پايان نامه عوامل کليدي اثرگذار بر رضايت مشتري در بخش خدمات موبايل بانک صادرات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه عوامل کليدي اثرگذار بر رضايت مشتري در بخش خدمات موبايل بانک صادرات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 131 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه عوامل کليدي اثرگذار بر رضايت مشتري در بخش خدمات موبايل بانک صادرات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: 1
فصل اول :کلیات
1-1-مقدمه: 3
1-2- بیان مسئله: 4
1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق: 6
1-4 – اهداف تحقیق: 8
1-5 – فرضيه های تحقیق: 8
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
1-6-1- تعریف مفهومی: 9
1-7- قلمرو پژوهش 12
١- ۷-١- قلمرو موضوعی پژوهش 12
١- ۷-٢- قلمرو مکانی پژوهش 12
١- ۷-٣- قلمرو زمانی پژوهش 12
١- ٨- جمع بندی فصل اول 13
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش
2-1- مقدمه 15
2-2- ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻧﻜﺪاري 15
2-3- پيدايش بانکداري الکترونيکي 16
2-3-1- بانکداري الکترونيک 16
2-3-2- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ 17
2- 3- 3- کانالهاي بانکداري الکترونيک 22
2-3-4- مزاياي بانکداري الکترونيکي 23
2-3-5- ريسک در بانکداري الکترونيکي 24
2-4- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه 25
2-5- مدلهاي پذيرش فناوري اطلاعات 26
2-5-1- ﺗﺌﻮري ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ 26
2-5-2- ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰيﺷﺪه 27
2-5-3- مدل انتشار نوآوري و کاربردهاي آن 28
2-5-4- مدل استقرار سازماني فناوري اطلاعات 29
2-5-5- مدل پذيرش فناوري 30
2-6- سودمندي استنباط شده(فايده) 32
2-7- سهولت کاربرد استنباط شده 32
2-8- کیفیت خدمات: 34
2-9- ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ 39
2-9-1- اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي 40
2-10- ﻓﺮق ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي: 41
2-11 -روش های اندازه گیری رضایت مشتری 41
2-12 – اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن 42
2-12-1- مدل كانو 42
2-12-2 -مدل فورنل 43
2-12-3 -مدل اسكمپر 44
2-12-4 -مدل سروکوال 45
2-13- شاخص رضايت مشتري 46
2-13-1 – شاخص ملی رضايت مشتری آمريکاACSI) ) 46
2-13-2- معرفی مدل شاخص ملی رضايت مشتری اروپا (ECSI ) 47
2-13-3 -معرفی مدل شاخص ملی رضايت مشتری سوئیس(SWICS) 48
2-13-4 – معرفی مدل شاخص ملی رضايت مشتری مالزی(MCSI) 49
2-14- پیشینه پژوهش 49
2-14-1- پژوهشهای خارجی 49
2-14-2- پژوهشهای داخلی 53
2-12- خلاصه فصل دوم 58
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه: 60
3-2- روش تحقیق: 61
3-2-1 – دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف 61
3-2-2- دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 62
3-3 -جامعه و نمونه آماری: 63
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات: 64
3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 66
3-6 -روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها 68
3-6-1- تحلیل مدل معادلات ساختاری 68
3-6-2 -تحلیل همبستگی اسپیرمن 69
3-6-3 – تحلیل رگرسیون 70
3-6-4- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی 71
3-6-4-1 آزمون معناداری ضریب رگرسیون (آزمون t) 71
2-8- خلاصه فصل سوم 72
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 74
4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه 74
4-2-1-سن 75
4-2-2-جنسیت 75
4-2-3- تحصیلات 76
4-2-4- میزان استفاده از موبایل بانک 77
4-2-5- پروفایل استفاده از موبایل بانک 77
4-2-6- مدت زمان آشنایی با موبایل بانک 78
4-3- تحلیل توصیفی 79
4-4- بررسی الگو و فرضیههای تحقیق 80
4-4-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش 80
4-4-2- آزمون مدل و فرضیهها 82
4-4-3- جمع بندی نتایج آزمون فرضیهها 87
4-5- آزمون های تکمیلی 88
4-5-1- آزمون همبستگی اسپیرمن 88
4-5-2- بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق 89
4-5-3- «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه 90
4-5-3-1- مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق در مردان و زنان 91
4-5-4- «آزمون تحلیل واریانس یک عامله» جهت مقایسه میانگین بیش از دو جامعه 91
4-5-4-1- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در گروههای سنی مختلف 92
4-5-4-2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در سطوح تحصیلی مختلف 93
4-6- جمع بندی 93
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- مقدمه 95
5-2- خلاصه پژوهش 95
5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش 96
5-4- پيشنهادهاي پژوهش Error! Bookmark not defined.
5-4-1- پيشنهادهاي کاربردي Error! Bookmark not defined.
5-4-2- پيشنهادهاي پژوهشي Error! Bookmark not defined.
5-5- محدودیتهای پژوهش Error! Bookmark not defined.
-فهرست منابع 102
– پیوست ها: 109

فهرست منابع

کتاب:

آذر؛ ع، مومني؛ م (1384). « حل مسايل آمار و كاربرد آن در مديريت (تحليل آماري) »، نشر: بازتاب،224 صفحه .

الهياري فرد، م؛. 1384، خدمات بانکداري الکترونيک و نيارهاي اجراي آن، تهران: پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،324 صفحه.

آقایی،ت ،1388،دانش نوین بانکی ،تهران: آزاد اندیشان با همکاری کارآفرینان ، 584 صفحه

اوماسکاران،1392 ،روش های تحقیق در مدیریت ،دکتر محمد صائبی،دکتر محمود شیرازی ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،530 صفحه

خاکي، غلامرضا (1384) روش تحقيق با رويکرد به پايان نامه نويسي، تهران: انتشارات بازتاب،448 صفحه.

دژپسند، ف ؛ 1384، انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري الکترونيکي، معاونت برنامه ريزي وامور اقتصادي وزارت بازرگاني، چاپ پنجم، نشر سيزان ، تهران.

راجر ز، شوميكر ( 2001 ). رسانش و نوآور يها رهيافتي ميان فرهنگي( عزت ا… كرمي، ابوطالب فنايي،مترجمان ( 1379 ) شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز،512 صفحه

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ حجازی، الف 1381، تهران :روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ                           ششم، انتشارات آگاه ،406 صفحه.

سکاران، اوما، 1381، روش­های تحقیق در مدیریت، مترجم: محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ دهم، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری،560 صفحه.

شوماكر، ر، 1388، مقدمه‌اي بر مدل‌سازي معادله ساختاري؛ مترجم وحيد قاسم،520 صفحه.

قاسمي، وحيد (1389). “مدل­سازي معادله ساختاري در پژوهش­هاي اجتماعي با کاربرد Amos Graphics”. تهران: جامعه­شناسان، 376 صفحه

– کهزادي، ن(1382). بانکداري الکترونيکي در ايران و جهان، مجموعه مقالات همايش تجارت.  الکترونيکي، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني.

– موحدي، م (1384). “شناسايي و بررسي عوامل فرهنگي موثر بر استقرار تجارت الکترونيک در صنعت    ايران (با تاکيد بر صنايع کوچک و متوسط)”، مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستيکي

هاشمی،ع،1392،آموزش بانکداری الکترونیک،46 صفحه

 

مقاله :

اسکینر،ک ؛ 1389، “بانکداری موبایل و بانکداری شعبه ای”1389،علوی لنگرودی ؛ ح ، بانک و اقتصاد، 112 : 60-61

 

ابوئی اردکان،م؛ سهرابی یورتچی، ب؛ بهرامی،س؛ 1392 ، وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارزش آﻓﺮﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻤﺮاه از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺮ در ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان) ،مجله مدیریت بازرگانی ، 1:1-20

 

باروتي اردستاني، نرگس (1385). “ارائه مدل مفهومي پذيرش فناوري اطلاعات براي کارکنان سيستم بانکي”. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه الزهراء (س).

 

بهبودی،م؛ عابدینی کشکسرائی، ا؛ جلیلوند شیرخانی تبار،م؛ 1392 ، پذﻳﺮش ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ،مجله مدیریت بازاریابی ، 18 :22-46.

 

تقوی فرد،م ؛ ترابی ،م ، 1389،عوامل موثر بربکارگیری خدمات موبایل بانک توسط مشتریان ورتبه بندی آنها ،مطالعه موردی شعب بانک تجارت شهر تهران” نشریه کاوشهای مدیریت بازرگانی ،3 : 136-162.

 

تقوی فرد،م؛ زاهدی ادیب،م؛ ترابی ،م؛ 1391 ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﻮي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨّﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان ، 3 : 539-559.

 

جعفرپور،م ، غفور، ؛ فیاضی، م ؛ 1389 ، بررسي عوامل موثر بر پذيرش خدمات همراه بانك(Mobile Banking در بانك پارسيان، کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه،تهران،21 و 22 شهریور.

 

حسینی هاشم زاده،د؛ 1388،ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮﺑﺮرﺿﺎﻳﺖﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ وﻣﻌﺪن ، مجله مدیریت بازرگانی، 2 : 63-82.

 

حسني، ف؛ 1386، بررسي وضعيت بانکداري الکترونيکي در ايران، مجله اعتماد ملي، 16خردادماه : 30-16.

 

رنجبریان، .ب ؛ رشید کابلی،م؛ صنایع، ع؛حدادیان ، ع؛1391 ، ﺗﺤﻠﻴﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ارزش درك ﺷﺪه، ﻛﻴﻔﻴﺖ درك ﺷﺪه، رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي وﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺠﺪد در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهاي ﺗﻬﺮان، مجله مدیریت بازرگانی،11 : 55-70.

 

راوند،م ؛ 1389، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﭘﺬﻳﺮش وﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ اﻳﺮان، اﻭﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ،شیراز ،27و28 بهمن.

 

زیویار،ف؛ ضیایی ،م؛نرگسیان،ج، 1391 “بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال”،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 3 : 173-186.

 

سقطچي، م ؛سيد جوادين، ر ؛ 1385 ،بانکداري الکترونيکي و سير تحول آن در ايران، مجله تدبير، شماره170 ، ص 30 -36.

 

سيد جوادين، ر؛ يزداني، ش؛ 1383 ،بررسي عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان ازخدمات بانکداري اينترنتي دانش مديريت. شماره 70 : 45- 61.

 

غفاری ، ف ؛ جعفری،پژمان ؛ امیرمدحی،ا؛ 1391،مطالعه رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری :مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران ،24: 41-67.

 

فتحیان،م ؛ شفیعا ،م؛ شهرستانی،م ؛ 1388 ، ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﺤﻘﻖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی ، تهران ،29 و 30 اردیبهشت.

 

فرخی استاد،م؛ پودینه،م؛ سنچولی،ح ؛ ،کیوانی ، ش؛1392 ، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تحلیل شکاف ،کنفرانس مدیریت ،چالشها و راهکارها،شیراز ،5 دی.

 

کنجکاو منفرد،ا؛ میرحسینی، م ؛1392 ، بررسي عوامل موثر بر پذيرش موبايل بانك توسط مشتريان شعب بانك صادرات شهرستان يزد ، مجله مدیریت بازاریابی ، 18 : 107-120.

 

ملکی.آ ؛ دارابی .م ؛ 1387 ، روش های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری ،ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، 3 : 27-32.

 

ملکی.پ؛ اکبری.پ؛ 1389 ،بررسی نقش بانکداری الکترونیکی در ایران ،مجله بانک و اقتصاد، 112 : 14 -20 .

مهدوی، عبدالمحمد. (1386). طراحي مدل ارزيابي كيفيت خدمات سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر الگوريتم ژنتيك. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ص 235- 263.

وظیفه دوست،ح؛ نیکومرام،ه ؛ مصطفوی،ش؛1385 ، شناسایی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین،7 : 152-179.

 

هاشمیان ، م ؛ عیسایی، م ؛1390 ، بررسي و شناسايي عوامل كليدي حياتي در پذيرش همراه بانك توسط مشتريان، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ، 3 :99-108.

 

Anderson, J. . (2010)“M-banking in developing markets: competitive and regulatory implications ”,Info, 12 (1):18-25.

 

Ball, D., Coelho, P. S. & Vilares, M. J. (2006). “Service personalization and loyalty”, Journal of Services Marketing, 20 (6), pp. 391-403.

 

Changsu Kim, Mirsobit Mirusmonov, In Lee,( 2010), “An empirical xamination of factors influencing the intention to use mobile payment”, Computers in Human Behavior, 26: 310–322.

 

Dandapani ,k(2008)”Internet banking services and credit union performance        Managerial Finance , 6 :437-446

 

Davis F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3):318–330.

 

Davis, F. D. (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology”, MIS Quarterly, 13 (3): 318-339

 

Eugene W. Anderson, Claos Fornell, & Donald R. Lehmann (1994), “Customer Satisfaction, and Profitability: Findings From Sweden”, Vol 58 (July 1994).

 

Hernan E. Riquelme, Rosa E. Rios(2010),”The moderating effect of gender in

the adoption of mobile banking”, International Journal of Bank Marketing,      5:328-341.

AE YOUNG KIM & HYUNG  SEOK LEE ,( 2013),”key factor in influencing customer satisfaction in koreaُ  s  Mobile servise sector” ,Journal of internet   Banking and commerce, 18.

 

Ja-Chul Gu, Sang-Chul Lee, Yung-Ho Suh,” Determinants of behavioral

intention to mobile banking”, Expert Systems with Applications,2009, 36:11605    11616

Karjaluoto, H; M. Mattila, and T. Pento.(2002). Factors underling attitude formation towards online banking in Finiand. International Journal of Banking Marketing, 6: 261-272.

 

Laukkanen, T, (2007) , “nternet vs mobile banking: comparing customer value perceptions”, Business Process Management Journal, 13 (6): 788-97.

 

Laforet, S. and Li, X( 2005), “consumers’ attitudes towards online and mobile

banking in China”, International Journal of Bank Marketing, 23(5): 362-380.

Mattila ,m.et al (2003) “Internet banking adoption among muture customers :early majority or laggards”.Journal of service marketing , 5: 514-526.

 

A , Zeithaml .V and  Berry , L.L (1985) “A conceptual  model of  service quality and its implications for future research ” . Journal of  Marketing , 40. P 41-50.

 

Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L. (1990), “Delivering quality services: Balancing customer perceptions and expectations”, The Free Press, New York, NY.

Parasuraman A. , Zeithaml V. A, Berry L. L. (1991), “Refinement and reassessment of the SERVQUAL scale”, Journal of Retailing, Vol.67.

 

Roses , Luís Kalb., Hoppen , Norberto & Luiz Henrique, Jorge. (2009). Journal of Business Research 62 (2009) 876–

 

F.Amiri aghdaie ,F.Faghani,( 2012) , ” Mobile Banking service quality and customer satisfaction (Application of servqual Model)” ,int Manag. Buss. Res2(4) , Autumn  :351-361

 

Suoranta, M., and Mattila, M. (2004). Mobile banking and consumer behavior: New insightsinto the diffusion pattern, Journal of Financial Services Marketing,8: 354-366.

 

Davis, G., Olson, M. (1995). Management information systems, conceptual foundation, structure and development, 2 nd, Mc Graw Hill.

Taylor, S., Todd, P. (1995). Assessing IT usage: the role of prior experience, MIS Quarterly, 4: 561-570.

 

Venkatesh, V. and Davis, F.D. (2000). “A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies,” Management Science, 46:  186-204.

 

Yang, Z. and Fang, X. (2004), “Online service quality dimensions and their elationships with satisfaction: A content analysis of customer reviews of securities brokerage services”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 15 No. 3, pp. 302-326.

 

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. and Malhotra, A. (2000), “A conceptual framework for understanding eservice quality: Implications for future research and managerial practice”, MSI Working Paper Series, No. 00-115, Cambridge, MA, pp. 1- 49.

چکیده:

با توجه به اهميت و موقعيت بانكداري الکترونیک و روند رو به رشد خدمات همراه بانک طي سال ها ي اخير در كشور، اكنون موسسات مالي و اعتباري و بانك ها به خوبي دريافته اند كه حفظ موقعيت و توسعه اثربخش بدون بهره گيري استراتژي هاي علمي و عملي در مديريت اطلاعات و ارتباطات امكان پذير نيست. امروزه بانك ها به منظور باقي ماندن در عرصه رقابت نيازمند ارتقاي كيفيت خدمات الكترونيكي هستند. بدين منظور، این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات ارائه شده توسط همراه بانک بر خودکارآمدی مشتریان و متعاقباً تأثیر این عامل بر سهولت و مزیت درک شده و رضایت مشتریان می­پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان که تجربه استفاده از خدمات همراه بانک صادرات را داشته­اند می­باشند. حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه، 384 نفر برآرود شد. جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد و روش­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های سنجش نرمال بودن داده­ها و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری، در نرم افزارهای LISREL  و SPSS استفاده شده است. شش فرضیه مورد تأیید قرار گرفت و یکی از فرضیه­ها رد شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر خودکارآمدی تأثیر مثبت دارد. خودکارآمدی بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده و رضایت مشتریان تأثیر گذار است. همچنین تأثیر مثبت سودمندی ادراک شده بر رضایت مشتریان مورد تأیید قرار گرفت. اما تأثیر سهولت ادراک شده بر رضایت مورد تأیید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی:خودکارآمدی،سهولت کاربرد درک شده ،کیفیت اطلاعات،کیفیت خدمات،رضایت مشتری ،سودمندی ادراک شده

 فصل اول

کلیات

 1-1-مقدمه:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي روزﻣﺮه ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦاﻳﻦ ﻓﻦ، ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮوز، در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر روزاﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻠﺖﻫﺎ دارد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻓﺘﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﻬﺮه وري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و عقب می ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻓﻨﺎوريﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﻫﻤﺮاه را ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢدرآﻣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد (Anderson, 2010). از آن ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎيﻫﻤﺮاه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻫﻤﺮاه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮايﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎتﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﭘﺮورش ﻣﻲدﻫﺪ ( Laukkanen , 2007)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ دراﻳﺮان، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺮوي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻓﻨﺎوري دﻳﮕﺮي اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ درآورده اﺳﺖ ﻛﻪ با ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ وﻗﻮع در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. (ﺗﻘﻮي ﻓﺮد و ﺗﺮاﺑﻲ، 1389)

در دهه گذشته فن آوری اطلاعات اثرهای شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند بیش از 200 سال است که بانک ها از طریق سیستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتریان می پردازند.(تقوی فرد و ترابی ،1389) از سالیان دور، هنگامی که صحبت از بانک و بانکداری به میان می آمد، نخستین تصویری که به ذهنها متبادر میشد، تصویر شعب بانکها با دکوراسیونی خاص و کارمندانی با پوشش متفاوت بود، اما در دهه های اخیر و با متنوع شدن کانالهای ارایه خدمات بانکی و ورود تکنولوژیهای جدید به دنیای بانکداری، تصویر کلی از این سیستم پیچیده و حیاتی دگرگون شده است. امروزه مشتریان بانکها میتوانند بدون مراجعه به شعب بانکها و از طریق اینترنت، موبایل، تلفن وتلویزیون و حتی ساعتهای مچی جدید بسیاری از عملیات بانکی خودشان را انجام دهند و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایند. (اسکینر[1]،1389)

 

1-2- بیان مسئله:

چشم انداز خدمات مالي در جهان به سرعت در حال تغيير است. تغييرات تعديلي، ساختاري و فناوري بسياري در راستاي حركت به سوي يك محيط بانكداري جهاني يكپارچه تر در صنعت بانكداري دنيا روي داده است. بانكها با ارائه مزاياي متنوع و خدمات رقابتي و تجديد ساختار خدماتشان به سوي استفاده از تكنولوژي سريع و در جهت برآورده كردن نيازهاي در حال تغيير مشتريان، در حال گسترش يافتن از ميان مرزها هستند. به دليل اين اقدامات، ماهيت خدمات بانكداري و ارتباط با مشتريان دستخوش تغييرات شده است. محيط بسيار رقابتي و به سرعت در حال تغييري كه بانكها مجبور به فعاليت در آن هستند آنها را به سوي تجديد نظر در نگرششان به سوي رضايت مشتري سوق ميدهد. مديران خدمات نيازمند درك چگونگي ادراك عملكردشان بر رضايت مشتريان هستند. در اغلب تعاريف، جلب رضايت مشتريان و برآوردن خواسته هاي آنان مهمترين عامل است. رضايت مشتري عبارت است از: تلقي مشتري از ميزاني كه نيازمندي هاي وي برآورده شده است .از نظر زتهامل خدمت، مجموع هاي آشكار و پنهام از منافع و مزايايي است كه با استفاده از كالاهاي تسهيل گر و تجهيزات پشتيباني كننده پديد مي­آيد (Zeithaml et al., 2000).

بازاريابان خدمات، به طور مداوم به توسعه استراتژي هايي جهت تحويل خدمات با كيفيت و رضايت مشتريان هستند. به اعتقاد پاراسورامان[2]، كيفيت خدمات، اندازه و جهت تفاوت بين ادراكات و انتظارات مشتريان از خدمت است. با رشد سريع اينترنت و جهاني سازي بازار، اغلب موسسات به دنبال جذب و تسخير مشتريان در بازار الكترونيك بسيار رقابتي هستند. اهميت خدمات الكترونيك نه تنها در موفقيت يا شكست كاربرد تجارت الكترونيك، بلكه همچنين، در يك كانال مناسب رزرو خدمات با تعامل جريان اطلاعات در فرايندهاي مبادلاتي، در حال افزايش است (Yang et al., 2004). ﺑﺎﻧﻜﺪاري از طریق ﺗﻠﻔﻦ همراه یکی از ابعاد بانکداری الکترونیک می باشد ﻛﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن آن را  تبلیغ میﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻚ، ﭘﺬﻳﺮش اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ روﻳﻪﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان می باشد. ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، اﻳﻦﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ  در   ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﺔ ﮔﺰاﻓﻲ را ﺻﺮف ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻳﺰ از ﻧﻮآوري ﺟﺪﻳﺪ در ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻳﺮان، وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮروﻛﺮاﺗﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.(جعفرپورو همکاران،1389 )

آنچه که هم اکنوان بانک های ایران به عنوان خدمات الکترونیکی به مشتریان خود می دهند، کپی برداری ناقصی از بانکداری مدرن جهان امروز است که از دلایل متعددی از جمله فقدان زیرساخت های تکنیکی، قانونی و فرهنگی لازم نشأت میگیرد. آگاهی و اطلاع ناچیز کارکنان و متصدیان امور بانکی در ارتباط با خدمات بانکداری الکترونیک یکی از چالشهای جدی این نوع بانکداری در کشور ما است. تا زمانی که متصدیان امور بانکی نتوانند خدمات مطلوبی به مشتریان خود ارائه دهند و به نحو شایسته ای آنها را برای دریافت خدمات بهتر راهنمایی کنند، نمیتوان انتظار داشت که مشتریان بانک از خدمات نوینی که دریافت می کنند رضایت داشته باشند. با عنایت به مطالب فوق و تبیین لزوم توجه به رضایت مشتریان، ضروری است که بانکهای کشور به شناسایی و تأثیر عوامل گوناگون بر رضایت مشتریان بپردازند.

پژوهش حاضر از مدل زیر پیروی می کند که در آن کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات متغیرهای مستقل پژوهش، خودکارآمدی، سادگی در استفاده و سودمندی استفاده متغیرهای میانجی و در نهایت رضایت مشتریان متغیر وابسته پژوهش می باشد.

1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق:

دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و توﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲو ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي و اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎ وﺧﻂ ﻣﺸﻲﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ را در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰمﻫﺎ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐو ﻛﺎر و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  ﺑﺮ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻳﻚ ﺳﻮ واﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻟﺰوم ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ واﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم در ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺒﺎدل ﭘﻮل را ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوري ﻣﻲﺳﺎزد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ از ﻧﻔﻮذ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي واﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺴﺘﺮده داﻣﻨﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﻴﺎ را در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت (IT) ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎيﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬبﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺗﺤﻮﻻت آن،ﻫﻤﮕﺎم و ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راه دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻧﻈﺎمﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن زده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺪﻋﻲاﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻟﺰوم اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه و ﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه آﻧﺎن در اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺑﺎ ﺷﻴﻮه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ و ﻋﻤﺪه اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻓﻨﺎوريﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاري ﺗﻠﻔﻨﻲ وموﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا  ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. (کنجکاو،میرحسینی،1392)

با ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺸﺘﺮيﻣﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲاز ارﻛﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻣﺮوز، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارائه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ از رﻗﺒﺎ  درﺑﺎزار ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ روي آورده اﻧﺪ . از ﺳﻮي دیگر ﺑﺎﻧﻜﺪاري از طریق ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي توزیع الکترونیک ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻳﻲاﺳﺖﻛﻪ ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاینده ای عنصر حیاتی ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ راﺣﺘﻲ و ارزش اﻓﺰوده را ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﻧﻚ ارﺗﻘﺎء می ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰایای ﻣﺸﺨﺺ و واﺿﺢ این ﻓﻨﺎوری و ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻮﺑﺎیل ﻫﻢ اﻛﻨﻮن این سیستم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آسیایی محبوبیت زیادی ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر و ارﻗﺎم، تحلیل گران ﺑﺮ ﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 25درﺻﺪ از ﻛﺎرﺑﺮان بی سیم ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي سیار ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎرت ﺳﻴﺎر درﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﺗﺠﺎرت ﺳیار ﻓﻘﻂ ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﺎﻓﺘﺔ ﺧﺪﻣﺎت اینترﻧﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﺖ.  ﺗﺠﺎرت ﺳﻴﺎر ﻓﺮﺻﺘﻲ را ﺑﺮايﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺪﻣﺎت جدیدی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮیان ﻣﻮﺟﻮد و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﺟﺪﻳﺪ در اﺧﺘیار ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻗﺮار می دهد .

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺎرت ﺳﻴﺎر در4 زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :

(1)  ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻃﻼﻋﺎت در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ،

(2)  اﻧﺘﻘﺎلﭘﻮل بین ﻣﺸﺘﺮی ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎو ﺷﺮﻛﺖ  ها (ﺑﺎ ﺣفظ مسایل امنیتی)،

(3) ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻜﺎن از قبیل در یاﻓﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺷﺨﺼﻲ

(4 ) ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺳﺮﮔﺮمی.

با رشد سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات ، بانكداري الكترونيك نقش محوري و مهمي در حوزه پرداخت الكترونيك خواهد داشت در واقع بانكداري الكترونيك راهي بسوي كاهش هزينه هاو باقي ماندن در رقابت در مقايسه با بانكداري سنتي است در اين شرايط نوآوري وپيدايش ابزارهاي جديدي همچون همراه بانك تأثير بسزايي بر توسعه روزافزون بانكداري الكترونيك خواهد داشت.(هاشمیان و عیسایی،1390)

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاري اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮﻫﻤﮕﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪاي ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﻄﺒﺎق اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻧﻮﻳﻦ و ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦروﻳﻪﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ از ﺳﻮي ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﺖ.  ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻦ، اﻳﻦﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ  . .(جعفرپور و همکاران،1389 )

1-4 – اهداف تحقیق:

اهداف پژوهش، شامل اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر می‌باشند:

هدف اصلی:

شناسايي عوامل موثر بر بكارگيري فناوري همراه بانك از سوي مشتريان بانك

اهداف فرعی:

 

کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

 

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

 

بررسی تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

1-5 –  فرضيه های تحقیق:

فرضیه های تحقیق به شرح زیر می باشند:

فرضیه1)کیفیت خدمات تاثیر بسزایی در خود کارآمدی مشتریان دارد.

فرضیه2) کیفیت اطلاعات تاثیر بسزایی در خود کارآمدی مشتریان دارد.

فرضیه3) خودکارآمدی تاثیر بسزایی در سادگی استفاده از خدمات موبایل بانک دارد.

فرضیه4) خودکارآمدی تاثیر بسزایی در بهینگی استفاده از خدمات موبایل بانک دارد.

فرضیه5) سادگی استفاده از خدمات موبایل بانک  تاثیر بسزایی در رضایت مشتریان دارد.

فرضیه6) بهینگی استفاده از خدمات موبایل بانک  تاثیر بسزایی در رضایت مشتریان دارد.

فرضیه7) خودکارآمدی مشتریان تاثیر بسزایی در رضایت مشتریان دارد.

 

[1] Chris Skinner

[2]  Parasuraman

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122