پايان نامه عوامل تاثير گذار بر تقلب در بين دانشجويان حسابداري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل تاثير گذار بر تقلب در بين دانشجويان حسابداري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل تاثير گذار بر تقلب در بين دانشجويان حسابداري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول – کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق 6
1-4 اهداف تحقیق 7
1- 5سئوالات تحقیق 8
1-6متغیرهای تحقیق 8 1-7فرضیه های تحقیق 9
1-7 فرضیه های تحقیق وش تحقیق 8
1-8 روش تحقیق 9
1-9جامعه وروش نمونه آماری 9
1-10قلمروتحقیق 9
1-11روش گردآوری اطلاعات 10
1-12چارچوب کلی تحقیق 10
فصل دوم – ادبیات،مبانی نظری وپیشینه تحقیق 11
2-1- مقدمه 12
2-2- مفهوم تقلب 12
2-2-1تقلب در مفهوم عام 12
2-2-2تعریف کلی و جامع تقلب 12
2-3انواع تقلب تحصیلی 13
2-4روشهای پیشگیری و کشف تقلب 13
2-4-1ساختار 14
2-4-2پیش بینی پذیری 14
2-5-تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی 14
2-6 علل موثر در شکل گیری تقلب و سرقت علمی در جامعه دانشگاهی 15
2-6-1عوامل فرهنگی 15
2-6-1-1ضعف ارزشهای اخلاقی 15
2-6-1-2راحت طلبی 15
2-6-1-3فقدان علاقه و انگیزه 16
2-6-1-4روابط به جای اصول و ضوابط 16
2-6-1- 5ضعف ایمان 16
2-6-2عوامل پژوهشی 16
2-6-2-1عدم تخصص کافی 16
2-6-2-2ناآگاهی از قوانین مربوطه 17
2-6-2-3ضعف نگارش 17
2-6-2-4ضعف ترجمه 17
2-6-3عوامل آموزشی 17
2-6-3-1آموزش محور بودن مدارس و دانشگاه ها 17 7
2-6-3-2کمیت بجای کیفیت 17
2-6-3-3 آموزش و اطلاع رسانی ناکافی 18
2-6-3-4اجباردرپژوهش 18 2-6-3-5 زمان 18
2-6-4 عوامل اجتماعی 18
2-6-4-1عدم کنترل و نظارت کافی 18 2-6-4-2 به روز نبودن قوانین 18
2-6-4-3 عدم تناسب نظام جرم و جزا 19
2-6-4-4- شکل گیری الگوهای غلط 19
2-6-5 عوامل اقتصادی 19
2-6-5-1کمبود بودجه و امکانات 19
2-6-5-2پیشرفت ابزار و تکنولوژی 19
2-7عوامل موثر بر ارتکاب تقلب و سرقت علمی 19
2-7-1 عوامل درونی 19
2-7-2 عوامل بیرونی 20
2-8مسائل مربوط به تقلب تحصیلی 21
2-9 انواع تقلب در آزمون 22
2-10دلایل تقلب 22
2-11چالش های ارزشیابی عملکرد تحصیلی 23
2-11-1 چالش های فنی 23
2-11-2 چالش های مهارتی 23
2 -11-3 چالش های اخلاقی 23
2-12بررسی عوامل تاثیر گذار بر تقلب تحصیلی 24
2-13 بررسی رابطه تقلب با جنسیت (دختر و پسر) 24
2-14 تقلب در میان دانشجویان حسابداری 25
2-15 تقلب از دیدگاه زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناختی 26
2-15-1 تبیین های زیست شناسی 26
2-15-2 تبیین های روان شناسی 27
2-15-3تبیین های جامعه شناختی 27
2-15-3-1 رویکرد کارکردی و ساختی 27
2-15-3-2نظریه آنومی 28
2-15-3-3 بی هنجاری تالکوت پارسونز 33
2-16مدل نظری پژوهش 34
بخش دوم 35
4- 1تحقیقات داخلی 36
4-2 تحقیقات خارجی 38
خلاصه 39
3-1مقدمه 41
3-2 روش تحقیق 41
3-3 جامعه آماری 42
3-4 حجم نمونه 42
3-5روش های نمونه گیری 42
3-6 اعتبار (روایی) 43
3- 7 قابلیت اعتماد (پایایی) 43
3-8 آماره های لازم جهت تجزیه و تحلیل داده ها 44
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
3-9-1 پردازش داده ها 45
3-9-2 تجزیه و تحلیل داده ها 45
3 -10 تحلیل رگرسیون 45
3-10-1 ضریب همبستگی 46
3-10-2 ضریب همبستگی اسپر من 47
خلاصه 47
فصل چهارم 48
4-1 مقدمه 49
4-2- یافته های توصیفی 50
4-2-1- جنس 50
4-2-2 وضعیت تاهل 51
4-2-3سن 52
4-2- 4تفکیک نمونه برحسب متغییر تقلب 53
-42-5تفکیک نمونه بر حسب متغییر عدم کنترل و نظارت 56
4-2-6 تفکیک نمونه بر حسب متغییر فقدان انگیزه و علاقه 57
4-2-7 تفکیک نمونه برحسب متغییر شکل گیری 58
4-2-8 تفکیک نمونه بر حسب متغییر راحت طلبی 59
4-2-9 تفکیک نمونه بر حسب متغییر ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی 60
4-2-10 تفکیک نمونه بر حسب سایر عوامل تقلب 62
4-3 یافته های استنباطی 63
4-3-1فرضیه اول 63
4-3-2 فرضیه دوم 64
4-3-3 فرضیه سوم 64
4-3-4 فرضیه چهارم 65
4-3-5 فرضیه پنجم 66
4-3-6 فرضیه ششم 67
خلاصه فصل 67
فصل پنجم 69
5-1مقدمه 70
5-2 یافته های پژوهشی 70
5-2-1 یافته های توصیفی 70
5-2-2 یافته های استنباطی 71
5-3 نتایج حاصل از همبستگی اسپرمن 73
5-4 بحث و نتیجه گیری 73
5-5 پیشنهادات ناشی از تحقیق 74
5-6 پیشنهادات برای تحقیق آتی 74
5-7 محدودیت های تحقیق 74
خلاصه 75
منابع و مآخذ 76
الف)منابع فارسی 76
ب )منابع انگلیسی 76
پیوست یک 79
چکیده 82

منابع و ماخذ:

الف ) منابع فارسی:

-اجاقی،ر ضوان و کیوان آرا چشمه سهرابی، مظفرو پایی، (1390) احمد تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی براساس یک تحقیق کیفی

ـ احمدی، حبیب (1384) جامعه‌شناسی انحرافات. تهران: سمت.

– ادريس عصمت(1377)، بررسي تأثيرتهديد تنبيه خفيف وشديد برنگرش نسبت به تقلب واقدام به آن دردانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر اهواز . پايان نامة كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز ، چاپ نشده .

– آشتاین، آلن راین،ای بایو، محمد پوریانسب، امیر (1384)، ساختار جامع برای کمک به تحلیل و کشف و پیگیری تقلب ، حسابدار رسمی، شماره هفتم، سال سوم.

ـ پویافر، محمدرضا (1390) آنومی و کجروی در جامعه در حال گذار ؛ مطالعه یک مسئله در شهر سمنان، فصلنامه نظم و امنیت اجتماعی، سال چهارم، شماره دوم.

ـ تنهایی، حسین ابوالحسن و عباسی اسفجیر، علی اصغر (1387) بررسی تأثیر اشتغال در فعالیت‌های روزمره بزهکارانه، فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، سال سوم، شماره سوم.

ـ توسلی، غلامعباس و فولادیان، احمد، (1389) ساخت اقتصادی ـ اجتماعی حاشیه‌نشینی و انحرافات اجتماعی، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال چهارم ، شماره یازدهم.

دواس، دي.اي (1383)، «پيمايش در تحقيقات اجتماعي»، ترجمه، هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني.

ـ دیلینی، تیم (1387)، «نظریه های کلاسیک جامعه شناسی»، ترجمه: بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ چهاردهم.

ـ رحیمی، محمد و ادریسی، افسانه (1389) بررسی عوامل مؤثر بر سرقت ، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، سال چهارم، شماره سوم.

– راموس ام بولو، قاسم (1382)، مسئولیت حساب رسان برای کشف تقلب، فصلنامه حسابرس، شماره 20.

رفیع‌پور، فرامرز (1385)، «تکنيک‌هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعی»، تهران: انتشار، چاپ چهاردهم.

ـ رفیع‌پور، فرامرز (1387)، «کندوکاوها و پنداشت‌ها»، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ هفدهم

ـ ساروخاني، باقر (1384)، «روش‌هاي تحقيق در علوم اجتماعي»‌، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

– سپهري نيا امير (1376)، تأثيرعزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش  آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمايي شهرستان شوش.  پايان نامة كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه  شهيد چمران اهواز .

ـ سلیمی، علی و داوری، محمد (1386) جامعه‌شناسی کجروی، ج یکم. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.

-سيد حسيني داوراني سيد وحيد (1383) ، نگرش دانشجويان پزشكي سال اول  تا ششم نسبت به  انواع خلاف دانشگاهي تقلب و سنجش فراواني  آن به  روش غير مستقيم .  پايان نامة دكتري پزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز ،چاپ نشده .

ـ شجاعی زند، علیرضا (1380)، «دین، جامعه و عرفی‌شدن: جستارهایی در جامعه‌شناسی دین»، تهران: نشر مرکز.

ـ شجاعی زند، علیرضا (1384)، «مدلی برای سنجش دینداری در ایران»، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1. 34- 66.

ـ شيولسون، ريچارد (1374)، «استدلال آماري در علوم رفتاري»، ترجمه: عليرضاکيامنش، جلد دوم، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي.

ـ کرایب، یان (1384) نظریه‌های اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست. تهران: نشر آگه، چاپ دوم.

ـ کلانتري، خليل (1387)، «پردازش و تحليل داده‌ها در تحقيقات اجتماعي ـ اقتصادي»، تهران: فرهنگ صبا.

-مرادي ولي اله ، سعيدي جم مسعود  (1380) ، بررسي علل گرايش دانشجويان به تقلب در امتحانات دانشجويان علوم پزشكي همدان در سال 1375  طب و تزكيه ، شمارة40

ـ محسنی، منوچهر (1390) جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی. تهران: طهوری، چاپ دوم.

ـ مساواتی آذر، مجید (1383) آسیب‌شناسی اجتماعی ایران. تهران: انتشارات فروزش، چاپ دوم.

ـ معیدفر، سعید (1379) جامعه‌شناسی مسایل اجتماعی معاصر در ایران. تهران: سرزمین ما.

ـ ممتاز، فریده (1381) انحرافات اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

-نخعي، نوری ، سيدحسيني سيدوحيد . بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در مورد تقلب امتحاني و فراواني نسبي آن . گامهاي .64-57 ،توسعه درآموزش پزشكي

-نعامي عبدالزهرا  (1372) ، بررسي تأثير تهديد به تنبيه خفيف و شديد بر  نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان پسر سال  سوم راهنمايي .  پايان نامة كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي  دانشگاه شهيد چمران اهواز ،چاپ نشده.

– نخعي نوذر ، نيك پور هادي (1384) ، بررسي نظرات دانشجويان پزشكي در  مورد فريبكاري پژوهشي در تدوين پايان نامه و فراواني نسبي 17-10 ، آن.  گامهاي توسعه در آموزش پزشكي .

– نيك پور هادي (1382) ، تعيين نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي نسبت به انواع تقلب در مراحل تدوين پايان نامه و سنجش فراواني آن به روش غيرمستقيم.  پايان نامةدكتري پزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

ب)منابع انگلیسی:

-Schmelkin LP, Gilbert K, Spencer KJ, Pincus HS, Silva R (2008). A multidimensional scaling of college students’ Perceptions of academic dishonesty. The Journal of Higher Education 79(5): 587-607.

– Niiya Y, Ballantyne R, North MS, Crocker J (2008). Gender, contingencies of self-worth, and achievement goals as predictors of academic cheating in a

controlled laboratory setting. Basic and Applied Social Psychology 30: 76–83.

– Ercegovac Z, Richardson JV (2004). Academic dishonesty, plagiarism included, in the digital age: A literature review. College & Research Libraries 65(4): 301-318.

– Park C (2003). In other (People’s) words: plagiarism by university students—literature and lessons. Assessment & Evaluation in Higher Education 28(5): 471-488.

-Supon V (2008). Teachers: Recognize Important Steps to Reduce Cheating, Journal of Instructional Psychology 35(4): 376-379.

 چکیده

همه ما با معنا و مفهوم تقلب آشنا هستیم گرچه تقلب می تواند به مصداق های زیادی تعمیم داده شود اما منظور ما تقلب در امتحانات درسی می باشد. تقلب رفتاری است غیر صادقانه طی طریقی است به غیر از شیوه شرافتمندانه و رسیدن به واقعیت و حقیقتی است غیر از طریق مشروع و نشان دادن خود با چهره ای وارونه و غیر صحیح. تقلب نوعی دزدی ادبی تعریف شده است که به تقلب در تکالیف اشاره دارد و با توجه به شرایط تکنولوزیکی این دسته از تقلب ها رو به افزایش است وسهم بیشتری از تقلب ها را تشکیل دهند.تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیراست که نظام های آموزشی از سالیان دور باآن روبرو بوده و هدف از این پژوهش تعیین نظرات دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن صورت گرفت . نمونه پژوهش شامل 103 نفر دانشجوی حسابداری بودند که در زمستان 92و بهار93 در مطالعه شرکت کرده اند. پرسشنامه در انتهای امتحان بین دانشجویان توزیع شد و نظرات خود را در مورد میزان تقلب بیان کردند این پژوهش شامل 5 فرضیه می باشد که هریک رابطه معنادار با تقلب تحصیلی دارند.ونتایج بدست  آمده از این تحقیق بیانگراین است که تقلب و فریبکاری تحصیلی پدیده ای است که رواج و شیوع آن در محیط های آموزشی انکار ناپذیر است .

واژگان کلیدی : تقلب تحصیلی ، فریبکاری، دزدی ادبی ، دانشجویان حسابداری

فصل اول كليات تحقيق

1-1ـ مقدمه

تقلب تحصیلی یک مشکل شایع و هشداردهنده در محیط های آموزشی است. پژوهش مک کاب و بوورس (1994) نیز نشان داده است 70 درصد دانشجویان دانشگاه حداقل یک بار تقلب کرده اند. به نظر می رسد این مشکل در سالهای اخیر و با ورود فناوری های جدید بیشتر شده است. (مک کاب و بوورس، 1994)تقلب یا فریبکاری پدیده ای فراگیر است که نظامهای آموزشی از سالیان دور با آن روبرو بوده و از بابت آن هزینه های زیادی را متحمل شده اند. این پدیده به عنوان یکی از عوامل مهم تهدید کننده یادگیری فراگیران مطرح و اغلب میان دانشجویان به اندازه ای فراگیر است که اکثر آنها نوعی بی صداقتی تحصیلی را در طول دوران تحصیل خود گزارش نموده اند. اگر چه در مورد میزان شیوع تقلب نمی توان درصد مشخصی را تعیین کرد. پژوهش های متعدد در کشورهای مختلف نشان داده اند تقلب خاص یک دوره تحصیلی، یک دانشگاه و یک کشور نبوده و در تمامی دنیا دیده می شود. از سوی دیگر نرخ تقلب درسی سال گذشته به طور منظم در حال افزایش بوده و با پیشرفت فناوریهای جدید به حدی شایع شده که                می توان آن را معضلی همه گیر دانست.

پژوهش حاضر، در پنج فصل انجام می گیرد. فصل اول به طرح مقدمات و کليات پژوهش مي‌پردازد. در اين فصل به بيان مسأله پژوهش، ضرورت و اهميت پژوهش و اهداف پژوهش اشاره شده است. فصل دوم به بررسي منابع و تدوين چهارچوب نظري پژوهش اختصاص دارد. فصل سوم به مباحث روش‌شناختي و فني پژوهش مي‌پردازد. در اين فصل به بيان روش پژوهش، فرضيات و متغيرهاي مرتبط، تعريف نظري و عملياتي آن‌ها، طرح تحقيق، مباحث مرتبط با نمونه‌گيري، اعتبار و پايايي و . . . اشاره شده است. در واقع اين فصل تمهيدات به‌کار گرفته شده براي ورود به ميدان تحقيق را تشريح مي‌نمايد. فصل چهارم از چند بخش تشکيل خواهد شد. توصيف و توزيع پاسخگويان، توصيف متغيرهاي مستقل و وابسته پژوهش و همچنين همبستگي بين شاخص‌هاي متغیر مستقل و وابسته مکمل اين فصل هستند. فصل پاياني، حاصل بازبيني مجدد کلّ پژوهش و گره‌زدن بخش‌هاي مختلف آن با هم، به منظور نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادها بر اساس يافته‌هاي پژوهش است.

1ـ2ـ بيان مساله

روش های غیر اخلاقی مانند تقلب به یکی از عادات معمول دانشجویان اکثر دانشگاههای جهان بدل شده که این امر بیش از پیش باعث ایجاد نگرانی در روند تحصیلی و شغلی شده است. به گزارش مهر، دانشجویان امروزه در جامعه‌ای رشد می‌کنند که ارزشهای اخلاقی کمرنگ و همین عامل باعث افزایش بروز رفتارهایی مانند تقلب شده است. تحقیقات نشان داده که رابطه مستقیمی میان تقلب دانشجویان در دانشگاهورفتارهای غیر اخلاقی در محیطهای کاری وجود دارد به طوری که بین 82 تا 93 درصد دانشجویان متقلب بعدها در محیط کار هیچ پیشرفت شغلی نداشته و یا حتی از کار اخراج می‌شوند.دانشجویان متقلب از جمله افرادی هستند که بعدها در محیط کاری مشغول بازی‌های کامپیوتری بوده،  برای انجام امور شخصی وبگردی کرده و مدت زمان طولانی از زمان کاری خود را مشغول صحبت با تلفن هستند. تفکر غلط تقلب در واقع بین سنین 12 تا 14 سالگی شکل می‌گیرد زمانی که دانش آموزان برای کسب نمره بهتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.بر اساس بررسی‌هایی که طی سه سال توسط محققان دانشگاه دوک انجام شد رفتارهای نادرستی مانند تقلب در میان دانشجویان دانشگاههای سراسر جهان به خصوص دانشجویان دختر بیش از پیش رو به افزایش بوده و به طور کلی طی 65 سال گذشته سه برابر شده است. به طور مثال در سال 2002 حدود 75 درصد از دانشجویان دختر دانشگاههای آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا اعلام کردند که حداقل یک بار در طول تحصیل تقلب کرده‌اند. براساس گزارش CNN 75 درصد از دانشجویانی که در امتحانات به تقلب متوسل می‌شوند در دوره دبیرستان به طور حرفه‌ای تقلب کرده و این امر را رفتاری کاملا عادی می‌دانسته‌اند. این در حالیست که آمار تقلب در میان دانشجویان اکثر دانشگاههای جهان از  23 درصد در سال 1941 به 70 درصد در سال 2005 افزایش پیدا کرده است.طی سالهای 2002 تا 2005، 50 هزار دانشجو از 60 دانشگاه آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند که مشخص شد حدود 70 درصد آنها چندین بار برای کسب نمرات بالا و گرفتن نمره قبولی تقلب کرده‌اند.در نظرسنجی که از دانشجویان دانشگاه های آمریکا انجام شد 24 درصد از دانشجویان رشته حسابداری، 25 درصد از دانشجویان رشته بازاریابی، 64 درصد از دانشجویان رشته مدیریت و 45 درصد از دانشجویان رشته بازرگانی برای حل تکالیف و گرفتن نمره قبولی به تقلب روی آورده‌اند.بر طبق یافته‌های محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمار نشان می‌دهد که تقلب در بین دانش آموزان و دانشجویان آمریکایی در 50 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و به دلیل نبود برخوردهای جدی از سوی مقامات مسئول آمار دانشجویان متقلب روز به روز بالاتر می‌رود.یکی از اساتید دانشگاه کانزاس معتقد است افکار عمومی بر این باورند که دانشجویان بیشتر به دلیل نداشتن            مهارت های کافی تقلب می‌کنند اما تحقیقات نشان داده که بیش از 30 درصد این دانشجویان از معلومات کافی برخوردار بوده اما ترجیحا برای گرفتن نمرات بالاتر تقلب می‌کنند.دانشجویان رشته حسابداری،  ریاضی، علوم کاربردی، آمار و مهندسی بیشترین آمار تقلب را در بین دانشجویان آمریکایی دارند.بر اساس آماری که برای اولین بار از 1815 دانشجو در دانشگاه های فرانسه گرفته شد 70.5 درصد از دانشجویان اعتراف به تقلب در امتحانات کردند که از میان این تعداد 35.6 درصد بطور معمول در دوران مدرسه نیز تقلب می‌کردند.براساس یافته محققان فرانسوی، تقلب در بین دانشجویان این کشور متاسفانه تبدیل به یک عادت شده و شایعترین روشهای تقلب این دانشجویان استفاده از موبایل و بردن برگه‌های کوچک تقلب سر جلسه امتحان است.اکثر دانشجویان دلیل تقلب خود را حجم بالای مباحث درسی و نداشتن انگیزه برای یادگیری این مطالب اعلام کردند. مقامات مسئول دانشگاههای فرانسه اجازه دارند برای دانشجویان متقلب یک ماه تا پنج سال محرومیت از تحصیل در نظر بگیرند.در کنفرانسی که سال گذشته با موضوع “افزایش تقلب در سیستم آموزش عالی انگلیس” برگزار شد مشخص شد که یک چهارم دانشجویان دانشگاه های انگلیس در امتحانات خود تقلب کرده و از این تعداد تنها سه درصد حین تقلب شناسایی شده و با آنها برخورد جدی و قانونی شده است.به گفته یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه منچستر: تقلب در دانشگاه های انگلیس امری عادی بوده و بیشتر دانشجویان به دلیل بالا بودن شهریه ها، فشار مالی و ترس از محرومیت تحصیلی اقدام به تقلب می‌کنند.بر اساس گزارش روزنامه ورسیتی، تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه کمبریج نیز دست به تقلب زده و در بین رشته‌های مختلف، دانشجویان رشته حقوق با آماری حدود 62 درصد در رده بالاترین دانشجویان متقلب قرار گرفتند.فریب کاری و تقلب در سیستم آموزشی سابقه ی طولانی دارد و همواره از معضلات نظام آموزشی بوده است زیرا هزینه زیادی را برای برای نظام های آموزشی دارند و از عوامل مخل در یادگیری فراگیر است، همچنین بین دانش آموزان و دانشجویان فراگیر است و با رشد تکنولوژی وسائلی مانند دوربین های مداربسته برای جلوگیری از تقلب به کار می روند اما از طرف دیگر راه های جدیدتری برای تقلب به وجود می آورند.

تقلب آموزشی انواع متفاوتی دارد در یک دسته بندی کلی، تقلب را می توان به تقلب در آزمون ها و تقلب در تکالیف طبقه بندی کرد. عوامل بسیار بر تقلب درسی تأثیر می گذارند و دسته بندی های متفاوتی انجام شده است، برای مثال جردن و رتیگر در اثری، ارتباط بین مذهب، انگیزه و تقلب دانشگاهی : مطالعه آزمایش طبیعی، عوامل تأثیر گذار بر تقلب را به عوامل فردی مانند سن ، جنسیت، معدل و…، و عوامل   زمینه ای مانند سیاست های آموزشی تقسیم کرده اند. البته تقلب در حوزه حسابداری و عوامل آن بسیار متفاوت است در جایی عوامل تأثیرگذار بر تقلب حسابداری را به عوامل، فشار و سختی کار، فرصت های بدست آمده و توجیه عقلی تقسیم کرده اند. ولی آنچه که ما در این جا در پی بررسی آن هستیم بررسی رابطه ی عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب بین دانشجویان حسابداری است. تقسیم بندی دیگری که از آن استفاده خواهیم کرد عوامل موثر بر ایجاد تقلب را اینگونه می نویسد: ویژگی های دانشجویان، عوامل مربوط به استقرار آموزشی، هزینه کشف تقلب، احتمال کشف و … می باشد. در این جا می خو.اهیم تا رابطه ی بین آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.و نشان دهیم که بین این عوامل رابطه ای وجود دارد یا خیر؟آیا می توان به حذف یک عامل به کاهش بیشتر میزان تقلب کمک کرد؟

قصد داریم این عوامل و رابطه بین آنها را بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقيقات  گیلان مطالعه کنیم، دانشجویان رشته حسابداری را از آن رو انتخاب کردیم که فریب کاری و تقلب در دوران دانشجویی می تواند زمینه ای برای تخلف در آینده شغلی آنها باشد و از آنجا که به احتمال زیاد شغلی متناسب با رشته تحصیلی شان خواهند داشت، امور مالی و حساب های اقتصادی شرکت ها و سازمان ها و حتی مردم عادی در دست آنها خواهد بود، و میزان تقلب بین آنها می تواند به عنوان فاکتوری درخور توجه برای پیش بینی میزان تخلفات شان در آینده باشد، افرادی که در دوران تحصیل تقلب کرده اند احتمال بیشتری دارد که در شغلشان نیز تخلف کنند؟. مسئله اصلی ما در این تحقیق این است که چه عواملی بر میزان تقلب در بین دانشجویان رشته حسابداری تاثیر دارند؟

1ـ3ـ اهميت و ضرورت پژوهش

به صورت کلی تقلب کردن اثرات منفی بسیاری بر جامعه ای که در آن صورت می گیرد می گذارد اثراتی مانند کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش فساد، ناکار آمدی و… در محیط آموزشی نیز اثرات منفی مانند اختلال در نظم، عدم یادگیری مناسب و با کیفیت، بی عدالتی، فراگیری و از بین رفتن قبح و زشتی عمل و … اما مشخصاً آنچه ما قصد مطالعه آن را داریم از آن رو اهمیت دارد که، تقلب در گذشته می تواند پیش بینی کننده قوی برای تقلب در آینده باشد. بنابراین، چنانچه دانش آموزان حسابداری که در آینده حسابداران مملکت خواهند بود به اعمال اخلاقی در دانشگاه متعهد نباشند مشکلات عدیده ای پیش خواهد آمد. بر اساس تأثیر تقلب بر کیفیت نظام تحصیلی، این امر می تواند بر ارزیابی سهام سرمایه بشر مؤثر باشد، زیرا این امر تنها وابسته به کیفیت و کمیت تحصیلات می باشد. افرادی که آزمون ها و تکالیف خود را با فریب کاری و تقلب انجام  داده اند مطمئناً به اندازه افرادی که تقلب نکرده اند مهارت و دانش کافی ندارد و از طرف دیگر تخلف در امتحانات و در محیط آموزشی می تواند زمینه ای برای تخلفات کاری باشد و از آنجا که دانشجویان حسابداری شغل آینده شان بسیار حساس است و با حساب های مالی شرکت ها و موسسات سر و کار دارند و بستر خوبی برای تخلفات مالی وجود دارد بررسی تقلب در بین دانشجویان رشته حساب داری ضرورت می یابد. حسابداران باید امین مردم باشند و نیاز دارند تا اعتماد اجتماعی و فردی را نسبت به خود جلب کنند و اگر این گونه نباشد اقتصاد هر بنگاه اقتصادی که زیر بنای آن نیز هست از بین خواهد رفت و به نابودی منجر خواهد شد. بنابراین ضروری و مهم است که به بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار بر تقلب، به عنوان پیش بینی کننده ای برای تخلف درآینده، در بین دانشجویان رشته حسابداری بپردازیم.

1ـ4ـ اهداف پژوهش

بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

بررسی رابطه بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو میزان تقلبدر بین دانشجویان

بررسی رابطه بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان

بررسی تعیین رابطه بین راحت طلبی دانشجویان و میزان تقلب در بین دانشجویان

بررسی تعیین رابطه بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

1-6 متغییر های تحقیق

الف)متغییر مستقل این مدل عبارتند از:

عدم کنترل و نظارت عبارتند از : نبود فعالیتی منظم که ضمن آن نتایج مورد انتظار در قالب استاندارد های انجام عملیات معین نمی شود .

شکل گیری روابط: پوشیده شدن کاری یا روابطی

انگیزه و علاقه :تحریک و ترغیب و سبب و باعث شدن در چیزی

ضعف ایمان :سستی و ناتوانی و خلاف قوت در ایمان

ب) متغییر وابسته این مدل عبارتند از:

تقلب: تقلب اصطلاحی است که برای توصیف فرایند فریب دادن و اعتماد و نیرنگ برای به دست آوردن نوعی سود از دیگران که معمولا سود اقتصادی است بکار برده می شود. به عبارت دیگر اصطلاحی عام و دربر گیرنده همه استعداد یک فرد است که او را قادر می سازد تا با به کار گیری  مهارت خود مزایایی را با ارائه نادرست اطلاعات به دیگران بدست آورد .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122