پايان نامه كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه كاركردهاي اجتماعي دين  از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم   یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 239 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه كاركردهاي اجتماعي دين  از ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
فصل اول: کليات و مفاهیم    3
1- بيان مساله    4
2- سؤالات اصلي و فرعي پژوهش    5
الف)  سؤال اصلی    5
ب) سؤلات فرعي پژوهش    5
3- علت انتخاب موضوع و اهميت و فايده آن    5
4- پيشينه پژوهش    6
5- اهداف پژوهش    8
6- تعريف مفاهيم    8
1-6- تعريف دين:    8
1-1-6-معناي لغوي دين    8
2-1-6-دين در قرآن    9
3-1-6-دين در روايات    10
4-1-6-تعاريف اصطلاحي دين و عوامل اصلي بروز اختلاف در آن    11
1- حوزه هاي دين پژوهي و مسأله تعريف دين    11
2- دين و مترادف هاي آن    12
1-2- دين وايدئولوژي    12
2-2- دین و ایمان    13
3-2- دین و شریعت    14
4-2- دين و مذهب    14
5-2- دین و ماوراءالطبیعه    15
3- دین و مبادی تعریف    15
4- رهیافت¬های نظری در تعریف دین    16
1-4- تعاريف  اصطلاحي دين از نظر دانشمندان اسلامي    16
2-4- تعاريف  اصطلاحي دين از نظردانشمندان غربي    18
2-6-تعريف جامعه    21
3-6-تعريف كاركرد و انواع آن    22
1-3-6- مفهوم كاركرد:    23
2-3-6- كاركردهاي مناسب و نامناسب    24
3-3-6- كاركردهاي آشكار و پنهان    25
4-3-6-کارکرد اجتماعی    26
4-6- انسان شناسي    26
5-6-  هستي شناسي    27
6-6- روش شناسي    27
7- پيش فرض ها    28
8- روش پژوهش    28
9- روش گرد آوري اطلاعات    29
10- سازماندهي پژوهش    29
فصل دوم: ديدگاه¬هاي اساسي درباره كاركردهاي دين    31
مقدمه    32
ديدگاه¬هاي اساسي در باره كاركردهاي دين    33
1- كاركردهاي دين برحسب نوع نگرش( مثبت يا منفي بودن)    33
1-1- كاركردهاي منفي دين    34
نقد نظريه ماركس و ماركسيست ها    35
2-1- كاركردهاي مثبت دين    36
1-2-1- هميشگي بودن كاركردهاي مثبت دين    36
2-2-1- مقطعي بودن كاركردهاي مثبت دين    37
نقد نظریه اگوست کنت:    38
2- كاركردهاي دين برحسب قلمرو آن    40
1-2- نظريات حداقلي دين و نقد آنها    40
1-1-2-نظريه سكولاريسم    40
2-1-2- نظريه روانشناسان    44
3-1-2- نظريه جامعه شناسان    46
4-1-2- نظريه روشنفكران مذهبي    49
نقد نظريات حداقلي    52
2-2- نظريه حداكثري دين و نقد آن    53
نقد نظريه حداكثري    54
3-2- نظریه اعتدالي دين    55
فصل سوم: دين و كاركردهاي اجتماعي آن از ديدگاه دوركيم    59
بخش اول: كلياتي درباره دوركيم    60
1- زندگي و آثار دوركيم    60
2- زمينه فكري و انديشه¬هاي اصلي دوركيم    64
3- رويكرد روش شناسي دوركيم در دين پژوهي    69
4- هستي شناسي دوركيم    71
5- انسان شناسي دوركيم    72
بخش دوم: كاركردهاي اجتماعي دين از نظر دوركيم    74
1- دين و ابعاد آن    74
1-1- دوركيم و بعد مناسكي دين    77
2- دين و خصوصيات آن در جوامع مختلف از نظر دوركيم    83
1-2- دين و خصوصيات آن در جوامع ابتدايي    87
2-2- دين و خصوصيات آن در جوامع صنعتي امروزي    90
3- دوركيم و تبيين كاركردي دين    95
4- دين به مثابه نهاد اجتماعي و كاركردهاي آن از نظر دوركيم    99
5- نقد نظريه دين دوركيم    104
1-5- انتقادات روش شناسانه    104
2-5- انتقادات مردم نگارانه و تجربي    105
3-5- انتقادات نظري    106
فصل چهارم: دين و كاركردهاي اجتماعي آن از ديدگاه علامه طباطبايي    109
بخش اول: كلياتي درباره علامه طباطبايي    110
1- زندگي و آثار علامه طباطبايي    110
آثار علامه طباطبائی    112
2- انديشه¬هاي اصلي علامه طباطبايي و نوآوريهاي او در ابعاد مختلف    113
3- رويكرد روش شناسي علامه طباطبايي در دين پژوهي    114
4- هستي شناسي علامه طباطبايي    115
5- انسان شناسي    116
بخش دوم: دين و كاركردهاي فردي و اجتماعي آن از ديدگاه علامه طباطبايي    118
1- دين و ابعاد آن    118
2- دين و نظريه فطرت علامه    122
3- دين و ماهيت اجتماعي آن    124
4- كاركردهای دين از ديدگاه علامه طباطبايي    125
1-4- پيش فرضهاي علامه طباطبايي در بحث كاركرد دين    126
1-1-4- حقانيت دين و خدا    126
2-1-4- قرآن و سنت    126
3-1-4- سازگاري عقل و دين    126
4-1-4- شريعت سخنگو    127
5-1-5- دو ساحتي بودن دين    127
2-4- کارکردهای فردي و اجتماعي دين از ديدگاه علامه    128
1-2-4-كاركردهاي فردي دين    128
1-1-2-4- كاركردهاي نگرشي دين    128
1- كاركردهاي نگرش ايماني در قرآن    130
2- كاركردهاي معرفت زايي دين    131
1-2- خداشناسی    132
2-2- پيامبرشناسي    132
1-2-2- تبيين خصوصيات پيامبران    133
2-2-2- معرفي انگيزه بعثت پيامبران    133
3-2- معاد شناسي    135
2-1-2-4- کارکردهای دين در عرصه اخلاق    136
1- شناخت فضائل و رذائل اخلاقی    138
2- تربيت اخلاقي    140
3- پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجرای آن    141
3-1-2-4- تامين سعادت دنيوي و اخروي انسان    143
4-1-2-4- تأمين بهداشت جسمي و روحي انسان    145
2-2-4- كاركردهاي اجتماعي دين    146
1-2-2-4- اصلاح جامعه    146
2-2-2-4-ايجاد وحدت و همبستگي اجتماعي    147
3-2-2-4- تنظيم زندگي اجتماعي انسان    148
4-2-2-4- شكوفايي تمدن و فرهنگ    149
5-2-2-4- حفظ منافع افراد ورفع اختلافات اجتماعي    150
6-2-2-4- کارکردهای اجتماعي دین در عرصه احكام عملي(فقه)    151
1-كلياتي در باب احكام عملي    151
1-1- معناي لغوي و اصطلاحي احكام    151
2-1-موضوع و گستره احكام    151
3-1- ابواب فقه از نظر علامه طباطبايي    153
1-3-1- عبادات :    153
2- 3-1- معاملات :    153
3-3-1- سياسات (احكام ):    154
2- كاركردهاي اجتماعي احكام ديني بر حسب ابواب فقهي    154
1-2- فقه عبادي و كاركردهاي اجتماعي آن    154
1-1-2- كاركرد اجتماعي نماز    155
2-1- 2- كاركرد اجتماعي حج    156
3-1-2- نماز، روزه و حج وسيله رفع اختلافات طبقاتي    158
4-1-2- كاركرد اجتماعي خمس و زكات    158
2-2- فقه معامله اي و كاركردهاي اجتماعي آن    159
1-2-2- قوام و ثبات اجتماعي    159
2-2- 2- تأمين عدالت اجتماعي    161
3-2-2- معاملات اقتصادي  باطل و كاركردهاي منفي آن    162
1-3-2-2- معاملات ربوي    163
2-3-2-2- كم فروشي    164
3-2- فقه سياسي و كاركردهاي اجتماعي آن    165
1-3- 2- حكومت ضامن اجراي احكام فقهي و حكومتي    166
2-3- 2- حكومت حافظ حقوق و منافع اجتماعي انسان    171
فصل پنجم: بررسي تطبيقي ديدگاه¬ها    172
بخش اول: وجوه اشتراك ديدگاه علامه طباطبايي و دوركيم    173
1- اشتراك در واقعيت دين    173
2-  اشتراك در كاركردهاي مثبت دين    176
3- اشتراك دردائمي بودن دين    176
4- اشتراك درپيوند دين و جامعه    177
بخش دوم: وجوه افتراق ديدگاه دوركيم وعلامه طباطبايي    179
1- پيش فرض¬هاي متفاوت در تعريف دين    179
2- تفاوت در مباني نظري    185
1-2- تفاوت در روش شناسي    185
2-2- تفاوت در هستي شناسي    185
3-2- تفاوت درانسان شناسي    186
3- منشأ دين    187
4- نوع رابطه دين و جامعه    192
5- رابطه دين و اخلاق    193
6- علت دوام دين    195
7- حركت اديان    197
8- كاركردهاي دين برحسب برحسب قلمرو آن    198
9- كاركردهاي اجتماعي دين بر حسب ابعاد دين    199
نتيجه گيري    206
فهرست منابع    210
الف) کتابها    211
ب) پايان نامه¬ها و مقالات    217

فهرست منابع

قرآن کریم.

آرون، ريمون، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، جلد دوم، چاپ اول، تهران:سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1363.

ابوالحسن تنهايي، حسين ،13 جستار در تاريخ جامعه شناسي ،بي جا:انتشارات فتح ،1373

ـــــــــــــــــــــــ ، حسين، تاريخ انديشه و نظريات جامعه شناسي از ابتدا تا كنون جامعه شناسي در اديان، چاپ دوم، تهران، انتشارات بهاباد، 1373.

ـــــــــــــــــــــــ ، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ دوم، گناباد. نشر مرندیز، 1374.

اخوان نبوي، قاسم، فطرت و خرد:سيري در زندگي و افكار علامه طباطبايي، چاپ اول، تهران:كانون انديشه جوان، 1387.

اشرف، احمد، مفهوم­ها و مكتبها: فونكسيوناليسم، نامه علوم اجتماعي، شماره1، 1347.

اميل دوركيم، در باره تقسيم كار اجتماعي، ترجمه باقر پرهام، چاپ دوم، تهران، نشر مركز، 1384.

ـــــــــــ ، صور بنياني حيات ديني، ترجمه باقر پرهام، چاپ اول، تهران، نشر مركز، 1383.

ايازي، سيد محمد علي، جامعيت قرآن، چاپ اول، رشت، انتشارات كتاب مبين، 1378.

باتامور، تي، بي، جامعه شناسي، ترجمه سيد حسن منصور و سيد حسن حسيني كلجاهي، چاپ دوم، تهران :شركت سهامي كتابهاي جيبي با همكاري انتشارات فرانكلين، 2536.

باقي نصر آبادي، علي ، سيري در انديشه­هاي اجتماعي شهيد مطهري، قم :دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، مركز انتشارات، 1377.

بي ريا، ناصر و ديگران، روان شناسي رشد (2)با نگرش به منابع اسلامي، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، 1375.

پالس، دانيل، هفت نظريه در باب دين، ترجمه ونقد:محمد عزيز بختياري، قم :موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1382.

تامپسن، كنت، اميل دوركيم، ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران :نشر ني، 1388.

تامسون، كنت و ديگران، دين و ساختار اجتماعي، ترجمه علي بهرامپور و حسن محدثي، تهران، كوير، 1381.

توسلي، غلامعباس، روشنفكري و انديشه ديني، چاپ اول، تهران :انتشارات قلم، 1379.

ــــــــــــــــ ، نظريه­هاي جامعه شناسي، چاپ سوم، تهران، انتشارات سمت، 1371.

جلالي مقدم، مسعود، درآمدي به جامعه شناسي دين و آراءجامعه شناسان بزرگ دين، چاپ اول، تهران: نشر مركز، 1379.

جمشيديها، غلامرضا، پيدايش نظريه­هاي جامعه شناسي، چاپ اول، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

جوادي آملي، عبدالله، انتظار بشر از دين، چاپ دوم، قم :مركز نشر اسراء، 1380.

ـــــــــــــــــــ ، شريعت در آينه معرفت، قم: موسسه فرهنگي رجاء، چاپ اول، 1372.

حسيني، سيد علي اكبر و امير خواص، منشأدين:بررسي و نقد ديدگاهها، تهران، كانون انديشه جوان، 1386.

خسرو پناه، عبد الحسين، كلام جديد، چاپ اول، قم:مركز مطالعات و پژوهش­هاي فرهنگي حوزه علميه، .

ـــــــــــــــــــــــ ، انتظار بشر از دين، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381.

ـــــــــــــــــــــــ ، گستره شريعت، قم، نشر معارف، 1382.

دانش، جابر، جامعه شناسي دين، چاپ اول، تهران، دفتر نشر معارف، 1386.

دورکيم، اميل، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

ربانی گلپايگانی، علی، جامعیت و كمال دین، بي جا، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.

 چكيده

اين پژوهش به دنبال آن است تا به بررسي تطبيقي كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه دوركيم و علامه طباطبايي بپردازد تا بدين وسيله وجوه اشتراك و افتراق ديدگاههاي آنان رادر اين زمينه نشان دهد.

دوركيم و علامه طباطبايي با وجود اينكه داراي مباني نظري متفاوتي هستند، اما هر دو برضرورت هميشگي دين و قوانين ديني در جامعه اذعان دارند.به اعتقاد دوركيم دين بر حسب نوع جوامع خصوصيات متفاوت پيداميكند. ايشان برای دين دو بعد عقيدتي و مناسكي مطرح  می کند اما عنصر اصلي دین را بعد مناسكي آن می داند. آنچه كه در تبيين كاركردي دورکیم از دین اهميت دارد كاركردهاي اجتماعي مناسك ديني است که عبارتند از :انضباط بخشي، وحدت بخشي، خوشبختي بخشي ، حيات بخشي و تقويت قوا . بر این اساس دورکیم کارکردهای دین را در بعد اجتماعی آن خلاصه می کند.

اما علامه طباطبايي بر اين باور است كه دين در سه بعد عقيدتي ،اخلاقي و عملي  داراي كاركردهاي فردي و اجتماعي، دنيوي و اخروي است . از جمله كار كردهاي اجتماعي دين از نظر ايشان مي توان  به اصلاح جامعه، تنظيم زندگي اجتماعي، شكوفايي فرهنگ و تمدن و…اشاره كرد. به اعتقاد علامه (ره) تنها راهي كه اجتماع انساني را از تشتت و تفرقه نجات مي‌دهد، دين است ؛ چرا كه دين براي رفع و حل اختلاف جوامع بشري و ايجاد وحدت و همبستگي اجتماعي آمده است.

بنابر اين مي­توان گفت كه علامه و دوركيم با وجود پيش فرض هاي متفاوت در بحث دين،بر نقش محوري دین در جامعه تأكيد دارند و كاركردهاي اجتماعي مشابهي را براي دين مطرح كرده­اند. اما تبيين علامه(ره)از كاركردهاي دين ناظر به همه ابعاد وجود انسان است كه برخلاف دوركيم اولاًبا تقليل گرايي همراه نيست. ثانياً كاركردهاي دين را در راستاي سعادت و كمال انسان مي­داند و ثالثاً كاركردهاي اجتماعي دين را نه تنها در ساختار جامعه بلكه در محتواي جامعه هم مطرح مي­كند.

فصل اول:کليات و مفاهیم

 1- بيان مساله

انسان موجودي اجتماعي است كه بدون حضور در جامعه و تعامل با دیگران  از عهده پاسخگويي به نيازهاي متنوع زندگي خويش بر نمي آيد . این معاشرت و تعامل در زندگي اجتماعي بايد مبتني بر قانون باشد و گرنه به اختلال در نظام اجتماعي منجر خواهد شد.زيرا سود جويي و حب ذات كه از صفات غريزي انسان است، او را به سوي تضييع حقوق ديگران سوق مي­دهد . بنابراين براي كنترل صفات غريزي انسان وجود قانون امري ضروري به نظر مي­رسد. از بین همه قوانین این قوانین دینی هستند که بيش از هر قانون ديگر مي­توانند در اين زمينه مؤثر باشند و درثبات نظام اجتماعي نقش ايفا نمايند.

بنابراين قوانين ، اصول و ارزش­هاي ثابتي كه دين آنها را براي انسان فراهم مي­كند، براي رفع نيازهاي اجتماعي وي بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارند . دین در يك تقسيم بندي كلي به دو دسته الهي و بشري تقسيم مي­شود. دين بشري ديني است كه بشر با فكر خود براي خويش تدوين كرده است. اما دين الهي از سوي خداوند براي هدايت بشر فرستاده شده است.

دين چه منشأ الهي داشته باشد چه بشري، از نگاه انديشمنداني كه از منظرهاي متفاوتي به مطالعه آن پرداخته اند، داراي كاركردهاي مختلفي از جمله كاركردهاي اجتماعي در زندگي انسان است. كاركرد در اصطلاح جامعه شناسي غالباًبه معني كار، نقش و وظيفه استعمال مي­شود. علاقه جامعه شناسان از جمله دوركيم به مطالعه دين عمدتاً ناشي از تأثيراتي است كه دين در حيات اجتماعي انسان دارد. دوركيم دين را به عنوان يك پديده اجتماعي در نظر مي گيرد و علت موجده آن را انسان و زندگي اجتماعي مي داند.

علامه طباطبايي بر خلاف دوركيم براي دين منشأ الهي قائل است. از نظر ايشان نيز دين و قوانين ديني به دنبال پاسخگويي به نيازهاي ضروري انسان مي باشند . دوركيم و علامه طباطبايي كه هر كدام از انديشمندان بر جسته  زمان خود هستند، بر نقش مؤثر دين  درحيات اجتماعي بشر تأكيد دارند.

در اين پژوهش بر آنيم تا به بررسي تطبيقي دين از ديدگاه دوركيم و علامه طباطبايي بپردازيم  وكاركردهاي اجتماعي دين را از نگاه آنان مقايسه كرده و وجوه اشتراك و افتراق آنها را بيان نماييم.

2- سؤالات اصلي و فرعي پژوهش

هر پژوهشي داراي سؤالات اصلي و فرعي است. اين پژوهش نيز از اين قاعده مستثني نيست که عبارتند از:

الف)  سؤال اصلی

از ديدگاه دوركيم و علامه طباطبايي دین چه کارکردهای اجتماعی در زندگی انسان دارد  و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاههای آنها چيست ؟

ب) سؤلات فرعي پژوهش

دین در چه عرصه هایی از زندگی انسان حصور دارد و دارای کارکرد است؟

آيا در نگرش­هاي غير مؤمنانه دورکیم نسبت به دين مي­توان كاركردهاي اجتماعي براي دين قائل شد؟

آيا در نگرش­هاي مؤمنانه علامه طباطبایی نسبت به دين مي­توان كاركردهاي اجتماعي براي دين مطرح کرد؟

ميان كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه دوركيم و علامه طباطبايي چه وجوه تمايز و تشابهي وجود دارد؟

3- علت انتخاب موضوع و اهميت و فايده آن

علاوه بر علاقه شخصي كه منجر به انتخاب موضوع مورد پژوهش شده، پژوهش­هاي فرهنگي و تاريخي گوياي اين حقيقت است كه بشر به دين در زندگي اجتماعي نياز دارد.اين نياز نه تنها در اعصار گذشته بلكه در عصر جديد نيز كه بشر زندگيش را بر مبناي عقلانيت اداره مي­كند، رفع نشده است. گرایش مجدد به دين در عصر حاضر، نشان ناتواني عقلانيت مدرن و پيوند عميق آن با زندگي فردي و اجتماعي انسان است.  بنابراين مي­توان گفت كه دين بيش از هر عامل ديگري در زندگي انسان نقش مؤثر دارد. به طوري كه هيچ نهاد ديگري نمي تواند كاركردهاي آن را ايفا نمايد.زيرا دین با نیازهایى از انسان سر و کار دارد که این نیازها همواره باقى است و لذا دین هم همواره باقى خواهد ماند. بنابراين ضرورت ايجاب مي­كنددر مورد دين و كاركردهاي اجتماعي آن تحقيق شود تا بدين وسيله اهميت وضرورت نقش بي بديل آن در زندگي بشر آشكار شود.

نياز بشر به دين در زندگي اجتماعي و كاركردهاي اجتماعي آن هم از سوى افرادى مطرح مى‏شودکه به مبدأ و معاد عقیده ندارند و دين را امري بشري مي­دانند، هم توسط کسانى که به خدا و معاد ایمان دارند و براي دين منشأ الهي قائلند. لذا دراين پژوهش درصدد بيان ديدگاه دوركيم به عنوان يك فرد ملحد با ديدگاه علامه طباطبايي به عنوان يك فرد مؤمن در زمينه كاركردهاي اجتماعي دين هستيم . تا بدين وسيله ضمن معرفي انديشه علامه (ره) و مقايسه آن با دوركيم غناي انديشه اسلامي و جامعيت آن را نسبت به انديشه­هاي غربي آشكارتر نماييم.

4- پيشينه پژوهش

در رابطه با كاركرد دين در انديشه علامه طباطبايي يا دوركيم هيچ كتابي كه به طور مستقل به اين موضوع پرداخته باشد پيدا نكردم. لذا انديشه­هاي اين دو متفكر دراين زمينه از طريق كتب مختلفي كه خود آنان نگاشته­اند يا نويسندگان ديگر در كتب خود بدان اشاره داشته­اند، جمع آوري شده است.

از بين كتابهايي علامه طباطبايي مي­توان به الميزان اشاره كردكه بيش از هر كتاب ديگري ازآن استفاده شده است. كتاب انتظار بشر از دين نوشته عبد الله نصري كتاب ديگري است كه در بخش سوم آن به بيان ديدگاه علامه طباطبايي در زمينه دين پرداخته شده است.و مورد استفاده واقع شده است.

يكي ديگر از منابع مورد استفاده در اين پژوهش كتاب كاركرد دين نوشته اسد الله تبريزي است، كه از منظر درون ديني به مطالعه دين پرداخته است. و داراي دو بخش مي­باشد.دربخش اول به كاركردهاي فردي دين پرداخته شده است ودر بخش دوم كاركردهاي اجتماعي دين مطرح شده است. در اين پژوهش از پيش گفتار و فصل اول كه شامل كليات نيز مي­شودبهره گرفته شده است.

علاوه بر اين كتابها به كتابهاي تعاليم اسلام نوشته علامه طباطبايي، كاركرد دين در زندگي بشر نوشته محمد سبحاني نيا مي­توان اشاره كرد.

از بين كتابهايي كه به انديشه دوركيم در زمينه موضوع مورد پژوهش پرداخته­اند كتاب صور بنياني حيات ديني است كه شامل سه كتاب است: كتاب اول مسائل مقدماتي را باز مي‌گويد، كتاب دوم باورهاي بنياني دين را معرفي مي‌كند و كتاب سوم مسأله مناسك ديني را كه در هر ديني وجود دارد تحليل مي‌نمايد.كه بيشتركتاب اول و سوم بهره گرفته شده است.

زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي نوشته لوئيس كوزراز جمله كتابهايي است كه به انديشه و زندگي بزرگان جامعه شناسي از جمله دوركيم پرداخته كاركردهاي دين از نظر وي را توضيح داده است.

يكي ديگر از منابع مورد استفاده كتاب جامعه شناسي دين است كه از منظر برون ديني به مطالعه دين پرداخته است وتوسط جابر دانش در هفت فصل تدوين شده است.  فصلهاي چهارم با موضوع عرصه­هاي مطالعاتي جامعه شناسي دين، فصل پنجم با موضوع سير مطالعاتي جامعه شناسي دين و فصل ششم با موضوع انديشه­هاي بزرگان جامعه شناسي دين در اين پژوهش به كار رفته­اند.

كتاب درآمدي بر منشأدين نوشته عليرضا قائمي نيا يكي ديگر از كتابهايي است كه در فصل اول آن تحت عنوان نظريات تكامل گرايانه به بيان و نقد نظريه دين دوركيم پرداخته است.كتاب مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي نوشته ريمون آرون، منبع ديگري است كه نظريه دين دوركيم در آن مطرح شده است.

 5- اهداف پژوهش

شناخت عرصه­هاي حضور دين در زندگي انسانها از دیدگاه دورکیم و علامه طباطبایی

شناخت نقش و تأثير آموزه­هاي ديني در زندگي انسانها از دیدگاه دورکیم

شناخت نقش و تأثير آموزه­هاي ديني در زندگي انسانها از دیدگاه علامه طباطبایی

شناخت كاركردهاي اجتماعي دين از ديدگاه دوركيم و علامه طباطبايي و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاههای آنها

 6- تعريف مفاهيم

قبل از ورود به مباحث اصلي لازم است مفاهيم كليدي كه در اين پژوهش به كار رفته­اند را تعريف كنيم تا معناي دقيق اين مفاهيم را به درستي روشن كرده باشيم :

1-6- تعريف دين:

دين يكي از واژگان كليدي اين پژوهش است. كه از لحاظ لغوي و اصطلاحي معاني متفاوتي دارد. كه به آنها مي­پردازيم.

1-1-6-معناي لغوي دين

لغويان براي واژه« دين » معاني گوناگوني ذكر كرده­اند كه برخي از آنها عبارتند از :طاعت، جزا، عادت، قهر، استيلا، تدبير، سيره، كرنش، پيروي، تسليم و. ..برخي يك معناي اصلي را براي اين واژه بيان كرده­اند. ابن فارس در كتاب معجم مقاييس اللغه براي اين واژه يك معنا را بيشتر نمي پذيرد. به نظر وي معناي اصلي اين واژه انقياد و اطاعت است.  در لغت نامه دهخدا نيز اين معاني براي واژه دين ثبت شده است :كيش، ملت، صبغه، طريقت، شريعت، مقابل كفر، توحيد، عبادت پرهيزكاري، پاداش، اسلام، حساب، معصيت، قضا، حال، سياست و راي، سيرت، عادت و كار، بيماري خواري و. …[1]با تدبر در معاني واژه دين درمي يابيم كه به نظر همه لغت شناسان دين به معناي اطاعت و انقياد آمده است و در قرآن نيز به اين معنا به كار رفته است:

«ولايدينون دين الحق»:دين حق را نمي پذيرند و اطاعت نمي­كنند.

برخي از لغت شناسان معتقدندكه در معناي اصلي اين واژه «د-ي-ن»دو چيز نهفته است:

1.خضوع و فرمان برداري2.بودن اين انقياد در برابر يك قانون، دستور و مقررات ويژه و معين . پس معناي دين و حقيقت آن عبارت است از :تسليم، خضوع و فرمان برداري كامل و خالص در برابر احكام تكويني و تشريعي خداوند. ظهور واقعي اين حقيقت در آخرت است از اين رو ،آن را يوم الدين گويند. اماعلت وجود معاني گوناگون واژه دين، مي­توانداين باشد كه، چون اين واژه در دهها و صدها جمله گوناگون و در موقعيت ها، زمانها و مكانهاي مختلف به كار رفته، معاني جديد پيدا كرده است، بدون انكه با معناي اصلي تناقضي داشته باشد.  [2]

2-1-6-دين در قرآن

واژه دين بيش از نود بار در قرآن با معاني ذيل به كار رفته است :

1- دين به معناي جزا و پاداش، مانند: مالك يوم الدين،

2- دين به معناي اطاعت و بندگي، مانند:قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين

3- دين به معناي ملك و سلطنت، مانند:و قاتلوهم حتي لا تكون فتنه و يكون الدين لله.

4- دين به معناي شريعت و قانون، مانند:لكم دينكم ولي الدين.

5- دين به معناي ملت، مانند:قل انني هداني ربي الي صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا.[3]

6- دين به معناي تسليم، مانند:ان الدين عند الله الاسلام.

7- دين به معناي اعتقادات، مانند :لا اكراه في الدين.

8- دين به معناي كيش و آيين:درآيه 21سوره شوري، آيه28سوره فتح، آيه 61سوره صف، آيه 6سوره كافرون، آيه 26سوره غافر.

9- دين به معناي راز و نياز:فاذا ركبوا في الفلك دعواالله مخلصين له الدين .

علامه طباطبايي در تفسير اين آيه شريفه مي­نویسد: دين سلسله­اي از معارف علمي است كه اعمالي را به دنبال دارد پس ميتوان گفت :دين اعتقادات است و اعتقاد و ايمان از امور قلبي به شمار ميرود كه اكراه و اجبار بر آنها حكومت نمي كند.  اكراه در اعمال ظاهري و افعال و حركات بدني و مادي اثر دارد.[4]

10- دين به معناي مجموعه معارف و احكام الهي، مانند:فلولانفرمن كل فرقهم منهم طائفه ليتفقهوا في الدين

در ساير موارد دين به معناي اطاعت، انقياد، عبادت و پرستش است كه البته مانعه الجمع نمي باشند.[5]

3-1-6-دين در روايات

پيشوايان ديني اسلام، دين را به اركان و ويژگيهايش از جمله ايمان، يقين، حب و بغض قلبي، معرفت داشتن، دوستي ورزيدن، اخلاق حسن، نورانيت، عزت طلب علم، مايه حيات و مانند اينها تفسير كرده­اند.

ارزيابي تعاريف دين در قرآن و روايات :بسياري از تعابير درباره دين در متون اسلامي، ازجمله معناي جزا، پاداش، ملك و سلطنت به مقصود ما از دين در بحث كاركرد­هاي اجتماعي دين هيچ ارتباطي ندارد و اين اشاره­ ها به صفات و افعال الهي مرتبطند و پاره اي ديگر از تعابير از جمله آيه 11سوره زمر و احاديثي مانند غايه الدين الايمان، ان الدين كشجره اصلها اليقين بالله و… نيز به تبيين تدين و دينداري ناظرند، نه بيان حقيقت دين. بنابراين فقط دين در معاني اعتقادات و مجموعه معارف و احكام، با مباحث ما ارتباط مي­يابد. با توجه به آيات و روايات ميتوان دين را به مجموعه اي از معارف، احكام، اخلاق و در يك كلام “ما جاءبه النبي”تفسير كرد.[6]

4-1-6-تعاريف اصطلاحي دين و عوامل اصلي بروز اختلاف در آن

براي دين تعاريف متعددي از سوي انديشمندان مسلمان و غربي ارايه شده است و شمار آن­ها به قدري است كه بسيار مشكل مي­توان آن­ها را جمع و شمارش كرد. ساموئل كينگ از انديشمندان غربي اعتقاد دارد كه از دين، هزاران تعريف ارايه شده است . [7]به طور كلي چهار دسته  عوامل در  بروز تعدد و تنوع در تعريف دين مي توان مطرح كرد:

1- حوزه هاي دين پژوهي و مسأله تعريف دين

این که مسأله «تعریف‏» در میان رشته‏ های دین‏ پژوهی از چه جایگاهی برخوردار باشد و چقدرمورد اهتمام اندیشمندان آن حوزه قرار گیرد، بستگی به اثر و وضع دو ویژگی معرفت‏ شناختی در آن دانش دارد:

الف . موضع و نگاه عالم برحسب «بیرونی‏» یا «درونی‏» بودن نسبت او با پدیده مورد مطالعه.

ب. ویژگی موضوع مورد مطالعه از نظر «نوعی‏» یا «مصداقی‏» بودن آن.

برحسب این دو خصوصیت، فلسفه، جامعه ‏شناسی و روان‏شناسی، جزء آن دسته از معارفی قرار می‏گیرند که به واسطه جستجوی ویژگیهای «نوعی‏» و داشتن نگاه «بیرونی‏» به موضوع مورد مطالعه خویش، از دیگر رشته‏های دین‏پژوهی متمایز گشته و «تعریف‏» در آن، جایگاه مهمی یافته است. به همین دلیل است که شاهد فراوانی و تنوع «تعریف‏» نزد روان‏شناسان، جامعه‏شناسان و فیلسوفان دین می‏باشیم.

در مقابل، دسته دیگری از رشته ‏های دین‏ پژوهی مثل تاریخ و مردم‏شناسی قرار دارند که اگرچه از منظری «بیرونی‏» به پدیده مورد مطالعه خویش می‏نگرند، به علت تامل «مصداقی‏» در موضوع خویش، تعریف دین در آن، موقعیتی فرعی و اهمیتی حاشیه‏ای دارد. «کلام‏» از جمله علومی است که به جهت تقید و تخصیص موضوعی، از سنخ تاریخ و مردم‏شناسی است؛ ولی به دلیل نگاه درون‏دینی، از بقیه حوزه‏های دین‏پژوهی متمایز می‏گردد.[8]

2- دين و مترادف هاي آن

هر لفظ به لحاظ معنایی که بر آن بار می‏گردد و فحوایی که از آن فهمیده می‏شود، در دسته مشخصی از واژه‏های قریب‏المعنا جای می‏گیرد و با مجموعه اصطلاحات معینی ارتباط پیدا می‏کند. با این که الفاظ با مرادفهایشان همنشینند و در کاربردهای عامیانه نیز با تسامح به جای هم استعمال می‏شوند، ولی غالباً حاوی تباینهای قابل اعتنایی هستند که نمی‏توان آنها را در عبارتهای دقیق علمی با همان تسامح به کار برد و با سهولت ‏به هم تبدیل کرد.

«دین‏» از چنین الفاظی است که در عین دارا بودن معنای مشخص و ضیق، برحسب اعتبارهای مختلف، معانی متفاوتی بر آن بار شده و بعضا، به خطا، با مفاهیمی متباین مترادف گردیده است. برخي ازاين مفاهيم مترادف عبارتند از :ايدئولوژي ،ايمان ،شريعت ،ماوراءالطبيعه ،الهيات و …حال به اختصاربرخي از اين مفاهيم را كه در اين پژوهش استفاده مي شوند را توضيح مي دهيم .

1-2- دين وايدئولوژي

مکتب و مرام در فارسی، نزدیک‏ترین معادل براي ايدئولوژي است. بدین اعتبار، نسبت میان «دین‏» و «مکتب‏»، عموم و خصوص من‏وجه است. یعنی ممکن است ‏برخی از ادیان کامل‏تر، نقش یک مکتب و مرام دنیوی را به عهده گیرند و کارکردهای ایدئولوژیک بیابند؛ اما به طور قطع نمی‏توان تمامیت‏ یک دین را در یک مکتب یا ایدئولوژی خلاصه کرد . آنچه دین را از ایدئولوژی جدا می‏سازد و بر وسعت و دامنگیری آن می‏افزاید، افتراقی است که میان «غایات‏» این دو وجود دارد. در حالی که غایت‏الغایات ایدئولوژی‏ها، «آبادی دنیا» برای کامیابی هم‏اندیشان است، اصولا دین، حتی ادیان دنیاپذیر، نظر به «دنیای دیگر» دارند. C,J.A روش دیگری را برای فرار از این ابهام و تخلیط پیشنهاد می‏کند. او می‏گوید برای این منظور لازم است که بر خصایص نوعی ادیان مثل «اجرای مناسک عبادی‏» تاکید نمود؛ هرچند که ممکن است این جنبه در بعضی از ادیان نقش محوری نداشته باشد . دیگرانی هم بوده‏اند که بر وجود «ایده‏های متعالی‏»، توام با «تقدس‏» و نگاه «غایت‏نگرانه‏» در دین به عنوان وجوه اصلی تمایز دین از انواع مکاتب تاکید نموده‏اند.[9]

[1]– علي شكوهي، عوامل و ريشه­هاي دين گريزي از منظر قرآن و حديث، چاپ اول، قم: بوستان كتاب، 1384، ص21

[2]– همان، صص22-23

[3] – عبدالحسين خسرو پناه، انتظار بشر از دين، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381، ص47

[4]– همان، ص48

[5]– علي شكوهي، پيشين، ص 28

[6]– عبد الحسين خسرو پناه، انتظار بشر از دين،پيشين ، ص50

[7]– ساموئل كينگ، جامعه شناسي، ترجمه مشفق همداني، تهران: سيمرغ، 1355، ص 92

[8] -عليرضاشجاعي زند ،تعريف دين و معضل تعدد ،مجله نقد و نظر ،شماره 19و 20،تابستان و پاييز 1378،ص 241

[9] -همان ،ص 247

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه عوالم هستي و مسير حرکت انسان در آن ها از منظر علامه طباطبايي و آيت الله شاه آبادي
 • پايان نامه آسيب شناسي روايات تفسيري در تفسير الميزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122