پايان نامه غربالگري اکتينومايست‌هاي نگهداري شده در کلکسيون ميکروارگانيسم‌ براي توليد ترکيبات ضد سرطان ريه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه غربالگري اکتينومايست‌هاي نگهداري شده در کلکسيون ميکروارگانيسم‌  براي توليد ترکيبات ضد سرطان ريه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه غربالگري اکتينومايست‌هاي نگهداري شده در کلکسيون ميکروارگانيسم‌  براي توليد ترکيبات ضد سرطان ريه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات
1-1- سرطان3
1-2- علل سرطان3
1-3- خصوصیات سلول توموری5
1-4- روش ‌های درمان سرطان6
1-5- تاریخچه ی شیمی درمانی 6
1-6- مقاومت دارویی7
1-7- فارماکولوژی پایه داروهای شیمی درمانی سرطان8
1-7-1- داروهای آلکیله کننده8
1-7-2- آنتی متابولیت‌ها8
1-7-3- هورمون‌ها9
1-7-4- فراورده‌‌های گیاهی9
1-7-5- آنتی بیوتیک‌های ضدسرطان10
1-7-5-1- اکتینومایسین11
1-7-5-1-1- داکتینومایسین11
1-7-5-2-آنتراسیکلین13
1-7-5-2-1-دانوروبیسین14
1-7-5-2-2-دوکسوروبیسین هیدروکلراید16
1-7-5-3- میترامایسین17
1-7-5-4 بلئومایسین سولفات19
1-7-5-5- میتومایسین‌ها21
1-7-5-5-1 میترامایسین C22
1-7-5-6- استرپتوزوستین22
1-8-سرطان ریه23
1-8-1- علائم سرطان ریه 26
1-8-2- سرطان در ایران 26
1-9-اکتینومیست‌ها28
1-9-1-متابولیت‌های ثانویه‌ی اکتینومیست‌ها30
1-10-هدف از پژوهش33
فصل دوم: پیشنه‌ی تحقیق
فصل سوم: مواد و روش¬ها
3-1- ترکیبات استفاده شده39
3-2- دستگاه های استفاده شده42
3-3- سویه‌های اکتینومیست43
3-4- آماده‌سازی محیط کشت تولید اسپور باکتری43
3-5- آماده‌سازی محیط پیش کشت44
3-6- آماده‌سازی محیط کشت تخمیر44
3-7- احیا و کشت سویه45
3-8- تهیه پیش کشت 45
3-9- تولید متابولیت‌ها45
3-10- استخراج متابولیت‌ها45
3-11- نگهداری عصاره‌ها46
3-12- غربالگری اولیه، ارزیابی فعالیت سمیت46
3-12-1- کشت آرتمیا46
3-12-2- آزمون ارزیابی سمیت در آرتمیا47
3-13- غربالگری ثانویه، ارزیابی سمیت در کشت سلولی48
3-13-1- انتخاب دودمان سلولی 48
3-13-1-1 محیط کشت49
3-13-1-1-1- مراحل تهیه محیط کشت دودمان سلولی A54949
3-13-1-1-2-تجدیدکشت دودمان سلولی A54950
3-13-1-1-3- شمارش سلول‌ها و بررسی میزان فعالیت سلول51
3-13-2- تهیه محلول تریپسین52
3-14- آزمون MTT53
3-15- شمارش سلول برای انجام آزمونMTT54
3-16- روش انجام آزمون MTT دراین پژوهش54
3-17- بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها تیمار شده با عصاره اکتینومیست‌ها55
3-18- شناسایی سویه‌های منتخب اکتینومیست56
3-18-1- بررسی مورفولوژی میکروسکوپی 56
3-18-2- بررسی میسلیوم‌های هوایی و آرایش زنجیره اسپوری56
3-18-3- بررسی رشد میسلیومی در محیطISP2 broth56
3-19- مطالعه شیمیوتاکسونومی56
3-19-1- تهیه بیومس برای تعیین ایزومر دی آمینوپامیلیک اسید(DAP)56
3-19-2- تعیین ایزومر DAPموجود در دیواره سلولی 57
3-20- شناسایی توالی نوکلئوتیدی ژن 16S rRNA سویه‌های منتخب 58
3-20-1- تهیه محیط کشت Luria Broth(LB)58
3-20-2- تهیه زیست توده برای مطالعات فیلوژنتیک59
3-20-3- استخراج DNA59
3-20-4- تائید بررسی کیفیت استخراج DNA61
3-20-4-1- تهیه ژل آگاروز61
3-20-4-1-1- تهیه بافر(TAE)Tris-Acetate-EDTA61
3-20-5- انجام فرایند واکنش زنجیره پلیمراز(PCR)62
3-20-5-2- شرایط واکنش PCR62
3-20-5-3- بررسی محصولات PCR63
3-20-5-4- خالص سازی محصولات PCR63
3-20-6- تعیین توالی نوکلئوتیدی قطعات تکثیر شده از ژن 16S rRNA63
3-20-7- مقایسه توالی نوکلئوتید ژن 16S rRNA سویه‌های اکتینومایست منتخب63
فصل چهارم: نتایج
4-1- شرایط پیش تخمیر و تخمیر و میزان متابولیت تولید شده توسط40 سویه اکتینومیست‌ بررسی شده در این پژوهش65
4-2- نتایج حاصل از تست ارزیابی سمیت متابولیت‌های ثانویه68
4-3- نتایج مربوط به بررسی ریخت شناسی سلول‌ها در تست سمیت سلولی 71
4-4- نتایج مربوط به تست سمیت سلولی با روش MTT72
4-5- بررسی ریخت‌شناسی سلول‌ها پس از تیمار با عصاره سویه‌ی اکتینومیست‌های منتخب74
4-6- شناسایی اکتینومیست‌های منتخب74
4-6-1- بررسی ریخت شناسی اکتینومیست‌های منتخب74
4-6-2- تعیین ایزومر DAP موجود در دیواره سلولی 76
4-6-3- بررسی فیلوژنتیکی اکتینومیست‌های منتخب77
4-6-3-1- تائید استخراجDNA اکتینومیست‌های منتخب77
4-6-4- تائید استخراج ژن16S rRNA از ژل آگاروز77
4-6-4-1- نتایج مربوط به توالی خوانی ژن 16S rRNA78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

منابع 91
چکیده انگلیسی101
پیوست‌ها102

منابع

خرمی زاده، م ر.، فلک، ر.، 1388، مبانی واصول مقدماتی تکنیک‌های کشت سلولی،تهران:دانشگاه علوم پزشکی تهران،ص.150-125.

رضایی، ز.، جعفری، س. م. ر.، 1386، داروهای ضدسرطان (مکانیسم عمل و شیمی دارویی)، تهران : انتشارات تیمورزاده-نشر طبیب، صص.14-11و78-64.

سیامک نژاد، ف.، 1372، داروهای ضدسرطان واصول شیمی درمانی آن، تهران: واحد علمی شرکت دارویی کشور-چاپ حدیث ،فصل سوم، ص. 156-114.

شیبانی، خ. م.، مرتضوی، ح.، آزاده، پ.، 1383، تغییر میزان بروز سرطان در طی 58 سال گذشته در ایران، نشریه جراحی ایران، شماره12(31)، ص.25-30.

صفائیان، ش.، آسمار، م.، فرهمند، م.،1383، بررسی تاثیر عصاره سیتوتوکسیک استخراج شده از باکتری استرپتومیسیس گریزکولوآلبوس بر روی سلول‌های سرطان اپیدرموئید دهان انسان(KB)، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، شماره12(2)،ص. 80.

صفائیان، ش.، نوحی، ا.، عریان، ش.، آسمار، م.، روستائیان، ع.، 1381، بررسی مرجان نرم  Simularia erectaاز خلیج فارس و مطالعه تاکسونومیک سویه‌‌ای باکتری استرپتومیست تولید کننده ترکیب سیتوتوکیسک جدا شده از آن،مجله علوم دریایی ایران،شماره 2 ،ص.51-59.

کاتزونگ، ب. ج.، دهپور، ا.،شکیب، آ.،حبیبی، ش.، بینا، پ.، 1389، فارماکولوژی پایه وبالینی 2009، تهران: اندیشه رفیع ،ص.1136-1170.

محقق، ف.، همتا، ا.، شریعت زاده، م. ع.، 1387، بررسی سرطان های شایع در استان مرکزی نظام ثبت آن در سال های 1380-1385 در مقایسه با آمار کشوری، مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی اراک، شماره 11 (2)، ص.84-93.

محمدی پناه، ف.، 1386،غربالگری و جداسازی اکتینومیست های کمیاب مولد ترکیبات میکروبی خاک.پایان نامه کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه تهران، دانشکده زیست شناسی، ص26.

نورایی، س. م.، سجادی، س. ع.، ملک زاده، ر.، محققی، م. ح.، موسوی جراحی، ع.، قربانی، آ.، پارکین، د.، 1385، رخداد سرطان در ایران یک تخمین بین المللی، مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، شماره1(24)،ص. 48-56.

Alapati, K., Muwa, V., 2013, Evaluation of bioactive compounds produced by Nocardia levis MK-VL_113& Streptomyces tendae TK VL_333 for cytotoxic activity, j Med Res, Vol.137, 2, p. 391-393.

Anasamy, T., [et al.], 2013, A Phenylbutenoid Dimer, cis-3-(3′,4′-Dimethoxyphenyl)-4-[(E)-3′′′,4′′′-Dimethoxystyryl] Cyclohex-1-ene, Exhibits Apoptogenic Properties in T-Acute Lymphoblastic Leukemia Cells via Induction of p53-Independent Mitochondrial Signalling Pathway,Evid Based Complement Alternat Med,Vol. 2013,p.14.

Asano T., Adachi Y.,2006, Effects of Griseoviridin and Viridogrisein against Swine Dysentery in Experimental Infection by Using Mice and Pigs,j. vet. Med.Sci., Vol. 68, No.6, p. 555-560.

چکیده

در این پژوهش توان تولید ترکیبات ضد سرطان ریه در اکتینومیست‌های بومی ایران که در مرکز کلکسیون میکروارگانیسم‌های دانشگاه تهران(UTMC) نگهداری می‌شوند مورد بررسی قرار گرفت.

ابتدا 40 سویه اکتینومیست که در دمای 70- درجه سانتیگراد نگهداری می‌شدند به صورت تصادفی انتخاب شدند و مراحل اسپورزایی، پیش تخمیر و تخمیر آنها انجام شد. میزان سمیت عصاره‌های استخراج شده به دو روش  تست آرتمیا (assay Brine Shrimp) و تست رنگ سنجی (MTT) برروی دودمان سلولی A549 سنجیده شد. پنج سویه UTMC 863،UMC 877 ،UTMC 919 ، UTMC 638، UTMC 676 اثرات کشندگی روی دودمان سلولی A549 داشتند که نتایج تست سلولیMTT، نتایج بررسی ریخت شناسی سلولی را نیز تایید کرد. پنج سویه منتخب تحت شناسایی مورفولوژیک و مولکولی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که سویه UTMC 676 دارای 86/99% شباهت به Streptomyces aureoverticillatus (شماره دسترسی AY999774) و سویه UTMC 638 دارای 78/98% شباهت به Streptomyces cacaoi subsp. cacaoi (شماره دسترسی AB184115) همچنین سویه های UTMC 863 وUTMC 877 به ترتیب دارای 85/99% و100% شباهت به Nocardia carnea (شماره دسترسی BAFV01000017) و نیز سویه UTMC 919 دارای 29/99% شباهت به سویه Kribbella sancticallisti (شماره دسترسی AM778577) می باشند. باتوجه به اینکه اکتینومیست‌ها توانایی تولید ترکیبات ضد سرطان را دارا می‌باشند،عصاره‌ی سویه‌های تولید کننده بدست آمده در این پروژه فعالیت ضد سرطانی خوبی را نشان دادند .  نیاز به کشف داروهای جدید به علت مقاومت دارویی سرطان‌ها هرچه بیشتر احساس می‌شود از این رو پیشنهاد می‌شود عصاره این متابولیت‌ها تخلیص و شناسایی شوند.

کلمات کلیدی: اکتینومیست، غربالگری، دودمان سلولی A549، تست آرتمیا، تست MTT، ترکیبات ضد سرطان

فصل اول:

کلیات

 1-       کلیات

1-1- سرطان

سرطان نوعی بیماری است که در آن کنترل طبیعی مکانیسم های بقاء، تکثیر و تمایز سلول‌ها دچار اختلال می شود. سلول‌هایی که سرطانی شده‌اند،‌ معمولاً آنتی ژن‌های سطحی را بروز می‌دهند که ممکن است از نوع جنینی باشند یا سایر علایم عدم بلوغ را نشان دهند. همچنین ممکن است سایر علائم ناهنجاری‌های کمی و کیفی کروموزمی شامل جا‌‌به‌‌جا‌یی‌‌های مختلف و ظهور توالی‌های تکثیر یافته برخی ژن‌ها بروز کند. امروزه می‌دانیم که زیرمجموعه کوچکی از سلول‌ها موسوم به سلول‌های بنیادین تومور، در داخل یک توده توموری قرار دارند. این سلول‌ها علاوه بر این که دست خوش چرخه‌های مکرر تکثیر قرار می‌گیرند، ممکن است به محل‌های دور دست در بدن مهاجرت کرده و کلنی‌هایی را در اعضای مختلف تشکیل دهند این فرآیند، متاستاز نامیده می‌شود. به این ترتیب، این سلول‌های بنیادین تومور توان تشکیل کلنی دارند و مشخصه‌ی آنها، اختلالات کروموزومی است که ناپایداری ژنتیکی آنها را نشان می دهد. ناپایداری ژنتیکی به این سلول‌ها اجازه می‌دهد که نسبت به شیمی درمانی و پرتو درمانی مقاومت نشان دهند. فرایند‌های تهاجمی و متاستاز وهمچنین یک سری اختلالات متابولیک ناشی از سرطان، موجب بیماری و سرانجام مرگ بیمار می‌شوند، مگر آن که بتوان توسط درمان، سرطان را ریشه کن نمود (7).

1-2- علل سرطان

در سال 2002، حدود 11 میلیون مورد سرطان جدید و هفت میلیون مرگ ناشی از سرطان در سراسر جهان گزارش شد؛ در این سال تقریبا 25 میلیون نفر با سرطان زندگی می‌کردند. پراکندگی غیر یکنواخت جهانی در وقوع سرطان، مرگ و میر و درجه شیوع آن در میان هشت مورد سرطان معمول (سرطان‌های ریه، سینه، روده بزرگ و روده راست، معده، پروستات، کبد، دهانه رحم و مری )، مشهود است و علت آن احتمالاً به خاطر اندرکنش‌های پیچیده عوامل ریسک غیرقابل تغییر (مانند حساسیت ژنتیکی و پیرشدن) و عوامل ریسک قابل تغییر (مانند دخانیات، عوامل عفونی، رژیم غذایی و فعالیت فیزیکی) می‌باشد. در واقع،  هنگامی که عوامل ریسک میان جمعیت‌های انسانی با تفاوت‌ها میان رفتارهای فردی، باورها و آیین‌های فرهنگی، شرایط اقتصادی-اجتماعی و سیستم‌های مراقبت درمانی در هم تنیده شود،  بروز پراکندگی غیر یکنواخت جهانی سرطان امری غیرقابل اجتناب است (32).

میزان بروز، انتشار جغرافیایی و نحوه رفتار انواع خاص سرطان در ارتباط باعوامل متعدد شامل جنس، نژاد، زمینه ژنتیک و قرار گرفتن درمعرض مواد سرطان‌زای محیط است. ازاین عوامل، آخری احتمالاً مهمترین آن‌هااست. ثابت شده که تماس با پرتو یونیزان، یک عامل خطرساز مهم برای انواعی از سرطان، ‌از جمله لوسمی‌های حاد، سرطان  تیرویید، سرطان پستان، سرطان ریه، سارکوم[1] بافت نرم و سرطان‌های سلول پایه پوست می‌باشد. مواد سرطان‌زای شیمیایی (مخصوصاً آن‌هاکه در دود سیگار موجوداست) همچنین موادی مثل رنگ‌های آزو، آفلاتوکسین‌ها و بنزن به طور واضح مسئول القای سرطان در انسان و حیوانات قلمداد شده‌اند.

ویروس‌ها نیز مسئول برخی از انواع سرطان‌های انسانی شناخته شده‌اند به عنوان مثال، ویروس‌های هپاتیتB و C‌ با بروز سرطان سلول کبدی مرتبط هستند؛ HIV‌ همراه با لنفوم‌های هوچکین و غیر هوچکین می باشد؛ پاپیلوماویروس انسانی با سرطان دهانه رحم و ویروس اپشتین بار با سرطان نازوفارنکس مرتبط است. ایجاد سرطان ناشی از ویروس احتمالاً علاوه بر میزبان به فاکتور‌های محیطی که فرایند تغییر شکل سلول‌ها را تحت تاثیر قرار می دهند، بستگی دارد.

گروه دیگری از ژن‌ها، ژن‌های مهارکننده تومور، ممکن است حذف شوند یا آسیب ببینند،که نتیجه آن بروز نئوپلاستیک[2] می باشد (7).

1-3-خصوصیات سلول توموری

به طور کلی تفاوت سلول‌های سرطانی و سلول‌های طبیعی را می‌توان این گونه توصیف کرد:

ازدیاد کنترل نشده‌ی سلول‌ها

کاهش تمایز سلول‌ها

توانایی برای حمله به بافت مجاور

توانایی برای پایه ریزی تکثیر سلولی جدید در مکان های نابجای دیگر(متاستاز)

اما آنچه مسلم است، تمامی سلول‌های سرطانی ازدیاد سریعی ندارند. سرعت ازدیاد یا تغییر نوع سلول به طور گسترده‌ای تغییر می‌کند. لنفوما‌ها و مخاط نرمال گوارشی هر دو سریع تر از سارکوما‌های سخت تکثیر می یابند. در واقع تکثیر سلول‌های لوکمی در لوکمی حاد بسیار کمتر از ازدیاد پیش ساز‌‌های آن در مغز استخوان سالم است (2).

تومورها می‌توانند خوشخیم یا بدخیم باشند. تومور‌های خوش خیم سرطان نیستند. در اغلب موارد می‌توان این تومور‌ها را برداشت و معمولا عود نمی‌کنند. سلول‌های تومور‌های خوش خیم به سایر نقاط بدن گسترش نمی ‌یابند و مهم‌تر از همه اینکه تهدیدی برای حیات فرد محسوب نمی‌شوند.

تومور های بدخیم سرطان هستند. سلول های تومورهای بدخیم، غیر طبیعی بدون دستور یا کنترل تقسیم می‌شوند این سلول‌های سرطانی می‌توانند به بافت‌های اطراف تهاجم نموده و آنها را تخریب کنند، همچنین می‌توانند از تومور بدخیم جداشده و وارد گردش خون یا سیستم لنفاوی شوند. این فرایند که متاستاز نامیده می‌شود بیانگر نحوه گسترش سرطان از تومور اولیه به تومور جدید در سایر قسمت های بدن است (50).

1-4-روش­‌های درمان سرطان

با استفاده از روش های فعلی درمان،  از بیماران با تیمارهای موضعی (جراحی یا پرتودرمانی) بهبود می‌یابند. این تیمارها در صورتی که تومور در زمان درمان متاستاز پیدا نکرده باشد، کاملاً موثر خواهند بود. تشخیص زود تر می‌تواند منجر به افزایش موارد بهبود بیماران با استفاده از چنین درمان موضعی شود؛ اما در موارد باقی مانده، وقوع زود‌‌رس میکرومتاستاز مشخصه نئوپلاسم می باشد، به این مفهوم  که یک برخورد سیستمیک همانند شیمی درمانی،‌ جهت معالجه موثر سرطان لازم خواهد بود (غالباً  همراه با جراحی یا پرتودرمانی). درحال حاضر،حدود 50٪ بیماران دچار سرطان را می توان بهبود بخشید که شیمی درمانی در حدود 15-10٪ بیماران سهمی در بهبود دارد.

1-5-تاریخچه ی شیمی درمانی

عصر شیمی درمانی بیماری های بدخیم در سال 1941شروع شد. در آن زمان هاگینز[3]نشان داد که تجویز استروژن باعث عقب نشینی سرطان پروستات متاستاز دهنده می شود. در همان سال‌ها گیلمن و همکاران مطالعات بالینی روی خردل نیتروژن[4] انجام دادند و دریافتند که مکلورتامین[5] علیه بیمار هوچکین و لنفوسارکوما موثر است.  این دو بیماری مشابه در سال 1949 با کورتیزون استات[6] درمان شدند و بهبودی بسیار خوب – اگرچه موقت –  نشان دادند. دهه‌ی بعد با طراحی و کشف آنتی متابولیت ها همراه بود.  متوترکسات[7] در سال1949، 6-مرکپتوپورین[8] در سال 1952و5-فلوئورویوراسیل[9] در سال 1957 معرفی شدند. از طرفی عوامل آلکیله کننده دیگر همانند ملفالان[10] و سیکلوفسفامید[11] در این دوره توسعه یافتند و فعالیت داروهای طبیعی مانند اکتینومایسین[12]، میتومایسین C[13] وآلکالوئیدهای وینکا مشخص شد. در طی دهه‌ی 60 با کشف سیتوزین آرابینوزید[14]، بلئومایسین[15]، دوکسوروبیسین[16] و کارموستین[17] پیشرفت در همه‌ی زمینه‌ها ادامه یافت و ساختار‌‌‌های تازه مانند پروکاربازین[18]، داکاربازین[19] و کمپلکس های سیس پلاتین[20] بافعالیت بالا وارد کلینیک شدند (2).

1-6-مقاومت دارویی

یکی از موضوعات اساسی در شیمی درمانی سرطان، ایجاد مقاومت دارویی در سلول‌ها است. برخی از انواع تومورمانند ملانوم بدخیم[21]، سرطان سلول کلیوی و سرطان مغز مقاومت “اولیه”، یعنی عدم پاسخ به اولین مواجهه با داروهای در دسترس، را بروز می دهند؛ به نظر می‌رسد وجود مقاومت دارویی ذاتی، ارتباط تنگاتنگی با ناپایداری ژنومی، که در اکثر تومورها دیده می شود، داشته باشد. برخلاف مقاومت ” اولیه “، مقاومت “اکتسابی”  در پاسخ به مواجهه با یک داروی ضد سرطان روی می دهد. مقاومت دارویی ممکن است نسبت به یک داروی خاص بسیار اختصاصی باشد که معمولاً با یک تغییر در سیستم ژنتیکی یک سلول تومور مانند افزایش بیان و یا تکثیر یک یا چند ژن همراه است (7).

1-7-فارماکولوژی پایه داروهای شیمی درمانی سرطان

1-7-1-                    داروهای آلکیله کننده

هسته به عنوان محل واکنش این مواد با سلول‌های سرطانی مطرح است.آلکیلاسیون را تعویض اتم هیدروژن با یک گروه آلکیل تعریف می‌کنند. آلکیلاسیون اسید‌های نوکلئیک با پروتئین‌ها شامل یک واکنش جایگزینی است که در آن یک اتم هسته دوست با یک گروه ترک کننده از عامل آلکیله کننده تعویض می‌گردد که این داروها با این مکانیسم عمل می‌کنند (2).

1-7-2-                    آنتی متابولیت‌ها

آنتی متابولیت‌ها ترکیباتی هستند که از بیوسنتز متابولیت‌های سلول و با استفاده‌ی طبیعی سلول از این متابولیت‌ها جلوگیری می‌کنند. تقریبا تمام موادی که در این رابطه کاربرد دارند، با متابولیت‌ها ویا کوفاکتورها‌یی مرتبط هستند که در بیوسنتز اسید‌های نوکلئیک دخالت می‌کنند. این عوامل معمولا ساختاری مشابه با همان متابولیتی دارند که آن را  آنتاگونیزه می‌کنند. بسیاری از آنتی متابولیت‌ها مهار‌کننده آنزیم‌ها هستند. این مواد می‌توانند مانند سوبسترای طبیعی به جایگاه فعال آنزیم‌ها متصل شوند. مکانیسم دیگر این مواد اتصال به جایگاه‌های آلوستریک تنظیم کننده‌ی آنزیم‌ها است؛ بخصوص هنگامی که به محصول بیوسنتزی آن آنزیم شبیه باشند وتاثیر خود را از راه کنترل با فیدبک منفی بگذارند. برخی مواقع خود آنتی‌متابولیت باید از طریق آنابولیسم در بدن تبدیل به مهار کننده‌ی فعال شود.

در سال 1940وودز و فیلدز[22] تئوری آنتی‌متابولیت‌ها را ارائه کردند، آنتی‌متابولیت‌هایی براساس مواد تغذیه‌ای مختلف شناخته شده تهیه شد. اولین آنالوگ پورین که فعالیت ضد توموری از خود نشان داد، 8-ازاگوانین[23]بود که در سال 1945 توسط رابلین[24]سنتز شد. این ماده وارد آزمایش‌های کلینیکی شد، اما با آمدن مواد جدیدتر و موثرتر، مانند 6-مرکاپتوپورین[25]و 6-تیوگوانین[26]که توسط هچینگ والیان[27]استفاده از آنها ادامه نیافت (2).

[1](sarcoma)، به تومورهای بدخیمی که سلول ها با پایه مزودرم یا بافت همبندی را هدف قرار دهد گفته می شود.

[2](neoplasia)یک توده غیر طبیعی بافتی ناشی از سلول و یا سلول‌هایی که رشد آن‌‌ها از سلول‌های اطراف بیشتر است.

[3] Huggins

[4] Nitrogen mustard

[5] Mechlorethamine

[6] Cortisone acetate

[7] Methotrexate

[8] 6-Mercaptopurine

[9] 5-Fluorouracil

[10] Melphalan

[11] Cyclophosphamide

[12] Actinomycin

[13] Mitomycin C

[14] Cytosine arabinoside

[15] Bleomycin

[16] Doxorubicin

[17] Carmustine

[18] Procarbazine

[19] Dacarbazine

[20] Cisplatin

 [21]  Malignant melanoma (سرطان سلول های مولد رنگدانه‌ی پوست)

[22] woods and Fields

[23] 8-azaguanine

[24] Roblin

[25] 6-mercaptopurine

[26] 6-thioguanine

[27] Hitching and Elion

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122