پايان نامه فراتحليل تحقيقات انجام گرفته در زمينه درگيري هاي دسته جمعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه فراتحليل تحقيقات انجام گرفته در زمينه درگيري هاي دسته جمعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه فراتحليل تحقيقات انجام گرفته در زمينه درگيري هاي دسته جمعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه: 3
1-2 بیان مسأ له 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-5 فرضیه های تحقیق 9
فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش
2-1 پیشینه تحقیق 11
2-1-1 مطالعات داخلی پیرامون تحقیق 11
2-1-2 پیشینه خارجی تحقیق 15
2-2 ادبیات تحقیق 17
2-2-1مقدمه: 17
2-2-2 مفهوم نزاع دسته جمعی: 18
2-2-3 تحليل عوامل موثر بر خشونت، پرخاشگري و نزاع هاي دسته جمعی 20
2-2-4 جایگاه نزاع در فرهنگ دینی 23
2-2-5راهکارهای کاهش نزاع دسته جمعی 25
2-2-5-1جامعه سازی یا آداب معاشرت با مردم برای پیشگیری از نزاع 26
2-2-5-2 نقش طوایف در پیشگیری از نزاع دسته جمعی 26
2-3 نظریه های مرتبط با تحقیق 27
2-3-1 مبانی نظری روان شناسان و جامعه شناسان در خصوص نزاع 28
2-3-2 طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری 30
2-3-2-1 فرضیه ناکامی پرخاشگری 31
2-3-2-2 نظریه لورنس(غریزی بودن نزاع و پرخاشگری) 32
2-3-2-3 نظریه می یر(علل زیستی – روانی نزاع و پرخاشگری 32
2-4-1طرفداران منشا اجتماعی پرخاشگری 33
2-4-1-1 نظریه هایی با دلایل ناسازگاری 33
2-4-1-2 منابع مورد منازعه: 33
2-4-1-3 نقش هاي ناسازگار 34
2-4-1-4 ارزش هاي ناسازگار 34
2-4-1-5 الگوي كنترل اجتماعي هيرشي 35
2-4-1-6 نظریه منابع 35
2-4-1-7 نظریه تضاد 36
2-4-1-8نهادهای مبتنی بر اطلاعات: 36
2-4-1-9 تضادهای مبتنی بر منافع: 37
2-4-1-10 تضادهای ساختاری 37
2-4-1-11 تضادهای ارزشی 37
2-4-1-12 نظریه ناکامی ستیزه جویی دولارد 37
2-4-1-13نظریه رابرت کینگ مرتون 38
2-5-1-14 نظریه رایان 38
2-4-1-15 نظریه پیوند افتراقی ساترلند 39
2-4-1-16 نظریه کلوارد و اهلین 39
2-5-1 نظریه مارکسیستی 40
2-5-2نظریه غیر مارکسیستی 40
2-5-3 نظریه ساختی- کارکردی 41
2-5-4 نظریه آسیب شناسی اجتماعی 41
2-5-5 نظریه بی سازمانی اجتماعی 42
2-5-6 تئوری یادگیری اجتماعی 42
2-6جمع بندی: 43
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1 مقدمه 46
3-2 نوع روش تحقیق: 47
3-3 روش گرد آوری اطلاعات 48
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات 48
3-5 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 49
فصل چهارم:تجزيه و تحليل اطلاعات
4-1مقدمه 52
4-2 یافته های توصیفی 53
4-3 بررسی فرضیه ها 58
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1مقدمه : 72
5-2 نتیجه گیری : 73
5-3 پیشنهادات: 77
5-3-1 سایر پیشنهادت کاربردی: 78
فهرست منابع داخلی 82

فهرست منابع داخلی

قرآن مجيد

احمدي،حبيب. جامعهشناسيانحرافات،تهران: سمت. چاپاول.1384

انجمن جامعه شناسي ايران. مجموعه مقالات آسيب هاي اجتماعي ايران؛ تهران، انتشارات آگه.1383

بيتس، دانيل و فرد پلاك. انسان شناسي فرهنگي؛ ترجمه محسن ثلاثي؛ تهران، علمي،1387

پارتوس،اتومارجي. وورپائول. كاربردنظريةكشمكش،ترجمةعليكاظمي،

پورافكاري، ناصر . پرخاشگري و فرهنگ . مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان، جلد دهم ، 1378، شماره 1و 2

پورافكاري، ناصر. نزاعهاي جمعي محلي.مجموع مقالات اولين همايش ملي طرح مسائل جامعه، 1383

تهران: نشرزيتونسبز،1391

حافظ نيا محمدرضا . جغرافياي سياسي ايران. انتشارات سمت،1381

دوركيم،اميل. قواعدروشجامعهشناسي،ترجمهعليمحمدكاردان،تهران :انتشاراتدانشگاهتهران.1387

رضائیان ، علی.تحليلجامعه شناختينزاعجمعيدرشهرستاندلفان . دلفان: دانشگاه پيام نور،1389

رضاييكلواري،نوراللهومجيدبحريني. مطالعهرابطهعواملفرهنگياجتماعيبا نزاعهايدستهجمعي،قوميوقبيلهايدر شهرستان لردگان. فصلنامهمطالعاتامنيتاجتماعي،معاونت اجتماعی ناجا،1389، شماره22.

رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد، چاپ دوم: تهران، شرکت سهامی انتشار.1377

رفیع‌پور، فرامرز. تکنیک‌های خاص در علوم اجتماعی. تهران: شرکت سهامی انتشار.1382شانزدهم.1376

صادقي، محمدهادي؛ جرايم عليه اشخاص، تهران، ميزان، چاپ نهم، 1385، ص 274

صالحی امیری سیدرضا. مدیرت منازعات قومی در ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک.1385

صديق سروستاني، رحمت الله.آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات اجتماعي )تهران، انتشارات آن، 1383.

فراهانی،حجت اله، عریضی، حمیدرضا. اصول پیشرفته پژوهش در علوم انسانی. انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.1384

گلدوزيان، ايرج. محشاي قانون مجازات اسلامي، تهران، چاپ سوم،1383 ، ص 330

گلدوزيان، ايرج؛ محشاي قانون مجازات اسلامي، تهران، چاپ سوم، 1383، ص 330

گيدنز، آنتوني. جامعه شناسي. ترجمة منوچهر صبوري . تهران : ني . چاپ

ماهرویی، ابوالحسن. حقوق و تکالیف شهروندی و قانون گریزی شهروندان، نشریه عدالت.1381، شماره 15.

محمدپور، اسمعه.پرخاشگری و بزهکاری در کودکان و نوجوانان، تهران، دانشگاه تربیت معلم،1380 ، ص 9 و 10.

معظمی، شهلا. بزهکاری کودکان و نوجوانان، تهران، دادگستر، چاپ اول،1388، ص 162.

نظري، جواد.تبيين جامعه شناختي ميزان گرايش به نزاع جمعي در استان ايلام”، فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي، سال سوم،1386، شماره 10

ولد، جورج و همکاران.جرم شناسی نظری، ترجمه علی شجاعی. تهران، انتشارات سمت.1380

 فهرست منابع خارجی

Cohen, J. (1977). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. New York: Academic Press

Collins, R. (1997). Theoretical Sociology. Jaipur and New Delhi: Rawat

Farrington, David P., Geoffrey C. Barnes, and Sandra Lambert. (1996). “The concentration of Offending in Families.” Legal and Criminological Psychology 1:47-63.

Lonardo, Robert A. (2008), Romantic Parents, Friend and Parents:Enmeshment in Networks characterized by deviance and Adolescent Delinquency, A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts December 2007.

چکیده:

فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجدد مجموعه ای از این پژوهشهای آسیب شناختی در زمینه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعي، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته ابتدا اندازه اثر بر حسب رويكرد تحليل و آماره مورد استفاده تعيين شدند،سپس برای تعیین میزان رابطه بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته از آزمون واريانس و توکی استفاده شد.  طبق نتايج بدست آمده سن در گرایش به نزاع تاثیر دارد. مردان بيش از زنان به نزاع دسته جمعي گرايش دارند. بين میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با سطح تحصیلات رابطه معناداری وجود ندارد و  در تمامي تحقيقات بررسي شده دارندگان تحصيلات بالاتر گرايش كمتري به نزاع دارند. همچنين بین میانگین اندازه اثر با پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان رابطه معنادار و معكوسي وجود دارد.

در رابطه با متغير عوامل موثر در نزاع گفتني است:هر سه عامل فرهنگی، اختلافات خانوادگی و اختلافات ملکی در گرایش به نزاع، تاثیر متفاوتی دارند. تاثیر احساس محرومیت در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است . بین میانگین اندازه اثر پژوهشهای مورد استفاده با  آنومی رابطه معناداری وجود دارد لازم به ذکر اندازه اثر بدست آمده در حد متوسط است. تاثیر پرخاشگری در میزان گرایش به نزاع در تحقیق انجام گرفته در لردگان بیش از شهر اهواز است. اختلاقات قومی برحسب مناطق محتلف تاثیر متفاوتی بر گرایش به نزاع دارد و اندازه اثر قومگرايي در شهر خدابنده کمتر از متوسط و در اهواز، ايلام و لردگان بالاتر از متوسط است.

كليدواژه: فراتحليل، اندازه اثر، نزاع دسته جمعي

فصـل اول

کلیـات پژوهـش

1-1 مقدمه:

پديده نزاع و درگيري در جامعه از آن دسته آسيب هايي است كه با ايجاد اخلال در روابط اجتماعي، فضايي آكنده از بغض، كينه و دشمني را در ميان افراد به وجود مي آورد كه اين امر با زمينه سازي براي ايجاد نزاع و تنشهاي بعدي، جامعه را از نظر مادي و معنوي متضرر مي سازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متوليان نظم و امنيت اجتماعي بوده است(پورافكاري،3:1383). نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود.

در حوزه علوم انسانی و اجتماعی روش­های متعددی برای تحقیق و شناخت واقعیت و پدیده­های اجتماعی وجود دارد. فراتحلیل یکی از این روش هاست. فراتحلیل یکی از روش­های توصیفی است که تحقیقات انجام شده را ارزیابی می کند. فراتحلیل عبارت است از تحلیل آماری بسیاری از مطالعات و تحقیقات منفرد در حوزه ای معین به منظور ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها. در فراتحلیل تحقیقات موجود، تاکید بر ترکیب و یکپارچه سازی نتایج آنها جهت استفاده علمی و کاربردی است. بنابراین فراتحلیل، مقایسه نتایج تحقیقات دیگران است. یعنی اینکه از تحقیقات و نتایج تحقیقات و تحلیل موجود، تحلیل دیگری عرضه کنیم. این فراتحلیل شامل کلیه مراحل تحقیق یعنی نظریه، روش، نتایج و …است. در روش فراتحلیل ابتدا از طریق شکستن اجزای کل به ماوراء و فراتر از کل اولیه می رسیم، سپس تحلیل اولیه را به نحوی منتقل یا تبدیل می کنیم که یافته های نامناسب در چارچوبی قابل قبول قرار گیرند و سرانجام، تحلیل­های ترکیب شده اطلاعاتی را نشان می دهند که اطلاعات اولیه نشان نداده باشند. در عمل، ابتدا اطلاعات از منابع اولیه استخراج و سپس با یکدیگر ترکیب می شوند و سرانجام یک کل جدید را تشکیل می دهند.

در اين­ فصل ­به ­بررسي­كليات ­تحقيق­ پرداخته­ مي شود و خواننده را با حوزه مورد مطالعه آگاه مي سازد. پس ­از معرفی و طرح مسأله اصلي­ تحقيق، به طور ­مختصر به تشريح­ و ­بيان ­اهمیت موضوع پرداخته مي­شود. در مورد مساله، مباحثی مطرح مي گردد كه خواننده را براي فرضیات، سوالات و اهداف تحقيق، هدایت مي نماید. در ادامه ضرورت انجام تحقيق مورد بررسي قرار مي­گيرد. سپس فرضیات، اهداف تحقيق و در پایان پیشینه تحقیق ارائه می گردد.

 1-2 بیان مسأله

وقوع جرائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب یا کاهش امنیت اجتماعی به حساب نیاید ، بدون تردید یکی از مهم ترین علل آن می باشد در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنیت اجتماعی رابطه اي معکوس می باشد. هر چه جرائم بیشتر گردد امنیت اجتماعی کمتر می شود. از همین رو باید مقابله با پديده هاي ناامني از قبيل نزاع دسته جمعي را مساوي با تلاش براي ایجاد امنیت اجتماعی جامعه تلقی نمود.  امنیت را در ابعاد و زوایای مختلفی از جمله بعد عینی (امنیت واقعی) و بعد ذهنی (احساس امنیت) می‌توان بررسی و تحلیل کرد، به عبارتي وقوع نزاع دسته جمعي علاوه بر سلب امنيت فيزيكي و عيني افراد جامعه، زمينه ساز سلب امنيت ذهني و آسايش اجتماعي اعضاي يك جامعه نيز محسوب مي گردد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه ضریب امنیت شهروندان ایرانی بیشتر از ضریب امنیت شهروندان استرالیایی و انگلیسی است، اما احساس امنیت شهروندان ایرانی کمتر از احساس امنیت شهروندان استرالیا و انگلیس می باشد. نتیجه این که احساس امنیت اگرچه با میزان جرم یا ضریب امنیتی موجود در جامعه ارتباط دارد، ولی به عوامل دیگری نیز بستگی دارد(نشریه امنیت، 1379، ش 11و12).

درگيري هاي قومي و نزاع هاي جمعي در هر دور ه اي از تاريخ وجود داشته و در جوامع سنتي و ايلي اين موضوع بيشتر نمود داشته بنابراين، نزاع در هر جا معه هميشه به عنوان يكي از مسائل اجتماعي مطرح بوده است(پورافكاري،1383). اساساً آسيبهاي اجتماعي ناشي از روابط ناسالم انساني است كه بنيانهاي جامعه را به طور جدي تهديد ميكند و مانع تحقق نيازمنديها و تقاضاهاي افراد كثيري ميگردد. به نظر ميرسد آسيب اجتماعي وقتي به وجود ميآيد كه نهادهاي تنظيم كننده روابط بين افراد با شكست روبرو شده و دچار تزلزل شوند كه نتيجه آن شكلگيري شكافهاي عميق بين افراد است. در چنين وضعيتي قوانين تنظيم كننده روابط انسانها مورد بي احترامي قرار ميگيرند و متزلزل ميشوند زيرا قانونمندي و پذيرش قانون ريشه در ساختارهاي جامعه دارد و در رابطه با فرهنگ عمومي جامعه قابل بررسي است(ماهرویی ، 1381) .

نزاع و درگیری از جمله ناهنجاری های متداول جوامع بشری است که به دلیل سابقه وقوع آن در جوامع و اثرگذاری منفی در جامعه محور قانون گذاراسلامی قرار گرفته است اگر از تاثیر مخرب آن بر امنیت شخصی و جسمانی بر افراد بگذریم جامعه نیز در برخورد با درگیری و نزاع امنیت روانی و اجتماعی خود را بر باد رفته میداند اما نزاع دسته جمعی از جمله اقسام درگیری و نزاع هایی هست که در جامعه ی ایرانی به ویژه اجتماعات عشیره ای متداول است . گاه تمسخر و توهين به باورها و عقايد ديگران به درگيري‌هاي قبيله‌اي مي‌انجامد. تعصب كوركورانه نسبت به قوم و قبيله نيز به علل فرهنگي افزوده مي‌گردد، درگيري، گاه ريشه در باورها و عقايد مذهبي و غير مذهبي دارد. درگيري دسته‌جمعي، از جرايم شايع در مناطق حاشيه‌اي است؛ زيرا ساكنين اين مناطق معمولا مهاجران روستاها و ايل‌ها هستند و در مواردي، به سبب درگيري‌هاي جزئي حادث شده بين دو نفر – حتي ميان كودكان- نزاعهاي دسته جمعي شديدي اتفاق مي‌افتد كه معمولاً منجر به كشته يا زخمي شدن عده‌اي از طرفين تنازع مي‌شود. در دلفان، اين باور غلط رايج است كه پسر اجاق خانه است «جامعه‌اي كه پسر، بيشتر از دختر توليد مي‌كند به گونه اي تناقض آميز براي همسر گزيني به جنگ متوسل مي شود»(بيتس،1387).

نزاع بطور اعم وصورت جمعی آن بطور اخص در هر جامعه ای همیشه بعنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده است و در صورتیکه عمومیت پیدا نموده و موجبات جریحه دار شدن افکار عمومی گردد بعنوان یک جرم از لحاظ جامعه شناختی بدان پرداخته می شود. کما اینکه طبق قانون مجازات اسلامی هر گونه درگیری و نزاع جمعی از لحاظ قانونی جرم بوده وطبق  ماده 615 – هرگاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات محكوم ميشوند (گلدوزیان،1383).

در این تحقيق مساله نزاع جمعی بعنوان یک واقعبت اجتماعی بصورت فراتحليل مورد کاووش قرار گرفته و به عوامل موثر بر شکل گیری و همچنین دلایل استمرار بخش آن پرداخته شده است. هدف از فراتحلیل این است که چگونه می توان نتایج پژوهش های انجام شده و نظریه های صورت بندی شده را درعمل به کار برد. رویکردی که با ادغام و ترکیب پژوهش ها تحت عنوان فراتحلیل توجه دارد، چیزی بیش از تحلیل داده ها است . در اين تحقيق 7 تحقيق زير براي تحليل انتخاب شدند.

بررسي عوامل مؤثر بر تمايلات بالقوه به نزا عهاي دسته جمعي در شهرستان خدابنده،1390

بررسی اختلافات و نزاع های جمعی و عوامل موثر در پیشگیری و کنترل آن در استان چهار محال و بختیاری،1382

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز)، 1388

تبيين جامعه شناختي ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايلام، 1386

ميزان گرايش به نزاع جمعى در ميان مردان 15 تا 65 سال شهرستان بويراحمد و عوامل مؤثر بر آن 1389

مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى، قومى و قبيله اى در شهرستان لردگان، 1388

ریشه یابی نزاع های دسته جمعی(مرود مطالعه روستاهای کویچ وافشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجان شرقی)، 1388

در مجموع تحقيق حاضر بدنبال پاسخگوئي به سوال هاي اصلي زير می باشد:

كدام عوامل بيشترين تاثير را بر روي نزاع دسته جمعي دارد؟

توزيع متغيرها در تحقيقات مورد بررسي به چه شكلي مي باشد؟

رابطه بين اندازه اثر تحقيقات صورت گرفته چگونه است؟

ميانگين اندازه اثر در پ‍ژوهشهاي صورت يافته چگونه است؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مسائل اجتماعی نه تنها متاثر از جنبه های مختلف حیات بشری است بلکه بر آنها تاثیر گذار خواهد بود. این امر یکی از معضلات جامعه است که به ویژه در مناطق ایلی و عشیره ای به صورت جدید تر  مطرح است. بسیاری از این نزاع ها موجب مرگ و مجروح شدن افراد زیادی شده است و مشکلات عدیده اجتماعی، روانی و اقتصادی را به وجود آورده است. هرگاه در نزاع های دسته جمعی از سلاح گرم نیز استفاده شود، آمار تلفات اعم از کشته و مجروح افزایش میابد.  با ریشه یابی این معضل می توان زمینه ی لازم را برای برنامه ریزی و کنترل آن فراهم کرد( بصیری، ١٣٨٧: ١٢٤). از سوی دیگر “خشونت، رفتاري است كه براي آسيب رساندن به ديگري، از كسي سر مي‌زند و دامنه‌ي آن، از تحقير و توهين، تجاوز و ضرب و جرح تا تخريب اموال و دارايي طرف مقابل و قتل اوگسترده است، خشونت، رفتاري است كه در همه جا مشاهده شده و بر قربانيان آن روز به روز افزوده مي‌گردد و موجب اضطراب مردم و احساس ناامني آن‌ها به ويژه گروه‌هاي آسيب پذير جامعه، مانند: كودكان، سالخوردگان، زنان و گروه هاي اقليت كه قربانيان ستم پذيري و نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي‌اند شده است». (صديق سروستاني، 1385). سي رايت ميلز در اثر ارزنده خود، پيمان جامعه شناسي، يكي از نخستين و گسترده‌ترين تعاريف از مسئله اجتماعي را عرضه مي‌كند؛ وي قوياً استدلال مي‌كند كه وقتي مشكلي در تعداد وسيعي از مردم، تأثير دارد بايد به ماوراي افراد و از اين رو به ساختار اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه نظر افكنيم(مجموعه مقالات آسيب‌هاي اجتماعي ايران، 1383).

معمولا نزاع دسته جمعی علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و کدر کردن روابط انسانی، امنیت انسان را هم از جنبه های مختلف تهدید میکند و به نوعی انسجام جامعه را با مشکل روبرو می سازد. اهمیت موضوع در این است که با توجه به مقایسه آمار جرایم در استان مسئله نزاع دسته جمعی به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی استان مطرح بوده است طبق اطلاعات به دست آمده بعد از سرقت و مواد مخدر، نزاع دسته جمعی به عنوان سومین اولویت در بحث آسیب های اجتماعی در استان کرمانشاه مطرح است که نیازمند تحقیق و کار عملی برای رفع آن است. بنابراین شواهد و مدارک تحقیق در این زمینه ضروری به نظر میرسد و با توجه به آنکه نزاع دسته جمعی از مسایلی است که معمولا ذهن و وقت مسئولان امنیتی و سیاسی استان را به خود مشغول کرده است قطعا ریشه یابی این معضل و شناسایی مکانیسم های نزاع جمعی و عوامل مستور کننده آن زمینه لازم را برای برنامه ریزی و تسهیل کنترل آن فراهم می آورد به طوری که با شناخت عوامل موثر بر نزاع می توان در جهت رفع مکانیسم های این مسئله بسترهای لازم و مناسب را به منظور حداقل کردن آن فراهم آورد.

از طرفی دیگر قرآن گریم نیز نزاع قبيله‌اي و درگيري دسته جمعي، موضوعي است اجتماعي که خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد، درباره‌ي آن مي‌فرمايند: “«از خدا و فرستاده‌اش پيروي كنيد و نزاع نكنيد؛ زيرا سست مي‌شويد و شكوه و جلالت شما از ميان مي‌رود” (انفال /4). بنابراين لازم است مساله نزاع دسته جمعی به عنوان پدیده جامعه شناختی مورد بررسی،کنکاش و مداقه قرار بگیرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122