پايان نامه علل گرايش مديران و کارکنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامکي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه علل گرايش مديران و کارکنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامکي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه علل گرايش مديران و کارکنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامکي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق
1-1مقدمه 2
1-2 بيان مسأله 3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4 اهداف مشخص تحقيق 6
1-4-1اهداف کلی 6
1-5 سؤالات تحقیق 6
1-6 فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-7 تعریف نظری مفاهیم 8
1-7-1روابط عمومی 8
1-7-2پیامک ( SMS ) 8
1-7-3 هنجارهاي ذهني 9
1-8 تجربيات قبلي 10
1-9 نگرش نسبت به سامانه‌های پیامکی 12
1-10 عوامل اقتصادی 12
1-11 شرایط استفاده 13
1-12 عوامل بیرونی(محیطی) 14
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1مقدمه 17
2-2 تاریخچه استفاده از تلفن همراه 18
2-3 پیشینه نظری 20
2-4 نظرية روابط عمومي 23
2-5 نظريه كنش متقابل نمادي 25
2-6 نظرية مبادله 27
2-7 نظريه تضاد 28
2-8 نظريه ساختي كاركرد ي 29
2-9 اطلاعیابی در روابط عمومی 31
2-10 آسیبشناسی اجتماعی روابط عمومی 32
2-11آسیب شناسی روابط عمومی در ایران 37
2-12 نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری 39
2-13 سیر تحول نوآوری 40
2-13-1 موج اول: دیدگاه شومپیتر 40
2-13-2 موج دوم: نوآوری تکنولوژیک 40
2-13-3 اولین و آخرین مدل برای خلاقیت 40
2-14 عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری 41
2-15شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از تبلیغات پیامکی 43
2-15-1 تبلیغات و پیامک 43
2-16عوامل موثر در عدم پذیرش فناوری نو در سازمان 44
2-16-1 هنجارهای ذهنی 44
2-16-2 تجربیات منفی قبلی 46
2-16-3 بدبینی نسبت به تبلیغات 46
2-16-3 قابلیت اعتماد به تبلیغات پیامکی 47
2-17 صنایع مخابراتی و مشتریان 48
2-18 مروری بر ادبیات و بیشینه پژوهش 53
2-18-1 پیشینه داخلی 53
2-18-2 پیشینه خارجی تحقیق 59
2-19 جمع بندی 62
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
3-1مقدمه 65
3-2 نوع و روش تحقیق 66
3-3 جامعه آماری 66
3-4 طرح نمونه برداری و حجم نمونه 66
3-5 ابزار و روش جمع آوری اطلاعات 67
3-6 اعتبار( پایایی) پرسشنامه تحقیق 67
3-7 روایی پرسشنامه 68
3-8 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 69
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه 71
بخش اول: توصيف داده‌ها 72
بخش دوم: تحليل داده‌ها 77
آزمون نرمال بودن داده‌ها 77
آزمون فرضيه‌ها 78
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
خلاصه پژوهش 92
نتايج حاصل از تحليل فرضيه‌ها 94
سئوال اصلی 94
فرضيه‌هاي فرعي 95
از نتایج هم سو با پژوهش حاضر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 99
پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 100
پيشنهاداتي براي پژوهشگران آينده 102
توصیههای کاربردی 102
محدودیتهای تحقیق 103
منابع و مآخذ 104

منابع و مآخذ:

آبراهامیان، یرواند؛ اشرف، احمد و کاتوزیان، محمدعلی (همایون). 1382 جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران. گردآوری و ترجمه: محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشرنی.

ادب، محمد. 1385، موقعیت ژئوپولیتیک ایران و منافع سلطه گرایانه آمریکا، ماهانه دانشگاه عالی دفاع ملی شماره 66-69 فروردین – تیرماه.

ارزش­ها و نگرش­های ایرانیان، 1380، طرح تحقیقی وزارت فرهنگو ارشاد اسلامی، تهران:دفتر انتشارات طرح پیمایش ملی ارزش­ها و نگرش­ها پاییز.

امینی، رضا. 1355، روبط عمومی، تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی.

بشیریه، حسین. 1378، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، تهران: نشر علوم نوین.

بشیریه، حسین. 1384، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: نشر گام نو چ5.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1387) شاخص بهای کالاها و خدمات در مناطق شهری ایران، اسفند ماه 1386 (100=1383)، تهران:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1386)، نتایج بررسی بودجۀ خانوار سال 86، تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

آذر، عادل، مهدی، دانایی فرد، حسن. (1383). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار- اشراقی، چاپ اول.

 

تافلز، الوین. (1370). جابجایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، ناشر مترجم

جانسن، فلیکس. (1383). مدیریت نوآوری، علی کیمیاگری، مسعود سلیمان زاده، تهران، انتشارات دانشگاهی صنعتی امیر کبیر، چاپ اول

جمشیدی، مینا. پور یوسفی، یزدان. (1379). مدیریت خلاق، مجله تدبیر، شماره 141

حضوری محمد جواد، حداد فواد حسینی سید حمید. (1384). طراحی و تبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران، دانشور رفتار، شماره 11

دراکر، پیتر. (1381). رشته نو آوری، ترجمه دکتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشریه گزیده مدیریت شماره 22، آذر 1381.

دفت ریچارد، ال. (1386). تئوری و طراحی سازمان، علی پارساییان، محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ج 1 و 2

دوبونو، ادوارد. (1382). خلاقیت حدی، ترجمه بصیری و غفاری پور، نشرآییژ

رابینز، استیفن. (1380). مبانی رفتارسازمانی، قاسم کبیری، تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد، چاپ ششم

سلطانی تیرانی، فلورا. (1387). نهادینه کردن نوآوری در سازمان، انتشارات خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول

سنجری، احمد رضا. (1379). آموزش عاملان تغییر: دو مدل ترکیبی از تئوری و عمل، ماهنامه تدبیر، شماره 104

شهر آرای مهرناز، مدنی پور رضا. (1357). (سازمان خلاقیت و نوآوری)، مجله دانش مدیریت، شماره 33/34

شیرازی، علی. (1373). مدیریت آموزشی، مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی

صمد آقایی، جلیل. (1358). خلاقیت جوهره کار آفرینی، انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران، چاپ دوم

 

نژاد ایرانی، فرهاد. (1381). مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها، ارومیه: پیک سبحان

هنسن، مارک. (1370). مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی، ترجمه محمدعلی نائلی، اهواز: دانشگاه چمران

بوتان، کارل؛ هزلتون، وینسنت. 1378، نظریه‌های روابط عمومی، ترجمه علی رضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

بهنام جمشید. 1383، ایرانیان و اندیشه تجدد، تهران: انتشارات فرزان روز چ2.

بهنود، مسعود، 1378، کشتگان بر سر قدرت ( از قائم مقام تا هویدا)، تهران: انتشارات علم، چاپ اول.

بیمن ویلیام اُ. 1381، زبان، منزلت قدرت در ایران، ترجمه رضا ذوقدار مقدم، تهران: نشرنی.

بیهقی، ابوالفضل، 1389، تاریخ بیهقی. تهران انتشارات سعدی.

دالگرن، پیتر، 1380، تلویزیون و گسترده عمومی، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی، ترجمه مهدی شفقتی، تهران: انتشارات سروش.

راوندی، مرتضی. 1357، تاریخ اجتماعی ایران، تهران: انتشارات امیرکبیر، چ5 ج1.

رفیعی، عبدالله. 1388، ژئوتروریسم، تهران انتشارات امیر محمد

Deaton، S and Mullbauer، J (1980)، ’’ An Almost Ideal Demand System”، American Economic Review، 70(3)، 312-26

Green، Richard، D and Alston، Julian M. (1990)، ’’Elasticities in AIDS Models، ’’ American Journal of Agricultural Economics v72، n2 (May 1990) : 442-45

Rodini M، Ward M. R and Woroch A (2002)، ’’Going Mobile: substitutability between Fixed and Mobile Access’’، Telecommunications Policy، Volume 27، Number 5، June 2003، 457-476(20)

Sung، Nakil، Chang-Gun Kim، and Yong-Hun Lee (2000) :Is POST Dispensable? Substitution Effects between Mobile and Fixed Telephone in Korea، ” paper presented at international Telecommunications Society biennial conference، Buenos Aires، July 2000.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1مقدمه

پیشرفت­ها و تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، با لا رفتن سطح انتظارات جامعه، تقاضاهای جدید مشتریان، افزایش خدمات الکترونیکی، راه­اندازی سیستم­های اتوماسیون اداری، افزایش رقابت بین ارائه دهندگان خدمات و… همه و همه منجر به کاهش تقاضا برای خدمات سنتی و افزایش تقاضا برای خدمات جدید گردیده است. نوآوری عمری به درازای عمر بشر دارد زیرا بشر همواره به دنبال یافتن راه­های جدیدی برای انجام کارهای خود بوده است. بدون نو آوری، دنیایی که در آن زندگی می­کنیم چهره­ای کاملاٌ متفاوت خواهد داشت، تصور دنیایی بدون هواپیما، اتومبیل، مخابرات و… بسیار مشکل است.( گراویتچ[1]، 1967: 123-124 ).

مخابرات به عنوان یکی از ارکان مهم و حیاتی در امر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از شرکت­های شاخص و برتر شناخته شده در برقراری ارتباطات و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش زیربنایی دارد. (بشيريه،1384).

به همین دلیل و با عنایت به وجود رقبای جدید در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه توسعه و پیشرفت مداوم این شرکت در گرو ارایه خدمات نوین و متناسب با نیاز مشتریان می­باشد. لذا، در صورتی که بتواند مؤلفه­های تأثیرگذار بر نوآوری را از دیدگاه مدیران خودشناسایی نموده و آنها را در سازمان خود نهادینه نماید قطعاٌ به توسعه و بالندگی خود بیش از پیش ادامه خواهد داد. برای بیان بیشتر اهمیت موضوع به تعدادی از نتایجی که در پی نوآوری بدست می­آید اشاره می­شود:

– نوآوری عامل تولیدات و مخابرات؛

– نوآوری عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات؛

– نوآوری عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موفقیت در رقابت؛

– نوآوری عامل کاهش هزینه­ها، ضایعات و اتلاف منابع؛

– نوآوری عامل افزایش انگیزش کاری کارکنان سازمان؛

– نوآوری عامل ارتقای بهره­ وری سازمان؛

– نوآوری عامل کاهش بوروکراسی اداری؛ کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل­گرایی.

خدمات تلفن همراه ظرفیت قدرتمندی از گستره بازاریابی را در اختیار شرکت­ها قرار می‌دهد اما تحقیقات زیادی در خصوص میزان تاثیرات، شاخص­های تاثیرگذار بر گروه‌های هدف و نیز تحلیل رفتار­های مورد انتظار از آنها صورت نگرفته است. تحقیقات در خصوص استفاده از سامانه‌های پیامکی در حوزه سازمان­های غیر انتفاعی که گیرندگان پیام­ها هیچ گونه عواید مادی برایشان در برنخواهد داشت به ندرت صورت گرفته است، به ویژه این که کلیه تحقیقات مورد مطالعه، اعم از داخلی و خارجی متمرکز بر بازاریابی کالا توسط این ابزار نیرومند بوده است.

1-2 بيان مسأله

امروزه در سازمان‌ها نياز به شناخت و درک متقابل براي ايجاد رابطه بهينه و توسعه تفاهم با ديگر نهادها و عموم مردم به عنوان يک اصل اساسي پذيرفته شده است. اين فرآيند که به منظور تسهيل حرکت در مسير نيل به اهداف سازماني شکل مي‌گيرد، روابط عمومي نام گرفته است. روابط عمومي با شناسايي امکانات و شرايط محيط بيرون سازمان و پيوند دادن آن‌ها با شرايط دروني، مي‌تواند اجراي فرامين و پيگيري اهداف سازمان را آسان تر نموده و ارتباط تأثيرگذاري با جامعه برقرار نمايد. روابط‏ عمومي هوشمند با استفاده از تکنولوژي‌هاي روز ارتباطي فضاي حاکم بر محيط درون سازماني را مديريت مي‌کند و جريان انديشه سازي و تصميم گيري‌هاي اجتماعي را در جهت اهداف و منافع سازمان تحت تأثير قرار مي‌دهد. يکي از ابزارهاي کارآمد ارتباطي که مي‌تواند به عنوان رسانه مستقل و با نفوذ هر سازمان به کار گرفته شود سامانه پيام کوتاه است.روابط عمومي، به عنوان واحد ارتباطي- اطلاعاتي يك پاره سيستم، كاركرد اصلي سيستم اجتماعي كه در درون ابرسيستم جامعه قرار دارد، مديريت جريان اطلاعاتي و خدمت به ايجاد و توسعه مناسبات دوسويه و همسنگ ميان آن سازمان با همگان از جمله مشتريان است. (كارل بوتان ووينسنت هزلتون، 1378؛ اميني، 1355: 1)

گرچه امروز آنچه از موبایل می‌بینیم صفحه‌ای کوچک، کیبوردی محدود و حافظه‌ای اندک است و هنوز با کامپیوتر فاصله زیادی دارد، اما بزودی با تغییر گرایش و ذائقه مردم، موبایل‌ها، نقطه ثقل فن آوری اطلاعات دنیا خواهند بود. با کوچکتر شدن تراشه‌های دیجیتال و پیدایش حافظه‌های فلش، امکان ذخیره سازی با سرعت محاسباتی بالا و در حجم بسیار بالاتر از آنچه در گذشته میسر بود ممکن گشته است. دیری نمی‌پاید که اثری از‌هاردها، مانیتورهای امروزی و کیبوردهایی که سالها با آنها مانوس بوده ایم نخواهد ماند. امروزه آشنایی و سرعت گسترش موبایل در همه کشورهای جهان من جمله کشورهای جهان سوم، سرعت و شتابی افزون تر از گسترش کامپیوتر یافته است و طبقات عمومی‌تری از مردم، خود را قادر به استفاده از ویژگی‌های موبایل می‌بینند. بسیاری از ایده‌ها، قابلیت‌ها و نو آوری‌های فن آوری اطلاعات، که قبلا در کامپیوترها مدت‌ها با آنها مانوس بوده ایم و برای ما تازگی ندارند، وقتی بر روی موبایل‌ها ارائه می‌شوند بسیار جذابترند. تقریبا نمی‌توان زمینه نرم افزاری خاصی را اشاره کرد که در دنیای موبایل برای آن برنامه‌ای نوشته نشده است. تغییر پلت فرم نرم افزاری فن آوری اطلاعات دنیا از کامپیوتر به موبایل، مزایای خاص خود را خواهد داشت. یکی از امکانات بی نظیری که موبایل‌ها در اختیار ما می‌گذارند سرویس پیام کوتاه یا پیامک است.

امروزه تبليغات از طريق تلفن همراه به دليل ضريب نفوذ بالا در ميان سازمانها، به عنوان يك رسانه پرطرفدار در عرصه تبليغات معرفي شده است. (گارتنر، [2]2011).

تا سال 2015 در آمد كل ناشي از تبليغات از طريق موبايل در كل دنيا به حدود 5/20 ميليارد دلار مي‌رسد كه خود يك بازار بسيار بزرگ جهاني است.(اسپیک [3]، 1997).

با توجه به اهمیت نقش پیامک در سازمانهای امروز در اين تحقيق، در نظر داريم تا از طريق شناخت عوامل مؤثر بر گرایش به سامانه‌های پیامکی از ديدگاه مديران و کارکنان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران راهكارهاي تقويت نوآوري و درجه اهميت هر يك از آن مؤلفه‌ها را مشخص نماييم. بنابراین مساله اصلی این تحقیق این است که چه عواملی بر گرایش افراد به استفاده از سامانه‌های پیامکی در روابط عمومی شرکت مخابرات ایران موثر باشند؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

مخابرات به عنوان يكي از اركان مهم و حياتي در امر ارتباطات و فناوري اطلاعات، به عنوان يكي از شركت‌هاي شاخص و برتر شناخته شده در برقراري ارتباطات و فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي جوامع نقش زيربنايي دارد. به همين دليل و با عنايت به وجود رقباي جديد در صنعت ارتباطات و فناوري اطلاعات، راه توسعه و پيشرفت مداوم اين شركت در گرو ارايه خدمات نوين و متناسب با نياز مشتريان می‌باشد. لذا، در صورتي كه بتواند مؤلفه‌هاي تأثير گذار برنوآوري را از ديدگاه مديران خود شناسايي نموده و آنها را در سازمان خود نهادينه نمايد قطعاً به توسعه و بالندگي خود بيش از پيش ادامه خواهد داد. این تحقیق از سه جنبه از دیدگاه محقق ضرورت یافته است: نخست عدم هیچ­گونه مطالعه کلاسیک و یا تجربی که محقق به عنوان پایه­ای درصدد تکمیل آن برآید؛ که امید است با توجه به حوزه بسیار غنی و نیز بکر موسسات غیرانتفاعی، با رویکرد­های علمی به عنوان درگاهی در آینده نزدیک برای سایر محققان و اساتید شمرده شده، این موضوع از مغبولیت در حوزه دانشگاه خارج گردد.در دومین نکته که تأکیدی مضاعف بر جنبه­های مادی، بازاریابی و نیز جلوگیری از اتلاف منابع دارد، ایجاد تمرکز بر تشخیص و انتخاب جوامع هدف – دریافت کنندگان پیام کوتاه- خواهد داشت تا با ارسال پیام کوتاه موجبات پدیداری خستگی اجتماعی و بی­تفاوتی از دریافت پیام کوتاه نشده و نزول از این ابزار را از تبلیغ به ضد تبلیغ مانع گردد؛ و شاید مهمترين علتي كه محققان را به تلاش و تكاپو براي انتخاب اين موضوع وا داشت خود بحث نو بودن تحقيق در سازمان روابط عمومی مخابرات است، چرا كه معمولاً مباحث اين چنيني را در شركتها و موسسات توليدي مطرح مي‌نمايند و تاكنون كار علمي چندان زيادي در سازما نهاي خدماتي و دولتي انجام نشده است.

1-4 اهداف مشخص تحقيق

1-4-1اهداف کلی

1شناسايي عوامل مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران

به استفاده از سامانه‌های پیامکی.

2- اولویت بندی و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی .

و اهداف فرعي آن شامل موارد ذيل است:

تعیین تاثیر هنجارهاي ذهني مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های.

تعیین تاثیر تجربيات قبلی مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی.

تعیین تاثیر نگرش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی.

تعیین عوامل اقتصادی مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی.

تعیین شرایط استفاده مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی.

تعیین عوامل بیرونی(محیطی) مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی.

1-5 سؤالات تحقیق

اين تحقيق همانند هر كار علمي ديگر داراي اهدافي است. اهداف اين تحقيق به دو نوع اهداف اصلي و فرعي تقسيم مي‌شوند. هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از

1- عوامل مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی کدامند؟

2- اولویت بندی و اهميت هر يك از عوامل مؤثر بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی کدام است؟

و سوالات فرعي آن شامل موارد ذيل است:

آیا هنجارهاي ذهني مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند؟

آیا تجربيات قبلی مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند؟

آیا نگرش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند؟

آیا عوامل اقتصادی بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند؟

آیا شرایط استفاده بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند؟

آیا عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند؟

1-6 فرضيه‏هاي تحقیق

هنجارهاي ذهني مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.

تجربيات قبلی مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.

نگرش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران در گرایش به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.

عوامل اقتصادی بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.

شرایط استفاده بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.

عوامل بیرونی(محیطی) بر گرایش مديران و کارکنان روابط عمومی شركت مخابرات ایران به استفاده از سامانه‌های پیامکی موثرند.

[1] – Gurvitch

[2] -Gartner

[3] – Speek et al. (1997)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر آموخته هاي علمي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي کارکردها و پيامدهاي پيامک در ميان جـوانان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122