پايان نامه عوامل موثر برافزايش اعتبار برند از ديدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل موثر برافزايش اعتبار برند از ديدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل موثر برافزايش اعتبار برند از ديدگاه مصرف کنندگان تلفن همراه ولب تاپ بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مساله 4
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4) سوالات پژوهش 7
1-4-1) سوالات اصلی پژوهش 7
1-4-2) سوالات فرعی پژوهش 7
1-5) اهداف تحقیق 7
1-5-1) هدف اصلی 7
1-5-2) اهداف فرعی 7
1-6) چارچوب نظری 8
1-7) فرضیات تحقیق 10
1-8)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق: 10
1-8-1) تصوير ذهني كشور مبدأ برند 10
1-8-2) در دسترس بودن برند 11
1-8-3) كيفيت دريافت شده 11
1-8-4) آگاهي از نام برند/تداعي معاني 11
1-8-5) وفاداري به برند 12
1-8-6) تصوير برند 12
1-8-7) آشنايي با برند 12
1-7-9) اعتبار كلي برند 13
1-8) قلمرو تحقیق 13
1-8-1) قلمرو موضوعی 13
1-8-2) قلمرو مکانی 13
1-8-3) قلمرو زمانی 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه 15
2-2) برند 15
2-3) ارزش برند 17
2-4) ویژگیهای برند 18
2-5) رویکردهای مالی سنجش ارزش برند 20
2-6) ارزش ویژه برند 21
2-7) اعتماد برند 23
2-8) اعتبار برند 24
2-9) ارتباطات خاص برند 25
2-10) ادراك و برداشت برند عمومی 25
2-11) تعهدات و درگیري برند 26
2-12) تصوير ذهني از برند 27
2-13) تصویر ذهنی از کشور مبداء برند 27
2-14) وفاداري به برند 30
2-15) رفتار مصرف كننده 31
2-15-1) تصمیم خرید 32
2-16) تاثیر كيفيت ادراك شده بر رضايتمندي از برند 33
2-17) تاثیر ارزش ادراك شده بر رضايتمندي از برند 33
2-18) رضايتمندي از برند و تمايل به وفاداري 34
2-19) تاثير اعتبار برند بر وفاداري مشتريان 34
2-20) نقش برند در حوزه خدمات 36
2-21) پیشینه تحقیق 38
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 41
3-2) روش تحقیق 41
3-3) جامعه و نمونه آماری 42
3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 42
3-4-1) روش جمع آوری داده ها 42
3-5) رواییو پایایی ابزار گردآوری داده ها 43
3-5-1) روایی ابزار گردآوری داده ها 43
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها 44
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها 45
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 49
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی 50
4-3) توصیف متغیر مستقل تحقیق 54
4-3-1) توصیف متغیر تصویر کشور مبداء برند 54
4-4) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش 55
4-4-1) توصیف متغیر در دسترس بودن 55
4-4-2) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده 56
4-4-3) توصیف متغیر آگاهی برند 57
4-4-4) توصیف متغیر وفاداری برند 58
4-4-5) توصیف متغیر تصویر برند 59
4-4-6) توصیف متغیر آشنایی با برند 60
4-5) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش 61
4-5-1) توصیف متغیر اعتبار کلی برند 61
4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق 62
4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش 65
4-7-1) مدل پژوهش تحقیق در حالت برآورد 65
4-7-2) مدل پژوهش در حالت استاندارد 66
4-7-3) مدل پژوهش در حالت معنی داری 67
4-7-4) مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و معنی داری 68
4-7-5) شاخصهای برازش مدل 69
4-7-6) آزمون فرضیه های پژوهش 70

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 76
5-2) نتیجه گیری بر اساس فرضیه های پژوهش 76
5-3) پیشنهادات پژوهش 77
5-5) محدودیتهای پژوهش 79
منابع و مأخذ 81

 

منابع و مأخذ

اسداله، هوشنگ، حمیدی زاده، محمدرضا، دری، بهروز، کریمی علویجه، محمدرضا، (1390)، ” توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار: مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران”، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره های 15 و 16، صفحات 52-76.

بامنی مقدم، محمد، حیدرزاده، کامبیز، مهرزادی، حامد، (1390)، ” بررسي اهميت ارزش ويژه نام و نشان تجاري در دستيابي به مشتريان وفادار براي توليد كنندگان ماشين آلات صنايع غذايي و آشاميدني ايران”، پژوهشهای مدیریت، شماره 88، 23-38.

براون توم، 1386، “فلسفه نام های تجاری”، عطیه بطحایی، چاپ اول، تهران، فرا.

به آبادي، فرشاد، (1388)، “راز پرواز نام هاي تجاري”، تهران: كارآفرين برتر.

پاشا شريفي، حسن، و شريفي، نسترن، (1383)، “روشهاي تحقيق در علوم رفتاري”. انتشارات سخن، تهران، چاپ چهارم.

جلالی، مهدي، خيري، بهرام، مژگان، خادم، (1390)، “بررسي عوامل موثر بر وفاداري به برند و قصد خريد مجدد در مصرف كنندگان ايراني (مطالعه موردي: لوازم خانگي)”، فصلنامه مديريت، سال هشتم، شماره24.

چیرانی، ابراهیم- فرد صبوری، متین، ” مقایسه قدرتمندی انواع برند های داخلی وخارجی از دیدگاه مشتریان محصولات لوازم خانگی در استان گیلان، مدیریت بازرگانی، 1390، دوره3، شماره 8، صفحه 60-41

حافظ نيا، محمد رضا، (1387)، “مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني”، انتشارات سمت، . چاپ چهاردهم، تهران.

حسینی، میرزاحسن، فرهادی نهاد، رویا، فصلنامة انداز هگيري تربيتي شمارة 8، سال سوم، صفحات 90-132

حیدر زاده، کامبیز- غفاری، فرهاد- فرزانه، سپیده، 1390، ” بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران”، پژوهش های مدیریت، 1390، شماره 88، صفحه 88- 69

حیدر زاده، کامبیز؛ غفاری، فرهاد؛ فرزانه، سپیده؛ (1390)، ” بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران”، پژوهش های مدیریت، 1390، شماره 88، صفحه 88-

خاکی، غلامرضا، (1390)، “روش تحقیق در مدیریت”، چاپ ششم، تهران: انتشارات بازتاب.

خاكي، غلامرضا، (1379)، “روش تحقيق در مديريت” انتشارات دانشگاه آزاد، چاپ اول، تهران.

دعایی، حبیب اله، فرزانه حسن زاده، ژاله، (1389)، “مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک”، بررسی هاي بازرگانی، شماره 42، صفحات 26-40.

دلاور، علی (1385)، “مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي”، انتشارات. رشد، تهران.

سکاران، اوما، (1386)، “روشهای تحقیق در مدیریت، تهران، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

سید جوادین، سید رضا- امینی، علیرضا- امینی، زهرا، ” ارزیابی تاثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی”، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 1389، پیاپی36، شماره 3، صفحه 73-57

شاه حسینی، محمد علی، خلاصی، امیر، رحمانی، کمال، (1390)، “ارزش ويژه برند خدمات و رفتار خريد مشتريان”، دو فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين، سال اول، شماره سوم، صفحات 63-78.

صفرزاده، حسین، خیری، بهرام، آقاسیدآقا، ریحانه، (1390)، “بررسي تاثير عوامل زمينهاي، وفاداري به برند و تغيير دادن برند بر روي تصميم خريد مصرف کنندگان جوان”، مدیریت بازاریابی، شماره 10، صفحات، 65-94.

عزیری، شهریار، درویشی، زهرا، نمامیان، فرشید، (1390)، ” بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالیدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، چشمانداز مديريت بازرگاني، شماره6، پياپي 39، صفحات 9-32.

کاتلر، فیلیپ- آرمسترانگ، گری، 1387، “اصول بازارابی”، بهمن فروزنده، اصفهان، نشر آموخته.

مرادی، هادی، زارعی، عظیم، (1390)، ” تصوير ذهنيكشور مبدا و شكل گيري ارزش برند محصولات الكترونيكي”، دو فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين، سال اول، شماره سوم، صفحات 109-128.

نادرنژاد، ه، (1388)، “اهميت اعتماد به نام تجاري در ارزش ويژه آن”، پايان نامه ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.

 

Aaker, D. (1991). “Mnaging Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name”, The Free Press; New York.

Aaker, D. A. (1992). Managing the Most Important Asset: Brand Equity. Planning Review , 20 (5), 56-58.

Aaker, D. A. , & Joachimsthaler (2006). Brand Leadership. New York, NY: Free press.

Atilgan , E. , Akinci , S. , Aksoy , S. and Kaynak , E. (2009). Customer – based brand equity for global brands: a multinational approach. Journal of Euromarketing , 18(2) , 115-132.

Atilgan, E. , Aksoy, S. , & Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: A verification approach in the beverage industry in Turkey, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 23, No. 3, pp. 237-248

Baker, T. L. , Hunt, J. B. , & Scribner, L. L. (2002). “The Effect of Introducing a New Brand on Consumer Perceptions of Current: The Roles of Product Knowledge and Involvement”, Journal of Marketing Theory & Practice, 13, 34–45.

Baldauf, A. , Cravens, K. , Diamantopoulos, A. , & Zeugner-Roth, K. P. (2009). The impact of product-country image and marketing effort on retailer-perceived brand equity: An empirical analysis, Journal of Retailing, 85, No. 4, pp. 437-452

Berkman, H. , Gilson, Ch. (1981) ” Consumer Behavior: Concepts and Strategies” 2 nd ed. , Boston: kent.

Berry, L. (1995). Relationship marketing of services – Growing interest, emerging Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (4), 236-245.

Berry, Leonard L. (2000) « Cultivating service brand equity» Journal of Academy of Marketing Science, 28(1).

Bharadwaj, S. G. , Varadarajan, R. P. & Fahy, J. (1993). Sustainable competitive advantage in service industries: a conceptual model and research propositions. Journal of Marketing, 57(October), 83-99.

Bierstedt, R. (1950). “An analysis of social power”, American Sociological Review, 15, 730–8. French Jr. , J. R. P. , (1956). “A formal theory of social power”, Psychological Review, 63, 181–94.

Brady, M. K. , Cronin, J. J. , Fox, G. L. , Roehm, L. (2008). Strategies to offset performance failures: The role if brand consumer purchase decisions, Journal of Consumer Marketing, Vol. 23, No. 5, pp. 248-265

Bravo, R. , and et al. , (2007), “Family As A Source of Consumer- Based Brand Equityˮ, Journal of Product & Brand Management, 16, No. 3, PP. 188–199, ISSN 1061-0421, DOI 10. 1108/ 10610420710751564

Busch, P. (1980). “The Sales Manager’s Bases of Social Power And Influence Upon The Sales Force”, Journal of Marketing, 44, 91–101.

Chang, P. , Chieng, M. , (2006), “Building Consumer Brand Relationship: A Cross-Cultural Experiential Viewˮ, Psychology & Marketing, Vol. 23, No. 11,PP. 927-959, DOI: 10. 1002/ mar. 20140

Chaudhuri, A. , (1995), “Brand Equity Or Double Jeopardy?ˮ, Journal Of Product & Brand Management, Vol. 4, No. 1, PP. 26- 32, © MCB University Press, 1061-0421

Cheng, A and Chen, H. (2001) Using free association to examine the relationship between the characteristics of brand associations and brand Journal of Product and Brand Management. 10 (7), 439-451.

Dean, D. H. (2004). “Evaluating Potential Brand Associations Through Conjoint Analysis and Market Simulation”, Journal of Product & Brand Management, 13, 506–13.

DelVecchio, D. , Jarvis, C. B. , Klink, R. R, & Dineen, B. B. (2007). Leveraging brand equity to attract human capital, Marketing Letter, Vol. 18, pp. 149-164

Dick, A. S. & Basu, K. (1994), “Customer Loyalty: toward an Integrated Framework”, Journal of the Academy of Marketing Science,Vol. 22 No. 2 ,pp. 99-113.

Dillon , W. , Madden , T. Kirmani , A. and Mukherjee , S. , “ Understanding What’s in a Brand Rating : A Model for Assessing Brand and Attribute Effects and their Relationship to Brand Equity” , Journal of Marketing Research , Vol. 38 , No. 4 , pp. 415-29 , 2001

Dobni, D. and Zinkhan, G. M. (1990). In search of brand image: a foundation Advances in Consumer Research, 17(1), 110-119.

Doyle , P. , “Shareholder-Value-Based Brand Strategies” Brand Management , Vol. 9 , 1 , pp 20-30 , 2001

Drozdenko, R. , & Jensen, M. (2009). Translating country-of-origin effects into prices, Journal of Product & Brand Management, Vol. 18, No. 5, pp. 371-378

Erdem, Tulin & Joffre Swait(1998),”Brand equity as a signaling phenomenon”, Journal of Consumer psychology, Lawrence Erlbaum Associates,pp131-157.

Erdem, Tulin & Joffre Swait(2004),”Brand credibility , brand consideration, and choice”, Journal of Consumer Research,Vol. 31, No. 1,pp191-208

Esch, F. R. , Langner, T. , Schmitt, B. & Geus, P. (2006). “Are brands forever? How brand knowledge and relationships affect current and future purchases”, Journal of Product and Brand Management, 15 (2), 98–105.

French Jr. , J. R. P. , & Raven, B. (1959). “The bases of social power”, In D. Cartwright (Ed. ), Studies in social power (pp. 150–167). Ann Arbor: The University of Michigan Press.

French Jr. , J. R. P. , & Raven, B. (1959). “The bases of social power”, In D. Cartwright (Ed. ), Studies in social power (pp. 150–167). Ann Arbor: The University of Michigan Press.

French Jr. , J. R. P. , (1956). “A formal theory of social power”, Psychological Review, 63, 181–94.

Fullerton, G. (2003). When does commitment lead to loyalty?. Journal of Service Research, 5(4), 333-344.

Gaski, J. F. (1984b). “The effects of discrepant power perceptions in a marketing channel”, Psychology & Marketing, 1, 45–56.

Ghodeswar, Bhimrao M. (2008),“Building brand identity in competitive markets: a conceptual model” Journal of Product & Brand Management, Vol. 17 No. 1, Emerald Group Publishing Limited, pp. 4-12.

Hamzaoui, L. , & Merunka, D. (2006). The impact of country of design and country of manufacture on consumer perceptions of bi-national products’ quality: an empirical model based on the concept of fit, Journal of Consumer Marketing, Vol. 23, No. 3, pp. 145-155

Holbrook , M. B. , “Emotion in the Consumption Experience : Toward a New Model of the Human Consumer”, in Peterson , R A. (Ed) , The Role Affect in Consumer Behavior , Heath , Lexington , MA , pp. 17-52 , 1986

Hyun, S. S. (2009). Creating a model of customer equity for chain restaurant brand formation, International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, pp. 529-539

James, D (2005). “Guilty Through Association: Brand Associations Transfer to Brand Alliame”, Journal of Consumer Marketing, 22, 14–24.

Joon-Wuk Kwun, David , Oh, Haemoon, “Consumers’ Evaluation of Brand Portfolios”, International Journal of Hospitality Management, Volume 26, Issue 1, Pages 81-97 , 2007.

Kapferer, J. , (2008), “The New Strategic Brand Management, Kong Page, Philadelphia and London, PP. 9-12, ISBN: 9780749450854

Kapoor, Harish, Heslop, Louise A. , Brand Positivity and Competitive Effects on the Evaluation of Brand Extensions, International Journal of Research in Marketing, Volume 26, Issue 3, 2009, Pages 228-237

Keller, K. L. (1993), Conceptalizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.

Keller, K. L. (2003). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity, Upper Saddle River, New Jersey, Pearson Education Inc.

Keller,K. L. (2008),StrategicBrandManagement. ,Building,Measuring,and Managing Brand 3 Ed. ,New Jersey. Pearson Education International

Kim, K. , and et al. , (2008), “Brand Equity in Hospital Marketing ,Journal of Business Research, Vol. 61, PP. 75-82, DOI:10. 1016/ jbusres. 2006. 05. 010

C. K. , Han. D. , & Park. S. B. (2001). The effect of brand personality and brand identification on brand loyalty: Applying the theory of social identification, Japanese Psychological Research, Vol. 43, No. 4, pp. 195-206

Kinra , N. , “The Effect of Country –of-Origin on Foreign Brand Names in the Indian Market”, Marketing Intelligence & Planning , Vol. 24 , No. 1 , pp. 15-30 ,

Kotler, P& et al. , (2007), “Marketing Management, Pearfon Education, PP. 256-260, ISBN: 81-317-0200-6

Kotler, P. (1991). Marketing Management: Analysis, Planning and Control, 8th Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.

Landrum, R. E. , Turrisi, R. and Harless, C. (1998). University image: the assessment and modeling. Journal of Marketing for Higher Education. 9(1), 53-68

Lantieri, Tara and Chiagouris , Larry, 2009,” Brand trust in an age without trust: expert opinions”, Journal of Consumer Marketing,26/2 , 78–86.

Lee, Y. K. , Back, K. J. , & Kim, J. Y. (2009). Family restaurant brand personality and its impact on consumer’s emotion, satisfaction, and band loyalty, Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 33, 3, pp. 305-328

Lim, W. S. , & Tan, S. J. (2009). Using brand equity to counter outsourcing opportunism: A game theoretic approach, Marketing Letter, Vol. 20, pp. 369-383

Low, G. S. , & Lamb, C. W. (2000). “The Measurement and Dimensionality of Brand Associations”, Journal of Product & Brand Management, 9, 350–68.

MacKenzie, S. B. , & Zaichkowsky, J. L. (1981). “An analysis of alcohol advertising using French and Raven’s theory of social influence”, Advances in Consumer Research,8, 708–12.

Madden, T. J. , Fehle, F. , & Fournier, S. (2006). Brands matter: An empirical demonstration of the creation of shareholder value through branding, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 34, No. 2, pp. 224- 235

nez, Eva, Montaner, , Teresa , Pina , José M. , “Brand Extension Feedback: The role of advertising” , Journal of Business Research, Volume 62, Issue 3, Pages305- 313, 2009.

Meller J. J. , Hansan T. , (2006), “An Empirical Examination of Brand Loyalty” Journal of Product & Brand Management, Vol. 15, No. 7, 442-49.

Moradi,Hadi & Zarei,Azim(2012);” Creating consumer-based brand equity for young Iranian consumers via country of origin sub-components effects”;Asia pacific Journal of Marketing and Logistics,vol24,NO 3,page 394-413.

Motameni, M. , & Shahrokhi, M. (1998). “Brand Equity Valuation: A Global Perspective”, Journal of Product and Brand Management, 7, 275–90.

Mourad,Maha & Ennew, Christine & Kortam,Wael(2010),” Brand equity in higher education”, Marketing Lntelligenece & Planning,vol. 29,No 4,pp 403-420.

Oliver, R. L. , (1999),”Whence Consumer Loyalty?” Journal of Marketing, Vol. 63 ,Special Issue, pp. 33-44.

Oliver, Richard L. (1999) « Whence consumer loyalty » Journal of Marketing, 63.

Papadopoulos, N. , & Heslop, L. (2002). Country equity and country branding: Problems and prospects, Brand Management, Vol. 9, No. 4-5, April, pp. 294-314

Pappu, R. , and et al. , (2005), “Consumer-Based Brand Equity: Improving The Measurement–Empirical Evidence, Journal of Product & Brand Management, Vol. 14, No. 3, PP. 143-154, ISSN: 1061-0421, DOI:10. 1108/10610420510601012

Pappu, R. , Quester, P. G. , Cooksey, W. (2005). Consumer-based brand equity: improving the measurement – empirical evidence, Journal of Product & Brand Management, Vol. 14, No. 3, pp. 143-154

Roth, M. S. , & Romeo, J. B. (1992). Matching product category and country image perceptions: A framework for managing country-of-origin effects, Journal of International Business Studies, Vol. 23, 3, pp. 477-497

Rowley, J. (2005), “The Four Cs of Customer Loyalty “, Marketing Intelligence Planning,Vol. 23, No. 6, pp. 574-81.

Salinas, Eva Mart. nez, Pina, José Miguel , “Brand Extension Feedback: The Role of Advertising”, Journal of Business Research, Volume 62, Issue 1,, Pages 50-60 , 2009.

Schneiderman, M. (2010). NIU brand image survey excerpts from executive Division of University Relation. Derived November, 8, 2010 from http://www. niu. edu/brand/research/ExecSummarySurvey2010. pdf

Schnettler, B. , Ruize, D. , Sepulveda, O. , & Sepulveda, N. (2008). Importance of the country of origin in food consumption in a developing country, Food Quality and Preference, Vol. 19, pp. 372-282

Simms,C. D. and Trott,P. (2006). The perceptions of the BMW mini brand:the importance of historical associations and the development of a model. Journal of Product & Brand Management. 15 (4), 228-238.

Singh j, Sirdeshmukh D. (2008). “Agency and trust mechanisms in consumer satisffaction and loyalty judgments”, journal of the Academy of marketing sciece, Vol. 28, No. 1, pp. 167-200.

Smutkupt ,Phumisak & Krairit,Donyaprueth & Khang, Do Ba(2012), ” Mobile marketing and consumer perceptions of brand equity”,Asia Pacific Journal of Markeing and Logistics, Vol. 24

Spry ,Amanda & Pappu,Ravi & Cornwell,T. Bettina(2011);” Celebrity endorsement, brand credibility and brand equity”, European Journal of Marketing,vol. 45,No. 6,pp882-902.

Sweeney, jill & Joffer Swait(2008);” The effect of bran credibility on customer loyalty” ; Jornal of Retailing and Consumer Services,15.

Sweeney, Jill & Joffre Swait (2008) «The effect of brand credibility on customer loyalty» Journal of Retailing and Consumer Services, 15.

Takor, M. , & Katsanis, L. (1997). A model of brand and country effects on quality dimensions: Issues and implementations, Journal of International Consumer Marketing, Vol. 9, No. 3, pp. 70-100

Valette-Florence, P., Guizani, H., & Merunka, (2009). The impact of brand personality and sale promotions on brand equity, Journal of Business Research, Vol. 62, No. 6, pp. 617-628.

Wang, H. and et al. , (2008), “Global Brand Equity Model : Combining Customer-Based With Product-Market Outcome Approaches”, Journal Of Product & Brand Management, Vol. 17, 5, PP. 305-316

Wood, L. (2004), “Dimensions of Brand Purchasing Behavior: Consumer in the 18-24 Age Group”, Journal of Consumer Behaviour,Vol. 4, No. 1, pp. 9-24

Yasin, N. , Nasser Noor, M. , & Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity?, Journal of Product & Brand Management, Vol. 16, No. 1, 38-48

Yoo, B. , and Donthu, N. , (2001), “Developing and Validating A Multi Dimensional Consumer-Based Brand Equity Scale ˮ, Journal of Business Research,Vol. 52,PP. 1-14,PII:S0148-2963 (99)00098-3

Zeugner-Roth, K. P. , & Diamantopoulos, A. (2009). Advancing the country image construct: Reply to sameiee’s (2009) commentary, Journal of Business Research, Vol. 63, No. 4, pp. 446-449.

Zeugner-Roth, K. P. , Diamantopoulos, A. , & Montesinos, A. (2008). Home country image, country brand equity and consumers’ product preferences: An empirical study, Management International Review, Vol

چکیده

برند يك ابزار مهم رابطه اي در مجموعه مديريت ارتباط مشتري شركت است. زیرا اعتبار برند به عنوان باور پذيري اطلاعات محصول موجود در يك برند تعريف مي شود كه مستلزم آن است كه مصرف كنندگان ادراك نمايند كه برند از توانايي (به عبارت ديگر، تخصص) و تمايل (يعني، قابليت اعتماد) براي تحويل مداوم آن چيزي كه وعده داده شده برخوردار است. اعتبار يك برند، ريسك ادراك شده را كاهش مي دهد، زيرا اعتماد مصرف كنندگان را در مورد ادعاهاي محصول يك شركت افزايش مي دهد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر تلاش دارد تا به شناسایی عوامل موثر در افزایش اعتبار کلی برند در بین مصرف کنندگان تلفن های همراه و لپ تاپ برندهای اپل، سونی، سامسونگ بپردازد. در این راستا 384 نفر از مصرف کنندگان وسایل الکترونیکی مذکور به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. جهت نظرسنجی از افراد نمونه از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته شد. بدین ترتیب که پس از طراحی و تائید روایی صوری و محتوایی آن از سوی اساتید و صاحبنظران، بطور آزمایشی در نمونه ای بالغ بر 35 مصرف کننده توزیع و  پایایی با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. پس از جمع آوری کل پرسشنامه‎های مذکور، داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج حاصل حاکی از تاثیر قابل توجه تصویرکشور مبداء برند بر ابعاد اعتبار برند بود. همچنین نقش میانجی گری متغیرهایی همچون کیفیت ادراک شده، وفاداری، تصویر برند و آشنایی با برند در رابطه بین تصویر کشورمبداء و اعتبار کلی برند نیز مورد تائید قرار گرفت.

 

واژگان کلیدی: برند، اعتبار برند، وفادرای برند، برند های تلفن همراه و لپ تاپ

) مقدمه

در دنیا امروز بسیاری از شرکت ها بدنبال جلب توجه و نظر مشتریان خود هستند. یکی از راههای رسیدن به این هدف ایجاد تمایز است. بطور کلی شرکت ها می توانند محصولاتشان را با تمرکز بر ویژگیهای فیزیکی(مانند مزه، طرح و تناسب) و غیر فیزیکی(مانند قیمت، نام تجاری وکشور مبدا) محصولاتشان را از رقبا متمایز سازند (Zeugner-Roth et al, 2005).

یکی از مطلوبیت های مشتری در انتخاب یک محصول، برند معتبر است. در بسیاری از بازار ها، برند هویت ویژه ای برای یک محصول می آفریند و آن را به گروه خاصی از جامعه پیوند می دهد. مشتری با خرید یک محصول برند باور دارد که در مقابل پول خود چیز با ارزشی در یافت کرده است.

از دیگر سو تصویر ذهنی کشور مبدا برند یک نشانه بیرونی مهم مرتبط با محصولات دارای نام تجاریست. مطالعات انجام گرفته این نکته را به اثبات رسانده که مصرف کنندگان در هنگام ارزیابی محصول به برچسب” ساخت” تکیه میکنند (Papadopoulos&Heslop, 1993). از این رو اگاهی و درک چگونگی ادراک تصویر ذهنی کشور مبدأ در بازار های هدف و اینکه چگونه مصرف کنندگان با آن ارتباط برقرار می‎کنند، از اهمیت خاصی در بازارهای رقابتی جهانی برخوردار است.

در این فصل به بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات، تعاریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.

1-2) بیان مساله

امروزه ميزان و سرعت تحول و نوآوري در زمينه هاي مختلف زياد بوده و تعداد پيامهاي تبليغاتي پخش شده از رسانه هاي مختلف جهت جلب توجه مصرف كنندگان آنقدرسردرگم كننده است كه آنها به ابزاري نياز دارند تا در تشخيص نمونه هاي مورد علاقه به آنها ياري رسانده و بتوانند راههاي ميانبر را به سوي مقاصد خود بيابند. برند[1] به مثابه يك راه ميانبر است. به عبارت ديگر برند مانند تابلوي راهنمايي است كه در بازاري شلوغ و پر رفت و آمد، ويژگيهاي ممتاز و ارزشمند محصولات را رتبه بندي نموده و براي مشتريان به نمايش مي گذارد. به اين ترتيب مشتريان مي توانند با اعتماد و اطمينان كافي، محصولات مورد نياز خود را خريداري نمايند (براون توم، 1386).

يك برند از ديد مصرف كنندگان يا از ديد صاحبان آن تعريف مي شود. بعلاوه برند گاهي اوقات در رابطه با اهدافش و گاه بوسيله ويژگي هايش تعريف مي شود. مطابق تعريف انجمن بازاريابي امريكا يك مارك تجاري عبارت است از يك اسم، اصطلاح، علامت، نشان يا طرح يا تركيبي از همه  اينها كه با هدف شناسايي و تميز دادن كالاها يا خدمات يك فروشنده يا گروهي از فروشندگان بكار مي رود و موجب متمايز شدن اين كالاها و خدمات از كالاها و خدماتي مي شود كه توسط رقبا عرضه مي گردند. بعبارت ديگر يك برند قسمتي از مارك تجاري است كه ادا كردني است. بدين معنا كه مي توان آن را تلفظ كرد (کاتلر آرمسترانگ، 1387).

علائم تجاري به دو دليل براي مصرف كنندگان با ارزش اند : (1) به اين دليل كه آنها ريسك ادراك شده مصرف را كاهش مي دهند و (2) به اين دليل كه آنها درهزينه هاي تصميم گيري صرفه جويي مي كنند. مبناي اين اظهارات اين است كه برند، يك علامت مؤثر بازار است كه شركت براي مورد توجه قرار دادن عدم تقارن اطلاعات بازار، آن را گسترش مي دهد (به عبارت ديگر، مصرف كنندگان در مورد محصول يا خدمات يك شركت، كمتر از خود شركت اطلاع دارند، از اين رو در شرايط نامساعدي قرار مي گيرند كه سرانجام منجر به ترديد مصرف كننده در مورد محصول می شود. (Sweeney & Swait, 2008, 180).

برند يك ابزار مهم رابطه اي در مجموعه مديريت ارتباط مشتري شركت است. برندها، علائم معتبري مي‎باشند (به عبارت ديگر، باورپذيرو قابل اطمينان): آنها موجب مي شوند تا شركتها در مورد محصولات و خدمات خود صادق بوده و شكاياتي كه از آنها شده را رسيدگي نمايند. اين مفهوم از اعتبار برند، مبتني بر پژوهش اوليه هاولند و ديگران [2](1953) در مورد اعتبار برقرار كننده رابطه بوده و با مفهوم برند توسط اردم وسوییت[3] (1998و 2004)، اردم ودیگران[4] (2002) تطبیق داده شده است.

بر اساس اين تعريف، اعتبار برند شامل دو صورت اصلي مي باشد : قابليت اعتماد (يعني، اعتقاد به اين كه شركت تمايل به عمل كردن به وعده هاي خود را دارد) و تخصص (يعني، اعتقاد به اين كه شركت توانايي عمل كردن به وعده هاي خود را دارد). (Sweeney & Swait, 2008, 181).

اعتبار بطور گسترده به عنوان باور پذيري اهداف و تمايلات يك موجوديت مستقل در يك زمان خاص تعريف شده و فرض بر اين است كه از دو جزء اصلي برخوردار مي باشد : قابليت اعتماد و تخصص. از اين رو، اعتبار برند به عنوان باور پذيري اطلاعات محصول موجود در يك برند تعريف مي شود كه مستلزم آن است كه مصرف كنندگان ادراك نمايند كه برند از توانايي (به عبارت ديگر، تخصص) و تمايل (يعني، قابليت اعتماد) براي تحويل مداوم آن چيزي كه وعده داده شده برخوردار است. (Erdem & Swait, 2004, 192)

اعتبار برند، يك عنصر اصلي در هرم ارزش برند مشتري مدار کلر[5](2001) مي باشد كه نشان دهنده يك حالت از عكس العمل مشتري نسبت به برند است. اين با تصور ما ازاعتبار برند به عنوان نشان دهنده رابطه يك مشتري با يك برند در خلال زمان سازگار است. اين در مورد رابطه ميان برند ومشتری  همچنین توسط فورنیر[6] (1998)، بلکستون[7](2000) و سویینی و چاو[8] (2002) نیز ارائه شده است. (Sweeney & Swait, 2008, 181).

اهميت اعتبار، از اين واقعيت نشأت ميگيرد كه اطلاعات ناقص و نامتقارن، موجب عدم اطمينان مصرف كننده درخصوص ويژگي هاي محصول مي شود. عدم اطمينان مصرف كننده ممكن است حتي پس از جمع‎آوري مؤثر اطلاعات (براي ويژگي هاي تجربي) و يا پس از مصرف (براي تجربه بلند مدت و يا ويژگي‎هاي اعتقادي) وجود داشته باشد. این منجر به ریسک ادارک شده[9] مصرف کننده می شود (Erdem & Swait, 1998, 138). اعتبار يك برند، ريسك ادراك شده را كاهش مي دهد، زيرا اعتماد مصرف كنندگان را در مورد ادعاهاي محصول يك شركت افزايش مي دهد. اعتبار همچنين، هزينه هاي اطلاعات را كاهش مي‎دهد، زيرا مصرف كنندگان ممكن است از برندهاي معتبر به عنوان يك منبع آگاهي جهت صرفه جويي در هزينه‎هاي جمع آوري اطلاعات و پردازش آن بهره ببرند. ( Erdem & Swait, 2004,192).

با توجه به اهميت موضوع و نقش تاثير گذار برند  و ابعاد آن در وجوه مختف بازاريابي  پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل موثر برافزایش اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان برآمده و به جهت شناسایی این عوامل، و ارائه مدل مفهومی متناسب با موضوع پژوهش، از ترکیب مدلهای پیشنهادی آکر[10] (1996)، براندت و جانسون[11] (1997) و مرادی و همکاران (2012) بهره گرفته است. مصرف کنندگان تلفن همراه و لب تاپ کلیه برندها به عنوان جامعه آماری و مصرف کنندگان برندهای سونی، اپل و سامسونگ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند تا با استفاده از نظرسنجی به سوال اصلی پژوهش ” آيا  ابعاد اعتبار برند بعنوان متغييرهاي ميانجي باعث تاثير نام كشور مبداء برند بر اعتبار كلي برند ميگردد؟” پاسخ داده شود.

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

در دنياي كسب وكار امروزي، برند برند بطور معمول به عناون ابزاري در جهت دستابي به اهداف بازاريابي مانند توسعه سهم بازار يا افزايش تكرار خريد مصرف كننده قلمداد مي شود. با اين حال، استراتژي برند فراتر از بازار يابي مي باشد. امروزه شركت هايي موفقند كه برند هاي آنها در حكم قدرت واحدي در سرتاسر سازمان حاكم باشد و مسير حركت و هدف كسب و كار را نشان دهد و در واقع استراتژي برند تبديل به استراتژي كسب و كار شود (ميلر ومور، 1385: 17). نتايج حاصل از اين تحقيق، مديران بازاريابي را قادر خواهد ساخت تا با شناخت ميزان قدرت و تاثيرگذاري عوامل موثر بر افزيش اعتبار برند به برنامه‎ريزي به درك درستي از بازار و نگرش مصرف كنند گان دست يافته و در جهت افزايش سهم بازار گام هاي موثري را بردارند. بررسي و شناخت اين عوامل تاثير گذار امكان مقايسه برند با رقباي آن را فراهم مي نمايد. از منظري ديگر بازار تلفن همراه و لپ تاپ بازاري بسيار سود آور بوده و رشد  روز افزون تكنولوژي بر جذابيت آن افزوده است بطوري كه عظيم ترين كمپاني هاي جهاني بخش اصلي از انرژي خود را معطوف به اين بازار جذاب نموده اند. از اين رو نتايج اين تحقيق علاوه بر شناخت رفتار و جهت سليقه مصرف كنندگان اين محصولات در استان گيلان  مي تواند دركي از اين بازار به تمامي شركت هاي علاقمند به سرمايه گذار بدهد.

1-4) سوالات پژوهش

1-4-1) سوالات اصلی پژوهش

آيا ابعاد اعتبار برند بعنوان متغيير هاي ميانجي باعث تاثير نام كشور مبداء برند بر اعتبار كلي برند مي‎گردد؟

1-4-2) سوالات فرعی پژوهش

آیا تصویر ذهنی از کشور مبداء برند ابعاد اعتبار برند و در نهایت اعتبار کلی برند تاثیر مثبت دارد؟

آيا وفاداري به برند بر اعتبار كلي برند تاثير مثبت دارد؟

آيا كيفيت دريافت شده برند بر اعتبار برند تاثير مثبت دارد؟

آيا آگاهي از نام برند(تداعي معاني) بر اعتبار كلي برند تاثير مثبت دارد؟

آيا تصويربرند بر اعتبار كلي برند تاثير مثبت دارد؟

آيا در دسترس بودن برند بر اعتبار كلي برند تاثير مثبت دارد؟

آيا آشنايي با برند بر اعتبار كلي برند تاثير مثبت دارد؟

 1-5) اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

بررسي نقش میانجیگری ابعاد اعتبار برند در رابطه بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند

 

1-5-2) اهداف فرعی

بررسی تاثیر کشور مبداء برند با ابعاد مختلف اعتبار یک برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ

بررسی تاثیر وفاداري به برند بر اعتبار كلي برند در بازار تلفن همراه و لپ تاپ

بررسی تاثیر تصوير برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاپ

بررسی تاثیر در دسترس بودن برند بر اعتبار کلی برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

بررسي تاثیر آشنايي با برند بر اعتبار كلي برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

بررسي تاثیر كيفيت دريافت شده برند بر اعتبار برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

بررسي تاثیر آگاهي از نام برند(تداعي معاني) بر اعتبار كلي برند در بازار تلفن همراه ولپ تاب

1-6) چارچوب نظری

چارچوب نظری، الگویی است که تمام پژوهش برآن استوار می شود. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده، و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع، فراهم آمده است (خاکی، 1390: 163). چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند. (سکاران، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴). یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله تحقیق است(خاکی، 1390: 163). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد. چارچوب نظری مطالعه حاضر برگرفته از مطالعه مرادی و همکارانش (2012) بوده که از طریق ابعاد اعتبار برند معرفی شده توسط آکر (1996)، بسط یافت. بدین ترتیب که مدل آکر، مدل مرادي و همكارانش و همچنین مدل مفهومی پژوهش ادامه ارائه گردیده است.

1-7) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

ابعاد اعتبار برند در رابطه بین تصویر کشور مبداء و اعتبار کلی برند نقش میانجیگری دارند.

 

فرضیه های فرعی

بین كشور مبداء برند و در دسترس بودن برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین كشور مبداء برند و كيفيت دريافت شده برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین كشور مبداء برند و آگاهي از نام برند/تداعي معاني برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین كشور مبداء برند و وفاداري به برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین كشور مبداء برند و تصوير برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین كشور مبداء برند و اشنايي با برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین تصویر برند و اعتبار كلي برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین در دسترس بودن برند و اعتبار كلي برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین كيفيت دريافت شده از برند و اعتبار كلي برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین آگاهي از نام برند/تداعي معاني برند و اعتبار كلي برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین وفاداري به برند و اعتبار كلي برند رابطه مثبت وجود دارد.

بین اشنايي با برند و اعتبار كلي برند رابطه مثبت وجود دارد.

 

[1]. Brand

[2]. Hovland et al.

[3]. Erdem & Swait

[4]. Erdem et al.

[5]. Keller

[6]. Fournier

[7]. Blackstone

[8]. Sweeney & Chaw

[9]. Perceived Risk

[10] Aaker

[11] Janson

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122