پايان نامه غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي مبتني بر وب معنايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي  مبتني بر وب معنايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه غني سازي محتواي آموزش الکترونيکي  مبتني بر وب معنايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:« مقدمه»     1
1-1- تاریخچه آموزش الکترونیکی     2
1-2- تعاریف و مفاهیم کلی     2
1-3- ساختار و ترتیب محتوا     6
1-4- تعامل آموزشی     8
1-5- پورتال یادگیری الکترونیکی      8
1-6- تحقیق انجام شده در این پایان نامه       9
1-7- ساختار پایان نامه       11
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه»     13
2- 1- وب معنایی      14
2-2- RDF     16
2-3- هستی شناسی    19
2- 4- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا     20
2- 5- متدولوژي هاي متداول ساخت هستی شناسی     23
2-5-1- متدولوژي SENSUS-Based      23
2-5-2- متدولوژي  METHODOLOGY    23
2-5-3- متدولوژي Uschold and King     24
2-5-4- متدولوژي Gruninger and Fox     24
2-5-5- متدولوژي Amaya Berneras      25
2-6- معرفي نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی     26
2-6-1- مراحل ساخت هستی شناسی     26
2-6-2- براي ساخت هستی شناسی مراحل زير را دنبال مي کنيم      26
2-6-2-1- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی     26
2-6-2-2- بررسي استفاده از هستی شناسی هاي موجود     27
2-6-2-3- مشخص کردن واژه هاي مورد استفاده در دامنه     27
2-6-2-4- تشخيص کلاس ها و ساختار آنها     27
2-6-2-5- تعريف مشخصه کلاس     28
2-6-2-6- تعريف محدوديت ها     28
2-7- داده های پیوندی     29
2-7-1- تعریف داده های پیوندی      29
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی     29
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی     31
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF     32
2-7-5- ایجاد لینک     32
2-7-6- ابزار انتشار     33
2-7-7- Revyu     33
2-7-8- APIS شبکه     33
2-7-9- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی     33
2-8- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود     34
2-8-1- شبکه ترکیب و ادغام داده     35
2-8-2- شبکه تفسیر محتوا     35
2-8-3- استفهام و بررسی و جستجو     35
2-8-4- تفسیر محتوا     36
2-9- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی    36
2-9-1- پروژه GRAPPLE     36
2-9-2- توسعه نرم برای یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی     38
2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی    39
2-9-4- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی    40
2-9-5- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده     41
2-9-6- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با استفاده از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا    43
2-9-7- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با استفاده از فن آوری های وب معنایی     44
2-9-8- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد     44
2-10- خلاصه فصل     44
فصل سوم :« روش پیشنهادی»        46
3- 1- مقدمه     47
3-2- مسئله غنی سازی محتوا     48
3-3- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی     50
3-4- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی     51
3-4-1- محتوای انطباقی قابل توسعه     51
3-4-2- روش های مشارکتی و اجتماعی     52
3-4-3- تفسیر متن براساس هستی شناسی     53
3-5- رویکردهای پیشنهادی     54
3-5-1- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع     54
3-5-2- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی     56
3-6- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی    57
3-7- جمع¬آوري داده¬هاي يک منبع داده از وب     58
3-7-1- تبديل محتوای موجود گردآوری شده در پايگاه داده بصورت داده¬هاي پيوندي     58
3-8- محتوای ورودي سیستم     59
3-9- معماری پيشنهادی     59
3-10- الگوریتم غني سازي محتوا     61
3-10-1- مرحله اول     62
3-10-2- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا     63
3-11- جهت دهی مبتنی بر مفهوم     64
3- 12- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار     64
3-13- خلاصه فصل     65
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی »      66
4-1- مقدمه     67
4-2- پیاده سازی سیستم پیشنهادی     67
4-2-1- بررسی چالشهاي موجود در ايجاد ارتباط بين منابع داده و راه حل هاي ممكن……     67
4-3- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی    69
4-3-1- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر    69
4-3-1-1- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری     69
4-3-1-2- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها     70
4-3-3-3- تعریف slotها     70
4-3-3-4- امتحان آنتولوژی     71
4-4- روش ارزیابی در این تحقیق     72
4-4-1- محاسبه بازده دانش      72
4-4-2- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده     73
4-4-3- مرحله نهایی ارزیابی     73
4-5- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری     73
4-6- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش     75
4-7- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان     75
4-8- خلاصه فصل     79
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی»     80
5- نتیجه‌گیری و کارهای آتی      81
5-1- نتیجه‌گیری    81
5-2- کارهای آتی      82
منابع     83
ضمائم     87

منابع

مایکل آلن، ترجمه کاهانی محسن ، باقری ابراهیم ؛ “آموزش الکترونیکی”، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد، 1385. [Kah85]
“A semanticWeb primer,  2nd ed. 2008. G. Antoniou,F. van Harmelen, [Ant08]
Paul De Bra, David Smits, Kees van der Sluijs, Alexandra I. Cristea, Jonathan Foss, Christian Glahn,  Christina M. Steiner, “GRAPPLE: Learning Management Systems Meet Adaptive Learning Environments”,  Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  pp 133-160, 2013 [Pau13]
Dade Nurjanah, Hugh Davis, Thanassis Tiropanis, “Extending Authoring for Adaptive Learning to Collaborative Authoring”, International Conference, HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9-14, 2011, Proceedings, Part II [Dad11]
Konstantina Moutafi, Paraskevi Vergeti, Christos Alexakos, Christos Dimitrakopoulos, Konstantinos Giotopoulos, Hera Antonopoulou, Spiros Likothanassis, “Mining Student Learning Behavior and Self-assessment for Adaptive Learning Management System”,  14th International Conference, EANN 2013, Halkidiki, Greece, September 13-16, 2013 Proceedings, Part II [Kon13]
Yarandi M., Abdel-Rahman H. Tawil, Jahankhani, H. “Ontology-based Learner Modelling for Supporting Personalised e-Learning”, Seyed Ali Hosseini, Interactive Mobile and Computer Aided Learning (IMCL), 2012 International Conference on [Yar12]
Fani Sani, Mohammad Reza, Mohammadian. Nafiseh, Hoseini, Maryam, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012) 02-05 February 2012 Barcelona, Spain [Fan12]
Bra, P.M.E. De, Smits, D., Pechenizkiy, M. & Vasilyeva, E. (2008). “Adaptivity in GRAPPLE: Adaptation in any way you like” (Poster). In C.J. Bonk & et al. (Eds.), Proceedings of the World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (E-Learn 2008, Las Vegas NV, USA, November 17-21, 2008), (pp. 3654-3659). Norfolk VA, USA: AACE. [Bra08]

چکیده:

در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستمهای جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.

در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.

ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان 20% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان 40% برای آنان دست یافت.

کلمات کلیدی:آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی

فصل اول:مقدمه

1-1- تاریخچه  آموزش الکترونیکی

تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه 1960 برمی گردد. از اوایل دهه 70 با به ثمر نشستن طرح آرپانت ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های آمریکا شروع شده است. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه 1990با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. ایده آموزش الكترونيكي، به طرح دانشگاه باز که از سوی كشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرك دریافت می‌كردند. همچنین با ابداع مفهوم ”كلینیك آزاد“ در ایالات متحده آمریكا (در دهه 1960) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به كامپیوتر در آمریكا، تدریس غیرحضوری رایج شد و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آنلاین در اوایل دهه 1980 به وسیله یكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریكا ابداع شد .در سال 1988 نیز برای اولین بار یك برنامه نرم‌افزاری ، با نام “استاد دیجیتالی”كه یكی از استفاده های اولیه از كامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌كرد، در آمریكا استفاده شد.از آن زمان تا به امروز، آموزش الكترونيكي تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال 1995 مراكز علمی ـ آموزشی آمریكا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الكترونیكی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند[Kah85].

1-2-  تعاریف و مفاهیم کلی:

آموزش الکترونیکی مجموعه ای از یک سیستم آموزشی، فرایند یادگیری انسان و طرح آموزشی(تکنولوژی آموزشی) است که بر پایه فناوری بنا نهاده شده است .

آموزش الکترونیکی پدیده ایست که به همه کسانی که بخواهند اجازه می دهد در هر زمانی که اراده کنند آنچه را که به آن علاقه دارند فرابگیرند، بدین روش می توان یادگیری مطالب سخت را آسان و مفرح نمود.

از آنجائیکه در هر نظام و سازمانی بر اساس برنامه استراتژیک تعریف شده آموزش موثر می تواند نتایج با ارزش و دستاوردهای جدید به همراه آورد لذا رسیدن به یک شیوه آموزشی که اطمینان و اعتماد به آن وجود داشته باشد بسیار حائز اهمی است. برای رسیدن به یک آموزش موفق قطعاً باید عواملی که باعث شکست در آموزش است حذف شده و عوامل موثر در افزایش کارایی شیوه آموزش تقویت شود.

مطمئناً یک آموزش الکترونیکی خوب می تواند هم قابل اطمینان و هم موثر در رسیدن به اهداف تعریف شده در آموزش باشد که در آن صورت کوتاه شدن زمان آموزش، تطابق با نیازهای فراگیر، مشارکت متقابل فراگیران در دوره آموزش،ایجاد نگرش مثبت در یادگیرنده، ایجاد یکنواختی کیفیت، به روز رسانی سریع، دسترسی دائم، عدالت در آموزش، قابلیت بهبود، پایین آوردن هزینه آموزش و میزان عمق بخشی در آموزش با توجه به نیاز یادگیرنده می تواند از مهمترین خصوصیت آن باشد.

در آموزش الکترونیکی ما می توانیم هزینه طراحی، توسعه، توزیع، اثر بخشی، تهدیدات و نیازها را به دقت مورد ارزیابی قرار دهیم که از پارامترهای مثبت در این نوع آموزش است.در این نوع آموزش می توان کلیه مهارتهای ذهنی، نرم، روانی و حرکتی را آموزش داد و دانش فرد را در این حوزه ها ارتقاء داد. دستیابی به یک آموزش الکترونیکی خوب و  اثربخش متشکل از رهیافت هوشمندی است که عواملی چون؛ هدف تغییرات رفتاری فراگیران، سرمایه گذاری کافی، مشارکت سیاستگذاران آموزشی و ایجاد کنندگان آموزش الکترونیکی، مشارکت با متخصصین رشته آموزشی مورد نظر و مشارکت با فراگیران را در نظر داشته باشد.

برای آموزش الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که نمونه هایی از آن در ذیل آمده است: [Kah85].

آموزش الکترونیکی چیست؟ “یک نوع استفاده ساخت مند و هدف مند از سیستم های الکترونیکی و یا کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری”، “آموزش الکترونیکی یک مجموعه وسیع از کاربردها و فرآیندها  را پوشش می دهد مانند یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری مبتنی بر کامپیوتر، کلاس های مجازی و همکاری دیجیتالی. آموزش الکترونیکی شامل تحویل محتوا از طریق اینترنت، اینترانت، نوارهای صوتی و ویدئویی، ارسال ماهواره ای، تلویزیون تعاملی و سی دی رام می باشد”(انجمن آموزش و توسعه آمریکا(ASTO)). معمولاً برنامه های آموزش مبتنی بر کامپیوتر را تحت عنوان آموزش الکترونیکی (e_learning) طبقه بندی می کنند ولی برنامه هایی که به طور خاص از اینترنت برای تحویل محتوا استفاده می کنند WBT (آموزش مبتنی بر وب) می نامند.

سیستم های آموزش الکترونیکی به طور معمول بر روی تکنولوژی چند رسانه ای تعاملی بنا شده است، در این تکنولوژی یادگیرنده متون، گرافیک، انیمیشن را همراه صوت و یا فقط صوت و تکه های ویدئو را مشاهده می کند. برای یادگیرنده صفحه کلید، موس، میکروفن، وب کم و قلم نوری به عنوان ابزار ورودی اطلاعات از سوی او برای سیستم شناخته می شود، که پس از تشخیص داده ها ورودی توسط نرم افزار،  توسط یکی از رسانه های صوتی یا نمایشی پاسخ به یادگیرنده داده می شود. در

پایان نیز سیستم می تواند با سوالات چند گزینه ای یادگیرنده را مورد ارزیابی قراردهد. همانطور که گفته شد در یک سیستم آموزش الکترونیکی چندین عامل تاثیر گذارند که برای موفقیت آموزشی توجه به این موارد دارای اهمیت ویژه ای می باشد که عبارتند از: 1- یادگیرنده و دلیل آموزش او 2- رسانه تحویل مطالب آموزشی 3- روش تدریس مورد استفاده 4- افرادی که در طراحی آموزش نقش آفرینی می کنند 5- منابعی که برای طراحی محتوی و توسعه آموزش وجود دارد.6- میزان پشتیبانی آموزشی قابل دسترس در حین دوره 7- میزان پشتیبانی قابل دسترس پس از انجام دوره 8- شیوه های ارزیابی یادگیرنده ها 9- طراحی نظام تشویق و تنبیه یادگیرنده ها به منظور کارایی خوب و بد آنان.

از آنجا که طراحی و پیاده سازی دوره های آموزش الکترونیکی کار پیچیده ای می باشد، لذا تشکیل گروههای کاری منسجم که بتوانند طراحی و توسعه را با هم به جلو هدایت کنند از ضروریات کار می باشد در این زمینه حداقل یک گروه کاری که بتواند نیازهای مربوط به محتوای آموزش را تامین کند و یک گروه فنی که بتواند متون را در هم ترکیب کرده  و با رسم اشکال و طراحی گرافیکی و صدا گذاری مطلوب محتوا را جذاب کرده و یک طراحی تست را پیاده سازی کند و با یک سناریوی خوب به طراحی نحوه تدریس رسیده و در آن طراحی نحوه تعامل و طراحی رابط کاربر را با یک شیوه اثر بخش و جذاب به سرانجام برساند با حضور برنامه نویسان توانمند، از نیازهای این مجموعه کاری می باشد. هدف اصلی در یک دوره آموزش الکترونیکی، تغییرات رفتاری یادگیرندگان با حداقل هزینه در کوتاهترین زمان ممکن است که برای رسیدن به این هدف ترکیب درستی از محتوا، رسانه، تعامل، فردی سازی، ترتیب مناسب، رابط کاربر، محیط یادگیری، نتایج مورد نیاز، نتایج با ارزش و یادگیرندگان باید مدنظر طراح باهوش و هنرمند قرارگیرد. توجه به اولویتها در موفقیت آموزش الکترونیکی حائز اهمیت می باشد، این اولویتهای را می توان به ترتیب: 1_ اطمینان از انگیزه فراوان یادگیرنده برای یادگیری 2_ هدایت یادگیرنده به سوی محتوای آموزشی مناسب و 3_ ایجاد تجربه های یادگیری معنی دار و ماندنی در ذهن که راههایی برای آن در ذیل اشاره شده.

محیط های کاربری جالب و موقعیت های بدیع

ایجاد شرایط دنیای واقعی و معتبر

وجود سناریوهای چندگانه حل مسئله

شبیه سازی

خطرپذیری و عواقب آن

پرداختن به موضوعات جذاب

عناصر رسانه ای و ارتباطی جذاب

موقعیت های کاوش و تمرین

طنز و شوخی

مولفه های اصلی که در یک سیستم آموزش الکترونیکی باید طراحی شوند عبارتند از انگیزه یادگیرنده، رابط کاربر یادگیرنده، ساختار محتوا و ترتیب آنها، پیمایش و تعامل که همواره باید آنها را در نظر گرفت. انگیزه یادگیرنده که یک چالش منطقی است در سیستم آموزشی باعث آزادسازی انرژی لازم برای یادگیری، حذف محرکه های منفی در کند کردن فرایندیادگیری، تقویت حافظه در کسب دانش، تشویق ایجاد دانش جدید، در نظر گرفته شدن و ارزیابی روابط بالقوه و تقویت روابط جدید معنی دار که در حافظه بلند مدت قابل ذخیره  شدن باشد می گردد. قصد داوطلبانه فراگیر در پاسخ به نیازهای احساس شده، فرصت ها و پاداش ها از جمله منابع ایجاد انگیزه برای یادگیرنده می باشد. همچنین رابط کاربر یادگیرنده که به عنوان محیط کار یادگیرنده در سیستم آموزشی تعریف می شود باید به گونه ای طراحی شود که تمامی امکانات مورد نیاز یادگیرنده را در یک محیط تعاملی تجمیع کرده و ظاهر آن به صورت طبیعی و قابل تشخیص جلوه کند تا بتواند موثر بودن محیط را تقویت نماید. لازم است بدانیم رابط تاثیرگذار بر یادگیری باید بر محتوا و تعامل یادگیرنده تمرکز داشته باشد.

ایجاد یک دوره آموزشی تعاملی مناسب، کار بسیار پیچیده و پرچالش است، یک طراحی عالی از یک دوره آموزش الکترونیکی  موفق و اثربخش همیشه در یک تجربه موثر آموزشی نهفته است. یک سیستم آموزش الکترونیکی باید بتواند به سرعت رفتارهای انسانی را تغییر دهد، مهارتها را ایجاد نموده و تولید دانش نماید.

در سیستم آموزش الکترونیکی نسل جدید ما باید سیستمی طراحی کنیم که در آن بتوان یادگیرنده اطلاعاتی از خود را به کامپیوتر بدهد و پارامترهایی از اینکه می خواهد به تنهایی مطالعه کند، همراه با کسی باشد یا در یک شبکه این کار را انجام دهد مشخص نماید و با توجه به آن اطلاعات، سیستم محتوای آموزش مورد نیاز یادگیرنده را بر پایه مدلی که از او ترسیم می کند  در اختیار وی قرار دهد.

برای طراحی یک سیستم آموزش الکترونیکی چند پارامتر قابل توجه است:

الف) استاد با تجربه با علم به ضرایب سختی هر قسمت از محتوای آموزشی که می داند چه فعالیتها و توضیحاتی به تفهیم مسئله کمک می کند و ترتیب ارائه مطالب چگونه باید باشد، در یک آموزش الکترونیکی اثر بخش نقش آفرینی دارد.

ب) یادگیرندگان قدیم و جدید به عنوان منابع با ارزشی می باشند که می توانند مشکلات موجود در فهم مطالب و روشهایی که به فراگیری کمک می کنند  را پیشنهاد داده و ایده های مختلف را در طول دوره طراحی و ارزیابی کنند.

ج) آلترناتیوهای آموزش الکترونیکی شامل پارامترهای پایه (مطالب موجود)، تمرکز طراحی ( براساس نیاز یادگیرنده)، پتانسیل محصول منابع انسانی مورد نیاز و محتوایی که باید تولید شود، می باشد.

د) اشیای یادگیری با قابلیت استفاده مجدد RLO (Rcusablc Learning Objects ) که مشخصه های اصلی آنان شامل: قابلیت استفاده مجدد، ساختار استاندارد و قابلیت پشتیبانی بهتر است.

توجه 1 : طراحان در آموزش الکترونیکی باید بتوانند “محتواهایی را تهیه کنند که با محیط خاص یادگیری تطابق داشته باشد”

توجه 2 : برای ایجاد دوره های آموزشی تعاملی نیاز به دانش عمیق محتوایی، بیش از حدی است که در منابع طراحی شده برای دوره های آموزشی توصیفی به کار گرفته می شود.

1-3- ساختار و ترتیب محتوا:

“اساس یک طرح آموزشی، تعریف آنچه اتفاق می افتد، چگونه اتفاق می افتد و کی اتفاق می افتد است. معمولاً تمرکز بر روی محتوا است، یعنی اینکه چه متنی را در بر گیرد، چگونه آن را استفاده کند و به چه ترتیبی”.

محتوا می تواند عبارتی مبتنی بر اطلاعات ( مانند حقایق، مفاهیم و رویه ها)، مبتنی بر هدف ( مجموعه ای از اهداف یادگیری)، مبتنی بر رسانه (متن ها، شکل ها، ویدئو)، مبتنی بر تجربه(عناصر یک سیستم یادگیری شامل هدف، رسانه، تعاملات و …) باشد.

دو نوع طرح برای ارائه محتوای آموزش الکترونیکی وجود دارد، اول طرح محتوا محور و دوم طرح یادگیرنده محور. در طرح محتوا محور به ویژگیهای اساسی تجربیات یادگیرندگان اهمیت کمی داده شده و اغلب به ساختار و ترتیب محتوا از دید متخصصین رشته توجه می شود و عموماً تمرکز بر  روی محتوا است و کیفیت آموزشی را با چگونگی نحوه ارائه کامل آنها ارزیابی می کنند. این طرح زمانی اثر بخشی خود را دارد که یادگیرنده انگیزه بالایی داشته، اطلاعات به سادگی قابل درک بوده، مهارت ها بدون نیاز به راهنمایی قابل یادگیری بوده و می توان کار را مرحله به مرحله و با راهنمایی انجام داد.

در طرح یادگیرنده محور بیشتر روی وقایعی تمرکز می کنند که همان گونه که متن پیش می  رود علاقه یادگیرنده را بیشتر جلب کنند. مسیر آموزشی یادگیرنده محور شامل ترتیبی است که در ذیل می آید.

1-تعیین قابلیت های یادگیرنده و ایجاد ترتیب بر اساس آن 2- تقسیم محتوا به صورت سلسله مراتبی قابل اجرا 3- پیشروی مرحله به مرحله برای فراگیر 4- اجازه دسترسی آزاد به یادگیرنده برای کسب تجربه 5-  اجازه مرور مطالب به یادگیرنده در هر زمانی.

در یک سیستم آموزش الکترونیکی یادگیرنده محور، ما به یادگیرنده اجازه می دهیم به صورت فعال عملکرده و به انتخابهایی از جمله: فکر در مورد یادگیری و محتوا، تست نتیجه گیری ها بر روی مسائلی که کار می کند و تمرین برای تقویت مهارت ها  و سرعت اجرا بپردازد.

باید توجه داشت در زمان انتخاب و ساماندهی محتوا با هوشیاری از دام عوامل ذیل اجتناب کرد:

عدم توجه به دیدگاه یادگیرنده، تدریس مطالبی که یادگیرندگان آنرا می دانند و تدریس مطالبی که یادگیرنده آنرا درک نمی کند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارائه يک چارچوب مدل‌سازي براي ارزيابي شيوه آموزشي يادگيرندگان در محيط‌هاي يادگيري تحت وب
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122