پايان نامه فرايند نوستالژي در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه فرايند نوستالژي در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 171 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه فرايند نوستالژي در شعر نادر نادر پور و منوچهرآتشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات
1-1- بيان مسئله 5
1-2- پيشينة موضوع 5
1-3- اهداف تحقيق 6
1-4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-5- فرضيّات 7
1-6- پرسش‌هاي تحقيق 7
1-7- روش کار 7
1-8- ابزار گردآوري داده‌ها 7
فصل دوم: معرفی شعرا و مبانی نظری
2-1- معرفي اجمالي شعرا 9
2-1-1- منوچهر آتشي 9
2-1-1-1- دوران کودکي و تحصيلات آتشي 9
2-1-1-2- زندگي خانوادگي آتشي 10
2-1-1-3- فعّاليت‌هاي فرهنگي 11
2-1-1-4- فعّاليت‌هاي سياسي 12
2-1-1-5- آثار منوچهر آتشي 12
2-1-1-6- تأثيرپذيري آتشي 14
2-1-1-7- وفات 14
2-1-2- نادر نادرپور 15
2-1-2-1- دوران کودکي و تحصيلات نادرپور 15
2-1-2-2- زندگي خانوادگي نادرپور 15
2-1-2-3- فعّاليت‌هاي فرهنگي 15
2-1-2-4- فعّاليت‌هاي سياسي 16
2-1-2-5- آثار نادرپور 16
2-1-2-6- تأثيرپذيري نادرپور 17
2-1-2-7- وفات 17
2-2- اصطلاحات و واژه‌ها 18
فصل سوم: نوستالژی در شعر نادر نادرپور
3-1- نوستالژي وطن يا غم غربت 29
3-2- نوستالژي کودکي 36
3-3- نوستالژي جواني 39
3-4- نوستالژي ياد معشوق 41
3-5- نوستالژي پيري و انديشيدن به مرگ (مرگ انديشي) 49
3-6- تنهايي 54
3-7- غم غربت روستا (روستاستايي) 55
3-8- تقابل سنّت و مدرنيته (نقد مظاهر تمدّن جديد) 57
3-9- دردهاي اجتماعي و سياسي 63
3-10- گرفتاري در زندان 69
3-11- بهشت گمشده 71
3-12- آرمانشهر 72
3-13- از دست دادن عزيزان (اندوهياد) 73
3-14- نوستالژي انتظار رهايي يا رهاننده (منجي) 74
3-15- يأس و پوچ گرايي 76
3-16- گذشته گرايي و اسطوره 85
فصل چهارم: نوستالژی در اشعار منوچهر آتشی
4-1- نوستالژي مهاجرت و غم غربت 93
4-2- ياد کودکي 95
4-3- نوستالژي جواني از دست رفته: 98
4-4- ياد معشوق 99
4-5- پيري و انديشيدن به مرگ (مرگ انديشي) 102
4-6- تنهايي 104
4-7- غم غربت روستا (روستا ستايي) و شهرستيزي 105
4-8- نوستالژي سنّت مدرنيته (نقد مظاهر تمدّن جديد) 111
4-9- دردهاي اجتماعي و سياسي 115
4-10- بهشت گمشده 124
4-11-آرمانشهر 124
4-12- از دست دادن عزيزان (اندوهياد) 125
4-13- انتظار رهاننده (منجي)/ياغي گري 127
4-14- يأس و اندوه 129
4-15- گذشته گرايي و اسطوره 132
4-16- آرکايسيم يا باستان گرايي 137
4-17- گذشتۀ پدري (نوستالژي زندگي پرشکوه و پرافتخار گذشته) 138
4-18- ياد جنوب (بومي گرايي) 141
نتیجه 146
منابع 156
چکیده انگلیسیII

منابع

آبراهام، کارل (1377). رؤيا، اسطوره، ترجمة جلال ستّاري، تهران: مرکز.

آبراهيان، يرواند. (1382). ايران بين دو انقلاب. تهران: مرکز.

آتشي، منوچهر (1375). گزينة اشعار. چاپ سوم. تهران: مرواريد.

آتشي، منوچهر (1390). مجموعه اشعار، ج1، 2، چاپ دوّم، تهران: نگاه.

آراسته‌خو، محمّد. (1369). نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمي- اجتماعي. چاپ اوّل. تهران: گستره.

آرين‌پور، منوچهر. (1380). فرهنگ پيشرو آرين‌پور، انگليسي- فارسي. چاپ چهارم. تهران: جهان رايانه.

آشوري، داريوش. (1381). فرهنگ علوم انساني. تهران: مرکز.

ابومحبوب، احمد (1387). در هاي وهوي باد: زندگي و شعر حميد مصدّق، چاپ دوم، تهران: ثالث.

احمدوند، داود (1391) بررسي جنبه‌هاي نوستالژيک در اشعار منوچهر آتشي، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، رشت: دانشگاه گیلان.

احمدي­گيوي، حسن (1375). دستور زبان فارسي 2، ويرايش دوم، تهران: فاطمي.

اخوان لنگرودي، مهدي (1380). زندگي و شعر نصرت رحماني، تهران: ثالث.

اسميت، ژوئل (1384). فرهنگ اساطير يونان وروم، ترجمة شهلا برادران خسروشاهي، تهران: فرهنگ معاصر و روزبهان.

اشرف­زاده، رضا (1381).«رمانتيسم، اصول و نفوذ آن در شعر ايران»، مجلة دانشکده ادبيات و علوم انساني مشهد، سال اوّل و دوم، سال سي و پنجم.

اصيل، حجّت‌الّله. (1381). آرمان‌شهر در انديشة ايراني. تهران: چشمه.

امامي، نصرالله (1369). مرثيه­سرايي در ادبيّات فارسي، اهواز، جهاد دانشگاهي.

اميرهمايون، شاهين (1389). «يادي از شادروان نادر نادرپور»، حافظ. شمارۀ 78. 2 صفحه: 49-48.

امين­پور، قيصر(1384). سنّت و نوآوري در شعر معاصر، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

انوشه، حسن (1376). فرهنگ‌نامة ادبي فارسي. چاپ اوّل. جلد2. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

اوّليايي، مصطفي (بي­تا)، کليد دستور زبان، چاپ اوّل، قم: حجّت.

براهنی، رضا (1358). طلا در مس، چاپ سوم، تهران، کتاب زمان.

برقعي، سیّدمحمّدباقر. (1373). سخنوران نامي معاصر ايران. چاپ اوّل. جلد اوّل. قم: خرّم.

پرتو، ابوالقاسم. (1373). واژه‌ياب. چاپ اوّل. تهران: اساطير.

پورچافی، علی حسین (1384). جریان­های شعری معاصر فارسی، تهران: امیرکبیر.

پورنامداريان، تقي (1381). سفر در مه:تأمّلی در شعر احمد شاملو، چاپ اوّل، تهران: نگاه.

پولد، ینگر (1371). «ارتباط هنر با افسردگی»، ترجمه مینو مشیری، ماهنامۀ دنیای سخن، شمارۀ 50.

ترابی، علی اکبر (1379). جامعه شناسی ادبیّات: شعر نو و تکامل اجتماعی، چاپ دوم، تبریز: فروغ آزادی.

ترویا، هانری (1368). آوای غربت دل، ترجمه هوشنگ لاهوتی، چاپ اوّل، تهران: گلشایی.

تميمي، فرّخ (1385). پلنگ درّه ديزاشکن، چاپ دوم، تهران: ثالث.

ثروت، منصور (1387). آشنايي با مکتب­هاي ادبي، تهران: سخن.

جعفری، مسعود (1388). سیر رمانتیسم در اروپا، تهران: مرکز.

جمشیدی، آذر (1388). محورهای فکری شعر نو از سال 32 تا 57، پایان­نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی،  کرمانشاه: دانشگاه رازي.

چدويک، چارلز (1378). سمبليسم. ترجمة مهدي سحابي. چاپ دوم. تهران: مرکز.

حافظ شیرازی، محمد (1370). دیوان حافظ، به کوشش خلیل خطیب­رهبر، تهران: صفی­علیشاه.

حقدار، علي­اصغر (1380). فراسوي پست­مدرنيته: انديشۀ شبکه­اي، فلسفۀ سنّتي و هويّت ايراني، چاپ اوّل، تهران: خانۀ کتاب.

حقوقي، محمّد؛ حسين معصومي همداني و احمد سميعي (گيلاني) (1384). شعر امروز ايران/ الشعر الحديث في ايران. به اهتمام موسي اسوار، تهران: نامۀ فرهنگستان.

خاکپور، محمد؛ میرجلیل اکرمی (1389) «رمانتیسم و مضامین آن در شعر معاصر فارسی»، فصلنامه علمی پژوهشی کاوش­نامه، سال یازدهم، شمارة 21، ص 225- 248.

خامه­ای، انور (1363). فرصت بزرگ از دست رفته، جلد دو، تهران: هفته.

خدايار، اميرمسعود (1367). فرهنگ سياسي مکتب‌هاي: سياسي، فرهنگي، مذهبي، هنري، فلسفي. چاپ اوّل. تهران: خورشيد.

خلیلی جهانتیغ، مریم؛ علی دلارامی (1389). «برخی از معانی رمانتیسمی در شعر نادرپور»، پژوهشنامة ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال هشتم، شمارۀ چهاردهم، ص 52-27.

خوشنام، محمود (1378). «نگاهي گذرا بر شعر نادر نادرپور»، ايران­نامه، شمارۀ 69-68، ص 848-839.

داد، سیما (1371). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.

دستغیب، عبدلعلی (1385). باغ سبز شعر، تهران: چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

دستغيب، عبدالعلي (1386). «منوچهر آتشي و اشعارش»، نامۀ فرهنگستان، شمارۀ 36، 13 صفحه: 171-159.

دهخدا، علي‌اکبر (1377). لغت‌نامة دهخدا. چاپ دوم از دورة يازدهم. تهران: دانشگاه تهران.

رضايي، احمد (1387). «نوستالژي دلتنگي و حسرت عارفانه در شعر سال‌هاي نخستين پس از جنگ تحميلي»،کتاب ماه ادبيّات. شمارۀ 22. پياپي 136. 5 صفحه: 46-42.

رفعت­جو، حامد (1384). «بازتاب رمانتیسم در عرصه ادبیّات منظوم ایران»، کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، شمارة 91، ص 75-68.

روزبه، محمدرضا (1383). شرح، تحلیل و تفسیر شعر نو فارسی، چاپ اوّل، تهران: حروفیه.

روستایی، سیروس (1390) بررسي فرايند نوستالژي در شعر معاصر فارسي براساس اشعار فروغ فرخزاد و مهدي اخوان ثالث، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.

ریحانی، محمّد و ربابه قصّابان شیروان (1391) «بررسي يکي از مؤلّفه‌هاي نوستالژيک (دوري از معشوق) در برخي از اشعار منوچهر آتشي»، فصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشکدة ادبيات و زبان‌هاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سال چهارم، شمارة دهم، صص89-106.

ريحاني، محمّد؛ ربابه قصابان شيروان (1391). «بررسي يکي از مؤلفه­هاي نوستالژيک (دوري از معشوق) در برخي از اشعار منوچهر آتشي»، فصلنامه علمي و پژوهشي زبان و ادب فارسي، دانشکدۀ ادبيات و زبان­هاي خارجي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، سال چهارم، شمارۀ 10.

زرّين‌کوب، حميد (1358). چشم‌انداز شعر نو فارسي. چاپ اوّل. تهران: توس.

سارو سفلي، سارا (1387). خانۀ دوست کجاست؟، چاپ دوم، تهران، سخن.

ستّاری، جلال (1366). رمز و مثل در روانکاوی، چاپ اوّل، تهران:گ توس.

سجادي، سيّدجعفر (1362). مصطلحات عرفا و متصوّفه. چاپ سوم. تهران: کتابخانة طهوري.

سیاسی، علی­اکبر (1370). نظریّۀ شخصیّت یا مکاتب روانشناسی، تهران: دانشگاه تهران.

سید حسینی، رضا (1366). مکتب های ادبی، تهران: نیل.

سيدخشک بيجاري، سيده سميرا (1387). نخل بلندقامت نخلستان: پژوهشي پيرامون زندگي، انديشه و اشعار منوچهر آتشي، چاپ اوّل، تهران: ليان.

شریفیان، مهدی (1384). «بررسی فرایند نوستالژی در اشعار نادر نادرپور»، فصلنامة دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، سال دوم، شمارة 6، ص 60-43.

شریفیان، مهدی (1387) روانشناسی درد، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.

شریفیان، مهدی (1389) «روانشناسي درد در شعر نادر نادرپور»، نشرية ادب و زبان دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر کرمان، شمارۀ27، صص207-226.

شفیعی­کدکنی، محمّدرضا (1359). ادوار شعر فارسی از مشروطیّت تا سقوط سلطنت، چاپ اوّل، تهران: توس.

شکیبا، پروین (1373). شعر فارسی از آغاز تا امروی: (تاریخ هزارسالة شعر فارسی) شامل شرح حال، نمونة و نقد شعر شاعران ایرانی از رودکی تا معاصرین بعد از نیمایوشیج، تهران: هیرمند.

شميسا، سيروس (1386). سبک شناسي شعر، چاپ سوم، تهران: ميترا.

شیری، قهرمان (1387). مکتب های داستان نویسی در ایران، چاپ اوّل، تهران: چشمه.

صاحب الزّمانی، ناصرالدّین (1341). روح بشر (راز کرشمه­ها)، چاپ اوّل، تهران: عطایی.

صبور، داریوش (1383). آفاق غزل فارسی، تهران: زوّار.

صدری نیا، باقر (1383). «جلوه­های رمانتیسم در شعر شهریار»، نشریه دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 46، ص 155-133.

صرفی، محمّدرضا؛ جعفر عشقی (1388). «نمودهای مثبت آینما در ادبیّات فارسی»، فصلنامه نقد ادبی، سال اوّل، شمارۀ سوم، ص 85-89.

صفا، ذبيح الله (1374). حماسه­سرايي در ايران، چاپ ششم، تهران: فردوس.

صيادي، احمدرضا؛ عليرضا نوري (1390). «نوستالژي در آثار ناصرخسرو، نظامي و خاقاني»، مجلۀ رشد زبان و ادب فارسي، شمارۀ چهارم، 7 صفحه 17-11.

عالي عباس آباد، (1389). «پناه بردن به پیالۀ شیر خام (شعر منوچهر آتشی و هویّت انسان در جهان مدرن»، گوهران، شمارۀ 23و 24، ص200-189.

عالی عبّاس آباد، یوسف (1387 الف) «شعر منوچهر آتشي و جايگاه اسطوره در آن»، پژوهشنامة ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال ششم، شمارة يازدهم، صص115-138.

عالی عبّاس آباد، یوسف (1387 ب) «غم غربت در شعر معاصر»، گوهر گویا، سال دوم، شمارۀ ششم، 155-180.

عبدالحميد علي، عبدالرّحمن (2005). النقد الادبي بين الحداثه و التقليد، قاهره: دارالکتاب – الحديث.

عیدگاه طرقبه­ای، وحید (1388). کهن دیارا: نقد و تحلیل اشعار نادرپور، چاپ اوّل، تهران: سخن.

فاطمي، سعيد (1375). اساطير يونان و روم، تهران: دانشگاه تهران.

فتوحي رود معجني، محمود (1391). سبک شناسي: نظريه­ها، رويکردها و روش­ها، چاپ اوّل، تهران: سخن.

فتوحي، احمد (1348). «شاعران جنوب: ديداري با منوچهر آتشي «ديدار در فلق»، نگین، شمارۀ 53، ص 30-27.

فتوحي، محمود. (1376). «جريان رمانتيسم بعد از کودتاي 28 مرداد». نشريه دانشگاه انقلاب. شمارۀ 108 و 109. 10 صفحه: 168-159.

فدایی، فربد (1381). کارل گوستاو یونگ و روانشناسی تحلیلی او، تهران: دانژه.

فورست، لیلیان (1375). رمانتیسم، ترجمه مسعود جعفری، چاپ اوّل، تهران: مرکز.

قربانعلي، مهرنوش. (1383). چشم‌انداز شعر معاصر ايران: 1380-1301. چاپ اوّل. تهران: بازتاب نگار.

کالينکوس، الک (1383). نقد پست مدرنيسم، ترجمه اعظم فرهادي، تهران: نيکا.

کلیاشتورینا، وراب (1380). شعر نو در ایران، ترجمه همایونتاج طباطبایی، چاپ اوّل، تهران: نگاه.

کوهلر، اريش (1381). چشم­انداز نو در جامعه­شناسي ادبي: درآمدي بر جامعه­شناسي ادبيّات، ترجمۀ محمّد جعفر پوينده، تهران: چشمه.

گريمال، پير (بي­تا). فرهنگ اساطير يونان و روم، ترجمۀ احمد بهمنش، تهران: دانشگاه تهران.

لنگرودی، شمس (1370). تاریخ تحلیلی شعر نو، ج 2، تهران: مرکز.

لووی رابرت، سه­یر میشل (1373). «رمانتیسم و تفکّر اجتماعی»، ترجمۀ یوسف اباذری، ارغنون، شمارۀ 2، ص 194-119.

ماخالسکی، ف (1346). «درباره شعر نادر نادرپور»، کاوه، شمارة ده و یازده، ص 229- 223.

مختاري، محمّد (1378). شاعر معاصر ايران (منوچهر آتشي)، مشهد: توس.

مرتضویان، علی (1386). «رمانتیسم در اندیشة سیاسی»، ارغنون ، ص 188-175.

موسوی، سیدکاظم، جهانگیر صفری و شهربانو سلایی (1391) «غم غربت در اشعار منوچهر آتشي»، پژوهشنامة ادب غنايي دانشگاه سيستان و بلوچستان، شمارةنوزدهم، سال دهم، صص145-166.

موسوي، ميرنعمت­الله (1382). فرهنگ بديعي، چاپ اوّل، تبريز: احرار.

ميرصادقي (ذوالقدر)، ميمنت (1373). واژه‌نامة هنر شاعري: فرهنگ تفصيلي اصطلاحات فنّ شعر و سبک‌ها و مکتب‌هاي آن. چاپ اوّل. تهران: کتاب مهناز.

نادرپور، نادر (1382). مجموعه اشعار، چاپ دوم، تهران: نگاه.

نفيسي، علي‌اکبر (1355). فرهنگ نفيسي. چاپ اوّل. تهران: خيام.

نورایی، الیاس، مهدی شریفیان و علی اصغر آذرپیرا (1392). «رویکردهای نوستالژیک در شعر م. سرشک»، پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، شمارۀ بیستم، سال یازدهم،ص 298-279.

وفايي، محمّدافشين. (1386). صد شعر از اين صد سال. تهران: سخن.

هام، مکي (1382). فرهنگ نظريه فمنيستي. ترجمة فيروزه مهاجر و ديگران. تهران: توسعه.

همّتی، اعظم (1390) نوستالژي شعر معاصر (سهراب سپهري، فروغ فرخزاد)، پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، شهر کرد: دانشگاه شهر کرد.

هینلز، جان راسل (1383). شناخت اساطیر ایران، ترجمه باجلان فرّخی، تهران: اساطیر.

یونگ، کارل گوستاو (1370). روانشناسی و دین، ترجمۀ فؤاد روحانی، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی (با همکاری امیرکبیر).

ياحسيني، سيّدقاسم (1382). آتشي در مسير زندگي، تهران: شروع.

ياحقّي، محمّدجعفر (1385). جويبار لحظه­ها، چاپ هفتم، تهران: جامي.

يوشيج، نيما (1375). حرف­هاي همسايه، چاپ اوّل، تهران: دنيا.

چکیده

نوستالژي به عنوان يکي از موتيف‌هاي مطرح در نقد روانشناسي، نوعی حسّ دلتنگي و حسرت نسبت به گذشته و چيزهاي از دست رفته‌ است که موجد اندوه و دلتنگي خاصّي در فرد می­شود.

با توجّه به نقش و جايگاه نوستالژي در تحليل شعر و شناخت بهتر شخصيت شاعران، پایان­نامة حاضر پژوهشي است دربارة بررسي نوستالژي در اشعار منوچهر آتشي و نادر نادرپور.  هدف اين پایان­نامه بررسي انواع و نقش نوستالژي در تحليل اشعار اين دو شاعر است. در اين پژوهش، به منظور دستیابی به پاسخ مسائلی چون انواع و بسامد نوستالژی در شعر دو شاعر و بیان تفاوت و شباهت کاربرد نوستالژی در شعر آنان و جایگاه آن در تحلیل شعر این دو شاعر، نخست به مؤلّفه‌هاي مختلف نوستالژي و بسامد آن‌ها پرداخته‌ايم و سپس اقدام به بررسي علل و زمينه‌هاي انگيزش انواع نوستالژي و توجّه به نقش آن‌ها در تحليل شعر و شخصيّت اين شاعران نموده‌ايم.

نوستالژي در ساختار و غناي شعري هر دو شاعر نقشي فراگير، جهت دهنده و تعيين کننده داشته‌است. نوستالژي غم غربت (دوري از وطن) و يأس و نااميدي و مرگ‌انديشي از برجسته‌ترين مؤلّفه‌هاي نوستالژي شخصي در شعر نادرپور به شمار مي‌روند و در اشعار آتشي بيشتر با نوستالژي تقابل سنّت و مدرنيته يا (تقابل صنعت و طبيعت) و انعکاس دردهاي اجتماعي روبرو هستيم.

واژگان کليدي: نوستالژي، غم غربت، نادر نادرپور، منوچهر آتشی

مقدمه

شاعران زبان فارسي، از ديرباز تحت تأثير شرايط ناخوشايند تاريخي، سياسي، اجتماعي و شخصي به مايه‌هاي تلخي و بدبيني ميل يافته و احساس غريبي را با شعر خود درآميخته‌اند. ناکامي‌هاي فردي و شکست‌هاي تاريخي و ساير عواملي که ماية رنج و اندوه هنرمندان بوده‌، زمينة ورود مايه‌هاي بدبينانه و اندوهناک به عرصة هنر  وادبيات را فراهم آورده و نوعي عکس‌العمل رواني در برابر شرايط ناخوشايند بوده‌است و مخاطبان اين آثار هنري مي‌توانند از اين طريق به عواطف و آمال آفرينندگان آن پي ببرند.

نوستالژي يکي از مسائلي است که مي‌تواند نقش مهمّي در تعيين نحوة ‌نگرش انسان به جهان پيرامون ايفا کند. از آنجا که شعر نو (به دليل دست و پاگير نبودن وزن و قافيه)محملي مناسب براي ابراز بسياري از عواطف دروني است، لذا تجلّي انواع نوستالژي در قالب شعر نو نسبت به ديگر شيوه‌ها بارزتر است.در ميان شاعران معاصر،شعر  نادرپور و آتشي جايگاه خاصّي در اين زمينه دارد. آن‌ها در جاي جاي اشعار خود از عواطف، حسرت‌ها و اندوه‌هاي گوناگون خود سخن رانده‌اند.

در حقيقت، صورت و معناي شعر از اندوخته‌ها و تماميّت ضمير شاعر سرچشمه مي‌گيرد و بازتاب احساسات، تجربيات و حسّاسيت‌هاي اوست (پورنامداريان،1374: 19)، لذا شناخت نوستالژي‌هاي شاعر،‌ جايگاه خاصّي در ساخت و غناي مفهوم شعر دارد و گام مهمّي در تحليل اثر هنري و شناخت بهتر شعر و شخصيت شاعر و اوضاع زمان وي محسوب مي‌شود.

با توجّه به جايگاه نوستالژي در اشعار نادر نادرپور و منوچهر آتشي، اين پایان نامه در پي شناخت نوستالژي و بررسي نقش آن در تحليل متن و تأثير بر روحيّات و شعر اين دو شاعر است، بنابراين ضمن تقسيم‌بندي نوستالژي به دو دستة شخصي و اجتماعي به بررسي انواع و بسامد آن‌ها  در شعر نادرپور و آتشي و مقايسه و تحليل تأثير آن در شعرشان پرداخته‌ايم. بدین منظور اين پايان‌نامه در چهار فصل تنظيم گرديده‌است. فصل اوّل، تحت عنوان کلّيّات، شامل بيان مسأله، اهمّيت، ضرورت، سؤالات و اهداف تحقيق است.

در فصل دوّم، ابتدا به تعريف و ريشه‌شناسي نوستالژي و برخي از واژه‌ها و اصطلاحات خاصّ پرداخته‌ايم و سپس با توجّه به تأثير شرايط زندگي در شکل‌گيري حس نوستالژي در شعر و تأثير آن بر صورت ومعناي شعر، در مورد زندگي و آثار نادرپور و آتشي به اجمال نکاتي را ذکر کرده‌ايم.

فصل سوم شامل معرفي انواع نوستالژي و علل انگيزش آن‌ها و نيز بررسي بسامد اين نوستالژي‌ها و جايگاه آن‌ها در تحليل شعر و شخصيت نادرپور است.

در فصل چهارم نيز به سبک فصل سوم به معرفي انواع نوستالژي، دلايل شکل‌گيري، بسامد و بررسي نقش آن‌ها در شناخت شعر آتشي پرداخته‌ايم.

در نهايت نيز به يک نتيجه‌گيري کلّي به دست داده‌ايم و مطالبي را که در مورد کاربرد نوستالژي در شعر آتشي و نادرپور در فصل سوم و چهارم به صورت مقايسه‌اي بيان کرديم، به صورت موردي ذکر کرده‌ايم.

 فصل اوّل

کلّيّات

 1-1- بيان مسئله

نوستالژي، يکي از مباحث مطرح در نقد روانشناسي است. نوستالژي يا غم غربت، احساس دلتنگي و حسرت نسبت به گذشته­ها و چيزهاي از دست رفته است ومعمولاً با حالت حسرت، دلتنگي و درد همراه است. اين مقوله در بيشتر اشعار شاعران فارسي به ویژه در شعر معاصر انعکاس ويژه‌اي دارد (نورایی و دیگران،1392: 297).

بررسي مؤلّفه‌هاي نوستالژي مي‌تواند به نقد روانشناسي نيز كمك شاياني بكند؛ ژرف ساخت‌هاي شعر را از نظر روان شاعر بررسي كند و در کل، در تحليل متون شاعران و درک مفاهيم مورد نظر آنان مؤثّر افتد.

مؤلّفه‌هاي اصلي غم غربت عبارت است از: دلتنگي براي گذشته، فاصله گرفتن از وطن مألوف، بيان خاطرات همراه با افسوس و حسرت، پناه بردن به دوران کودکي و يادکرد حسرت­آميز آن، اسطوره‌پردازي،آرکائيسم (باستان­گرايي) و پناه بردن به آرمان شهر (www.yosefaali.blogfa.com).

در اين پژوهش سعي بر آن است که نوستالژي و انواع آن در شعر نادر نادرپور و منوچهر آتشي که از برجسته‌ترين شاعران معاصرهستند، بررسي شود و انواع و بسامد آن‌ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد و مقايسه­اي از اين حيث ميان دو شاعر انجام شود.

1-2- پيشينة موضوع

در زمينة بررسي نوستالژي در ادبيات معاصر، پژوهش­هایی متعدّدی انجام شده است. شریفیان (1384)به برخی از جنبه­های نوستالژیک شعر نادرپور اشاره کرده است. همو (1387) به بررسي نوستالژي در شعر هشت شاعر ايراني ازجمله نادرپور پرداخته‌ و در پژوهشی دیگر (1389) برخي مؤلّفه‌هاي نوستالژي در شعر نادرپور را ارزیابی کرده‌است. عالی عبّاس آباد (1387 الف) به بررسی غم غربت در شعر فارسی پرداخته و در پژوهشی دیگر (1387 ب) به بررسي يکي از مؤلّفه‌هاي نوستالژي، يعني بازگشت به اسطوره در شعر آتشي پرداخته‌است.

روستايي (1390) برپایۀ اشعار فروغ فرخزاد و مهدي اخوان ثالث به بررسی نوستالژی در شعر معاصر پرداخته و همّتي (1390) نوستالژي را در اشعار سهراب سپهري و فروغ فرخزاد بررسی کرده است.

احمدوند (1391) برخی از جنبه‌هاي نوستالژيک اشعار منوچهر آتشي را بررسی کرده است. موسوی و همکاران(1391) نیز غم غربت را در شعر آتشی کاویده­اند. ریحانی و قصّابان (1391)  دوری از معشوق را به عنوان یکی از مؤلّفه­های اشعار آتشی بررسی کرده­اند. نورایی و همکاران (1392) نیز به بررسی مؤلّفه­های نوستالژیک را در شعر م. سرشک پرداخته­اند.

تمایز این پژوهش نسبت به دیگر کارهایی که در زمینۀ نوستالژی انجام گرفته، علاوه بر شمول بررسی نوستالژی در اشعر دو شاعر مورد بررسی، در این است که در این پایان­نامه با به کارگيري شيوه‌اي تطبيقي به بررسي نوستالژی در سروده‌هاي نادرپور و آتشی پرداخته­است؛ در حالی که تاکنون هیچ مقاله و پژوهشی به بررسی مقایسه­ای نوستالژی در شعر این دو شاعر پرداخته نشده است.

1-3- اهداف تحقيق

شناخت انواع نوستالژي در شعر آتشي

شناخت انواع نوستالژي در شعر نادرپور

مقايسة کاربرد نوستالژي در شعر اين دو شاعر

شناخت جايگاه تأثير نوستالژي در تحليل متن

1-4- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

بررسي همه جانبة دنياي شعري هر شاعر، مستلزم شناخت همة مؤلفه­هاي شعري آن شاعر، از جمله مؤلّفه‌هاي نوستالژي در شعر وي است. اين امر مي‌تواند كمك شاياني به نقد روان شناسي نموده و ژرف‌ساخت‌هاي شعر را از نظر روان شاعر بررسي نمايد؛ زیرا  نوستالژي و مؤلّفه‌هاي آن به صورت واضح‌تري شعرشاعر را نمايان مي‌سازد.

1-5- فرضيّات

نوستالژي در شعر منوچهر آتشي با رويکردها، بسامد و انواع متعدَد به کاررفته است.

نوستالژي در شعر نادر نادرپور با رويکردها، بسامد و انواع گوناگون کاربرد دارد.

تفاوت­ها و مشابهت هایي ميان کاربرد نوستالژي در شعر آتشي و نادرپور وجود دارد.

نوستالژي تأثير و جايگاهي مهم در تحليل متن شعري اين دو شاعر دارد.

1-6- پرسش‌هاي تحقيق

نوستالژي در شعر منوچهر آتشي با چه رويکرد، بسامد و انواعي به کاررفته است؟

نوستالژي در شعر نادر نادرپور با چه رويکرد، بسامد و انواعي به کاررفته است؟

تفاوت­ها و مشابهت‌هاي کاربرد نوستالژي در شعر آتشي و نادرپور چگونه است؟

نوستالژي چه تأثير و جايگاهي در تحليل متن شعري اين دو شاعر دارد؟

1-7- روش کار

روش کار به صورت تجزيه و تحليل مطالب و دسته‌بندي آن‌ها در چند فصل و همچنين استفاده از روش کتابخانه‌اي واستفاده از منابع اينترنتي و از طريق فيش‌برداري است.

1-8- ابزار گردآوري داده‌ها

در اين پژوهش گردآوري مطالب به صورت فيش‌برداري از کتاب‌هاي مرتبط با موضوع به صورت نقل مستقيم و تلخيص و استفاده از مقاله‌ها و مجلات علمي است.

فصل دوم

معرّفي شعرا و مباني نظري

 2-1- معرفي اجمالي شعرا

2-1-1- منوچهر آتشي

2-1-1-1- دوران کودکي و تحصيلات آتشي

در مورد تاريخ تولّد آتشی روايات، مختلف است؛ خود شاعر در این باره مي‌گويد: «ظاهراً بنا به روايت شناسنامه در مهرماه سال 1310 ه. ش در روستاي دهرود دشتستان در بخش بوشکان ناحية جنوب کشور (بوشهر) متولّد شده‌ام. اين که مي‌گويم ظاهراً، براي اين است که بنا به گفتة پدر و مادر، به محض تولّد در سال 1312 ه. ش پدر به خاطر فرار اجباري يا گرفتن جيرة اضافي کارمندي يا نمي‌دانم چه چيزهاي ديگر، تاريخ دو سال قبلش را برايم گذاشت» (آتشي،1375: 5).

پيش از آنکه وارد دبستان شود، چندي در مکتب به خواندن و نوشتن پرداخت (برقعي،1373: 28). آتشي پس از مکتب‌خانه در سال 1321 به مدرسه‌اي در کنگان رفت (ياحسيني،1382: 49)؛ امّا زماني که سال دوم بودند به خاطر کار پدرش به بوشهر رفتند و در مدرسة فردوسي تحصيلش را ادامه داد (سيدخشک بيجاري،1387: 97). بعد از اتمام دورة ابتدايي در بوشهر، آرزوي بازگشت به روستا را در سر مي‌پروراند و بالاخره با سعي و تلاش حرف خود را به کرسي نشاند و به عنوان سرپرست خانواده به همراه مادر، برادران و خواهرش راهي چاهکوتا شد؛ امّا پس از يک سال و نيم به بوشهر بازگشتند و دوباره راهي مدرسه شد (سيدخشک بيجاري،1387: 99-98). وي تا سال سوم متوسطه را در بوشهر به پايان رسانيد. بعد از آن به شيراز رفته و در دانشسراي مقدماتي به تحصيل پرداخت (برقعي،1373: 28).

آتشي در مهرماه 1330 به دانشسراي شبانه‌روزي شيراز رفت و بار ديگر عزم خود را براي آموختن جزم نمود (سيدخشک بيجاري،1387: 100). شيراز در آن زمان آرام نبود و از جمله نمودهای این ناآرامی ها این بود که در گيرودار مسائل سياسي، دانشسراي مقدماتي هم تعطيل شد؛ امّا پس از تثبيت نسبي اوضاع بازهم شاگردان بر سر کلاس حاضر شدند (تميمي،1385: 78). در چنین شرایطی آتشي نيز مجبور شد تا پايان دوره در شیراز بماند؛ امَا او پس از پايان تحصيلات در دانشسراي مقدماتي به بوشهر بازگشت (ياحسيني،1382: 119). آتشي در سال 1338 وارد دانشسراي عالي تهران شد (تميمي،1385: 157) و در سال 1343 از آنجا دانش‌نامه گرفت و از تهران به ديار خود رفت (ياحسيني،1382: 233)؛ زيرا حس مي‌کرد که تهران چيزي به او نداده و شور و شوق روستا منشانة ايَام زندگي در بوشهر سبب اصلي غناي شعرش بوده‌است(تميمي،1385: 175).

آتشي در دانشسراي عالي در رشتة زبان و ادبيّات انگليسي و علوم تربيتي به تحصيل پرداخت و سپس مشغول تدريس در دبيرستان‌هاي تهران شد (برقعي،1373: 28).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه بررسي و تحليل شعر اعتراض در دهه10_ 40 با تکيه بر سروده هاي 20 شاعر
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • پايان نامه مقايسه انديشه‌هاي احمد غزالي و حافظ
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122