پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه قرارداد فرانشيز در حقوق تجارت بين الملل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقمه1
بخش اول : معرفی و شناخت قراردا دفرانشیز6
فصل اول :  مفهوم قراردا دفرانشیز، احکام و انواع آن6
مبحث اول : مفهوم قراردا دفرانشیز6
گفتار اول : تعریف، تاریخچه و ماهیت قراردا دفرانشیز6
بند اول : تعریف قراردا دفرانشیز6
بندد وم : تاریخچه قرارداد فرانشیز9
بند سوم : ماهیت حقوقی قراردا دفرانشیز1
گفتار وم : مقایسه قراردا دفرانشیز با قراردا دهای مشابه13
بند اول : قراردا دمجوز بهره براری(لیسانس)13
ووالف) از حیث ماهیت13
ب) از حیث آثار15
بند وم : قرارا توزیع16
بند سوم : نماینگی تجاری17
مبحث وم : احکام و انواع فرانشیز18
گفتار اول : احکام فرانشیز18
بند اول : شخصی بون قرارا19
بند دوم : استقلال طرفین20
بند سوم : نظارت در فرانشیز21
بند چهارم : همکاری22
گفتار وم : انواع فرانشیز24
بند اول : فرانشیزها از حیث روش های واگذاری و اجرای این قرارداد 24
الف) تک واحدی و چند واحدی24
ب) فرانشیز اصلی، فرعی و گسترش یا توسعه24
ج) فرانشیز گوشه یا دکه های تجاری25
بند وم : تقسیم بندی براساس ماهیت تجارت فرانشیز26
الف) فرانشیز خدمات26
ب) فرانشیز توزیع26
ج) فرانشیز تولیدی 27
) فرانشیز صنعتی27
بند سوم : تقسیم بنی بر اساس صور انعقا28
الف) فرانشیز ترکیبی و واح28
ب) انحصاری، غیر انحصاری و منفرد 28
فصل وم : قراردا دفرانشیزدر تجارت بین الملل، مزایا و معایب آن29
مبحث اول : قرارداد فرانشیزد ر تجارت بین الملل29
گفتار اول : ارتباط فرانشیز و حقوق مالکیت فکری30
بند اول : حقوق ناشی از مالکیت فکری30
الف) حق انحصارید ر بهره براری و حق تعقیب30
ب) حق انتقال و اعطا اجازه بهره براری از حقوق مالکیت فکری31
بند وم : فرانشیز و انتقال تکنولوژی33
الف) مفهوم تکنولوژی33
دب) انتقال تکنولوژی با فرانشیز34
گفتار دوم :  فرانشیز و حقوق رقابت35
بند اول : معاملات پیوندی یا شرط خرید کالای اضافی38
گفتار سوم : موسسات مرتبط با فرانشیز  و مقررات تاثیر گذار41
بند اول : موسسات41
الف) فدارسیون اروپایی فرانشیز41
ب) انجمن بین المللی فرانشیز41
ج) شورای جهانی فرانشیز42
) کنفدراسیون آسیا و اقیانوسیه فرانشیز42
ه) موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی43
و) سازمان جهانی مالکیت فکری43
بند وم : مقررات تاثیر گذار بر  فرانشیز44
الف) قوانین نمونه موسسه یکسان سازی حقوق خصوصی44
ب) کد اخلاقی اروپایی فرانشیز45
ج) آیین نامه های معافیت دسته جمعی کمیسیون اروپا46
) اصول اروپایی حقوق قراردادها در موردنماینگی تجاری، فرانشیز و توزیع کالا46
ه) کتاب راهنمای قراردا دفرانشیز47
مبحث دوم : مزایا و معایب فرانشیز47
گفتار اول : مزایای قرارداد فرانشیز47
بنداول : مزایای فرانشیز برای فرانشیزدهنده47
بند وم : مزایای فرانشیز برای فرانشیز گیرنده48
گفتار چهارم : معایب فرانشیز49
بند اول : معایب فرانشیز برای فرانشیز دهنده49
بند وم : معایب فرانشیز برای فرانشیز گیرنده50
بخش وم : تشکیل قراردا دفرانشیز و آثار آن51
فصل اول : تشکیل قراردا دفرانشیز51
مبحث اول : شرایط تشکیل51
گفتار اول : رعایت تشریفات51
گفتار وم : ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات52
گفتار سوم : مورد معامله در قرارا دفرانشیز53
بند اول : دانش فنی، اسرار تجاری و اختراع54
بند وم : نام و علامت تجاری57
مبحث سوم : خاتمه قرارا فرانشیز59
گفتار اول : انقضا مدت59
گفتار وم : انحلال59
فصل وم : آثار قرارا فرانشیز60
مبحث اول : تعهدات فرانشیز دهنده61
گفتار اول : تعهدات پیش از انعقاد قرارا61
ئبن اول : تعهد به ارائه اطلاعات  موارد معافیت و ضمانت اجرای آن61
الف) ارائه اطلاعات61
ب) موارد معافیت63
ج) ضمانت اجرا64
گفتار وم : تعهدات ناشی از قرارا65
بند اول : تعهدات مربوط به حقوق مالکیت فکری برای اجرای فرانشیز65
الف) اعطا حق استفاه از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت صنعتی65
1- تعهد به تضمین 66
2- ماهیت اجازه بهره براری67
ب) تعهد به واگذاری  دانش فنی 68
بن دوم : تعهدبه فراهم کرن کالاهای مور نیاز 69
بند سوم : تعهد به دادن اطلاعاتد ر طول قرار71
بند چهارم : تعهد به ان اخطار ر خصوص کاهش ظرفیت تامین کالاها وسفارشات72
بن دپنجم : تعهد به پشتیبانی73
بند ششم : تعهدات مربوط به ایجا تقاضا(تبلیغات)74
مبحث وم : تعهدات فرانشیز گیرنه75
گفتار اول : تعهدات پیش از قرارا75
بند اول :د ادن اطلاعات75
بند دوم : رازاری، تعهدی در برابر اطلاعات طرف مقابل76
گفتار وم : تعهدات ناشی از قرارا77
بند اول : تعهدات راجع به حقوق انحصاری ناشی از مالکیت صنعتی77
الف) تعهدات راجع به علامت تجاری77
1- تعهدات ایجابی77
1-1-د ر قراراهای فرانشیز اخلی77
1-2- در قرارا های فرانشیز بین المللی78
2- تعهدات سلبی79
2-1- در زمان قرارا79
2-1-1- عدم استفاه از علامت در تجارتی غیر از موضوع فرانشیز79
2-1-2- عدم استفاه نام یا علامت به عنوان جزیی از نام شرکت یا موسسه79
2-2- بعد از انحلال قرارا80
2-2-1- عدم استفاه از نام یا علامت تجاری80
3- دعاوی راجع  به علامت تجاری80
4- نام های دامنه82
ب) تعهات راجع به انش فنی83
1- استفاه از دانش فنی و تجربی یا اسرار تجاری83
2- عدم افشای دانش فنی84
2-1-د ر مدت قرارا84
2-1-1- شروط متضمن محرمانه ماندن اطلاعات یا قراراهای محوکننه84
2-1-2- قرارا راز اری یا عدم افشا86
2-2- در دوره پس از انحلال86
بند وم : تعهدات راجع به راه اندازی و بهره براری از سیستم87
الف) تدارک محل فعالیت و وسایل لازم برای راه اندازی و بهره براری از سیستم87
ب) استخدام نیروی انسانی88
بند سوم : تعهدات راجع به نحوه فعالیت در شبکه88
الف) رعایت استانداردها و ستورالعمل های فرانشیز هنه جهت حفظ شهرت و اعتبار سیستم تجاری88
ب) تعهد به حفظ یکنواختی محصول در سراسر بازار89
ج) فراهم آورن امکان نظارت و بازرسی فرانشیز دهنده90
) تعه به ان اطلاعات خاص ر طول اجرای قرارا91
بن سوم : تعهدات مالی92
الف) عوض های قرارا92
ب) تحصیل بیمه مسولیت و حواث93
نتیجه گیری94

منابع فارسی

الف) کتب :

اخلاقی، بهروز و فرهاد امام، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران 1388

اسدی، محمد حسن، قابلیت استناد قرارداد، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، تهران 1390

اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران 1378

الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1383

رهبری، ابراهیم ، حقوق اسرار تجاری، انتشارت سمت، تهران 1388

ریبولد و فیرث ، آلیسون، حقوق تطبیقی انحصار بررسی و مقایسه چهر سیستم حقوقی آلمان، ایالات متحده، انگلستان، و جامعه اروپا، ترجمه عزت اله شهیدا، ج2، تهران معاونت امور مناطق و مجلس سازمان برنامه بودجه، چ1، تهران

ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 4 ، انتشارات دادگستر، چاپ تهران 1375

سماواتی، حشمت اله، حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاست گذاری و تنظیم بازار، انتشارات فردوسی، چ 5، تهران 1381

————–، حقوق معاملات بازرگانی، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، تهران 1381

شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، معاونت پزوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران 1388

شمس، عبدالحمید، حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارت سمت، چاپ اول، تهران 1382

شهیدی، مهدی، تشکیل قرارداد ها و تعهدات، انتشارات مجد، تهران 1385

صابری، روح اله، قراردادهای لیسانس، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، تهران 1387

صفری، محسن و شهاب مشهدیان، قرارداد بهره برداری از علامت تجاری(فرانچایز)، انتشارات جنگل، چاپ اول، تهران 1389

کاتبی، حسین قلی، حقوق تجارت، انتشارات گنج و دانش، چاپ سوم، تهران 1366

کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی قرارداد و ایقاع، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم، تهران1382

———-، الزام های خارج از قرارداد، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران سال، تهران 1389

———-، قواعدعمومی قراردادها، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران 1388

———-، قواعدعمومی قراردادها، جلد دوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران 1387

———-، قواعدعمومی قراردادها، جلد سوم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران 1388

کلمبه، کلود، اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا محمد زاده وادقانی، انتشارات میزان، تهران 1376

فرهنگ معین،

مشیریان، محمد، حق مولف و حقوق تطبیقی، انتشارت دانشگاه تهران، تهران 1339

میرحسینی، سیدحسن، مقدمه ای بر حقوق مالکیت فکری، تهران انتشارات میزان، تهران 1385

ب) مقالات، جزوات و پایان نامه ها :

اسکینی، ربیعا و فرامرز باقرآبادی، تعهدات اساسی فرانشیز گیرنده در قراردادهای فرانشیز بین المللی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41 شماره 3، پاییز 1390

افشاری پور، غلامرضا، بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای اعطای مجوز، ماهنامه کانون، شماره 93

باباپور، محمد، قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی(ورقه اختراع، علایم تجاری و دانش فنی)، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم شماره 44

باریکلو، علیرضا و سید علی خزایی، اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره پیش قراردادی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه، مجله حقوقی دادگستری، سال 75 شماره 76، زمستان 90

پورطهماسبی فرد، محمد و حسن محسنی، اصل تسلط طرفین بر جهات و موضوعات دعوی، مجله کانون وکلا دادگستری مرکزشماره 190 پیاپی،پاییز 1384

صادقی، حسین، نام های دامنه و مسولیت ناشی از نقض آنها، مجله دیدگاههای حقوقی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره 41، سال 1385-86

حبیبا، سعید و محمد هادی میر شمسی، جایگاه قواعد حقوق رقابت در قرارداد های انتقال و اجازه بهره برداری از حقوق مالکیت صنعتی، مجله حقوق خصوصی، سال ششم شماره چهاردهم، بهار و تابستان 1388

جعفرزاده، دکتر میرقاسم، مبانی فقهی مشروعیّت حقوق فکری، مجله‌ی تخصصی الهیات و حقوق، بهار 1385، شماره‌ 19

——، ———، درآمدی بر حقوق آفرینشهای فکری، جزوه درسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال 82-83

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقود مغابنه و عقود مسامحه، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال بیستم شماره 1

زاهدی، مهدی، اعمال و رویه های محدود کننده تجاری در قرارداد های انتقال تکنولوژی، فصلنامه پزوهش حقوق سیاست، شماره

شهبازی نیا، مرتضی و سید کمال سجادی، تعهد فرانشیز دهنده به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 41، شماره 3، پاییز 90

صادقی، محمود و اصغر محمودی، تعامل و همزیستی قرارداد های پروانه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری با حقوق رقابت، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 43 تابستان 86

فرامرزی، ابراهیم، انتقال مالکیت صنعتی از طریق قرارداد فروش، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی با راهنمایی منصور امینی، سال 1387-1384

عامری، فیصل، حقوق رقابت و توسعه، فصلنامه پژوهش حقوق، سال 12 شماره 30 پاییز 1389

عامری، فیصل، معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آنها در انتقال فناوری، مجله حقوقی بین المللی، شماره43، پاییز و زمستان 1389

نوروزی شمس، مشیت اله، قراردادهای فرانشایز از منظر حقوق رقابت اتحادیه اروپایی، مجله تحقیقات حقوقی «ویژه نامه» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، بهارو تابستان 1388

هداوند، مهدی، قراردادهای انتقال فن آوری ، ماهنامه علمی آموزشی تدبیر، سال 17، شماره 167

منابع لاتین

الف) کتب انگلیسی و فرانسوی

Black law dictionary 1990

chavanne, A et burst, Droit de la propriete industrielle, 3ed, paris 1990, dalloz

finkelstein f.william, bussert .p.christopher(2004) trademark law fundamentals and related franchising issues in fundamentals of franchising barkoff .rupert, selden Andrew(editors), usa, American bar association publications

Goyder, D.G,(1998) EC competition law, London, oxford university press, 3th edition

Lando, ole; hugh,beale, principle of European contract law, Kluwer law international, 2000

Modianno, givana, le contrat de licence(1995)

Martijin w.hesselink and others, Principles of European Law (study group on a European civil code) Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts

Dulian, droit de la propriaete industriel, montchrestien, f(1990) paris

van Houtte, Hans, The Law of International Trade, London(2002): Sweed & Maxweel

ب) مقالات

Kessler, friedrich ; fine edit clupa in contrahendo, bargaining in good faith and freedom of contract : a comparative study, 77 harward law review, 1963-64

Klein,Benjamin ,f.saft , lester the law and economics of franchise tying contracts journal of Law and economics vol 28 no 2. Antitust and economics efficiency : a confrance sponsored by Hoover Institution (may.1985)

Raysman Richard brown peter, Heuburger D.Jeffrey. Bandon William, 2002 ” Emerging Technology And The Law ” Vol.1, New York,law Journal press

Robert W. Emerson, Franchise Contracts And Territoriality: A French Comparison Entrepreneurial Business Law Journl (Vol. 3:2)

Tara Milenkovic Kekovic Economics and Organization Vol. 7, No 4, 2010, The prrinciple precontractual disclosure as the emanation of the good faith principle in the franchising agreements / Serbia De Lege ferenda

چکیده

یکی از قرارداد های که معمولا بعد از ظهور و ثبت حقوق مالکیت ثبت و بویژه بعد از توسعه حقوق مربوط به علامت تجاری اهمیت یافته قرارداد فرانشیز می باشد. قرارداد فرانشیز قراردادی است که بین فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده به عنوان مالک حقوق مالکیت فکری منعقد می شود به عبارت دیگر فرانشیز گیرنده معمولا از حقوق مربوط به علامت تجاری و بعضا حقوق مالکیت فکری متعلق به فرانشیز دهنده که محدود به مدت زمان است استفاده میکند. در قرارداد فرانشیز یک حق برای اجرای روش تجاری فرانشیز دهنده که در درون شبکه اجرا می شود، وجود دارد( این روش شامل اجازه استفاده از حقوق مالکیت فکری و دانش فنی می باشد) این قرارداد شرایط مفصلی دارد و ارتباط نزدیکی با حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت دارد. فرانشیز باید از قرارداد توزیع، نمایندگی تجاری و لیسانس متمایز گردد. بموجب این قرارداد فرانشیز گیرنده وارد شبکه فرانشیز می شود و متعهد به استفاده از روش تجاری فرانشیز دهنده و پرداخت عوض ، حق امتیاز و دیگر پرداخت های دوره ای می شود .

واژگان کلیدی :قرارداد فرانشیز، فرانشیز دهنده، فرانشیز گیرنده، شبکه فرانشیز، علامت تجاری، حقوق مالکیت فکری

 مقدمه

1) طرح مسئله

حفظ موقعیت در بازار بویژه در میان مصرف کنندگان و عقب نماندن از رقبای تجاری مستلزم ارائه کالا یا خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین است همین عوامل جذب کننده مشتریان نیز هست. کیفیت و شکل خاص کالا و خدمات، محصول بهره مندی از فناوری جدید است  این کالا یا خدمات با علامت و یا نام خاصی ارائه می شود که مشتریان به آن آشنایی می یابند و این شناخت ممکن است ماحصل سالها تجربه و تلاش باشد قاعدتا بنگاه ها اگر تمام این امکانات را داشته باشند برای فعالیت خود ایجاد رقابت نمی کنند اما توسعه و رشد این فعالیت منافاتی با رقابت ندارد. از طرف دیگر تجار برای اینکه همزمان در نقاط مختلف فعالیت کنند نیازمند ابزارهایی هستند. فرانشیز به عنوان یک شیوه توسعه تجارت و افزایش حوزه و حجم فعالیت و در نهایت سود است که در قالب یک قرارداد صورت می گیرد بدین صورت که یک طرف به عنوان صاحب امتیاز تجارتی که در حوزه کالا، خدمت و فعالیت تولیدی فعال بوده و با بهره گیری از دانش فنی و اسرار تجاری در حوزه فعالیت خود با ارائه کیفیت بالا مشتریان زیادی را به خود جلب کرده و مشتریان نسبت به او شناخت دارند، امتیاز بهره گیری از این سیستم را با قید داشتن حق نظارت بر اجرا، رعایت یکنواختی از سوی گیرنده، درج علامت تجاری بر کالا و خدمات و پرداخت عوض مالی واگذار می کند و گیرنده که بدنبال سرمایه گذاری از طریق کسانی است که سرمایه و شهرت داشته باشند وارد شبکه ای از فرانشیز گیرندگان که تحت پشتیبانی دهنده است می شود و سرمایه خویش را با شهرت فرانشیز دهنده ترکیب کرده و تجارت موفقی را آغاز و ادامه خواهد داد و در کمترین زمان تجارت پر رونقی را اداره خواهد کرد و از این طریق می تواند دسترسی صاحب امتیاز را به بازار هایی که پیش از این به دلیل عدم آشنایی وی به محل امکان نداشت  میسر سازد اما همیشه اینگونه نیست و استفاده از فرانشیز برای سرمایه گذاری با تمام مزایای که دارد ممکن است معایبی نیز داشته باشد و سیستم را در معرض خطر قرارداده و موجبات تنزل شهرت و رونق را فراهم کند درست است که استفاده از علامت تجاری در فرانشیز مهم است و در نگاه اول شاید با قرارداد لیسانس علامت تجاری یکی به نظر آید اما اینگونه نیست و با دانش فنی و اسرار تجاری، فرانشیز را به فناوری و حقوق مالکیت فکری مرتبط می کند در واقع قراردادها معمولا بر سه محور کالا، خدمات و مالکیت فکری منعقد می شوند. انتظارات قراردادهای مطرح حول محور مالکیت فکری معمولا بر سه نوع است 1-انتقال این حقوق 2- فراهم ساختن امکان استفاده با حفظ مالکیت 3- فراهم ساختن امکان استفاده با حفظ مالکیت با این قید که قبلا مورد استفاده قرار گرفته و به موفقیت رسیده است. نوع سوم از این دسته بندی با عنوان قرارداد فرانشیز شناخته شده و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری رواج یافته است. قرارداد های انتقال تکنولوژی به دو دسته حقوقی و تجاری تقسیم شده است و فرانشیز از جمله قرارداد های تجاری است که در آنها تجارت در اولویت است و عمدتا با اهداف بازاریابی منعقد میشوند و انتقال فناوری ضمن موضوعات تجاری مطرح می شود و اگر هم صورت گیرد در سطح بنگاه خواهد بود. در سالهای اخیر نظریات جدیدی در خصوص قراردادها مطرح شده که فرانشیز یکی از قرارداد هایی است که محل اجرا و طرح این نظریات است از جمله حسن نیت و همکاری که به واقع فرانشیز  بدون آنها بی روح خواهد بود و از دل آنها تعهدی پیش از قرارداد بر فرانشیز دهنده بار می شود که اطلاعات راجع به تجارت خود را به متقاضی ورود در شبکه ارائه کند در واقع این تعهد اوج حسن نیت و همکاری را به تصویر می کشد. طرفین با انعقاد این قرارداد متعهد اجرای تعهدات متنوعی میشوند که برای دو طرف حساسیت بالایی دارد و برای موفقیت طرفینی اجرای آنها نیازمند دقت  مساعی زیادی است و آزمون و خطا نمی پذیرد عمده این تعهدات مربوط به حقوق مالکیت فکری می شود و ماهیت برخی موضوعات مالکیت فکری به گونه ای است که تعهدات پس از قرارداد هم دامنگیر طرفین است مثلاٌ افشا فنون و اسرار تجاری بعد از انقضا قرارداد نیز بر اساس حسن نیت و تعهد قراردادی الزام فرانشیز گیرنده را دارد تعهدات دیگر بیشتر مربوط به نحوه اجرای تجارت است که در این بخش نظارت فرانشیز دهنده که یک اصل کلی حاکم بر فرانشیز است که بر روی اجرای تعهدات فرانشیز گیرنده سایه افکنده و فرانشیز گیرنده آزادانه و دلخواه نمی تواند انجام تعهد کند و برای حق نظارت فرانشیز دهنده احترام گذاشته و همکاری نماید از طرف دیگر فرانشیز دهنده نیز از این حق نباید به عنوان ابزاری برای سوء استفاده سود جوید. فرانشیز به عنوان یک شیوه برای رشد تجارت شناخته شده و جا افتاده است و سالیان زیادی است که در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده است در سال های اخیر روند رو به رشد زیادی به خود گرفته است و معرفی این قرارداد با ارائه کلیاتی از نحوه اجرا و تعهدات طرفین اگرچه نمی تواند موضوع حقوقی صرف باشد اما برای گام های نخستین ارزش کمی هم ندارد و موضوع پژوهش حاضر است که قطعا نقص هایی هم دارد و دانشجو اذعان دارد که تحقیق حاضر در حد تکلیف دانشجویی بوده و امتیازات آن چیزی نیست که خود به قضاوت بنشیند.

2) اهميت و ضرورت تحقيق

فرانشیز یک روش تجاری فراتر از روشی برای انتقال تکنولوژی است که در ادبیات حقوقی ما ناشناخته است و تحلیل ساختار و ویژگی های آن به عنوان یک ضرورت برای تمایز آن از قرارداد های دیگر و تبیین ماهیت آن جلوه می کند از طرف دیگر با توجه به اوج گیری استفاده از این سیستم برای رونق تجارت، پیدا کردن قواعد نوین آن از مجموعه قوانین دیگر کشورها و قواعد موجود در اسناد بین المللی، عرضه، معرفی و تحلیل آن برای داشتن پایه های قانونی که برای بنا نهادن هر مکانیسمی در اولویت قرار دارد ضروری است البته ناگفته نماند قوانین ایران و همچنین اقتصاد آن ضعف در مقررات رقابتی را احساس می کند.  مقررات رقابتی از جمله قوانین تاثیر گذار بر فرانشیز است و مهمترین مقررات رقابتی همان معاهده رم و آیین نامه های کمیسیون اروپاست که متاسفانه به دلیل تفصیل و صعوبت ترجمه و ضیق وقت در تحقیق حاضر کمتر به آنها پرداخته شده است.

 3) سوالات تحقيق

نگارنده با انجام تحقيق حاضر درصدد پاسخگويي به سوالات گوناگوني در ارتباط با قرارداد فرانشیز است كه از مهمترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.

1) ساختار و ماهیت فرانشیز چگونه است؟

2) تفاوت فرانشیز با دیگر قرارداد های مشابه چیست؟

3) اثر قرارداد چیست و پس از عقد قرارداد چه تعهداتی برای طرفین بوجود می آید؟

 4) فرضيات تحقيق

1) فرانشیز دهنده، فرانشیز گیرنده، وجود یک تجارت شناخته شده که در یک شبکه اجرا می شود ساختار فرانشیز را شکل می دهند و ماهیت حقوقی خاصی را به وجود می آورند که از دیگر تاسیسات متمایز می گردد به این صورت که فرانشیز دهنده با اعطای فرانشیز شبکه تجارت خود را گسترش می دهد و فرانشیز گیرندگان که از نام و علامت فرانشیز گیرنده و یکنواختی تجارت استفاده می کنند منتسب به فرانشیز دهنده می شوند.

2) فرانشیز با قرارداد های مشابه خود تفاوت هایی هم از حیث ماهیت و هم از حیث آثار دارد اگر چه در بدو امر یک نمایندگی یا توزیع کننده یا واحد مجاز به بهره برداری شناخته میشود.

3) فرانشیز با توجه به طبیعت و ماهیت خویش بعد از تاثیر موجب پیوستن فرانشیز گیرنده به شبکه می شود و اجازه می یابد تا از سیستم تجاری فرانشیز دهنده بهربرداری کند. در راستای این آثار تعهدات گوناگونی به طرفین تحمیل می شود که اغلب در راستای همکاری برای توسعه تجارت و حفظ شهرت شبکه که نهایتا منافع دو طرفه دارد است اگر چه تعهدات دیگری هم وجود دارند که منافع یک طرف را تامین می کند.

5) اهداف تحقيق

هدف اين نوشتار معرفی فرانشیز به عنوان نهادی نو پا و روشی قراردادی برای توسعه تجارت و معرفی قواعد جدید و بررسی ساختار آن است.

 6) روش تحقيق

روش گردآوري در اين تحقيق همانند غالب تحقيق‌هاي علوم انساني روش نظري مبتني بر تحليل و توصيف قوانين و منابع موجود كتابخانه‌اي است و در انجام آن سعي شده است از منابع موجود اعم از كتابها، مقالات، و پايان‌نامه‌ها استفاده شود که تعداد منابعی که مرتبط با موضوع باشد همانگونه که گفته شد انگشت شمار بوده و با توجه به اینکه فرانشیز تاسیس جدیدی است که در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده و عملا بیش از چند مورد مصداق ندارد لذا رویه قضایی در کشور نداریم و به دلیل عدم دسترسی به آرا صادره خارجی در این خصوص تحقیق فاقد پویایی لازم است. لازم به ذکر است به دليل اینکه سازمانهایی در سطح دنیا و منطقه ای در خصوص موضوع فرانشیز بصورت مستقیم یا غیر مستقیم فعالیت دارند که اسنادی را تدوین و در آن قواعد فرانشییز را آورده اند بیشتر به این اسناد و اشاره شده و همانگونه که گفته شد صرفا به توصیف آنها پرداخته شده است.

 7) طرح و ساماندهي تحقيق

تحقيق حاضر به دو بخش تقسيم شده است در بخش نخست طی2 فصل به شناخت فرانشیز ، انواع فرانشیز و ماهیت آن و تفاوت با دیگر قراردادها، مزایا و معایب آن ، ارتباط با مالکیت فکری، موسسات مرتبط و قوانین تاثیرگذار بر فرانشیز پرداخته شده و در بخش دیگر به تشکیل قرارداد فرانشیز و تعهدات طرفین که پیش از قرارداد و پس از قرارداد برای آنها ایجاد می شود پرداخته شده بدین صورت که در فصل اول به تشکیل قرارداد و در فصل دوم طی دو مبحث که در مبحث اول به تعهدات پیش از قرارداد و پس از قرارداد فرانشیز دهنده و در مبحث دوم هم به تعهدات فرانشیز گیرنده پرداخته شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تعهدات منع تبعيض در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت -گات
 • پايان نامه قرارداد ارفاقي پيشگيرانه در لايحه قانوني جديد تجارت
 • پايان نامه تجارت خدمات در حقوق ايران و موافقتنامه عمومي تجارت خدمات GATS
 • پايان نامه تاثير الحاق به سازمان تجارت جهاني بر مقررات داخلي ايران ناظر به اسناد تجارتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122