پايان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهراني نسبت به اخبار و برنامه هاي سياسي سيماي ج.ا.ا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهراني نسبت به اخبار و برنامه هاي سياسي سيماي ج.ا.ا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 283 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل مرتبط با اعتماد شهروندان تهراني نسبت به اخبار و برنامه هاي سياسي سيماي ج.ا.ا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:
کلیات تحقیق
پیشگفتار پ
1- بیان مسئله 1
2- ضرورت واهمیت موضوع تحقیق 4
3- اهداف تحقیق 6
فصل دوم:
بررسی پیشینه و ادبیات نظری تحقیق
مقدمه 8
بخش اول: تحقیقات پیشین 9
الف: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 9
ب: تحقیقات انجام شده در ایران 14
ج: جمع بندی تحقیقات پیشین 19
بخش دوم: بررسی مفهوم اعتماد و اعتماد سیاسی؛ مرور مفهومی 20
الف: انواع اعتماد 21
ب: اعتماد سیاسی 25
بخش سوم: اعتماد در بین جامعه شناسان؛ مرور نظری 33
الف: جامعه شناسان کلاسیک 33
ب: جامعه شناسان معاصر 40
بخش چهارم: اعتماد و انواع جوامع 52
الف: اعتماد در جوامع مدرن 52
ب: اعتماد در جوامع در حال گذار 79
هشتم
بخش پنجم: سرمایۀ اجتماعی 85
الف: کلمن، کارکرد سرمایۀ اجتماعی 85
ب: روبرت پاتنام، سرمایۀ مولد 92
ج: فوکویاما، ارزش ها و هنجار های غیر رسمی 96
بخش ششم: کارکرد و نقش رسانه ها 101
الف: نقش سیاسی 101
ب: نقش فرهنگی 104
ج: نقش اجتماعی 105
بخش هفتم: چارچوب نظری تحقیق 108
الف: اعتبار منبع 108
ب: رسانه‌ها و اعتماد به اخبار 113
بخش هشتم: فرضیه ها و الگوی نظری تحقیق 130
الف: الگوی نظری تحقیق 130
ب: فرضیه های تحقیق 131
فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه 132
1- روش تحقیق 133
2- جامعۀ آماری 135
3- شیوۀ نمونه گیری 135
1-3: نحوه انتخاب میادین 135
2-3 شیوه انتخاب افراد در میادین 138
4- واحد تحلیل 140
5- ابزار پژوهش 140
6- تکنیک توصیف داده ها 141
نهم
7- تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق 142
1-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به نظام سیاسی 142
2-7- تعریف نظری و عملیاتی اعتماد به اخبار تلویزیون 152
3-7- تعریف نظری و عملیاتی طبقه اجتماعی 156
4-7- تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی 163
5-7- تعریف عملیاتی متغیر دسترسی به رسانه های دیگر 166
6-7- تعریف عملیاتی متغیر های زمینه ای 167
8- ملاحظات اخلاقی در حین جمع آوری داده ها 168

فصل چهارم:
یافته های تحقیق
مقدمه 170
بخش اول: یافته های توصیفی 171
بخش دوم: یافته های تبیینی 212
بخش سوم: رگرسیون و تحلیل مسیر 229

فصل پنجم:
نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات تحقیق
مقدمه 233
الف: نتایج مربوط به یافته های توصیفی 234
ب: نتایج مربوط به یافته های تبیینی 241
ج: پیشنهاد و راهکارها 247
د: محدودیت ها و مشکلات پژوهش 249

منابع و مآخذ فارسی 251
منابع و مآخذ انگلیسی 257

منابع و مآخذ

 منابع و مآخذ فارسی

الف) کتاب ها:

آشوری، داریوش و دیگران.( 1375)، سنت، مدرنیته، پست مدرن، به کوشش اکبر گنجی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط.

احمدی، بابک.( 1371)، مدرنیته و اندیشه های انتقادی، چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

احمدی، بابک.( 1379)، مارکس و سیاست مدرن، تهران: نشر مرکز.

ازکیا، مصطفی و علیرضا دربان آستانه.( 1382)، روش های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان.

افه، کلاوس.( 1384)، سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه (مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

امیر کافی، مهدی. (1380)، اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن، نمایه پژوهشی، سال پنجم، تابستان

ببی، ارل. (1383)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمۀ رضا فاضل، تهران: سمت.

بدیعی، نعیم و حسین قندی. (1382)، روزنامه نگاری نوین، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،

بوردیو، پی یر. (1384 )، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی، توسعه(مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

بیرو، آلن. (1375)، فرهنگ علوم اجتماعی، جلد دوم، چاپ سوم، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران: کیهان.

بیکر، ترز ال.( 1377)،  نحوۀ انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نائبی، تهران: سروش.

پانتام، رابرت و دیگران. (1384)، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی، توسعه(مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

پاشا شریفی، حسن و نسترن شریفی. (1383)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: سخن.

چلبی، مسعود. (1375)، جامعه­شناسی نظم، تهران: نشر نی.

حافظ نیا، محمد رضا. (1383)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.

دادگران، سیدمحمد.( 1381)، مبانی ارتباطات جمعی، تهران: انتشارات فیروزه.

دواس، دی. ای.( 1384)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.

راجرز، اورت میجل. (1387)، تاریخ تحلیلی علم ارتباطات، ترجمۀ غلام رضا آذری، تهران: نشر دانش.

زتومکا، پیوتر.( 1384)، اعتماد یک نظریۀ جامعه شناختی، ترجمۀ فاطمه گلابی، تبریز: ناشر مترجم.

سرایی، حسن. (1374)، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران: سمت

سودمن، سیمور و نورمن ام برادبرن.( 1387)، روش های طراحی پرسشنامه، ترجمۀ عبدالباقی روشنی، تهران: ایسپا.

سورین، ورنر و جیمز تانکارد.( 1381)، نظریه­های ارتباطات، ترجمه علی رضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

عبدی، عباس و مهران سهراب زاده.( 1371)، بهره­مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها، چاپ اول.

عمید، حسن. (1361)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.

فاضلی، محمد. (1382)، مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

فوکویاما، فرانسیس.( 1384 )، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی، توسعه(مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

فوکویاما، فرانسیس. (1385)، پایان نظم: سرمایۀ اجتماعی و حفظ آن، ترجمۀ غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات حکایت قلم نوین.

فیلد، جان. (1386)، سرمایۀ اجتماعی، ترجمۀ غلام رضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر.

کلمن، جیمز.( 1384 )، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی، توسعه(مجموعه مقالات)، به کوشش: کیان تاجبخش، ترجمۀ افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.

کلمن، جیمز. (1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی.( 1375)، جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی.( 1382)، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات تهران: نشر مرکز.

معتمدنژاد، کاظم.( 1383)، وسایل ارتباط جمعی، جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

مک کوئیل. دنیس.( 1385)، مخاطب شناسی. ترجمۀ مهدی منتظر قائم،تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.

مک کوایل، دنیس. (1382)، درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

مهدی زاده، سید محمد.( 1389)، نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: همشهری.

میزتال، باربارا. بررسی مفهوم اعتماد در میان جامعه­شناسان کلاسیک، نمایه پژوهش، ترجمه ناصرالدین غراب شماره 18

میلر، دلبرت.( 1380)، راهنمای سنجش و پژوهش های اجتماعی، ترجمۀ هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی

وبر، ماکس. (1373)، اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ب) نشریات

ادیب هاشمی، فرید.( 1373)، اعتبار منبع چیست؟ اعتبار منبع کدام است؟ فصلنامه رسانه، سال چهارم شماره 4.

باستانی، سوسن و مریم صالحی هیکویی.( 1386)،  ((شبکۀ اجتماعی زنان و مردان در تهران))، نامۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، شمارۀ 30

بروجردی، مهدخت.( 1384)، ((بررسی ساختار و محتوای اخبار ایرنا))، پژوهش و سنجش

دیباجی، فاطمه و مهناز ترابی.( 1383)،  ((تحلیل محتوای اخبار خارجی نیمروزی سیما از دید گاه سو گیری های خبری))، پژوهش و سنجش

رفیع پور، سعید و هاشم داداش پور و مجتبی رفیعیان.( 1389)،  ((بررسی ظرفیت های سرمایۀ اجتماعی در چارچوب برنامه ریزی محله – مبنا))، فصلنامۀ برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شمارۀ 3

عبداللهی، محمد و امید قادر زاده. (1388 )،  ((هویت جمعی غالب کرد ها در کشور های ایران و عراق))، نامه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، دورۀ 17، شمارۀ 36

مهدی زاده، سید محمد.( 1380)،((ایدئولوژی و اخبار))، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، سال هشتم، شمارۀ 27

میر عابدینی، احمد.( 1380)،  (( باز تولید ایدئولوژی در خبر))، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، سال هشتم، شمارۀ 27

نگرین، رالف.( 1370 )،  ((خبر و تهیل خبر))، ترجمۀ فرانک پیروز فر، فصلنامۀ رسانه، شمارۀ 8

نمک دوست تهرانی، حسن.( 1380)،  ((کنکاشی در مفهوم عینیت گرایی در روزنامه نگاری معاصر))، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، سال ششم، شمارۀ 27

ج) تحقیقات و پایان نامه ها:

رستمی، حمید رضا. ((تلویزیون در آیینۀ مخاطبان))، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی, دانشگاه علامه طباطبایی

سهراب زاده، مهران و عباس عبدی. ((بهره مندی شهروندان تهرانی از مطبوعات))، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شهنی فیض، کوثر. ((بررسی میزان استفاده و اعتماد مخاطبان از و به اخبار تلویزیون))، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اجتماعی, دانشگاه علامه طباطبایی

منابع و مآخذ خارجی

Bourdieu, Pierre.(1986)  The forms of capital, translated by Richard Nice, Internet, 2004.

Matthes, Jorg & Matthias, Kohring.(2007) Trust in News Media. Communication Research. Volume 34 number 3 , April 2007. Sage.

Mcquail, Denis.( 1987) Mass Communicaqion Theory: AN Introduction, 2ND Londo: Sage

McQuail, Denis.( 2005) Mass Communicaqion Theory, sage Publizations.

McQuail, Denis.( 2005)  Communicaqion Theory & research: an EJC anthology/ edited by: Peter Golding and Eis de Bens. London: Sage

Stephen, Moore.( 2001) Sociology Alive. By Welson Thorens. Uk

Wang, Ye Diana.( 2004) An Overview of Online Trust: Concepts, elements, and implications, Londo: Sage

چكيده

پژوهش حاضر به مقوله مهم اعتماد به اخبار و برنامه های سیاسی تلویزیون می پردازد. موضوع اعتماد به رسانه، از جمله موضوعاتی است که ذهن محققان زیادی را به خود معطوف کرده است. اما شايد هيچ ابزار و پديده‌اي به اندازه تلويزيون مهم‌ترين رسانه عصر حاضر كه به عصر رسانه‌ها و ارتباطات مشهور گشته است، نباشد. همچنین از آنجایی که در ایران بی شک تلویزیون نهادی وابسته به حكومت است، کارکردی سیاسی نیز دارد که این امر، اهمیت تحقیق درباره تلویزیون را دوچندان می کند.

آنچه که این تحقیق دانشگاهی را از دیگر تحقیقات مشابه متمایز می کند، اولا به اجرا در آمدن این تحقیق در فاصله ای 2 ساله از اتفاقات سال 88 است که خود این مسئله، به اهمیت نتایج این تحقیق می افزاید. در وهله بعد جامعه آماری این تحقیق است که بر خلاف تحقیقات دانشجویی دیگر، جامعه آماری این تحقیق عموم مردم بوده است و نه قشری خاص ویا گروه و دسته ای از افراد.( مثلا: دانشجویان، استادان، معلمان و …… ).

هدف اصلي اين پژوهش در درجه اول، توصیف میزان اعتماد مخاطبان به اخبار سیاسی تلویزیون و در مرحله بعد، بررسی عوامل مرتبط با مقوله اعتماد است. در اين تحقیق، نگارنده با طرح متغیرهای تحقیق و ایجاد شاخص های آن؛ 6 فرضیه را مورد  تحقیق و تبیین قرار داده است.

در اين پژوهش نظريه اعتماد سیاسی گیدنز و نگاه او به مقوله اعتماد، به همراه نظریه اعتبار منبع را مبناقرار داديم. هرچند که در فصل دوم بطور مفصل مبحث اعتماد و انواع آن را( اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی که مهمترین شاخصه سرمایه اجتماعی است و اعتماد به رسانه) مورد بررسی قرار داده و از نظرات جامعه شناسان کلاسیک و متاخر بهره گرفته شده است.

محقق به کمک اساتید راهنما و مشاور و پس از تعريف عملیاتی متغیرها، انتخاب شاخص های مربوط به هر متغیر، دست به  طراحی پرسشنامه زد. این تحقیق با روش پیمایش صورت پذیرفته و جامعه آماری آن نیز؛ کلیه شهروندان تهرانی بالا 15 سال بوده است. حجم نمونه در این تحقیق 400 نفر می باشد که بصورت تصادفی و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد سنجش قرار گرفتند.

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد ۳۵ درصد شهروندان گفته‌اند که اعتماد پایینی دارند، ۵۲ درصد متوسط و تنها ۷ درصد گفته‌اند که اعتمادشان نسبت به برنامه‌های سیاسی تلویزیون ایران بالا است.

از دیگر نتایج این تحقیق می توان به رابطه معکوس تحصیلات با میزان اعتماد به تلویزیون اشاره کرد. این تحقیق نشان می‌دهد که هرچه سطح تحصیلات افراد بالاتر می رود، اعتماد آنها به اخبار و برنامه های تلویزیون کاهش می یابد. لازم به ذکر است که 63 درصد پاسخگویان در این تحقیق فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند.

همچنین پس از تحلیل مسیر متغیرها و تعیین سهم اثرگذاری هر یک از آنها؛ مشخص شد که از میان 5 متغیر مورد بررسی در این تحقیق، متغیر اعتماد به نظام سیاسی، بیشترین ارتباط را با متغیر اعتماد به اخبار سیاسی تلویزیون دارد.

پیشگفتار

با شروع قرن بيست و يكم، رسانه‌‌ها بيش از هر زمان ديگري استفاده مي‌شوند. محيط رسانه‌اي معاصر شامل رسانه‌‌هاي سنتي مانند روزنامه، راديو و تلويزيون از يك‌سو و تازه‌ وارداني چون اينترنت و شبكه وب جهاني از سوي ديگر است. شايد هيچ ابزار و پديده‌اي به اندازه تلويزيون مهم‌ترين رسانه عصر حاضر كه به عصر رسانه‌ها و ارتباطات مشهور گشته است، نباشد. واقعا اگر يك روز شبكه‌هاي تلويزيون قطع شود، چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

گويي وسعت پوشش خبري و دامنه نفوذ با واژه تلويزيون آميخته و هم‌ذات مي‌شود تا اين رسانه، قدرت خود را در عصر ارتباطات به رخ بكشد. سلطه تلويزيون بر افكار عمومي و حضور آن در ساحت‌هاي گوناگون بشر عصر جديد بيش از ديگر رسانه‌ها و فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي است، به اين معني كه تلويزيون حضوري مستمر در خانه و زندگي شهروندان امروزي دارد. ضمن اين‌كه به طور مستمر در حال پخش برنامه است. دوم اين‌كه از تنوع و تكثر بيشتري در توليد انواع ژانر‌هاي هنري فرهنگي برخوردار بوده و به سليقه‌ها و نياز‌هاي متنوعي پاسخ مي‌دهد.

مخاطبان در تلويزيون شاهد برنامه‌هاي گوناگون ورزشي، سياسي، سينمايي، برنامه كودك و مسائل متعدد اجتماعي هستند كه به تقاضاهاي متنوع مخاطبان خود توجه مي‌كنند و مي‌كوشند براي ماندگاري خويش به علايق و ديدگاه‌هاي بينندگان خود عنايت داشته و به بازسازي مدام خود بپردازند. سلطه و سيطره تصوير در جهان امروز به رسانه‌ها بويژه تلويزيون جايگاه و موقعيت ويژه‌اي بخشيده كه ديگر غيرممكن است خانه‌اي بدون تلويزيون باشد يا كسي بخشي از وقت روزانه خود را به آن اختصاص ندهد.

گاهي حتي به خاطر اختلاف سليقه‌ها بخصوص ميان والدين و كودكان، بيش از يك تلويزيون در خانه‌ها وجود دارد تا هر كسي بنا به علاقه خود از آن استفاده كند. دامنه اين اثرگذاري تا حدي است كه در همين يك دهه اخير در ايران شاهد حضور تلويزيون در مغازه‌ها و ادارات و برخي خودرو‌ها هستيم.

اگر در گذشته همه دور هم جمع مي‌شدند يا روبه‌روي هم قرار مي‌گرفتند، اما اينك نگاه و جهت همه به سوي تلويزيون است و اوست كه با حضور خود نحوه تركيب اشيا و لوازم خانه را نيز تعيين مي‌كند و درواقع از پيش به چگونگي چيدمان اعضاي خانواده شكل مي‌دهد. همچنين تلويزيون در غياب مراجع سنتي گذشته به الگوي اصلي هنجاربخشي و نظام رفتاري تبديل مي‌شود و كنش‌هاي انساني را شكل مي‌دهد و آن را هدايت مي‌كند.

انجام اين تحقيق بدون مهرباني‌ و كمك‌هاي فراوان استادان و همكاري بي‌شائبه دوستانم ميسر نبود؛ بدين سبب از كمك‌هاي جناب آقاي دكتر مهدی زاده كه زحمت راهنمايي اين پژوهش را برعهده داشتند و جناب آقاي دكتر حسينعلی افخمی كه مشاور اين پايان‌نامه بودند، بسيار سپاسگزارم.

همچنين لطف و همكاري دوستان عزيزي چون محمد یمینی، مهدی رفیعی، ابراهیم ترقی نژاد، علی شاکر و به ویژه حميد رستمي و سرکار خانم فضه رمضانی بدرقه راه اين پژوهش بود.

اميدوارم اين تلاش ناچیز، تنها پله‌اي باشد براي علاقمندان به حوزه‌ تحقیق در رسانه و علوم‌ ارتباطات. بي‌ترديد اين تلاش خالي از اشكال نيست. پس دست دوستان و محققان ديگر را كه دغدغه های بی شماری در راستای هر چه بهتر شدن وضعیت اعتماد به رسانه را دارند، مي‌فشارم.

شاید نتایج این تلاش ناچیز و کوچک، بتواند پرتوی اندک از نور را به اتاق نیمه تاریک اعتماد به تلویزیون بتاباند؛ شاید.

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله

با گسترش روزافزون ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی و به دنبال آن، نفوذ هر چه بیشتر رسانه‌ها در میان افکار عمومی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات، تلویزیون به عنوان یکی از وسائل ارتباط جمعی از برجستگی وی‍‍‍ژه و نقشی با اهمیت برخوردار است.

این نقش برجسته زمانی که با دیگر عوامل متعدد از جمله عوامل سیاسی – اجتماعی و ساختاری پیوند می­خورد می­تواند دو چندان شود و اثری خاص بر مخاطبان خویش داشته باشد.

تلویزیون به خاطر برخورداری از قدرت ارتباطی، تبلیغی و اقناعی موثر و عموما بالا، مورد توجه پژوهشگران بوده است به گونه­ای که در ادوار مختلف زمانی به ویژه از جنگ جهانی دوم به این سو، تلویزیون یکی از مطالعات موردی نظریه پردازان ارتباطی و پژوهشگران این رشته بوده است که از این نظر در میان سایر وسائل ارتباطی از فروانی پژوهشی بالایی برخوردار است.

همچنین این تنها پژوهشگران ارتباطی نبوده­اند که به نقش و جایگاه تلویزیون در عرصه های گوناگون واقف بوده اند بلکه سیاستمداران نیز در این عرصه اشتیاق فراوانی از خویش نشان داده­اند؛ به این دلیل که در زمان بسیار کوتاهی به این نتیجه رسیده­اند که برای جلب نظر افکار عمومی، رسانه‌ها،

بالاخص تلویزیون، وسیله­ی بسیار مناسبی می­تواند باشد. از این رو مشاهده
می­کنیم تلویزیون پای ثابت تمامی دعواها و جدال­های سیاسی در کشورهای مختلف دنیا بوده است.

آنچه سبب شده است تا تلویزیون به عنوان یک مسئله در ذهن نگارنده طرح شود، این
می­باشد که تلویزیون به عنوان یک رسانه­ی فراگیر و موثر در ایران از چه جایگاهی در میان افکار عمومی برخوردار است. به دیگر سخن، نوع نگاه ایرانیان (و در این پژوهش به طور اخص شهروندان تهرانی) به تلویزیون چگونه است؟ آیا به آنچه که از تلویزیون مشاهده می­کنند باور دارند؟ به  عبارت کلی­تر، چه میزان به تلویزیون اعتماد دارند؟

لازم به ذکر می­باشد، اعتماد یکی از مهمترین مقوله­های سرمایه اجتماعی است و تلویزیون به عنوان یک نهاد انتزاعی برای اینکه از کارایی و اثرگذاری مناسب برخوردار باشد، می­باید از این سرمایه برخوردار باشد. به عبارت صحیح­تر و صریح­تر، تلویزیون در ابتدا باید به جلب اعتماد مخاطبان بپردازد تا بتواند در ادامه، بر آنان اثر بگذارد. یکی از جوانب و وجوه چندگانه تلویزیون، بعد سیاسی آن است. بی شک تلویزیون در ایران از آنجا که نهادی حكومتي است کارکردی سیاسی نیز دارد. بنابر این همانطور که مشاهده می­شود بخشی از برنامه‌های تلویزیون به مسائل سیاسی اختصاص دارد.

در این زمان مسئله­ای که به صورت اخص مطرح می­شود و موضوع پایان­نامه نیز می­باشد، این است که اعتماد افکار عمومی نسبت به برنامه‌های سیاسی که از تلویزیون ملی پخش می­شود تا چه اندازه است؟ و از آن مهم­تر، این میزان اعتماد به چه عواملی مرتبط می­شوند؟

اعتماد به تلویزیون در پژوهش­های مربوط به رسانه‌های جمعی، مسئله تازه­ای نیست و پژوهش­های فراوانی در این باره صورت گرفته است اما از آنجا که موضوع اعتماد به رسانه برای نگارنده همیشه به عنوان مسئله و دغدغه مطرح بوده است و نیز از آنجا که ميزان اعتماد مي­تواند دائما دستخوش تغيير شود، تصمیم گرفته شد که در قالب پایان­نامه به این موضوع پرداخته شود.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجا که متغیر اصلی و یا همان متغیر وابسته پژوهش، مربوط به مقوله اعتماد می­باشد و از آنجا که نمی­توان در عرصه اجتماع برای شخصیت­های حقوقی و همین­طور حقیقی بدون داشتن چنین سرمایه­ای، کارکرد مثبتی متصور شد، بنابراین مبحث اعتماد همیشه و در برهه­های زمانی از ضرورت­های خاص خودش برخوردار است. به ویژه آن که این اعتماد نسبت به یک نهاد حساس سیاسی و حكومتي باشد.

همان­طور که می­دانیم و در قانون اساسی آمده است صدا و سیما و بطور اخص در این پژوهش تلویزیون (سیما) در ایران وابسته به حکومت بوده است و بخش خصوصی دسترسی به این نوع رسانه جمعی را ندارد؛ بالطبع اين بند از قانون، نشان از اهمیت تلويزيون در کشور ما دارد.

می­توان گفت نهاد تلویزیون به عنوان یک سازمان حساس دولتی، همانند هر سازمان دیگری و البته بیشتر از یک سازمان معمولی نیاز به سرمایه عظیم و پشتوانه مردمی دارد. به عبارت دیگر، از آنجا که در ایران، تلویزیون پیرو سیاست‌های اصلی نظام است و این سیاست‌ها را برای عامه تشریح می­کند و برای اینکه بتواند سیاست‌های مقوم نظام حاکم را در نزد افکار عمومی بقبولاند، نیاز مبرم به جلب اعتماد مخاطبان خویش دارد. اگر این اعتماد وجود نداشته باشد یا تحت تاثیر عواملی کم یا زیاد شود و یا حتی اصل آن مورد خدشه قرار گیرد، در آن زمان از لحاظ کارکردی دچار مشکل اساسی شده و

حتی می­توان گفت دچار بحران می­شود. به گونه­ای که تلویزیون به عنوان یک رسانه تبدیل به یک نارسانه می­شود.

آنچه نگارنده آن را به عنوان یک ضرورت می­داند و پژوهش خود را بر مبنای همین احساس ضرورت بنا کرده است این است که در حال حاضر به چه میزان این اعتماد وجود دارد؟ تا چه اندازه تلویزیون با تهیه­ی برنامه‌های سیاسی توانسته است این اعتماد را حفظ کند؟

اهداف تحقیق

همانطور که گفته شد، در این پژوهش قصد داریم اعتماد افکار عمومی نسبت به تلویزیون را بسنجیم و عوامل مرتبط با آن را مورد مداقه قرار دهیم. از این رو هدف ما در این پژوهش از لحاظ نظری، این می­باشد که در صورت امکان این پژوهش بتواند ذره­ای به گسترش پژوهش­های ارتباطی کمک نماید. از یک سو، از آنجا که اعتماد مهمترین مقوله­ی سرمایه­ی اجتماعی است و سرمایه اجتماعی نیز در علم جامعه­شناسی طرح می شود و از دیگر سو، تلویزیون به عنوان یکی از رسانه‌های جمعی در علم ارتباطات مطرح می­باشد، امید است که این پژوهش بتواند پلی مناسب و با مبنایی علمی میان این دو حیطه برقرارکند. متغیرهای دیگر مطرح شده در این پژوهش نیز می­تواند کمک کند تا ادبیات نظری پژوهش­های ارتباطی از گستردگی بیشتری برخوردار شود.

از لحاظ بعد اجتماعی نیز به نظر نگارنده این دسته از پژوهش­ها می تواند در قضاوت ما نسبت به قدرت تلویزیون و حتی سایر رسانه‌های جمعی موثر باشد و نتایج بدست آمده، ما را یاری خواهد کرد تا انتظار و قضاوتی درست از تلویزیون داشته باشیم. به عنوان مثال برای سیاستمداران، این موضوع خیلی مهم است که بدانند که تلویزیون تا چه میزان در دنیای واقعی و در این برهه­ی زمانی در میان افکار عمومی نفوذ دارد؟ و یا این نفوذ تحت تاثیر چه عواملی کم یا زیاد می­شود؟ آنچه در این پروهش آن را هدف قرار داده­ایم، این است که بتوانیم به سوالات و فرضیه­های این تحقیق در عرصه­ی اجتماعی و عملی جوابی علمی و نظری كه قابل اتکا باشد، به دست بیاوریم.

همه پایان نامه و تقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از برنامه هاي تلويزيوني با گرايش به حفظ محيط زيست
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان
 • پايان نامه نقش تبليغات بازرگاني در مديريت بدن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122