پايان نامه فهرست موضوعي اشخاص در شاهنامة فردوسي از هفت خان اسفنديار تا پايان پادشاهي قباد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه فهرست موضوعي اشخاص در شاهنامة فردوسي از هفت خان اسفنديار تا پايان پادشاهي قباد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 179 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه فهرست موضوعي اشخاص در شاهنامة فردوسي از هفت خان اسفنديار تا پايان پادشاهي قبادبر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
بخش اول :اسامی خاص
الف)
آرزو6
آزاده6
اَرجاسپ7
اَردشیر7
اَردشیرموبد 15
اَردشیرنیکوکار15
اَردوان 15
اَرسطالیس17
اِسفندیار17
اِسکندر28
اَشک41
اَلان شاه41
اَلوای41
اَندریمان 41
اندیان42
اورمزد 1 42
اورمزد 242
اورمزد بزرگ43
ب)
بابک43
برانوش 144
برانوش 244
براهام جهود44
برزمهر45
برزین 45
بِلاش پیروز46
بُناک46
بَنداه46
بندوی46
به آفرید 47
بهرام اورمزد47
بهرام بهرام48
بهرام بهرامیان48
بهرام شاپور48
بهرام گور49
بهرام هور67
بهزاد67
بهمن 167
بهمن 270
بیژن70
بیطقون70
بیورد71
پ)
پارس71
پارس مرزبان71
پِروش71
پشوتن71
پیروز 73
پیروز بهرامیان73
پیروز یزدگرد74
ج)
جاماسپ 175
جاماسپ 275
جانوشیار76
جوانوی76
خ)
خرّاد176
خرّاد 2 77
خرّاد 377
خُزاعه77
خزوران77
خسرو 1 77
خسرو 277
خضر78
خوشنواز78
د)
دادبرزین79
دارا79
داراب81
دل افروز83
ر)
رستم83
رشنواد89
رودابه89
روزبه90
روشنک 90
ز)
زال 91
زرمهر 92
زواره 93
س)
ساسان 1 94
ساسان 294
ساسان چهارم94
ساسان ساسان95
سپینود95
سُورُک 95
سوسنک 96
سوفرای 96
ش)
شاپور 97
شاپور اردشیر97
شاپور ذوالاکتاف99
شاپور رازی104
شاپور شاپور104
شاهوی104
شعیب105
شَغاد 105
شنبلید 106
شنگان 106
شَنگل106
شهر 109
شهرگیر 1 109
شهرگیر 2109
شهروی109
شیرخون110
ط)
طایر110
طرخان110
طینوش 1 110
طینوش 2111
ف)
فرآیین111
فرامرز111
فرانک113
فرشید وردکدیور113
فغانیش113
فغستان113
فور114
فیلقوس114
ق)
قارن114
قارن برزمهر115
قباد115
قیدافه118
قیدروش 119
قیران 119
قیطون120
ک)
کتایون120
کرزسپ120
کنارنگ121
کُهرم121
کَید هندی 121
گ)
گرگسار122
گستهم 124
گُشتاسپ124
گُشسپ126
گلنار126
گودرز 127
گوش بستر 127
گیروی 127
ل)
لُنبک آبکش 127
مالکه128
مانی صورتگر128
ماه آفرید 129
ماهیار 1 129
ماهیار 2 129
ماهیار 3129
مزدک130
مشکناز131
مشکنک131
مَنذر132
مهرآذر134
مهران134
مهربرزین خرّاد134
مهربنداد135
مهرپیروز بنداد135
مهرک نوشزاد135
مهرنوش135 میلاد135
ن)
ناردانک136
ناهید136
نِرسی 1 136
نِرسی 2137
نِرسی 3137
نِرسی آزادچهر137
نصرقتیب138 نُعمان138
نوش آذر139
نوشه139
نوشین روان139
ه)
هرمز140
هرمزد140
هرمز یزدگرد 140
هَفتواد141
همای 1 141
همای 2142
همای چهرآزاد142
هوشیار143
ی)
یازاردشیر144
یانُس144
یزدگردبزه گر144
یزدگردبهرام145
بخش دوّم:عناوین عام
ب)
باغبان148
پ)
پزشک1148
پزشک2148
د)
دبیر149
دختر اردوان149
دخترمهرنوش زاد149
دخترهفتواد150
دهقان150
دهقان چاچ150
دیده بان150
ر)
راهب151
ز)
زن پالیزبان 151
زن گازُر151
س)
ساقی152
سکُوبا152
ف)
فرستاده 1152
فرستاده 2152
فرستاده 3152
فرستاده 4152
فغفور 1153
فغفور 2153
فیلسوف هندی 153
ق)
قیصر 1154
قیصر 2154
ک)
کنیزک 1154
کنیزک 2155
گ)
گازر 155
ل)
لوریان155
م)
موبد 1 156
موبد 2157

فهرست منابع158

فهرست منابع        

خالقی مطلق، جلال، 1386، شاهنامۀ فردوسی،جلد 5،6،7، چاپ اوّل، انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، تهران

2  . رستگار فسائی، منصور، 1369، فرهنگ نام های شاهنامه،چاپ اوّل،نشر مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران

کزازی، میر جلال الدین، 1389، نامۀ باستان (ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی)، جلد1، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران

سیفی کار جیحونی، مصطفی، 1380، حماسه آفرینان شاهنامه، چاپ اوّل،گروه انتشارات شاهنامه پژوهی، اصفهان

چکیده

شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی از داستان های بسیاری تشکیل یافته است . در عین حال هر یک از داستان‏های این اثر حماسی عظیم دارای شخصیّت های فراوانی است که مطالعۀ تک تک حوادث زندگی این شخصیت‏ها به صرف زمان بسیاری نیازمند است و این احتمال وجود دارد که همین حجم انبوه در عدم رغبت به خوانش این متن ارزشمند مؤثر افتد .پژوهش حاضر جهت تسهیل در امر دستیابی به اطلاعات موجود در شاهنامه با صرف زمان کمتر، به بررسی اقدامات، رفتار ها و حوادث زندگی پادشاهان، پهلوانان و سایر اشخاص در شاهنامۀ  فردوسی پرداخته و با عنوان بندی، فهرست کردن و ارائۀ آن‏ها با ترتیبی منطقی، این امکان را برای خواننده فراهم آورده است که با یک بار نگاه کردن به فهرست اقدامات و حوادث مهمّ زندگی آنان، آشنایی کلی با چگونگی حضور شخصیت‏ها در شاهنامه پیدا کند وبدون اتلاف وقت و سردرگمی ، به سراغ حادثۀ خاصی برود که خواهان مطالعه وکسب آگاهی بیشتر دربارۀ آن است.

کلید واژه: فردوسی، شاهنامه، شخصیت‏های شاهنامه

مقدمه

شاهنامۀ فردوسی بزرگترین منظومۀ حماسی زبان فارسی و آیینۀ تمام نمای فرهنگ، اعتقادات و آداب و رسوم ایرانیان است. این شاهکار بزرگ ادبی، دارای شهرتی جهانی بوده و به مثابۀ شناسنامه و سند هویّت ملّت ماست. شاهنامه سرگذشت قوم ایرانی را از آغاز آفرینش جهان و نخستین فرمانروایان ایران تا زمان شکست آخرین امپراتور ساسانی از سپاه اسلام، دربر می‏گیرد، بنابراین از داستان­های بسیاری تشکیل یافته و محدودۀ زمانی آن نیز طولانی است. اشخاص متعددی در داستان­های آن نقش­آفرینی کرده­ و با اقدامات خود در روند داستان­ها تأثیرگذار و از آن‏ها تأثیرپذیر بوده­اند. آشنایی با این اشخاص گرچه ممکن است مطلوب و دلخواه باشد؛ امّا مطالعۀ حوادث زندگانی و اقدامات فرد فرد آن‏ها با توّجه به حجم شاهنامه مستلزم صرف زمان بسیاری است و نیز هیچ منبع مدوّن و طبقه بندی شده‏ای وجود ندارد تا هر پژوهشگری بتواند بدون جست وجوی بخش اعظمی از شاهنامه و مطالعه تک تک ابیات آن، به آسانی به اطلاعاتی که نیاز دارد دسترسی پیدا کند.

پژوهش حاضر به منظور تسهیل در امر دستیابی به اشخاص داستان­ها و حوادث زندگی آن­ها کوشیده است فهرستی موضوعی از اشخاص شاهنامه به دست دهد تا ابتدا مانند هر فهرست دیگری با ترتیب الفبایی بتوان به سهولت و  بدون اتلاف وقت و سردرگمی شخصیّت مورد نظر را از میان اشخاص بسیاری که نامشان در شاهنامه آمده است، یافت؛ و سپس با مراجعه به نام آن شخص به تمامی حوادث زندگی و اقدامات او پی برد و بر مطالب داستان­ها احاطۀ کافی پیدا کرد. همچنین در ارائه مطالب سعی شده است تا جایی که ممکن است بین ماجراهای مربوط به هر شخص پیوند و نظم منطقی رعایت شود تا موضوعات گسیخته و در حکم یادداشت‏های پراکنده نباشد. هدف ما این بوده‏است که خوانندگانی که قصد مطالعه و آشنایی با هر یک از اشخاص شاهنامۀ فردوسی را دارند و بنا به هر علّتی امکان بررسی تمامی ابیات، برای آن­ها فراهم نیست با صرف مدّت زمان کمتری از رفتارها واقدامات شخص مورد نظر خود آگاهی پیدا کنند.

مبنای این پژوهش شاهنامۀ تصحیح آقای «جلال خالقی مطلق» می باشد. به منظور انجام یافتن این پژوهش، ابتدا تمامی ابیات به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پس از استخراج عناوین اشخاص و معرفی کوتاه آن‏ها، حوادث زندگی و اقدامات آنان بررسی و به صورت فهرست موضوعی طبقه­بندی شده‏است. این پژوهش به بررسی حدود دوازده هزار و چهار صد بیت از اثر بی بدیل حکیم ابوالقاسم فردوسی پرداخته و با توجّه به حجم این اثر و حضور پادشاهان و اشخاص متعدد در آن تقریباً به پادشاهی بیست وهفت پادشاه وصد وهفتاد وشش شخصیّت دیگر انجامیده است. محدودۀ آن از زمان پادشاهی گشتاسپ و قسمت هفت خان اسفندیار شروع و به پایان پادشاهی قباد منتهی شده است.

همچنان که اشاره شد تکیه این تحقیق، عمدتاً بر اقدامات و کارکردهای شخصیت‏هاست. اقداماتی مانند جنگ، پیروزی، شکست و موارد بسیار دیگر که ساختار زندگانی شخصیّت­های مطرح و گمنام شاهنامه را نمایان می‏سازد؛ اما در عین حال این اعمال و رفتار، خواه‏ناخواه معرّف شخصیت‏ها و ویژگی­های فردی آنان نیز می‏باشد. برای نمونه با بررسی اقدامات” اسفندیار”مشخّص می­شود که او تابع قانون، نظم، وظیفه و پیرو دستور پادشاه است. “رستم” نسبت به ایران، شاه و پهلوانان وفادار و فداکار ؛ ولی سخت حیثیّت پرست است.” اسکندر” شیفتۀ جهانگیری و اقتدار است.” بهرام گور” عاشق عیش و عشرت و شکار است.” نوشین روان” مظهر عدالت به شمار می­رود و شخصیّت­های درجۀ دوم  مانند” پشوتن” و ” ارسطالیس” مظهر خیرخواهی و دلسوزی هستند. خلاصه اینکه هر یک از اشخاص در شاهنامه- که تعداد آن‏ها نیز بسیار است- ویژگی­های خاصّ خود را دارند .

فصل‏های تحقیق:

این تحقیق در سه قسمت شامل:مقدمه، اسامی خاص و عناوین عام تنظیم شده است؛ به این ترتیب که پس از مقدمه، اسامی خاص و پس از آن عناوین عام به ترتیب حروف الفبا درج گشته است .

  برخی از مشکلاتی که در انجام دادن این پژوهش با آن مواجه بودیم:

 – یافتن عبارتی که در عین کوتاهی بتواند بیانگر حادثه‏ای باشد که محدودۀ روایت آن در شاهنامه چندین بیت و گاه چندین صفحه را به خود اختصاص داده بود.

–  فاصله افتادن میان مطالب مربوط به زندگی و اقدامات یک شخص یا وجود دو یا سه موضوع در یک بیت که تفکیک و عنوان‏گذاری آن را مشکل می­ساخت.

– جمع‏آوری مطالب مربوط به پادشاهانی که قبل از رسیدن به تاج و تخت و در زمان حکومت پدران خود اقداماتی را انجام داده­بودند که شرح آن در ضمن همان پادشاه اصلی آمده بود. برای مثال: هفت خان اسفندیار اگرچه باید ذیل عنوان اسفندیار جای بگیرد؛ اما ابیات مربوط به آن در ذیل پادشاهی پدرش گشتاسپ آمده است.

پیش از انجام دادن این پژوهش چشم‏اندازی که در برابر ما بود چنین اجزاء و محتوایی داشت:

پرسش­های اصلی تحقیق:

– ساختار زندگی شخصیّت­های شاهنامه­ی فردوسی چگونه است؟

– نقش این پایان نامه در معرفی شخصیّت­­های گمنام شاهنامه چیست؟

– نقش این پایان نامه در معرفی شخصیت­های مطرح شاهنامه چیست؟

فرضیه­ها:

– ساختار حوادث زندگانی شخصیّت­های شاهنامه شبیه به یکدیگر نیست و هرکدام ویژگی­های خود را دارند.

– نقش پر رنگ برخی از شخصیّت­ها در شاهنامۀ فردوسی مانع از نمایان شدن دیگر شخصیّت­ها­ شده است و انجام یافتن  این پایان نامه به برجسته نمایی این اشخاص کمک شایانی خواهد نمود.

–  بررسی های شاهنامه پژوهان غالباً برشخصیت هایی خاص و نیز حوادثی خاص از زندگانی آنان تکیه داشته است . این پژوهش می تواند حوادثی از زندگانی شخصیت های مطرح شاهنامه را که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در معرض دید پژوهندگان قراردهد.

اهدف تحقیق:

– توجه به حوادث مغفول مانده از زندگانی شخصیت‏های شاهنامه

– ارائۀ تمامی حوادث زندگی شخصیت­های­ شاهنامه

– معرفی بعضی شخصیت های مغفول مانده در شاهنامه.

– تسهیل امر دست یابی به حوادث زندگانی شخصیت های شاهنامه

پیشینۀ تحقیق:

تا کنون پژوهش­های بسیاری در مورد اشخاص و ویژگی­های شخصیّتی قهرمانان شاهنامه انجام شده است که عمدتا به چند چهرۀ مشهور پرداخته اند یا فقط به معرفی  نام و نژاد آنها بسنده کرده اند؛ برای نمونه کتاب­های «فرهنگ نام­های شاهنامه»و«حماسه آفرینان شاهنامه»و….امّا این پژوهش در میان پایان نامه‏های دفاع شده در سطح کشور و یا کتاب­ها و فرهنگ­های نوشته شده دربارۀ شاهنامۀ فردوسی هیچ سابقه ای ندارد.

 روش تحقیق:

در اجرای این پژوهش از روش کتابخانه­ای استفاده شده است؛ به این ترتیب که تمامی ابیات به طور دقیق مورد مطالعه قرار گرفته­اند. پس از استخراج عناوین اشخاص (اصلی و فرعی) و معرفی کوتاه آنها، حوادث مهم زندگی و اقدامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و به صورت فهرست موضوعی طبقه­بندی شدند.

باری نگارنده با تمام کاستی­ها و نارسایی­هایی که در این پژوهش وجود دارد، امیدوار است این کار برای دانش پژوهان ادب دوست به ویژه پژوهندگان شاهنامۀ فردوسی سودمند افتد.

 

بخش اول:

اسامی خاص

 آرزو

دختر ماهیار گوهر فروش بود که بهرام گور او را به همسری برگزید.

خیره شدن آرزو از دیدار بهرام گور: ج6،ص491 ، ب982

دادن جام شراب به ماهیار و بهرام: ج6،ص 491 ، ب984-986

خوش آمدگویی به بهرام گور: ج6،ص491-492، ب994-997

مدح و چامه سرایی، برای ماهیار و بهرام: ج6 ، ص492-493،ب1000-1017/ ج6،ص500 ،ب 1116-1120

پسندیدن بهرام گور برای همسری خود: ج 6 ، ص493-494، ب1024-1026/ ج6، ص494، ب 1040

ازدواج آرزو با بهرام گور و رفتن به شبستان وی: ج 6،ص495، ب1042-1044/ج6،ص500، ب 1125

خبر یافتن از هویت واقعی بهرام گور :ج6،ص497، ب1074-1081

رفتن آرزو نزد بهرام با گوهر و نثار: ج6،ص498، ب1091-1092

فرا خـواندن پـدر خـود نـزد بهـــرام: ج6،ص498، ب1097

آزاده

کنیز رومی که بهرام او را به همسری برگزید و سر انجام به دست بهرام در شکارگاه زیر سم اسب جان باخت.

رفتن آزاده همراه بهرام به شکارگاه: ج6،ص373-374،ب166-173

شرط گذاشتن آزاده برای بهرام درشکار آهو: ج6،

ص374-375،ب177-182

کشته شدن به دست بهرام بعد از دل سوزی برای آهو:ج6،ص376،ب193-198

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي و تحليل سجاياي اخلاقي پهلوانان در شاهنامه فردوسي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122