پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
مقدمه13
بیان مسأله14
اهمیت و ضرورت تحقیق16
پیشینه¬ی تحقیق17
سؤال اصلی17
سؤالات فرعی17
اهداف18
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق18
فصل دوم: درباره¬ی داستان
سرآغاز20
ویژگی¬های قصه22
تعریف داستان23
واژه¬شناسی قصص در قرآن26
1) واژه¬ی قصص27
2) واژه¬ی حدیث30
3) واژه¬ی نبأ32
4) واژه¬ی مثل32
انواع داستان¬های قرآن34
1) رمان36
2) داستان کوتاه37
3) اپیزود یا واقعه¬ی ضمنی38
4) داستان کوتاهِ کوتاه (داستانک)39
5) نمایشنامه39
ویژگی¬های داستان¬های قرآن40
الف) اهداف داستان¬های قرآن40
1) عبرت-آموزی40
2) اثبات نبوت پیامبر اسلام42
3) اثبات حق بودن وعده¬ی خداوند43
4) تثبیت قلب پیامبر و ایجاد امید در مؤمنین43
5) اثبات وحدت دین و اصول مشترک در ادیان آسمانی44
ب) اسلوب داستان¬های قرآن45
1) ایجاز و تفصیل45
2) تکرار46
3) فواصل46
ج) موضوع داستان¬های قرآن47
داستان و اساطیر48
داستان و تاریخ55
تاریخ در لغت و اصطلاح56
تفاوت قصص قرآنی و گزارش تاریخی57
الف) ناقلان اخبار57
ب) کیفیت طرح وقایع58
تفاوت داستان¬های قرآن و رمان¬های تاریخی58
فصل سوم: عناصر داستانی قرآن کریم
مقدمه61
گفتار اول: داستان¬های موجود در سور قرآن62
سرآغاز62
گفتار دوم: افتتاحیه و اختتامیه70
سرآغاز70
شیوه¬های افتتاح در داستان¬های قرآن71
اختتامیه در داستان¬های قرآن75
گفتار سوم: پیرنگ81
سرآغاز81
تعریف پیرنگ81
بررسی عنصر پیرنگ در داستان¬های اصحاب کهف، یوسف و گاو بنی اسرائی83
گفتار چهارم: شخصیت90
سرآغاز90
تعریف شخصیت90
تصویر کلی شخصیت¬های قرآن91
شخصیت و شخصیت¬پردازی در قرآن92
1) شیوه¬ی مستقیم92
2) توصیف غیر مستقیم94
عمل داستانی94
گفتار¬ها و مکالمه-ها95
محیط95
توصیف مشخصات بیرونی95
انواع شخصیت در داستان¬های قرآن96
1) شخصیت¬های پویا97
2) شخصیت¬های ایستا (باثبات)97
کشمکش نمایشگر شخصیت99
3) شخصیت¬های اصلی و فرعی101
4) شخصیت¬های واسطه101
گفتار پنجم: زمان104
سرآغاز104
زمان تاریخی در قصه¬های قرآن105
شیوه¬ی نقل حوادث داستان از لحاظ زمانی106
الف) رعایت تسلسل زمانی (زمان خطی)106
ب) شکسته شدن زمان خطی106
برخی واژه¬های حامل عنصر زمان در قرآن108
زمان روایی در قصص قرآنی109
رابطه بین زمان روایی و زمان گاهشمارانه110
1) طول زمان روایت111
2) نظم و ترتیب زمان روایت113
3) بسامد یا تناوب زمان114
گفتار ششم: صحنه و صحنه-پردازی116
سرآغاز116
صحنه¬پردازی در قرآن کریم117
1) توصیف مستقیم117
2) توصیف به یاری گفتگو118
3) توصیف آمیخته به نقل و گفتگو119
اجزای صحنه در داستان¬های قرآن120
1) محل جغرافیایی داستان120
2) زمان یا عصر وقوع داستان120
3) محیط کلی و عمومی شخصیت-ها121
4) پدیده¬های طبیعی121
5) خصوصیات شخصیت-ها122
صحنه¬پردازی در پرتو تصویرگری123
شیوه¬های تصویرگری قرآن در داستان-ها123
1) تصویر¬پردازی با حروف124
2) تصویر¬پردازی با کلمات124
3) بهره جستن از فنون بلاغت125
تشبیه125
استعاره125
کنایه126
4) تنوع در ارائه¬ی صحنه-ها126
انتقال از گذشته به حال126
حذف127
گفتار هفتم: رخداد (حادثه)128
سرآغاز128
انواع رخداد (حادثه) در داستان¬های قرآن128
الف) حادثه¬ی زاییده¬ی قضا و قدر129
ب) حادثه¬ی غیر عادی و اعجازگونه129
ج) حادثه¬ی عادی و طبیعی129
موقعیت حوادث در داستان¬های قرآن129
برخی ویژگی¬های رخداد¬ها در قصص قرآن130
الف) واقعی بودن رخداد-ها130
ب) کوتاهی جملاتِ بیانگرِ رخدا131
ج) وقوع پی در پی و بی¬وقفه¬ی حوادث131
د) حذف برخی رخداد-ها131
فصل چهارم: نتیجه-گیری133
سرآغاز133
جمع-بندی133
نتیجه-گیری134
پیشنهاد¬ها و راهکار-ها135
فهرست منابع136

 فهرست منابع

قرآن کریم.

نهج البلاغه.

ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن (بی­تا). «نزهه الأعین عن النواظر»، مؤسسه الوفاء.

ابن فارس، ابو الحسین احمد (1429). «معجم مقاییس اللغه»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

ابن منظور، محمّد بن مکرّم (بی­تا). «لسان العرب»، قاهره: دارالمعارف.

ابوزهره، محمد (1370). «معجزه­ی بزرگ»، ترجمه­ی محمود ذبیحی، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی.

احمدالراغب، عبدالسلام (1387). «کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم»، ترجمه سید حسین سیّدی، تهران: سخن.

احمدی، بابک (1390). «ساختار و تأویل متن»، تهران: نشر مرکز، چاپ سیزدهم.

الأزهری، ابومنصور محمّد بن احمد (1422). «معجم تهذیب اللغه»، تحقیق ریاض زکی، بیروت: دارالمعرفه، چاپ اوّل.

اسکولز، رابرت (1387). «عناصر داستان»، ترجمه­ی فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز، چاپ سوم.

اسماعیل­پور، ابوالقاسم (1387). «اسطوره بیان نمادین»، تهران: سروش، چاپ دوم.

اشرفی، عبّاس (1385). «مقایسه­ی قصص در قرآن و عهدین»، تهران: شرکت چاپ و نشر بین­الملل.

بحرانی، سیدهاشم (1416). «البرهان فی تفسیر القرآن»، تهران: بنیاد بعثت.

بخاری، محمد­بن­اسماعیل (1407). «صحیح»، بیروت: دارالقلم.

بستانی، محمود (1371). «اسلام و هنر»، ترجمه­ی حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.

_________ (1372). «پژوهشی در جلوه­های هنری داستان­های قرآن»، ترجمه­ی محمدحسین جعفرزاده، مشهد: بنیاد پژوهش­هی اسلامی آستان قدس رضوی.

بوکای، موریس (1389). «مقایسه­ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم»، ترجمه­ی ذبیح­الله­دبیر، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ چهردهم.

بهار، مهرداد (1378). «پژوهشی در اساطیر ایران»، تهران: نشرآگه، چاپ سوم.

بیشاب، لئونارد (1369). «تأملی دیگر در باب داستان»، ترجمه­ی محسن سلیمانی، تهران: انتشارات حوزه­ی هنری، چاپ پنجم.

پروینی، خلیل (1379). «تحلیل عناصر ادبی و هنری داستان­های قرآن»، تهران: فرهنگ گستر.

تمیم داری، احمد (1377). «داستان­های ایرانی»، تهران: حوزه­ی هنری.

تودوروف، تزوتان (1382). «بوطیقای ساختارگرا»، ترجمه­ی محمد نبوی، تهران: نشر آگه، چاپ دوم.

تولان، مایکل جی (1383). «درآمدی نقادانه- زبان­شناختی بر روایت»، ترجمه­ی ابوالفضل حری، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

الثغری، عماد بن محمد (1352). «طوطی­نامه»، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

ثمینی، نغمه (1388). «تماشاخانه­ی اساطیر»، تهران: نشرنی، چاپ دوم.

جفری، آرتور (1386). «واژه­های دخیل در قرآن مجید»، ترجمه­ی فریدون بدره­ای، تهران: توس، چاپ دوم.

جوادی آملی، عبدالله (1365). «قصه در قرآن»، نشریه­ی سوره، جنگ یازدهم، چاپ اول، صص139-160).

جوهری، اسماعیل بن حماد (بی­تا). «تاج اللغه و صحاح العربیه»، بیروت: دارالعلم للملایین.

حرّی، ابوالفضل (1387). «احسن القصص، رویکرد روایت شناختی به قصص قرآنی»، فصلنامه­ی نقد ادبی، سال اوّل، شماره­­ی 2، صص83-122.

حسینی (ژرفا)، ابوالقاسم (1379). «مبانی هنری قصه­های قرآن»، قم: مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما.

الحسینی، سیدجعفر (1413). «اسالیب­البیان فی القرآن»، تهران: مؤسسه الطباعه و النشر.

حسینی، محمّد (1384). «ریخت­شناسی قصّه­های قرآن، بازخوانش دوازده قصّه­ی قرآنی»، تهران: ققنوس، چاپ دوم.

خراسانی، مهدی (1371). «راهنمای پژوهش در داستان­های قرآن»، مجله­ی آینه­ی پژوهش، سال سوم، شماره­ی پانزدهم، صص98-102.

خمینی، سید روح الله (1386). «آداب الصلوه»، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهاردهم.

داد، سیما (1375). «فرهنگ اصطلاحات ادبی»، تهران: مروارید.

دریابندری، نجف (1379). «افسانه­ی اسطوره»، تهران: نشر کارنامه.

دهخدا، علی اکبر (1339). «لغت­نامه»، تهران: چاپ سیروس.

رازی، حسین بن علی (ابوالفتوح) (1408). «روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن»، مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.

راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمّد (1428). «المفردات فی غریب القرآن»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

رمضان­البوطی، محمدسعید (1975). «من روائع القرآن»، دمشق: مکتبه الفارابی.

ریمون-کنان، شلومیت (1387). «روایت داستانی: بوطیقای معاصر»، ترجمه­ی ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر.

زمانی، محمدحسن (1388). «مستشرقان و قرآن»، قم: مؤسسه­ی بوستان کتاب، چاپ سوم.

زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر (1429). «کشاف»، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم.

سجادی و عالم­زاده، سیدصادق، هادی (1386). «تاریخ­نگاری در اسلام»، تهران: سمت،چاپ هشتم.

سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن (1422). «الاتقان فی علوم القرآن»، دمشق: دارابن­کثیر، چاپ پنجم.

شعرانی، ابوالحسن (1398). «نثر طوبی»، تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ دوم.

شفیعی کدکنی، محمّدرضا (1373). «موسیقی شعر»، تهران: آگاه، چاپ چهارم.

­­­­­­­­­­­­شمیسا، سیروس (1389). «انواع ادبی»، تهران: نشر میترا، چاپ چهارم.

صادق­پور، محمدحسین (1376). «نگاهی به ویژگی­های ساختاری داستان­های قرآن»، مجله­ی قرآنی مشکوة، شماره­ی 54 و 55، صص271-285.

صهبا، فروغ (1387). «بررسی زمان در تاریخ بیهقی بر اساس نظریه­ی زمان در روایت»، فصلنامه­ی پژوهش­های ادبی، سال پنجم، شماره­ی 21، صص 89-112.

طباطبایی، محمّدحسین (1417). «المیزان فی تفسیر القرآن»، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

طبرسی، ابی علی فضل بن الحسن (1425). «مجمع البیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.

طوسی، محمدبن­حسن (بی­تا). «التبیان فی تفسیر القرآن»، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

عتر، نورالدین (1414). «علوم القرآن الکریم»، دمشق: مطبعه الصباح.

غلامرضایی، علی­اصغر (1390). «درآمدی بر ساختار روایت قصّه­های قرآن»، تهران: دانشکده­ی صدا و سیما، چاپ اوّل.

فورستر، ادوارد مورگان (1369). «جنبه­های رمان»، ترجمه­ی ابراهیم یونسی، تهران: امیرکبیر.

قائمی­نیا، علیرضا (1389). «بیولوژی نص»، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی.

قطب، سید (بی­تا). «التصویر الفنی فی القرآن»، مصر: دارالشروق.

کارپنتر، همفری (1374). «عیسی»، ترجمه­ی حسن کامشاد، تهران: خوارزمی.

کاشانی، ملا فتح الله (1423). «زبده التفاسیر»، قم: بنیاد معارف اسلامی.

مارتین، والاس (1389). «نظریه­های روایت»، ترجمه­ی محمد شهبا، تهران: هرمس، چاپ چهارم.

محمدقاسمی، حمید (1387). «جلوه­هایی از هنر تصویر­آفرینی در قرآن»، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

مخملباف، محسن (1360). «هنر مکتبی»، تهران: انتشارات حوزه­ی هنری.

مستور، مصطفی (1391). «مبانی داستان کوتاه»، تهران: نشر مرکز، چاپ پنجم.

معارف، مجید (1385). «تاریخ عمومی حدیث»، تهران: کویر، چاپ ششم.

معرفت، محمدهادی (1387). «قصه در قرآن»، ترجمه­ی حسن خرقانی، قم: مؤسسه­ی فرهنگی تمهید، چاپ اول.

معین، محمد (1384). «فرهنگ فارسی»، تهران: اَدِنا، چاپ سوم.

مکارم­شیرازی، ناصر (1384). «تفسیر نمونه»، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ بیست و یکم.

مک­کی، رابرت (1390)، «داستان: ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی»، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، چاپ ششم.

ملبوبی، محمدتقی (1376). «تحلیلی نو از قصص قرآن»، تهران: امیرکبیر.

موسوی، سیدکاظم (1387). «بررسی عنصر کشمکس در داستان سیاوش»، فصلنامه­ی نقد ادبی، سال اول، شماره­ی سوم، صص 165-192.

میرصادقی، جمال (1390). «عناصر داستان»، تهران: سخن، چاپ هفتم.

ناظرزاده کرمانی (1383). «درآمدی به نمایشنامه­شناسی»، تهران: سمت.

نکونام، جعفر (1390). «درآمدی بر معنا شناسی قرآن»، قم: انتشارات دانشکده­ی اصول دین.

هاشم­زاده، محمدعلی (1372). «استدراک کتاب­شناسی قصه­های قرآن»، مجله­ی آینه­ی پژوهش، شماره­ی بیستم، صص94-108.

هاشمی، احمد (1383). «جواهرالبلاغه»، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

الیاده، میرچا (1362). «چشم­انداز­های اسطوره»، ترجمه­ی جلال ستاری، تهران: توس.

یونسی، ابراهیم (1388). «هنر داستان­نویسی»، تهران: نگاه، چاپ دهم.

چکیده:

این پژوهش بررسی و تحلیل عناصر داستانی قرآن کریم می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه­ای بوده که با مطالعه­ی تمامی آیات قرآن کریم و استخراج آیات مشتمل بر داستان­های قرآنی و بررسی آن­ها از طریق مراجعه به کتب تفسیری و نیز کتب مرتبط با داستان­نویسی، عناصر داستانی افتتاحیه و اختتامیه، پیرنگ، شخصیت، زمان، صحنه و رخداد (حادثه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. ملاک انتخاب داستان­ها تعریفی است که در همین پژوهش برای داستان ارائه گشته است مبنی بر اینکه داستان، بیان و نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان، مشروط بر اینکه تعداد وقایع از سه واقعه کم­تر نباشد و لااقل زمان وقوع دو تا از آن­ها با هم متفاوت باشد. البته برای جلوگیری از گستردگی و پراکندگی در تحقیق ویژگی تاریخی بودن داستان نیز مد نظر قرار گرفت. در این پژوهش نشان داده شده است که تمامی عناصر برجسته­ی داستانی به خوبی در داستان­های قرآن به کار گرفته شده است که میزان حضور عنصر در داستان و نیز به کار گیری یک عنصر در یک داستان و عدم به کار گیری آن در داستان دیگر بیش از هر چیز به هدف هدایتی موجود در سوره و داستان باز می­گردد.

  واژه­های کلیدی: قرآن، داستان، قصه، عناصر داستان

فصل اول:

کلیات

مقدمه

یکی از مؤلفه­های قدرتمند سازنده­ی هر فرهنگ، داستان می­باشد. بدون شک هیچ­یک از فرهنگ­های بشری، خالی از عنصر داستان­پردازی و قصه­گویی نیست. شاید به طور قطع نتوان تاریخچه­ی پیدایش داستان را مشخص کرد اما «آنچه مسلم است از دوران کهن این یار، انیس خوب روز و شب آدمی بوده و زبان گویای افکار و عقاید، آداب و سنن، آرزوها و علایق و آنچه در نهان­خانه­ی جان بشر جای داشته، گردیده است» (ملبوبی،1376، ص16).

اگر بخواهیم از کهن­ترین داستان­ها سخن بگوییم باید به تمدن مصر اشاره کنیم، چرا که «مجموعه­ای از قصه­هایی که تاریخ آن به حدود چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح می­رسد، از فرهنگ و تمدن مصری باقی مانده است» (میرصادقی،1390، ص32).

«بعد از قصه­های مصری، ادبیات آشوری– بابلی از جمله منظومه­ی حماسی گیلگمش قدیم ترین قصه­ی به جا مانده است که قدمت آن به حدود دو هزار سال پیش از میلاد مسیح می­رسد» (میرصادقی، 1390).

از دیگر داستان­های کهن به جا مانده می­توان به حماسه­هایی اشاره نمود که هومر آن را شش قرن پیش از میلاد مسیح سروده است.

آنچه در بالا بدان اشاره شد تنها بخش کوچکی از سرگذشت پر فراز و نشیب داستان­گویی و داستان­نویسی است و شاید شایسته­تر آن باشد که با فورستر هم­داستان شویم و عمر داستان­گویی را به دوره­ی غارنشینی انسان­های اولیه برگردانیم، آن­هایی که « شب­ها هنگام خوردن گوشت شکار، وقایع روزانه را برای هم تعریف می­کرده­اند» (فورستر، ترجمه­ی یونسی، 1369، ص32).

داستان­ها همواره در بستر رودخانه­ی جاری فرهنگ­ها نقش­های متفاوتی را به دوش کشیده­اند. گاه وظیفه­ی سرگرم کردن را بر عهده داشته­اند، گاه به عنوان رسانه­ای توانمند در انتقال مفاهیم و ارزش­ها در خدمت انسان­ها بوده­اند، گاه در چهره­ی افسانه و اسطوره در جهت توجیه و تبیین پدیده­های طبیعی و فراطبیعی نمایان شده­اند و کوتاه سخن اینکه چه در گذشته و چه اینک فرهنگی را نمی­توان یافت که برای بالندگی از داستان بی­نیاز باشد و اساساً «فرهنگ بدون یک داستان گویی صادقانه و قدرتمند نمی­تواند شکوفا شود» (مک کی، ترجمه­ی گذرآبادی، 1390، ص10).

قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانی فرستاده شده برای راهنمایی بشر می­باشد و در پی آن است تا زنگار باورهای نادرست را از آیینه­ی قلب آدمیان بزداید و فرهنگی الهی را جایگزین تمامی پندارهای غلط بنماید و طرحی نو در اندازد، برای رسیدن به این هدف هدایتی خود از شیوه­های گوناگونی بهره می­جوید. به بیان دیگر این کتاب آسمانی یک خط مشی کلی دارد که آن را با اسلوب­های متفاوتی عرضه می­دارد. جوادی آملی می­گوید: «هر چه در قرآن دارد، قبل از آنکه سهم خاص خود را از قرآن ببرد، از خطوط کلی قرآن بهره مند است. خدای سبحان قرآن را با یک سلسله اصول کلی توصیف کرد؛ آنگاه در این محور خاص، هم حکمت دارد، هم موعظه دارد، هم جدال احسن دارد، هم جدال تاریخی دارد، هم قصص دارد و مانند آن» (جوادی آملی، 1365، ص140).

امام خمینی در زمینه­ی قصص قرآنی چنین می­نویسد: «و از دیگر مطالب این صحیفه­ی الهیه، قصص انبیا و اولیا و حکماست، و کیفیت تربیت حق آن­ها را، و تربیت آن­ها خلق را؛ که در این قصص فواید بی شمار و تعلیمات بسیار است و در آن قصص به قدری معارف الهیه­ و تعلیمات و تربیت­های ربوبیه مذکور و مرموز است که عقل را متحیّر کند» (امام خمینی، 1386، ص184). همین موارد ذکر شده در کلام امام خمینی و نکته­های پیش گفته شده باعث گردیده که علما و دانشمندان، نظر خاصی به داستان­های قرآن داشته باشند و آن­ها را از جنبه­های گوناگون مورد بررسی قرار دهند. یکی از این جنبه­ها، جنبه­ی ادبی و هنری این داستان­ها می­باشد که این تحقیق به دنبال بررسی عناصر داستانی موجود در قصص قرآنی است تا گوشه­ای از آفرینش هنری در این قصص را باز نماید.

بیان مسأله

داستان در قرآن جایگاه ویژه­ای دارد. مواد بنیادین سازنده­ی این داستان­ها حوادث واقعی تاریخی می­باشد، زیرا «اگر داستان، گزارش از واقعیت­ها باشد، در تربیت اخلاقی شنوندگان تأثیر بسزایی دارد، زیرا با شنیدن گزاره­ها حالتی کنجکاوانه به انسان دست می­دهد تا به علل و اسباب وقوع حوادث تلخ و شیرین گذشتگان پی ببرد و نیز با تطبیق آن با روش و رفتار خود، پند گرفته، آموزش یابد» (معرفت، ترجمه­ی خرقانی، 1387، ص15).

بنابراین می­توان گفت که قرآن، داستان­های خود را از بین حوادث و سرگذشت­های تلخ و شیرین گذشته انتخاب کرده است. چرا که هدف داستان­های قرآن عبرت آموزی است و روشن است که پندآموزی از مطالب و خاطراتی که ریشه­ای در واقعیت و دنیای خارج ندارند امری بعید می­نماید اگر نگوییم که محال است.

از طرف دیگر قرآن در پی اثرگذاریِ هرچه بیشتر بر مخاطبین خویش می­باشد و صرف گزارش یک رویداد تاریخی نمی­تواند چنین هدفی را محقق نماید، از این رو قرآن برای بیان این حوادث و سرگذشت­ها از شیوه­های مختلف ادبی و بیانی بهره گرفته است و آن­ها را به زیباترین شکل به تصویر کشیده است تا جذابیت و تأثیر آن بیشتر شود.

به بیان دیگر شیوه­ی کلی قرآن برای اثرگذاری آموزه­های خویش و پیشبرد دعوت حق، اقزون بر پایبندی به واقع، به خدمت گرفتن هنر و پرهیز از امور وهنی و خیالی صرف است (معرفت، ترجمه­ی خرقانی، 1387، ص34).

یکی از بهترین شیوه­های هنری برای ارائه مطالب، شیوه­ی قصه گویی و استفاده از عناصر داستانی می­باشد؛ چرا که «قصه از دیگر شیوه­های هنری بر روان آدمیان تأثیر گذارتر است و آدمی در آن، رخدادها، شخصیت­ها، درگیری و گفتگو در زندگی­اش را می­بیند و جان­ها را بدین وسیله جادو می­کند و دل­ها را به خود متوجه می­سازد» (احمدالراغب، ترجمه­ی سیدی، 1387، ص333). بر این مطلب، گرایش ذاتی انسان به داستان را نیز باید افزود چرا که داستان با روح آدمی سر و کار دارد به این دلیل که «داستان نمایش کوششی است که سازگاری افکار و عواطف را موجب می­شود» (میر صادقی، 1390، ص 25) و با توجه به همین گرایش ذاتی آدمی به قصه، قرآن کریم نیز که با زبان فطرت با انسان­ها سخن می­گوید از ابزار قصه برای بیان اهداف دینی بهره جسته است .

هنر داستان نویسی نوین و استفاده از عناصر داستانی از مسائلی است که در زمان نزول قرآن مطرح نبوده است، اما «در همان عصر فقدان این هنر، ناگاه قرآن را می­بینیم که عنصر داستان را در ادبیات عرب مطرح کرده است، نه فقط در شکل عناصر هنری خاص، بلکه در قالب ساختارهایی که تنها داستان نویسی نوین و روش­های جدید داستانی به درک اهمیت آن نائل آمده است» (بستانی، ترجمه­ی صابری، 1371، ص159).

در داستان­های قرآن عناصر داستانی نوین را می­توان یافت که به شیوه­ای هنری این داستان­ها را شکل داده است. عناصری چون گفتگو، حادثه، شخصیت، صحنه پردازی، زاویه­ی دید و… . بررسی این عناصر به شناخت و درک هرچه بیشتر جنبه­های ادبی داستان­های قرآنی کمک می­کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

«بخش وسیعی از قرآن – حدود یک چهارم – را قصه­ها تشکیل می­دهند و می­توان گفت که تمام جنبه­های هدایت نیز در آن آمده است. لذا قصص یک مجموعه­ی کامل از مجموعه­های قرآن است. محققان علوم قرآن نیز (اغلب) قرآن را به چهار بخش تقسیم کرده­اند که یک بخش آن قصص است که در جنب سه بخش دیگر (عقاید، احکام و اخلاق) قرار می­گیرد» (اشرفی، 1385، ص120).

همین موضوع سبب شده است که نویسندگان بسیاری، از مفسرین نخستین تاکنون توجه خاصی به داستان­های قرآنی داشته باشند و تألیفات فراوانی در این زمینه انجام دهند؛ اما نکته اینجاست که عمده­ی این تألیفات رویکردی دین­شناختی به داستان­های قرآن داشته­اند. «البته اگر در نظر بگیریم که حدود سه چهارم حجم قرآن را مسائل دین­شناختی تشکیل داده، آن­گاه درخواهیم یافت که این رویکرد نه ناکارآمد، بلکه بسیار ضروری است. اما بحث این است که عمده­ی این آثار چندان که باید، به جنبه­های زیباشناختی و ادبی قرآن نپرداخته­اند، دست کم از دیدگاه آنچه امروزه در بررسی­های ادبی و زبانی مطرح می­شود» (حرّی، 1387، ص10).

در عصر حاضر شیوه­ها و رویکردهای جدید علمی در لباس ساختارگرایی، روایت شناسی و… به بررسی و نقد روایت­های داستانی پرداخته است و نویسندگان متعددی در زمینه­ی شیوه­های داستان نویسی کتاب­ها نوشته­اند و به بررسی جنبه­های مختلف داستان­های بشری پرداخته­اند. براین اساس لازم است که قصص قرآنی نیز  با توجه به رویکردهای ادبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بی شک یکی از موارد مهم در این تجزیه و تحلیل، عناصر داستانی قرآن کریم می­باشد.

روشن شدن جنبه­های ادبی و هنری قرآن می­تواند راهگشای نویسندگانی باشد که در پی الگوگیری از شیوه­های قرآنی­اند.

پیشینه­ی تحقیق

تا کنون مقاله و رساله­ی دانشگاهی بسیاری درباره­ی علوم قرآنی و بخصوص قصه­های قرآنی در زبان فارسی نوشته شده که کتاب­شناسی آن­ها در جاهای مختلف آمده است. خراسانی (1371) در مقاله­ی خود به 55 کتاب درباره­ی قصص قرآن اشاره کرده؛ هاشم زاده (1372) این میزان را تا 405 مقاله و کتاب افزایش داده؛ صادق پور (1376) نیز از 465 مقاله، کتاب و رساله­ی دانشگاهی درباره­ی قصه­های قرآنی نام برده است لیکن همانگونه که اشاره شد بیشتر این آثار از جنبه­های ادبی این قصه­ها غافل  بوده­اند. از جمله آثار تألیفی که به عناصر داستانی قرآن کریم پرداخته­اند می­توان به «الفن القصصی فی القرآن الکریم» تألیف احمد خلف الله اشاره کرد که سه عنصر شخصیت، حادثه و گفتگو را مورد بررسی قرار داده است. محمود بستانی نیز در کتاب خود تحت عنوان «الاسلام والفن» به عناصر غافلگیری، تعلیق و تشویق، شخصیت و گفتگو پرداخته است. همچنین مقالاتی نیز در تحلیل عناصر داستانی برخی قصص قرآنی نگاشته شده است از جمله مقاله­ی سید حبیب الله آیت اللهی و همکاران با عنوان «تحلیل عناصر داستانی قصه­ی حضرت یوسف (ع) در قرآن». اما تاکنون تحقیق مستقلی در زمینه­ی عناصر داستانی قرآن کریم به عمل نیامده است.

سؤال اصلی:

عناصر برجسته داستان­های قرآن کدامند؟

سؤالات فرعی:

جایگاه عنصر گفتگو در داستانهای قرآنی چیست؟

جایگاه عنصر شخصیت در داستانهای قرآنی چیست؟

جایگاه عنصر زمان و مکان در داستانهای قرآنی چیست؟

جایگاه عنصر رویداد در داستانهای قرآنی چیست؟

اهداف علمی:

استخراج عناصر داستانی در قرآن جهت استفاده در شیوه­های داستان سرایی.

ارائه شیوه و ساختار داستان سرایی قرآن.

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق:

داستان: در مفهوم عام خود یک کار هنری است که بر بنیان هندسی خاصی پایه گذاری شده و نویسنده آن یک یا چند حادثه،‌ وضعیت، قهرمان و محیط را از خلال زبان توصیف یا گفتگو یا هردوی آن­ها می­آفریند (بستانی،‌1371) و در اصطلاح قرآنی،‌ داستان به مفهوم گسترده آن، پدیده­ای است هنری که ساختار هندسی ویژه­ای دارد و آن عبارت است از بیان ماجراهای گذشته برای عبرت گرفتن؛ و آن پیگیری و بیان واقعیت تاریخی از زوایای گوناگون برای شکوفایی انسان از بعد هدایتی است.

عناصر داستانی: عناصر تشکیل دهنده یک داستان مانند گفتگو، شخصیت،‌ رویداد و … است که شاکله­ی داستان را در بر می­گیرد.

گفتگو: صحبتی را که میان دو شخص یا بیشتر رد و بدل می­شود، یا آزادانه در ذهن شخصیت واحدی در اثری ادبی پیش می­آید، گفتگو می­گویند(میرصادقی،1390).

شخصیت: فرد یا افرادی هستند که رویدادهای داستان بر روی آن واقع می­شود.

رویداد: همان تمرکز اصلی داستان است که شامل حادثه یا واقعه­ایست که رکن داستان محسوب می­شود و داستان و شخصیت در پی توضیح آن می­باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي معاني حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کريم
 • پايان نامه بررسي محتواي موضوعي داستان‌هاي کوتاه زنان ايراني دهه‌ي هفتاد
 • پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره)
 • پايان نامه دشمن شناسي از منظر قرآن کريم
 • پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122