پايان نامه عوالم هستي و مسير حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوالم هستي و مسير حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوالم هستي و مسير حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه
بیان مسئله 1
اهمیت و ضرورت این تحقیق 3
هدف از این پژوهش 4
پرسش های پژوهش 4
سؤال اصلی پژوهش 4
سؤال های فرعی پژوهش 4
فرضیات پژوهش 5
روش پژوهش 5
مبانی و پیش فرض ها 6
بررسی پیشینه علمی تحقیق 6
کتب جدید 12
کلیدواژگان 14
مفاهیم عنوان پایان نامه 15
توجه 15

فصل1: سیرمباحث تعریف عوالم، مراتب و خواص آن ها درجهان شناسی فلاسفه و عرفا تا علامه طباطبایی(ره) و آیت الله شاه آبادی(ره)
مراتب عالم نزد ابن سینا 19
نتیجه این بحث 21
عوالم هستی از منظر عرفا 23
نتیجه این بحث 28
نقشه عوالم و ارتباط آن ها ازدیدگاه علامه طباطبایی(ره) 29
نتیجه این بحث 31
تقسیم بندی دیگری ازعوالم از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) 35
ویژگی های عالم امر و عالم خلق 36
1.تدریجی بودن عالم خلق و دفعی بودن عالم امر 36
2.متفرع بودن عالم خلق بر عالم امر 37
3.مفهوم تدبیر در عالم امر 38
4.مراتب امر 38
5.طهارت موجودات عالم امر 40
جمع بندی این بحث 41
بیانی دیگر از عوالم براساس آراء علامه طباطبایی متأثراز عرفا و صدرالمتألهین 43
شدت و ضعف وجود درطول عوالم 45
عوالم از دیدگاه آیت الله شاه آبادی 46
جمع بندی فصل 49
فصل2:عالم عقول و انوار ونحوه وجودی آن هاازدیدگاه فلاسفه تا علامه طباطبایی 51
دیدگاه ابن سینا در موردچگونگی صدورموجودات از عقول 53
چگونگی صدور عقل اول 53
چگونگی صدور عقول طولی از عقل اول 54
چند نکته 57
دیدگاه شیخ اشراق درمورد چگونگی صدورموجودات از نورالانوار 59
انوار قاهره طولیه در اندیشه سهروردی 60
نحوه صدور کثرات 62
دیدگاه علامه طباطبایی در باب عالم عقول 65
جایگاه عقل اول 69
جمع بندی این قسمت 71
فصل3:بررسی عالم مثال درفلسفه اسلامی تا علامه طباطبایی 72
نظریه مثل افلاطون 74
جنبه معرفت شناسی 74
جنبه هستی شناسی 76
نتیجه این بحث 77
عالم مثال از نظر شیخ اشراق 78
براهین اثبات عالم مثال 78
برهان اول:صور حسی و خیالی مستقل می باشند 78
برهان دوم: برهان امکان اشرف 80
مراتب عالم از نظر شیخ اشراق 82
ویژگی های عالم مثال 83
رابطه عالم مثال با عوالم مافوق و مادون 85
عالم مثال و عالم ماده 86
درک و دریافت عالم مثال 89
نتیجه این بحث 91
عالم مثال از دیدگاه علامه طباطبایی 91
تعریف و بیان عالم مثال ازدیدگاه علامه 91
اثبات عالم مثال از دیدگاه علامه طباطبایی 93
ویژگی های عالم مثال 97
فصل 4:مسیرحرکت انسان در عوالم هستی برمبنای جهان شناسی و انسان شناسی علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی 100
انسان در عوالم 101
انسان در عوالم از دیدگاه علامه طباطبایی 102
انسان در عوالم از دیدگاه آیت الله شاه آبادی 104
تأثیر و تأثر بعد مادی و بعد روحانی انسان ازدیدگاه آیت الله شاه آبادی 105
مسیر حرکت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی 108
ویژگی های روح انسان در عالم امر 108
انسان در عالم ذر 110
دیدگاه علامه طباطبایی در باب قوس نزول و قوس صعود 114
دیدگاه آیت الله شاه آبادی در باب مسیر حرکت انسان 116
بواطن انسان 117
بطن اول: نفس 117
بطن دوم: عقل 118
بطن سوم: قلب 118
بطن چهارم:روح 119
بطن پنجم: سِرّ 120
بطن ششم: خفی 121
بطن هفتم:اخفی 123
دیدگاه آیت الله شاه آبادی در باب قوس نزول و قوس صعود 125
جمع بندی فصل 128
فهرست منابع و مآخذ 131

فهرست منابع و مآخذ:

قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، انتشارات امیرالمؤمنین، 1387

نهج البلاغه، سید رضی، ترجمه و شرح سیدعلی نقی فیض الاسلام، انتشارات فیض الاسلام، 1377

ابراهیمی دینانی ، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، انتشارات حکمت، 1386

ابن احمد جامی، عبد الرحمن، نقد النصوص فی شرح الفصوص، تصحیح ویلیام چیتیک، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1382

ابن سینا، حسین ابن عبدالله ،ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا، ترجمه حسن ملکشاهی، انتشارات دانشگاه بوعلی، 1383

……………………………………. ، الاشارات و التنبیهات، مع الشرح للمحقّق الطوسی و العلاّمة قطب الدین رازی، قم، البلاغة، 1357

…………………………………… ، النجاة، تحقیق محمّد تقی دانش‌پژوه، دوّم تهران، دانشگاه تهران،1379

………………………………….. ، الشفا(الالهیات)،تصحیح سعید زائد،قم،کتابخانهء آیت اللّه مرعشی نجفی،1404ق.

………………………………… ، الشفا(النفس)، تحقیق حسن حسن‌زاده جوادی آملی، قم، بوستان کتاب، 1385

……………. ، التعلیقات، به تحقیق دکتر عبد الرحمن بدوی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی1375

……………….. ، المبدأ و المعاد، به اهتمام عبدالله نورانی، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران،1363

ابن عربی ،محیی الدین ، کتاب المسائل، به کوشش دکتر سید محمد دامادی، انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی1376

ارسطو، طبیعیات، ترجمه دکتر مهدی فرشاد، انتشارات امیرکبیر1363

……… ، متافیزیک، ترجمه دکتر شرف الدین خراسانی، انتشارات حکمت 1382

آشتیانی، سید جلال الدین، شرح مقدمه قیصری برفصوص الحکم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی1380

بدوی ،عبد الرحمن ، موسوعة الفلسفه، انتشارات مولی، 1385

جمع نویسندگان،حدیث عشق و فطرت، مجموعه مقالات درباره آرا آیت الله شاه آبادی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387

جوادی آملی، عبد اللّه، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، اسراء، 1386

……………………………. ، تفسیر موضوعی قرآن مجید، ج 3،، نشر اسراء، 1379

چیتیک ،ویلیام ،عوالم خیال،ابن عربی و مسئله اختلاف ادیان، ترجمه قاسم کاکایی، هرمس، 1384

حسن‌زاده آملی، حسن، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، قم، الف لام میم،1383

……………………………. ، اتحاد عاقل به معقول ، بوستان کتاب قم، 1381

خوارزمی، تاج الدین حسین بن حسن، شرح فصوص الحکم ، به کوشش نجیب مایل هروی، انتشارات مولی1368

راداکریشنان ، تاریخ فلسفه شرق و غرب ،ج2، ترجمه خسرو جهانگردی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1382

رشاد، محمد، فلسفه از آغاز تاریخ، انتشارات کتابخانه صدر،1386

سبزواری، ملاّ هادی، شرح المنظومه، تعلیق حسن حسن‌زاده آملی،تهران،انتشارات ناب،1413 هـ .ق

سعید شیخ ،مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامی، ترجمه سید مصطفی محقق داماد، انتشارات خوارزمی1384

سهروردی، شهاب الدین، شرح حکمة الاشراق، شرح ملاصدرا و قطب الدین شیرازی، انتشارات بیدار، 1371

………………………………. ، مجموعه مصنّفات، تصحیح نجفقلی حبیبی، چاپ سوم، پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، 1380

شاه آبادی، محمد علی، رشحات البحار، تصحیح ویسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386

……………………………. ، فطرت عشق، شرح فاضل گلپایگانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387

……………………………. ، رشحات المعارف، گردآوردنده حیدرتهرانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387

…………………………… ، شذرات المعارف، تقریر نورالله شاه آبادی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387

شاه آبادی ، نورالله، شرح رشحات البحار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387

شیخ بهایی ،محمدابن حسین ، مفتاح الفلاح، ترجمه علی ابن طیفور بسطامی، انتشارات حکمت، 1384

شیرازی ، صدرالمتألهین محمدابن ابراهیم ، التعلیقات، بیروت، مکتبة الاعلام الاسلامی،1404ق.

 

شیروانی، علی، ترجمه و شرح نهایة الحکمه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی1385

صفار، محمد ابن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، تصحیح محسن ابن عباسعلی کوچه باغی، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، 1378

طباطبائی،سید محمّد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، انتشارات جامعه مدرسین، 1384

………………………………….. ، نهایة الحکمة ، انتشارات مؤسسه نشر اسلامی1380

…………………………………. ، نهایة الحکمة،تصحیح و تعلیق غلامرضا فیاضی،چ سوم،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1385

………………………………… ، انسان از آغاز تا انجام، ترجمه صادق لاریجانی، بوستان کتاب قم، 1387

 

…………………………. ، مجموعه رسائل ، تصحیح صباح ربیعی، انتشارات باقیات، 1370

……………………….. ، مرزبان وحی و خرد، بوستان کتاب قم، 1381

…………………………. ، مهرتابان ، انتشارات باقرالعلوم علیه السلام، 1380

فارابی،ابو نصر،آراء اهل المدینة الفاضلة و مضاداتها،تعلیق علی بوملحم، بیروت، الهلال،1995

فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا، انتشارات زوار،1390

کاپلستون ،فردریک چارلز ، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، ض1388

کربن، هانری ، فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، ترجمه دکتر جواد طباطبایی، انتشارات توس1369

کلینی، محمّد بن یعقوب. الکافی. تحقیق: علی اکبر غفّاری.دارالکتب الاسلامیّه ،1363ش

گلشنی، مهدی ،تحلیلی از دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر، مرکز نشر فرهنگی مشرق، 1374

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی،1983

مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1378

……………………………….. ، تعلیقة علی نهایة الحکمه، انتشارات الزهرا، 1376

موسوی الخمینی، سید روح الله، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1378

نصر، سید حسین، نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، انتشارات خوارزمی،1377

وال، ژان ،بحث در ما بعد الطبیعه ، ترجمه دکتر مهدوی و همکاران، انتشارات خوارزمی، 1388

یاسپرس ،کارل ، فلوطین، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی،1357

یثربی یحیی،ترجمهء حکمت اشراق،قم،بوستان کتاب،1385

چکیده:

این پایان نامه درصدد بررسی نقشه عوالم هستی و نسبت آن ها با یکدیگر و همچنین نسبت انسان با عوالم و مسیر حرکت او در این مقیاس ، بر اساس آراء علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی است.

دو حوزه انسان شناسی و جهان شناسی میتوانند ارتباط وثیقی با هم داشته باشند که متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. در این مجال برآنیم که گامی ناچیز در راستای تطبیق این دو حوزه مهم مطالعاتی فلسفی-عرفانی برداریم.

در گام اول به بررسی «عوالم» از منظر فلسفه و عرفان اسلامی و همچنین از دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی پرداخته شده است. هر دو بزرگوار دسته بندی های مختلفی ازعوالم مطرح می­کنند، اما علامه طباطبایی بیشتر بر تقسیم بندی عوالم به ترتیب از بالا به پایین ، عوالم مجرد و مثال و مادی تأکید دارند. و آیت الله شاه آبادی بیشتر تقسیم بندی به ترتیب از بالا به پایین عوالمِ لاهوت و جبروت و ملکوت و ملک را مطرح می­فرمایند. هردو اندیشمند اسلامی معتقدند نسبت عوالم بالاتر به عوالم پایین تر نسبت علت به معلول است.

در گام دوم و سوم وارد بررسی مبسوط عالم عقول و عالم مثال و خواص آنها شده ایم چرا که این دو عالم قدر مشترک مورد تفاهم اکثر فلاسفه و عرفای اسلامی است و میتوان عوالم دیگری که ذکر میشود را در ذیل این دو عالم گنجاند. آیت الله شاه آبادی در این قسمت بحث جدی ندارند، اما علامه طباطبایی معتقدند عقول دارای کثرت طولی اند و تعداد آنها در این زنجیره طولی برای بشر غیرقابل شمارش است و این کثرات طولی است که مبدأ پیدایش عالم مثال و آفرینش می شوند. عالم مثال نیز فاقد ماده ولی واجد برخی آثار ماده است و همین فرق موجودات مثالی با موجودات عالم مجردات است.

گام آخر، تکمیل حل مسئله ی پایان نامه است. یعنی ترسیم مسیر حرکت انسان بر اساس وجود ذومراتبی انسان، در مسیر عوالم هستی. علامه طباطبایی براساس قوس نزول و صعود انسان را از عالم مجردات دانسته که از عالم مثال گذشته و در عالم مادی ساکن شده و پس از این طی حرکت جوهری در قوس صعود همین عوالم را-در عین پیمودن عالم برزخ و قیامت -به سمت بالا می رود. اما آیت الله شاه آبادی پس از طرح قوس نزول،درمورد قوس صعود قائل به طی کردن  زمین های هفتگانه وپس از آن،آسمان های (بواطن)هفتگانه می­باشند، که این حرکت تشکیکی یا اشتدادی است.

کلید واژگان: نقشه عوالم ، عالم عقول ، عالم مثال ، قوس نزول و قوس صعود

مقدمه:

بیان مسئله:

اگر به موضوع فلسفه که همان چیستی و چگونگی وجود است خوب دقت کنیم می توان به اهمیت جهان شناسی پی برد. چیستی وجود ارتباط تنگاتنگی با چیستی جهان پیرامون به عنوان نزدیک ترین موجود قابل شناخت فلسفی دارد. از طرفی انسان به عنوان اشرف مخلوقات در جهان هستی جایگاهی ویژه دارد.

«الحمدلله رب العالمین» پس از «بسم الله الرحمن الرحیم» این اولین آیه ازسوره حمد، اولین سوره قرآن کریم است.[1] سوره ای هرروز حداقل 10 بار بر زبان هر نمازگزار باید جاری شود.

حمد و سپاس مخصوص رب جهانیان است[2] خداوند میخواهد خود را معرفی بفرماید از طریق ربوبیت عالمیان و ساکنان عوالم معرفی میفرماید. بسیار باید در این نکته دقت کرد.

امیرالمؤمنین خطاب به انسان میفرمایند:

«أتزعم أنک جرم صغیر  وفیک النطوی العالم الاکبر» آیا گمان میکنی تو چیزی کوچک هستی در حالیکه درون تو عالم بزرگتری قرارداده شده.[3]

چگونه میتوان در مقابل این آیه و روایت بی دغدغه ماند؟

مسئله این است که ساکنان عوالم کیستند که خداوند ما را به این دریچه از توحید دعوت میکند؟ آیا نمی شد بفرماید: «موجودات» یا «مخلوقات» یا هرچیز دیگر؟

اینکه جهان شناسی را محدود کنیم به طبیعت شناسی امری ساده انگارانه است. خداوند متعال در وصف متقین میفرماید: «الذین یؤمنون بالغیب»[4] یعنی کسانی که به غیب ایمان دارند. چگونه میتوان عالم و عالمیان را محدود به آنچه به چشم می آیند انگاشت در حالی که رب عالمیان سخن از غیب میگوید؟

از دیدگاه نگارنده اهمیت شناخت عوالم در این است که بفهمیم خدای متعال چه جهانی خلق کرده است و واقعیت هستی را بهتر درک کنیم. به جهان و هستی همانگونه بنگریم که هست.

از طرفی شک نداریم اشرف مخلوقات ، انسان است. حال این انسان با آن جهان آیا ارتباط وجودی خاصی دارد؟

باید به این پرسش پاسخ مستند داد که آیا انسان شناسی اسلامی با جهان شناسی اسلامی ارتباط تنگاتنگی دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ آیا یکی پیش نیاز دیگری است یا مکمل همدیگرند؟؟

این انسان ذوابعادی که تا قاب قوسین او ادنی پیش میرود در نقشه عوالم کجاست؟

در بحث نقشه عوالم و خواص عوالم فلاسفه بیشتر وارد گود شده اند و در بحث انسان و مراتب انسان، عرفا بحث های جدی تری از فلاسفه در پیش گرفته اند.[5]

این واقعیتی است که با مراجعه به کتب فلاسفه و عرفا در نگاه اولیه بسیار مشخص می باشد.

حال این انسان شناسی که بیشتر صبغه عرفانی دارد می تواند با جهان شناسی که بیشتر صبغه فلسفی دارد ارتباط نزدیک برقرار کند؟ یا ما نیاز به بازنویسی انسان شناسی و جهان شناسی اسلامی داریم؟

در این تحقیق به دنبال شناخت هرچندناقص میراث جهان شناسی و انسان شناسی خود از فلسفه و عرفان هستیم تا بتوانیم به این پرسش ها پاسخی مناسب ارائه کنیم.

اهمیت و ضرورت این تحقیق:

الف) آنچه مسلم است ، فلاسفه و عرفا در لابلای مباحث خود به بحث عوالم و مسیر حرکت انسان در آن ها پرداخته اند. اما به صورت جامع و مبسوط کمتر به ان توجه شده است و یک  دلیل این کم توجهی میتواند عدم نیاز اعصار گذشته به این بحث باشد. اما امرزو با توجه به توسعه نفوذ داروینیسم حتی در میان دانشمندان علوم اسلامی جهان اسلام ، و همچنین تأثیر عمیق مدرنیسم بر پیش فرض های فلسفی دانشمندان ( ازجمله اینکه همه چیز با علم تجربی و ریاضی و علوم جدید قابل دستیابی است حتی طی الارض) نیاز جدی به تولد نظریه مستقل و مبسوط در باب بواطن انسان و همچنین عوالم بالاتر هستی احساس میشود.

ب) حوزه مطالعاتی انسان شناسی علی رغم سابقه طولانی در علوم اسلامی در چند سال اخیر بیشتر مورد توجه علما و اساتید حوزه و دانشگاه قرار گرفته است.  و آنچه بیشتر در این پژوهش ها به چشم میخورد ، بررسی «انسان شناسی» مستقل از «جهان شناسی» است. از طرفی این بررسی تفکیکی در هر دو حوزه ما را دچار شناخت ناقص میکند چرا که مراتب بالای انسان امری ذهنی نیست بلکه وجودی است به همین دلیل باید جایگاه هستی شناختی مراتب و تأثیر و تأثر هر مرتبه ی انسانی از موجودات هم عرض خود مداقه شود. و در غیر این صورت انسان را جامع نشناخته ایم.

فلذا خلأ تئوریک در حوزه مطالعات تطبیقی «انسان شناسی» و «جهان شناسی» ما را بر آن داشت در این مسیر گامی ناچیز برداریم.

هدف از این پژوهش:

مهمترین هدف این پژوهش آغاز راهی برای پی­ریزی مطالعات تطبیقی بین حوزه انسان شناسی و جهان شناسی بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی است.

از طرفی دستیابی به برخی نقاط کلیدی انسان شناسی من جمله مسیر حرکت انسان در عوالم هستی هدف دیگر این تحقیق است.

پرسش های پژوهش:

سؤال اصلی پژوهش:

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که نقشه ی عوالم هستی چیست؟ و انسان به ما هو انسان در این عوالم چه جایگاهی دارد؟ و چه مسیری برای حرکت پیش روی اوست؟

سؤال های فرعی پژوهش:

الف) خواص هر عالَم چیست؟

ب) نحوه ی ارتباط هر عالَم با عالَم بالاتر و پایین تر خود چگونه است؟

ج) انسان دارای چه ابعاد و بطونی است؟

د) چند نوع دسته بندی برای عوالم صورت گرفته است؟

ه) قوس صعود و قوس نزول به چه صورت است؟

* فرضیات پژوهش:

فرضیه اصلی ما این است که انسان صرفا دارای بعد مادی نمی باشد و بعد غیر مادی انسان دارای مراتبی است که هر مرتبه را با مرتبه ی دیگر تفاوت است. و باتوجه به وجود عوالم متعدد انسان در هر کدام ،نحوه ی بروز  وظهوری خاص دارد.

اما اصلی ترین فرضیه رقیب ما ، همان نظریه ی «تکامل نوع انسانی »[6] چارلز داروین است که بر آن اساس هم بعد غیرمادی انسان در مقیاس وسیعی رد میشود و هم قوس نزول از اساس منقضی.

روش پژوهش:

روش پژوهش در اثر حاضر ، روش کتابخانه ای است که در سه مرحله ذیل سامان می یابد:

1) جمع آوری ، شمارش و دسته بندی و تنظیم نظرات بزرگان فلسفه و عرفان اسلامی در باب عوالم و مسیر حرکت انسان در آنها تا علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی.

2) توضیح و تبیین موارد احصا شده

3) تکمیل و تتمیم موارد فوق

4) استنباط نظریات علامه طباطبایی و آیت الله شاه آبادی در این موضوع

* مبانی و پیش فرض ها:

مراد از پیش فرض های تحقیق ، مبانی و اصولی است که پژوهش حاضر بر آن ها مبتنی است و اصطلاحا اصل موضوعه ی این تحقیق اند. که به شرح ذیل می باشند:

1) عالَم های دیگری غیر از دنیا موجودند.

2) انسان جنبه های بالاتر از دنیا را داراست

3) جنبه های بالاتر انسان با عوالم بالا ارتباط دارند.

4) دنیا پست ترین عالَم و بدن پست ترین مرتبه ی وجودی انسان است.

بررسی پیشینه علمی تحقیق:

آنچه که مبرهن است ، فلاسفه از ابتدا به موضوع جهان شناسی و انسان شناسی توجه ویژه ای داشته اند. چرا که نحوه خلقت و صیرورت هستی و انسان به عنوان عظیم ترین مخلوق، ارتباط تنگاتنگی با مباحث وجودشناختی فلسفه دارد.

شهرت افلاطون به طرح وجود عالم مثال علاوه بر عالم عقول و ماده که مطرح بود، و اصرار او بر اثبات وجود این عالم واسط و بسط این نظریه در مباحث دیگر افلاطون را میتوان شاهدی بر مدعای فوق دانست[7]

اگر افلاطون را سرسلسه این بحث بدانیم در میان فیلسوفان مسلمان، ابونصر فارابی اولین نکات و توجهات را به بحث عوالم و مراتب نفس ابراز داشت. آنجا که مبادی اجسام را شش مرتبه میداند: سبب اول ، سبب های مرتبه دوم، عقل فعال، نفس، صورت و ماده.

فارابی بعد از بیان این مراتب به تشریح نفس و مراتب مادون نفس می پردازد.[8]

اما همت بلند ابن سینا در توضیح و پرداختن به عالم عقول و انکار جدی عالم مثال توسط او شایان توجهی ویژه است.[9]

آنجا که با تکیه بر قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» و با توجه طرح فلوطینی مبنی بر سلسله مراتب وجود در صدد تشریح کیفیت آفرینش برمی آید.[10] و بر این اساس عقول طولیه را طرح ریزی میکند.[11]

میتوان ابن سینا را مؤثرترین فیلسوف در بحث عالم عقول دانست.

امتداد طرح مباحث مربوط به عوالم در میان فلاسفه به سهروردی می رسد و او به دفاع از نظریه مثل افلاطونی قد علم میکند[12]

و علاوه بر آن با طرح مبحث عقول عرضیه و انوارقاهره عرضیه زمینه های جدیدی برای بحث حول این موضوع می گشاید که خود قابل تأمل جدی است.[13]

اما ملاصدرا جمع انظار هنرمندانه ای صورت میدهد میان عقول طولی از ابن سینا و عالم مثال و بحث عقول عرضی از سهروردی صورت میدهد. البته با تفسیری که خود از این مفاهیم ارائه میدهد.

به عنوان نمونه به این مطلب او اشاره میکنیم که: «فالحری ان یحمل کلام الاوائل علی ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردا کاملا تاما فی عالم الابداع هو الاصل و المبدا و سایر افراد النوع فروع و معالیل و آثار له …» [14]

یعنی: پس سزاوار است که کلام  متقدمین بر این حمل شود که برای هر نوعی از انواع جسمانی، فرد کامل مجردی در عالم مجردات وجود دارد که علت است و بقیه افراد آن نوع معلول ها و آثار اویند.[15]

بنابر این از نظر ملاصدرا «مثل» موجودات مجردی اند که اولاً مبدأ و علت افراد مادی محسوب می شوند و ثانیاً از نظر ماهیت با افراد مادی مشترکند. شیخ اشراق هرگز به اشتراک مثل با افراد مادی در ماهیت تصریح نکرده است و بیشتر بر تجرد و مبدأ بودن مثل برای افراد مادی تأکید دارد.[16]

پس از ملاصدرا فلاسفه متأله بر این رأی معمولا استوار بودند و ما در اینجا به آیت الله شاه آبادی و علامه طباطبایی اشاره میکنیم.

آیت الله شاه آبادی نیز وجود عالم مثال را میپذیرند و به عالم عقول و ماده هم اشاره میفرمایند[17]

اما تأکید ایشان بیشتر بر قوس نزول و قوس صعود است[18] و شرح مراتب انسان که باید با نظر اجتهادی به نظیر هستی شناختی هرکدام از مراتب وجودی انسان از دیدگاه ایشان رسید.

امّا علامه طباطبائى قدس سره هم در بداية الحكمه‏ و در نهاية الحكمه‏[19] و هم چنين در تعليقات خود بر اسفار،[20] همه جا براهينى را كه از سوى حكماى اشراقى براى اثبات ارباب انواع اقامه شده است ردّ و ابطال مى‏كند و حتى برهان خاصى را كه‏ صدرالمتألهين براى اثبات ارباب انواع و عقول‏ عرضى‏ اقامه مى‏كند، ناتمام مى‏داند و در اين زمينه از نظرات حكماى مشايى پيروى مى‏كند. از سوى ديگر ايشان عالم مثال و صورت‏هاى معلقه را اثبات مى‏كنند و از اين جهت با اصحاب حكمت اشراقى هم رأى مى‏شوند. با اين تفاوت كه علامه طباطبائى عالم مثال را واسطه در ايجاد عالم ماده مى‏دانند به رابطه على و معلولى ميان اين دو عالم قائلند.[21]

[1] قرآن کریم-سوره حمد

[2] ترجمه الهی قمشه ای

[3] ترجمه و شرح نهج البلاغه- محمدتقی جعفری- ج5- ص 267

[4] سوره بقره آیه3

[5] هستی شناسی عرفانی-علی فضلی-ص 21

[6] دکتر محمود بهزاد- داروینیسم و تکامل- انتشارات جیبی- چاپ هفتم- 1353- ص 33

[7] پنج رساله افلاطون- ترجمه محمودصناعی-ص90تا120

[8] السیایه المدینه- مبادی الموجودات- ص 31تا 69

[9] التعلیقات ص 25تا 99 و نجات ص 66

[10] الاشارات و التنبیهات ، ج3-ص122

[11] همان- ص 122

[12] مجموعه مصنفات سهروردی- ج2-ص125

[13] همان- ص 122

[14] اسفاراربعه- ج2- ص62

[15] ترجمه ازنگارنده پایان نامه

[16] مصنفات- ص223

[17] رشحات البحار- ص 41

[18] همان ص 414

[19] نهایه الحکمه-فصل اتحادعاقل و معقول ص 260

[20] تعلیقات اسفار – ج2- ص 71

[21] ترجمه و شرح نهایه الحکمه- ص 150

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه بررسي دلايل دفاع سهروردي از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقي
 • پايان نامه كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم
 • پايان نامه آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122