پايان نامه قواعد عمومي حاکم بر انحلال شرکت هاي تجارتي در حقوق ايران و انگلستان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه قواعد عمومي حاکم بر انحلال شرکت هاي تجارتي در حقوق ايران و انگلستان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه قواعد عمومي حاکم بر انحلال شرکت هاي تجارتي در حقوق ايران و انگلستان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
مقدمه:    2
الف) بیان مسأله:    2
ب) اهداف مشخص تحقیق    3
ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:    3
د) سؤالات تحقیق:    3
ه) فرضیه های تحقیق:    3
و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:    3
ظ) روش تحقیق:    4
ح) توجیه پلان:    4
فصل اول: کلیات    6
(مفاهیم، مبانی و تاریخچه)    6
مبحث اول: مفاهیم    7
گفتار اول: شرکت تجارتی:    7
بند اول: مفهوم شرکت تجارتی:    7
الف: تعریف شرکت تجارتی:    7
ب: تشکیل شرکت تجارتی    10
1- اسناد لازم برای تشکیل:    10
2- شرایط ماهوی تشکیل    11
ج) انواع و اقسام شرکت در حقوق ایران و انگلستان:    12
1- حقوق ایران:    12
2- حقوق انگلستان:    13
بند دوم: مقایسه شرکت تجارتی با شرکت مدنی:    15
گفتار دوم: انحلال شرکت تجارتی:    16
بند اول: مفهوم انحلال    16
بند دوم: مقایسه انحلال با مفاهیم حقوقی مشابه    18
الف: بطلان:    18
ب: ادغام و تجزیه:    19
ج) تبدیل:    20
د)تصفیه:    21
مبحث دوم: مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی    22
گفتار اول: مبانی انحلال شرکت تجارتی    22
بند اول: اقاله:    22
بند دوم: فسخ:    23
بند سوم: انفساخ:    23
بند چهارم: شبه مجازات (تنبیه مدنی):    23
بند پنجم: مجازات:    24
گفتار دوم: ماهیت انحلال شرکت تجارتی:    25
بند اول: عقد    26
بند دوم: ایقاع    26
بند سوم: عمل قضایی    27
مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان:    27
گفتار اول: حقوق ایران    27
گفتار دوم: حقوق انگلستان:    29
فصل دوم :    30
موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان    30
مبحث اول: انحلال اختیاری    31
گفتار اول: حقوق ایران:    31
بند اول: تراضی تمام شرکاء:    31
بند دوم: تراضی اکثریت شرکاء یا سهامداران:    32
بند سوم: پیش بینی انفساخ یا فسخ در اساسنامه تحت شرایط معین:    34
گفتار دوم: حقوق انگلستان    36
بند اول: انحلال داطلبانه به موجب مقررات اعضاء و طلبکاران:    36
الف: انحلال داوطلبانه اعضاء:    37
ب: انحلال داوطبانه طلبکاران:    37
بنددوم: انحلال داوطلبانه به موجب مقررات دادگاه:    38
گفتار سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:    38
مبحث دوم: انحلال اجباری    39
گفتار اول: انحلال قانونی    39
بند اول: حقوق ایران    39
الف: انتفاء موضوع فعالیت شرکت:    39
ب: انقضاء مدت شرکت:    40
ج: ورشکستگی:    42
د: انحلال به عنوان مجازات:    44
ه : فوت:    45
و: حجر:    47
بند دوم: حقوق انگلستان:    47
بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:    47
گفتار دوم: انحلال قضایی:    48
بند اول: حقوق ایران    48
الف: عدم انجام موضوع شرکت یا توقف فعالیت های آن:    48
ب: عدم تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب های شرکت در مدت مقرر:    49
ج: بلا تصدی ماندن سمت های هیأت مدیره و مدیر عامل:    49
د: کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی    50
ه: از بین رفتن سرمایه شرکت به سبب زیان اقتصادی:    51
و: تقاضای انحلال به وسیله شرکاء در مورد عدم امکان انحلال قراردادی:    52
بند دوم: حقوق انگلستان:    54
الف: تصمیم بر اعلام انحلال شرکت به وسیله دادگاه به موجب سند خاص:    54
ب: انقضای یک سال از ثبت شرکت عام و عدم اقدام برای صدور گواهینامه موضوع ماده 117 قانون شرکت ها:    54
ج: قدیمی بودن شرکت عام به معنی مذکور در قانون مقررات:    54
د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:    54
ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو:    54
و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود:    55
ظ: وجود دلایل منطقی و منصفانه از سوی دادگاه برای انحلال شرکت:    55
ح: انحلال به موجب اقتضاء:    55
بند سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان:    57
فصل سوم:    59
آثار انحلال شرکت تجارتی    59
مبحث اول: اداره کنندگان امور شرکت منحل شده:    60
گفتار اول: انتخاب و نصب مدیر تصفیه    61
گفتار دوم: وظایف مدیر تصفیه    64
گفتار سوم: نظارت بر مدیر تصفیه    65
گفتار چهارم: مسؤولیت عدم انجام وظایف مدیران تصفیه    66
مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده    69
گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن:    69
گفتار دوم: وضع حقوقی شرکت در حال تصفیه:    71
بند اول: بقاء شخصیت حقوقی شرکت:    71
بند دوم: آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت منحل شده    72
مبحث سوم: تصفیه امور شرکت منحل شده:    73
گفتار اول: نحوۀ اختتام امر تصفیه:    73
گفتار دوم: تقسیم دارایی ها    76
بند اول) شرایط تقسیم مانده دارایی ها:    76
بند دوم: نحوه تقسیم دارایی ها    77
گفتار سوم: حقوق بستانکاران شرکت    77
گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت:    79
نتیجه:    80
فهرست منابع و ماخذ 86
چکیده انگلیسی89

فهرست منابع و مآخذ:

1- منابع فارسی:

الف) کتاب

اباذری فومشی، منصور، قانون تجارت (در رویه قضایی)، تهران: انتشارات خرسندی، 1386، ج، 416 صفحه

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت های تجاری) تهران سمت: سمت، 1385، چ10، ج1 ، 259 صفحه.

اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت های تجاری) تهران سمت: سمت، 1385، چ8، ج2، 247 صفحه.

اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی، تهران: وزارت خارجه، 1353، چ 4، 368 صفحه

الهیان، مجتبی، آداب تجارت و احکام معامله در اسلام، قم: تجلی عدالت، 1383، چ1، 33 صفحه

پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران: سمت، 1385، چ 3، 437 صفحه

پاکدامن، رضا، حقوق شرکت های تجاری، تهران: انتشارات خرسندی، 1389، ج1، 232 صفحه

جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی­حقوق، تهران: کتابخانه­گنج­دانش، 1390، ج­23، 291صفحه.

حسنی، حسن، حقوق تجارت، تهران: انتشارات میزان، 1387، چ6، 719 صفحه

خواجه پیری، عباس، انحلال و تصفیه شرکت های تجاری، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379، چ1، 201 صفحه

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377، چ 2، ج3

رسائی نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی تجارت، تهران، انتشارات دریچه، 1388، چ9، 503 صفحه

رمضانی، محمود، فرهنگ لغات دوسویه حقوقی، تهران: انتشارات اخوان، 1391، چ1، 651 صفحه

ساولانی، اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات میزان، 1392، چ3، 300 صفحه

ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران: نشر دادگستر، 1391، چ 22، جلد 2، 456 صفحه

سماواتی، حشمت الله، حقوق رقابت تجارتی، تهران: انتشارات فردوسی، 1391، چ 3، 238 صفحه

سماواتی، حشمت الله، شرکت های تضامنی، تهران: نشر میزان، 1391، ج1، 247 صفحه

شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (تعهدات)، تهران: انتشارات مجد، 1385، چ9، 192 صفحه

صفار، محمد جواد، شخصیت حقوقی، تهران: انتشارات بهنامی، 1390، چ 1، 568 صفحه

صفایی، حسین، قواعد عمومی قراردادها، تهران: نشر میزان، 1384، چ3، ج2، 228 صفحه

صفی نیا، نورالدین، درآمدی بر قانون شرکت تجاری در ایران: انتشارات دانشگاه تهران، 1381، چ1، 204 صفحه

صقری، محمد، حقوق بازرگانی (شرکت ها)، تهران: شرکت های سهامی انتشار، 1390، چ1، 277 صفحه

عبادی، محمدعلی، حقوق تجارت، تهران: کتاب خانه گنج دانش، 1392، چ33، 348 صفحه

عرفانی، محمود، حقوق تجارت (شرکت های تجارتی)، تهران: انتشارت جنگل، 1389، چ2، ج2، 400 صفحه

عیسایی تفرشی، محمد، مبانی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری تهران: انتشارت دانشگاه تربیت مدرس، 1386، چ1، ج2، 184 صفحه

فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت (در نظم حقوق کنونی)، تهران: نشر میزان، 1390، چ 4، 1052 صفحه

فروحی، حمید، حقوق تجارت (شرکت های سرمایه ای – شخصی و مختلط)، تهران: انتشارات کیومرث، 1389، چ2، ج1 و 2، 389 صفحه

قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات) تهران: نشر دادگستر، 1392، چ 10، 294 صفحه

کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1387، چ12، 235 صفحه

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385، چ11، 548 صفحه

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (درس­هایی از عقود معین)، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1386، چ10، ج1، 406 صفحه

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی (در نظم حقوق کنونی)، تهران: نشر میزان، 1390، چ31، 836 صفحه

کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390، چ 10، ج 1، 613 صفحه

کاتوزیان، ناصر، مسؤولیت مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1390، چ 9، ج 2، 506 صفحه

کاویانی، کوروش، حقوق شرکت های تجارتی، تهران: نشر میزان، 1391، چ3، 303 صفحه

نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران: انتشارات آگاه، 1387، چ18، 208 صفحه

ب) جزوات درسی

1- شهبازی، محمدحسین، جزوه حقوق مدنی، مؤسسه فرزانگان دادآفرین

2- فخاری، امیر، حقوق تجارت 2 (شرکت های تجاری)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)

3- عالی پناه، علیرضا، حقوق تجارت2، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، نیمسال دوم 86-85

ج) پایان نامه

قلی زاده، اللهوردی، بررسی تطبیقی انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان، دانشگاه قم، 1384.

2- منابع غیر فارسی (انگلیسی)

Bagrial, Ashok k. Company law, London: department of commerce shivaji college, 1995, 9 th Ed, P.427.

Campbell Black MA, Henry, Black’s Law dictionary, London: west publishing co, 1968, 4the Ed, P.1882.

Chartrand, Marcella. Millar, Catherine. Wiltshire, Edward, English for contract and company law, London: sweet & Maxwell, 1997, P.131.

Cheffins, Brian R., Company law: Theory, structure, and operation, London: OX ford, 1997, P727.

Clarkson, kneeth, Business law, New York: Routledge, 1995, 6Ed, P.872

Coulding, Simon, company law, England; Cavendish publishing,1999, 6Ed,p.620.

Davies, Paul L., Gower and Divie’s Principles of modern company law, London: sweet & Maxwell, 2003, 7th Ed, P.897.

Denoncourt, Janicem Business law, London:Routhedge cavendesh,2009-10,p.175

Dignam, Alan., Lowry, John. , Company law, London: oxford, 2006, 4 th Edm\, P.454.

Dine, Janet, company law, London: macmillan, 2009, 7 th Ed, P340.

Dine, Janet., koutsias, marios, company law, London: macmillan, 2009, 7 Ed, P.340.

Edwards, Vanessa, Ec company law, London, oxford, 1999, P.300.

Ervine, Cowanm core statutes on company law, London: macmillan, 2009-10.

Farrar, John, H, Furey, N. H, Farrar’s company law, London:: oxford, 1997, 2 th Ed

Gower (L.B.C), Gower’s Principles of modern company law, London: sweet & Maxwell, 1992, 5 Ed,

Ivamy, E.R.Hardy, Dictionary of company law, London: Butte worth professional, 1983, 2 Ed, P.125.

Judge, Stephen, Business law, London: macmillan, 2009, 4 Ed, P. 565.

Macintyre, Ewan, Business law, 2011, 5 th Ed, P.846.

Martin, Elizabeth A, A Dictionary of law, London: oxford, 2006, 6 th Ed, P.590.

Moore, Marc, Company law statutes, London and New York: Routledge, 2010-11, P.578.

Morse, Geoffrey, charlesworth & morse company law, London: sweet & Maxwell, 1999, 6th Ed, P.864.

Rldley, Ann, company law, London Hodder & Stoughton, 2002, 116.

Sheikh, Saleem, A Guide to the companies act, London: Rutledge Cavendish 2006.

Sealy, Len., worthington, sarah, cases and material, in company law, London: oxford, 2008,& th Ed, P.725.

Slorach, scott., Ellis, Jason G, Business law, London: oxford, 2007, P.416

 چکیده:

علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری . در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا  اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.

در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است:  1) انحلال قانونی و  2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.

واژگان کلیدی:انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان

مقدمه:

شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی  که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

الف) بیان مسأله:

قانون تجارت ایران در سال 1311 از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده و موادی از آن با توجه به وضع موجود در آن زمان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته که در آخر سال 1347 مورد تصویب قرار گرفته و از ماده 199-231 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بحث انحلال شرکت های تجاری اختصاص داده شده است و همچنین از ماده 202 تا 218 ق.ت. در مورد امور تصفیه شرکت های تجاری بحث شده است.

همان طور که از موجبات انحلال شرکت های تجاری بر می آید انحلال شرکت ها علی الاصول دو نوعند: الف) انحلال ارادی (اختیاری) ب) انحلال اجباری: 1- انحلال قانونی 2- انحلال قضایی

تقسیم بندی فوق بر این مبنا استوار است که در انحلال ارادی، شرکا و سهامداران شرکت تجاری متنفقاً و یا با اکثریتی که قانون تجارت و اساسنامه شرکت مقرر نموده است، تصمیم به خاتمه دادن به حیات شرکت می گیرند. ولی در انحلال اجباری   1) انحلال قانونی با توجه به احکام قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت، اقدام به انحلال شرکت می شود و بقا یا انحلال شرکت موضوعیت پیدا می کند   2) در انحلال به حکم دادگاه نیز موجب انحلال، حکم مرجع صلاح قضایی است مثل مواردی که قانون تجارت به شرکا، سهامداران و یا اشخاص ذی نفع حق داده است تا رجوع به  دادگاه طرح دعوی، انحلال شرکت را درخواست کند.

در حقوق انگلستان، تقسیم بندی انواع انحلال شرکت تجاری بدین صورت است که انحلال را به دو دسته تقسیم کرده اند: انحلال اختیاری و انحلال اجباری، انحلال اجباری در حقوق انگلیس، به آن انحلالی اطلاق می شود که بنا به حکم دادگاه صورت گیرد و انحلال اختیاری نیز همان تصمیم سهامداران شرکت به اختتام فعالیت و حیات شرکت است. در قانون توقف انگلیس همچنین هفت مورد و موجب برای انحلال اجباری یک شرکت تجاری برشمرده است. من جمله حق اقامه دعوی سهامداران شرکت بر ضد مدیران و درخواست انحلال شرکت توسط آنان و نیز عدم تأئید دیون شرکت و ورشکستگی.

ب) اهداف مشخص تحقیق

1- پی بردن به مبانی و قواعد راجع به انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و عمومیت یا عدم عمومیت آن ها

2- اصلاح قانون تجارت قوانین مشابه در حوزه اقتصاد، پولی بانکی، بیمه، …

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

1- لزوم آشنایی با خرین مبانی در خصوص ورشگستگی

2- لزوم اصلاح قوانین داخلی

د) سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی: قاعده عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

سؤالات فرعی

(1) : آثار عمومی انحلال در حقوق ایران و انگلستان چیست؟

(2) : تأثیر فوت و حجر در انحلال شرکت تجاری چیست؟

ه) فرضیه های تحقیق:

1- در هر دو کشور انحلال شرکت تجاری جز در موارد مصرح مجاز نیست.

2- اثر عمومی اصلی انحلال شرکت های تجاری در هر دو کشور این است که پس از انحلال، تصفیه اموال شرکت آغاز می شود.

3- فوت، حجر شرکاء ضامن در شرکت های شخص یا مختلط اصولاً سبب انحلال است.

و) مرور ادبیات وسوابق مربوطه:

بررسی، تحقیقات و پایان نامه ها و کتب و سایتهای اینترنتی نشان گر این مطلب است که تحقیق درخوری در این حوزه انجام نشده است. البته پایان نامه ای با عنوان (بررسی تطبیقی انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلستان در سال 1384، در دانشگاه قم، به وسیلۀ آقای الهوردی قلی زاده) دفاع گردیده است که تأکیدی بر قاعده عمومی انحلال ننموده است و اکتفا به تطبیق دو کشور نموده است و همچنین اشارتی به لایحۀ 1391 ق.ت. و همچنین قانون 2006 انگلستان ننموده است که پایان نامه اینجانب اصولاً بر قواعد عمومی که شامل موجبات شرکت و همچنین نگاهی ویژه به ل.ق.ت. مصوب 1391 نموده است.

ظ) روش تحقیق:

در این نوشتار از کتب حقوقی علوم انسانی و همچنین در اکثر داده ها می توان از تفسیر تحلیلی و نظرات حقوقدانان و مقالات مورد استفاده قرار گیرد. بایستی گفت که روش تحقیق‌مان به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و نوع نوشتارمان به صورت ابزار فیش برداری از کتب و مقالات و منابع الکترونیک موجود در پایگاه های اینترنتی و سایر پایگاه ها و داده ها است.

ح) توجیه پلان:

با توجه به مقتضیات این پایان نامه اینجانب مطالب مورد نظر را در سه فصل تنظیم نموده ام فصل اول همانند همۀ پایان نامه و مقالات موجود و اصولی به کلیات می پردازد عملاً مقدمه ای بر آن چه در فصول بعدی خواهیم گفت و برای بهتر شناختن فصول بعدی این فصل از ملزمات می تواند باشد فصل اول در سه مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شامل مفاهیم: مفهوم شرکت تجارتی و انحلال آن را به صورت مفصل توضیح خواهیم داد. مبانی: مبنای انحلال شرکت تجارتی و همچنین ماهیت آن بررسی خواهد شد و در آخر بحث تاریخچه می باشد که این مبحث در دو گفتار در حقوق ایران به انگلستان در باب تاریخچۀ انحلال شرکت های تجارتی وارد خواهد شد فصل دوم راجع به موجبات انحلال شرکت تجارتی می باشد  که اصولاً راه های انحلال شرکت را بیان می نماید و در کل بیان می نماید که شرکت به چه طرق منحل می شود در اینجا در دو مبحث توضیح خواهیم داد مبحث اول انحلال اختیاری و مبحث دوم انحلال اجباری که اصولاً این دو انحلال حکم می کنند در حقوق دو کشور ایران و انگلستان این مباحث همان طور گفته شد می بایستی گفتارهایی نیز داشته باشد چرا زیر مجموعۀ هر مبحثی در حقوق دو کشور دارای مباحث مختلفی می شود و در انتها فصل سوم راجع به اثراتی است که بعد از منحل شدن شرکت تجارتی به وجود می آید می شود که از شروع تصفیه تا انتهای آن مورد بحث قرار خواهیم داد در باب آثار انحلال سه مورد وجود دارد که اصولاً شرکت تجارتی بعد از آن که منحل شد در زمره این سه عنوان قرار می گیرد که ما در این پایان این سه عنوان را در سه مبحث جدا مجزا نموده ایم و هر یک در مباحث جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد.

مبحث اول: در ارتباط با اداره کنندگان امور شرکت منحل شده می باشد، که سعی شده است آنچه را که مربوط به این مبحث می شود را توضیح دهیم مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده است که همانند مبحث اول زیر مجموعه های این مباحث را حتی الامکان بحث خواهیم نمود و در آخر مبحث سوم می باشد که مربوط به تصفیه امور شرکت منحل شده می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122