پايان نامه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 191 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اوّل: كلّيات و مفاهيم 3
1-1-كليّات 4
1-1-1- بیان مسأله 4
1-1-2- علت انتخاب موضوع و اهميت و فايده آن 4
1-1-3- سابقه پژوهش 4
1-1-4- سؤال اصلي پژوهش 5
1-1-5- سؤالات فرعي پژوهش 5
1-1-6- فرضيههاي پژوهش 6
1-1-7- پيشفرضهاي پژوهش 6
1-1-8- اهداف پژوهش 6
1-1-9- روش پژوهش 6
1-1-10- روشگردآوري اطلاعات و دادهها 6
1-1-11- جنبه جديد بودن موضوع 7
1-1-12- نتايج علمي و عملي تحقيق 7
1-2- مفهوم شناسی عدالت اجتماعی 8
1-2-1- معناي لغوي عدالت 10
1-2-2- واژه های همسو: قسط، مساوات و انصاف 11
قسط 11
تفاوت قسط و عدل 12
مساوات 13
فرق بین مساوات و عدالت 14
انصاف 15
1-2-3- واژه هاي مقابل عدل 15
ظلم 15
تجاوز 18
1-2-4- مفهوم اصطلاحی عدالت و عدالت اجتماعی 19
1-2-4-1- مفهوم اصطلاحي عدالت 20
1-2-4-2- مفهوم اصطلاحي عدالت اجتماعي 25
1-2-5- دیدگاه انديشمندان غير مسلمان درباره عدالت 27
فصل دوم: عدالت اجتماعي در قرآن كريم ونهج البلاغه33
2-1- عدالت اجتماعي و جايگاه آن 34
2-1-1- عدالت، اصل ثابت قرآنی 35
2-1-2- عدالت، فلسفه بعثت پیامبران 37
2-1-3- عدالت قرآن، عدالت همه جانبه 39
2-2- عدالت و انواع آن 40
2-2-1- عدل الهي 40
آیات ناظر به عدل الهی 42
2-2-2- عدالت بشري 46
آيات ناظر به عدالت بشري 47
عدل فردي 48
عدل در روابط خانوادگی 48
2-2-3- عدالت اجتماعی 50
آيات ناظر به عدالت اجتماعی 53
عدالت اقتصادي 54
عدالت قضایي 54
عدالت سیاسی 55
2-3- عدالت از دیدگاه امام علي(عليه السّلام) 58
فصل سّوم: عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه62
3-1- عوامل اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم 64
3ـ1ـ1ـ حاکمیت قانون عادلانه الهی در جامعه 64
3ـ1ـ2ـ اجرای دقیق حدود و قوانین الهي 68
3-1-3- دينداري و تقواي افراد جامعه 74
3 -1-4- رسيدگي به محرومان و مستضعفان 77
3-1-5- شايسته سالاري 87
ويژگي هاي لازم براي انتخاب افراد شايسته 87
3-1-6- نظارت عمومي 91
3-1-7- تعهد متقابل 95
3 ـ2ـ عوامل اجراي عدالت اجتماعي از منظر نهج البلاغه 98
3-2-1- حكمران عادل 101
3 -2-2- نظارت همگاني 104
پند و اندرز كارگزاران 105
بي نياز ساختن كارگزاران 105
بازرسي مخفيانه از كارگزاران 106
تقويت روحيه انتقاد پذيري 107
3ـ 2 ـ 3 ـ منش عادلانه حاكمان 109
مردمداري 111
سعي در كسب رضايت عموم مردم 112
رعايت مساوات 114
تساوي در برابر قانون و قضا 120
3 ـ 2 ـ 4 ـ حقوق متقابل مردم و حاكمان 121
وظايف حكومت در قبال مردم 125
فصل چهارم: موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم ونهج البلاغه130
4-1- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم 132
4-1-1- نبود قانون عادلانه 133
4-1-2- حکومت جور 136
4-1-3- مادی گرایی و انسان محوری 140
4-1-4- سود گرایی و سرمایه داری نامطلوب 142
كم فروشي 146
اختلاس 147
4-1-5- تبعیض نژادی و اختلاف طبقاتی 148
4-2- موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر نهج البلاغه 153
4-2-1- حکومت جور 153
4-2-2- دنیا طلبی حکام 157
4-2-3- استثمار و بهره كشي 161
4-2-4- سرمايه داري 164
4-2-5- انحصار گرایی (خود اختصاصي) 166
نتيجه گيري 175
پيشنهادات 176
فهرست منابع و مآخذ: 177

فهرست منابع و مآخذ:

الف: منابع فارسی

قرآن كريم، ترجمه محمد مهدي فولادوند، تهران: دارالقرآن كريم،1415ق.

نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتي، قم: انتشارات مشهور،

ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمه، ترجمه محمدپروين گنابادي، چاپ چهارم، تهران: انتشارات علمي فرهنگي،

احمد العلي، صالح، دولت رسول خدا، تر جمه هادي انصاري، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه،

اخوان كاظمي، بهرام، عدالت در نظام سياسي اسلام، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381 .

ــــــــــــــــ ، عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، قم: بوستان كتاب ،

7- ارسطاطاليس، اخلاق نيكو ماخوس، جلد 1، ترجمه سيد ابو القاسم پورحسيني، تهران: دانشگاه تهران، بي تا.

اسماعيلي يزدي، عباس، فرهنگ صفات، قم: مسجد مقدس جمكران،

انوري حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، جلد 6 ، تهران : انتشارات سخن ، 1381 .

بابا پور، محمد مهدي، سياست و حكومت در نهج البلاغه، قم: انتشارات تهذيب،

باقري، مجيد، يكصد و ده سوأل از استاد مطهري، چاپ يازدهم، قم: انتشارات خادم الرضا،

برزگر كليشمي، ولي الله، جامعه از ديدگاه نهج البلاغه، تهران: سازمان تبليغات اسلامي،

بِ فاستر، مايكل، خداوندان انديشه سياسي، جلد 1، ترجمه جواد شيخ الاسلامي، تهران: انتشارات امير كبير،

بلاغي، صدر الدين، برهان قرآن، چاپ ششم، تهران: اميركبير ،1357 .

ــــــــــــــــــ ، عدالت و قضا در اسلام، چاپ سوم، تهران: انتشارات امير كبير،

بهشتي، محمد حسين، بررسي تحليلي از جهاد، ليبراليسم وعدالت، تهران: دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي،

تاج الديني، علي، فرهنگ جاودان الميزان، تهران: مهاجر،

تميمي آمدي، عبدالواحد، غررالحكم و دررالكلم، جلد 2، تر جمه سيد هاشم رسولي محلاتي، چاپ دوم، تهران: دفتر انتشارات اسلامي ،

جرداق، جرج، علي(ع)، صداي عدالت انساني، جلد 1، ترجمه سيد هادي خسروشاهي، چاپ دهم، تهران: كلبه شروق، 1379 .

جعفري، محمد تقي، ترجمه و شرح نهج البلاغه، جلد 3، چاپ دوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

ـــــــــــــــــ‌ ، عدالت و ستم، تلخيص محمد رضا جوادي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

جمالي، نصرت الله، عوامل سقوط حكومت ها در قرآن و نهج البلاغه، قم: نهاوندي،

جمشيدي، محمد حسين، نظريه عدالت از ديدگاه فارابي، امام خميني، شهيد صدر، تهران: پژوهشكده امام خميني وانقلاب اسلامي ،

جمعي از نويسندگان، «اصول و شيوه هاي حكومت اسلامي در نهج البلاغه»، مجموعه مقالات، تهران: بنياد نهج البلاغه، 1368 .

جمعي از نويسندگان، «مجموعه مقالات همايش دين و دنيا از نظر امام علي (ع)» ، اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي،

جمعي از نويسندگان، «جامعه ايده آل و مباني تمدن غرب»، چاپ دوم، تهران: دبير خانه دائمي اجلاس دو سالانه ابعاد وجودي حضرت مهدي (عج)،

جوادي آملي، عبدالله، تفسير تسنيم، جلد 15،تحقيق و تنظيم عبدالكريم عابديني، قم: نشر اسراء،

ــــــــــــــــــ‌ ، سيرة پيامبران عليهم السّلام در قرآن، تنظيم و نگارش علي اسلامي، چاپ پنجم، قم: اسراء،

ـــــــــــــــــ ، ولايت فقيه، ولايت فقاهت وعدالت، تنظيم و ويرايش محمد محرابي، قم: اسراء،

جهان بزرگي، احمد، آزادي سياسي، چاپ سوم، تهران: كانون انديشه جوان،

حائري، محسن، انديشه هاي اقتصادي در نهج البلاغه، ترجمه عبدالعلي آل بويه لنگرودي، تهران: بنياد نهج البلاغه،

حاج سيدجوادي، كامران فاني و بهاءالدين خرمشاهي، دايرة المعارف تشيّع، جلد11، تهران: نشر شهيد سعيد محبي،

حامد مقدم، احمد، سنت هاي اجتماعي در اسلام، مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي،

حجازي، سيد عبدالرسول، مثل علي هرگز، جلد 1و2، تهران: نشر پگاه،

حريري، محمد يوسف، اسلام و عقايد اقتصادي، قم: دار التبليغ ، بي تا.

ــــــــــــــــــ ، فرهنگ اصطلاحات قرآني، قم: هجرت،

حسني، محمد حسن، نوسازي اجتماع از ديدگاه امام خميني(ره)، چاپ هشتم، تهران: نشر عروج،

حسيني بهشتي، سيد عليرضا، مباني معرفت شناختي نظرية عدالت اجتماعي، تهران: بقعه، 1378 .

حسيني، سيد هادي، فقر و توسعه در منابع ديني، قم: بوستان كتاب، 1381 .

حكيم، سيد محمد باقر، جامعه انساني از ديدگاه قرآن كريم، ترجمه موسي دانش، مشهد: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي،

حكيمي، محمدرضا، الحياة، جلد 5و6، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1384.

خدمتي، ابوطالب، علي آقا پيروز و عباس شفيعي، مديريت علوي، قم: پژوهشكده حوزه و دانشگاه،

خسروپناه، عبدالحسين، جامعه علوي در نهج البلاغه، قم: مركز مديريت حوزه هاي علميه ،

خليليان، سيد خليل، پژوهش موضوعي در قرآن كريم، تهران:‌ فرجام،

داوري اردكاني، رضا، مؤسس فلسفه اسلامي، فارابي، چاپ چهارم، تهران: پژوهشگاه علوم انساني ومقالات فرهنگي،

دشتي، محمد، روش تحقيق در نهج البلاغه، قم: نشر امام علي(ع)،

دلشاد تهراني، مصطفي، ارباب امانت، تهران: دريا ،

ـــــــــــــــــــ ، جمال دولت محمود، تهران: دريا،

ــــــــــــــــــــ ، دولت آفتاب، تهران: دريا،

ـــــــــــــــــــ ، اخلاق اداري در نهج البلاغه، تهران: دريا،

دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، زير نظر محمد معين وسيد جعفر شهيدي، تهران: دانشگاه تهران،

رجايي، سيد محمد كاظم، معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن، قم، مؤسسه امام خميني ،

رسولي محلاتي، سيد هاشم، تاريخ انبياء (قصص قرآن از آدم تا خاتم النبيين)، چاپ پانزدهم، قم: بوستان كتاب،

رشاد، علي اكبر، دانشنامه امام علي (ع)، جلد 10، تهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ،

رهبر، محمد تقي، سياست و مديريت از ديدگاه امام علي(ع)، تهران: سازمان تبليغات اسلامي،

زاهدي اصل، محمد، مقدمه اي بر خدمات اجتماعي اسلام، تهران: دانشگاه علامه طباطبائي،

زيدان، جرجي، تاريخ تمدن اسلام، ترجمه علي جواهر كلام، چاپ دوازدهم، تهران: امير كبير،

زين العابدين، علي ابن الحسين(ع)، رسالة حقوق، ترجمه علي شيرواني، چاپ سوم، قم: دارالفكر ،

سِ بوكانان و هوارد سِ آليس، راههاي پيشرفت اقتصادي، تر جمه حسين فرهودي، چاپ سوم، تهران: سپهر،

سبحاني، جعفر، منشورجاويد، مجلدات مختلف، قم: مؤسسه امام صادق(ع)، بي تا.

سبحاني، غلامعلي، حكم و حكومت در اسلام، تهران: كتابفروشي دانشمند،

سروش، عبدالكريم، ادب قدرت، ادب عدالت، تهران: صراط،

سياح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوين، تهران: كتابفروشي اسلاميه،

سيد بن قطب، ابراهيم شادلي، عدالت اجتماعي در اسلام، ترجمه محمد علي گرامي و سيد هادي خسروشاهي، تهران: كلبه شروق،

ــــــــــــــــــــــــ ، في ظلال القرآن، ترجمه مصطفي خرم دل، جلدهاي مختلف، تهران: احسان،

شايان مهر، عليرضا، دايرة المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، تهران: كيهان،

شريعتي، علي، تاريخ و شناخت اديان، تهران: تشيع،

شريعتمداري، جعفر، شرح و تفسير لغات قرآن بر اساس تفسير نمونه، جلد3، مشهد: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي،

شعراني، نثر طوبي، چاپ دوم، تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1398ق.

صدر، سيد محمد باقر، سنت هاي تاريخ در قرآن، ترجمه سيد جمال الدين موسوي ، تهران: تفاهم ،

صدر، سيد موسي، اقتصاد برتر، ترجمه علي اكبر سيبويه، تهران: ميثم، بي تا.

طباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، جلدهاي مختلف ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

ــــــــــــــــــــ ،روابط اجتماعي در اسلام به ضميمه چند رساله ديگر، ترجمه محمد جواد حجتي كرماني، قم: بوستان كتاب،

طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، چاپ دوم، تهران: نشر علم،

طوسي، نصير الدين، اخلاق ناصري، تصحيح مجتبي مينويي وعليرضا حيدري، چاپ پنجم، تهران: انتشارات خوارزمي،

طوسي، نظام الملك، سياست نامه (سيرالملوك)، تصحيح عباس اقبال آشتياني، چاپ دهم، تهران: اساطير،

عباس نژاد، محسن، قرآن و علوم روز، مشهد: بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه،

عبد المحمدي، حسين، تسامح و تساهل از ديدگاه قرآن و عترت، قم: ظفر،

عزيزي، عباس، علي از زبان استاد مرتضي مطهري، چاپ ششم، قم: سلسله ،

عضيمه ، صالح ، معناشناسي واژگان قرآن، ترجمه سيد حسن سيدي، مشهد: به نشر،

علي اكبريان، حسن علي، ارزش دنيا، تهران: كانون انديشه جوان،

عليخاني و ديگران، درآمدي بر نظام سياسي عدالت در اسلام، تهران: پژوهشكده مطالعات فرهنگي اجتماعي،

عميد زنجاني، عباسعلي، درآمدي بر فقه سياسي، تهران: اميركبير،

ـــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اقليت ها، چاپ چهارم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،

ــــــــــــــــــــــــ ، مباني انديشه سياسي در اسلام ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ، بي تا.

غضنفري، علي، حكومت اسلامي در نهج البلاغه، قم: طاووس بهشت،

غفاري، حسين، ويژگي هاي جامعه قرآني، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

فراست خواه، مقصود، دين و جامعه، تهران: شركت سهامي انتشار،

فراهاني فرد، سعيد، نگاهي به فقر و فقرزدايي از ديدگاه اسلام، تهران: كانون انديشه جوان، 1378.

فعال عراقي، حسين، داستان هاي قرآن وتاريخ انبياء در الميزان، جلد 1و2 ، تهران: سبحان ،

فهيم نيا، محمد حسين، دين و آزادي، قم: مسجد مقدس جمكران،

قاضي زاده، كاظم، سياست و حكومت در قرآن، تهران: پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي ،

قانع، احمد علي، علل انحطاط تمدن ها از ديدگاه قرآن كريم، تهران: سازمان تبليغات اسلامي،

قرائتي ، محسن، درس هايي از قرآن، مجلدات1- 5، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

قرباني، زين العابدين، اسلام و حقوق بشر، چاپ چهارم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي،

قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن، جلد1-6 ، تهران: دار الكتب اسلاميه،

قلي پور، جعفر، مواضع امام خميني در برابر نظام سياسي پهلوي و نهادهاي آن، تهران: مركزاسناد انقلاب اسلامي،

قلي زاده، حسين، علي قرين عدالت، تهران: انتشارات اميري،

كرمي، علي، ظهور و سقوط تمدن ها از ديدگاه قرآن، چاپ دوم، قم: نشر مرتضي، بي تا.

گلزاده غفوري، علي، نظامات اجتماعی اسلام، تهران: انتشارات حسینیه ارشاد، 1349.

محقق راد، مصطفي، اسلام وآينده جهان، قم: دفتر انتشارات اسلامي،

مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات زمان، جلد1، تهران: صدرا،

ـــــــــــــــ ، بيست گفتار، چاپ پنجم، تهران: نشر افست،

ــــــــــــــــ ، مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي، تهران: دفتر انتشارات اسلامي،

ـــــــــــــــ ، يادداشتها، مجلدات مختلف، تهران: صدرا،

معاديخواه، عبدالمجيد، تاريخ اسلام عصر علوي، تهران: نشر ذره،

ـــــــــــــــــــ ، فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفضيلي مفاهيم نهج البلاغه، تهران، ذره: 1372.

معين، محمد، فرهنگ فارسي، مجلدات مختلف، چاپ هشتم، تهران: اميركبير،

مغنيه، محمد جواد، امامت علي در آيينه عقل و قرآن، ترجمه اكبر ايراني قمي، قم: سازمان تبليغات اسلامي،

ــــــــــــــــ ، تفسير كاشف، جلد1-3، ترجمه موسي دانش، قم: بوستان كتاب،

مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، پيام قرآن، مچلدات مختلف، تهران: مطبوعاتي هدف،

ــــــــــــــــــ ، ده درس عدل الهي براي جوانان، تهران: مطبوعاتي هدف، بي تا.

موسوي خراساني، سيد حسن، لقمه هاي حرام، مؤلف،

موسوي، سيدجمال الدين، عدالت اجتماعي در اسلام، تهران: دانش وانديشه معاصر،

موسوي خميني، روح الله، ولايت فقيه، چاپ هفدهم، تهران: مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام،

مهيار، رضا، فرهنگ ابجدي، بي تا، بي جا .

نجفي علمي، محمد جعفر، برداشتي از جامعه و سنن، تهران: فرهنگ وارشاد،

ندايي، محمد علي، عدالت در گفتمان انقلاب اسلامي، قم: بوستان كتاب،

نصيري، محمد، امام علي(ع) و پرسش هاي فراروي، قم: سماء،

نيكوبرش راد، فرزانه، حكومت وعدالت در دوران علي(ع)، تهران: نغمه نوانديش،

هاشمي رفسنجاني، اكبر، فرهنگ قرآن، جلد20، قم: بوستان كتاب،

يزداني خلخالي، محمد باقر، رفتار علوي، گفتار علوي، تهران: آواي نور،

يوسفي، احمد علي، نظام اقتصاد علوي، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،

يوسفي، حسن ، عدل در جهان بيني توحيد، تهران: انتشارات خزر،

ب: منابع عربي

ابن ابي جمهور احسائي، عوالي اللئالي، قم:سيدالشهداء، 1405ق.

ابن منظور، محمد ابن مكرم، لسان العرب، مجلدات متعدد، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، 1996م.

ابن ابي الحديد، عزالدين ابوحامد، شرح نهج البلاغه، جلد20، قم: كتابخانه آية الله مرعشي نجفي، بي تا.

ابن فارس، احمد بن زكريا، ترتيب مقاييس اللغة، ترتيب و تنقيح علي العسكري و حيدر المسجدي، قم: مركز دراسات الحوزه والجامعة،

ثقفي، ابراهيم بن محمد، الغارات، قم: دارالكتاب، 1410ق.

حرانى، حسن بن شعبه، تحف العقول، چاپ دوم، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1404 ق.

حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، قم: مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، 1409 ق.

دشتي، محمد ، معجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، قم: نشرامام علي،

راغب اصفهاني، حسين ابن محمد، المفردات في تفسير القرآن، جلد 1و2، بيروت: دارالعلم، 1412ق.

فخررازي، محمدبن عمر، تفسير كبير، بيروت: دارالفكر،1423ق.

فضل الله، سيد محمد حسين، من وحي القرآن، بيروت: دارالملاك للطباعة و لنشر،

كليني، محمد بن يعقوب، كافي، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب اسلاميه،

مجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، مجلدات متعدد، چاپ دوم، بيروت: مدرسة الوفاء، 1403ق.

محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمة، قم: دارالحديث،

مفيد، محمدبن نعمان، الارشاد، قم: انتشارات كنگره جهاني شيخ مفيد، 1413ق.

___________ ، الجمل، قم: انتشارات كنگره جهاني شيخ مفيد،1413ق.

نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، قم، آل البيت: 1408ق.

هاشمي خويي، حبيب الله، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغه، جلد 4، چاپ چهارم، تهران: مكتبة الاسلاميه،

يعقوبي، احمد ابن اسحاق، تاريخ يعقوبي، جلد 2، قم: كتابخانه شريعت، 1425ق.

ج: مقالات

طغياني، مهدي، «عدالت اجتماعي از ديدگاه متفكر شهيد مرتضي مطهري» ، انديشه صادق شماره 6و7، 1381،ص22ـ

عابديني، احمد، «ريشه هاي عدالت اجتماعي در حكومت علوي»، نشريه اخلاق، شماره سيزدهم، 1387، صص172ـ

موسوي گرگاني، محسن، «رابطه عدالت با عقل ودين» ، نقدو نظر ، شماره 10و11، 1376، صص 272ـ

سيديان، سيد مهدي، «عدالت خواهي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب» ، معرفت شماره 109، 1385، صص107ـ

فاضلي، مسعود، «دموكراسي و مقوله عدالت اجتماعي»، بازتاب انديشه، شماره20، ،1380، ص

چكيده

عدالت و اجراي آن همواره مورد توجه تمام مكتب ها، از گذشته تاكنون بوده است. تفاوت مكتب اسلام با ديگر مكاتب آن است كه، اسلام دو مؤلفه حق و تكليف را ملازم يكديگر قرارداده، آنجا كه تكليفي واجب شده، به دنبال آن حقي نيز بر آن مترتّب شده است و رعايت حقوق و تكاليف متقابل را شرط اجراي عدالت قرار داده است.

قرآن كريم فلسفه تشكيل حكومت ها و بعثت انبياء(عليهم السّلام) را اقامه قسط و عدل و حل اختلافات گوناگون ميان بشر دانسته و عدالت را ميزان تعادل بخشي زندگي بشري ناميده است؛ لذا در زمينه اجراي عدالت در جامعه فرامين بسياري دارد. از جمله اين فرامين امر به تقواي فردي، وضع و اجراي قوانين عادلانه و رسيدگي به ضعفاي جامعه است.

مولاي متقيان حضرت علي(عليه السّلام) عدالت را  نه تنها يك تكليف، بلكه ناموس الهي مي داند. در نهج البلاغه ايشان، عدالت به عنوان يك فلسفه و نظريه اجتماعي سياسي، مورد توجه قرار گرفته است. از اساسي ترين مظاهر عدالت در نظر امام علي (عليه السّلام) رعايت مساوات است. بيشترين اوامر ايشان به كارگزارانشان، درباره لزوم رعايت مساوات و اجراي عدالت بين اقشار مختلف مردم است.

از جمله اساسي ترين عوامل اجراي عدالت مي توان به حاكميت قانون عادلانه در جامعه ، دينداري وتقواي افراد جامعه،رسيدگي به محرومان ومستضعفان جامعه، حكومت حكمرانان عادل،نظارت همگاني و… اشاره نمود. موانع اجراي عدالت نيز مواردي از قبيل نبود قانون عادلانه، حكومت جور، انسان محوري و سودگرايي، دنيا طلبي حكام و استثمار و انحصار گرايي و…. مي باشند.

واژگان كليدي: قرآن كريم، نهج البلاغه، عدل، عدالت اجتماعي، قسط، مساوات، ظلم.

مقدمه

عدل و عدالت اجتماعي از جمله مفاهيم پر معنايي است كه همواره مورد توجه اديان و مكاتب مختلف بوده است .اما اجراي آن همچنان به عنوان آرزويي دست نيافتني  به نظر مي رسد؛ آرزويي كه تحقق آن، نيازمند بررسي  لوازم اجراي عدالت و موانع پيش روي آن  مي باشد.

انديشمندان بسياري در اين مورد قلم فرسايي نموده و آثار مفيدي در رابطه با عدالت و مفهوم آن، پديد آورده اند. آنچه در اين پژوهش مورد نظر است؛ بررسي عوامل اجراي عدالت اجتماعي و موانع اجراي آن از ديدگاه قرآن كريم و نهج البلاغه مي باشد كه به نظر نگارنده تاكنون پژوهشي مستقل و جامع در این زمینه ارائه نشده است.

قرآن كريم، كتاب جاوداني مسلمانان، بهترين راهنما در مسير اجراي عدالت در جامعه مي باشد. از منظر اين كتاب آسمانی عوامل اجراي عدالت اجتماعي مواردي از قبيل حاكميت قانون عادلانه در جامعه، دينداري و تقواي افراد جامعه و رسيدگي به محرومان و مستضعفان مي باشند.

نهج البلاغه ميراث جاويدان امام علي (عليه السّلام)، در بردارنده انديشه ها و رهنمودهاي عدالت محور آن حضرت، در زمينه هاي اخلاقي، اجتماعي و سياسي است. ارائه راهكارهاي اجراي عدالت اجتماعي، از جمله مجاهدت هاي ايشان در جهت ايجاد جامعه اي عادل و فضيلت محور است. اين راهكارها مواردي از قبيل لزوم زندگي عادلانه حاكمان، رعايت حقوق متقابل مردم و حاكمان و نظارت همگاني مي باشند. فقدان هر يك از مؤلفه هاي تشكيل جامعه عادل به عنوان مانعي در راه اجراي عدالت اجتماعي قرار مي گيرد.

با كنار هم نهادن فرامين الهي در قرآن كريم و كلام دومين معصوم، امام علي (عليه السّلام) مي توان تا حدودي به ديدگاه اسلام در رابطه با عوامل اجراي عدالت اجتماعي و موانع اجراي آن دست يافت.

از آنجا كه نسخه هاي نهج البلاغه متفاوت بوده و شمارگان خطبه هاي آنها يكسان نمي باشد، در اين پژوهش از نسخة نهج البلاغه سيد رضي با ترجمه محمد دشتي استفاده شده است.[1]

قابل ذكر است با توجه به اين كه زبان پايان نامه، فارسي  مي باشد؛ سعي شده است در متن از ترجمه متون استفاده شود و در موارد لزوم، در پاورقي به متن عربي ارجاع داده شود.

فصل اوّل:

1-1-كليّات

 1-1-1- بیان مسأله

عدل و عدالت مفاهيمي هستند كه در همه مكاتب بشري مورد توجه بوده اند. البته عدالت در جوامع مختلف با نگرش‌هاي گوناگوني تفسير مي‌شود. بعد بشري عدالت، سبب تكامل اخلاقي افراد مي‌شود و بعد اجتماعي آن سبب بهبود روابط انساني و ساماندهي عادلانه جوامع مي گردد.

قرآن به عنوان منشور جامع بشريت در زمينه عدالت اجتماعي و فردي داراي آموزه‌هاي ارزنده‌اي است كه با پيروي از آن مردم، به ويژه مسلمانان به سوي مدينه فاضله رهنمون خواهند شد.

پس از قرآن كريم، اهل بيت پيامبر (عليهم السّلام) به عنوان مفسران واقعي قرآن به تبيين دستورات الهي پرداختند. امام علي (عليه السّلام) امام عدالت و عصمت، در دستورات فراوان ضمن نامه‌ها و خطبه هاي خود، زمامداران و كارگزاران را به اجراي اين اصل مهم اسلامي، امر نموده‌اند؛ دستوراتي كه امروزه نيز همچون چهارده قرن پيش، حلاوت و تازگي خود را حفظ كرده‌اند.

مهم‌ترين نكته در بحث عدالت اجتماعي، اجراي صحيح آن و بررسي عوامل و موانع اجراي آن مي‌باشد؛ لذا پژوهش حاضر بر آن است كه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي را از منظر قرآن كريم و نهج ‌البلاغه بررسي نمايد.

1-1-2- علت انتخاب موضوع و اهميت و فايده آن

از آنجا كه در خصوص عوامل و موانع اجراي عدالت از نظر قرآن و نهج‌البلاغه تحقیق جامعي صورت نگرفته است و با توجه به اهميت اجرای عدالت اجتماعي در ميان جوامع، شناسايي عوامل ايجاد عدالت و همچنين موانع پیش روی آن در جامعه، ضرورت مضاعف پيدا مي ‌كند. اين پژوهش تا حد امكان، به بررسي اين مسأله مي پردازد.

1-1-3- سابقه پژوهش

در زمينه عدالت اجتماعي و بررسی مفهوم، موانع تحقق و ديگر مسائل مربوط به آن پژوهش‌هاي پراكنده‌اي انجام گرفته است. از جمله در خلال بحث‌هاي استاد شهيد مطهري به جنبه‌هايي از اين بحث اشاره شده است، برخي از آثاري كه در خصوص عدالت اجتماعي نگاشته شده اند، عبارتند از:

زهيرالاعرجي در كتاب في العدل الاجتماعي و سيد قطب در كتاب عدالت اجتماعي در اسلام هر کدام تا حدي بر گزاره‌هاي قرآني در راستاي اجراي عدالت اشاره كرده‌اند.

در كتاب عدالت اجتماعي در اسلام نوشته سيد جمال‌الدين موسوي از راهكارهاي اجراي عدالت و نمونه‌هايي از آن در سيرة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم) و امام علي (عليه السّلام) بحث شده ‌است.

4- در كتاب نظرية عدالت، نوشته محمد حسين جمشیدي، به جمع‌آوري نظرات انديشمندان شرقي و غربي در مورد عدالت اجتماعي و بررسي آراء فارابي، امام خميني (ره) و محمد باقر صدر در مورد عدالت اجتماعي و نحوه شكل گيري مدينه فاضله پرداخته شده است.

برخي از پايان نامه‌ها كه در اين موضوع نوشته شده‌اند عبارتند از:

بررسي عدالت فقهي، نوشته محمد جواد سعدي، نظرية عدالت از ديدگاه ابن مسكويه از محمد جواد قنبري و … بیش تر اين آثار به بررسي جنبه‌هایی اختصاصی از عدالت همچون عدالت فردي يا نظريه‌هاي معروف عدالت از ديدگاه انديشمندان پرداخته‌اند و در هيچ يك از آثار ياد شده تحقيقي جامع در خصوص عوامل و موانع اجراي عدالت از نظر قرآن كريم و نهج‌البلاغه انجام نگرفته است. پژوهش پيش رو، به بررسي اين موارد همت گمارده و بر آن است، تا نموداري كلي از عوامل و موانع اجراي عدالت در يك جامعه اسلامي ارائه دهد.

1-1-4- سؤال اصلي پژوهش

عوامل و موانع اساسي اجراي عدالت اجتماعي از نظر قرآن كريم و نهج‌البلاغه كدامند؟

1-1-5- سؤالات فرعي پژوهش

مفهوم عدل و عدالت اجتماعي چيست؟

عدالت اجتماعي در قرآن كريم و نهج البلاغه، از چه جايگاهي برخوردار است ؟

راهكارهاي قرآن كريم در زمينه اجراي عدالت چه مواردي هستند؟

1-1-6- فرضيه‌هاي پژوهش

از نظر قرآن كريم، اصلی ترین عوامل ايجاد عدالت اجتماعي عبارتند از: دينداري و تقواي افراد جامعه، قاطعيت در اجراي حدود الهي و حاكميت قانون عادلانه و برخي از عوامل ايجاد عدالت از منظر نهج البلاغه عبارتند از: وجود حكمران عادل و لزوم نظارت همگاني و… .

موانع اصلي اجراي عدالت در جامعه از منظر قرآن كريم، بي ديني، ظلم و جور حاكمان، مادي‌گرايي و تبعيض نژادي، و قانون گريزي است. از منظر نهج‌البلاغه نيز، ظلم و استثمار و دنيا‌طلبي حكام و زمامداران از مهم ترين موانع اجراي عدالت در جامعه مي‌باشد.

1-1-7- پيش‌فرض‌هاي پژوهش

قرآن كريم به عنوان آخرين و جامع‌ترين كتاب هدايت بشر، بهترين برنامه سعادت بخشي براي بشريت است.

2- خداوند حكیم و عادل ‌بهترين آموزه‌هاي عدالت را در قرآن كريم بيان فرموده است.

3ـ حكومت امام علي(عليه السّلام) پس از حكومت نبوي (صلي الله عليه وآله و سلّم) از جمله كامل‌ترين و عادل ترين حكومت ‌هاي تاريخ به شمار مي رود. از اين رو مي توان مؤلفه هاي عدالت ورزي را از سيره اين حاكم الهي استخراج نمود.

1-1-8- اهداف پژوهش

هدف اصلي اين پژوهش آشنايي با آموزه‌هاي ارزشمند قرآن كريم و نهج‌البلاغه در زمينه عدالت اجتماعي و گردآوري عوامل و موانع  اجراي اين مهم مي‌باشد.

1-1-9- روش پژوهش

روش پژوهش در اين نوشتار، اغلب توصيفي و در مواردي توصيفي ـ تحليلي است.

1-1-10- روش‌گردآوري اطلاعات و داده‌ها

روش‌جمع‌آوري اطلاعات در اين پژوهش، كتابخانه اي مي باشد .

1-1-11- جنبه جديد بودن موضوع

در خصوص بررسي عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعيـ تا آنجا که نگارنده بررسی نموده ـ پژوهش مستقل و جامعي انجام نگرفته است. به لطف خداوند متعال اين مسئله از منظر قرآن كريم و نهج‌البلاغه در اين پژوهش دنبال خواهد شد.

1-1-12- نتايج علمي و عملي تحقيق

نتيجة علمي اين تحقيق، بهره­گیری علمی توسط پژوهشگران قرآني و اسلامي مي‌باشد و نتيجة عملي تحقيق، قابلیت استفاده از راهكارهاي قرآني و علوي در راستای گسترش و اجراي عدالت در جوامع اسلامي، به ويژه حكومت اسلامي ايران مي‌باشد.

1-2- مفهوم شناسی عدالت اجتماعی

شناسایی دقیق هر موضوع و آشنایی با معانی لغوی و اصطلاحی آن از پایه های اصلی تحقیق در علوم انسانی می باشد. تبیین معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی هر موضوع، گامی بلند در پژوهش محسوب می شود.

در پژوهش پیش رو، تحت عنوان عوامل و موانع اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن و نهج البلاغه، يكي از اولین اصول، تعریف و بیان اهمیت موضوع شناخت ریشة لغوی و معانی اصطلاحی عدل و تقسیم بندی های این مفهوم می باشد.

عدالت به عنوان یکی از اساسي ترين آرزوهای بشر مطرح بوده است. اصولاً انسان از این که با دیگری در موارد یکسان تفاوت داشته باشد، هراسان است و تعادل را وسیله ای می داند که مانع تفاوت های بی جا می شود. عدل در حقیقت دریچه ای است برای رسیدن به دیگر فضایل همچون: آزادی، دموکراسی و مردم سالاری و….  بنابراین فریاد عدالت خواهی گاه از سوی مردم رنج کشیده و مستضعف و گاه از سوی حکومت ها برای جلب نظر عامة مردم سر داده می شود؛ اگر چه در اجرای آن، توفیق چندانی نیابند.

بالطبع یکی از عوامل رشد و شکوفایی و پا برجایی حکومت ها، گام نهادن در مسیر اجرای عدالت بوده و خروج از این مسیر، زمینه زوال و سقوط حکومت ها را فراهم می آورد.

با ظهور اسلام، عدالت حیات تازه ای یافت و قدر و منزلت آن افزون گشت. اسلام، علاوه بر دستور به اجرای عدالت در تمام زمینه ها، ارزش و اهمیت ویژه ای برای آن قائل شد.[2]

ارزش عدالت در اسلام به حدی است که هیچ چیز از جمله دشمني­های فردي، مانع اجرای آن نمی شود[3] و هرگونه انحراف از آن، متابعت از هوای نفس و موجب گمراهي و مذلت انسان است.[4]

مهم ترین و برجسته ترین ویژگی حکومت اسلامی، اجرای عدالت است. در واقع، ساختن جامعه ای عدالت خواه و برقراری نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی، هدف و آرمان تمامی رسولان الهی و سرلوحة برنامة تبلیغی ایشان است « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ».[5]

به طور کلی، بر پایی عدل همه جانبه را می توان خلاصه تمام احکام و شرایع پیامبران، ایده آل مشترک همه انسان ها و محکی برای سنجش فطرت ها و وجدان های پاک بشری دانست.

در روایات ائمه اطهار(عليهم السّلام) بارها به ارزش و اهمیت عدل در روابط فردي و اجتماعي افراد تأكيد شده است. از جمله در کتاب غررالحکم و دررالکلم تميمي آمدي، به قسمتي از سخنان گهربار امیرالمؤمنین علی (عليه السّلام) در این زمینه اشاره شده است.[6] در دسته اي از این روایات از عدل به عنوان رمز حیاة،[7] مایة قوام زندگی مردمان،[8] وسیلة آبادانی و سازندگی شهرها،[9] سبب نظام حکومت،[10] بالاترین سیاست،[11] زینت حکمران،[12] وسیلة قدرتمندی حاکم[13] و در یک کلام، رأس ایمان و جامع تمام صفات نیک معرفي شده است.[14]

علاوه بر روایات مذکور، احادیث ائمه معصومين (علیهم السّلام) در این زمینه فراوانند، که بیان همه آن­ها از حوصله این بحث خارج است. با توجه به اين روایات و نيز آیات بسیاری که در قرآن کریم به این موضوع اشاره دارد؛ اهمیت بحث راجع به عوامل و موانع اجرای عدالت در جامعه، دو چندان می شود.

1-2-1- معناي لغوي عدالت

عدل در لغت به معاني قصد، میانه روی، مساوات و انصاف به كار رفته و ضد آن جور و بیداد مي باشد.[15] در ادامه به نظر برخي از لغت دانان عرب در خصوص اين واژه، اشاره مي شود:

ابن منظور ذيل واژه عدل می­نویسد: عدالت آن حالتی است که به عنوان طریق مستقیم در نفوس جاگیرد و ضد آن جور و ستم است. همچنين عدل یکی از اسم های خداوند متعال است؛ زيرا تحت تأثیر هوای نفس قرار نمی گیرد تا در قضاوت، ستم کند.[16]

معانی دیگر آن عبارتند از: قصد و میانه روی در امور و خلاف جور و ستمگری،[17] مساوات بین دو چیز برقرار کردن،[18] انصاف.[19] بعضی لغت دانان چون ابن فارس دو معنای متضاد برایش ذكر كرده اند: اولی، استقامت و راستی و دومی، انحراف و کژی.[20]

راغب بین عَدْلْ و عِدْلْ تفاوت گذاشته؛ عَدْل را در اموري دانسته که با بصیرت و آگاهی درک می شوند همچون احکام، مثل كفاره صيد در حال احرام در آيه95 سورة مائده « اَوعَدلُ ذلِکَ صیاماً »[21] ولی كاربرد عِدْل و عَدیل در مورد چیزهایی دانسته كه از طريق حواس درک می شود مثل اوزان و پیمانه ها.[22]  به هرحال ريشة عَدْل بر تقسیط بر اساس راستی و کمال دلالت دارد. در معناي لغوي عدل، برابري و ميانه روي در امور، دو مؤلفه  اساسي است.

1-2-2- واژه های همسو: قسط، مساوات و انصاف

 قسط

قسط در زبان عربی از اضداد است،[23] یعنی دارای دو معنی متضاد می باشد و به معنی عدل و ظلم هر دو آمده است. علامه شعرانی در بيان اين تضاد مي نويسد: قسط (به كسر قاف) دادگری نمودن، انصاف ورزيدن، میانه روی نمودن و بهرة عادلانه و منصفانه معنا می دهد و قسط (به فتح قاف و مصدر قُسوط) گرفتن بهرة دیگران، ظلم کردن و از راه حق منحرف شدن معنا می دهد.[24]

کلمات دیگری نیز به معنای قسط اشاره دارد از جمله: بهره و حصه، ترازو، پیمانه که نیم صاع است و مقدار رزق و روزی.[25] ابوهلال عسگری در بیان معنای قسط می نویسد: “قسط” حصه و نصیبی است که در تقسیم آن، عدالت رعایت شده باشد.[26]

تفاوت قسط و عدل

لغت دانان بر اين اساس كه در قرآن ترادف تام وجود ندارد، تفاوت هاي ظريفي را بين اين دو لفظ ذكر كرده اند. به عنوان نمونه نویسندة التحقیق، برای عدالت معنایی عام در نظر گرفته و قسط را اخص از آن می داند؛ ایشان در این زمینه می گوید: قسط به معنای رسانیدن چیزیست به مورد خود، یعنی رساندن كامل حقِ ذي حق به اوست و این یکی از مصادیق عدل است. مفهوم اِقساط، اخص و دقیق تر از عدالت است؛ زیرا منظور از آن، ایفاء حق و رساندن امري به محل خويش است در حالي كه مفهوم عدالت، در مرتبه کمتر از این نيز حاصل می شود.[27]

از نظر برخی مفسران، لفظ قسط و عدل در کار برد جداگانه به یک معنا هستند؛ اما در مواردی که با هم استعمال می شوند، قسط به معنای تقسیم عادلانه و نقطه مقابل جور و تجاوز به حقوق دیگران معنا می دهد به آن معنا که کسی حق دیگری را بردارد و عدالت کامل آن گاه برقرار می شود که، کسی از حق دیگری تجاوز نکند و حق کسی را به دیگری ندهد؛ اما معنای قسط، تقسیم حقوق است. احتمال دیگري كه براي آن ذكر كرده اند، این است كه، عدل مفهومی گسترده تر و عام تر از قسط داشته باشد؛ زيرا قسط در مورد تقسیم گفته می شود و عدل عام تر است، هم در تقسیم و هم در موارد دیگر کاربرد دارد.[28]

بیان برخی دیگر از نویسندگان در فهم تفاوت عدل و قسط راه گشاست: عدل به معنای اعتدال و میانه روی و دوری از هرگونه افراط و تفریط در کلیه شئون مادی و معنوی است. اما تفاوتی که با قسط دارد این است که، این لفظ در مواردی به کار می رود که قابل تقسیم و قسط و سهم بندی باشد، خواه امور مالی یا حقوقی، مرافعه و محاکمه ای در کار باشد یا نباشد.[29]

از سخنان یاد شده همچنین بر می آید که الفاظ عدل و قسط در یک معناي كلي اشتراك دارند، اما تفاوت در شمول آن است؛ معنی عدل، کلی است و به اجراي عدالت و انصاف در جامعه بشري دلالت دارد؛ در حالي كه قسط به اجرای عدل در جزء جزء افراد جامعه و تقسیم عدالت در میان تک تک افراد جامعه اشاره دارد؛ در واقع می توان معنای دقیق تر عدالت اجتماعی را از  لفظ “قسط” برداشت نمود.

مساوات

مساوات در لغت به معنای برابری، تعادل و تساوی بین افراد، در شرایط مساوی است. مساوات و برابری از مهم ترین ابعاد عدالت در هر جامعه است.

ابن فارس در بیان معنای لغوی این لفظ می گوید: مساوات، از ریشه (سَوِيَ) یک اصل  دارد و به معنای استقامت و اعتدال بین دو چیز است.[30] به نظر فیومی، مساوات، برابری و تعادل از لحاظ قدر و قیمت نیز معنا می دهد.[31] معانی دیگر این واژه در فارسي، مقابل، هم وزن، هم سنگ، تساوی، راستی و استواری و میانه یک چیز می باشند [32].

فرق بین مساوات و عدالت

همانطور که گفته شد، عدالت به معناي دادن حق هر صاحب حقي به اوست و مساوات به معني برابری و تقابل حق با صاحب حق است. پس لازمه يك جامعة عادل، رعایت تساوی، در عین در نظر گرفتن استحقاق هاست.

تعریفی که شهید مطهری از لفظ مساوات ارائه می دهد، تقریباً با معنای عدالت اجتماعي تطبیق می کند. ایشان معتقدند: مساوات به معنای فراهم بودن امکانات برای همه افراد، به طور مساوی است؛ به نحوی که هر کس، در هر کجا و هر طبقه ای باشد؛ در پرتو لیاقت و استعدادها و بروز فعالیت هایش به کمال شایسته خود برسد.[33] از نظر ايشان شرط جامعه متعادل، حكمفرما شدن قانون مساوات برآن است؛ به نحوی که اولاً: امکانات مساوی برای همه افراد فراهم می کند و ثانیاً:  با همه به طور عادلانه رفتار می کند، یعنی شرايط يك ميدان مسابقه علمی و قهرمانی در جامعه ايجاد شود تا در  عين رعایت مساوات هر كس با توجه به استحقاقش از منابع بهره گيرد.[34]

بنابراين، رعايت عدالت مستلزم مساوات مطلق نيست؛ بلكه رعايت تساوي در زمينه استحقاق هاي يكسان، شرط عدالت است و گاه مقتضاي عدالت، ايجاد تفاوت ها و امتيازاتي در جامعه بر حسب استعداد ها و لياقت هاي افراد است.[35] ايشان بر این عقیده است که هر گونه تفاوت بین افراد در جامعه اگر توأم با لحاظ كردن استعدادها و تفاوت هاي فردي باشد این گونه فرق گذاشتن نیز عین عدالت است.

یکی از اندیشمندان معاصر در این زمینه می نویسد: مقتضای عدالت این است که به هرکس آنچه را که استحقاق دارد بدهند؛ خواه سهم همه افراد برابر شود یا نشود، اجرای عدالت در بیشتر موارد به مساوات نمی انجامد و آنجا که مقتضای عدالت عدم تساوی است، تساوی عین بی عدالتی است.[36]

از مباحث مطرح شده اين نكته حاصل می شود که عدالت و مساوات، ترادف کامل ندارند و از جهتی عموم و خصوص هستند، یعنی همیشه عدالت ملازم با مساوت مطلق نخواهد بود؛ بلکه رعایت مساوات، به عنوان يكي از جمله لوازم عدالت در جامعه به شمار مي آيد.

انصاف

از واژه هایی که كاربردي نزديك به معناي عدالت دارد انصاف است. ریشه آن (نَصَفَ) به معناي نيمه و يكي از قسمت هاي شيء است.[37] ابن فارس آن را داراي دو معنا دانسته معني اول آن: نیمة شیء و معني دوم: نوعي از خدمت و بهره گيري است.[38] انصاف به نیمه رساندن چیزی یا گرفتن تمام حق نیز معنا می دهد.[39] در مورد عدالت قاضي نيز واژه انصاف به کار می رود.[40]

در فرهنگ لغات فارسی نیز مشابه همین معانی ذيل واژه انصاف استعمال شده است مثل: به نیمه رسیدن، نیمه چیزی را گرفتن، عدالت ورزيدن، احقاق حقوق کردن و….[41] باید متذکر شد انصاف مترادف تام با عدالت نیست؛ بلکه دارا بودن صفت انصاف را می توان از لوازم اجرای عدالت دانست.

[1]. ابوالحسن محمدبن حسین الطاهر ذوالمناقب، مشهور به سیدرضی،  نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتي، قم: انتشارات مشهور، 1379.

[2]. ر.ک: مرتضی مطهری، سیری درنهج البلاغه، چاپ دوم، قم؛ دارالتبلیغ، 1354،ص 110.

[3]. مائده، آیه 8 ، « وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنََانُ قَوْمٍ عَلىَ أَلَّا تَعْدِلُواْ».

[4]. ص، آيه 26، « فَاحْكُم بَينْ‏َ النَّاسِ بِالحَْقّ‏ِ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى‏ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ».

[5]. حدید، آیه 25، « به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند».

[6]. ر.ك: سید هاشم رسولی محلاتی، غررالحکم ودررالکلم آمدی (به صورت موضوعی)، ج2، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1378، ص 88 .

[7]. همان، شماره 6116/4 (اَلعَدلُ حَیاة).

[8]. همان، شماره 6125/ 13 (اَلعَدلُ قوامُ الرَّعیةِ).

[9]. همان، شماره 6188/77 (ماعُمِرت البُلدانَ بِمثلِ العَدلِ).

[10]. همان، شماره 6126/14 (العدلُِ نظام الاِمرَةِ).

[11]. همان، شماره 4135/23 (اَلعدلُ افضَلُ السّیاسَتَینِ).

[12]. همان، شماره 4136 /24 (اَلعدلُ قَوامُ الرَّعیةِوَجَمالُ الوُلاةِ).

[13].  همان، (مَن عَدَلَ عَظُمَ قُدرَتُه).

[14]. همان، شماره 4134/22 (اَلعَدلُ رَأسُ الایمانِ).

[15]. ر.ك: ارسطاطالیس، اخلاق نیکوماخوس، ج1، ترجمه سیدابوالقاسم پورحسینی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، بی تا، ص131.

[16]. محمد ابن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج9، بيروت: موسسه تاریخ العربی، 1966، ص83 ، (العدل ما قام فی النفوس انه المستقیم و هوضد الجور …فی اسماء الله تعالی العدل وهوالذی لا یمیل به الهوی فیجور فی الحکم).

[17].  احمد ابن محمد فیومی، مصباح المنیر، چاپ دوم، بيروت: مکتبة العصریة،1440ق، (القصد فی الامور وهو خلاف الجور).

[18]. فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، تهران:كتاب فروشي مرتضوي، 1375، ج 5، ص421، (العَدلُ لُغةٌ هو التَّسويةُ بَينَ الشَّيئينِ).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قلمروهاي عدالت و ربط و نسبت آن ها با يکديگردر انديشه ي امام علي (ع)
 • پايان نامه تبيين، بررسي و نقد مباني نظريه عدالت جان راولز‌
 • پايان نامه آثار اجتماعي اقامه قسط و عدل در كلام اميرالمؤمنين عليه‌السلام
 • پايان نامه بررسي نتايج اعمال در حکمت هاي نهج البلاغه
 • پايان نامه عدالت و دادرسي در تاريخ بيهقي و سياستنامه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122