پايان نامه عوامل اجتماعي موثر بر بازگشت زنان به اعتياد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل اجتماعي موثر بر بازگشت زنان به اعتياد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 98 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل اجتماعي موثر بر بازگشت زنان به اعتياد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه1
طرح مساله 3
اهداف تحقیق 5
ضرورت و اهمیت تحقیق5
پرسش های تحقیق 7
فصل دوم _ ادبیات تحقیق
بخش اول – تاریخچه موضوع9
نگاهی به تاریخچه مواد مخدر در جهان9
تاریخچه مواد مخدر در ایران 11
بخش دوم – پیشنه تحقیق 17
تحقیقات داخلی17
تحقیقات خارجی21
جمع بندی و نقد24
بخش سوم- مبانی نظری تحقیق 25
تئوریهای جامعه شناختی26
تئوری آنومی دورکیم26
تئوری جمعیتی و بوم شناختی27
تئوری ساخت اجتماعی 30
تئوری های خرده فرهنگی 31
نظریه فشار آگینو 33
نظریه کنترل 33
نظریه همنشینی افتراقی34
نظریه برچسب زنی36
چارچوب نظری تحقیق 37
الگو ی نظری تحقیق 39
فرضیه های تحقیق 40
فصل سوم _ روش شناسی تحقیق
روش تحقیق41
جامعه آماری 43
روش نمونه گیری 43
حجم نمونه 43
ابزار جمع آوری اطلاعات 43
روایی (اعتبار) ابزار 43
پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار 43
فنون مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها44
تعاریف نطری و عملیاتی متغیر وابسته و مستقل 45
فصل چهارم _ یافته های تحقیق
مقدمه 50
یافته های توصیفی 50
تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها66
فصل پنجم _ نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 75
پیشنهادات 80
محدودیت های تحقیق 82
فهرست منابع 83

منابع و مآخذ :

-ابادینسکی ، هوارد (1384): موادمخدر ، نگاه اجمالی ، ترجمه کریمی ، جیلیل و همکاران ، تهران ، انتشارات جامعه و فرهنگ

-ابراهیمی  ، محمد ، ( 1385 ) ، آسیب شناسی اعتیاد زنان  ، نشریه اصلاح و تربیت  ، سال دهم  ، شماره 112

-احمدی ، حبیب (1384) : جامعه شناسی انحراف ، تهران ، انتشارات سمت

-احمدی خراسانی ، نوشین (1377) : جنس دوم ( مجموعه مقالات زن و موادمخدر در ایران )،جلد چهارم ، تهران ، انتشارات غزل

-اسعدی ، سید حسن ، ( 1382 ) ، پژوهشی بنیادی درباره موادمخدر ، انتشارات مولف ، چاپ اول

-آقا بخشی ، حبیب ، (1379 ) ، اثرات اعتیاد پدر بر کارکرده های خانواده ، فصلنامه علوم اجتماعی  ، شماره 10

-امینی  ، کوروش ، (1382) ،  ( داریوش امینی  ، فاطمه افشار مقدم ، ماهیار آذر ) ، بررسی عوامل اجتماعی و محیطی مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افیونی در مراجعین  به مراکز دولتی ترک اعتیاد شهر همدان  ، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان  ، شماره 45

-اورنگ ، جمیله (1367) : پژوهش در زمینه اعتیاد ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی

-برفی ، محمد ، ( 1384 ) ، از میکده تا ماتمکده اعتیاد ، تهران ، انتشارات محراب فکر ، چاپ چهارم

-پیر صالح ، منیژه ، (1378) ، بررسی علل اقتصادی – اجتماعی و روانی گرایش زنان به اعتیاد در بین گروهی از زنان مجتمع شبه قضابب شفق . پایانامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی . دانشگاه تهران

-خادمیان ، طلعیه ، قناعتیان  ، زهرا ،( 1387) ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران  ، پژوهش نامه علوم اجتماعی ، سال دوم ، شماره چهارم

-خسروی ، زهره ، ( 1378 ) ، رویکردهای عمده به اعتیاد و روشهای پیشگیری از آن با تاکید بر نقش خانواده ، مجموعه مقالات  همایش علمی کاربردی اعتیاد وخانواده  ، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا ( س)، ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری

-دلاور ، علی (1374) : مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، تهران ، انتشارت رشد

-دورکهیم ، امیل ، ( 1374 )، قواعد و روش جامعه شناسی  ، ترجمه  علی محمد کاردان  ، انتشارات دانشگاه تهران  ، چاپ پنجم

-دواس ، در ، ای  ،(1386 ) ، پیمایش در تحقیقات اجتماعی  ، ترجمه هوشنگ نایبی ، تهران ، نشر نی

-دهخدا ، علی اکبر (1375) تهران ، سازمان لغت نامه دهخدا

-رابرتسون ، یان (1372) : درآمدی بر جامعه ، ترجمه بهروان ، حسین ، مشهد ، انتشارات آستان قدس رضوی

-رحمتی ، محمد مهدی ،( 1378) ، عوامل موثر در شروع مصرف موادمخدر ، با اشاره به وضعیت معتادان زن ، انتشارات سازمان بهزیستی

-رفیع پور ، فرامرز ،(1382 ) ، تکنیکهای خاص تحقیق در علوم اجتماعی  ، تهران ، انتشارات شابک

-ستوده ، هدایت الله ، (1384 ) ، آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات ) ، تهران ، انتشارات آوای نور ، چاپ سیزدهم

-ستوده ، سید نورالله ،( 1355 ) ، قوانین ، آیین نامه ها ، تصویب نامه ها و اساسنامه های درمان و بهداشت کشور  ، تهران ، طرح و برنامه ریزی وزارت بهداری ، جاد سوم

-شاه محمدی قهساره ، اعظم ،خیر آبادی ، غلامرضا، ( 1390) ، اثر بخشی اجماع درمان مدار بر افزایش سطح امید در مراجعین  به مرکز اجتماع درمان مدار ، نشریه اعتیاد پژوهی  ،دوره پنجم ، شماره نوزده

-شرق ، علی ، (علی شکیبی  ، رقیه نیساری  ، لیلا آلیلو ) ، ( 1390) ، بررسی عوامل موثر بر عود اعتیاد از دیدگاه معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استان آذربایجان غربی ، مجله  مجله پزشکی ارومیه ،  دوره بیست دوم ، شماره دوم

-شیخاوندی ، داور ، (1373 ) ، جامعه شناسی انحرافات  ، انتشارات مرندیز ، چاپ سوم

-صالحی ، ایرج ، (1371) ، زنجیرهای اعتیاد ، تهران ، انتشارات آوای نور

-صدیق سروستانی ، رحمت الله (1383) : آسیب شناسی اجتماعی جامعه (انحرافات اجتماعی )، تهران ، انتشارات آن ، چاپ اول

-ضرابی ، اصلان ، ( 1359 ) ، ویژگیهای اعتیاد به مواد افیونی در ایران  ، بازتاب  ، نشریه روانشناسی و روانپزشکی  ( ویژه نامه اعتیاد  ) ، شماره سوم

-فرجاد ، محمد حسن  ، (1374 ) ، اعتیاد راهنمایی کاربردی  ، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر

-فزونی ، بهمن ، سیاسی ، ایرج ،( 1357 ) ، بررسی بیماران روانی و معتادان کهنسال در مقام مقایسه با گروههای جوانتر در ایران

-قربانی حسینی ، علی اصغر (1368): پژوهشی نو در موادمخدر و اعتیاد ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

-کرلینجر ، فرد . آن و پدهازر (1376) : مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، ترجمه حسن پاشا ، شریفی ، جعفر نجفی زند ، تهران ، انتشارات پارسا

-کریم پور ، صادق ، (  1364 ) ، روانشناسی اعتیاد ، تهران ، انتشارات امیر کبیر

-کریم پور ، صادق ،(1365 ) ، روانشناسی اعتیاد ، انتشارات امیر کبیر ،

-کی نیا ، مهدی ، (1370) ، مبانی جرم شناسی  ( جرم شناسی جنایی ) ، تهران  ، انتشارات دانشگاه تهران

-کی نیا ، مهدی ،(1373 ) ، پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق ، قم ، انتشارات مطبوعات دینی

-گیدنز ، آنتونی (1373) : جامعه شناسی ، ترجمه صبوری ، منوچهر ، تهران ، انتشارت نی ، چاپ اول

-میر علی ، هادی ،( 1384 ) ، علل و عوامل گرایش به اعتیاد در نوجوانان و جوانان ، تهران ف انتشارات امید مهر ، چاپ اول

-میری آشتیانی ، الهام (1385) : جامعه شناسی اعتیاد ، تهران ، انتشارت دید آور ، چاپ اول

-ممتاز ، فریده ، ( 1381 ) ، انحرافات اجتماعی ، نظریه ها و دید گاهها ، چاپ اول  ، تهران  ، شرکت سهامی انتشار

-ناستی زایی ، ناصر ،( مهدیه هزاره مقدم ، اسماء ملازهی ) ، (1389 ) ، عوامل موثر بر عود اعتیاد در معتادان خود معرف به مراکز ترک اعتیاد شهر زاهدان ، فصل نامه  دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ، دوره هشتم  ، شماره سوم

-ناصری پلنگرد ،  سهیلا، ( فریبا محمدی ، معصومه دوله ، محبوبه ناصری )،(1392) ، عوامل موثر بر اعتیاد زنان ، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ ، سال چهارم ، شماره شانزدهم

-نریمانی ، محمد ، ( 1379 ) ، اعتیاد و روشهای پیشگیری و درمان ، انتشارات شیخ صفی

-وایت ، راب ، هینز ، فیونا ، (1383 ) ، جرم و جرم شناسی ، ترجمه علی سلیمی  ، قم ، انتشارات حوزه و دانشگاه ، چاپ اول

-یاری  ، حسین ، (1378 ) ، بررسی جامعه شناختی علل و عوامل موثر در بازگشت مجدد معتادان مرد به اعتیاد در زندان وکیل مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد  ( جامعه شناسی )  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

-یزدانی آ الله ، ( 1359 ) ، جنبه های احتماعی ، تاریخی  اعتیاد ، نشریه روانشناسی و روانپزشکی  ( ویژه نامه اعتیاد ) ، شماره 3

-Amoateng :Acheampong Yaw Bahr ;stephenj .(1986).Relgion ; Family and Adolescent Drug use ;Siciological Perspectives

-Bahr,s.j,A.c Marcis , and s. Lmaughan (1995). Family , education and peer influences on the alcoholuse of female and male adolescents journal of studies in

-Graham : Nanett (1978) . The Influence of Predictors on Adolescent Drug use : An examination of Individual Effect. Youth Society

–Haight , wendy and janet d. carter black , Kathryn Sheridan , mothers experience of methamphetamine addiction .

-Kaplan H,sadock B.(1995) Comprehensive Text Book of psychiatry 5 th . ed .philadelpia : Lippincott co.

چکیده:

پيش زمينه و هدف: يکي ازمسايلي که پديده ي اعتياد را پيچيده ترکرده است موضوع عودآن است،چرا که بیشترمعتادان پس ازترک به سمت مصرف مجدد مواد مخدر روي مي آورند. هدف از اين تحقیق شناخت عوامل اجتماعی موثر بربازگشت زنان به اعتیاد می باشد .

مواد و روش كار: روش تحقیق پیمایشی بوده وجامعه اماری دراین تحقیق شامل دوگروه آزمایش وگواه می باشد. روش نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تمام شماری بوده ونمونه تحقیق شامل 140 نفر زنان که سوءمصرف موادمخدر دارندو 140 نفر زنانی که یک سال ازقطع مصرف انها گذشته است . به منظور پردازش وتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspss استفاده شده،جهت ازمون فرضیات از آزمونهای آزمون کولموگروف- اسميرنوف و رگرسیون استفاده شده است .

یافته ها:  نتایج این تحقیق نشان میدهدکه دسترسی به موادمخدر،معاشرت بادوستان وهمسالان معتاد،وضعیت اشتغال،برچسب زنی ازطرف جامعه و وجود فردمعتاد درخانواده بر بازگشت زنان به اعتیاد تاثیردارد.

بحث ونتيجه گيري: براي پيشگيري ازبازگشت به سوءمصرف موادمخدر تامين مشاور متخصص براي مراکزترک اعتياد،نظارت دقيقتر نيروي انتظامي واهالي محل براماکن توزيع موادمخدر،جلوگيري ازتردد فرددرحال ترک درمحلهاي سابق مصرف موادمخدر،جلوگيري ازمعاشرت فرددرحال ترک بادوستان معتاد،تمرکز بيشتر بر برنامه هاي درماني ترک اعتياد ضروري به نظر ميرسد.

کلمات کلیدی : اعتیاد ,بازگشت به اعتیاد ، زنان، عوامل اجتماعی

فصل اول

 کلیات تحقیق

مقدمه:

بحران اعتیاد به مواد­­­­­­­­مخدر معضلی است که اکنون بسیاری از جوامع جهان را مبتلا کرده است . ایران نیز مدتهاست که با این بحران دست و پنجه نرم می­کند و این مسله برای گروههای مختلف مردم مشکل ایجاد نموده و حاکی از بروز یک مشکل جدی در سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی است .علل شیوه اعتیاد پیچیده و متعدد است و بنا بر ویژگی­های جوامع مختلف تفاوتهای قابل ملاحظه­ای دارد . تاثیرات سوءمصرف مواد­مخدر مشکلات زیادی به وجود می­آورد بسیاری از عوارض آن دهها سال بعد ظاهر می­شود و عواقب و خسارتهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی آن بر کسی پوشیده نیست .

اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی است. اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و… ناشی می‌شود و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می‌شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد.

پدیده  اعتیاد در اولین مرحله ،انسانیت انسان را سلب می­نماید. فرد معتاد ، کسی است که ابعاد وجودی خود را کاملا از دست داده است. او به بیماری مبتلا گردیده است که اگر درمان نشود و یا قابل علاج نباشد ، نه تنها جسم او ، بلکه روح وشخصیت او از گردونه و مدار جامعه انسانی خارج می­گردد. او دیگر هیچ درکی از مفهوم انسانیت که ارزشهای چون کرامت و کرامت انسانی را با خود دارد ، نخواهد داشت . تمامی استعدادها و توانایی­های روحی ، فکری و جسمی او به همراه دود برخواسته از مواد افیونی ، نابود گردیده است. فرد معتاد از آنجایی که شخصیت و بودن خود را کاملا ازدست داده است ، دیگر برای خانواده ، جامعه ، کشور و هم نوعان هیچ ارزش و اعتباری قایل نمی­باشد. اعتیاد به موادمخدر در اولین قدم ” جان ” و ” جسم ” فرد را قربانی و نابود می­سازد.

پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده­ها ، به انحراف کشیده شدن بسیاری از جوانان و نوجوانان ، شیوع بسیاری از بیماری­ها و ضررهای فراوان اقتصادی و مرگ ومیر گردیده است . پدیده اعتیاد در تمامی جوامع بشری ، از منظر جامعه شناختی نوعی انحراف تلقی می­گردد. کسانی که به این انحراف مبتلا می­باشند دچار نوعی رفتار و تصور بیمارگونه و نابهنجار در جامعه هستند. وجود یک انحراف و نابهنجاری در جامعه می­تواند نظم اجتماعی را دچار اخلال نماید. اخلال نظم اجتماعی می­تواند ابعاد گوناگونی را شامل شود. بنا بر این شکل­گیری کتله­ای از افراد که در برخی از جوامع به گروههای بزرگ و قابل توجه معتادان تبدیل شده­اند ، می­تواند ساختار ، هنجارها و نظم اجتماعی را دچار اخلال سازد. آسیبی که اعتیاد به اعتبار و حیثیت جامعه وارد می­سازد جبران ناپذیر می­باشد. در منظر و افکار عمومی ، همانگونه که فرد معتاد از چشم ها افتاده و فاقد اعتبار است ؛ همینگونه جامعه­ای که دچار آفت اعتیاد گردد و سلامت خود را از دست بدهد ، از چشم انداز دیگر جوامع خواهد افتاد ، اعتبار و حیثیت لازم را دیگر نخواهد داشت.

در واقع اعتیاد به عنوان یک مشکل همه جانبه دامن گیر اجتماعات انسانی گردیده است . اعتیاد در لغت به معنی خود را به عادتی نکوهنده وقف کردن است به عبارت دیگر ابتلا اسارت آمیز به ماده­ای مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده می­شود اعتیاد نام دارد . اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که ریشه در عوامل اجتماعی و روانی مختلفی دارد و متقابلا بر روان فرد و اجتماع تاثیر می­گذارد به عبارت دیگر بین اعتیاد ، جامعه و فرد رابطه ای بسیار نزدیک وجود دارد و عمق فاجعه آن گاه ظهور پیدا می­کند که بدانیم بلای مذکور نقش موثر خود را بر روری افراد فعال و موثر جامعه ایفا می­کند (اسعدی : 1382 ، ص 8 ).

اعتیاد موقعیت و منزلت اجتماعی فرد را تنزل می­دهد و او را نزد دیگران به عنوان فردی معرفی می­کند که بی عاطفه ، فاسد و دارای شخصیت نامتعادل و ناموزون است . نظام خانواده را متلاشی می­نماید ، درآمد خانواده و جامعه را تقلیل می­دهد و بخش قابل توجهی از آن را تلف می­نماید . فرد معتاد نسبت به قوانین اجتماعی و دستورات دینی بی­تفاوت می­کردد و این مسله زمینه ارتکاب بسیاری از انحرافات را از سوی وی فرآهم می­کند . از این رو اعتیاد زنان تاثیرات بسیار مخربی بر جامعه باقی خواهد گذاشت . اعتیاد زنان آسیب­های جبران ناپذیری بر افراد جامعه وارد می­سازد که جبران بسیاری از آنها ناممکن است . اولین دلیل بی­توجهی به اعتیاد زنان شاید بالا بودن اعتیاد در مردان باشد و اینکه سوءمصرف موادمخدر همچنان در مردان شایعتر از زنان است. بر اساس آمار جهانی اعتیاد در زنان عوارض خطرناکتری نسبت به مردان ایجاد می­کند به عنوان مثال فاصله زمانی اولین تجربه مصرف موادمخدر تا تزریق موادمخدر در زنان به طور متوسط 2 سال و در مردان حدود 8 سال است به این ترتیب زنان 6 سال زودتر از مردان به ورطه وابستگی شدید کشیده می­شوند که طبعا درمان سخت­تر و عوارض جسمی ، روانی و اجتماعی آن نیز به مراتب بیشتر است. ( ابراهیمی  :1385 ، ص4 ).

طرح مساله :

رفتارهای اجتماعی زاده روابط و هنجارهای اجتماعی است و این هنجارها با سه ویژگی اجبار ، عمومیت و خارجی بودن جامعه را اداره نموده و نظم اجتماعی را برقرار می­کنند . تضعیف هر یک از این ویژگی­ها اختلال هنجاری و بی نظمی را به همراه خواهد داشت . انحرافات اجتماعی پدیده­هایی متنوع ، نسبی و متغییرند و بر حسب زمان و مکان و فرهنگ­های مختلف اجتماعی نسبی هستند (احمدی  : 1384 ، ص 20). بکر در تعریف از شناخت کجروی­ها معتقد است که کج­روان افرادی هستند که بر آنان برچسب کج روی خورده و تعیین آن بر عهده مردم است و نتیجه­ای که بدست می­آید این است که افراد را وادرا می­کند که از قوانین و آیین­ها پیروی کنند ( فرجاد :1374 ، ص 40) . در صورتی که انحراف در جامعه به صورت الگو درآید و نزد مردم اشائه یابد و درونی شود رفته رفته ناهنجاری­ها تبدیل به هنجار گشته و یک ارزش اجتماعی تلقی شود و وجدان جمعی هم آن را نکوهش نکند به ناگزیز پیامد آن هرج و مرج و سقوط جامعه خواهد بود . «با پیدایش و رشد فمنسیم مطالعه جنسیت و انحرافات اجتماعی وجرائم زنان درکانون توجه مطالعات جامعه شناختی قرار گرفت.تا دهه هفتاد میلادی به دلیل نرخ پایین وقابل اغماض جرایم زنان نسبت به جرایم مردان موضوع جنسیت وانحرافات اجتماعی کمتر مورد علاقه جامعه شناسان قرار می­گرفت با آزاد شدن زنان از خانواده سنتی ، کاهش محدودیت­های اجتماعی ، توسعه جنش­های اجتماعی زنان و ورود زنان به بازار کار رفتار زنان ومردان به یکدیگر نزدیک شد ودنبال آن جرایم زنان افزایش یافت»(احمدی1384:ص210).اعتیاد ازآن موارد می­باشد.

اعتیاد وسوءمصرف موادمخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی پدیده­ای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمان­یابی وحفظ نظم موجود از بین می­رود ، عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل می­گردد ، وباعث دگرگونی ساختاری در نظام اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی وفرهنگی یک اجتماع می­شود (میری آشنایی 1385:ص41).

استفاده از موادمخدر توسط زنان آنان را با داغ اجتماعی مواجه می­سازد که خود زمینه را جهت انجام کج روی­های بعدی فراهم می­کند زنان به داشتن وظایف مادری وگاها سرپرستی خانوار اگر به اعتیاد نیز مبتلا شوند موجب بروز درگیریهای خانوادگی واجتماعی برایشان می­گردد و باعث می­شود اعتماد خانواده نسبت به آنها از بین برود واین زمینه فرار آنها از خانواده را فراهم می­آورد و در نتیجه زمانی که زنان حمایت مالی وعاطفی خانواده خود را از دست بدهند به ناچار برای مخارج زندگی و اعتیادشان به روسپی­گری ودزدی روی می­آورند.

استفاده از موادمخدر در میان زنان پیامدها وعواقب جدی در بردارد که برخی از پیامدها عبارتند از مطرود گردیدن،ایجاد نسل معتاد ،کاهش ارتباط باافراد عادی وافزایش ارتباط باافراد معتاد (احمدی خراسانی1377ص25).

یکی از جنبه های مهم اعتیاد که طی تلاش های باز دارنده مشخص شده بازگشت به مصرف موادمخدر پس از دوره­ای از قطع مصرف است .

در بررسی های انجام گرفته اکثر معتادین در مراکز باز پروری برای چندمین بار اقدام به ترک اعتیاد کرده­اند و شاید دفعات ترک آنها آنقدر زیاد بوده که به طور مشخص به یاد نمی­آورند (اورنگ ، 1367: ص5 ).

برخی از مطالعات نشان می­دهد که حداقل 2نفر از 3 نفر بیماری که جهت قطع مصرف ترکیبات تریاک اقدام کرده­اند پس از شش ماه بازگشت داشته­اند ( کاپلان[1] ،1995: ص40). این مطالعات آمار بازگشت به مصرف مجدد موادمخدر توسط معتادان پس از قطع مصرف را نشان می­دهد این موضوع مسله اعتیاد را پیچیده تر و دشوارتر می­سازد.

برخی از محققان به نقش احساس تبعیض و موفقیت در دستیابی به اهداف زندگی(عیسوی ،1387 .کلین[2] ، کرچنر[3] ،2008)برخی دیگر برچسب زدن به افراد و انگشت نما کردن افراد (دین محمدی ، 1386 . امینی ، 1382)و همچنین برخی دیگر عوامل ساختاری جامعه (کلدی و مهدوی ، 1383 )را در بازگشت به اعتیاد موثر می­دانند.تحقیقات گوناگونی نشان می­دهد که از هم گسیختگی خانوادگی ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، در دسترس بودن مواد  ، اعتیاد اعضای خانواده  و نداشتن شغل از عوامل موثر بر اعتیاد زنان به موادمخدر می باشند( خادمیان : 1387 ، ص 24 .پیر صالح ، 1368 . رحمتی ، 1377). با توجه به عوامل گوناگون موثر بر اعتیاد  یا بازگشت به اعتیاد این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است که چه عوامل اجتماعی بر بازگشت زنان به اعتیاد موثر است ؟

-اهداف تحقیق :

هدف اصلی تحقیق  شناخت عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد می­باشد .

هدف فرعی : شناخت اولویتها در مجموعه عوامل اجتماعی موثر در بازگشت زنان به اعتیاد ( در دسترس بودن بودن مواد ، معاشرت با دوستان و همسالان معتاد ، وضعیت اشتغال ، برچسب زنی از طرف جامعه ، اعتیاد عضو ی از خانواده ) می­باشد .

ضرورت و اهمیت موضوع :

زنان معتادی که بعد از به دام اعتیاد افتادن تلاش می­کنند تا از ورطه آلودگی بیرون آیند ولی مشکلات بر سر راه آنان قرار گرفته که معمولا زنان معتاد موفق به ترک نمی­شوند شاید در حین ترک شاید هم بعد از ترک مشکلاتی برایشان پیش می­آید که تلاش آنان به شکست می­انجامد.

سوء مصرف موادمخدر موضوعی پیچیده و چند بعدی است که هر کدام از تحقیقات تنها قادرند به ابعادی از آن بپردازند . به نظر می­رسد تحقیقات انجام شده زمینه مناسبی برای تبین دقیق­تری از عوامل موثر برعود بیماری فراهم نکرده­اند.

سوءمصرف موادمخدر در جامعه ایران مساله­ای فراگیر و بحرانی شده است در سال 10% به تعداد مصرف کنندگان اضافه می­شود و رشد سوءمصرف­کنندگان تزریقی 30% است ( فصل نامه علمی پژوهشی  سوءمصرف موادمخدر سال دوم شماره 5 زمستان 1382 :ص 204 ). از دیگر سواین مسله شیوع بیماری­های عفونی مثل هپاتیت ، ایدز وخطرات وهزینهای اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد را افزایش داده است .

مساله سوء مصرف مواد در جهان امروز از جمله مسایل مهم واجتماعی است که در بیشتر کشورها به صورت مشکل عمده ای برای دولت­ها جلوه می­کند در حال حاضر بحران موادمخدر در کنار سه بحران اصلی دنیا یعنی بحران محیط زیست ، بحران تهدیداتمی وبحران فقر به عنوان مساله روز دنیا شده است.

از آنجایی که زنان وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را بر عهده  دارند و وجود مادر معتاد می­تواند آسیب جدی به همسر و فرزندان و در نتیجه جامعه وارد کند بنابرین لازم است اعتیاد زنان را به عنوان معضلی حاد بپذیریم و از سویی بر این پدیده شوم بیشتر تحقیق شود .

از آنجایی که پدیده­های اجتماعی اموری پویا هستند و در بستر زمان عوامل تاثیر گذار بر آن تغییر می یابد ، بررسی علمی مستمر و دقیق مسائل اجتماعی از جمله امری اجتناب ناپذیر است .

اعتیاد دارای جنبه های مختلف زیستی ، فیزیولوژیکی ، روانی و اجتماعی است شناخت آن مستلزم بررسی علمی دقیق از جنبه های مذکور است علیرغم اینکه تحقیقات زیادی درباره اعتیاد انجام شده است . آمار تحقیقاتی که اعتیاد زنان را به طور اخص مورد مطالعه قرار داده باشند بسیار کم می­باشد

اعتیاد به موادمخدر یکی از پیچیده ترین و بغرنج ترین آسیب های اجتماعی و از مصادیق عمده انحرافات اجتماعی محسوب می­شود که می­تواند پایه و اساس بسیاری از آسیب ها و معضلات اجتماعی در سطح جامعه واقع گردد و در صورت شیوع اعتیاد به موادمخدر در میان زنان جامعه­ای ، تباهی و آشفتگی و فروپاشی بنیادهای آن حتمی است.

دامنه تاثیرات سوء مصرف موادمخدر فرد، همسر ،فرزندان ، خانواده ودایره دوستان وهمکاران را نیز در بر گرفته وارزشها وهنجارهای جامعه را نیز در معرض خطر قرار می­دهد.بنابراین سوءمصرف مواد ریشه در نابسامانی­های اجتماعی وخانوادگی دارد وهمانگونه که درمان یک بیماری مستلزم شناخت علل بیماری است برای درمان سوء­­­مصرف مواد ومقابله با عود آن نیز باید ابتدا پی به علل آن برد واین امر جز با پژوهش­­های علمی امکان پذیر نیست.در صورت آشنایی با علل و عوامل مسله می­توان قدمی در جهت حل یا تعدیل آن برداشت .

متاسفانه اثر عوامل اجتماعی ، روانی و فرهنگی به درمان سوءمصرف مواد و عود آن چندان مورد توجه مراکز درمانی نبوده است و اکثر این درمانگران آمادگی­های فیزیولوژیک افراد را مد نظر قرار می­دهند این تحقیق قدمی است تا تاثیر عوامل اجتماعی در درمان و عود بیماری اعتیاد را برجسته تر نشان دهد.

و اهمیت کاربردی این تحقیق این است که نتایج آن می­تواند به برنامه­های حمایتی بیشتری از بیمارانی که تمایل به ترک کرده اند بینجامد و اینکه تامین زمینه های مساعدتر سلامتی این مجموعه از بیماران می­تواند به پیشگیری از آسیب­های مرتبط با این موضوع منجر شود .

[1] – Kaplan

[2] -Clean

[3] – Krchnr

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122