پايان نامه لايه هاي سياه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکتروديناميک غيرخطي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه لايه هاي سياه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکتروديناميک غيرخطي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه لايه هاي سياه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکتروديناميک غيرخطي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 1

فصل دوم 6
نظریه¬ها¬ی الکترودینامیک غیرخطی و معرفی دو کلاس جدید 6
2-1 نظریه¬ی خطی الکترودینامیک: نظریه¬ی ماکسول 7
2-2 نظریه¬ی غیرخطی الکترودینامیک: نظریه¬ی بورن- اینفلد(BI) 9
2-3 نظریه¬ی الکترودینامیک غیرخطی: نظریه¬ی توانی ناوردای ماکسول (PMI) 11
2-4 نظریه¬ی غیرخطی الکترودینامیک: نظریه¬ی لگاریتمی(LNEF) 14
2-5 نظریه¬ی غیرخطی الکترودینامیک: نظریه¬ی نمایی(ENEF) 16

فصل سوم 20
نسبیت عام، گرانش گوس- بونه، هندسه و ترمودینامیک سیاه¬چاله¬ها 20
3-1 نسبیت عام و اصول اینشتین 21
3-1-1 اصل ماخ 22
3-1-2 اصل هم¬ارزی 23
3-1-3 اصل هموردایی عام 23
3-1-4 اصل جفت شدگی گرانش کمینه 24
3-1-5 اصل تناظر 24
3-2 هندسه و متریک 24
3-3 تانسور اینشتین 26
3-4 گرانش مشتقات بالاتر 28
3-5 گرانش لاولاک 30
3-6 کنش مرزی 33
3-7 بردارهای کیلینگ و تقارن¬های فضازمان 34
3-8 سیاه¬چاله چیست؟ 36
3-9 خصوصیات هندسی سیاه¬چاله 37
3-10 ترمودینامیک سیاه¬چاله¬ها 38
3-10-1 چهار قانون مکانیک سیاه¬چاله¬ها 39
3-10-2 دما 40
3-10-3 آنتروپی 41
3-10-4 بار الکتریکی 43
3-10-5 پتانسیل الکتریکی 44
3-10-6 سرعت زاویه¬ای 44
3-11 روش کانترترم در گرانش 45

فصل چهارم 47
جواب¬های لایه¬ی سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس جدید از الکترودینامیک غیرخطی 47
4-1 معادلات میدان 48
4-2 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی 50
4-3 گرانش گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی 56
4-4 بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه¬چاله گوس-بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی نمایی 58
4-4-1 کمیت¬های ترمودینامیکی و پایا 59
4-4-2 انرژی به¬عنوان تابعی از کمیت¬های پایا 61
4-5 بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه¬چاله گوس- بونه در حضور الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی 62
4-5-1 کمیت¬های ترمودینامیکی و پایا 62
4-5-2 انرژی به¬عنوان تابعی از کمیت¬های پایا 64

فصل پنجم 66
نتیجه¬گیری و پیشنهادات 66
5-1 خلاصه و نتیجه¬گیری 67
5-2 پیشنهادات 71

پیوست 72
مراجع 73

 مراجع

[1] J. Michell, Phil. Transa. Roy. Soc. Lond. 74, 35 (1784).

[2] K. Schwarzschild, Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Phys. Math. Kl, 189 (1916).

[3] D. Lovelock, Aequationes Math. 4, 127 (1970).

[4] D. Lovelock, J. Math. Phys. 12, 498 (1971).

[5] D. Lovelock, Tensor, Differential Forms and variational principle (Wiley-Interscience, New York, 1975).

[6] E. S. Fradkin and A. A. Tseytlin, Phys. Lett. B 163, 123 (1985);

Zwiebach, Phys. Lett. B 156, 315 (1985);

Boulware and S. Deser, Phys. Rev. Lett 55, 2656 (1985).

[7] E. Bergshoeff, E. Sezgin, C. N. Pope and P. K. Townsend, Phys. Lett. B 188, 70 (1987).

[8] R. R. Metsaev, M. A. Rakhmanov and A. A. Tseytlin, Phys. Lett. B 193, 207 (1987).

[9] A. A. Tseytlin, Nucl. Phys. B 501, 41 (1997).

[10] D. Brecher and M. J. Perry, Nucl. Phys. B 527, 121 (1998).

[11] M. Born and L. Infeld, Proc. Roy. Soc. Lond. A 143, 410 (1934);
M. Born and L. Infeld, Proc. Roy. Soc. Lond. A 144, 425 (1934).

[12] B. Hoffmann, Phys. Rev. 47, 877 (1935);

Hoffmann and L. Infeld, Phys. Rev. 51, 765 (1937);

Peres, Phys. Rev. 122, 273 (1961).

[13] M. Hassaine and C. Martinez, Phys. Rev. D 75, 027502 (2007);

Hassaine and C. Martinez, Class. Quant. Grav., 25, 195023 (2008);

Maeda, M. Hassaine and C. Martinez, Phys. Rev. D 79, 044012 (2009).

[14] S. H. Hendi, Phys. Lett. B 678, 438 (2009);

H. Hendi, Phys. Lett. B 677, 123 (2009);

H. Hendi and H. Rastegar-Sedehi, Gen. Rel. Grav., 41 1355 (2009).

H. Hendi, Eur. Phys. J. C 69, 281 (2010);

H. Hendi, Prog. Theor. Phys. 124, 493 (2010);

H. Hendi, Phys. Rev. D 82, 64040 (2010);

H. Hendi and B. Eslam Panah, Phys. Lett. B 684, 77 (2010);

[15] J. M. Bardeen, B. Carter and S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. 31, 161 (1973).

[16] J. D. Bekenstein, Phys. Rev D 7, 2333 (1973).

[17] S. W. Hawking, Nature, 248, 30 (1974).

[18] M. H. Dehghani and H. Rastegar Sedehi, Phys. Rev. D 74, 124018 (2006).

[19] M. Aiello, R. Ferraro and G. Giribet, Phys. Rev. D 70, 104014 (2004).

[20] M. H. Dehghani, S. H. Hendi, A. Sheykhi and H. Rastegar Sedehi, JCAP 02, 020 (2007).

[21] H. H. Soleng, Phys. Rev. D 52, 6178 (1995).

[22] S. H. Hendi, JHEP 03, 065 (2012);

H. Hendi, Ann. Phys. (N.Y.) 333, 282 (2013);

H. Hendi and A. Sheykhi, Phys. Rev. D 88, 044044 (2013).

[23] Z. Zhao, Q. Pan, S. Chen and J. Jing, Nucl. Phys. B 871, 98 (2013).

[24] W. M. Ruth, flat and curved space-time, (Clarendon press Oxford, 1998);

[25] S. Weinberg, Gravitation and Cosmology, (Jhon Wily and Sons, Inc.,  1972);

M. Wald, General Relativity, (The University of Chicago Press, 1984);

A. M. Dirac, General Theory of Relativity, (Jhon Wiley and Sons, New York, 1975).

[26] W. Misner, S. Throne and A.Wheeler, Gravitation, (W. H. Freemav and Company San Francisco, 1973).

[27] M. Nakahara, Geometry. Topology and Physics, (Inst. Phys. Pub. Bris. Phil, 1989).  

[28] R. d’Inverno, Introducing to Einestein Relativity, (Oxford University Press Inc., 1992).

[29] J. Hartle, Gravity: an Introduction to Einstein’s General Relativity, (Addison Wesly, 2003).

[30] A. Einstein, The Meaning of Relativity, (Princeton University Press, 1956).

[31] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, Quantum Field  in Curved Space, (Cambridge University Press, 1982).

[32] N. Deruelle and L. Farina-Busto, Phys. Rev. D 41, 3696 (1990).

[33] N. Dadhich, Pramana J. Phys. 74, 875 (2010).

[34] S. Deser and B. Tekin, Phys. Rev. Lett. 89, 101101 (2002);

Deser and B. Tekin, Phys. Rev. D 67, 084009 (2003).

[35] M. H. Dehghani and R. B. Mann, Phys. Rev. D 72, 124006 (2005).

[36] M. H. Dehghani and S. H. Hendi, Phys. Rev. D 73, 084021 (2006).

[37] R. C. Myers, Nucl. Phys. B 289, 701 (1987).

C. Myers and J. Z. Simon, Phys. Rev. D 38, 2434 (1988);

[38] R. G. Cai and K. S. Soh, Phys. Rev. D 59, 044013 (1999);

G. Cai, Phys. Rev. D 65, 084014 (2002);

G. Cai and Y. S. Myung, Phys. Lett. B 559, 60 (2003).

[39] Y. M. Cho and I. P. Neupane, Phys. Rev. D 66, 024044 (2002).

[40] I. P. Neupane, Phys. Rev. D 67, 061501 (2003).

[41] J. E. Lidsey, S. Nojiri and S. D. Odintsov, JHEP 06, 026 (2002).

[42] D. L. Wiltshire, Phys. Rev. D 38, 2445 (1988).

[43] M. H. Dehghani, Phys. Rev. D 67, 064017 (2003).

[44] M. H. Dehghani and S. H. Hendi, Int. J. Mod. Phys. D 16, 1829 (2007).

[45] G. W. Gibbons and S. W. Hawking, Phys. Rev. D 15, 2752 (1977).

[46] R. C. Myers, Phys. Rev. D 36, 392 (1987).

[47] S. C. Davis, Phys. Rev. D 67, 024030 (2003).

[48] S. M. Carrol, An Introduction to General Relativity Space time and Geometry, (Chicago University, Inc., 2004).

[49] S. W. Hawking, Commun. Math. Phys. 43, 199 (1975).

[50] S. W. Hawking, Phys. Rev. Lett. 26, 1344 (1971).

[51] J. D. Bekenstein, Phys. Rev. D 9, 12 (1974).

[52] S. W. Hawking and C. J. Hunter, Phys. Rev. D 59, 044025 (1999);

W. Hawking and C. J. Hunter and D. N. Page, Phys. Rev. D 59, 044033 (1999);

B. Mann, Phys. Rev. D 60, 104047 (1999);

B. Mann, Phys. Rev. D 61, 84013 (2000).

[53] S. H. Hawking and G. F. R. Ellis, The Large Scale Structure of Space time, (Cambridge University Press,1973).

[54] T. Jacobson and R. C. Myers, Phys. Rev. Lett. 70, 3684 (1993).

[55] R. M. Wald, Phys. Rev. D 48, R3427 (1993).

[56] M. H. Dehghani, N. Alinejadi and S. H. Hendi, Phys. Rev. D 77, 104025 (2008).

[57] J. D. Brown and J. W. York, Phys. Rev. D 47, 1407 (1993).

[58] K. C. Chan, D. E. Creighton and R. B. Mann, Phys. Rev. D 54, 3892 (1996).

[59] E. A. Martinez, Phys. Rev. D 50, 4920 (1994).

[60] M. Henningson and K. Skenderis, JHEP 07, 023 (1998).

[61] V. Balasubramanian and P. Kraus, Commun. Math. Phys. 208, 413 (1999).

[62] R. Emparan, C. V. Johson and R. C. Myers, Phys. Rev. D 60, 104001 (1999).

[63] M. H. Dehghani and R. B. Mann, Phys. Rev. D 73, 104003 (2006).

چکیده

در این رساله، با در نظرگرفتن دو کلاس از الکترودینامیک غیرخطی، به بررسی جواب­های لایه­ی سیاه در گرانش گوس- بونه می­پردازیم. این دو کلاس از الکترودینامیک بورن- اینفلد گونه، که به الکترودینامیک غیرخطی لگاریتمی و نمایی معروفند دارای خصوصیات جالب توجه در مطالعه­ی میدان الکترومغناطیسی و نیز بررسی هندسی فضازمان می­باشند. پس از مطالعه­ی خصوصیات هندسی فضازمان، به بررسی کمیت­های پایا و ترمودینامیکی پرداخته و تاثیرات حضور این میدان غیرخطی را بررسی می­کنیم. در نهایت به بررسی قانون اول ترمودینامیک خواهیم پرداخت.

فصل اول

مقدمه

 

پس از معرفی مکانیک نیوتنی، دانشمندان زیادی از این نظریه به عنوان مکانیک سماوی در مطالعه و شناخت کیهان استفاده کردند. در همان سال­های اولیه مطالعه­ی گرانش­های قوی و تأثیرات آن بر سایر اجرام مورد توجه قرار گرفت.

نخستین بار در سال 1784 میشل[1] در مقاله­ای سرعت فرار[2] را با اطلاعات آن روز محاسبه کرد  [1] و در سال 1796 لاپلاس[3] نیز همان نظریه­ی میشل را دوباره مطرح کرد که با توجه به اینکه مقدار دقیقی برای سرعت نور محاسبه نشده بود، آنچنان که می­بایست مورد توجه قرار نگرفت. در اواخر قرن 19 سرعت نور کاملاً معلوم و اندازه­گیری شد و از طرفی در سال 1915 اینشتین نظریه­ی نسبیت عام را برای تشریح مبانی هندسی برهم­کنش­های گرانشی، که منجر به انحنای فضازمان توسط ماده یا انرژی می­شد، مطرح کرد و نشان داد که گرانش روی مسیر نور نیز تأثیر می­گذارد.

حقیقت­هایی در مورد گرانش وجود دارد که نقش آن‌را در پدیده­های فیزیکی نمایان می­کند، از جمله اینکه: در نظریه­ی نیوتنی خورشید نیروی گرانشی به زمین وارد می­کند و از سوی دیگر زمین در پاسخ به این نیرو به دور خورشید می­گردد. در نسبیت عام جرم خورشید انحنایی در فضازمان ایجاد می­کند و زمین در مسیری مشخص در این فضازمان منحنی حرکت می­کند. به عبارت دیگر در نظریه نیوتنی، گرانش برهم کنش از راه دور بین جرم­هاست اما در نسبیت عام، گرانش به صورت انحنای هندسی فضازمان توصیف می­شود.

در سال 1916 چند ماه پس از اینکه اینشتین معادلات خود را ارائه کرد، ­شوارتزشیلد نخستین جواب دقیق معادلات اینشتین را یافت ]2[ و اظهار داشت که از دیدگاه نظری سیاه­چاله­ها وجود دارند. سپس دانشمندان با در نظر گرفتن این سیاه­چاله در مبدأ مختصات، دریافتند که در فاصله­ی مشخصی از آن نور هم نمی­تواند از دام سیاه­چاله خارج شود. به این فاصله، شعاع شوارتزشیلد و به ابر سطحی که در این فاصله قرار دارد، افق رویداد سیاه­چاله­ی شوارتزشیلد می­گویند.

اینشتین معادلات نسبیت عام را به صورت یک رابطه­ی تانسوری به شکل زیر ارائه نمود:

که در آن  یک ثابت عددی مثبت موسوم به ثابت گرانش اینشتین می­باشد. این معادله تأثیرات ماده بر انحنای فضازمان را نشان می­دهد. در طرف راست معادله­ی (1-1)، تانسور  همان تانسور انرژی- تکانه است که معرف میدان­های مادی مختلف می­باشد. طرف چپ این معادله که نقش هندسه­ی فضازمان را دارد، توسط تانسور اینشتین  معرفی می­شود که این تانسور به صورت زیر تعریف می­شود:

(1-2)

که در آن  و  به ترتیب تانسور و اسکالر ریچی می­باشند. اینشتین فقط مشتقات مرتبه­ی اول و دوم متریک را در معادلات خود در نظر گرفت و بعدها برای توضیح جهان شتابدار ثابت کیهان­شناسی  را نیز در معادله وارد کرد.

در سال 1971 لاولاک[4] با درنظر گرفتن وابستگی خطی به مشتقات مرتبه­ی دوم متریک، معادلات گرانش در ابعاد بیش از 4- بعد را معرفی و به­جای تانسور اینشتین یک تانسور عمومی­تر در معادلات گرانشی ارائه نمود. وی توانست به لاگرانژی که تعمیمی بود از لاگرانژی اینشتین – هیلبرت[5] دست پیدا کند [3-5]. در فصل سوم در مورد گرانش لاولاک به اختصار بحث خواهیم کرد. ما در این رساله سعی بر این داریم که در طرف چپ معادلات میدان، به جای استفاده از گرانش اینشتین از گرانش مرتبه­ی دوم لاولاک (گرانش گوس- بونه) استفاده کنیم.

همان‌طور که گفته شد، در سمت راست معادله­ی (1-1)، تانسور انرژی- تکانه­ی مربوط به میدان­های مادی مختلف قرار دارد. یکی از مهم‌ترین این میدان­ها، میدان الکترومغناطیسی می­باشد. معادلات ماکسول به عنوان یک میدان خطی الکترومغناطیسی، از معروف‌ترین این میدان­هاست.

پس از روی کار آمدن نظریه­ی نسبیت عام، با توجه به اینکه این نظریه یک تئوری غیرخطی گرانش می­باشد، دانشمندان علاقه­مند به نظریات غیرخطی شدند.

معادلات ماکسول چگونگی ایجاد میدان­های الکتریکی و مغناطیسی را توسط بارها و جریان­های الکتریکی و نیز پیدایش یکی از این میدان‌ها توسط تغییر زمانی میدان دیگر را توصیف می‌کنند. اما این معادلات در حالاتی خاص دارای ایراداتی است که می­توان به نامحدود شدن میدان الکتریکی ذرات باردار نقطه­ای در محل آن‌ها اشاره نمود.

تئوری میدان­های غیرخطی به این دلیل که اغلب سیستم­های فیزیکی موجود در طبیعت ذاتاً غیرخطی هستند بسیار مورد علاقه بود و کنش­های غیرخطی در تئوری ابرریسمان نیز مطرح شدند [6-10]. اولین بار در سال 1934 الکترودینامیک غیر خطی توسط بورن و اینفلد ارائه شد ]11[ که انگیزه­ی آن‌ها از ارائه­ی چنین میدانی محاسبه­ی مقدار متناهی برای خود انرژی ذرات باردار نقطه­ای گونه بود. سپس هافمن در سال 1935 نسبیت عام را با الکترودینامیک بورن و اینفلد پیوند داد و یک جواب متقارن کروی که نشان دهنده­ی میدان گرانشی یک جسم باردار باشد را معرفی کرد و جواب­های سیاه­چاله­ای آن را مورد بررسی قرار داد ]12[.

از سوی دیگر در نظریه­ی ماکسول، میدان الکتریکی یک ذره­ی باردار نقطه­ای تابعی از ابعاد فضازمان بوده و فقط در 4- بعد عکس مجذوری می­باشد. اگر بخواهیم معادله الکترومغناطیس صرف­نظر از ابعاد فضازمان متناسب با عکس مجذور فاصله باشد باید این نظریه را به صورت تعمیم یافته و غیرخطی بیان کنیم. نظریه­ی مناسب جهت برآورده کردن این خاصیت، نظریه­ی توانی ناوردای ماکسول[6] (PMI) نام دارد که در بسیاری از مقالات در حوزه­ی گرانش به آن اشاره شده است [13و14]. در این رساله صرف­نظر از نظریه­های بورن- اینفلد و توانی ناوردای ماکسول دو کلاس جدید از میدان­های الکترومغناطیس غیرخطی را معرفی می­کنیم و در مورد خصوصیات آن‌ها بحث خواهیم کرد. همچنین با در نظر گرفتن این دو کلاس غیرخطی به­جای میدان ماکسول در سمت راست معادله­ی (1-1) جواب­های سیاه­چاله­ای آن را بدست خواهیم آورد.

در سال­های اخیر، یکی از پیشرفت­های بزرگ در نسبیت عام، کشف رابطه­ی بین مکانیک سیاه­چاله­ها و قوانین ترمودینامیک بوده است ]15[. به­عنوان نمونه با وجود گرانش قوی سیاه­چاله و نبود اطلاعات از درون آن، یافته­های هاوکینگ در سال 1971 نشان داد در شرایط عمومی مساحت کل افق­های رویداد یک سیاه­چاله هرگز نمی­تواند کاهش یابد که این نتیجه را امروزه قانون دوم مکانیک سیاه­چاله­ها می­نامند. این قانون شباهت قابل توجهی با قانون دوم ترمودینامیک دارد که بیان می­کند آنتروپی کل سیستم هرگز کاهش نمی­یابد. از این رو بکنشتین[7] پیشنهاد داد یک سیاه­چاله باید آنتروپی داشته باشد و آنتروپی آن با مساحت افق رویدادش متناسب است ]16و17[.

در این رساله ما علاقه­مند به بررسی خصوصیات ترمودینامیکی سیاه­چاله­ها می­باشیم. ابتدا کمیت­های ترمودینامیکی و پایای سیاه­چاله را محاسبه کرده، آنگاه با تعمیم رابطه­ی اسمار[8] برای جواب­های بدست آمده، جرم را به­صورت تابعی از آنتروپی، بارالکتریکی و تکانه­ی زاویه­ای بدست می­آوریم. سپس صحت قانون اول ترمودینامیک را برای نظریه­ی ارائه شده می­آزماییم و در نهایت به بررسی پایداری جواب­ها خواهیم پرداخت. در این رساله در دستگاه واحد که  می­باشد کار می­کنیم.

به­طور کلی مطالب این رساله به صورت زیر دسته­بندی شده­اند:

فصل دوم به الکترومغناطیس غیرخطی اختصاص دارد. ابتدا میدان­های غیرخطی بورن- اینفلد و توانی ناوردای ماکسول را معرفی و سپس به معرفی دو کلاس جدید از الکترومغناطیس غیرخطی پرداخته می­شود و لاگرانژی آن­ها مورد بررسی قرار داده می­شود. سپس میدان الکتریکی ذرات باردار نقطه­ای در این نظریه­ها ارائه می­گردد.

فصل سوم به مقدماتی در مورد گرانش اختصاص دارد. ابتدا در مورد اصول نسبیت عام به اختصار بحث می­شود، آنگاه برخی تعاریف مورد نیاز در مورد هندسه و متریک فضازمان ارائه شده و سپس به معرفی گرانش لاولاک و به خصوص لاگرانژی مرتبه­ی دوم لاولاک (لاگرانژی گوس- بونه) پرداخته می­شود. سپس به مکانیک سیاه­چاله پرداخته شده و به قوانین ترمودینامیک سیاه­چاله­ها به صورت اختصار اشاره می­شود.

فصل چهارم لایه­ی سیاه گرانش گوس- بونه را در حضور دو کلاس جدید از الکترومغناطیس غیرخطی محاسبه و سپس خصوصیت­های هندسی فضازمان شامل تکینگی[9] (در صورت وجود) افق رویداد، رفتارهای مجانبی و… مورد بررسی قرار گرفته  می­شود. در ادامه کمیت­های پایا[10] و ترمودینامیکی را محاسبه کرده و قانون اول­ ترمودینامیک ­مورد بررسی قرار داده می­شود.

فصل دوم

نظریه­های الکترودینامیک غیرخطی و معرفی دو کلاس جدید

 2-1  نظریه­ی خطی الکترودینامیک: نظریه­ی ماکسول

الکترومغناطیس، مطالعه­ی تأثیرات بارهای الکتریکی ساکن و متحرک و تأثیرات ناشی از آن­هاست. بار الکتریکی ساکن، یک میدان الکتریکی در اطراف خود ایجاد می­کند و بارهای الکتریکی متحرک، جریانی را به­وجود می­آورند که یک میدان مغناطیسی را موجب می­شود. مطالعه­ی کامل شاخه­ی الکترومغناطیس کلاسیک تنها از طریق چهار معادله­ی ماکسول میسر است.

ماکسول در سال 1865 این چهار معادله را در شکل نهایی­اش، بدون هیچ فرض خاصی درباره­ی ماهیت محیطی که پدیده­های الکترومغناطیس در آن منتشر می­شوند، ارائه کرد. معادلات ارائه شده توسط ماکسول خطی هستند. معادلات ماکسول در حضور چگالی بار و جریان الکتریکی به­صورت زیر هستند:

(2-1-1)

معادلات ماکسول را که توصیف کننده­ی الکترمغناطیس کلاسیک هستند، می­توان از لاگرانژی زیر استخراج نمود:

(2-1-2)

که در آن،  تانسور میدان الکترومغناطیس و  پتانسیل برداریست[11]. تانسور انرژی- تکانه که متناسب با وردش این لاگرانژی نسبت به تانسور متریک است، به­صورت زیر معرفی می­شود:

(2-1-3)

و معادلاتی که در (2-1-1) نوشته شده از وردش لاگرانژی فوق نسبت به تانسور  حاصل می­گردد. در حوزه­ی فیزیک نظری علاوه بر خصوصیات جالب توجه معادلات ماکسول، دو خصوصیت زیر نیز از ویژگی­های این معادلات به­شمار می­روند:

محاسبه­ی خود انرژی ذرات باردار نقطه­ای به مقدار نامتناهی منجر می­شود.

در ابعاد بالاتر از 4-بُعد، این معادلات قانون عکس مجذوری را برای میدان الکتریکی بار نقطه­ای رعایت نمی­کنند.

سوالی که ذهن خواننده را معطوف می­کند این­است که آیا می­توان نظریه­ای ارائه نمود که علاوه بر خصوصیات جالب و منطقی معادلات ماکسول، خود انرژی ذرات باردار نقطه­ای را متناهی ارائه کند و سوال دیگر این­است که آیا در ابعاد بالاتر از 4- بعد، میدان الکتریکی یک بار نقطه­ای عکس مجذوری است یا خیر؟ جست­وجوی جواب برای این سوالات باعث شد تا فیزیک­دانان به­دنبال نظریات انعطاف­پذیرتری باشند.

[1] John Michell

[2] Escape velocity

[3] Pierre Simon Laplace

[4] Lovelock

[5] Hilbert

[6] Power Maxwell Invariant

[7] Bekenstein

[8] Smarr-type formula

[9] Singularity

[10] Conserved quantities

[11] در سراسر این فصل متریک فضای تخت مینکوفسکی در نظر گرفته شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122