پايان نامه فقه و شريعت از ديدگاه اسماعيليان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه فقه و شريعت از ديدگاه اسماعيليان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 209 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه فقه و شريعت از ديدگاه اسماعيليان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
1.طرح مسأله 2
2.سوال اصلی 2
3.سوال فرعی 2
4.ضرورت و اهداف تحقیق 3
5.فرضیه تحقیق 3
6.روش تحقیق 3
7.محدوده تحقیق 3
8.پیشینه تحقیق 4
9.معرفی و بررسی منابع 8
10.تعریف و تحدید واژگان 16
11.اجمالی در تاریخ و عقاید اسماعیلیه 18
فصل دوم: رویکرد اسماعیلیان نخستین و قرامطه به شریعت 26
2-1 شریعت در نزد اسماعیلیان نخستین 27
2-2 شریعت در منظر قرامطه 33
2-2-1 شریعت در جامعه حمدان قرمط 35
2-2-2 توصیف ناصر خسرو از شریعت در جامعه قرامطه 41
2-3 فقه و شریعت از منظر اندیشمندان اسماعیلیه نخستین 46
2-3-1 شریعت از منظر ابوحاتم رازی 46

2-3-1-1 تالیف کتب و مقابله با جریانات شریعت گریز 48
2-3-2 ابویعقوب سجستانی و شریعت اسماعیلیه 56
2-3-2-1 همراهی ظاهر و باطن در آثار سجستانی 59
فصل سوم: شریعت مداری فاطمیان 63
3-1 نقش خلفای فاطمی در ترویج و التزام به شریعت 64
3-1-1 مناصب شرعی امامان اسماعیلی 67
3-1-2 ساخت مساجد و برگزاری نماز 67
3-1-3 اجرای شریعت در جامعه 68
3-1-4 نمود شریعت در امور مالی فاطمیان 69
3-1-5 بررسي اجمالي رفتارهای شریعت محورانه خلفا 70
3-2 نقش قاضی نعمان در بسط و تدوین فقه اسماعیلی 78
3-2-1 آثار و آراء فقهی قاضی نعمان 82
3-2-2 فتاوی شاخص قاضی نعمان 88
3-2-3 تداوم جریان فقهی قاضی نعمان 91
3-3 شریعت در اندیشه متکلمین فاطمی 93
3-3-1 شریعت در اندیشه حمید الدین کرمانی 93
3-3-1-1 اندیشه های کرمانی در راحه العقل و الریاض 96
3-3-2 شریعت در اندیشه مؤید فی الدین شیرازی 101
3-3-2-1 رد قول اباحه گران 107
3-3-2-2 نمود شریعت در اشعار موید فی الدین 107
3-3-3 ناصرخسرو و شریعت اسماعیلیه 108
3-3-3-1 اثبات ظاهر و باطن شریعت 109
3-3-3-2 نمود شریعت در اشعار ناصر خسرو 111
فصل چهارم: دروزیان و شریعت، همراهی یا جدایی 113
4-1 بررسی شریعت در حیات سیاسی الحاکم 114
4-2 شریعت نزد دروزیان در گذشته و امروز 120
4-2-1 دلایل شریعت گریزی دروزیان 124
4-2-2 ارکان شش گانه شریعت دروزیان 125
فصل پنجم: مستعلویان و طیبیان؛ ادامه نگرش فقهی فاطمیان 137
5-1 صلیحیون یمن و شریعت 138
5-2 شریعت مداری بهره های داوودی 139
5-2-1 ارکان شریعت بهره ها 141
5-3 نگاه بهره های سلیمانی به شریعت 150
فصل ششم: نزاریان و دورههای مختلف در شریعت 151
6-1 حسن صباح و التزام به شریعت 152
6-1-1 فدائیان نزاری و شریعت 157
6-2 اعلام قیامت حسن دوم و الغاء شریعت 160
6-3 جلال الدین و بازگشت به شریعت با رویکرد اهل سنت 169
6-3-1شریعت باوری جلال الدین و برخورد خلیفه و مسلمین 170
6-3-2 شریعت در دوران بعد جلال الدین حسن 171
6-4 نزاریان بعد از الموت، آقاخان ها و شریعت اسماعیلی 172
6-4-1 شریعت در عملکرد آقاخان ها 173
6-4-2 پیروان نزاری آقاخانی و شریعت 178
خاتمه 189
فهرست منابع و مطالعات 191

فهرست منابع و مطالعات

کتب:

قرآن کریم

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، تهران، طرح نو، 1379

ابرو، حافظ، مجمع التواریخ السلطانیه، به اهتمام مدرسی محمد، تهران، انتشارات اطلاعات، 1364

ابن اثیر، عز الدین علی بن محمد ، الکامل فی التاریخ، بيروت، دار صادر، دار بيروت، 1965م

ابن الجوزي، ابوالفرج، المتنظم في تاريخ الأمم و الملوک، بيروت، دارالکتب العلميه، 1992م

ابن بابويه، محمد بن على‏، كمال الدين و تمام النعمة، تهران‏، اسلاميه‏، چاپ دوم‏، 1395 ق‏

ابن تغري بردي، جمال الدین ابوالمحاسن، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1992م

ابن خلکان، ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، بیروت، دار الفکر

ابن عذاری، البیان المغرب فی اخبار الاندس و المغرب، بیروت، دار الثقافه، 1983م

ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب فی انساب آل ابیطالب، بیروت، دار المکتبة الحیاة، بی تا

احمد، عزیز، تاریخ تفکر اسلامی در هند، ترجمه نقی لطفی و محمد جعفر یاحقی، تهران، 1367، انتشارات کیهان با همکاری شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

الامین، حسن، الاسماعیلیون و المغول و نصیرالدین الطوسی، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، 141ه

انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، 1387

بدوی، عبد الرحمن، تاریخ اندیشه های کلامی در اسلام، ترجمه حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1374

بزون، حسن، القرامطه بین الدین و الثوره، بیروت، موسسه الانتشار العربي، 1997م

بغدادی، عبد القاهر، الفرق بین الفرق(تاریخ مذاهب اسلامی)ترجمه دکتر محمد جواد مشکور، تبریز، کتابفروشی حقیقت، 1333 ه.ش.

بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، بیروت، المکتبه العصریه، 1419 ه

بوس، ماهر، آقاخان ها، مترجم محمود هاتف، تهران، کتاب سرا، 1376

بهمن پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران، انتشارات فرهنگ مکتوب، 1386

بیهقی، محمد بن حسین، تاریخ بیهقی، به تصحیح دکتر علی اکبر فیاض، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1356

تارم؛ میثم، تاریخ و عقاید اسماعیلیه آقاخانیه، 1381، انتشارات مرکز کرمان شناسی، کرمان

تامر، عارف، اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ، ترجمه و تعلیق از دکتر حمیرا زمردی، تهران، 1377 انتشارات جامی

تامر، عارف، القرامطه بین الالتزام و الانکار، دمشق، دارالطلیعة الجدیدة،1996

تامر، عارف، تاریخ الاسماعیلیه، لندن، ریاض الرئیس للکتب و النشر، 1991

توسی، خواجه نظام الملک، سیاست‏نامه، به تصحیح دکتر جعفر شعار، تهران، انتشارات جیبی، 1364ش

جان احمدی، فاطمه، ساختار نهاد دینی فاطمیان در مصر، تهران، نشر علم، 1388

جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، قم، موسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق، 1387

الجویر، محمد بن احمد، الاسماعیلیة المعاصرة ، الاصول- المعتقدات- المظاهر الدینیه و الاجتماعیه، ریاض، مکتبة الرشد ، 1417ه

جوینی، علاءالدین عطاملک محمد بن محمد؛ تاریخ جهان گشای جوینی، بر اساس نسخه محمد قزوینی، به اهتمام احمد خاتمی، تهران، نشرعلم، 1387

چلونگر، محمد علی، زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1381

حسن، حسن ابراهیم و طه احمد شرف، عبیدالله المهدی امام الشیعه الاسماعیلیه و موسس دولة الفاطمیه فی بلاد المغرب، مکتبة النهضة المصریة، بی تا

حسن، حسن ابراهیم، تاریخ الدولة الفاطمیه… ، قاهره، مکتبة النهضة المصریه، 1958 م

حسین، محمد کامل، طائفة الدروز، تاریخها و عقایدها، قاهره، دار المعارف، 1962م

خطیب، محمد احمد، عقیده الدروز عرض و نقض، ریاض، دار عالم الکتاب، 1989م

دفتری، فرهاد، افسانه های حشاشین یا اسطوره های فداییان اسماعیلی، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، 1385

دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، 1376

دفتری، فرهاد، مختصری در تاریخ اسماعیلیه، سنت های یک جماعت مسلمان، تهران، نشر فرزان روز، 1378

دوخویه، میخائیل، قرمطیان بحرین و فاطمیان، ترجمه محمد باقر امیرخانی، تهران، سروش، 1371

رازی، ابوحاتم، اعلام النبوة، مصحح غلامرضا اعوانی، تهران، موسسه پژوهشی حکمت ایران، 1381

رازی، ابوحاتم؛ الزینه، ترجمه علی آقانوری، گرایشها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخست هجری، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1382

رازی، ابی حاتم احمد بن حمدان، الاصلاح، به اهتمام دکتر حسین مینوچهر و دکتر مهدی محقق، تهران، انتشارات موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، دانشگاه مک گیل کانادا، 1377

رباني گلپايگاني، علي، فرق و مذاهب كلامي، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، 1383

الزعبی، محمد علی، الدروز ظاهرهم و باطنهم، بیروت، چاپ دوم، 1972م

زکار، سهیل، اخبار القرامطه فی الاحساء – الشام – العراق – الیمن، ریاض، دار الکوثر، 1410ه

زوزنی، حمزة بن علی، رسائل الحکمه، لبنان، دار لأجل المعرفه، دیار عقل، 1986

سبحاني، جعفر؛ بحوث في الملل و النحل، بيروت، الدارالاسلاميه؛ 1411ق

سجستانی، ابویعقوب؛ الافتخار؛ تحقیق از اسماعیل قربان حسین پونا والا؛ بیروت؛ دار الغرب الاسلامی؛ 2000 م

سجستانی، الافتخار، تحقیق و تقدیم از دکتر مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، بی تا

سجستانی، کشف المحجوب، تهران، انستیتو ایران و فرانسه، 1327 ش

سیف آزاد، عبدالرحمن، تاریخ خلفای فاطمی، تهران، اداره مجله ایران باستان، 1341 ش

شاه خلیلی، امیر حسین، رساله هفت رکن دین در عبادت اهل یقین، تهران، نشر چشم انداز، 1386

یحیی الامین، شریف، فرهنگنامه فرق اسلامی، ترجمه محمد رضا موحدی، تهران، انتشارات باز، 1378

شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366

شهرستانی، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، ملل و نحل، بيروت، دار المعرفة، 1404

شیرازی، موید فی الدین، المجالس المویدیه للموید فی الدین شیرازی، تلخیص حاتم بن ابراهیم، تحقیق محمد عبدالقادر، قاهره، دارالثقافه للطباعة و النشر،  1975م

شیرازی، موید فی الدین، دیوان داعی الدعاة، تحقیق محمد کامل حسین، بیروت، دارالانتظار، 1996م

شیرازی، موید فی الدین، مجالس المؤیدیه، تحقیق و تعلیق محمد عبدالغفار، مکتبة مدبولی، قاهره، 1414

صدر حاج جوادي، احمد، دائرة المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید مجتبی، 1375

الصنهاجی، ابی عبدالله محمد، اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم، تاریخ فاطمیان، ترجمه حجت الله رودکی، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، 1378

طبری، محمد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، بيروت، دار التراث 1967م

عثمان، هاشم، اسماعيليه بين الحقايق و الاباطيل، بيروت، موسسه اعلمي للمطبوعات، چاپ اول، 1419ق

عرب احمدى؛ امير بهرام، شيعيان تانزانيا دیروز و امروز، تهران، الهدی، 1379

عزام، أمجد، الموحدون الدروز بین الخطاء و الصواب، دمشق، دارالاوائل ، 2009

عزیز النصر، عبدالمنعم، جذور حركه القرامطه، تاریخهم و تاریخ دعاتهم، بغداد، مطبعه اسد، 1986م

عمادالدين، ادريس، زهر المعانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، الموسسه الجامعیه، 1991م

غالب، مصطفی، اعلام الاسماعیلیه، بیروت، دار الیقظه العربیه،1964

غالب، مصطفی؛ تاریخ دعوة الاسماعیلیه، بیروت، دارالاندلس، 1965م

غزالی، ابو حامد محمد، فضائح الباطنیه، تحقيق عبد الرحمن بدوي، كويت، مؤسسة دار الكتب الثقافية، بی تا

فرقانی، محمد فاروق، تاریخ اسماعیلیان قهستان، تهران، 1381، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

فرمانیان، مهدی، اسماعیلیه، تاریخ و عقاید، قم، نشر ادیان، 1386

فضل الله همدانی، رشیدالدین، جامع التواریخ، تصحیح محمد روشن، تهران، انتشارات میراث مکتوب، 1387

قاضی نعمان، ابو حنیفه نعمان بن محمد المغربی التمیمی، الایضاح، تقدیم و اعداد محمد کاظم رحمتی، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، 1428 ه

قاضی نعمان، ابوحنیفه نعمان بن محمد المغربی التمیمی، کتاب الاقتصار، بیروت،دارالاضواء، 1416 ه

قاضی نعمان، ابوحنیفه، اختلاف اصول المذاهب، تحقیق مصطفی غالب، دارالاندلس، بیروت، بی تا

قاضی نعمان، ابوحنیفه، افتتاح الدعوه، تونس، الشرکه التونسیه، بی تا

قاضی نعمان، المجالس و المسایرات، بیروت، دار الغرب الاسلامی، 1997م

قاضی نعمان، تأویل الدعائم، بیروت، دارالاضواء، 1995م

قاضی نعمان، دعائم الاسلام و بیان حلال و حرام و قضایا و احکام، مقدمه علی اصغر فیضی، ترجمه عبدالله امیدوار، تهران، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1372ش

قاضی نعمان، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام، تحقیق اصغر علی فیضی، قاهره، دار المعارف، 1963م

قباديانى مروزى،‏ ناصر خسرو، سفر نامه ناصر خسرو، تهران، انتشارات زوار، 1381 ش

قبادیانی، ناصر خسرو، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1384

قبادیانی، ناصر خسرو، گشایش و رهایش، نشرجامی، 1363

قبادیانی، ناصر خسرو، وجه دین، کتابخانه طهوری، 1348

قمی، سعد بن عبدالله؛ المقالات و الفرق، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1361

کاشانی، زبدة التواریخ، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366

کرمانی، احمد بن عبدالله، الریاض في الحکم بين (الصادين)، بیروت، دار الثقافه، 1960م

کرمانی، احمد بن عبدالله، راحة العقل، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، دارالاندلس، 1983م

کرمانی، احمد بن عبدالله، مجموع رسائل الکرمانی، تحقیق مصطفی غالب، بیروت، موسسه الجامعیه، 1987م

کشي، محمد بن عمر، ‌اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الکشي،تلخيص طوسي، أبي جعفر محمد بن حسن بن علي،‌ تصحيح و تعليق حسن مصطفوي، مشهد، دانشگاه مشهد، ‌1348 ش

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، قم، دار الحدیث، 1429 ق

حامدي، ابراهيم بن حسين، کنز الولد، تحقیق مصطفی غالب، دارالاندلس، بیروت، 1416 ه

گروه مذاهب اسلامی، اسماعیلیه، مجموعه مقالات، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380

لوئیس، برنارد، اسماعیلیان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، 1386

لوئیس، برنارد، و دیگران، نهضت قرامطه، ترجمه یعقوب آژند، تهران، موسسه میراث ملل، 1368

لوییس، برنارد، لویی ماسینیون و دیگران، اسماعیلیان در تاریخ، ترجمه یعقوب آژند، تهران، انتشارات مولی، 1363

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الانوار، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، چاپ سوم،  1403ق

متز، آدام، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجری، انتشارات امیرکبیر، 1362

محمد الشعکه، مصطفی، اسلام بلا مذاهب، بیروت، 1979م

مستوفی، حمد الله بن ابى بكر بن احمد، تاريخ گزيده، تحقيق عبد الحسين نوايى، تهران، امير كبير، چ سوم، 1364ش‏

مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی تا قرن چهارم، تهران، انتشارات اشراقی، 1385

مصادر العقیدة الدرزیه حامد بن سیرین، لبنان، دیارعقل دار «لأجل المعرفة»، 1985

معین، محمد، فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، تهران، ج2، امیرکبیر، 1388

مقریزی، تقی الدین احمد بن علی، اتعاظ الحنفا باخبار الائمه الفاطمیین الخلفا، تحقیق دکتر جمال الدین شیال، چاپ دوم، قاهره، المجلس الأعلی للشؤن الاسلامیه، 1996م

موسوی الخمینی، روح الله، آداب الصلوة، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی ره

موسوی بوجنوردی، محمد کاظم، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1367

ناصری، عبدالله، فاطمیان در مصر، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379

نجلا م. ابوعزالدین، تحقیقی جدید در تاریخ، مذهب و جامعه دروزیان،ترجمه احمد نمایی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،1372

نصر، مرسل، الموحدون الدروز فی الاسلام، دارالاسلامیه، بیروت، 1417 ه

نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد، روضة التسلیم، پاریس، موسسه اسماعیلیان، 1996م

نوبختی، فرق الشیعه، ترجمه دکتر محمد جواد مشکور، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1352

نیشابوری، محمد کریم، التنبیهات الجیله فی کشف الاسرار الباطنیه، تاریخ و عقاید فرقه آخانیه، تحقیق حسین حسنی بیرجندی، قم، دارالتفسیر، 1386

واکر، پل ای، ابویعقوب سجستانی متفکر و داعی اسماعیلی، ترجمه فریدون بدره ای، نشر فرزان، تهران، 1377

واکر، پل ای، پژوهشی در یکی از امپراتوری های اسلامی، ترجمه فریدون بدره ای، نشر فروزان، تهران، 1383

واکر، پل ای، حمید الدین کرمانی، تفکر اسماعیلیه در دوره الحاکم بامرالله، ترجمه فریدون بدره­ای، نشر فرزان روز، تهران، 1379

هاجسن، مارشال گ . س، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1387

هاجسن، مارشال، فرقه اسماعيليه، ترجمة فريدون بدره اي، تهران، سازمان انتشارات انقلاب اسلامي، 1369

هاسبرگر، آلیس سی، ناصرخسرو لعل بدخشان، ترجمه فریدون بدره ای ، تهران، نشر فروزان، 1390

هالیستر، جان نورمن، تشیع در هند، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1373

هاینتس، هالم، فاطمیان و سنتهای تعلیمی و علمی آنان، ترجمه فریدون بدره‏ای، تهران، نشر فرزان روز، 1377

هاینس، هالم، تشیع، ترجمه محمد تقی اکبری، قم، نشر ادیان، 1384

مجلات و پایان نامه ها:

اصفهانی، ر.ج؛ گزارشی مختصر پیرامون فرقه اسماعیلیه، مجله نور علم، دی 1366، شماره 24

جهانتاب، مهدی؛ جزوه درون سازمانی آشنایی با فرقه بهره، مجمع جهانی اهل بیت، 1381ش

چلونگر، محمدعلی؛ نقد و بررسی اباحی گری فاطمیان؛ مجله دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان شماره 26و27

خواتی، محمدشفق؛ اسماعیلیه در افغانستان، طلوع ، پاییز 1382، شماره 7

دفتری، فرهاد؛ هفت آسمان، زمستان 1381، شماره 16

راجانی، کمیل؛ بهره ها در بستر تاریخ و اندیشه، پایان نامه جامعه المصطفی العالمیه، 1387

روحی میرآبادی، علی رضا؛ دور قیامت در نظر اسماعیلیان نزاری، مجله تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم، شماره 11

الشامی،ابراهیم؛ الصلیحیون ودورهم فی نشرمذهب الاسماعیلی مع­ترکیز علی­دور الملکة اروی، مدرسة الامام خمینی

شاه خلیلی، امیر حسین؛ تاریخ الموت و اعتقادات شیعه اسماعیلی، مجله حافظ، خرداد1384، شماره 15

شرفی، محبوبه؛ اسماعیلیان نزاری واعاده شریعت، مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، پاییز 1381، شماره 43

صابري، حسین؛ غالیان، تاریخچه و مناسبات فکری با شیعه امامیه، مجله مشکوة، شماره 82

عرب احمدی، امیر؛ بررسی تاریخ تطور و اصول عقاید شیعیان بهره داوودی، شیعه شناسی، بهار 1387، شماره 21

عرب احمدی، امیر؛ آشنایی با شیعیان بهره داوودی، اخبار شیعیان، اردیبهشت 1388، شماره 42

میرآقایی، سید جلال؛ شناخت بهره اسماعیلیه (پایان نامه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم) 1388

یوسفی، علی؛ فرهنگ و تمدن آسیا، سال دوم، اردیبهشت 1380، شماره 3

چکیده

علم فقه را می توان زیر ساخت هر دین و مذهبی دانست. فرقه اسماعیلیه هم به عنوان یکی ازفرق مذهبی با قدمتی تاریخی از فقهی متمایز برخوردار است. سیر ادوار فقه و شریعت اسماعیلیه و جایگاه آن نزد متکلمان و فقیهان اسماعیلی مذهب محقق را برآن داشته است تا ضمن واکاوی التزام و عدم التزام به فقه و شریعت توسط اسماعیلیان به این سوال اصلی پاسخ داده شود که: جایگاه فقه و شریعت در منظر اسماعیلیان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سوال فرضیه غالب بدین شرح است که: اسماعیلیان با متاثر از عقاید خود در مورد قائم القیامه در ادواری که حضور امام دور آخر را تایید کرده اند، به فقه و شریعت پشت کرده و ملتزم به آن نبودند و هرگاه قائل بودند که دوره قیامت فرا نرسیده است، پایبند به شریعت بوده اند. برای آزمون این فرضیه از روش توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری از منابع مکتوب استفاده شده است. دستاورد بلافصل این پژوهش روشن شدن وضعیت اسماعیلیان در مرعی داشتن و یا نداشتن شریعت است، به طوری که می توان ادعا کرد قرامطه پایبندی چندانی به شریعت نداشتند. فاطمیان با توجه به عقایدشان به فقه اهمیت می­دادند و شریعت باور بودند. دروزیان رویکردی اباحه گرایانه داشتند، اگرچه امروزه ادعای شریعت محوری دارند. مستعلویان و طیبیان ادامه دهنده منش فاطمیان در التزام داشتن به شریعت بودند. و نزاریان قبل از اعلام قیامت شریعت باور و بعد از آن اباحه گر شده و شریعت را به نوعی کنار گذاشتند.

واژگان کلیدی: فقه، شریعت، ظاهر، باطن، اسماعیلیه، قرامطه، فاطمیان، دروزیان، بهره ها، نزاریان

فصل اول:

کلیات

طرح مسأله

فقه به طور کلی زیرساخت هر مذهب و یا دینی به حساب می آید و در میان علوم اسلامی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به نحوی که می توان آن را از ستون ها و پایه های اصلی اسلام دانست که تتبع در آن همیشه مورد تاکید قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بوده است. به تبع علم فقه بحث عمل به ظاهر دین و شریعت پیش می آید و اینکه آیا مسلمانان عامل به فقه بوده و شریعت باور هستند و یا نه؟ در بین فرق مختلف اسلامی، اسماعیلیه دومین فرقه شیعی بعد از امامیه از حیث جمعیت، اهمیت و سابقه است. هنگام مطالعه ی تاریخ فرقه اسماعیلیه، نوعی دوگانگی درمورد نگاه اسماعیلیان به فقه و شریعت دیده می شود. این دوگانگی، از باور به شریعت و ظاهر، و در طرف دیگر، توجه بیش از حد به باطن و به نوعی کنار گذاشتن ظاهر؛ نمود پیدا کرده است. توجه و عدم توجهی که به دنبال شیوه نگرش اسماعیلیان به امام زمان خود بروز پیدا می کند. هرگاه نگاهی غلو گونه به او داشته اند و یا اینکه او را امام آخرالزمان (قائم القیامه) و قیامت دانسته اند، به شریعت پشت کرده اند و هرگاه که مقامی فراتر از شان امام برایش قابل نبوده و یا قائل بوده اند که هنوز هنگامه قیامت و دوره کشف نرسیده است، ملتزم به شریعت بوده اند. قرمطیانی که دست از شریعت می کشند، فاطمیان که به طور کامل شریعت باور هستند، دروزیانی که با غلو در مورد یک امام فاطمی ناسخ شریعت می گردند، طیبیانی که ادامه دهنده منش فاطمیان در جمع بین ظاهر و باطن هستند و در نهایت نزاریانی که دوره های مختلفی را از التزام و عدم التزام طی کرده اند. این دوگانگی ها در شریعت باوری و شریعت گریزی پژوهنده  مطالعات اسماعیلیه را وا می دارد که به دنبال توصیف اندیشه و عملکرد آنان در باب جنبه جوارحی دین باشد تا در نهایت به پاسخ و تحلیلی روشن برای پرسشهای خود برسد.

سوال اصلی

جایگاه فقه و شریعت در نزد اسماعیلیان چه بوده است؟

سوال فرعی

اسماعیلیان نخستین و قرامطه چه نگاهی به شریعت داشتند؟

فاطمیان به فقه و شریعت چه نگاهی داشتند؟

ارتباط دروزیان با شریعت چه بوده است؟

شریعت نزد دروزیان چگونه بوده است؟

بهره ها چه رابطه ای با شریعت دارند؟

ضرورت و اهداف تحقیق

فرقه اسماعیلیه بخش قابل اعتنایی از جامعه شیعیان را تشکیل می دهند و در طول تاریخ تشیع نقش مهمی در تحولات سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی جهان اسلام داشته اند، که این امر نشان دهنده ضروری بودن هرگونه پژوهشی در چارچوب مطالعات اسماعیلیه در حوزه فرقه های شیعی است. این پژوهش نشان دهنده نمایی کلی از نوع نگاه، طرز فکر و عملکرد اسماعیلیان درمورد فقه و شریعت می باشد. تا در نهایت با واکاوی دقیق و تمایز بین تارکان شریعت و عاملین به آن در میان این فرقه، اتهام اباحه گری را از تمام اسماعیلیه دور سازد. این تحقیق سبب پر کردن یکی از خلاءهای فرقه شناسی در میان فرق شیعی است که می توان این پژوهش را در دیگر فرق زیر مجموعه شیعه همچون زیدیه، علویان، اهل حق و … ادامه داد.

فرضیه تحقیق

به نظر می رسد که اسماعیلیان و با توجه به نگاهشان به دوره قیامت، به هنگام عصر قائم القیامه و یا هنگامی که در حق امام خود غلو کرده اند، شریعت گریز و در غیر این صورت پایبند به شریعت بوده­اند.

روش تحقیق

نوع این تحقیق بنیادی و روش این تحقیق تاریخی،مبتنی بر توصیف و تحلیلی است. گرد آوری اطلاعات نیز در این تحقیق کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از منابع مکتوب متقدم، کتب و مجلات معاصر و پایگاههای اطلاع رسانی صورت گرفته است.

محدوده تحقیق

این پژوهش به بررسی اندیشه و رفتار اسماعیلیان در باب فقه و شریعت از بدو شکل گیری در زمان حیات امام جعفر صادق علیه السلام (ف 148) تا عصر حاضر به طور کلی می پردازد، به گونه ای که بتوان در پژوهشهای بعدی هریک از برش های این تاریخ و هر انشعاب این فرقه را جداگانه و به طور تفصیلی و با منابع میدانی مورد کنکاش قرار داد. در این تحقیق تحدید موضوع بدین گونه است که تنها به مهم ترین گروهها و پیروان فرقه اسماعیلیه و بارزترین اندیشه ها و رفتارهای آنان پرداخته شده است.

پیشینه تحقیق

علی رغم وجود مطالعات وسیع و دامنه داری که در حوزه اسماعیلیه صورت گرفته است .هنوز مطالعه دقیقی در باره فقه و شریعت اسماعیلیه انجام نپذیرفته است. این ادعا با بررسی های همه جانبه در پایگاه های اطلاع رسانی زمانی تایید شد که هیچ پایان نامه، مقاله و یا کتابی با عنوان  فقه و شریعت از دیدگاه اسماعیلیه به دست نیامد، هرچند برخی مطالعات به اقتضای موضع به بحث فقه و یا شریعت بطور کلی پرداخته اند و در لابلای موضوعات مورد نظر خود گریزی نیز به فقه و شریعت اسماعیلیان زده اند. بدین ترتیب تنها دسته ای از مطالعات وجود دارند که پیشینه ی مرتبط با موضوع مورد نظر هستند این تحقیقات عبارتند:

تاریخ و عقاید اسماعیلیه:[1] این کتاب توسط محقق و اسماعیلی شناس معاصر فرهاد دفتری (متولد 1317) به زبان انگلیسی به رشته تحریر درآمد و در سال 1990 م توسط انتشارات دانشگاه کمبریج چاپ شده است. در سال 1375 شمسی این کتاب بوسیله فریدون بدره ای به زبان فارسی ترجمه شد  و در نشر فرزان روز به چاپ رسیده است. فرهاد دفتری خود می گوید که از دهه 1340 شمسی که در دانشگاه کالیفرنیا تحصیل می کرده و با آثار ولادیمیر ایوانف آشنا شده، رو به تحقیقاتی درباره اسماعیلیه آورده است. کتاب او دارای هفت فصل است که به ترتیب به این مباحث می پردازد: پیشرفت غربیان در مطالعات اسماعیلی، منشأ و تحولات اولیه مذهب تشیع، اسماعیلیه نخستین، اسماعیلیه فاطمی، اسماعیلیه مستعلوی، اسماعیلیه نزاری در دوره الموت و اسماعیلیه نزاری بعد از دوره الموت. کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه به نوبه خود اثر مهمی در شناخت فرقه اسماعیلیه به حساب می آید. به نحوی که باید گفت اثر جامعی درباره این فرقه تا قبل از نگارش این کتاب وجود نداشت و بعد از تالیف کتاب محل بسیاری از ارجاعات محققین و پژوهشگران فرق شد. دفتری در این کتاب به طور مفصل تاریخ این فرقه را بررسی می کند و در لابلای مباحث تاریخی به بررسی عقاید این فرقه نیز می پردازد. گرچه از بین مطالب ذکر شده می توان مباحثی مربوط به اندیشه اسماعیلیان در رابطه با فقه و شریعت نیز کشف نمود، اما این کتاب را نمی توان اثر مستقلی در این باره دانست، اضافه بر اینکه رویکرد فرهاد دفتری در این کتاب و دیگر کتب او که به فارسی ترجمه شده اند، مانند مختصري در تاريخ اسماعيليه: سنتهاي يک جماعت مسلمان،  تاريخ و انديشه‌هاي اسماعيلي در سده‌هاي ميانه، افسانه‌هاي حشاشين، يا، اسطوره‌هاي فدائيان اسماعيلي و مقالات گوناگون در دائره المعارف ها و مجلات ،تطهیر و توجیه اندیشه و عملکرد اسماعیلیان می باشد، به نحوی که او در مورد فاطمیان تاکید می کند که آنها قائل به همراهی ظاهر و باطن بوده اند و شریعت را رعایت می کردند، اما در مورد شریعت گریزی ها ساکت است. این رویکرد را شاید بتوان در مورد فاطمیان قابل قبول دانست ولی طیف دیگری که در اسماعیلیان، شریعت گریز بوده اند نیز باید بررسی شود. دفتری به دلیل مقام مهمی که در موسسه مطالعات اسماعیلیه لندن دارد، کاملا نسبت به تاریخ این فرقه مثبت اندیش بوده و در برخورد با شریعت گریزی این فرقه یا به اهمال رفتار نموده (مانند آنچه در مورد آقاخان ها گفته می شود) و یا اینکه درصدد توجیه برآمده است (مانند آنچه او در مورد قیامت حسن علی ذکره السلام می گوید).

اسماعیلیه، مجموعه مقالات:[2] این کتاب که مجموعه ای مقالات درباره فرقه اسماعیلیه می باشد، در سال 1384 شمسی توسط گروهی از نویسندگان مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب نگاشته شده و همراه با مقدمه ای از سوی فرهاد دفتری، توسط انتشارات همین مرکز به چاپ رسید. کتابی که خیلی از مقالاتی که در آن آمده برای اولین بار است که در مطالعات اسماعیلی مطرح می شود. دفتری در مقدمه این کتاب آن را اولین تحقیق مستقل گروهی در مورد اسماعیلیه می داند که بر اساس شیوه های علمی در ایران انجام شده است، که در این صورت اقدامی پیشگامانه در زمینه مطالعات جدید اسماعیلی می داند. نویسندگان این کتاب هرکدام به بررسی بخشی از عقاید و یا نقاط مبهم فرقه اسماعیلیه پرداخته اند. این کتاب را می توان به سه بخش تقسیم کرد که در هر کدام از آن بخش ها می توان سرنخ هایی از مباحث مربوط به فقه و شریعت یافت. بخش اولین کتاب که در مورد اعتقادات است مقالاتی در باب خدا و صفات او، نبوت، امامت، معاد و باطنی گری از دیدگاه اسماعیلیه را دارا است. در این بخش به خصوص در چهار مقاله اخیر می توان مباحث مربوط به این پژوهش را هرچند به طور غیر مستقیم یافت. در بخش دوم این کتاب مقالاتی در باب بعضی از بزرگان اسماعیلی و یا منسوب به این فرقه همچون قاضی نعمان، ابوحاتم رازی، ناصرخسرو، شهرستانی و خواجه نصیر آمده است که به بررسی مذهب، اندیشه و آثار آنها پرداخته است. در این بخش نیز در لابلای این زندگی نامه ها اشاراتی همسو وجود دارد. در بخش سوم نیز دو مقاله درمورد دروزیه و قرامطه آمده است، که در مقاله اولی به مواردی از فقه و شریعت دروزیان که منشعب از اسماعیلیه فاطمی شدند، به طور صریح اشاره شده است و در مقاله دومی نیز اشارتی به شریعت گریزی های قرمطیان شده است. این اثر نیز به دلیل آنکه سعی داشته رویکردی تقریبی مرکز مورد نظر را نسبت به ادیان و مذاهب من جمله اسماعیلیان حفظ کند، نمی تواند اثری کاملا          بیطرفانه در بررسی این فرقه از حیث فقه و شریعت باشد. البته می توان این توجیه را نیز ارائه کرد که عقاید اسماعیلیه در این کتاب بیشتر رنگ و بوی فاطمی دارد که آنها نیز مراعات ظاهر و باطن در کنار هم را معتقد بودند و به شریعت گریزی قرامطه و طیفی از نزاریان و دروزیان بسیار کم پرداخته شده است.

درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه:[3] این کتاب توسط مهدی فرمانیان نوشته شده و نشر ادیان در سال 1386 شمسی با همکاری موسسه مذاهب اسلامی آن را چاپ کرده است. این کتاب دارای چهار بخش با عناوین بحث های مقدماتی، تاریخ اسماعیلیه، دانشمندان اسماعیلی و اعتقادات اسماعیلیه است. نویسنده این کتاب به طور تفصیلی تاریخ و عقاید این فرقه را بررسی کرده و در بیان حقایق این فرقه صراحت بیشتری از دو اثر قبلی داشته است. این اثر را نیز نمی توان اثری مستقل در باب فقه و شریعت اسماعیلیان دانست و یا اثری که کاملا جنبه های این موضوع را تنقیح کرده باشد. اما در این کتاب و در پایان هر بخش به معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر پرداخته شده که آن منابع تصریحات بیشتری در رابطه با موضوع این پژوهش دارند.

اسماعیلیه از گذشته تا حال:[4] این کتاب نگاشته محمد سعید بهمن پور است و در سال 1386 زیر نظر سازمان حوزه ها و مدارس علمیه خارج از کشور و توسط انتشارات فرهنگ مکتوب به زیور طبع آراسته شده است. این کتاب دارای چهار فصل است که به ترتیب به بررسی تاریخچه، عقاید، دوران معاصر و کتابشناسی اسماعیلیان پرداخته است. از محاسن این کتاب ارتباط نویسنده با بعضی از اسماعیلیان می باشد. همچنین در این کتاب و در بخش عقاید بخش مجزایی به فقه اسماعیلیه پرداخته و در بخشی دیگر مواردی از تاویلات فقهی این فرقه را ذکر و تبیین نموده است. همچنین در فصل سوم کتاب که مربوط به دوران معاصر است، آداب مذهبی انشعابات فرقه اسماعیلیه را به طور مجزا بیان نموده است. استفاده از منابع انگلیسی نیز از دیگر امتیازات این کتاب است. اگرچه می توانست که از منابع اسماعیلی بیشتری استفاده نماید.

 

اخبار القرامطه:[5] اخبار القرامطه در مورد پیروان این فرقه در احساء، شام، عراق و یمن است. این کتاب در سال 1410 هجری در ریاض عربستان و توسط دار الکوثر به چاپ رسیده است. این اثر جمع آوری سهیل ذکار از تمامی منابعی است که درباره قرامطه نگاشته شده است. سهیل ذکار در این کتاب تمامی منابع مربوطه را به ترتیب حوادث تاریخی و از ابتدای شکل گیری قرامطه تا افول آنها ذکر کرده است. سهیل ذکار کتاب دو جلدی دیگری تحت عنوان الجامع فی اخبار القرامطه دارد. از حیث جامعیت و در کنار هم بودن تمام آنچه در بین منابع در باب قرامطه است، اثر قابل تحسینی می باشد.

الموحدون الدروز فی الاسلام:[6] این کتاب نوشته شیخ مرسل نصر رییس محکمه استینافیه دروز در لبنان است که در سال 1417 هجری در بیروت و توسط انتشارات الدار الاسلامیه به چاپ رسیده است. این کتاب در 10 فصل تنظیم شده است. مرسل نصر در کتاب خود تاییدات بزرگان اهل سنت و شیعه لبنان را در مورد مسلمان بودن فرقه خود می آورد و به تفصیل به بیان نظریات این فرقه در باب اجزا و ارکان شریعت می پردازد. او در این کتاب به دنبال اثبات این نکته است که موحدون کاملا یک فرقه اسلامی هستند که فقه مدار بوده و در خیلی از موارد مشابه فقه شیعیان و یا اهل سنت عمل می کنند و تنها در بعضی موارد فقهی با دیگر مکاتب فقهی اسلامی تفاوت داشته که آنها هم از سر نوع برداشت بوده و اختلافی اجتهادی است. مرسل نصر در صدد رفع اتهامات برآمده و تاکید می کند که آنها التزام به ترک تمامی محرمات دینی دارند. این همراهی دروزیان با دیگر شریعت باوران اسلامی جنبه مثبتی به نظر می رسد اما آنچه که مورد اهمال قرار گرفته و انتقادی به این کتاب است، نظریات شریعت گریزانه ای است که در کتبی همچون رسائل الحکمه آمده و جوابی به آنها داده نشده است و یا ترک شریعتی که اقوام مجاور دروزیان نقل کرده اند را چگونه باید توجیه نمود؟

منابع مستشرقین: فرقه اسماعیلیه مارشال گ. هاجسن:[7]  کتاب فرقه ی اسماعیلیه تاریخ سیاسی و اجتماعی و عقیدتی یکی از مهم ترین گروه این فرقه، یعنی نزاریان را طی یک صد و هفتاد سال (483 تا 654) برای ما باز گو می کند. این کتاب بنا به بیان آشکار مترجم آن، اولین کتاب مستقلی است که با پرداختی کاملا محققانه درباره ی اسماعیلیه به زبان فارسی منتشر می شود. هاجسن، با استناد به منابع معتبری چون جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی، جهان گشای جوینی، الکامل ابن اثیر، تاریخ طبرستان ابن اسفندیار، تاریخ گزیده ی حمدالله مستوفی، تاریخ مصر ابن میسر، و تاریخ دمشق ابن قلانسی و مطالعه ی متون بسیار دینی، فلسفی، کلامی، و جدلی فارسی و عربی، به نوشته خویشتن غنایی تحسین برانگیز بخشیده و برداشتی دقیق و استادانه از اندیشه های نزاریان پیش روی خواننده گذاشته است. مترجم دانشمند کتاب هم به سهم خود، مقدمه ای مفصل و سودمند درباره ی تاریخ و عقاید اسماعیلیان نگاشته که مدخلی بسیار راه گشا برای ورود به متن اصلی کتاب است.

تشیع در هند، جان نورمن هالیستر:[8] این کتاب که نتیجه حضور این مستشرق در هند می باشد، به طور تفصیلی به بیان تاریخ و اعتقادات فرق شیعه اثنی عشری و اسماعیلی می پردازد. این مستشرق مشاهدات و برداشت های خود از اعتقادات و آیین های مذهبی و شرعی انشعابات مختلف فرقه اسماعیلیه همچون بهره ها و خوجه ها و نزاریان را ذکر می کند. از دیگر محاسن این کتاب استفاده از منابع اسماعیلیان که به زبانهای انگلیسی، اردو و گجراتی نوشته شده، می باشد. این کتاب توسط آذرمیدخت مشایخ فریدنی ترجمه شده و در سال 1373 شمسی توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ شده است.

آقاخان ها، ماهر بوس:[9] این کتاب به طور تخصصی درباره زندگانی چهار امام اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی معروف به آقاخان نوشته شده است. نویسنده این کتاب ماهر بوس است و او به طور تفصیلی خلق و خو وسبک زندگی آقاخان ها بخصوص آقاخان سوم را مورد کنکاش قرار داده است. این کتاب حاوی اطلاعاتی است که از رویکرد سکولارانه و شریعت گریزانه آقاخان ها حکایت می کند. اطلاعاتی که در دیگر منابع نیز می توان تاییداتی برای آن یافت و جواب اسماعیلیان معاصر نیز ظاهرا جز سکوت چیز دیگری نبوده است. کتاب ماهر بوس توسط محمود هاتف ترجمه و در سال 1376 توسط انتشارات کتاب سرا چاپ گشته است.

معرفی و بررسی منابع

در میان فرقه ها و دولت های برآمده در تاریخ اسلام شاید بتوان گفت که اسماعیلیه از حیث منابع در وضعیت خوبی قرار دارد. اما این منابع بیشتر به تاریخ سیاسی این فرقه شیعی پرداخته اند و شمار منابع و کتب فقهی اسماعیلیان و یا منابعی که در مورد شریعت آنها سخن گفته باشد، محدود است. بهترین منبع فقهی موجود از آنها دعائم الاسلام قاضی نعمان است که تبیین آن به عهده بزرگانی همچون حمید الدین کرمانی و موید فی الدین در مجالس الحکمه بوده است. در این پایان نامه تلاش شده است که بیشتر از منابع متقدم استفاده شود. اما در مورد منابع متاخر علاوه بر ضعیف بودن بعضی از آنان، کمبود منابع در مورد اندیشه و رفتار اسماعیلیان معاصر به وضوح قابل احساس است. به نحوی که درباره اسماعیلیان نزاری ایران، سوریه، بهره، خوجه، افغانستان و دیگر کشورهای آسیای میانه و یا رفتار اسماعیلیان همراه آقاخان چهارم و اندیشه شخص آقاخان در مورد شریعت منبع قابل اعتنایی وجود ندارد. به طور مثال آن طور که گفته شده است بهره های هند اجازه دسترسی پژوهشگران به منابع موجود در کتابخانه خود را نمی دهند و یا اینکه درزویان لبنان از دادن منبعی درباره خود به شخص پژوهشگر اجتناب کردند. به همین دلیل در این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب که قوی ترین کتابخانه ادیان و مذاهب در ایران است، استفاده شده است. منابعی که توسط کسانی نگاشته شده که چندی در میان اسماعیلیان ایران، هند و دروزیان حضور داشته اند. همچنین پایان نامه هایی که توسط این افراد نگاشته شده و نیز سایت های خود اسماعیلیان مورد استفاده قرار گرفته است. در این بخش به معرفی و بررسی  مهمترین منابعی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، پرداخته می شود:

[1]. دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان روز، 1376

[2]. گروه مذاهب اسلامی، اسماعیلیه، مجموعه مقالات، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1380

[3]. فرمانیان، مهدی، اسماعیلیه، تاریخ و عقاید، قم، نشر ادیان، 1386

[4]. بهمن پور، اسماعیلیه از گذشته تا حال، تهران، انتشارات فرهنگ مکتوب، 1386

[5].  زکار، سهیل، اخبار القرامطه فی الاحساء – الشام – العراق – الیمن، ریاض، دار الکوثر، 1410ه

[6].              نصر، مرسل، الموحدون الدروز فی الاسلام، دارالاسلامیه، بیروت، 1417 ه

[7].              هاجسن، مارشال گ . س، فرقه اسماعیلیه، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1387

[8]. هالیستر، جان نورمن، تشیع در هند، ترجمه آزرمیدخت مشایخ فریدنی، مرکز نشر دانشگاهی تهران، 1373

[9].              بوس، ماهر، آقاخان ها، مترجم محمود هاتف، تهران، کتاب سرا، 1376

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122