پايان نامه فرهنگ سياسي مطلوبِ نهج البلاغه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه فرهنگ سياسي مطلوبِ نهج البلاغه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 322 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه فرهنگ سياسي مطلوبِ نهج البلاغه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: کلیات
1.درآمد 5
2- طرح مسئاله 5
3-اهمیت، اهداف و ابعاد تحقیق 10
4-سوال اصلی و سؤالات فرعی 12
5- فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی 12
6- مفروضات پژوهش 13
7-تعاریف و مفاهیم 13
7-1.فرهنگ سیاسی 13
7-2. فرهنگ سیاسی مطلوب 16
7-3. مصلحت عمومی 16
8-سوابق پژوهش 18
9 – روش تحقیق 29
10- سازمان دهی پژوهش 36
فصل دوم: فرهنگ سیاسی
1.درآمد 40
2. واژه ی فرهنگ در زبان های فرنگی 41
3.واژه‌ی فرهنگ در زبان فارسی 42
4. ویژگی های فرهنگ 46
4-1.جمعی بودن 46
4-2. اکتسابی بودن 47
4-3.پویایی و تغییر پذیری 48
4-4. انتقال پذیری 48
4-5. تاریخی گری 49
5.تعریف فرهنگ 51
5-2. تعریف های تاریخی 51
5-4.تعریف های روان شناختی 52
6- فرهنگ سیاسی 54
6-1. فرهنگ سیاسی در ایران و اسلام 55
6-2. فرهنگ سیاسی در غرب و سیر تحولات آن تا امروز 58
6-3. تعریف فرهنگ سیاسی 62
7.ویژگیهای فرهنگ سیاسی 64
8.طبقه بندی فرهنگ سیاسی 67
8-1.تنوع در طبقه بندی فرهنگ سیاسی 67
8-2. طبقه بندی های اساسی تر 69
8-2-1. فرهنگ سیاسی فرمانرویان و فرهنگ سیاسی فرمانبرداران 69
8-2-1-1. اهمیت فرهنگ سیاسی فرمانروایان 70
8-2-2. فرهنگ سیاسی مطلوب وفرهنگ سیاسی موجود 71
8-2-3. فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی و فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی 72
9.خاستگاه و منشا فرهنگ سیاسی 72
9-1.دین و ارزش ها مهمترین منشأ و خاستگاه فرهنگ سیاسی 73
9-1-1. اهمیت دین و ارزش ها در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایران 75
10.کارکرد فرهنگ سیاسی 76
11. اهمیت فرهنگ سیاسی 85
12.جمع بندی 89
فصل سوم: مصلحت عمومی
1.درآمد 93
2.واژه شناسی «مصلحت عمومی» 96
3.تاریخ و منشأ پیدایش مصلحت عمومی 98
3-1. مصلحت عمومی در ایران باستان 99
3-2. مصلحت عمومی در شرق باستان 100
4.اهمیت مصلحت عمومی 103
4-1. اهمیت مصلحت عمومی در اسلام و ایران 105
5.رابطه ی بین مصلحت خصوصی و مصلحت عمومی 108
6.مفهوم و تعریف مصلحت عمومی 110
6-1. مفهوم مصلحت عمومی 110
6-2. تعریف مصلحت عمومی و یک پرسش اساسی 111
6-3. رویکردهای گوناگون در تعریف مصلحت عمومی 112
7.نسبت میان فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی 116
7-1. یک طبقه بندی جدید و با اهمیت از فرهنگ های سیاسی 116
7-1-1.اهمیت این طبقه بندی جدید از نقطه نظر این پژوهش 117
7-2. نگاهی به پیوند فرهنگ سیاسی و مصلحت عمومی در گذر تاریخ 118
7-3.خاستگاه و ویژگی های فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی 121
7-3-1.فرد گرایی مقوّم مصلحت عمومی 121
7-4.زمینه و بستر لازم برای پیدایش، رشدو گسترش فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی 124
8- الگوی تحلیل 126
بخش دوم: فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه
فصل چهار: فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در سنت اسلامی- نبوی
1.درآمد 133
2.جهان بینی اسلامی زمینه ساز و مستعد پیدایش مفهوم مصلحت عمومی 134
3.ناسازگاری جهان بینی اعراب پیش از عصر ظهور با «مصلحت عمومی» 135
4. نسبت بین فرهنگ اسلامی- نبوی با مصلحت عمومی 143
4-1.«ارسال رسل» و «انزال کتب» برای کدام مصلحت؟ 143
4-2. قرآن و مصلحت عمومی 145
4-2-1. اختیاری بودن اسلام و ایمان 146
4-2-2. معنای اسلام، کفر و ایمان در قرآن 148
5. عام گرايي اخلاقی در سنت اسلامي- نبوي 154
5-1. دايره ي شمول اخلاق در قرآن كريم 154
5-2. نظام اخلاقی عام گرا جایگزین نظام اخلاقی خاص گرا 157
5-3.برخی از گزاره های اخلاقی عام گرا از زبان پیامبر(ص) 160
6.«عام گرایی سیاسی» در سنّت اسلامی- نبوی 164
6-1.سیره ی رفتاری پیامبر(ص) و عام گرایی سیاسی 166
6-1-1.میثاق مدینه و عام گرایی سیاسی 166
6-1-2. برخی از نامه ها و پیمان های پیامبر (ص) و عام گرایی سیاسی 171
6-1-3.صلح حدیبیّه و مصلحت عمومی 179
6-1-4.فتح مکه و عام گرایی سیاسی 182
7. جمع بندی 187
فصل پنجم: فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی در نهج البلاغه
1.درآمد 194
2. «مصلحت عمومی» به مثابه «قصدمحورین» خلق نهج البلاغه 196
2-1. مصلحت خصوصی «هنجار مرسوم» عهد عثمان 197
2-2. امام علی (ع) و به حاشیه راندن فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی بازمانده از عهد عثمان 198
2-3. امام علی(ع) و به متن فراخواندن فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی 200
3.توحید و معاد از وجوه ممیزه ی نهج البلاغه 202
3-1.توحید منشأ مصلحت عمومی 204
3-2. توحید منشأ کرامت انسانی 205
3-3. معاد بستر ساز مصلحت عمومی 205
4. نهج البلاغه و عام گرایی اخلاقی 207
4-1.بنیادهای انسان شناختی نهج البلاغه 208
4-1-1. شأن والا و کرامت ذاتیِ نوع انسانی 208
4-1-2. نظام اخلاقی عام گرا و تحول در مفهوم «کرامت» 211
4-1-3. نهج البلاغه و اخلاق جهانی 212
4-1-3-1. اخلاق جهانی بسترساز مصلحت عمومی 214
4-1-4. چند نمونه دیگر از گزارهای اخلاقی عام گرا 215
4-1-5.کرامت ذاتی انسان زیر بنای اخلاق، سیاست و حقوق بشر 216
5- نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی 218
5-1- ضرورت تشکیل حکومت در نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی 218
5-1-1. ضرورت تشکیل حکومت و مصلحت همگانی 219
5-2. کار ویژه های حکومت در نهج البلاغه و عام گرایی سیاسی 223
5-3 غایات حکومت و عام گرایی سیاسی 230
5-3-1. عدالت 231
5-3-2. عدالت امری فراگیر و عمومی 237
6. چند سند تاریخی و عام گرایی سیاسی 243
7. جزیه عامل سیاست ساز و نه سیاست کش 251
8. ابزارهای سیاست ورزی و مصلحت عمومی 255
8-1- بیعت 255
8-2- شورا 257
8-3- امر به معروف و نهی از منکر 259
8-4- قانون 264
8.جمع بندی 270
نتیجه گیری 272
فهرست منابع و ماخذ 283
ضمائم 304

 فهرست منابع و ماخذ

1.کتابها

قرآن کریم

نهج البلاغه

نهج الفصاحه

آبادیان، حسین (1392). مفاهیم قدیم و اندیشه ی جدید: درآمدی نظری بر مشروطه ی ایران. چاپ دوم. تهران: کویر.

آبراهامیان، یرواند. (1377). ایران بین دو انقلاب. (ترجمه ی احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولی لایی). (چاپ اول). تهران: نی.

آذرنوش، آذرتاش، بهرامیان، علی، پاکتچی، احمد و دیگران. (1383). اسلام: پژوهشی تاریخی و فرهنگی. زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی. (چاپ اول). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهگ و ارشاد اسلامی.

آزاد ارمکی، تقی. (1387). تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام از آغاز تا دوره ی معاصر. (چاپ چهارم). تهران: نشر علم.

آشوری، داریوش و دیگران. (1386). مسائل و چشم اندازهای فرهنگ. (مجموعه مقالات). (چاپ دوم). (ترجمه ی بهروز منتظمی و دیگران). تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آشوری، داریوش. (1382). دانشنامه سیاسی: فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی. (چاپ نهم). تهران: مروارید.

(1389). تعریف ها و مفهوم فرهنگ. (چاپ چهارم). تهران: نشر آگه.

آمدی، عبدالواحد. (1390). غرر الحکم و دررالکلم. (ترجمه ی محمد علی انصاری و ویرایش و تصحیح مهدی انصاری قمی). (چاپ هشتم). قم: مؤسسه ی انتشاراتی امام عصر(ع).

ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله. (1392). شرح نهج البلاغه. ترجمه ی غلامرضا لایقی. (چاپ دوم). تهران: کتاب نیستان.

ابن خلدون، عبدالرحمن. (1385). مقدمه ابن خلدون. جلد اول و دوم. (ترجمه محمد پروین گنابادی). (چاپ یازدهم). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ابن شعبه الحّرانی، ابومحمد الحسن بن علی بن الحسین. (1388). تحف العقول عن آل الرّسول. (ترجمه ی حمیده مروتی). (چاپ دوم). بی جا: حبل المتین.

ابن هشام. (1361). سیرت رسول الله (ص). (ترجمه ی رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی). با مقدمه و تصحیح اصغر مهدوی. (چاپ دوم). تهران: شرکت انتشارات خوارزمی.

ابوالخیر، علی. (1384). علی(ع) پیشوای روشنگر. (ترجمه حمید طبیبیان). (چاپ اول). پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

احمدی خواه، علی. (1390). خلق عظیم پیامبر اعظم. جلوه های رحمانی رسول رحمت. (چاپ دوم). قم: انتشارات مسجدجمکران.

اختر شهر، علی. (1388). مؤلفه های جامعه پذیری سیاسی در حکومت دینی. (چاپ دوم). تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.

اردلان، فریدون. (1386). توسعه فرهنگی از دیدگاه یونسکو. مندرج در کتاب: توسعه ی فرهنگی، نوشته ی پهلوان، چنگیز و دیگران. (مجموعه مقالات). (چاپ دوم). تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ارسطو. (1371). سیاست. (ترجمه ی حمید عنایت). (چاپ سوم). تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

اسمارت، نینیان. (1377). مقاله دین و سیاست. مندرج در کتاب: خرد در سیاست. گزیده، نوشته و ترجمه ی عزت الله فولادوند. (چاپ دوم). تهران: طرح نو.

اشتراوس، لئو. (1373). فلسفه سیاسی چیست. (ترجمه ی فرهنگ رجائی). (چاپ اول). تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

افتخاری، اصغر. (1384). مصلحت و سیاست؛ رویکردی اسلامی. (چاپ اول). تهران: امام صادق(ع).

(1390). مصلحت. (چاپ اول). تهران: امام صادق (ع).

افلاطون. جمهور. (ترجمه ی فؤاد روحانی). چاپ ها و سال های مختلف.

اقبال آشتیانی، عباس. (1390). تاریخ کامل ایران. (چاپ اول). تهران: زرین.

الهی قمشه ای، حسین محیی الدین. (1389). سیصد و شصت و پنج روز در صحبت قرآن. تهران: سخن.

خمینی، سید روح الله (1360) رساله ی نوین تحریر الوسیله. شرح و ترجمه ی عبدالکریم بی آزار شیرازی. (جلد چهارم) مسائل سیاسی و حقوقی. تهران: انجام کتاب.

امین، سیدحسن. (1382). تاریخ حقوق ایران. (چاپ اول). تهران: انتشارات دائره المعارف ایران شناسی.

انتینس برگر، هانس ماکونس(1377). مقاله‌ی کوچ بزرگ درج شده در کتاب خرد در سیاست. گزیده نوشته و ترجمه ی عزت الله فولادوند. (چاپ دوم). تهران: طرح نو.

انصاری، مهدی. (1375). پیش گفتار کتاب: نظامنامه ی حکومت، شرح، و تفسیر عهد نامه‌ی امیر المؤمنان نوشته‌ی محمد کاظم بن محمد فاضل مشهدی. (چاپ دوم) قم: انتشارات انصاریان.

انصاریان حسین (1390). ترجمه ی قرآن کریم. چاپ اول. قم: آیین دانش.

ایمان، محمدتقی. (1388). مبانی پارادایمی روشهای کمّی و کیفی تحقیق در علوم انسانی. (چاپ اول). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

اینگلیس، فرد.(1386). فرهنگ (چاپ اول). (تلخیص و ترجمه ی محمود ارغوان). تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.

باری، بریان (1371). مصلحت عمومی مندرج در کتاب فلسفه ی سیاسی ویراسنه آنتونی کوئینتین. (ترجمه ی مرتضی اسعدی). (چاپ اول). تهران: انتشارات بین المللی الهدی

باقر الموسوی، محسن. (1389). مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام علی (ع). (ترجمه ی سید حسین سیّدی). (چاپ پنجم). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

بایرناس، جان. (1385). تاریخ جامع ادیان. (ترجمه ی علی اصغرحکمت). (چاپ شانزدهم). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

بدیع، برتران. (1376). فرهنگ و سیاست. (ترجمه ی احمد نقیب زاده). تهران: دادگستر.

برزگر، ابراهیم. (1390). اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره). سیاست به مثابه صراط. (چاپ اول). تهران: سمت.

(1391). تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران. (چاپ نهم). تهران: سمت.

بشیریه (الف). حسین. (1380). آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری. (چاپ اول). تهران: موسسه‌ی پژوهشی نگاه معاصر.

بشیّریه(ب)، حسین. (1380). درس های دموکراسی برای همه. تهران: موسسه ی پژوهشی نگاه معاصر.

بشیریه، حسین(1378). جامعه ی مدنی و توسعه ی سیاسی در ایران. گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی. تهران: علوم نوین.

(1374). جامعه شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی. (چاپ اول). تهران: نی.

(1378). سیری در نظریه های جدید در علوم سیاسی. (چاپ اول). تهران: علوم نوین.

_________. (1382). تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم. لیبرالیسم و محافظ کاری. (چاپ دوم). تهران: نشر نی.

_________. (1383). عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه، جامعه شناسی و توسعه ی سیاسی. (چاپ اول). تهران: نگاه معاصر.

_________. (1389). تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم: اندیشه های مارکسیستی. (چاپ نهم). تهران: نشر نی.

بودنهایمر، ادگار. (1387). درآمدی بر تئوری مصلحت عمومی. درج شده در کتاب: حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه ی حقوق، فلسفه ی حق و فلسفه ی ارزش. نوشته ی محمد راسخ، (چاپ سوم). تهران: طرح نو.

بهرام پور. ابوالفضل. (1390). تفسیریک جلدی مبین. (چاپ اول). قم: انتشارات آوای قرآن.

بومر، فرانکلین لوفان. (1380). جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه ی غربی: گزیده ی آثار بزرگ در تاریخ اندیشه ی اروپای غربی از سده های میانه تا امروز. (ترجمه ی حسین بشیریه). (چاپ اول). تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

بیانی، شیرین. (1380). دین و دولت در عهد ساسانی و چند مقاله دیگر. (چاپ اول). تهران: جامی.

پالمر، مونتی. اشترن، لاری و گابل، چارلز. (1380). نگرش جدید به علم سیاست. (ترجمه ی منوچهر شجاعی). (چاپ پنجم) تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

پروین، فرهاد (1391). حقوق شهروندی در سیره ی نبوی و در حقوق ایران: درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش علمیِ تأثیر و جایگاه سیره ی نبوی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل اسلام به کوشش فرهاد پروین. تهران: علامه طباطبایی.

پلامناتز، جان.(1371). شرح و نقدی بر فلسفه اجتماعی و سیاسی هگل. (ترجمه ی حسین بشیریه). (چاپ دوم). تهران: نشر نی.

پولادی، کمال. (1392). تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام. (چاپ چهارم). تهران: نشر مرکز.

پهلوان، چنگیز و دیگران. (1386). توسعه ی فرهنگی (مجموعه مقالات). (چاپ دوم). (ترجمه ی احمد صبوری- ب. ص. و شهر آشوب امیرشاهی). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

تقوی، سید محمد علی. (1393) مبانی آیین و اندیشه سیاسی در اسلام. (چاپ اول). تهران. سمت.

تکمیل همایون، ناصر. مقاله: واژه شناسی فرهنگی. مندرج در کتاب مسائل و چشم انداز های فرهنگ. نوشته آشوری، داریوش و دیگران. (1386)( مجموعه مقالات). (ترجمه بهروز منظمی و دیگران). (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

جرداق، جرج. (1389). الامام علی صوت العداله الانسانیه. (ترجمه ی محمد علی سلطانی). (چاپ دوم). تهران. موسسه ی نشر پنجره.

جعفری، محمدتقی. (1390). حقوق جهانی بشر، مقایسه و تطبیق دو نظام: اسلام و غرب. (چاپ پنجم). تهران: موسسه ی تدوین و نشر آثار علامه جعفری.

(1385). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج اول، مقدمه: رسالت انسانی و شخصیت علی (ع). (چاپ یازدهم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

جعفریان، رسول. (1382). تاریخ سیاسی اسلام: سیره ی رسول خدا. (چاپ دوم). تهران: دلیل ما.

(1383). تاریخ سیاسی اسلام: از رحلت پیامبر تا زوال امویان (11-132 هـ.). (چاپ سوم). قم: دلیل ما.

(1383). حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیه السلام. (چاپ هفتم) قم: انتشارات انصاریان.

(1391). تاریخ و سیره سیاسی امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام. (چاپ ششم). قم: دلیل ما.

جمعی از نویسندگان. (1383). تاریخ اسلام. زیر نظر صادق آیینه وند. (چاپ سوم). قم: دفتر نشر معارف.

جمعی از نویسندگان، زیر نظر صادق آئینه وند. (1383). تاریخ اسلام. (چاپ سوم). ویراست دوم. قم: دفتر نشر معارف.

جوادی آملی، عبدالله (1386). سرچشمه ی اندیشه: مجموعه مقالات و مقدمات کلامی. جلد چهارم (چاپ دوم). قم: اسراء.

(1386). وحدت جوامع در نهج البلاغه: برگرفته از آثار آیه الله جوادی آملی. به کوشش سعید بن علی. (چاپ دوم). قم: اسراء.

(1387). تفسیر موضوعی قرآن کریم: هدایت در قرآن. جلد 16. (چاپ سوم). قم: اسراء.

جونز، و. ت. (1362). خداوندان اندیشه‌ی سیاسی. (ترجمه ی علی رامین). جلد دوم. (چاپ دوم). تهران: امیرکبیر.

جهان بزرگی، احمد. (1386). آزادی سیاسی. تهران. کانون اندیشه جوان.

چلیکوت، رونالد. (1377). نظریه‌های سیاست مقایسه ای. (ترجمه ی وحید بزرگی و علیرضا طیب). (چاپ اول). تهران: موسسه ی خدمات فرهنگی رسا.

حِتّی، فیلیپ خوری. (1380). تاریخ عرب. (ترجمه ی ابوالقاسم پاینده). (چاپ سوم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

حسن، ابراهیم حسن. (1380). تاریخ سیاسی اسلام. (ترجمه ی ابوالقاسم پاینده). (چاپ دهم). تهران: انتشارات جاویدان.

حسینیان مقدم، حسین. مقاله ی مناسبات مهاجر و انصار در سیره نبوی همدلی ها و رقابت ها. در کتاب: پژوهشی در سیره‌ی نبوی. (1385). (مجموعه مقالات). زیر نظر رسول جعفریان. (چاپ دوم). تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر.

حقدار، علی اصغر. (1383). پرسش از انحطاط ایران: باز خوانی اندیشه های دکتر سید جواد طباطبائی. (چاپ دوم). تهران: کویر.

حقیقت، سیدصادق. (1387). روش شناسی علوم سیاسی. (چاپ دوم). قم: دانشگاه مفید.

حکیمی، محمدرضا و دیگران. (1384). الحیاه. (ترجمه ی احمد آرام). جلدهای مختلف. قم: دلیل ما.

حکیمی، محمدرضا. (1391). حکومت اسلامی از نظر قرآن و احادیث. (چاپ اول). قم: دلیل ما.

حلبی، علی اصغر. (1365). تاریخ تمدن اسلام: بررسی هایی چند در فرهنگ و علوم عقلی اسلامی. (چاپ اول). تهران: اساطیر.

(1372). تاریخ اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلامی. (چاپ اول). تهران: بهبهانی.

__________. (1385). مبانی اندیشه های سیاسی در ایران و جهان اسلام. (چاپ دوم). تهران: زوّار.

خانی، محمد حسن. (1388). عدالت در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام. درج شده در کتاب: علیخانی و همکاران. درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام: (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

خرمشاد، محمدباقر. (91-1390). جامعه شناسی سیاسی از دیدگاه امام علی (ع). جزوه ی درسی دوره ی دکتری علوم سیاسی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

خرمشاهی، بهاء الدین و انصاری، مسعود. (1387). پیام پیامبر: مجموعه ای از نامه ها، وصایا، دعاها، تفسیرها و سخنان جامع و فراگیر حضرت محمد(ص). (چاپ دوم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

خرمشاهی، بهاء الدین. (1386). ترجمه، توضیحات و واژه نامه قرآن کریم. (چاپ دوم). تهران: دوستان.

خواجه سروی، غلامرضا. (1387). فراز و فرود گفتمان عدالت در دولتهای جمهوری اسلامی ایران. درج شده در کتاب: عدالت و سیاست: بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب. به اهتمام دکتر فرهاد شریعت. (چاپ اول). تهران: انتشارات امام صادق (ع).

(1389). سی گفتار پیرامون امام خمینی، انقلاب و جمهوری اسلامی. (چاپ اول). تهران: امام صادق (ع).

خواجه نظام الملک. ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی (1372). سیاست نامه. به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. (چاپ دوم). تهران: اساطیر.

درخشه، جلال. (1387). عدالت از دیدگاه امام علی (ع). درج شده در کتاب: عدالت و سیاست: بررسی ابعاد نظری و کاربردی عدالت در گفتمان سیاسی اسلام و غرب. به اهتمام دکتر فرهاد شریعت. (چاپ اول). تهران: انتشارات امام صادق (ع).

دلشاد تهرانی، مصطفی. (1384). تفسیر موضوعی نهج البلاغه. (چاپ چهارم). قم: دفتر نشر معارف.

____________. (1392). دلالت دولت: آیین نامه ی حکومت و مدیریّت در عهدنامه مالک اشتر. (چاپ چهارم). تهران: انتشارات دریا.

____________. (1372). سیره ی نبوی. دفتر دوم. (چاپ اول). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

____________. (1390). تراز حیات. ساختار شناسی عدالت در نهج البلاغه. (چاپ اول). تهران: دریا.

دوکستر، میشل. فرهنگ پذیری. مندرج در کتاب: مسائل و چشم اندازهای فرهنگ. نوشته ی داریوش آشوری و دیگران. (ترجمه ی بهروز منظمی و دیگران). (چاپ دوم) تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

دوورژه، موریس (1372). جامعه شناسی سیاسی. (ترجمه ی ابوالفضل قاضی). (چاپ سوم). تهران: دانشگاه تهران.

دهقان، حمید. (1391). مصلحت در سیره ی نبوی در قلمرو کیفری: درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش علمیِ تأثیر و جایگاه سیره ی نبوی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل اسلام به کوشش فرهاد پروین. تهران: علامه طباطبایی.

ذوعلم، علی. (1380). امام علی(ع) و سیاست. درج شده در کتاب دانش نامه ی امام علی (ع) و … جلد ششم.

راد، فیروز. (1382). جامعه شناسی توسعه فرهنگی. (چاپ اول). تهران: چاپ پخش.

راسخ، محمد. (1392). حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه ی حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش. (چاپ اول). تهران: نشر نی.

راش، مایکل (1385). جامعه و سیاست: مقدمه ای برجامعه شناسی سیاسی (ترجمه ی منوچهر صبوری). تهران: سمت.

راغب اصفهانی. (1387). مفردات الفاظ قرآن کریم. (ترجمه ی حسین خداپرست، زیر نظر استاد عقیقی بخشایشی). (چاپ اول). قم: نوین اسلام.

رجائی، فرهنگ. (1372). تحول اندیشه ی سیاسی در شرق باستان. تهران: قومس.

رجبی، محمود و دیگران. (1378). تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام. تهران: سمت.

رحتمی، محمد کاظم. (1385). پژوهشهای سیره در مطالعات اسلامی با تکیه بر مکتب بیت المقدس. درج شده در کتاب: پژوهشی در سیره نبوی، زیر نظر رسول جعفریان، (چاپ دوم). قم و تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و شرکت چاپ و نشر بین الملل وابسته به مؤسسه انتشارات امیر کبیر.

رضایی. محمدعلی و دیگران. (1389). تفسیر قرآن مهر. (چاپ اول) انتشارات عصر ظهور.

رفیعی علامرودشتی، علی. سیره ی امام علی (ع). مندرج در دانشنامه ی امام علی (ع). زیر نظر علی اکبر رشاد. جلد 1. (چاپ اول) تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.

رمضان البوطی، محمدسعید (1383). مصلحت و شریعت: مبانی. ضوابط و جایگاه مصلحت در اسلام. ترجمه ی اصغر افتخاری. (چاپ اول). تهران: گام نو.

زرگری نژاد، غلامحسین. (1378). تاریخ صدر اسلام (عصر نبوت). (چاپ اول). تهران: سمت.

زرین کوب، عبدالحسین. (1384). روزگاران. (چاپ ششم). تهران: انتشارات سخن.

ژیرار، اگوستین. (1386). مقاله ی: علل غایی توسعه فرهنگ کیفیت زندگی و هویت انسان. مندرج در کتاب: مسائل و چشم انداز های فرهنگ. نوشته آشوری، داریوش و دیگران. (1386)( مجموعه مقالات). (ترجمه بهروز منظمی و دیگران). (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ساکت، محمد حسین . (1380). کرامت انسان. درج شده در کتاب دانش نامه امام علی(ع). جلد4.

سبحانی، جعفر(1380) فروغ ابدیت. (چاپ هفدهم). قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

سردار، ضیاء الدین و وان لون، بورین. (1388). فرهنگ شناسی. (چاپ اول). (ترجمه ی زهره هدایتی بیدهنی). تهران: پردیس دانش، شرکت نشر و پژوهش شیرازه ی کتاب.

سروش، عبدالکریم. (جلد اول: 1375، دوم:1376). حکمت و معیشت: شرح نامه امام علی به امام حسن (ع). جلد دوم. (چاپ اول). تهران: مؤسسه فرهنگی صراط.

___________. (1379) آیین شهریاری و دینداری: سیاست نامه 2 (چاپ اول). تهران: صراط.

___________. (1386). ادب قدرت، ادب عدالت. (چاپ

اول). تهران: صراط.

___________.(1385). بسط تجربه نبوی. (چاپ پنجم). تهران: مؤسسه ی فرهنگی صراط.

سروش، محمد. (1380). اهداف و آرمانهای حکومت. درج شده در دانشنامه ی امام علی (ع)… . جلد 6.

سریع القلم، محمود. (1387). فرهنگ سیاسی ایران. (چاپ دوم). تهران: پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

سعدی، مصلح الدین. (1387). بوستان سعدی، به تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. (چاپ نهم). تهران: خوارزمی.

_____________(1387). گلستان. تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی. (چاپ هشتم). تهران: انتشارات خوارزمی.

سلامی، حسن. (1388). عدالت سیاسی و شورا. درج شده در کتاب: علیخانی و همکاران. درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام: (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

سلیمی، حسین. (1381). سیاست از منظر امام علی (ع). (چاپ اول). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

سید امامی، کاووس. (1387). پژوهش در علوم سیاسی. (چاپ دوم). تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دانشگاه امام صادق(ع).

سیدان، سید جعفر. (1380). توحید. درج شده در کتاب دانش نامه امام علی(ع)… . جلد 2.

شکوری، ابوالفضل. (1361). فقه سیاسی اسلام: اصول سیاست داخلی اسلام. (جلد اول). بی جا.

شوقی ابو خلیل، (1390). اطلس سیره نبوی. (ترجمه ی زینه فتحی). (چاپ دوم). مشهد: انتشارات پاپلی با همکاری بنیاد فرهنگی سیدحمید گرامی.

شهیدی، سیدجعفر. (1383). تاریخ تحلیلی اسلام از آغاز تا نیمه ی نخست سده چهارم. (چاپ اول). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی.

شیبانی، ثریا. مقاله ی چند تعریف از فرهنگ. مندرج در کتاب. مسائل و چشم انداز های فرهنگ. نوشته آشوری، داریوش و دیگران. (1386)( مجموعه مقالات). (ترجمه بهروز منظمی و دیگران). (چاپ دوم). تهران: سازمان انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

شیمل، آنه ماری. (1387). محمد رسول خدا. (ترجمه های حسن هوتی). (چاپ چهارم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ضیایی بیگدلی، محمد رضا. (1391). قواعد و اصول حاکم بر روابط بین المللی در زمان صلح در سیره ی نبوی: درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش علمیِ تأثیر و جایگاه سیره ی نبوی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل اسلام به کوشش فرهاد پروین. تهران: علامه طباطبایی.

طباطبایی (علامه)، محمدحسین. (بی تا). روابط اجتماعی در اسلام. بی جا: انتشارات آزادی.

(1363). المیزان فی تفسیر القرآن. (ترجمه ی سیدمحمد باقر موسوی همدانی). جلد 25. بی جا. چاپخانه ی سعیدنو.

طباطبایی، سیدجواد.(1373). زوال اندیشه ی سیاسی در ایران. (چاپ اول). انتشارات کویر.

(1375) خواجه نظام الملک. (چاپ اول). تهران: انتشارات طرح نو.

(1379). ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی. (چاپ دوم). تهران: طرح نو.

(1380). مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه ی سیاسی سده های میانه. (چاپ اول). تهران: موسسه ی پژوهشی نگاه معاصر.

(1381). دیباچه ای بر نظریه‌ی انحطاط ایران. جلد نخست. (چاپ دوم). تهران: موسسه ی پژوهشی نگاه معاصر.

(1382). تاریخ اندیشه ی سیاسی جدید در اروپا، از نوزایش تا انقلاب فرانسه؛ جدال قدیم و جدید. (چاپ اول). تهران: موسسه ی پژوهش نگاه معاصر.

(1387). طریق عرفان، (ترجمه و شرح صادق حسن زاده و با مقدمه و تقریظ آیت الله حسن حسن زاده آملی)، قم: آیت اشراق.

_____________. (1379). ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی. (چاپ دوم) تهران: طرح نو.

عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. (چاپ اول). تهران: نشر نی.

عسکری، سیدمرتضی. (1386). سیاست حکومت علی. درج شده در کتاب امام علی (ع) از نگاه دانشوران. به اهتمام مهدی مهریزی و هادی ربّانی. جلد 2 (چاپ دوم). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

عظیمی شوشتری، عباسعلی. (1391). قوانین و مقررات بشر دوستانه در سنت پیامبر اعظم: درج شده در کتاب مجموعه مقالات همایش علمیِ تأثیر و جایگاه سیره ی نبوی در حقوق اسلام و حقوق بین الملل اسلام به کوشش فرهاد پروین. تهران: علامه طباطبایی.

علیخانی و همکاران ، علی اکبر. (1388). درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام. (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.

علیخانی، علی اکبر. (1377). توسعه ی سیاسی ازدیدگاه امام علی (ع). (چاپ اول). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.

___________. (1388). عدالت و خشونت در اندیشه ی سیاسی اسلام. درج شده در کتاب: علیخانی و همکاران. درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام: (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

عنایت، حمید. (1372). اندیشه ی سیاسی در اسلام معاصر. (ترجمه ی بهاء الدین خرمشاهی). (چاپ سوم). تهران: انتشارات خوارزمی.

عیوضی، محمد رحیم. (1388). عدالت، حکومت و مردم در اندیشه ی سیاسی اسلام. درج شده در کتاب: علیخانی و همکاران. درآمدی بر نظام سیاسی عدالت در اسلام: (چاپ اول). تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

غلامرضا کاشی، محمدجواد. (1381). جادوی گفتار. (چاپ اول). تهران: آینده پویان.

فاضل لنکرانی، محمد. (1390). آیین کشور داری از دیدگاه امام علی(ع). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

فاضل مشهدی، محمد کاظم بن محمد. (1375). نظامنامه ی حکومت: شرح و تفسیر عهد نامه ی امیر مؤمنان (ع). تحقیق و تصحیح مهدی انصاری. (چاپ دوم). قم: صدر.

فرجی، محمد و حسینی نیک. سیدعباس. (1382). روزشمار و اطلاعات حقوقی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

فردوسی، ابوالقاسم. (1386). شاهنامه. (براساس نسخه ی ژول مول، به کوشش عبدالله اکبریان راد). تهران: الهام.

فولادوند، عزت الله.(1377). خرد در سیاست. (گزیده، نوشته و ترجمه ی عزت الله فولادوند). (چاپ دوم). تهران: طرح نو

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قاضی شریعت پناهی. ابوالفضل. (1375). گفتارهایی در حقوق عمومی (چاپ اول). تهران: نشر دادگستر.

قربانی، زین العابدین. (1380). معاد. درج شده در کتاب دانش نامه امام عی(ع). جلد 2.

قمی، شیخ عباس. (1377). مفاتیح الجنان. (چاپ اول). مشهد: سنبله.

کارده، لوئی و ارغون، محمد. (1391). اسلام، دیروز- فردا. ترجمه ی محمدعلی اخوان. (چاپ اول). تهران: انتشارات اخوان خراسانی.

کدیور، محسن: (1387). حق النّاس: اسلام و حقوق بشر. (چاپ اول). تهران: کویر.

کربن، هانری. (1391). چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی. (ترجمه ی انشاء الله رحمتی) جلد اول. (چاپ اول). تهران: انتشارات سوفیا.

کوئن، بروس. درآمدی به جامعه شناسی. (ترجمه محسن ثلاثی). (چاپ سوم). تهران: فرهنگ معاصر.

چکیده:

«سیاست» اساساً عهده دار سامان دهیِ امور عمومی و همگانی است. زیرا مهمترین شاخصه ای که امر سیاسی را از امر غیرسیاسی جدا می کند خیر عموم یا مصلحت عمومی است. از این رو کنش فضیلت مند در این عرصه تابعی از تحقق این خیر و مصلحت خواهد بود. لکن این امر به خودیِ خود اتفاق نمی افتد بلکه سیاست و حکومت و بنابراین نوع سامان دهیِ اجتماع، تحت تأثیر فرهنگ سیاسیِ مردم و به ویژه فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان است. بنابراین هر نوع سامان دهیِ مطلوبِ اجتماع، برای رسیدن به «به زیستی» مستلزم شناختِ فرهنگ سیاسیِ متناسب و متناظر با سامان دهی و نظم سیاسیِ مطلوب و مورد نظر از طریق دسترسی به آبشخورهای اصلی آن است. بنابراین و به عنوان مثال برای عملیاتی کردن الگوی نظم سیاسیِ نبوی-علوی لازم است تا فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ آنان نیز به عنوان عوامل ایجاد کننده و نگهدارنده ی آن نظم سیاسیِ مطلوب، مورد شناسایی قرار گرفته و در عمل نیز به کار گرفته شود. از این رو، موضوع این رساله عبارت است از: «فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه». فرضیه ی اصلی این پژوهش نیز از این قرار است: مهمترین مؤلفه ی فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه علی الخصوص در سطح فرمانروایان عبارتست از:«مصلحت عمومی».

با این حال مشاهده ی سیاست و حکومت در کشورهای اسلامی انسان را به این نتیجه می رساند که یکی از مسائل و آسیب های جدی سیاست و حکومت در اغلب کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما ایران؛ کم رنگ بودن و نقصانِ «فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی» به ویژه در سطح فرمانروایان آن کشورها می باشد. از این رو می توان گفت: که در جهان اسلام عملاً سیاست ورزی روی در محاق دارد.زیرا تصمیم گیریِ فرمانروایان نه بر پایه ی «مصلحت عمومی» به عنوان جان و جوهر سیاست بلکه بر پایه یِ مصالح جناحی، شخصی، حزبی، گروهی، عقیدتی، نژادی و در یک کلام «مصلحت خصوصی» می باشد. همین موضوع «مسأله»ی این پژوهش را تشکیل می دهد. به ویژه آن که بر پایه ی این واقعیت موجود در سطح «اسلام محقق»، برخی از اندیشه گران به این نتیجه رسیده اند که ریشه ی این مشکل یا «مسأله» یِ مهم در دین اسلام نهفته است. زیرا  به نظر آنان این اسلام است که با تقسیم شهروندان به دوگانه ی «کافر» و «مؤمن» و دوگانه سازیهای مشابه، عملاً جایی را برای مدنیت و سیاست ورزی که خصلتی عام و فراگیر دارد باقی نگذاشته است. از این قرار مدعای این پژوهش آن است که صرف نظر از اسلام تاریخی یا محقق، به طور کلی فرهنگ اسلامی در حوزه ی سیاست و اخلاق از خصلتی «عام گرا» برخوردار بوده و جهان بینیِ اسلامی و سنت سیاسیِ آن نیز زمینه ها و شرایط لازم، برای پیدایش، نُضج و گسترشِ مفهوم «مصلحت عمومی» را به خوبی دارا است. برای اثبات این ادعا نویسنده با استفاده از روش ترکیبی سیره پژوهی، تحلیل متن و اجتهادی به کاوش در نهج البلاغه (به عنوان کتابی که تبلور اعلای اسلام در سطح حاکمیت است) و سایر متون اصیل اسلامی و اسناد صدر اسلام پرداخته و به این نتیجه رسیده است که فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه آن هم در سطح فرمانروایان عبارت است از«فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی».

 کلید واژه: فرهنگ سیاسی، مصلحت عمومی، عام گرایی سیاسی، عام گرایی اخلاقی،        نهج البلاغه.

بخش اول:

کلیات و مفاهیم

بخش اول این رساله با عنوان کلیات و مفاهیم از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول به کلیّات اختصاص دارد. فصل کلیات همان طوری که از اسم آن بر می آید عهده دار نگاهی کلی به سراسر رساله است. از این رو در این فصل به پیکر بندی کلّی رساله شامل طرح مسأله، مفاهیم نظری، سؤالات اصلی و فرعی، فرضیه های فرعی و اصلی، پیشینه ی پژوهش، گفتار در روش، اهمیّت و اهداف تحقیق، و امثال آن عنایت شده است.

فصل دوم و سوم عهده دار توضیح و روشن ساختن دو مفهوم اصلی این رساله یعنی «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» و نشان دادن نسبت بین این دو مفهوم می باشد.

در فصل دوم که به «فرهنگ سیاسی» تعلق دارد به معنا و مفهوم فرهنگ سیاسی، تحولات معنایی واژه و مفهوم فرهنگ در گذر زمان در غرب و ایران، ویژگیهای فرهنگ و فرهنگ سیاسی، تعاریف، طبقه بندی، لایه های سه گانه ی فرهنگ سیاسی شامل باورها و اعتقادات، اخلاقیات و ارزشها و رفتارها، عادات، رسوم و قوانین (که هر یک ریشه در لایه ی قبلی دارند)، خاستگاه فرهنگ سیاسی، اهمیّت و کارکرد آن پرداخته شده است.

یکی از نکات مهمی که در این فصل به آن پرداخته شده است آن است که از آن جا که هر نوع از نظم و الگوی سیاسی به نوعی خاص از فرهنگ سیاسی تکیه داشته و متناظر و متناسب با آن است برای تحقق الگو و نظم سیاسی مورد نظر امام علی(ع) بر پایه نهج البلاغه لازم است تا عنصر و مؤلفه‌ی پایه یِ فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه در سطح فرمانروایان شناسایی شود تا از رهگذر آموزش، ترویج و سایر ابزارهای لازم، آن مؤلفه و عنصر اساسی فرهنگ سیاسیِ مطلوب نهج البلاغه و آن هم در سطح فرمانروایان، رفته رفته نهادینه شده و در نهایت به فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان تبدیل شده تا بتوان به تحقق نظم و الگوی سیاسیِ مدّ نظر امام علی (ع) امیدوار بود.

از آنجا که بر پایه ی فرضیه ی این رساله مهمترین عنصر فرهنگ سیاسی مطلوب نهج البلاغه همان«مصلحت عمومی» است فصل سوم این رساله به این مفهوم (مصلحت عمومی) اختصاص داده شده است. در این فصل از واژه شناسی مفهوم «مصلحت عمومی» گرفته تا تاریخ و منشأ پیدایش آن، اهمیّت این مفهوم، تعاریف در نزد غرب، شرق و جهان اسلام رابطه ی آن با مصلحت خصوصی و … پرداخته شده است. یکی از موضوعات قابل توجه این فصل تلاش در جهت نشان دادن نسبت بین «فرهنگ سیاسی» و مصلحت عمومی است. برای این منظور تلاش شده است تا به این سؤال پاسخ داده شود که چه نوع از فرهنگها و فرهنگ های سیاسی مستعد پیدایش، رشد و گسترش مفهوم مصلحت عمومی هستند. پاسخ به این سؤال سبب شده است تا بین «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» پیوندی ایجاد شده و از این طریق بتوان فرهنگ های سیاسی را به دو دسته‌ی فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی و فرهنگهای سیاسی معطوف به مصلحت خصوص طبقه بندی کرد تا از این طریق بتوانیم نشان دهیم که فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه، در زمره ی دسته‌ی اول از فرهنگ های سیاسی قرار دارد.

فصل اول:

کلیات

 «به عقیده‌ی من هیچ مذهب دیگری به اندازه‌ی

اسلام دچار کج فهمی نشده است».

«ماهاتیرمحمد، 1386: 83).

1.درآمد

در این فصل که کلیات نام دارد هدف آن است که به صورت کلّی نگاهی به سرتا سر این رساله بیندازیم تا خواننده در فرصت کوتاهی بتواند به موضوع و هدف اساسی از نگارش این رساله و پیکربندیِ آن اطلاع حاصل نماید. از این رو این فصل عهده دار تشریح و تبیین مسأله ی پژوهش، سؤال اصلی، سؤالات فرعی، فرضیه اصلی، فرضیة های فرعی، مفروضات پژوهش، اهداف، اهمیّت و ابعاد تحقیق، مفاهیم نظری (فرهنگ سیاسی، مصلحت عمومی، فرهنگ سیاسی مطلوب)، پیشینه ی پژوهش، روش تحقیق و در نهایت سازماندهی این پژوهش خواهد بود.

2- طرح مسئاله

سامان دهیِ مجدد اجتماع و در انداختن طرحی نو به منظور رسیدن به «به زیستی» به‌معنای جامعه‌ی عادله بر اساس ارزشهای الهی-انسانی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس بوده است. این امر از این جا نشأت گرفته است که جمهوری اسلامی یکی از دستاوردهای انقلابی است که با ایدئولوژی و اهداف اسلامی-‌انسانی خویش، همواره اصلاح اجتماع و سامان دهی سیاسی آن را از اهداف اولیه‌ی خود می دانسته است. می‌توان گفت که ترجمان این هدف و خواسته‌ی انقلاب و جمهوری اسلامی همانا الگوی نظم سیاسی علوی و فرهنگ سیاسی متناظر با آن است.

پر واضح است که اساساً سیاست متکفّل سامان دهی امور اجتماع است. چون سیاست را دانش و هنری می دانند که غایت آن، سامان دهی اجتماع به گونه ای است که در آن، انسان ها در نظم، امنیت، آزادی، آسایش و آرامش زندگی کرده تا هر یک به فراخور خود، بهره ی مادی و معنوی خویش را از فرصتی که خداوند برای زندگی در این جهان به آنها عرضه داشته است ببرد. ارسطو در این باره می‌نویسد: «غایت همه ی دانش ها و هنرها نیکی است و غایت دانش سیاسی که از همه ی دانشهای دیگر ارجمندتر است، بالاترین نیکی ها است. در سیاست نیکی جز دادگری نیست که صلاح عامّه بدان وابسته است».(ارسطو، 1371 : 132). به عبارت دیگر بالاترین نیکی ها بر سیاست و بنیاد حکمرانی و سیاست بر «مصلحت عمومی» استوار است. معنای عینی و انضمامی این سخن آن است که تصمیمهای فرمانروایان باید به گونه ای باشد که ناظر بر مصلحت عمومی و تامین کننده ی مصالح همگانی باشد. مصلحت عمومی در امر فرمانروایی از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را یگانه اصلی دانسته اند که می توان بر اساس آن سیاست خوب را از سیاست بد تفکیک کرد. بنابراین در نظر داشت و رعایت مصلحت عمومی از سوی فرمانروایان ناظر به چگونگی یا «کیفیت حکمرانی» است و به همین دلیل کسی مثل ارسطو آن را مبنای تقسیم بندی حکومت ها به خوب و بد قرار داده است. (طباطبایی،71:1373).

همواره موضوعاتی از این قبیل که عصر جدید «عصر تجدید حیات اسلام» است و از این رو جهان اسلام به دنبال احیاء، بازسازی تمدن و بازیابی عظمت تاریخی خویش می باشد، و این که ایران بعد از انقلاب به عنوان جزئی مهم و راهبردی از جهان اسلام، خود الهام بخش این حرکت بوده و به دنبال در انداختن طرحی نو برای اداره ی امور انسان و جهان از طریق سامان دهیِ مجدد اجتماع بوده و می باشد مورد توجه نگارنده ی این سطور بوده است. از طرفی و آن چنان که گذشت این موضوع را که اساساً سیاست متکفل سامان دهی امور اجتماع بوده و بنیاد آن نیز بر «مصلحت عمومی» استوار است در ذهن نگارنده وجود داشته و دارد. امّا با نگاهی به اطراف خود و یا به دور‌دست هایی که جزء قلمرو جهان اسلام است می توان به این نتیجه رسید که یکی از آسیبهای جدی سیاسی در کل جهان اسلام و از جمله کشورمان ایران، کم رنگ بودن و یا حتی فقدان فرهنگ سیاسیِ معطوف به  مصلحت عمومی در نزد فرمانروایان آن کشورهاست. به عبارت دیگر فرمانروایان جهان اسلام عمدتاً به هنگام اخذ تصمیمات سیاسی بیش و پیش از آن که مصالح و منافع همه ی افراد تحت امرشان را صرف نظر از آنکه آنها از چه دسته، گروه، حزب، صنف، طبقه، نژاد، زبان، عقیده و مذهبی باشد در نظر بگیرند، منافع و مصالح افراد، گروههای خاصِّ حزبی، عقیدتی، مذهبی، منافعِ خویش و نزدیکانشان، بیگانگان و مانند آن را مبنای تصمیم گیری‌های سیاسی خویش قرار می دهند. همین موضوع، مسأله این پژوهش را تشکیل می‌دهد. به دنبال مشاهده‌ی چنین امری بود که نسبت بین اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام با مفهوم بنیادین «مصلحت عمومی» مورد توجه واقع شد. این امر به ویژه وقتی اهمیّت پیدا می کند که بدانیم که یک جریان فکری وجود دارد که اساساً منکر آن است که اسلام دارای مدنیّت است. زیرا بر این باورند که اسلام بر تمایز یا دوگانه ی «مؤمن» و «کافر» استوار بوده و بنابراین نمی تواند سیاست ورزی کند زیرا اساس سیاست ورزی مبتنی بر «مصلحت عموم» صرف نظر از مذهب، نژاد، طبقه، جنسیّت و مانند آن می باشد. اندیشه ی این پژوهشگران ناظر به آن چه که در عالم عمل در جهان اسلام و از جمله ایران ساری و جاری است نیست بلکه آنان به لحاظ نظری و تئوریک اساساً امکان طرح سیاست را در اسلام و تشیّع ممتنع می دانند[1] و دلیل آن را فقدان مفهوم «مصلحت عمومی» در اندیشه‌ی سیاسی اسلام می‌دانند. از این جا بود که سؤالاتی به ذهن متبادر شد، از جمله این که مگر نه آن است که اسلام، مذهبی مبتنی بر واقعیات زندگیِ انسانی بوده که در کشاکش واقعیات و نیازهای همه‌ی آدمیان تکوّن یافته و با سیاست، اقتصاد، معنویت و آبادانی این دنیا و آن دنیای آدمیان درگیر بوده و هست (سروش، 1385: 21). مگر این گونه نیست که مذاهب علی الاصول عام نگر هستند؟ (فولادوند، 1377: 402). و مگر نه آن است که حکومت ایده آل اسلام حکومت نوموکراسی و یا همان قانون شریعت است؟ (نصر، 146:1388) و قانون نیز تجسم یا صورت مادی «مصلحت عمومی» است. (افلاطون، 197:1381).

برای پاسخ به این سؤال است که کوشش شد تا با مراجعه به متون و آبشخورهای اصلی سنت اسلامی آن را مورد بازخوانی مجدد و موشکافانه قرار داده و ببینم که آیا می توان رد پایی از فرهنگ سیاسیِ معطوف به مصلحت عمومی را در آن یافت؟ از آن جا که مسأله ی اصلیِ این پژوهش اساساً و در درجه ی اول مربوط به کشور خود ما ایران می شود و مذهب تشیع بنیان های اندیشه، تفکر و همچنین فرهنگ سیاسی ایران را شکل داده است (مصلی نژاد، 1388: 204) طبعاً نهج البلاغه را باید یکی از بهترین متن هایی دانست که می توان در آن به بررسی فرهنگ سیاسی و نسبت آن با «مصلحت عمومی» پرداخت. زیرا نهج البلاغه حاوی بخش مهمی از سیره‌ی سیاسی امام علی(ع) بوده (دلشاد تهرانی،www.historylib.ocm) و از این رو دست کم «بخشی از فرهنگ سیاسی امیرمؤمنان علیه السلام را حفظ کرده» است. (جعفریان، 1391: 161). علاوه بر این نهج البلاغه مشتمل بر فقراتی است که به تأملی ژرف و عمیق درباره‌ی آیین کشور داری و ظرایف فرمانروایی پرداخته و از این نظر از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مجموعه در برگیرنده‌ی مفاهیم سیاسی، با تراکمی استثنایی است. (طباطبایی،1381: 354-348) به طور کلی عقیده بر آن است که کتاب شریف نهج البلاغه تبلور اعلای اسلام در سطح حاکمیت است؛ چنان که عقیده بر آن است که کتاب صحیفه ی سجادیه تبلور اعلای اسلام در سطح تربیت است. (حکیمی، www.didban.ir). از این رو لازم شد تا بررسی شود که آیا «مصلحت عمومی» یکی از مولفه‌ها و عناصر تشکیل دهنده‌ی فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه آن هم بیشتر در سطح فرمانروایان به شمار می رود یا نه؟ و این گونه بود که موضوع رساله «فرهنگ سیاسیِ مطلوبِ نهج البلاغه» انتخاب شد.

اکنون این سؤال پیش می آید که چرا «فرهنگ سیاسی» و آن هم بیشتر در سطح فرمانروایان؟

اولا فرهنگ شکل دهنده ی بستری است که سیاست در چارچوب آن عمل می‌کند و هر فرهنگی هم مستعد پیدایش، رشد و گسترش مصلحت عمومی نیست (گل محمدی،1386: 125-122) دوم این که رهیافت فرهنگ سیاسی از قدر ت تحلیلی و تبیینی بالایی برخوردار است (لوسین پای، 335 وچلیکوت، 363).

سوم این که فرهنگ سیاسی که پیشینه ای دراز دارد امروزه به عنوان کانون اصلی در مطالعات سیاسی مورد توجه گسترده ای قرار گرفته است. زیرا اندیشه گران بر آن هستند که با درک فرهنگ سیاسی هر قوم می توان رفتار سیاسی آنان را پیش بینی کرد. (مونتی، 1380: 101، 105). به عبارت دیگر رفتارهای سیاسی از جمله رفتارهای فرمانروایان را فرهنگ سیاسی آنان تعیین می کند. همچنین باید توجه داشت که هر چه به کانون‌های اصلی و افراد کلیدی یک حکومت نزدیک می شویم، تعهد به طیفی از باورهای سیاسی ایستارها و تمایلات سیاسی افزایش پیدا می کند. نظام باورهایی که فرمان روایان با خود به صورت آگاهانه و یا نا آگاهانه حمل می کنند نحوه ی مدیریت و نظام تصمیم گیری، چگونگی حل و فصل مسائل جامعه و آداب تعامل با مردم و نظام بین الملل را مشخص می‌کند. (سریع القلم، 24:1387). و این حاکی از اهمیّت فرهنگ سیاسی به طور کلّی و به ویژه فرهنگ سیاسی در سطح فرمانروایان می باشد. چهارم آن که فرهنگ سیاسی چنان با دین اسلام عجین شده و نقشی پر رنگ بازی می کند که برخی از نویسندگان اسلام را اساسا یک فرهنگ سیاسی می‌دانند.  (perry, www.eview.anu.edu.av)

در مطالعات سیاسی از نگرشها، باورها، ارزشها، تمایلات، جهت گیریها، روحیات و طرز فکر انسان ها اعم از فرمانروایان و فرمانبرداران نسبت به سیاست و حکومت، سامان دهی اجتماع و تمام متفرعات و پدیده های مربوط به آن به «فرهنگ سیاسی» تعبیر می شود و گفته می شود که هر گونه نظم و سامان سیاسی متناسب و متناظر با گونه ای خاص از فرهنگ سیاسی است. در دوران معاصر آلموند و وربا نخستین کسانی بودند که کوشش شایان توجهی برای مفهوم سازی و سر انجام ارائه‌ی یک چارچوب نظری مستقل در باب  فرهنگ سیاسی انجام دادند.

باید دانست که فرهنگ سیاسی اساساً امری توصیفی و علمی است و خالی از تجویز و ارزش مگر آن که نوعی از نظم سیاسی را پیشاپیش مطلوب و مفروض بگیریم و آن گاه فرهنگ سیاسی متناظر و متناسب با آن را فرهنگ سیاسی مطلوب قلمداد نماییم. به همین دلیل توجه بیشتر به فرهنگ سیاسی در قرن بیستم بیشتر در رابطه با زمینه های فرهنگی ظهور دموکراسی مطرح شده است. به عبارت دیگر نظریه پردازان فرهنگ سیاسی که نظم سیاسی دموکراتیک را مطلوب دانسته و رسیدن به آن را غایت توسعه‌ی سیاسی می خواندند پس از آن که در تحقیقات خویش مشاهده کردند که گسترش نهادهای دموکراتیک به کل جهان به تنهایی کفایت نمی کند ضرورت ایجاد همزمان یک فرهنگ مدنی جدیدِ متناظر و متناسب با الگوی نظم دموکراتیک را گوشزد کردند. (بدیع، 1376: 66). آنان با توجه به مطلوب قلمداد کردن نظم سیاسیِ دموکراتیک و در چارچوب نظری فرهنگ سیاسی، رسیدن به این نظم مطلوب یا همان توسعه ی سیاسی را مستلزم نوعی خاص از فرهنگ سیاسی با ویژگیها و شاخص های مشخص و متناسب و متناظر با نظم سیاسی دموکراتیک دانسته و آن را تجویز کرده اند. بنابراین برای عملیاتی شدن و تحقق نظم سیاسی مطلوب امام علی علیه السلام لاجرم باید فرهنگ سیاسی مطلوب آن حضرت، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در مرحله ی بعد و با توجه به اهمیّت فرهنگ سیاسی این سؤال مطرح می شود که زمینه ها، ریشه‌ها و آبشخورهای پیدایش فرهنگ سیاسی چه هستند؟ به نظر تمام نویسندگان، مذهب و آموزه های آن همچنین آموزه‌ها و سیره‌ی بزرگان و قهرمانان هر جامعه‌ای یکی از آبشخورهای عمده‌ی فرهنگ چه از نوع عمومی و چه از نوع سیاسی آن هستند. بر این اساس امام علی علیه السلام، گفتارها وکردارهایش بی شک باید از آبشخورها و سرچشمه های فرهنگ سیاسی ایرانیان باشد.

یکی دیگر از مباحثی که در فرهنگ سیاسی مطرح می شود بحث طبقه بندی فرهنگ سیاسی است. مثلا فرهنگ سیاسی به یک اعتبار به فرهنگ سیاسی فرمانروایان و فرمانبرداران و به اعتباری دیگر به فرهنگ سیاسی موجود و مطلوب تقسیم بندی می شود. (بشیریه، 1380، 98 و مصلی نژاد، 1388: 2). فرهنگ های سیاسی را از یک نقطه نظر دیگر که ناظر به محتوا هست نیز می توان تقسیم بندی کرد: «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» و «فرهنگ های سیاسی معطوف به مصلحت خصوصی». این تقسیم بندی جدید و مبتکرانه در این پژوهش از اهمیت فراوانی برخوردار است. این نکته شایان توجه است که برای دستیابی به جامعه ی مطلوب، فرهنگ سیاسی فرمانروایان در مقایسه با فرهنگ سیاسی فرمانبرداران از نقش و اهمیتی بیشتر برخوردار است. چنان که امام علی (ع) علیه السلام فرموده است الناس باُمرائهم اشبه منهم بآبائهم (تحف العقول ص.144، به نقل از دانشنامه امام علی (ع)، جلد6، 17:1380). در «نصیحه الملوک» آمده است: «حکیمان گفته اند که خوی رعیّت، از خوی مَلِک زاید». ( به نقل از بیانی، 1380: 221). سعدی نیز بر این نکته پای می‌فشرد که «الناس علی دین ملوکهم» (همان: 226). به همین دلیل در این پژوهش بیشتر فرهنگ سیاسی مطلوب، در سطح فرمان روایان در دستور کار قرار گرفته است.

بنابراین فهم این مسأله که بر پایه ی نهج البلاغه، فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان باید حاویِ چه نوع نگرش و منشی نسبت به سیاست و حکومت-که متکفل امر سامان دهی اجتماع است -باشد، برای ملت و دولتی که راه اصلاح و پیشرفت را در پیش گرفته و در صدد در انداختن طرحی نو در این زمینه است، ضروری است. به ویژه آن که هر قوم و جامعه ای می کوشد تا با مراجعه به عصر طلایی خویش بنیان های فرهنگی خویش را استحکام ورزد. بدون شک نهج البلاغه حاوی بخش مهمّی از اصول ویژگی ها و شاخصهای عصر طلایی سیاست و حکومت در ایران به حساب می آید.

3-اهمیت، اهداف و ابعاد تحقیق

در اهمیت فرهنگ سیاسی باید گفت که نوع سیاست و حکومت در هر کشوری نه فقط متأثر از نوع فرهنگ سیاسی است. (بدیع، 1376: 66). بلکه می توان گفت که فرهنگ سیاسی در واقع همان نظام سیاسی درونی شده است. (بشیریه، 1383: 667). فرهنگ سیاسی ناظم تعامل بین حکومتگران و حکومت شوندگان است (بدیع، 1376: 54) در عین حال باید خاطرنشان کرد که بین نظم سیاسی و فرهنگ سیاسی رابطه‌ی تولید و باز تولید وجود دارد. (بشیریه، 1383: 672 و 666).

فرهنگ سیاسی آن قدر اهمیت دارد که برخی از نویسندگان، دموکراسی را به عنوان مجموعه ای از نگرشها، جزئی از فرهنگ سیاسی به شمار آورده اند. این بحث این گونه مطرح می شود که چه نوعی از فرهنگ سیاسی، مستعد گسترش دموکراسی است؟ همچنین چه زمینه های اجتماعی، تاریخی و اقتصادی موجب به وجود آمدن خود فرهنگ سیاسی دموکراتیک شده اند؟ (بشیریّه، ب، 1380: 98- 97).

علاوه بر این شناخت و تحلیل فرهنگ سیاسی ما را در فهم بهتر سیاست ها و سرمایه گذاریهای لازم بر روی عوامل اجتماعی گوناگون کمک می کند و این امر می تواند به بهترین وجه تغییرات مورد نظر را در سیاست یک ملت ایجاد کند. بر این اساس شناخت و تحلیل فرهنگ سیاسی یک کشور به سیاست شناسان امکان می دهد تا با ارزیابی بهتر از میزان سرمایه گذاری لازم بر روی عوامل اجتماعی گوناگون بتوانند تغییرات مورد نظر در سیاست یک ملت را برنامه ریزی کنند. بنابراین شناخت و تحلیل فرهنگ سیاسی مقدمه ی سیاست گذاری فرهنگی و سیاست گذاری سیاسی در بعد کلان است. (خضری، سایت اینترنتی www.kherad. info). به همین دلیل مفهوم فرهنگ سیاسی، اغلب به عنوان پایه و اساس توسعه ی سیاسی که خود متضمّن نوعی نظم سیاسیِ مطلوب و قابل قبول در نزد ارائه دهندگان آن می باشد مطرح می شود.

از این دیدگاه، «توسعه‌ی سیاسی»، «دموکراسی» و مآلاً «حکمرانی خوب» نیز که در واقع کوششهایی هستند که ابناء بشر برای تضمینِ تأمین مصالح عمومیِ  مردمان از سوی فرمان روایان و جلوگیری از فساد و خودکامگی کارگزارانِ سامان دهیِ سیاسیِ یک اجتماع در نظر گرفته اند با هر فرهنگ سیاسی تناسب ندارد. بنابراین «فرهنگ سیاسیِ» هر جامعه ای چه در سطح فرمانروایان و چه در سطح مردم نه فقط شکل دهنده ی نوع حکومت و سیاست در آن جامعه است بلکه به مثابه ی راه و روشی برای «حکمرانی خوب» نیز می باشد. بنابراین به لحاظ نظری هدف اساسی این تحقیق؛ دستیابی و شناسایی مهم ترین و بنیادی ترین  مؤلفه ی پایه  و عنصر تشکیل دهنده ی فرهنگ سیاسی مطلوب از نظر امام علی علیه السلام در نهج البلاغه و به لحاظ عملی و کاربردی و با توجه به ویژگی های تغییر پذیری و انتقال پذیری فرهنگ و فرهنگ سیاسی، کمک به شناسایی و تحقق تدریجی فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی  به خصوص در سطح فرمانروایان در کشورمان می باشد که از اهداف انقلاب اسلامی ایران بوده است. اهمیت این پژوهش وقتی بیشتر روشن می شود که بدانیم طراحی یک مدل کارکردی و قابل فهم از «باز بینی دقیق سیره ی سیاسی معصومین تقریبا به طور مطلق بر زمین مانده است و جز در حد کلیات به آن پرداخته نشده است.» (جعفریان، 162:1391).

هدف دیگر این تحقیق شناسایی ابعاد گوناگون نگرش به امر سیاست و حکومت در عصر طلایی مورد نظر مسلمانان و برجسته نمودن آن دوران به منظور تقویت سازوکار الهامی و ارجاعی آن، در عصر حاضر و آینده می باشد.

از نقطه نظر ابعاد پژوهش باید گفت که این پژوهش صرفاً به دنبال آن هست که ببیند آیا در نهج البلاغه به عنوان یکی از برجسته ترین متونِ سیاسیِ سنت اسلامی که در برگیرنده و بازتاب دهنده ی سیره سیاسی تشیع  نیز می باشد «فرهنگ سیاسی معطوف به مصلحت عمومی» جایگاهی دارد یا نه؟ به عبارت دیگر کتاب شریف نهج البلاغه که بازتاب دهنده ی بخش عمده ای از اندیشه و فرهنگ سیاسی اسلام و تشیّع هست و نویسنده ی آن نه فقط یکی از الگوها ی شیعیان و مسلمانان در حوزه ی فردی به شمار می رود بلکه به مثابه ی یک قهرمان و رهبر سیاسی عصر طلایی اسلام و تشیّع نیز شناخته شده است و  بنا بر این به عنوان یکی از مصادر، ریشه ها، آبشخورها و منشأ فرهنگ سیاسی ایرانیان، شیعیان و مسلمانان به شمار می رود بیانگر این نکته هست که عنصر «مصلحت عمومی» به همان مفهوم رایج در ادبیات سیاسی باید یکی از مؤلفه های اصلی فرهنگ سیاسیِ فرمانروایان به حساب بیاید یا نه؟ طبعاً در صورت اثبات چنین امری در نهج البلاغه دیگر پاسخ به این سؤال که پس چرا با این وجود «مصلحت عمومی» در امر فرمانروایی مورد غفلت قرار گرفته و یا پیامدها ی آن چه خواهد بود موضوعات پژوهشهای دیگری بوده و در دستور کار این پژوهش قرار ندارد. علاوه بر این برخی از مسائل جاری، مانند نابرابری اقلیت های مذهبی با مسلمانان در برخی از موضوعات حقوق خصوصی نیز تخصصاً از حوزه ی بحث خارج است.

4-سوال اصلی و سؤالات فرعی

سوال اصلی این رساله عبارت است از: بنیادی ترین عنصر و «مؤلفه ی پایه[2]»ی فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه کدام است؟

بر پایه ی این سؤال اصلی سؤالهای فرعی زیر قابل طرح هستند.

1- نسبت بین «فرهنگ سیاسی» و «مصلحت عمومی» چیست؟

2- مصلحت عمومی چه جایگاهی را در سنّت اسلامی- نبوی به خود اختصاص داده است؟

5- فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی

با توجه به سؤال اصلی مطرح شده در این پژوهش فرضیه ی اصلی عبارت است از:

فرضیه‌ی اصلی: به نظر می رسد که بنیادی ترین عنصر و«مؤلفه ی پایه»ی فرهنگ سیاسی مطلوبِ نهج البلاغه «مصلحت عمومی» می باشد.

بر پایه‌ی سؤالات فرعی مطرح شده در بالا فرضیه های فرعی زیر قابل طرح هستند:

فرضیه فرعی اول: چنین به نظر می رسد که صرفاً فرهنگ هایی مستعد پیدایش رشد و گسترش «مصلحت عمومی» هستند که برای «فرد انسانی بما هو انسان» شأن والا و اهمیّت بالایی قائل باشند.

فرضیه ی فرعی دوم: به نظر می رسد که یکی از ابتکارات دین اسلام و پیامبر(ص) طرح اندیشه‌ی «عام گرایی» در حوزه ی اخلاق و سیاست به منظور تأمین «مصالح عموم» مردمان می باشد.

6- مفروضات پژوهش

در این پژوهش این نکات مفروض گرفته شده است:

1.فرهنگ سیاسی تعیین کننده‌ی رفتار سیاسی است. این امر به ویژه در مورد فرمانروایان صادق است. (آلموند و وربا، 1992: 27).

2.فرهنگ سیاسی فرمانروایان در مقایسه با فرهنگ سیاسی فرمانبرداران به مراتب دارای اهمیت بیشتری بوده و بنابراین در تعیین سرنوشت جامعه موثرتر است.(سریع القلم، 1387: 25 و بشیریه، 1378: 29 و مصلی نژاد، 1388: 8).

3.بنیاد و بلکه غایت سیاست بر «مصلحت عمومی» استوار است. منظور از مصلحت عمومی آن است که فرمانروایان به هنگام تصمیم گیری سیاسی باید به همه ی افراد تحت امرشان به یک چشم نگاه کرده و همه ی آنها را صرف نظر از جنسیت، طبقه، مذهب، ثروت و … در دایره ی سیاست ورزی خود قرا داده به گونه ای که تصمیمات اخذ شده از سوی آنان مالاً ناظر به تأمین و تضمین مصالح همه ی آنها باشد و نه برخی از آنها. (هیوود، 1389: 60-49 و راسخ، 1392: 555 و منصور نژاد، 1386: www.hawzeh.net).

هر نوع از نظم سیاسی متناظر و متناسب با فرهنگ سیاسی خاصّ خویش است. بنابراین سخن گفتن از

، مستلزم آن است که پیشاپیش نوعی از نظم و الگوی سیاسی را مطلوب قلمداد کرده باشیم. (بدیع، 1376: 66).

الگو و نظم سیاسی مورد نظر امام علی (ع)،الگویی مطلوب و مورد هدف به شمار می رود.

7-تعاریف و مفاهیم

7-1.فرهنگ سیاسی

واژه ی فرهنگ که امروزه در حوزه ی علوم اجتماعی به کار می رود یکی از وسیع ترین مفاهیمی است که در آثار معاصر و گذشتگان و همچنین در محاورات روزمره ی کنونی، در معانی متنوع و گوناگون کاربرد داشته و دارد. در آثار ادبی گذشتگان فرهنگ به معنای لغوی آن به کار نرفته است. واژه‌ی فرهنگ از دو بخش «فر» به معنای پیش و فرا و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن است. بنابراین این واژه‌ی مرکب از نظر لغوی به معنی بالا کشیدن برکشیدن و بیرون کشیدن است و در ادبیات فارسی به مفهومی که برخاسته از ریشه ی کلمه باشد نیامده است. (راد، 1382: 25).

این واژه از دوران پارسی میانه کاربرد داشته است. در کتاب کارنامه ی اردشیر بابکان (پیش از اسلام) در معنای فنون و روشها و در اشعار فردوسی (پس از اسلام) در معنای دانش، هنر و فرزانگی به کار رفته است. امروزه واژه ی فرهنگ به معنای وسیع ترِ ادب نفس، تربیت، دانش، علم و معرفت به کار می رود. (فرهنگ معین،1371: زیر واژه ی فرهنگ).

در علوم اجتماعی این واژه در معنایی که با معنای لغوی آن فاصله ی فراوانی دارد به کار گرفته شده است. نخسیتین بار ادوارد تیلور در کتاب فرهنگ ابتدایی، این واژه را به معنی «مجموعه‌ی دستاوردهای مادی و معنوی بشر که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود»، به کار برده است. او در تعریف فرهنگ می گوید: «فرهنگ مجموعه ی پیچیده ای است که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیکها، اخلاق، قوانین، سنن و بالاخره تمام عادات و رفتارها و ضوابطی است که انسان به عنوان عضو یک جامعه آن را فرا می گیرد» (راد، 1382: 27).

مایریس فرهنگ را آن چیزی می داند که: از گذشته ی آدمیان بازمانده است، در اکنون ایشان عمل می کند و آینده شان را شکل می دهد. (راد، 1382: 29).

در باب نسبت انسان با فرهنگ می توان گفت که این دو بدون یکدیگر موجودیّت ندارند، به گونه ای که بسیاری انسان را «حیوانی با فرهنگ» تعریف کرده اند.

در باب نسبت فرهنگ و جامعه نیز گفته می شود که این دو را صرفاً به لحاظ نظری می توان از هم جدا کرد چرا که یکی از ویژگی های مهم فرهنگ، جمعی بودن آن است. یعنی فرهنگ در درون یک جامعه موجودیت دارد. مهم ترین تمایز اجتماع انسانی و حیوانی این است که انسان حیوانی با فرهنگ است و به همین دلیل می تواند تعامل اجتماعی برقرار کند. بنابراین جامعه ی انسانی بدون فرهنگ قابل تصور نیست. (راد،1382:  45).

فرهنگ سیاسی یکی از شاخه های فرهنگ به معنای کلّی آن است. فرهنگ سیاسی در واقع ادامه‌ی فرهنگ عمومی جوامع است (مصلی نژاد، 1388: 7). از این نظر «فرهنگ سیاسی» هم زاد «فرهنگ» و این دو هم زاد زیست جمعی بشری است. بدینسان، بحث در مورد فرهنگ سیاسی قدمتی دیرینه دارد و از زمانی که علم سیاست پیدا شده است، بحث از تأثیرات متقابل فرهنگ و سیاست نیز مطرح بوده است. (سریع القلم، 1387: 11).

نویسندگان قدیم وقتی از فضائل سیاسی سخن می گفتند منظورشان در واقع فرهنگ سیاسی بود. (بشیریّه، ب، 1380: 98). ماکیاول، روسو، منتسکیو و توکوویل هر کدام به نوعی به مسأله ی فرهنگ سیاسی پرداخته اند. در شرق اسلامی ابونصر فارابی فرهنگ هر ملت را ترسیمات ذهنی یا خیالی آن ملّت که در نفوس و عقول آن ها مندرج گشته و به صورت جوامع سیاسی خود نمایی می کند دانسته است. (آل غفور،1380: www. Bashgah.net). با این حال بحث از فرهنگ سیاسی در قرن بیستم بیشتر در رابطه با زمینه های فرهنگیِ ظهور دموکراسی و توسعه ی سیاسی مطرح شده است. (بشیریه، ب، 1380: 98).

هر چند که «فرهنگ» به طور کلی و «فرهنگ سیاسی» اساساً در زمینه ی مفهوم سازی با محدودیت رو به رو هستند. (بدیع، 1376: 20). امّا با این حال بسیاری کوشیده اند تا آن جا که ممکن است تعریفی از این مفهوم به دست دهند.

اولین ردّ پاهای این تعبیر را می توان در نوشته های گابریل آلموند یافت. آلموند گفته بود که: «هر نظام سیاسی شامل الگوی خاصی از جهت گیریها به کنش سیاسی است. من فکر می کنم که بهتر است این الگو را فرهنگ سیاسی بنامیم». آلموند و وربا بعدها در کتاب فرهنگ مدنی خویش به این نکته ی اساسی پرداختند که فرهنگ مدنی، فرهنگی است که ساخت سیاسی و فرهنگ سیاسی در آن یکی است. (محمدی، سایت اینترنتی www.ensani.ir). مشخصاً منظور آنان از فرهنگ مدنی فرهنگی است که متناظر با حکومتهای دموکراتیک است.

در همین رابطه لوسین پای بر این باور بود که فرهنگ سیاسی مجموعه ی باز خوردها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی سامان می دهد و اصول و قواعد تعیین کننده ی حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می کند. (اختر شهر،1386: 23).

در تعریف دیگر «فرهنگ سیاسی» عبارت است از: مجموعه ی باورها، گرایش ها، بینش ها، ارزشها، معیارها و عقایدی که در طول زمان شکل گرفته و تحت تأثیر وقایع، روندها و تجربیات تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و در قالب آن ها، نهادها، رفتارها، ساختارها و کنشهای سیاسی برای نیل به هدفهای جامعه شکل می گیرد. (حاجی یوسفی، 1384: 105).

دائره المعارف دموکراسی که زیر نظر سیمور مارتین لیپست به رشته ی تحریر در آمده است فرهنگ سیاسی را این گونه تعریف کرده است: فرهنگ سیاسی «حاصل جمع ارزشها، عقاید و معارف بنیادینی است که به فرآیندهای سیاسی شکل و ساختار می دهند و قواعد بنیادین را برای به اجرا درآمدن سیاست وضع می کند». (لیپست، 1383: 1004).

در این رساله همین تعریف از فرهنگ سیاسی به همراه جهت گیری و سمت گیری مردم نسبت به سیاست و متفرعات آن بیشتر مدّ نظر نویسنده قرار دارد. زیرا می خواهیم بدانیم که ارزشها، عقاید و معارف بنیادین اسلامی- شیعی که شکل دهنده ی سیاست و قواعد بنیادین آن در اسلام هستند. «مصلحت عمومی» را به مثابه یک اصل بنیادین در سیاست اسلامی که باید همواره مد نظر فرمانروایان قرار گیرد تلقی می کند یا خیر؟

[1] . اندیشه گرانی چون محمد رضا نیکفر، آرامش دوستدار، سید جواد طباطبائی و …. هر کدام به گونه ای به این امر معتقد هستند. نیکفر با توجه به مفاهیم نظری «الهیات سیاسی» بر این باور است که سیاست ورزی در اسلام اساساً امکان پذیر نیست، زیرا اسلام با تدوین دو گانه ی «مسلم- کافر»، «خدا- شیطان»- «دار الاسلام و دارالکفر» و اعتقاد به این امر که این قطبهای دو گانه نهایتاً باید به نفع قطب الهی و ایمانی رفع شود، اساساً نمی تواند سامان دهی امور همگان را بر عهده بگیرد. او با تشبیه دو گانه «مؤمن» و «کافر» به دو گانه ی «دوست» و «دشمن» کارل اشمیت بر آن است که نظام اسلامی صرفاً دوست یا همان مؤمن را مشمول سیاست ورزی می داند. او در این باره استدلال می کند که: «دین اسلام دین جهانی است، خدای اسلام امّا نتوانسته است خدای همه ی جهانیان باشد. این خدا، همواره خدای یک قبیله، یک قوم و یک سلسله بوده است. این قدرت به سادگی میان قبایل مختلف پاره پاره می شود و خود به روی خود شمشیر می کشیده است. تبعیض میان خودی و غیرخودی از احکام ثابت این خدا است.» همچنین در اسلام همه چیز از پیش تعیین شده است و بنابراین جایی برای اندیشیدن، تفکر و «سیاست ورزی» وجود ندارد. (نیکفر، الاهیات شکنجه، 1388: www.nilgoon.Org و خلجی و نیکفر، گفت و گو درباره ی الاهیات شکنجه، www.zamaneh.com/nikfar/2010/01 و نیکفر، رژیم و ایدئولوژی تبعیض، 1387، www.feminist school.com ).

جان کلام آرامش دوستدار نیز که در دو کتاب «درخششهای تیره» و «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» انعکاس یافته؛ این است که دینداران و از جمله همه ی ایرانیان به علّت ابتلا به «دین خویی» قادر به تفکر نیستند. از این رو قادر به سیاست ورزی هم نیستند. منظور او از «دین خویی» یعنی آن رفتاری که امور را بدون پرسش و دانش می فهمد و نتیجه می گیرد که فرد «دین خو» در واقع چیزی را نمی فهمد بلکه در توهم فهمیدن به سر می برد. از این رو، او دین را عامل تیره روزی انسان ها می داند. (حقدار، علی اصغر، آرامش دوستدار و هنر نیندیشین، www.Irraha.com  و هاشمی، منصور، شناخت فلسفی یا ستیز ایدئولوژیک،.com www.mansurhashemi)

سیدجواد طباطبایی نیز به «امتناع تفکر» بر پایه ی اندیشه ی دینی اعتقاد دارد که نتیجه ی آن رفتن سیاست به محاق خواهد بود. زیرا سیاست بر پایه ی اندیشه استوار است. (طباطبائی، 1379: پیشگفتار و همین نویسنده، 1371: 26-28. و حقدار، 1383: 73-72).

[2] . توضیح این که مؤلفه های پایه به آن دسته از مؤلّفه هایی اطلاق می شود که در نهایت بتوان تمام کنش ها و ارزشها را به آن فرو کاست لکن خود به یکدیگر تقلیل ناپذیرند. (این مفهوم از دانش ریاضی اقتباس شده است).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122