پايان نامه عوامل مؤثر بر پذيرش نوغانداري در استان گيلان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل مؤثر بر پذيرش نوغانداري در استان گيلان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل مؤثر بر پذيرش نوغانداري در استان گيلان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- هدف کلی 5
1-4-2- اهداف اختصاصی 6
1-5- محدوده‌های تحقیق 6
1-5-1- محدوده مکانی 6
1-5-2- محدوده زمانی 6
1-5-3- محدوده موضوعی 6
1-6- تعریف واژگان کلیدی 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول
2-1- مروری بر فعالیت نوغانداری 9
2-1-1- مقدمه 9
2-1-2- نوغانداری و تولیدات آن 9
2-1-3- سابقه نوغانداری 10
2-1-4- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران
بخش دوم 11

2-2- پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی 14
2-3- پیش‌نگاشته‌ها 16
2-4- مبانی نظری تحقیق 26

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 29
3-2- محدوده جغرافیایی تحقیق
3- 3- نوع تحقیق 29
31
3-4- جامعه آماري تحقيق 32
3-5- روش نمونه¬گيري 32
3-6- برآورد حجم نمونه‌ها 32
3-7- روش گردآوري داده‌ها 33
3-8- ابزار پژوهش
3- 9- متغيرهاي تحقيق 33
34
3-9-1- متغير مستقل 34
3-9-2- متغير وابسته 34
3-10- فرضیه‌های تحقیق 34
3-11- روش¬هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 34
3-11-1- آمار توصيفي 35
3-11-2- آمار استنباطي 35

فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
4-1- مقدمه 37
4-2- تجزیه و تحلیل داده¬ها (آمار توصیفی) 37
4-2-1- منطقه 37
4-2-2- جنس 38
4-2-3- سن 38
4-2-4- تعداد افراد تحت تکفل 39
4-2-5- سابقه نوغانداری 40
4-2- 6- میزان تحصیلات 40
4-2-7- فعالیت‌های غیرنوغانداری 41
4-2-8- درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرنوغانداری 42
4-2-9- درآمد حاصل از نوغانداری 42
4-2-10- تعداد تلمبار 43
4-2-11- نوع مالکیت تلمبار 44
4-2-12- مساحت تلمبار 44
4-2-13- تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده (1392) 45
4-2-14- نوع تلمبار 45
4- 2-15- مساحت توتستان
4- 2-16- مالکیت توتستان 46
46
4- 2-17- دسترسی به روش درختکاری در توتستان 47
4-2-18- نحوه آشنایی با نوغانداری 47
4-2-19- علت فعالیت نوغانداری 48
4-2-20- برخورداری از خدمات بیمه 48
4-2-21- فروش تضمینی پیله تر تولیدی 49
4-2-22- مرجع مورد تمایل نوغاندار برای فروش پیله 49
4-2-23- شرایط عرضه به بازار 49
4-2-24- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه‌های شخصی نوغاندار
50
4-2-25- میزان درک نوغاندار از روش‌های نوین ارائه شده توسط مروجین 51
4-2-26- استفاده از تسهیلات بانکی 51
4-2- 27- شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری 52
4-2-28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار 52
4-2-29- تاثیر مروجان در تصمیم نوغانداران برای پرورش کرم ابریشم 53
4-2-30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90 53
4-2-31- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران 54
4-2-32- تخریب توتستان 54
4-2-33- ميزان آشنايي با نوغانداري 55
4-2-34- راه‌های کسب اطلاع درباره نوغانداری 56
4-2-35- علاقه‌مندی به نوغانداری 56
4-2-36- درآمدزایی نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش 57
4-2- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی 58
4-2-38- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با امکانات نوغانداری 58
4-2-39- دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری 59
4-2-40- تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار 60
4-2-41- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری 61
4-2-42- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری 61
4-2-43- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده 62
4-2-44- سابقه نوغانداری کشاورزان غیر نوغاندار 62
4-2-45- امکانات نوغانداری کشاورزان غیرنوغاندار 62
4-2-46- عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری از دیدگاه نوغانداران و غیرنوغانداران
63
4-3- بخش آمار استنباطی 63
4-3-1- همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 64
4-3-3-1- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و منطقه مورد فعالیت 64
4-3-3-2- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و جنسیت 64
4-3-3-3- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تحصیلات 64
4-3-3-4- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری 65
4-3-3-5- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار 65
4-3-3-6-همبستگی بین پذیرش نوغانداری و درآمدزایی آن با توجه به کوتاهی زمان پرور 65
4-3-3-7- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار 66
4-3-3-8- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و شیوه های پرورش ارائه شده توسط مروجین 66
4-3-3-9- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و دلایل عدم شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری
66
4-3-3-10- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار 67
4-3-3-11- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری 67

4-3-3-12- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با فعالیت¬های نوغانداری67

4-3-3-13- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده 68
4-3-3-14- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و راه‌های کسب اطلاع از نوغانداری 68

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات
5-1- مقدمه 75
5-2- محدودیت تحقیق 75
5-3- نتیجه‌گیری و بحث 75
5-4- پیشنهادات 79

منابع 81
پرسشنامه‌ها 88
چکیده انگلیسی 95

منابع

آبیار، ن.(1381). بررسیعوامل مؤثر بر توسعه کشت سویا در استان گلستان، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 38،صفحات 82-68.

اصلاح عربانی، ابراهیم (1387) کتاب گیلان، چاپ اول، سال پنجم، انتشارات گروه پژوهشگران ایران، صفحات 1413 و 1793.

اعتباری، ا.(1369). اصول نوغانداری (کشت توت و پرورش کرم ابریشم)، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران.

اقبالی، م.( 1382). آموزش نوغانداری، چاپ دوم، طرح تحقیقات، آموزش و ترویج نوغانداری، وزارت جهاد کشاورزی.

امیرنژاد، ح. و رفیعی، ح. (1388). بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران، علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، سال سیزدهم، شماره 48، صفحات 338-329.

باقری، ا. و ملک محمدی، ا. (1384). رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیل، مجله علوم کشاورزی ایران، سال 36، شماره 6، صفحات 1488-1479.

پزشکی راد، غ.، مسائلی، م و یعقوبی، ج. 1385. بررسي عوامل اجتماعي موثر بر پذيرش مبارزه تلفيقي عليه كرم ساقه خوار برنج توسط كشاورزان استان اصفهان. مجله علوم كشاورزي ايران. 37(2)، شماره 1، صفحات 33-27.

پزشکی راد، غ.، تاجر، م. و رضایی مقدم، ک. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره 4، صفحات 530-523.

پورحسین، م.( 1381). بررسی وضعیت و کیفیت پرورش کرم ابریشم در مناطق مختلف ایران، گزارش طرح پژوهشی، شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران.

تبرایی، م. و حسن‌نژاد، م. (1388). بررسی عملکرد و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرایند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، سال 23، شماره 1، صفحات68-59.

جوانشیر، ک.( 1374). توت برای ابریشم و ابریشم های بدون توت، انتشارات دانشگاه تهران.

چرم‌چیان لنگرودی، م. و چیذری، م. (1385). بررسی رابطه بین نیازهای آموزشی و ویژگیهای نوغانداران در استان گیلان. مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی، سال 12، صفحات 766-755.

حسيني مقدم، س. ح.(1384). اصول پرورش كرم ابريشم (کتاب) .انتشارات دانشگاه گيلان .

خاکی، غ. (1387). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات بازتاب، چاپ سوم، تهران.

دلاور، ع. (1370). روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ سوم، تهران.

دیلمی، ا. 1383. صنعت کرم ابریشم، ارزآوری و اقتصاد داخلی. نشریه حمایت.

دین‌پناه، غ.، چیذری، م. و بدرقه، ع.(1388). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی توسط گندم‌کاران شهرستان اصفهان، مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال سوم، شماره 9، صفحات 116-103.

راهی،م.(1390). بررسی تأثیر سیاستهای حمایتی دولت بر فعالیت نوغانداری در استان گیلان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان.

شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران.(1387). آیین نامه ساماندهی نوغانداری.

شفیعی، ل. (1386). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه کاشت زیتون در استان کرمان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره 15، صفحات 22-1.

صدیقی، ح. و احمدپور کاخک، ا. (1384). سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان (مطالعه موردی شهرستان گناباد)، مجله علوم کشاورزی ایران، سال 36، صفحات 699-659.

صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران. 1369. پیشینه و اهمیت اقتصادی و اجتماعی نوغانداری.

صیداوی، ع. و بیژن نیا،ع.( 1383). نوغانداری، پیشینه و وضعیت کنونی در جهان، ماهنامه سنبله، شماره های 136 و 137.

صیداوی، ع.( 1379). بررسی ضرورت و نحوه تشکیل تعاونی‌های نوغانداری، طرح پژوهشی، اداره کل

تعاون استان گیلان.

صیداوی، ع. بیژن نیا، ع و راهی،م.( 1385). نوغانداری، توسعه و اشتغال، ماهنامه سنبله، شماره های 151، 152 و 154.

عین‌اللهی احمدآبادی، م. (1387). عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گندم‌کاران استان زنجان، مطالعه موردی شهرستان خدابنده. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 63، 70-51.

کانتی پل، ب. (1993). عوامل مؤثردر پذیرش یک نوآوری، آموزش جغرافیا، سال چهارم، شماره 53، صفحات 17-11.

کشاورز، ف.، اللهیاری، م.ص.، آذرمی سه‌ساری، ذ. و خیاطی، م. (1389). عوامل مؤثر بر عدم پذیرش کشت ارقام برنج پرمحصول در میان کشاورزان استان گیلان. مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 4، صفحات 112-100.

کیانی‌راد، ع. (1389). سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی. باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور (pnu-club.com).

گل‌محمدی، ف. و دادرس‌مقدم، ع. (1388). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی، همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری.

مرکز تحقیقات ابریشم کشور.( 1385). برنامه جامع تحقیقات ابریشم کشور.

مظهری، م. و پارساپور، خ. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت کلزا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، سال 25، شماره 4، صفحات 419-410.

ملک محمدی، ا. و حسینی‌نیا، غ. ح (1379) انگیزه های مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی و ترویجی در استان فارس، مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 31، صفحات 54-39.

ناظر عدل، ک.( 1368). نگهداری کرم ابریشم و کاشت نهال توت، انتشارات عمیدی. تبریز.

نورحسینی نیاکی، س.ع. و اللهیاری، م.ص. (1389) عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در استان گیلان، مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شماره 3، صفحات 51-35.

نورحسینی نیاکی، س.ع. و بایگان، ز. (1389) پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه‌خوار برنج در منطقه طوالش، پنجمین همایش ملی ایده‌های نو در کشاورزی.

وزارت کشاورزی (1373). پرورش کرم ابریشم (از سری کتب A.O)، ترجمه کارشناسان شرکت پرورش کرم ابریشم ایران.

همایونی‌فر، م. و ملک‌دار، م. (1384) بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال پنجم، شماره 4، صفحات 122-114.

 

Alamgir Hossain, S. M. and Crouch, B. R.(1992).Patterns and determinants of adoption of farm practices: Some evidence from Bangladesh. Agricultural System, 38, 1-15.

Azizyan, A. (2011). Armenia national sericulture development plan, 5th BACSA international conference seriprodev.

Balu, V. (2005). Indian Sericulture at crossroad,The 20th congress if the Internatioanal Sericultural Commission. Bangalore, India. , 181-186.

Bartlett, J. E.; J. W. Kotrlik & C. C. Higgins (2001), Organizational research:Determining appropriate sample size in survey research,InformationTechnology,Learning, and Performance Journal, 19(1),43- 50.

Bellemare, M.F. and Barrett, C.B. (2004). An ordered tobit model of market participation: Evidence from Kenya and Ethiopia, online in http://Econpapers.hhs.se

Boahene, K., Snijders, T. A. B., & Folmer, H. (1999). An integrated socioeconomic analysis of innovation: The case of hybrid cocoa in Ghana. Journal of Policy Modeling, 21(2), 167-184.

Charmchian Langerodi, M., Malakmohammadi,I., Chizari, M. and Seidavi ,A. (2011).Comparing sericulture extension models for silkworm cocoon production management in Iran.African Journal of Business Management. 5(22), 9607-9615.

Doss, C.R. (2006).Analyzing technology adoption using microstudies: limitations, challenges, and opportunities for improvement.Agricultural Economics.34(3), 207–219.

Drost, D., Long, G. Wilson, D., Miller, B. G. and Campbell,W.(1996). Barriers to adopting sustainable agricultural practices, Journal of Extension, 36(6). Online.

FAO (2009). Reviwe of basic food policy, food and agricultural organization.Roma.

Ganpat, W.G. and Bholasingh, D. (1999). Attitudes of farmers toward farming in Trinidad, Journal of International Agricultural and Extension Education, 6(3), 33-38.

Geetha,G.S. and Devi R.G. (2008). Technology adoption and training needs of sericulture farmers – A case study in NGO. Indian Journal of Agricultural Research, 42, 157-163.

Gowda, R.V. Praveena, Murthy,A.N.N. and Muniraju,E. (2011).Technology adoption in sericulture management in India, IUP Journal of Operation Management.10, 51.

Harper, R.L. and Sheafer,W. (1990). New technology adoption and important factors on it, American Journal of Agricultural Economics,68, 581-593.

Iqbal, M., Bashir, A., & Farooq, U. (1999). Factors affecting the adoption of hybrid maze varieties in the irrigated Punjab. International Journal of Agriculture &Biology, 1(3), 149-151.

Joshi, G., & Pandy, S. (2005, October). Effects of farmer’s perception on the adoption of modern rice varieties in Nepal. Conference on International Agricultural Research for Development, Stuttgart-Hohenheim. 11-13.

Kapanda, K., Matiya, G., N’gong’Ola, D. H., Jamu, D., & Kaunda, E. K. (2005). A legit analysis of factors affecting adoption of fish farming in Malawi: A case study of MchinjiRural Development Program. Journal of Applied Sciences, 5(8), 1514-1517.

Kasa, E. (2005).Sericulture and Community Development in the context of Globalisation: an Empirical Evidence of a Village, National Seminar on Changing Perspectives of Rural Development: Emerging challenges in the Context of Globalization, Osmania University, Hyderabad, India.

Mcnamara, K. (1991). Factors affecting peanut producer adoption of Integrated Pest Management. Applied Economic Perspectives and Policy. 13(1), 129-139.

Negasa, A.N. and H.O. Zapata (1995). Adaption of corn cropping and the effects new technology on it, Southern.Journal ofAmerican Agricultural Economics Association,24(2),35-51.

Oladele, O.I. (2005). A tobit analysis of propensity to discontinue adoption of agricultural technology among farmers in southwestern Nigeria. Journal of European Agriculture, 6 (3), 249-254.

Pamela, S.A.W., Wynne, H.J. Ploeger, H.W., and Leonard, D.K. (2003). Path analysis of subsistence farmer’s use of veterinary services in Zimbabwe. Journal of Preventive Veterinary Medicine.61,339- 358.

Perera, M. S., Sivayoganathan, C., & Wijeratne, M. (2003). Technical knowledge and adoption of farming practices to farmer level extension communication of out grower farmers of Sri Lanka sugar industry. Sugar Technology Journal, 5(3), 121-129.

Pourhossein, M. (2003). Investigation of position and quality of silkworm rearing in different regions of Iran. Iran Silkworm Research Center.

Reddy, N. A. (1989). Farm Supply Response Paddy: A case study of Andhrapradesh, Indian Journal of Agriculture Economics, 44(4), 444-447.

Riley, D. G., Edelson, J. V.,Roberts, R. E. Roe, N.  Miller, M. E., Cuperus, G. and Anciso, J. (1998). Integrated Pest Management in Cucurbit Crops in South-Central USA: Pest Status, Attitudes toward IPM and a Plan for Implementation, Journal of Extension. 36(4). Online.

Schade, J. & Schlag, B. (2000). Acceptability of urban transport pricing. VATT Research Report. No 72. Helsinki

Tzenov, P.I. and Grekov, D.F. (2007). Bulgaria national sericulture development plan, The Black, Caspian Seas and Central Asia Association (BACSA).

Wetengere, K. (2009). Socio-economic factors critical for adoption of fish farming technology: The case of selected villages in Eastern Tanzania. International Journal of Fishery and Aquaculture, 1(3), 028-037.

چکیده

این تحقیق تلاش کرده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را بررسی نموده، دلایل عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد واکاوی قراردهد. بدین منظور جامعه نوغانداران مناطق لنگرود و شفت با توجه به اهمیت این دومنطقه در نوغانداری استان، با دارا بودن بیشترین خانوار نوغاندار بعنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شد. براساس تعداد افراد جامعه (4187N=) تعداد نمونه محاسبه گردید(198n=) و به تبع آن تعداد افراد گروه دوم مورد مطالعه که شامل کشاورزان غیرنوغاندار این مناطق بودند نیز مشخص شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌هایی که سؤالات آنها براساس اهداف تحقیق، مطالعات پیشین و با همکاری کارشناسان مربوط طراحی گردیده بود جمع‌آوری شد. به منظور بررسي ويژگي­هاي فردي شامل سن افراد مورد مطالعه، سابقه فعاليت در نوغانداري، تعداد افراد تحت تكفل، ميزان تحصيلات، مساحت توتستان ها، تعداد تلمبار ونوع مالكيت آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فعالیت نوغانداری و نیز فعالیت­های غیر نوغانداری به تناسب موضوع از آماره‌هاي توصيفي مانند فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار، واريانس وغیره استفاده گرديده، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی ارایه شد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسي اهداف تحقيق وآزمون فرضيات آن، به تناسب موضوع و با توجه به متغیرهای پژوهش آزمون کای اسکوئر، آزمونt دو گروه مستقل، ‌آزمون U من ویتنی ‌و آزمون دوجمله‌ای مورد استفاده قرار گرفت. علاوه براین تعدادی از پرسش­ها که عموماَ مربوط به تأثیر سیاست­های حمایتی بر پذیرش نوغانداری بود با استفاده از مقیاس لیکرت اندازه­گیری گردید. نتایج تحقیق نشان داد تمامی ویژگی‌های فردی غیر از جنسیت یعنی سن، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات، سابقه نوغانداری و نیز ویژگی‌های فنی، اقتصادی و آموزشی همچون نوع مالکیت تلمبار، درآمدزا بودن نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی، تمایل به بازسازی تلمبار، تمایل به شرکت در کلاس‌های نوغانداری و نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری با پذیرش نوغانداری دارای رابطه متقابل می‌باشند. همچنین بررسی‌ها نشان داد در مورد تأثیر تمامی سیاست‌های حمایتی یعنی اعطای وام و تسهیلات برای بازسازی و ساخت تلمبار، بیمه پرورش کرم ابریشم، آموزش و ترویج نوغانداری و فعالیت‌های مرتبط، توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله بین دو گروه مورد بحث تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج تمامی سیاست‌های حمایتی برشمرده شده بر پذیرش نوغانداری مؤثر بوده‌اند. با این حال  توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله در هر دو گروه نوغاندار و غیر نوغاندار بیشترین تأثیر را در پذیرش نوغانداری داشته است.

واژگان کلیدی: پذیرش،  نوغانداری، گیلان

فصل اول

مقدمه

تولید بیشتر، توزیع عادلانه ثروت، به دست آوردن سطح معیشت بالاتر و تأمین زندگی آسوده‌تر، هدف عمومی جوامع کنونی است که هریک به اشکال گوناگون در پی تحقق آن هستند (کشاورز،1389). عموماّ در کشورهای درحال توسعه، ساختار و اساس توسعه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه کشاورزی است. بنابراین کشورهایی که اساس آنها بر کشاورزی استوار است مزیت نسبی بیشتری در تولید دارند (کیانی راد،1389).

نوغانداری و تولید فراورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند در کنار سایر فعالیت‌های کشاورزی در یک دوره کوتاه‌مدت درآمدی را عاید خانوارهای روستایی نماید. وجود شرایط اقلیمی و امکانات مساعد توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم در ایران و اشتغال‌زایی این فعالیت در بهره‌گیری از بیکاری‌های پنهان و نیروهای متمرکز در روستا از یک سو و گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از سوی دیگر، می‌تواند درجهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشاورزان مؤثر باشد (راهی، 1390).

سیرتاریخ نوغانداری در ایران با سابقه دیرینه‌اش نشان می‌دهد که این حرفه طی دوره‌های مختلف و در مواجهه با موانع و مشکلات گوناگون هیچگاه ازبین نرفته و فراموش نگردیده بلکه همچنان افتان وخیزان مسیر خود را طی نموده‌است.

تاريخ كهن ابريشم جهان گواهي موثر بر حضور ايرانيان در توليد و تجارت اين محصول و توليد بافته‌هاي ابريشمي نفيس از زمان‌هاي دور تا به امروز مي‌باشد. از ويژگي‌هاي بارز اين صنعت به‌علاوه صنعت فرش اشتغال‌زايي آن است. در صنعت ابريشم از مرحله نوغانداري تا تبديل نهايي، مشاغل زيادي وجود دارد كه بعضاً مشاغل دائمي هستند.

در این راستا رویکرد منطقی و برنامه ریزی شده به فعالیت‌های جانبی کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع دستی با افزایش سطح اشتغال و ایجاد درآمد نیز می‌تواند ضمن حفظ بافت روستایی به توسعه و احیاء آن کمک شایانی کرده، روستانشینی را اقتصادی‌تر نماید. نوغانداری و مشاغل مرتبط با آن مانند قالی‌بافی و تولید فراورده‌های ابریشمی از جمله این فعالیت‌ها می‌باشد که قادر است ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و به‌کارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاّ مناسبی را عاید خانوار روستایی نماید. به همین سبب بررسی علل گرایش کشاورزان و نیز عدم اقبال گروهی دیگر از آنان نسبت به این صنعت حائز اهمیت است.

2- بیان مسئله

استان گیلان با تولید حدود 55 تا 60 درصد پیله تر و برخورداری از بیشترین بهره‌بردار فعالیت نوغانداری در کشور بعنوان قطب فعالیت نوغانداری در ایران محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر تولید پیله و ابریشم در ایران با کاهش بیش از پنجاه درصد مواجه شده ‌است (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، 1387). در طی همین مدت دستمزد کارگری در ایران خصوصا در گیلان به شدت افزایش یافته و با توجه به کارگرطلب بودن نوغانداری، قیمت پیله تولیدشده نتوانسته پاسخگوی زحمات کشاورز باشد. عدم صرفه اقتصادی تولید پیله در شرایطی رخ داد که قیمت زمین نیز افزایش بی‌سابقه‌ای پیداکرد و این موضوع انگیزه کافی برای تغییر کاربری توتستان‌ها را فراهم نمود. به‌علاوه محصولات رقیب کشاورزی نیز از وضعیت نسبی بهتری برخوردار شدند و مجموعاّ انگیزه برای تولید پیله کاهش‌ یافت. علیرغم کاهش تولید پیله و کاهش عرضه نخ ابریشمی داخلی در سال‌های اخیر، قیمت نخ ابریشمی افزایش پیدا نکرد. این موضوع به دلیل کاهش قیمت نخ ابریشم در بازارهای جهانی و به علاوه تولید ابریشم ارزان قیمت در کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بود. ایران با توجه به کیفیت تخم نوغان خود که از قدرت رقابت بالایی برخوردار است در سال‌های 1380 و 1381 از صادرکنندگان تخم نوغان به کشورهای آسیای میانه بود که متأسفانه این بازارها در سال‌های اخیر از دست رفت.

افزایش روزافزون مصرف فراورده‌های ابریشمی به سبب ارتقاء سطح زندگی مردم به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و محبوبیت این محصولات نزد دوستداران محیط زیست در جهان به سبب اهمیت خواص فیزیکی و شیمیایی ابریشم برای سلامت و بهداشت از یک سو و توقف یا کاهش فعالیت نوغانداری در کشورهای توسعه‌یافته به سبب محدودیت زمین و افزایش دستمزد نیروی کار، فرصت مناسبی برای کشورهای درحال توسعه فراهم‌آورده ‌است تا با به‌کارگیری روش‌های نوین، تولید ابریشم را در کشورهای خود افزایش دهند.

با ظهور پدیده صنعتی شدن در برخی کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی از رونق این فعالیت کاسته شده، این کشورها دارای مزیت نسبی در بخش صنعت ابریشم گردیدند. از طرف دیگر کشورهایی مانند هندوستان و چین همچنان ‌که در مسیر صنعتی شدن گام برمی‌دارند اما طلایه داران تولید ابریشم درجهان هستند (راهی، 1390).

در سال های اخیر فعالیت نوغانداری در ایران با رکود شدیدی مواجه شده ‌است. این امر نه به دلیل عدم قابلیت‌های این سرزمین پهناور است بلکه بروز برخی از موانع و مشکلات،  امروزه نوغانداری و تولید ابریشم در ایران را همانند برخی دیگر از زیربخش‌های کشاورزی به چالش کشیده‌است (صیداوی و همکاران، 1385).

 به‌طور کلی چالش‌های پیش روی صنعت نوغانداری را می‌توان بدین شرح خلاصه نمود: عدم رغبت كشاورزان به دلايلي همچون بالا بودن نرخ نهاده‌هاي كشاورزي، نوسانات قيمت پيله و ابريشم، ناپايداري بازار، پايين بودن قيمت پيله، كاهش صادرات فرش، عدم صرفه اقتصادی براي توليدكننده پيله‌تر و ابريشم، بالا بودن قيمت تمام شده نسبت به ساير كشورها، عدم ايجاد زيرساخت‌هاي تشكيلاتي مناسب، عملكرد پايين‌تر نسبت به هيبريدهاي پرتوليد در برخي كشورها به دليل عدم رعايت شرايط استاندارد پرورش، سنتي بودن سيستم‌هاي توليد و خصوصيات ژنتيكي هيبريدهاي ايراني، عدم وجود صنايع تبديلي متنوع، واردات رسمي و غير رسمي پيله و ابريشم به دليل وجود نخ هاي ارزان‌تر از قيمت تمام شده داخلي و  بالا بودن دستمزد كارگران نسبت به برخي كشورهاي ديگر.

 

با توجه به قلمرو وسيع نوغانداري در كشور و قابليت توسعه اين صنعت، ريشه‌دار بودن آن در فرهنگ و تمدن ايراني و لزوم حفظ و تداوم آن با استفاده از تكنيك‌هاي نوين پرورشي، تدوين يك برنامه هدفمند و بلند مدتبرای احیاء این صنعت دیرپا ضروری می‌باشد.در این تحقیق تلاش می‌شود تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری بررسی گردد و دلایل عدم استقبال کشاورزان نیز مورد واکاوی قرارگیرد. موقعیت ویژه استان گیلان در این حرفه – صنعت به عنوان قطب اصلی نوغانداری و دارا بودن بالاترین میزان تولید ابریشم کشور، اهمیت پرداختن به این موضوع را در محدوده این استان دو چندان می‌نماید. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که مهمترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی تأثیرگذار بر پذیرش نوغانداری کدامند؟

 3- ضرورت و اهمیت تحقیق

پرورش کرم ابریشم از حرفه‌های بسیار قدیمی است که در طول تاریخ ایران با فراز و نشیب فراوان به حیات خود ادامه داده ‌است. ابریشم در بخشی از حیات چند هزارساله این کشور خودنمایی کرده و حتی در برخی از ادوار محور اقتصاد این مرزو بوم بوده ‌است. در بسیاری از کشورها و عمدتاَ در آسیا این حرفه از دیرباز محل کسب درآمد مردم بوده، این فعالیت همچنان ادامه دارد. اگرچه نوغانداری به‌عنوان یک فعالیت جانبی تلقی می‌گردد، اما با توسعه تکنولوژی و صنعتی‌کردن این فعالیت امکان بهره‌برداری بیشتر و بالطبع کسب منافع از آن در شرایط اقلیمی معمولی به عنوان یک شغل جانبی مطرح بوده، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار می‌گیرد. در شرایط مطلوب‌تر اقلیمی نیز به دلیل سرعت رشد درخت توت و امکان پرورش کرم ابریشم دو تا سه بار (در مناطق معتدله) و چهار تا پنج بار (در مناطق نیمه‌گرمسیری و گرمسیری) در سال می‌تواند به عنوان یک شغل جانبی خانوار روستایی محسوب‌گردد. بنابراین گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مختلف می‌تواند به عنوان برنامه‌ای مناسب در جهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید (صیداوی وهمکاران، 1385).

به‌دلیل اینکه نوغانداری یك فعالیت جانبی برایكشاورزان محسوب می‌گردد، تاکنون كمتر مورد توجه و حمایت بوده ‌است.از سوی دیگر 95 درصد تولیدات نخ ابریشم صرف تولید فرش ابریشمی می‌شود كه بازار آن صادراتی است و مصرف داخلی آن بسیار محدود است، لذا فعالیت‌های نوغانداری بسیار وابسته به تحولات بین‌المللی صادرات فرش است. حجم قابل توجهی ازابریشم مورد نیاز كشور از طریق واردات تأمین می‌شود، این در حالی است كه با حمایت از نوغانداران داخلی و ایجاد انگیزه در کشاورزانی که به طور بالقوه از امکانات پرورش کرم ابریشم برخوردارند امكان افزایش تولید ابریشم داخلی و ایجاد فرصت اشتغال برای كشاورزان شمال كشور فراهم می‌شود. ابریشم به دلیل بالابودن ارزش افزوده، از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برخوردار است. به كار انداختن چرخ‌های تولید ابریشم در شمال كشور ضمن افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی، قدرت صادراتی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی را نیز افزایش می‌دهد.

عمده پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه صنعت نوغانداری و ابریشم در دنیا به استثناء مواردی که به کلی‌گویی درخصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های کشورهای نوغان‌خیز پرداخته ‌است یا پژوهش‌هایی که صرفاَ به روش‌های اصلاح نژادی کرم ابریشم، درختان توت و غیره معطوف بوده ‌است، توجه کمتری به بررسی تأثیرگذاری این سیاست‌ها و راه‌های توسعه آن داشته‌ است. در ایران نیز مطالعات صورت گرفته درخصوص صنعت نوغانداری و ابریشم بیشتر در راستای بررسی‌های مربوط به توسعه این صنعت در قالب مطالعات طرح توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران و نیز موضوعات مرتبط با اصلاح نژاد کرم ابریشم و درخت توت و آفات و بیماری‌های آنها معطوف بوده و در مجموع کمتر به بررسی علمی علل کمرنگ شدن استقبال کشاورزان از این حرفه دیرینه و عوامل مؤثر در پذیرش آنان پرداخته شده‌است. لذا انجام طرح‌های پژوهشی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

 4- اهداف تحقیق

1-4- 1- هدف کلی:

هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در میان کشاورزان استان گیلان است. برای این منظور اهداف اختصاصی زیر مدنظر می‌باشند:

 1-4-2- اهداف اختصاصی:

بررسی ویژگی‌های فردی کشاورزان شهرستان‌های لنگرود و شفت به عنوان دو قطب نوغانداری شرق و غرب استان گیلان .

بررسی ویژگی‌های فنی مؤثر بر پذیرش نوغانداری

بررسی ویژگی‌های اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش نوغانداری

بررسی ویژگی‌های اجتماعی مؤثر بر پذیرش نوغانداری

5- محدوده‌های تحقیق

5- 1- محدوده مکانی:

این تحقیق در محدوده جغرافیایی استان گیلان و مشخصاّ در روستاهای شهرستان‌های لنگرود و شفت انجام شده‌است.

5- 2- محدوده زمانی:

زمان اجرای این تحقیق از اول فروردین 1392 تا پایان شهریور 1392 بوده است.

 

5- 3- محدوده موضوعی:

این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و نوغانداری می‌باشد، به همین دلیل در اجرای آن تلاش گردیده است تا همه جوانب مربوط به پذیرش نوغانداری مد نظر قرار گیرد.

 

6- تعریف واژگان کلیدی:

6- 1- پذیرش: براساس تعریف اسکاد[1] و همکاران (2000)، پذیرش عبارت است از نوعی رفتار به شکل کنش و واکنش نسبت به یک هدف خاص و میزان پذیرش نگرشی است تأییدی به سوی یک هدف خاص.

6- 2- نوغانداری: فرایند تولید ابریشم از طریق پرورش و نگهداری لاروهای اهلی این حشره، پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری نامیده می‌شود (مرکز تحقیقات ابریشم، 1385).

1.Schade

فصل دوم

بخش اول

2- 1- مروری بر فعالیت نوغانداری

2- 1- 1- مقدمه

نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم یکی از زیربخش‌های کشاورزی است که ضمن ارتباط با سایر زیربخش‌های آن به تولید پیله ابریشمی به عنوان یک محصول با ارزش جهانی مبادرت می‌ورزد. با وجود آن‌که نوغانداری فعالیتی است جانبی که در کنار فعالیت‌های اصلی کشاورزان هر منطقه در ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیشتر مؤثر است (صیداوی و همکاران،1385)، اما در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری که برگ درختان توت در طول سال قابل استفاده بوده و به استثناء فصول خیلی مرطوب و پرباران، تقریباً به مدت ده ماه از سال امکان پرورش کرم ابریشم وجود دارد، می‌تواند به یک شغل دائمی تأمین کننده درآمد خانوار روستایی نیز مبدل گردد (Balu, 2005).

نوغانداری یک حرفه کاربر می‌باشد که علاوه بر امکان استفاده از نیروی فعال، فرصت به‌کارگیری بخش کمتر فعال جامعه مانند زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام برخی از کارهای کشاورزی را ندارند، فراهم می‌سازد. ضمن آن‌که فعالیت نوغانداری و صنایع واسطه‌ای بین تولید پیله و تهیه محصولات نهایی، سطوح وسیعی از اشتغالات روستایی و شهری را ایجاد کرده، فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای را به وجود می‌آورد (راهی،1390). سرمایه‌گذاری در این فعالیت درمقایسه با پاره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، کمتر و بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران،1369).

2- 1- 2- نوغانداری و تولیدات آن

کرم ابریشم توت با نام علمیBombyx mori.L، حشره‌ای است با دگردیسی کامل که زندگی آن از تخم شروع و به تخم ختم می‌گردد. این حشره دارای چهار مرحله زندگی تخم، لارو، شفیره و پروانه است که تنها در مرحله دوم یا لاروی از برگ توت تغذیه کرده، در پایان این مرحله که عموماً 25 تا 30 روز به طول می‌انجامد، با تنیدن تار تولید پیله ابریشمی می‌نماید (حسینی مقدم، 1384). عموماً غالب تخم‌نوغان‌هایی که امروزه در دنیا مصرف می‌شوند منشاء چینی و ژاپنی داشته، حاصل هیبریداسیون یا آمیخته‌گری از این دو نژاد می‌باشند (اقبالی، 1382).

تولید اصلی فرایند نوغانداری پیله ابریشمی است که از آن الیاف ابریشمی به دست می‌آید. از میان تمامی تارهای منسوجات، ابریشم به دلیل ویژگی‌های خاص خود ازجمله سبکی، نرمی، مقاومت در نوسانات گرمایی، رنگ‌پذیری، جاذب‌الرطوبه بودن، عایق‌پذیری الکتریکی و به‌طور کلی لطافت، ظرافت و دوام، از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است و به همین سبب در دنیای منسوجات به آن لقب ملکه منسوجات را داده‌اند (وزارت کشاورزی، 1373). ابریشم به عنوان ماده اولیه در تولید محصولاتی مانند فرش، پارچه، تزیینات داخلی ساختمان و غیره استفاده می‌شود. علاوه برآن در صنایع نظامی، دارویی، بهداشتی و آرایشی و تهیه بسیاری از خوراکی‌ها مصرف می‌گردد. علاوه بر محصولات اصلی، استفاده از فراورده‌های فرعی نوغانداری نیز در بخش کشاورزی کاربردهای بسیاری دارند (مرکز تحقیقات ابریشم کشور، 1385).

 2- 1- 3- سابقه نوغانداری

اگرچه از آغاز پرورش کرم ابریشم اطلاع دقیقی دردست نیست و درمورد پیدایش ابریشم روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما اسناد و مدارک قدیمی منابع ابریشم را به بیش از 2600 سال پیش از میلاد مسیح در چین باستان متعلق می‌داند (بیژن نیا و صیداوی، 1383). تردیدی نیست که جاده ابریشم با طول بیش از ده هزار کیلومتر در معرفی، رواج و توسعه نوغانداری و نیز تولید و تجارت ابریشم و محصولات ابریشمی از کشور چین تا بازارهای اروپایی نقش بسیار ارزنده‌ای ایفا نموده ‌است. تمدن قدیمی ایران که درمسیر جاده ابریشم آن زمان قرارداشته و شهرهای عمده آن را به هم متصل می‌کرده همواره در صنعت ابریشم جهان اثرات تعیین‌کننده‌ای به ‌جا گذاشته و سوابق تجاری و فرهنگی دو کشور بزرگ چین و ایران از طریق این جاده مبادله گردیده ‌است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369).

امروزه قریب به 50 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند. براساس آمارهای بین‌المللی سهم ابریشم در کل تولیدات جهانی الیاف نساجی تنها درحدود 19/0 درصد است. عمده تولید ابریشم در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری آسیا صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان خواروبارجهانی (FAO) با تولید حدود 92 درصد ابریشم جهان توسط کشورهای آسیایی، می‌توان ابریشم را یک محصول آسیایی دانست که قسمت عمده آن یعنی 85 درصد تولید جهان یا 94 درصد تولید آسیا توسط سه کشور چین، هند و ژاپن تولید می‌گردد. این وضعیت نشان دهنده موقعیت مناسب آسیا برای توسعه نوغانداری و بزرگ‌ترین منطقه مستعد برای تولید پیله و ابریشم در مقایسه با سایر نقاط نوغان‌خیز دنیاست (راهی، 1390). نزدیک به 22 میلیون نفرروز در سال در فرایندهای مختلف صنعت ابریشم شامل پرورش کرم ابریشم، تولید پیله تر، خشکاندن پیله تر، نخ‌کشی، صمغ‌گیری نخ، تابندگی نخ، رنگرزی نخ و بافت فرش فعالیت می‌کنند (دیلمی، 1383). از این میزان تنها حدود 10 میلیون نفر کشاورز به پرورش کرم ابریشم اقدام  می‌کنند (صیداوی و بیژن نیا، 1383). در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ابریشم جهان و هندوستان دومین تولیدکننده ابریشم جهان می‌باشند (FAO, 2009).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122