پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
1) بیان مسأله اساسی تحقیق    2
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    2
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه    3
4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق    3
5) اهداف مشخص تحقیق    3
6) سؤالات تحقیق    4
7) فرضیه های تحقیق    4
8) ساختار تحقیق    4
9) روش انجام تحقیق    4
فصل اول :  قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن
مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    6
گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    6
گفتار دوم : ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    8
بند اول : نظریه ابراء    8
بند دوم : نظریه تصمیم قضایی    9
بند سوم : نظریه قرارداد    9
گفتار سوم : اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    10
بند اول : لازم  یا جایز    10
بند دوم : تملیکی  یا عهدی    12
بند سوم : یک تعهدی یا دو تعهدی (تعاهدی)    13
بند چهارم : رضایی یا تشریفاتی    13
مبحث دوم : شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    15
گفتار اول : طرح بحث    15
گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    17
بند اول : اهلیت    17
1-اهلیت مدنی    17
2-اهلیت تجاری    19
بند دوم : قصد و رضا    19
بند سوم : مورد و موضوع قرارداد    20
بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد    21
گفتار دوم : شرایط شکلی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    22
بند اول : تقاضا برای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    23
بند دوم : فقدان منع قانونی    24
بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری    25
بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران    27
بند پنجم : تصدیق دادگاه    29
فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها    36
گفتار اول :تبیین قاعده    36
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها    37
بند اول : قانون مدنی    38
1- ماده196    38
2-ماده 768    38
3-استثناءهای دیگر    39
بند دوم : لایحه جدید تجارت    39
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران    41
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق    41
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف    43
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر    45
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها    45
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر    48
مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث    50
گقتار اول : بیگانگان    50
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته    52
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین    53
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    54
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد    55
بند اول : وراث    55
بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد    56
فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    58
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    59
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال    59
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    60
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    61
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    64
بند اول : مبنای حق فسخ    65
بند دوم : طبیعت فسخ    66
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ    67
بند چهارم : اجراء حق فسخ    68
گفتار سوم : انفساخ  و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    69
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت    69
بند دوم : فوت تاجر    70
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    71
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه    72
گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال    73
بند اول : ماهیت حقوقی و  قلمرو ممنوعیت تاجر :    74
بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله :    74
گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه    75
گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر    78
بند اول : اصل کلی    78
بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد    78
بند سوم : ضرری بودن معامله    79
بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی    79
گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران    80
بند اول : روند تقسیم    80
بند دوم : طبقات بستانکاران    81
فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول : خلاصه مطالب    85
گفتار اول : خلاصه فصل اول    85
گفتار دوم : خلاصه فصل دوم    89
گفتار سوم : خلاصه فصل سوم    94
مبحث دوم : نتایج    100
مبحث سوم : پیشنهادات    103
فهرست منابع    105

فهرست منابع

الف منابع فارسی

1 – اسکینی،ربیعا :

– حقوق تجارت شرکتهای تجاری، ج2، انتشارات سمت، تهران،1377

– ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته،انتشارات سمت،تهران،1375

2 – امامی،سید حسن، حقوق مدنی،ج1،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،تهران،1376

3 – اعظمی زنگنه،عبدالحمید،حقوق بازرگانی،تهران1346

4 – بهرامی احمدی،حمید،کلیات عقود و قراردادها،نشر میزان،تهران،1381

5 – جعفری لنگرودی،محمدجعفر:

– حقوق مدنی،رهن-صلح،کتابخانه گنج دانش،تهران،1370

–  ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش،تهران،1390

– دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،ج1،چاپخانه مشعل آزادی،تهران1357

6 – دمیرچلی،محمدوحاتمی،علی وقرائی،محسن،ق.ت درنظم حقوقی کنونی،انتشارات دادستان،تهران،1388

7- رسائی نیا،ناصر،کلیات حقوق بازرگانی،انتشارات ویستار،تهران،1377

8 – ستوده تهرانی،حسن،حقوق تجارت،ج4،نشردادگستر،تهران،1386

9 – شهیدی،مهدی :

– سقوط تعهدات،انتشارات مجد،تهران،1386

– حقوق مدنی 3،تعهدات،انتشارات مجد،تهران،1388

– آثار قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد،تهران،1386

– مجموعه مقالات حقوقی،انتشارات حقوق دان،تهران1375

10 – شهری،غلامرضا وحسین ابادی،امیر،مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی،انتشارات روزنامه رسمی،تهران،1377

11 – صفایی،سیدحسین،قواعد عمومی قراردادها،نشر میزان،تهران،1390

12 –  صفایی، سیدحسین و قاسم زاده،مرتضی،حقوق مدنی اشخاص و محجورین،انتشارات سمت،تهران،1376

13 – صقری،محمد،ورشکستگی نظری و عملی،شرکت شهامی انتشار،تهران،1376

14 – عبادی،محمدعلی،حقوق تجارت،کتابخانه گنج دانش،تهران،1391

15 – قائم مقام فراهانی،محمدحسین،ورشکستگی و تصفیه،نشر میزان،تهران،1385

16 – قربانی، فرج اله، مجموعه آرای وحدت رویه از سال 1328 الی 1371،انتشارات فردوسی،تهران،1371

17 – کاتوزیان،ناصر :

– قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،نشر میزان،تهران،1386

– اعمال حقوقی،شرکت سهامی انتشار،تهران،1387

– قواعد عمومی قراردادها، ج1،انتشارات بهنشر،تهران،1364

– قواعد عمومی قراردادها،ج2،شرکت سهامی انتشار،تهران1376

– قواعدعمومی قراردادها،ج4،انتشارات بهنشر،تهران،1368

– حقوق مدنی،عقودمعین،ج1،انتشارات شرکت سهامی انتشار،تهران،1371

– حقوق مدنی،نظریه عمومی تعهدات، انتشارات یلدا،تهران1374

– حقوق مدنی، ایقاع،انتشارات یلدا،تهران،1370

18 – نوبخت،یوسف،اندیشه های قضایی،انتشارات کیهان،تهران،1372

19 – قانون تجارت مصوب 1311

20 – لایحه جدید تجارت مصوب 1390

21 – قانون مدنی مصوب 1307

22  – قانون اساسی مصوب 1358

23– قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1379

ب منابع عربی

1 –  احمد سنهوری، عبدالرزاق،انتقال و سقوط تعهدات، مترجمین،علیرضا امینی،محمدحسین دانش کیا،منصورامینی، مرکز ترجمه ونشر کتاب

2 – خمینی،روح اله، تحریرالوسیله،ج2،انتشارات الانوار بیروت،1403ه-ق

ج پایان نامه ها

1 – انوری پور،محسن،ورشکستگی در حقوق ایران،رساله دکتری،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکاه تهران،1345

2 – نصیری،حکیم،قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و انگلیس،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه شهید بهشتی،1377

3 – نوروزی قیداری،حمیدرضا،قرارداد ارفاقی در حقوق ایران و فرانسه،پایان نامه کارشناسی ارشدحقوق خصوصی دانشگاه تهران،1377

د مقالات

1 – اسکینی،ربیعا،مقاله قواعدحاکم برتعهد تجاری درحقوق ایران،مجله حقوقی دادگستری

2 – اسماعیلی،حسن،مقاله تحلیل فرایند ورشکستگی و احکام مرتبط با آن،دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،بهار1390

3 – صادقی،محسن،مقاله توجیه حقوقی قرارداد ارفاقی و پیمان دسته جمعی کار با توجه به اصل نسبی بودن اثر قراردادها،مجله دیدگاههای حقوقی و قضایی،پاییز و زمستان 1383،شماره32و33

4 – طالب احمدی،حبیب،مقاله معاملات قابل ابطال در حقوق ایران،مجله حقوقی دادگستری،تابستان1382،شماره43

5 – قنواتی،جلیل؛کهنموئی،اسماعیل،مقاله بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی،مجله مدرس علوم انسانی،زمستان1389،شماره70

6 –  محقق داماد،سیدمصطفی،مقاله تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری،مجله تحقیقات حقوقی ش17-16دانشگاه شهیدبهشتی،1375

چکیده

قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روشهای انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد‌.

کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه،آثار قرارداد، انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه  

1) بیان مسأله اساسی تحقیق

قانون تجارت ایران (‌مصوب 1311‌) که عمدتا از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، علیرغم گذشت زمان طولانی و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با این تحولات و نیز تغییر روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد که این اتفاقات همگی منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است  که در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط قوتی از قبیل : سازگاری با کنوانسیونهای بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تحول در مقررات جزائی، برطرف کردن خلاء های قانونی، تقویت ضمانت اجراها، پیش بینی نهادهای لازم، امکان به روز نمودن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه برجسته تر تغیر ساختار ورشکستگی و ایجاد نهاد ( قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ) و دادن فرصت به تاجر برای جبران دیون خویش و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بر دادن حیات دوباره به تاجر می باشد. به دیگر سخن در قانون تجارت سابق قرارداد ارفاقی به صورت پیشگیرانه  نبود و بلافاصله پس از احراز توقف ورشکستگی تاجر اعلام میگردید و از آن پس در صورت موافقت بستانکاران قرارداد ارفاقی منعقد می شد که عملاّ فایده ای به حال تاجر نداشت چراکه  در ورشکستگی او تغییری ایجاد نمیشد. اما در لایحه جدید با وجود توقف تاجر هنوز هم امیدی به جبران دیون و ورشکسته نشدن هست که همان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است و در صورت عدم انعقاد قرارداد ورشکسته اعلام می شود.

در قانون تجارت قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم  ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال بین غرما ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی بعد از صدور  رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد شده و به تعبیر طراحان لایحه، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیش گیری می کند. اما به هرحال، اثر اصلی قرارداد ارفاقی، هم در قانون تجارت و در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از اوست.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نه تنها در جهت حمایت از اقتصاد ملی و تقویت اعتبارات عمومی و جلوگیری از بیکاری و پشتیبانی از بستانکارن در وصول طلب خویش از اهمیت خاصی برخوردار است بلکه راهکار قانونی مناسبی در حمایت از تاجر به شمار می آید چراکه به او امکان ادامه حیات تجاری می دهد. درواقع ورشکستگی مساوی است با مرگ تاجر و انعقاد این قرارداد برابر است با دمیدن روح در کالبدی بی جان.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

با توجه به اینکه لایحه جدید تجارت هنوز از فیلتر مجلس شورای اسلامی بیرون نیامده و کاملاً مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته و موضوع کاملاً جدید می باشد بالتبع کار پژوهشی چندانی در این حوزه انجام نگرفته است و اندک تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اند در مقام بیان کلیات و نوآوریهای لایحه جدید بوده و به صورت تخصصی و همه جانبه به مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در لایحه جدید با ابتکارات بسیار از جانب قانونگذار نسبت به قانون سابق مواجه گردیده، صورت نگرفته است و می توان گفت حق مطلب به درستی اداء نگردیده است.با این وصف به نظر می رسد در این زمینه لایحه جدید نظری هم به مقررات بعضی کشورها از جمله آمریکا ، هلند ، انگلیس ، آلمان و به ویژه فرانسه در تأسیس حقوقی بازسازی که در مقررات این کشورها هم یک نهاد تازه تأسیس می باشد داشته و از آن بهره گرفته است .

4) جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

مقررات لایحه جدید  در باب ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگان در مقایسه با قانون تجارت حاوی ابداعات و نوآوریهایی هم از لحاظ شرایط تحقق ورشکستگی و مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت تاجر یا شرکت تجاری متوقف و هم از لحاظ بازسازی بنگاههای تجاری دارای وضعیت مالی نامساعد با ساز و کار ارفاقی است و به نظر میرسد یکی از دغدغه های مهم تدوین کنندگان این لایحه، هماهنگی و همسویی مقررات تجاری با موازین فقهی در حد امکان بوده است ؛ از اینرو این تحقیق نیز به بررسی شرایط و مفاد و آثار و…. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت جنبه نوآوری پژوهش را نشان میدهد.

5) اهداف مشخص تحقیق

تعیین جنبه های مختلف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید تجارت و مقایسه میان لایحه جدید و قانون تجارت در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و اینکه آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه راهکار نجات بنگاههای اقتصادی هست یا اینکه باید باید اصلاحاتی صورت گیرد یا راهکارهای دیگری اندیشیده شود ؟

6) سؤالات تحقیق

1 – قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از چه اوصاف و ماهیتی برخوردار است ؟

2 – آیا اصل نسبی بودن قراردادها بر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حاکم می باشد یا نه ؟

3 – نقاط قوت و ضعف لایحه جدید در مبحث قرارداد ارفاقی پیشگیرانه چیست ؟

7) فرضیه های تحقیق

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی لازم، تعهدی، تعاهدی و تشریفاتی است.

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را باید در زمره استثناءات اصل نسبی بودن قراردادها شمرد.

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هرچند نقاط قوت بسیاری دارد اما نقاط ضعفی نیز داشته که برای اینکه مورد استقبال قرار گیرد هنوز نیاز به اصلاحات دارد.

8) ساختار تحقیق

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده که فصل اول آن به شناخت مفهوم و ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و ترتیب انعقاد آن اختصاص دارد. در فصل دوم از آثار آن ودر فصل سوم انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار انحلال مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم نیز به خلاصه فصول و نتیجه گیری و پیشنهادات اختصاص یافته است.

9) روش انجام تحقیق

در این تحقیق ، گردآوری مطالب با شیوه مطالعه کتابخانه ای بوده که در کتب و منابع داخلی موجود و سایتهای اینترنتی و همچنین مقالات در خصوص این موضوع به بررسی این نهاد در لایحه جدید و نقش کاربردی و اهمیت آن پرداخته می شود . از این رو روش تحقیق ، تحلیلی – توصیفی است.

مبحث اول : مفهوم، ماهیت و اوصاف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

گفتار اول :  تعریف قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

  در این گفتار پس از پرداختن به ضرورت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به تعریف قرارداد ارفاقی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و در نهایت تفاوت آن دو می پردازیم.

تاجر ممکن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند. با تحول جامعه بشری، ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، باین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند لذا نفع جمعی طلبکاران اقتضا می نمود وصول مطالباتشان از مجرایی صحیح  بدون نقصان در اعتبار تاجر صورت گیرد.

پس از عنوان مطالب فوق حال باید ببینیم چه تعریفی در خصوص قرارداد ارفاقی ارائه شده است. قانون تجارت و نیز لایحه جدید با اینکه مقررات خاصی را در مواد مختلفی به قرارداد ارفاقی اختصاص داده اند، اما تعریفی از آن ارائه ننموده اند. در فقدان تعریف قانونگذار برخی از استادان حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نموده اند :

«قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی منعقد می گردد که بموجب آن تاجر درادامه فعالیت تجارتی خود مجاز می شود».[1]

یکی دیگر از استادان تعریف دیگری ارائه نموده اند : « قراردادی است که طلبکاران با ورشکسته منعقد می نمایند که در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازد و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. با این شرایط که تاجر ضامن معتبر و یا تضمین مناسبی به آنها بدهد که به تدریج  درباره پرداخت بدهی خود اقدام نماید.».[2]

علاوه بر تعاریف ارائه شده تعاریف متعدد دیگری از قرارداد ارفاقی از سوی حقوقدانان صورت گرفته که به دلیل مشابه بودن از ذکر آنها صرفنظر می کنیم.

سؤال : چرا به این قرارداد ارفاقی گفته می شود ؟

پاسخ :

1- تاجرمتوقف حق تصرف در امور مالی خودش را ندارد در حالیکه طبق این قرارداد در حق او ارفاق می شود و دوباره تجارت می کند.

2- معمولاً به تاجر مهلت داده می شود که بدهی خودش را بعد از انقضای این مهلت بپردازد.

3- معمولاً در زمان انعقاد قرارداد ارفاقی، طلبکارها از مقداری از مطالبات خود به نفع تاجر صرفنظر می کنند.[3]

اکنون با توجه به موارد فوق تعریفی از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ارائه می دهیم :

« قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قراردادی است که بدهکار پیش از صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر مساعد بستانکاران با هدف ادامه فعالیت تجاری و پرداخت طلب بستانکاران با رعایت تشریفات خاص قانونی منعقد می نماید ». از این تعریف تفاوت میان قرارداد ارفاقی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز آشکار می گردد در قانون تجارت، قرارداد ارفاقی ممکن است متعاقب صدور حکم ورشکستگی و در حین عملیات تصفیه ( قبل از فروش و تقسیم اموال میان طلبکاران ) منعقد شود اما در لایحه جدید، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بعد از صدور رأی توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی منعقد می شود و به تعبیردقیق تر، انعقاد و تصدیق آن از صدور حکم ورشکستگی پیشگیری می کند. اما به هر حال اثر اصلی قرارداد ارفاقی هم در قانون تجارت و هم در لایحه جدید امکان برگشت تاجر به تجارت و رفع حجر از او است .

حال پس از این اشاره در گفتار دوم به ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه می پردازیم.

[1]  قائم مقام فراهانی،محمدحسین،ورشکستگی و تصفیه،نشر میزان،تهران،1385،ص111

[2]  رسائی نیا،ناصر،کلیات حقوق بازرگانی،انتشارات ویستار،تهران،1377،ص450[2]

[3]  اسکینی،ربیعا،جزوه حقوق تجارت 4،ص35

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات
 • پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل
 • پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS
 • پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122