيز تحليل مي‌كند.

در اين بخش از كتاب به‌ صورت مختصر گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف ميان روحانيت در فرايند انقلاب اسلامي ايران معرفي شده است که به سه‌ دسته علمای غيرسياسي به زعامت آيت‌الله خويي، مرعشي نجفي  و آيت الله احمد خوانساري، روحانيت مخالف ميانه‌رو به نمايندگي آيت‌الله محمدرضا گلپايگاني، آيت‌الله محمدهادي ميلاني، آيت الله كاظم شريعتمداري و روحانيون مبارز تقسيم‌ بندی شده است.

تفاوت اين كتاب با پژوهش حاضر در اين است كه نويسنده به تحولات اجتماعي– سياسي ايران بين دو انقلاب اكتفا نموده و به تحليل گفتماني علل ظهور و بروز گفتمان‌هاي دهه 40 و50 نپرداخته است.

3- مذهب، سياست در تاريخ ايران معاصر، شاهرخ اخوي، تهران: مرکز بازاندیشی اسلام و ایران‌،1381.

نويسنده در اين كتاب به معرفي گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف سياسي در ميان روحانيون پس از سال 40 پرداخته است و طيف‌هاي مختلف موجود ميان روحانيت پس از فوت آيت‌الله بروجردي را  به‌شرح ذیل معرفي مي نمايد:

1) روحانيت راديكال: به رهبري امام‌ خميني ،آيت‌الله محلاتي شيرازي و آيت‌الله صادق روحاني.

2) روحانيت اصلاح طلب اجتماعي: اين گروه كمتر به حوزه امور سياسي وارد مي‌شدند و تمركز فعاليت آنها متوجه مشكلات اجتماعي و آموزش نهاد روحانيت بوده است. اين گروه توسط آيت الله مطهري هدايت مي شد و سيد محمد بهشتي، ابراهيم آيتي، حسين مزيني و شبستري در اين دسته جاي دارند.

3) روحانيت محافظه‌كار: شامل آيت‌الله شريعت‌مداري، آيت‌الله ميلاني

4)روحانيت درباري: شامل روحانيوني كه با دربار همكاري مي كردند، مانند: ائمه جمعه تهران، علامه وحيدي، محمدتقي قمي.

تفاوت اين كتاب نسبت به پژوهش حاضر از يك سو عدم استفاده از تحليل گفتماني و از سويي ديگر نپرداختن به ساير گفتمان‌ها در ذيل گفتمان ديني همچون گفتمان التقاطي و اسلام ليبرال است.

4- جريان‌شناسی سیاسی ایران معاصر، آیت‌الله مظفری(قنبری)، پژوهشکده تحقیقات اسلامی‌، نمایندگی ولی‌فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قم: زمزم هدایت، 1358.

نویسنده در این کتاب به شرح توضیحاتی در خصوص جریانات سیاسی و ارائه کارکردهای هر یک از جریان‌های فکري- سیاسی پرداخته است. وی مراد از جریان سیاسی را یک حرکت سیاسی پویا و زنده دانسته است که از يك‌طرف با برخورداری از ایدئولوژی مشخص و گرایش فکری- درونی به مدد رهبران خود، بر اقشار مختلف جامعه تاثیر می‌گذارد و از طرفي ديگر جبهه، جناح، حزب، سازمان  یا نهاد و گروه ویژه خود را بنیان می‌نهد. همچنين هدف نهایی جریان‌های سیاسی را کسب قدرت و استقرار نظام سیاسی موردنظر دانسته که آن را از طریق راهبردها و راه‌کارهای مختلفی پی می‌گیرد.

نویسنده در ادامه ضمن ارائه توضیحات مختصری از تعریف مفاهیم، به گونه‌شناسی جریان های فکری–سیاسی پرداخته و هر یک از آنها را مورد واکاوی قرار می‌دهد که شامل جریان اسلامی، سلطنت طلبي، مارکسیستی، ملی‌گرای لیبرال، التقاطی و جریان روشنفکری می‌باشد.

با وجود توضیحات یاد شده، آن‌چه مسلم است فقدان معرفی شفاف از جریان‌های موجود در جامعه ایران دهه 40 و 50  و چرایی ظهور هر یک از آن‌ها در چارچوب یک گفتمان است.

5 پايان‌نامه: مطالعه توصيفي گفتمان‌هاي روحانيت در فرايند انقلاب اسلامي ايران، پژوهشگر: مهدي حيدري خراجي، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي، زمستان 1386.

در اين پايان‌نامه، پژوهشگر در بخش اول به بحث پيرامون كليات تحقيق و مباحث‌نظري مي‌پردازد و ضمن اشاره به مطالعاتي كه در رابطه با انديشه فقهي و سياسي روحانيت صورت گرفته، به تحليل مؤلفه‌هاي گفتمان از ديدگاه نظريه‌پردازان آن همچون فوكو، ميشل پشتو، مك دانل، روبرت وسنوو تئون ون دايك پرداخته و در ادامه مؤلفه‌هاي مد نظر در اين پژوهش جهت بازشناسي گفتمان روحانيت را بيان مي‌كند. در بخش دوم، پژوهشگر به بازشناسي پسيني گفتمان روحانيت در فرايند انقلاب سلامي ايران پرداخته و گفتمان اسلام را به چهار دسته گفتمان اسلام تطبيق‌گرا، مسالمت‌گرا، اصلاح‌گرا و بالاخره گفتمان اسلام تحول‌خواه (اسلام انقلابي) تقسيم مي‌نمايد و سوالاتي كه پژوهشگر در پایان‌نامه خود مطرح مي‌كند عبارت‌اند از:1-گفتمان‌هایی كه طيّ فرايند انقلاب ايران توسط روحانيون توليد شده است در چند دسته جاي مي‌گيرد؟ 2-گفتمان‌هاي روحانيت در فرايند انقلاب از چه مؤلفه‌ها و ويژگي‌هایي برخوردار بودند؟

هر چند در این پایان‌نامه پژوهشگر ضمن توصیف گفتمان‌های شکل گرفته توسط روحانيت، به تقسيم‌بندي طيف‌هاي مختلف روحانيت در باب گفتمان اشاره نموده است‏‏ اما، ساير گفتمان‌هاي قابل بررسي در پژوهش حاضر و علل و عوامل شكل‌گيري آن را مورد تحليل قرار نداده است. همچنين در بحث چارچوب نظري نيز اشاره‌اي به نظريات گفتماني لاكلاو و موفه نشده است.

6- پايان نامه: بررسي ريشه‌هاي گفتمان علماي نوانديش در عصر انقلاب اسلامي، پژوهشگر: علي‌النقي عابدي، پژوهشكده امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي شهريور ماه 1387.

در اين پايان نامه، پژوهشگر پس از بررسي ادبيات جريان نوانديشي ديني درايران معاصر، به چارچوب نظري تحقيق پرداخته است و پس از بيان كليات تحقيق مربوط به ادبيات نظري كلاسيك در مورد فرهنگ، به عنوان امري ملموس و عيني، تلاش نموده تا بحران اخلاقي به وجود آمده در عصر انقلاب را با بررسي سير تاريخي ورود انديشه‌هاي غربي به ايران و تقابل اين انديشه‌ها با رمزگان ديني– فرهنگي جامعه ايران نشان دهد و سپس به شرايط ظهور و بروز اين گفتمان در عصر انقلاب پرداخته‌ است. از اين‌رو، پژوهشگر با پايبندي به الزامات روش نمونه پژوهشي و نيز بهره‌گيري از تئوري‌هاي وسنو و كالينز در باب شرايط توليد ايده به سراغ شرايط اجتماعي– سياسي و اقتصادي ايران دهه‌هاي منتهي به انقلاب سال 1357 ايران رفته است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، تغيير در شرايط محيطي مانند شكل‌گيري دولت مدرن، مدرنزاسيون، ظهور طبقات جديد، تضعيف روحانيت سنتي، پيدايش موقعيت‌ها و زمينه‌هاي نهادي مانند دانشگاه‌ها و مراكز فرهنگي و … و نيز وجود گروه‌هاي مختلف فكري و به عبارتي پلورالیسم گفتماني در توليد، انتخاب و نهادينه شدن گفتمان علماي نوانديش نقش موثري داشته‌اند.

هدف اصلي در اين پايان‌نامه بررسي گفتمان‌هاي علماي نوانديش در اوايل دهه‌هاي 40 تا اواخر دهه‌ي 50 بوده است كه سوالات اصلي آن عبارتند از: كدام شرايط تاريخي (سياسي، اجتماعي و اقتصادي) زمينه‌ساز شكل‌گيري گفتمان اسلام علماي نوانديش در ايران عصر انقلاب بوده است؟ چه‌ عواملي، منابع و فضاي اجتماعي لازم را براي رشد گفتمان اسلام علماي نوانديش در ايران عصر انقلاب اسلامي فراهم آورده است؟

اگر چه نويسنده در پژوهش حاضر به گروه‌هاي فكري مختلف از جمله گفتمان ماركسيستي، گفتمان ملي‌گرا، سازمان‌هاي چريكي خلق، گفتمان روشنفكران مذهبي غير روحاني (گفتمان هاي رقيب) و توليد گفتمان علماي نوانديش پرداخته ولي تنها انديشه‌هاي نظريه‌پردان و متفكران آن را در قالب گفتمان مورد بررسی قرار داده و به علل ظهور وگسترش اين گفتمان‌ها اشاره‌ایی نكرده است. محقق تلاش نموده است بر خلاف پژوهش حاضر گفتمان مذكور را در چارچوب نظریه لاكلا و موفه مورد تبيين قرار دهد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش بازيگران منطقه اي و فرا منطقه اي در تداوم تنش در روابط ايران و جمهوري آذربايجان
 • پايان نامه تاثير سياست خارجي ايران در دولت نهم بر سياست هاي منطقه اي اسرائيل
 • پايان نامه بررسي نقش سيّد جمال الدّين اسدآبادي در تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران عصر مشروطه
 • پايان نامه بررسي عوامل تاثيرگذار بر روابط آينده ايران و مصر بعد از سقوط مبارک
 • پايان نامه بررسي زمينه‌هاي اجتماعي پيدايش بابيه در ايران شيعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122