پايان نامه فلسفه و روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود در برابر زلزله

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه فلسفه و روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود در برابر زلزله یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 198 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه فلسفه و روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي بنايي موجود در برابر زلزله بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
مرور کارهای گذشته 3
روند انجام پایان نامه 6
فصل اول « بررسی لرزه خیزی ایران »
1-1 لرزه خیزی ایران 9
1-2 گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر 11
1-2-1 زلزله 31 خرداد ماه 1369 رودبار و منجیل 11
1-2-2 گزارش تصویری از زلزله بم 16
1-2-3 اثرات زلزله اول تیر 1381 چنگوره ـ آوج بر ساختمان های بنایی و مختلط 23
1-2-3-1 خسارت وارد به ساختمان ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوج 23
1-2-3-2- گونه های ساختمانی منطقه آوج 24
1-2-3-3 ساختمان های بنایی آوج با سقف طاق ضربی 24
1-2-3-4 ساختمان های مختلط منطقه آوج 24
1-2-3-5 بررسی آسیب های وارده به ساختمان های منطقه آوج 25
1-2-3-6 بررسی علل خرابی ساختمان های مختلط و بنایی منطقه آوج 25
1-2-4 رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند) 26
1-3 گستردگی ساختمان های بنایی 27
فصل دوم « فلسفه بهسازي و تقويت ساختمان‌ها »
2-1 فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانها 30
فصل سوم « تئوری حاکم بر رفتار ساختمان¬های بنایی »
3-1 خواص سازه‌ای و دینامیکی ساختمان¬های بنایی 36
3-2 توزیع نیروی زلزله در ساختمان¬های بنایی 36
3-3 حالت¬های شکست 37
3-3-1 شکست دیوارهای برشی 37
3-3-2 شکست دیوارهای عرضی 39
3-4 روش‌های ارزیابی کمی آسیب‌پذیری ساختمان‌های بنایی غیر مسلح 39
3-4-1 روش ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه¬ای ساختمان¬های موجود 40
3-4-2 روش ارزیابی فصل هفتم دستورالعمل FEMA273 , FEMA356 41
3-4-3 روش¬های ارزیابی لانگ – باخمن 42
3-5 استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان¬های مصالح بنایی 45
3-6 دلیل بنیادی ناپایداری لرزه¬ای ساختمان¬های آجری غیر مسلح در برابر زلزله 46
3-7 ماهیت نیروهای زلزله 47
3-8 عملکرد ساختمان¬های آجری غیر مسلح در مقابل زلزله 47
3-9 مقاومت جانبی دیوار برشی غیر مسلح 49
3-10 تقویت لرزه¬ای ساختمان¬های بنایی 51
3-10-1 روش تسلیح دیوارهای آجری 52
3-10-2 روش کلاف بندی دیوار آجری 53
3-11 خواص سازه¬ای و دینامیکی قاب¬های مرکب 54
3-11-1 مقدمه 54
3-11-2 اندر کنش قاب و میانقاب 54
3-11-3 تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی 55
3-11-4 حالت¬های شکست 57
3-12 مقاومت دیوار کلاف بندی شده (قاب¬مرکب) 58
3-12-1 مقاومت ترک قطری 58
3-12-2 مقاومت شکست کنج 59
3-12-3 مقاومت نهایی 60
3-13 تاثیر بازشوها بر قاب¬های مرکب 61
3-13-1 نتیجه¬گیری در مورد بازشوها 61
3-13-2 محاسبه مقاومت و سختی میانقاب¬های بازشودار 62
3-14 ضریب رفتار قاب¬های مرکب 63
فصل چهارم « بررسی ضوابط و استانداردهاي فني »
4-1 مقدمه 65
4-2 معرفی آیین¬نامه¬ها 65
4-2-1 آیین¬نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا 65
4-2-2 دستورالعمل ATC-20 (Applied Technology Council) 71
4-2-2-1 ارزیابی ساختمان¬ها بعد از زلزله 72
4-2-2-2 روش¬های ارزیابی ساختمان¬ها 73
4-2-3 مجموعه FEMA (306-307-308) 79
4-2-3-1 ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308) 79
4-2-3-2 ترمیم المان¬های آسیب دیده از زلزله طبق دستورالعمل FEMA (306-307-308) 82
4-2-3-4 روش¬های ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308 82
4-3 جمع بندی 83
4-4 دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی) 84
4-4-1 بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزه¬ای ساختمان¬های موجود 85
4-4-2 بخش ساختمان¬های مصالح بنایی دستورالعمل 89
4-4-3 انواع ساختمان¬های مصالح بنایی مشمول دستورالعمل بهسازی لرزه¬ای ساختمان¬های موجود 90
4-4-4 محدوده کاربرد 90
4-4-5 مراحل روش ساده بهسازی 91
4-5 ساختمان¬های مصالح بنایی سنتی 91
4-5-1 نواقص مربوط به مصالح ساختمان 91
4-5-2 نواقص مربوط به سیستم سازه¬ای 93
4-5-3 نواقص مربوط به دیوارهای باربر 95
4-5-4 نواقص مربوط به دال¬ها 97
4-5-5 نواقص مربوط به اتصالات اعضا 97
4-5-6 نواقص مربوط به اجزای غیر سازه¬ای 98
4-5-7 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی 99
4-6 پیش¬نویس دستورالعمل بهسازی لرزه¬ای ساختمان¬های بنایی (شرکت خدمات مدیریت ایرانیان) 100
4-6-1 مراحل ارزیابی آسیب¬پذیری 100
4-6-2 راهکارهای بهسازی 101
4-6-2-1 بهسازی کلی 102
4-6-2-2 بهسازی موضعی 102
4-7 دستورالعمل‌تحلیل آسیب‌پذیری و بهسازی‌لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی) 103
4-7-1 فرآیند تحلیل ارزیابی آسیب¬پذیری 104
4-7-2 تحلیل آسیب¬پذیری ساختمان 105
4-7-2-1 ارزیابی اولیه آسیب¬پذیری 105
4-7-2-2 ارزیابی تفضیلی آسیب¬پذیری 106
4-7-3 بهسازی ساختمان 107
4-7-4 جزئیات اجرایی طرح 108
4-7-5 بررسی اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزه¬ای ساختمان 108
4-8 آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (آیین¬نامه 2800) 110
فصل پنجم «روش‌های تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان‌ها»
5-1 تقویت سقف¬ها و بام¬ها 114
5-1-1 تعبیه دال جدید 114
5-1-2 تقویت سقف چوبی 114
5-1-3-سقف¬های طاق ضربی 118
5-1-4- طاق¬های قوسی 120
5-2- تقویت دیوارها 121
5-2-1- ترک خوردگی جزئی دیوارها 121
5-2-1-1-آماده سازی 122
5-2-1-2-ساخت 122
5-2-1-3-تجهیزات 123
5-2-1-4- روش تزریق صمغ¬های چسبناک 124
5-2-2- ترک خوردگی شدید در دیوارها 125
5-4-3- ترک در تکیه¬گاه قوس 127
5-2-4- برآمدگی موضعی 129
5-2-5- پوششهای بتن آرمه 130
5-2-5-1- پوشش یکطرفه 132
5-2-6- تقویت با استفاده از پشت بند 135
5-2-7- تقویت با استفاده از پیش تنیدگی 138
5-3 آسیب های وارد به اتصالات 139
5-3-1 فروریختگی گوشه 139
5-3-2 انفصال و جدایی دیوارهای متصل به یکدیگر 140
5-2-3-1- وصله کردن سنگها ( داخل و خارج) 142
5-2-3-2- قالب بندی و بتن ریزی ستون 142
5-2-3-3- نصب میلگرد کلاف 142
5-2-3-4- نصب صفحات فولادی 142
5-4- تقویت فونداسیون 145
5-4-1- تزریق بتون در زیر پی های درحال نشست 147
5-4-1-1- روش کار 148
5-4-2- تقویت پی های نواری 149
5-4-2-1- مهار کردن نشست پی نواری در شرایط محدود 152
5-4-3- نشست پی در اثر بوجود آمدن چاهک 152
5-4-3-1- شمع زنی 150
5-4-3-2- شمع بندی و پل کشی زیر دیوار 153
5-4-3-3- تنگ بستن 154
5-4-3-4- تخلیه پی نشست کرده 155
5-4-3-5- پرسازی حفره با چاهک 155
5-4-3-6- ساختن پی بتنی 155
5-4-3-7- بنایی رجهای فروریخته 156
5-5- زهکشی در اطراف ساختمان 157
فصل ششم « ساختمان های روستایی مقاوم در برابر زلزله »
6-1 ساختمانهای خشتی و گلی 159
6-1-2- کیفیت خشت 160
6-1-3- پی ها 161
6-1-4- آجر کاری در پای دیوارها 161
6-1-5- ساختن دیوارها 162
6-1-5-1- ابعاد دیوارها 162
6-1-6- بازشوها در دیوارها 163
6-1-7- تیرهای چوبی کلاف 164
6-1-8- پشت بندها 165
6-1-9- سقف 166
6-2 ساختمانهای قاب چوبی 170
6-2-1- قاب بندی دیوارهای ستون چه‌ای 171
6-2- 2 مهاربندی قائم در دیوارها 172
6-2-3- مهاربندی افقی در گوشه‌ها 173
6-2-4- اندازه الوارها 173
6-2-5- اتصالات 174
6-2-6- پوشش دیوار 177
6-2-7- حفاظت چوب 177
6-3 نتایج و پیشنهادات 178
منابع 180

منابع

[1] مقدم، ح .(1373). طرح لرزه‌ای ساختمان‌های آجری. اصفهان: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.

[2] Pieper, K .(1971). shear testes on walls, proc of  2TH Intn. Brick Masonry Conf. Stoke-on-trent, UK, pp, 140-3.

[3] priestley, M. J. N .(1980). Masonry, in E. Rosenblueth (ed), design of earthquake resistant structure, pentech press.

[4] Federal Emergency Management Agency .(1999). Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Building – Basic Procedures Manual, FEMA 306.

[5] Federal Emergency Management Agency .(1999). Evaluation of Earthquake Damaged Concrete and Masonry Wall Building – Technical Resources, FEMA 307.

[6] Federal Emergency Management Agency .(1999). Repair of Earth quake, Damaged Concrete and Masonry Wall Building, FEMA 308.

[7] پژوهشگاه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، دستورالعمل بهسازی لرزه­ای ساختمان­های موجود، دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان و برنامه ریزی کشور، 1381.

[8] BSSC, NEHRP Guideline of the seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA273, (1996).

[9] BSSC, Pre standard and Commentary for the seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA356, (2000).

[10] شریف، ح.، پیری‌زاده، م .(1386). مقایسه روش­های ارزیابی کمی آسیب­پذیری ساختمان­های بنایی غیر مسلح – پنجمین کنفرانس بین­المللی زلزله­شناسی.

[11] تسنیمی، ع .(1380). بررسی تجربی روش‌های مقاوم‌سازی ساختمان‌های آجری نیم اسکلت در برابر زلزله، گزارش مرحله اول، کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، کمیته فرعی – تخصصی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش لایه­های زمین.

[12] معين‌فر، ا.، نادرزاده، 1 (1370). گزارش فنی –مقدماتی فوری زلزله 31 خرداد ماه 1369 منجیل (منطقه گیلان و زنجان). مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

[13] واثقی، ا.، جبارزاده، ج.، شریف، و .(1382). گزارش تصویری از زلزله بم – 1/11/82

[14] رزاقی­آذر، ن .(1381). اثرات زلزله اول تیر ماه 1381، چنگوره – آوج بر ساختمان­های بنایی و مختلط، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

[15] پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله – رفتار و عملکرد ساختمان­ها در برابر زلزل داهوییه (زرند) – گزارش مقدماتی گروه شناسایی زلزله – 4 اسفند 1383.

[16] مرکز آمار ایران، اطلاعات پروانه­های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری­های کشور در سال 1372، مرکز آمار ایران 1373.

[17] مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از فعالیتهای بخش خصوصی – سال 1372، مرکز آمار ایران، اسفند 1373.

[18] Kingsley, G.R. .(1987). Noland, J.L; Nondestructive Evaluation of Masonry Structures Using Sonic and Ultrasonic plus Velocity Techniques, Proceeding of Forth North American Masonry Conference.

[19] توده فدوی، م .(1386). مقاوم ساختمان‌های موجود با مصالح بنائی در برابر زلزله. تهران: دانشگاه علم و صنعت.

[20] Sansalone, M.; Carino, N. .(1988). Impact-Echo Method Detecting Honeycombing, The Depth of Surface Opening Cracks. Concrete International. American Concrete Institue.p.38.

[21] Sorties, A .(2005). Dynamic Identification of a Masonry Building Using Forced Vibration Test, Journal of Engineering Structures, Vo 127,pp. 155-165.

[22] Turnsek, V .(1980). Sheppard, P.; The shear and Flexural Resistance of Masonry Walls, Proceeding of International Research Conference on Earthquake Engineering, Yugoslavia.

چكيده

تقویت ساختمان موجود، یا ساختمانی که بر اثر زلزله آسیب دیده است معمولا از نظر فنی بسیار پیچیده تر از طرح و اجرای ساختمانی جدید است. نامشخص بودن اجزای سازه ای، و نوع مقاومت مصالح مصرف شده از یکسو و عدم تطابق ساختمان های موجود یا مدل های کلاسیک سازه ای نظیر قاب­های گیردار، قاب­های بادبندی شده و غیره از سوی دیگر، تخمین لرزه ای ساختمان را بسیار دشوار می­کند. علاوه بر این درجه یکپارچگی سقف ها و نیز نحوه اتصال اجزای سازه­ای به یکدیگر نامشخص است. از طرف دیگر تنوع شکل و جزئیات اجرائی در ساختمان­های موجود و تفاوت درجه اهمیتشان موجب می­شود تا روش­ها و سقف قابل قبول برای هزینه­های تقویت ساختمان­ها یکسان نباشد، انتخاب روش مناسب برای تقویت یا تقویت یا تعمیر هر ساختمان معین تا حدود زیادی به شرایط آن ساختمان و سلیقه و درجه تسلط و آشنایی مهندس طراح با رفتارهای لرزه­ای سازه­ها بستگی دارد. در اینجا ضمن بررسی رفتار ساختمان­های بنایی در مقابل زلزله و روش­های تعمیر، بازسازی و تقویت اینگونه ساختمان­ها، مبانی محاسباتی در ارزیابی و تقویت ساختمان­ها مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه‌ها : زلزله، ساختمان­های بنایی، ساختمان­های موجود، مقاوم سازی،تقویت

 مقدمه

از آنجا که کشور ایران به عنوان یکی از مناطق زلزله خیز جهان در مسیر کمر بند زلزله آلپ هیمالیا قرار دارد و وجود گسل های فراوان و رخداد زلزله های شدید در گذشته های دور و دهه های اخیر در راستای گسل های شناخته شده و همچنین نقشه پهنه بندی موجود خطر زلزله نشانگر این واقعیت است که اکثر مناطق کشور در معرض وقوع زلزله های شدید یا نسبتاً شدید قرار دارند. از طرفی با توجه به وضعیت آسیب پذیری بسیار نگران کننده شهرها و روستاهای کشور که حاصل قرن ها غفلت در تاریخ ایران بوده است، تا قبل از زلزله منجیل ـ رودبار (در سال 1369) اقدامات و فعالیتهای موثر علمی ـ فنی در زمینه کاهش خطرات ناشی از زلزله بسیار اندک بوده و آن هم به صورت پراکنده انجام پذیرفته است. پس از این زلزله و بدنبال انجام کارهای گوناگون در زمینه مهندسی زلزله موقعیت کشور از این نظر بهبود یافت بطوری که تهیه و تدوین مقررات، بازبینی آیین نامه های زلزله، تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمن سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها بخشی از دست آوردهای حاصل از خود آگاهی جامعه فنی و مدیران کشور پس از زلزله مهم سال 1369 در رودبار و منجیل می باشد.

در کنار این پیشرفت ها، کمبودهای شدید و نگران کننده‌ای وجود دارد. که حاصل ساخت و سازهای غیر فنی و ناامن بوده، بطوری که شهرها و روستاهای کشور با ساختمان های نامقاوم در برابر زلزله، پرهزینه، کم دوام، پرمصرف از نظر انرژی وگران قیمت از نظر نگهداری شکل گرفته است.

در حال حاضر ساختمان های ساخته شده با مصالح بنایی( بخصوص ساختمان های آجری)، درصد بالایی از ساختمان های موجود یا در حال احداث در کشور ما را تشکیل می دهند مهمترین عامل مقبولیت ساختمان های بنایی در ایران، بویژه در شهرستان ها در دسترس بودن مصالح، ساده بودن تکنولوژی تولید آجر و بلوک های بنایی ، آشنایی سازندگان با نحوه ساخت و ساز با مصالح بنایی و سرانجام ارزان تر بودن قیمت تمام شده این قبیل ساختمان ها نسبت به ساختمان های با اسکلت فولادی و بتن مسلح می باشد. باتوجه به اینکه در ساخت بیشتر ساختمان های بنایی ضوابط و معیارهای مهندسی مربوط به مقاومت سازه در برابر زلزله مورد توجه قرار نمی گیرد. و معمولاً توسط سازندگان محلی و بدون توجه به اثر تخریبی زلزله، طراحی و اجرا می شوند. رویداد هر زمین لرزه در هر نقطه از کشور فاجعه آمیز بوده و پیامدهای بسیار نگران کننده ای در برخواهد داشت. برای داشتن ساختمان هایی مقاوم در برابر زلزله با سطح ایمنی مطلوب دو مسأله اساسی را باید بطور منطقی پاسخ داد.

1) ساختمان هایی که از این به بعد ساخته می شوند چگونه طراحی، محاسبه و اجرا شوند تا دارای مقاومت کافی در برابر زلزله باشند.

2) ساختمان های متعدد موجود که در برابر زلزله آسیب پذیرند چگونه بررسی و مقاوم سازی شوند.

در این پروژه سعی شده است پاسخی بر پایه تجربیات و پژوهشهای انجام گرفته در کشور ارائه شود و روشهای اجرایی و مراجع آیین نامه‌ای جمع آوری شود ودر پایان روشی مطمئن برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی ارائه گردد.

 مرور کارهای گذشته

نصب دستگاههای لرزه نگار در نقاط مختلف جهان از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و طی مدت کوتاهی به سرعت بر تعداد آنها افزوده شد. به کمک آنها مجموعه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می آید. از میان همه این اطلاعات شاید یک مطلب بیش از همه شایان توجه باشد و آن اینکه زلزله ها به هر سبب که ایجاد شده باشندـ تکرار پذیرند و تنها راه مقابله با زلزله، طراحی و اجرای ساختمان ها به گونه‌ای است که تاب ایستادگی در مقابل زلزله های مخرب را داشته باشد.

زلزله های مرگبار زیادی در تاریخ ایران اتفاق افتاده است اما مهمترین آنها که به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جامعه مهندسی به شمار می رود، زلزله سال 1369 رودبار و منجیل می باشد که تلفات بسیار زیادی را به همراه داشته است ، بررسی عملکرد سازه های مختلف در این زلزله گواه آن است که اگر ساختمان های آجری را در یک کفه دیگر بگذاریم، آمار تلفات جانی و تخریب کامل بنا، تماماً به گروه اول اختصاص داشته و گروه دوم به طور نسبی آمار بسیار پایینی دارند.[1] همین امر جامعه مهندسی را بر آن داشت که در کنار تدوین آیین نامه برای ساختمان های مهندسی، به بررسی رفتار ساختمان های بنایی نیز پرداخته ودر صدد تدوین دستورالعمل جامع برای طرح و اجرای این نوع سازه ها برآیند. ماحصل این تلاش ها تدوین فصل سوم آیین نامه 2800 به عنوان تنها مرجع معتبر داخلی در زمینه طرح و اجرای این نوع ساختمان ها می باشد.

به دلیل برجای ماندن تعداد زیادی از ساختمان های بنایی که در آن ها اصول آیین نامه 2800 رعایت نشده است و رفتار نامطلوب این ساختمان ها در زلزله های گذشته ، ضرورت امر مقاوم سازی آنها، محققان را بر آن داشته تا در صدد تدوین آیین نامه هایی برای بهسازی این ساختمان ها برآیند. در ادامه برخی از این آیین نامه ها را که در متن پایان نامه به تفضیل در مورد آنها بحث شده را مرور می نماییم.

آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا[2] یک روش ارزیابی سریع چشمی را ارائه می دهد این روش برای ساختمان های موجودی می باشد که هنوز در معرض زلزله قرار نگرفته اند و روشهای موجود در این آیین نامه ماحصل تجارب و بررسی خرابی زلزله های گذشته در سطح ایالت متحده می باشد. نتیجه این بررسی ها میزان آسیب پذیری ساختمان را در یک زلزله احتمالی نشان می دهد.

دستور العمل (Applied Technology Council)ATC-20 [3] برای کمک به تعیین میزان امنیت در ساختمان هایی می باشد که در معرض زلزله قرار گرفته اند. نیروهای متخصص، کار خود را با نیروهای امدادی آغاز می کنند.و وضعیت ایمنی هر ساختمان را با نصب علایم، مشخص می نمایند. بطور خلاصه آیین نامه ATC-20 را می توان راهنمایی ارزیابی سریع سطح ایمنی ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست

مجموعه FEMA (306-307-308) [4]،[5]،[6]، را می توان راهنمای ترمیم ساختمان های آسیب دیده از زلزله دانست. این آیین نامه ها را سازمان مدیریت بحران فدرال (FEMA) در پروژه ای به نام پروژه ATC-43 با هدف ارزیابی و تعمیر خرابی های ساختمان های بتنی و با مصالح بنایی در سال 1996 شروع کرد. نتایج این پروژه در قالب 3 گزارش ارائه شده است. که این گزارش ها مجموعه FEMA 306-307-308 را تشکیل می دهند.FEMA 306[4] و FEMA 307[5] برای ارزیابی ساختمان ها و FEMA 308[6] به عنوان راهنمای بهسازی می باشد. برخی روشهای ترمیمی این آیین نامه در پایان نامه آورده شده است.

دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان های موجود که اولین ویرایش آن را دفتر تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خرداد ماه 1381 کشور با همکاری پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله منتشر کرد. این دستورالعمل در حقیقت اوین و تنها آیین نامه ملی موجود در زمینه ارزیابی آسیب پذیری وبهسازی لرزه‌ای ساختمان ها می باشد. البته بخش های عمده این آیین‌نامه ترجه پیش‌نویس آیین‌نامه FEMA 356 تحت‌عنوان “Pre standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings” می باشد که با توجه به شرایط و آیین نامه های داخلی تا حد امکان بومی شده است.بدیهی است که در صورت انجام ارزیابی آسیب پذیری تفصیلی و ارائه طرح بهسازی برای یک ساختمان، استفاده از این دستورالعمل به عنوان تنها دستور العمل داخلی توصیه می شود. بخش مربوط به ساختمان های بنایی در این دستورالعمل بر خلاف سایر بخش ها ( که به صورت طراحی بر اساس عملکرد می باشند) به بررسی نواقص ساختمان های بنایی اکتفا کرده است و روش ساده بهسازی را پیشنهاد نموده است.

دستور العمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه‌ای ساختمان های بنایی غیر مسلح موجود (وزارت مسکن و شهرسازی)[2] که با هدف بالا بردن توان و حفظ ایستائی و کاهش تلفات جانی ناشی از اثرات مخرب زلزله بر ساختمان بنایی غیر مسلح موجود از طریق بهبود عملکرد تدوین شده است. این دستورالعمل دارای روش هایی برای ارزیابی و راهکارهایی برای بهسازی لرزه‌ای با جزییات اجرایی می باشد.

در کنار آیین نامه هایی که در بالا مطرح شد، تحقیقات دیگری نیز صورت گرفته است که به صورت مقالات و گزارش هایی از زلزله های گذشته منتشر شده است، می باشند. این مقالات همگی سعی بر آن دارند که روشهایی برای ارزیابی و تحلیل این نوع ساختمان ها ارائه دهند. از روشهای مهم ارزیابی ساختمان های بنایی می­توان به روش هایی از قبیل روش ارزیابی دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان­های موجود[7]، روش ارزیابی فصل هفتم دستور العمل FEMA 273 ، FEMA 356 [8]، [9]، و روش ارزیابی لانگ ـ باخمن [10] اشاره کرد.

 روند انجام پایان نامه

با توجه به اینکه طیف گسترده ای از ساختمان های موجود در کشور از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از طرف دیگر کشور ایران از لرزه خیزی بالایی برخوردار است، همین مساله باعث شده است که معایب ساختمان های بنایی به محاسن آن چیرگی یافته است ، تجربه زلزلهای مختلف بیش ترین آمار تلفات را در میان این نوع ساختمانها نشان می دهد.

در فصل اول این پایان نامه ابتدا آماری از وضعیت ساختمان های کشور ارائه شده است که در آن درصد ساختمان های بنایی و اسکلت بتنی در برهه ای از زمان ارائه شده است. این آمار حجم بالای این نوع ساختمانها را در کشور نشان می دهد، در ادامه گزارش هایی از برخی از زلزله های گذشته مانند زلزله مهم رودبار و منجیل، بم ، چنگوره ـ آوج و داهوییه و نواقص و آسیب های وارده به ساختمان های آنها بررسی شده است. پس از آن وضعیت لرزه خیزی ایران بررسی شده است، این بررسی نشان دهنده خطر لرزه خیزی بالای اکثر مناطق کشور می باشد. فصل اول با مطلبی در مورد ضرورت مقاوم سازی ساختمان های بنایی به پایان رسیده است.

در فصل دوم به بررسی چرایی و فلسفه بهسازی و تقویت ساختمانهای بنایی پرداختیم و با ارائه آمارهای منتشر شده اثبات می نماییم که از نظر اقتصادی تخریب بنای قدیمی و ساخت بنای جدید بسیار پر هزینه است و عملا در جوامع غیر شهری که سهم عمده در داشتن ساختمانهای بنایی دارند، ممکن نیست.

در فصل سوم خواص لرزه‌ای ساختمان های بنایی، عناصر لرزه بر در این ساختمانها، انواع حالت های شکست این عناصر ارائه شده است. در ادامه هم روشهای ارزیابی کمی ساختمانهای بنایی آمده است و در نگاهی متفاوت نسبت به ساختمانهای بنایی دلایل اصلی ناپایداری این ساختمانها و اثر مخرب زلزله بر آن ها آمده است، تئوریها و نتایج تحقیقات قاب های مرکب که در فصل آخر به عنوان روشی مناسب برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی استفاده شده است را در فصل دوم می توانیم ببینیم.

در فصل چهارم به بررسی آیین نامه ها و ضوابط فنی پرداخته شده است. این فصل شامل خلاصه‌ای از دستورالعمل های خارجی و داخلی بصورت کلی و بررسی مفصل بخش هایی از آنها که به مبحث این تحقیق مربوط است می باشد. این فصل مجموعه‌ای نسبتاً کامل از دستورالعمل های مقاوم سازی می باشد که در مورد ساختمان های با مصالح بنایی بسیار مفصل و کامل به دسته بندی مطالب ارائه شده در آنها پرداخته و مجموعه‌ای از مهمترین مطالب آنها گرد آوری شده است.

در فصل پنجم به ارائه روشهای تعمیر، بازسازی و تقویت ساختمان­های بنایی پرداختیم و با جمع آوری روش­های سنتی و مدرن سعی برآن بوده است که بهترین روش­ها مطرح شوند.

فصل ششم به روش­های مربوط به مقاوم سازی ساختمان­های روستایی اختصاص دارد و به صورت جز به جز به ارائه روش­های مبتی بر آیین نامه برای هر قسمت از ساختمان­های خشتی و گلی می پردازد.

در ادامه با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی و ذکر منابع و مراجع کار به اتمام رسیده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مشکلات اجرائي پروژه هاي مقاومسازي ساختمانهاي آموزشي وارائه راهکار
 • پايان نامه بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با استفاده از بتن مغناطيسي
 • پايان نامه تحليل خطر زلزله و تهيه طيف خطر يکسان براي مناطق مختلف شهر گلپايگان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122