پايان نامه ماهيت و آثار مترتب بر همکاري ميان بانکهاي مرکزي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ماهيت و آثار مترتب بر همکاري ميان بانکهاي مرکزي  از منظر حقوق بين الملل اقتصادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 263 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ماهيت و آثار مترتب بر همکاري ميان بانکهاي مرکزي  از منظر حقوق بين الملل اقتصادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
پیشینه تحقیق    8
هدف پژوهش    12
پاسخ اولیه به پرسش اصلی    13
پاسخ اولیه به پرسش فرعی1    15
پاسخ اولیه به پرسش فرعی 2    16
مراحل و روش تحقیق    16
محتوای پژوهش    17
فصل دوم: بانکداری مرکزی و پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی
مقدمه    21
مبحث اول: تاریخچه بانکداری مرکزی    24
گفتار اول:تعریف بانك مركزي    24
گفتار دوم: منشا بانكداري مركزي    27
مبحث دوم: مفهوم استقلال بانک مرکزی وصلاحیت های آن    30
گفتار اول: مفهوم استقلال بانك مركزي    30
گفتار دوم: وظايف وصلاحیت های بانك مركزي    36
بند اول: تثبيت نرخ ارز    40
بند دوم: تنظيم سياست هاي پولي    42
بند سوم: نظارت بر فعاليت تمامي بانك ها    42
بند چهارم:حفظ ثبات مالي    43
مبحث سوم: پیشینه و مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی    44
گفتار اول: مفهوم همکاری میان بانک های مرکزی    44
گفتار دوم: همکاری در دوره استاندارد طلا    51
بند اول:همكاري تحت نظام كلاسيك استاندارد طلا    51
بند دوم: به سوي استاندارد طلاي جديد    55
بند سوم:ايجاد بانك تسويه هاي بين المللي    57
گفتار سوم: همکاری در دوره حیات نظام برتون وودز    59
گفتار چهارم: همکاری پس از فروپاشی نظام برتون وودز    61
نتیجه گیری    63
فصل سوم: همکاری منطقه ای میان بانکهای مرکزی در چارچوب اتحادیه اروپا و تشکیل بانک مرکزی اروپا
مقدمه    67
مبحث اول: اتحادیه پولی و اقتصادی اروپا    69
گفتار اول:  گام های نخستین به سوی اتحاد پولی اروپا و یورو    69
گفتار دوم: پایه های حقوقی و ویژگی های اتحاد پولی اروپا    76
بند اول:پايه هاي حقوقي اتحاد پولي اروپا    76
بند دوم: ويژگي هاي اتحاد پولي اروپا    78
مبحث دوم: ساختار و وظایف بانک مرکزی اروپا و یوروسیستم    83
گفتار اول: نظام اروپایی بانک های مرکزی و یوروسیستم    84
گفتار دوم: ساختار ونقش بانک مرکزی اروپا    85
بند اول: شخصيت حقوقي    85
بند دوم: وضعيت نهادي    86
بند سوم: نقش بانك مركزي اروپا در يوروسيستم    87
بند  چهارم: مركز تصميم  گيري سيستم اروپايي بانك های مركزي
و يوروسيستم    88
بند پنجم: ساختار بانك مركزي اروپا    88
بند ششم: اختيارات قانوني بانك مركزي اروپا    96
بند هفتم: آيين نامه هاي بانك مركزي اروپا    97
بند هشتم: تصميمات بانك مركزي اروپا    97
بند  نهم: فعاليت هاي مشورتي بانك مركزي اروپا    98
گفتار سوم: ساختار و نقش یورو سیستم    99
بند اول: بانك هاي ملي مركزي حوزه يورو به عنوان بخش جدايي ناپذير
يوروسيستم    99
بند دوم: بانك هاي مركزي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا غير مشاركت كننده
در يوروسيستم    100
بند سوم: اهداف يوروسيستم    101
بند چهارم: وظايف اساسي يوروسيستم    101
بند پنجم: تصميم گيري متمركز و تمركز زدايي عملياتي    102
گفتار چهارم: بانک های مرکزی ملی کشورهای اروپایی    103
بند اول: اعمال حقوقي بين يوروسيستمي     104
بند دوم: سيستم هاي مشترك عملياتي    105
مبحث سوم: رابطه بانک مرکزی اروپا با جامعه اروپا    106
گفتار اول: همکاری با نهادها و ارگان های جامعه اروپا    106
بند اول: پارلمان اروپايي    107
بند دوم : شوراي اتحاديه اروپا و يوروگروپ    109
بند سوم :كميسيون اروپايي و بانك مركزي اروپا    111
گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا    112
مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا    114
گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی    114
بند يك: صندوق بين المللي پول    114
بند دوم: سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و بانك مركزي اروپا    116
گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی    117
بند اول: وزراي مالي و روساي بانك هاي مركزي ملي گروه هفت    117
بند دوم: وزراي مالي و روساي بانك هاي مركزي گروه ده    118
بند سوم: وزراي مالي و روساي بانك هاي مركزي گروه 20    119
بند چهارم: مجمع ثبات مالي     119
بند پنجم: بانك تسويه هاي بين المللي و بانك مركزي اروپا    120
نتيجه گيري    121
فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه¬های
بین المللی(BIS)
مقدمه    126
مبحث اول: معرفی بانك تسويه هاي بين المللي    132
گفتار اول: تحول تاریخی بانك تسويه هاي بين المللي    132
گفتار دوم: اهداف اصلی    135
گفتار سوم: صلاحیت های  بانك تسويه هاي بين المللي از سال 1930    138
مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی    143
گفتار اول:کمیته بازل    143
گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975    144
گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983    146
مبحث سوم: موافقت نامه های بازل    147
گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988    149
گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل    154
گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988    156
گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل    158
مبحث چهارم: بانك تسويه هاي بين المللي و روابط آن با بانک های مرکزی    163
گفتار اول:کارکردهای بانك تسويه هاي بين المللي در خصوص بانک های مرکزی    164
بند اول: سپرده گذاري و وام ها    165
بند دوم: بانك تسويه هاي بين المللي به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی    168
بند سوم: مشاوره منظم با بانك هاي مركزي    169
بند چهارم: جمع آوري اطلاعات و ارزيابي    170
گفتار سوم:کمیته های دایمی بانك تسويه هاي بين المللي    170
گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای    171
مبحث پنجم: بانك تسويه هاي بين المللي و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی    173
گفتار اول: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی    175
بند اول: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي و صندوق بين المللي پول    175
بند دوم: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي و بانك جهاني    177
گفتار دوم: رابطه بانك تسويه هاي بين المللي با مجمع ثبات مالی    180
گفتار سوم: رابطه  بانك تسويه هاي بين المللي با بانک مرکزی اروپا    181
بند اول: همكاري بانك تسويه هاي بين المللي با بانك مركزي اروپا در
زمينه سياست هاي پولي    181
بند دوم: موسسه مشترك وين    182
نتيجه گيري    182
فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان  بانک¬های مرکزی
مقدمه    185
مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی    186
گفتار اول: کنکوردای بازل 1975    186
گفتار دوم:كنكورداي بازل 1988    189
گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987     192
بند اول: موافقت نامه پلازا    192
بند دوم: موافقت نامه لوور    197
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004    199
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی    204
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها    204
بند اول: حقوق نرم    204
بند دوم: سافت لا و موافقت نامه هاي بين المللي همكاري بين بانك هاي
مركزي    206
گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2    210
گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2    214
گفتار چهارم: بانك هاي مركزي، بازيگران جديد در نظام پولي و مالي بين المللي    217
مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی    218
گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی    218
گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی    219
گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی    220
نتیجه گیری    221
بحث و نتیجه گیری    222
منابع    228
الف-منابع فارسي    228
ب- منابع لاتين    230

منابع

الف-منابع فارسي

كتب فارسي

حسيني اكبر نژاد، هاله؛ حسيني اكبرنژاد؛ حوريه؛ نظام حقوق بين الملل اقتصادي و سازمان جهاني تجارت، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، چاپ اول، تهران، 1393.

ميلاني،علي رضا؛جهاني شدن و چالش هاي سه گانه، انتشارات ميزان، چاپ اول، تهران، 1392.

مقالات فارسي

اخباري، محمد؛ سياست هاي اعطاي اعتبار بين روز بانك هاي مركزي در سيستم هاي تسويه حساب ناخالص بدون درنگ،

اسماگي، لورنزو؛ استقلال بانك مركزي از نظريه تا عمل، ارائه شده در كنفرانس نظارت كارآمد و مشاركت موثر،ترجمه سيلوانا عظيمي، بوداپست، 19 آوريل 2007، فصلنامه تازه هاي اقتصادي.

اميني، همايون؛ همكاري هاي مالي جنوب-جنوب،مجله سياسي-اقتصادي، شماره بيست و ششم.

ترابي،احمد؛سيستم پولي شناور، آخرين راه حل بحران در اقتصاد جهان، مجله اطلاعات سياسي-اقتصادي، شماره يازدهم.

حبيبي باغي، محسن؛ عضويت در سازمان تجارت جهاني و اقتصادهاي وابسته به نفت خام، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، سال هشتم، شماره 28، بهار 1390.

خلعت بري، فيروزه؛ ارزش گذاري بر پول ملي:نگاهي به سياست ارزش گذاري بر ريال ايران، فصلنامه راهبرد، شماره چهل و هشتم، زمستان 1386 و بهار 1387.

سپه وند، مهرداد؛ آزاد سازي مالي و چالش هاي بخش بانكي ايران در مسير الحاق به سازمان تجارت جهاني، فصلنامه تازه هاي اقتصاد، سال هفتم، شماره صد و بيست و پنجم.

عادلي، سيد محمد حسين؛ درآمدي بر بحث استقلال بانك مركزي، فصلنامه روند،

محمد قلي نيا،جواد؛ مسايلي، محمد؛ سازمان تجارت جهاني و كشاورزي ايران، فصلنامه اقتصاد و كشاورزي و توسعه، سال هفتم، شماره 27،پاييز 1378.

نوازني، بهرام؛كاربرد ابزار تحريم اقتصادي ايالات متحده آمريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه سياست خارجي،سال نوزدهم، شماره 2، تابستان 1384.

والي نژاد، مرتضي؛ تاكيد بر نظارت و كنترل هاي درون سازماني بانك هاي مركزي، ماهنامه بانك و اقتصاد، شماره 31.

ياوري،كاظم؛ ويژگي هاي نظام هاي ارزي:رويكرد سنتي و جديد، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي.

ب- منابع لاتين

 A-Books

Adrian, T. and H. S. Shin (2008), “Liquidity and leverage”, Federal Reserve Bank of New York , Staff Reports, No. 328, May 2008 (revised January 2009).

Alexander, K. (2000b) The Role of Soft Law in the Legalization of International Banking Supervision: A Conceptual Approach, ESRC Centre for Business Research Working Paper 168, Cambridge: University of Cambridge.

Almuina, Susana,et all,’’ Central Banking Technical Assistance to Countries in Transition: Papers and Proceedings of the Meeting of Donor and Recipient Central Banks and International Institutions’’, international Monetary Fund, 2010.

Almuina, Susana; McCarthy, Ian; Sensenbrenner, Gabriel,’’ Central Banking Technical Assistance to Countries in Transition: Papers and Proceedings of the Meeting of Donor and Recipient Central Banks and International Institutions’’, international Monetary Fund, 2009.

Altig, David E.Smith, Bruce D. “Evoloution and Procedures in Central Banking” 2003, Cambridge University Press

Archer, David; Moser-Boehm, Paul,” Central bank finances”, BIS Papers, No 71, Bank for International Settlements, April 2013,part one.

Arora, S. and Cason, T.N. (1995) “An Experiment in Voluntary Environmental Regulation: Participation in EPA’s 3350 Program,” Journal of Environmental Economics and Management, 28.

Avery,j.et al,’’Market Discipline in regulating bank risk:new evidence from the capital markets,Journal of money,Credit,and Banking,2006,volume 20.

Baker Andrew,”The Group of seven: Finance Ministers,Central Banks and Global Financial Governance”2006,Routledge

Baker, James C, ’’International Finance: Management, Markets, and Institutions, Upper Saddle River, 2007.

Baker, James Calvin”The Bank for International Settlements: Evolution and Evaluation” 2002, Greenwood Publishing Group

Baker,Jamec C,’’International Business Expansion into less-Developed Countries:International Finance Corporation and Its Operation ,Bringhampton, New York, Haworth  Press, Inc, 2008.

Barth, J.R., Caprio Jr, G., and Levine, R. (2001b) The Regulation and Supervision of Banks Around the World, World Bank Working Paper 2725, Washington, DC: World Bank.

Barth, J.R., Nolle, D.E., and Rice, T.N. (2000) “Commerical Banking Structure, Regulation, and Performance: An International Comparison,” in D.B. Papadimitriou, ed., Modernizing Financial Systems, London: Macmillan Press.

Bartley,Robert L,’’The Moral-Hazard Bubble’’,The WallStreet Journal,April 9,2001.

Basel Committee on Banking Supervision,Overview of the New Basel Capital Accord,Switzerland,BIS,Janurary 2001.

Battilossi, Stefano; Reis, Jaime,’’ State and Financial Systems in Europe and the USA: Historical Perspectives on Regulation and Supervision in the Nineteenth and Twentieth Centuries’’, Ashgate Publishing, Ltd., 2010,p132.

Beduc, L., Ducruezet, F., and Papadacci, P. (1992) “The French Financial System,” in G.G. Kaufman, ed., Banking Structures in Major Countries, Dordrecht, the Netherlands,p45.

Bernhard, William T.,’’ Banking on Reform: Political Parties and Central Bank Independence in the Industrial Democracies’’, University of Michigan Press,2008.

BIS,Basel Committee on  Banking Supervision,Consulative  Document,The compliance Funtion in Banks,Issued for Comments by 31 January 2004.

Bjorklund Andrea k., Reinisch August”International Investment Law and soft Law”, 2012, Edward Elgar

Blanden,Michael,’’Basel Faculty’’ The Banker,vol.149 (July 1999).

Borio, claudio, Toniolo, Gianni.Clement, Piet “past and Future of CentralBaank Cooperation”, 2008, Cambridge University Press

Borio, Claudio; Toniolo, Gianni and Clement, Piet,’’ The Past and Future of Central Bank Cooperation’’, Cambridge University Press, 2011.

Borodovsky, Lev; Lore, Marc,’’ Professional’s Handbook of Financial Risk Management’’, Butterworth-Heinemann,2000.

Botcheva, L. and Martin, L.L. (2001) “Institutional Effects on State Behavior: Convergence and Divergence,” International Studies Quarterly, 45, 1.

Boughton,  James M.;’’ Silent Revolution: The International Monetary Fund, 1979-89’’, International Monetary Fund, 2011.

Boyd, J.H. and Gertler, M. (1993) U.S. Commercial Banking: Trends, Cycles, and Policy, Economic Research Report 93–19, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University.

چكيده

 بانك هاي مركزي از آغاز فعاليت خود در قرن شانزدهم تا به امروز تاريخ پر فراز و نشيبي را طي نموده اند. نقش آنها در اقتصاد بين المللي از وابستگي عمده كشورها به منابع مالي بانك مركزي براي جنگ افروزي هاي خويش و نيز مبتني بودن بر معيار طلا در مبادلات پولي شان امروزه به مباحثي چون ضرورت استقلال بانك مركزي و عملكردهاي متفاوتي چون تنظيم سياست هاي پولي و مالي بسط پيدا نموده است.همكاري بين بانك هاي مركزي علي رغم ظاهرش، يك مفهوم نسبتا قديمي در حقوق بين الملل اقتصادي است.در  پايان نامه حاضر چند سوال براي نگارنده مطرح شده است. اينكه همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چگونه انجام مي گيرد؟ساز و كار حاكم بر همكاري بين بانك هاي مركزي در جهان چيست؟نتيجه تحقيق حاضر بدين شكل است كه در حال حاضر همكاري بين بانك هاي مركزي در قالب دو سيستم بانك مركزي اروپا براي كشورهايي كه عضو اتحاديه اروپا هستند و يورو را به عنوان واحد ارزي خود پذيرفته اند و بانك تسويه هاي بين المللي براي ساير بانك هاي مركزي امكان پذير است.البته در حال حاضر دغدغه همكاري بين بانك هاي مركزي از يك مسئله منطقه اي به ويژه از پس از بحران ركود مالي سال 2007 به يك نگراني عيني جهاني تبديل گشته است به گونه اي كه مسايلي چون اصلاح ساختار معماری بين المللي،پيشگيري از بروز بحران هاي مالي بين المللي و تنظيم و تسهيل روابط مالي بين المللي را به دست داده است.اگرچه، موافقت نامه هاي منعقده ميان بانك هاي مركزي كما بيش در حال اجراء هستند ولي اين تعهد به اجراء ناشي از موافقت نامه ها و معاهدات الزام آور حقوقي نبوده است بلكه اين موافقت نامه ها از ماهيت حقوق نرم، برخوردارند و بانك هاي مركزي و دولت هاي متبوع آنها اين موافقت نامه ها را داوطلبانه و در جهت كاركرد بهتر نظام بانكي بين المللي مورد پذيرش قرار داده اند و به نظر مي رسد بانك هاي مركزي نيز بازيگران جديد عرصه حقوق بين الملل اقتصادي مي باشند.

كليد واژگان: بانك مركزي، همكاري، استقلال، بانك مركزي اروپا، بانك تسويه هاي بين­المللي، موافقت­نامه بازل

مقدمه

اگرچه قدیمی ترین بانکهای مرکزی جهان سابقه خود را به اواخر قرن شانزدهم نسبت
می دهند ولی بانکداری مرکزی به معنای مدرن آن پدیده ای نسبتا جدید است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم نمودار شد و در سال 1900 میلادی تنها کمتر از 20 بانک مرکزی وجود داشت[1]. در آن زمان آنچه که از آن به عنوان یک بانک مرکزی یاد می شد به عنوان مجموعه ای از این کارکردهای اصلی قابل تعریف بود : این وظایف و کارکردها مسئولیت ثبات پولی (ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز)، حمایت از ثبات مالی و برای این منظور ایفای نقش آخرین وام دهنده در هر کجا که لازم بود و نیز انحصار انتشار پول ملی را شامل می شد. ظهور و گسترش بانکداری مرکزی مدرن با فرایند ملت سازی و آزادی سیاسی در قرون نوزده و بیست میلادی به میزان بسیار زیادی مرتبط است.با ایجاد دولت ملتهای جدید، تاسیس بانک مرکزی اغلب به عنوان بخشی از هویت ایشان نگریسته می شد. با آغاز قرن بیست و یکم شمار بانکهای مرکزی تقریبا به 190 بانک رسیده بود، تقریبا به اندازه شمار دولتهای مستقل و ده برابر بیشتر از یکصد سال قبل از آن. همکاری بین بانکهای مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است .مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز بویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچکتر نقش برجسته ای ایفا میکند.در طول یکصدوسی سال گذشته بانکهای مرکزی چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه یا چه به صورت موقتی و موردی و یا در یک چارچوب کم و بیش جقوقی و متشکل با هم همکاری کرده اند. این همکاریها چگونه محقق شده اند ؟چه دستاوردی داشته اند؟چه نظام حقوقی بر این همکاریها حاکم بوده است و حاکم است؟ با توجه به اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول،بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانکهای مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در دوره اول جهانی سازی (   1914-1870 ) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانکهای مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت.کنار گذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرایند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه 1920 گستره و تقاضا برای همکاری میان بانکهای مرکزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و توسط روسای بانکهای مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت ” خستگی ناپذیری موعظه می شد “[2].

نقطه اوج آن در سال 1930 با تشکیل بانک تسویه های بین المللی[3]  به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد.بانکهای مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آوردند. با این حال تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری[4] کند چرا که سیر حوادث توان محدود بانکهای مرکزی برای همکاری را به نابودی کشاند[5].تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی 1931 از طریق اقدام چند جانبه وکمکهای مالی بین المللی ، سقوط سریع به دره حمایت گرایی ، دستکاری نرخ ارز و انزواگرایی را در پی داشت[6].برعکس، در دوره پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد تقویت همکاری بین بانکهای مرکزی ولیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقاً متفاوت هستیم.نظام برتون وودز[7] به منظور  جلوگیری از اشتباهات دوره بین دو جنگ طراحی شد.این نظام نرخهای ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و روی هم رفته دولتها مسئول نظام برتون وودز بودند در حالیکه بانکهای مرکزی به صورت دوفاکتو عامل دولتها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانکهای مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداختهای اروپایی[8]  نشان داد که طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده و یکی از بزرگترین داستانهای موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است.

همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداختهای اروپایی ادامه یافت چراکه سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا به جریان افتاده بود ، به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا بود که پایه و اساس این سیستم را تشکیل می داد و چند اقدام مشترک بین بانکهای مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا[9]  ،ترتیبات سواپ بین بانکهای مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت . بنابراین دهه شصت میلادی شاهد تولد واقعی همکاری چندجانبه بین بانکهای مرکزی بود که در سال 1930 به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود [10]. بعد از سال 1968 ، ولیکن با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت امریکا به سیاست غفلت از دلار ، همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتون وودز جذابیت خود را از دست داد و رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز درسال 1971-1973 سقوط کرد و راه را برای دوره شناورسازی نرخ ارز گشود.

پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانکهای مرکزی گذاشت.علیرغم اینها در سطح منطقه ای هماهنگی سیاستهای پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوکهای خارجی جذابیت خودرا حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای عضو جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه 1990 به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانکهای مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است.همزمان با این تحولات، آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه 1970 اهداف همکاری بین بانکهای مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد.رشد شدید بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر پیشرفتهای سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد.این تحولات و پیشرفتها اهمیت فوق العاده نظامهای تسویه و پرداخت کارا وسالم را نشان داد.این تحولات همچنین به این نگرانی نیز دامن زدند که اگر قرار باشد بحرانی مالی رخ دهد این بحران به راحتی می تواند ابعادی جهانی به خود گیرد.این ملاحضات از این ایده حمایت می کرد که همکاری فعال بین بانکهای مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظامهای تسویه و پرداخت و بویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است.ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای درحال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد.تا آنجا که به همکاری بین بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است این تحولات منجر به گسترش گستره جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد.واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانکهای مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست .میزان همکاری بین بانکهای مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانکهای مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی  باز می گردد.نهادینه سازی همکاری بین بانکهای مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانکهای مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چارچوب همان نهاد صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه 1970 به بعد بوجود آمده که ارزش آن از همان زمان به اثبات رسیده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی گروه ده[11]  برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی در سال 1971 و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است.این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشته و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظامهای تسویه و پرداخت تکامل یافته است.با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرآیند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجرا در نمی آمدند، بلکه اجرای آنها از طریق پذیرش اختیاری در نظامهای حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است.این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است و اینها چیزی جز سافت لا  نیستند. گامهای اولیه به سمت استانداردهای جهانی در باره نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی[12]  از اواسط دهه 1970 به بعد برداشته شد.همکاری بین بانکهای مرکزی و ناظران مالی در این خصوص سرانجام در سال 1998 با موافقت نامه سرمایه بازل 1998[13] به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت.جانشین آن که به نام بازل 2 [14]شناخته می شود رسما در ژوئن 2004 توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه 10 تایید شد.

لذا در اقتصاد جهانی کنونی همکاری میان بانکهای مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری ثبات پولی و مالی ودر نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی که اخیرا نیز از استقلال دوژوره  یا دوفاکتو از دولت برخورداراست نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارد. حضور اخیرا پررنگ بانکهای مرکزی در مجامع و سازمانهای بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی  و اجلاسهای گروه هفت / هشت / ده / بیست , که سابقا تنها عرصه جولان دولتها و سیاستمداران بوده و نه بانکداران و تکنوکراتها مطالعه ماهیت و و کارکرد نظام همکاری میان بانکهای مرکزی و نقش آنها در حقوق بین الملل اقتصادی را ضروری می سازد.

اگرچه ایده استقلال بانک مرکزی پدیده ای تقریبا نوظهور است و بیشتر بانکهای مرکزی همین اواخر به استقلال دوژوره[15] یا دوفاکتو[16] از دولتها نائل شده اند ولی دولتها کماکان حداقل از طریق انتصاب ریاست کل بانک مرکزی می توانند در کارکرد مستقل آنها ایجاد خلل نمایند. از این رو آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی زیر مجموعه دولت می تواند به تنهایی به عنوان یکی از بازیگران عرصه حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد شود؟ آیا بانکهای مرکزی به آن درجه از استقلال دست یافته اند که بتوان مدعی شد بازیگر و تابع جدیدی در نظام حقوق بین الملل اقتصادی پا به میدان گذاشته است؟ اگر در نظام حقوق بین الملل کلاسیک دولتها و سازمانهای بین المللی به عنوان بازیگران یا تابعان اصلی مطرح می باشند چگونه می توان نقش آفرینی بانکهای مرکزی در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی را توجیه نمود؟ اگر بپذیریم که بازیگر جدیدی پا به عرصه گذاشته است توافقات منعقده میان بانکهای مرکزی از چه ماهیت حقوقی برخوردار است؟ آیا اصولا این توافقات می توانند برای دولتهای متبوع بانکهای مرکزی الزام آور تلقی شوند؟

اگر استانداردها و کدهای برخاسته از این توافقات را حقوق نرم و قوام نیافته یا سافت لا  به شمار اوریم، آنگاه میزان تبعیت و پایبندی دولتها و بانکهای مرکزی به آنها تا چه میزان است و چه ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آنها وجود دارد؟

در این پژوهش تلاش خواهد شد که به این پرسشها پاسخ مناسب داده شود و لذا در فصل اول که عنوان کلیات را خواهد داشت ابتدا در مبحث اول به تعریف بانک مرکزی و تاریخچه بانکداری مرکزی پرداخته خواهد شد و در مبحث دوم به رابطه بانک مرکزی با دولت و مفهوم استقلال بانک مرکزی پرداخته خواهد شد.در مبحث سوم از فصل اول به توضیح و تبیین و ظایف و اشتغالات بانکهای مرکزی خواهیم پرداخت و در مبحث چهارم نیز به توضیح و تبیین همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص دارد.

فصل دوم به روند شکل گیری اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و به معرفی ساختار بانک مرکزی اروپا و اهداف و اشتغالات آن و رابطه آن با سایر بانکهای مرکزی ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دستاوردها و چشم انداز آینده آن می پردازد.

در فصل سوم به معرفی یکی از قدیمی ترین نهادهای فعال در عرصه حقوق بین الملل اقتصادی یعنی بانک تسویه های بین المللی   که به بانک مرکزی بانکهای مرکزی نیز شهرت دارد می پردازیم و همچنین در همین فصل به موافقتنامه های منعقد شده در چارچوب بی آی اس میان بانکهای مرکزی ورابطه بی آی اس با سایر بانکهای مرکزی ملی و سایر نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول  و بانک جهانی پرداخته خواهد شد.

فصل چهارم و پایانی این پژوهش به بررسی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی خواهد خواهد پرداخت و پس از تبیین ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی به چرایی پایبندی دولتها به موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی می پردازد.

پیشینه تحقیق

در کشور ما هیچ مقاله یا کتابی در این باره به رشته تحریر در نیامده است و اصولا مطالعه همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی مغفول مانده است ولیکن در اروپا و امریکا کتب و مقالاتی با موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی منتشر شده است که نگارنده این پایان نامه نیز حتی المقدور از آنها بهره برده است البته شایان ذکر است که بیشتر آن مقالات و کتب خارجی نیز از دیدی اقتصادی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته اند و کمتر از جنبه حقوقی به مسئله پرداخته شده است و لذا یافتن منابع مرتبط با موضوع این پایان نامه بیشتر وقت نگارنده را گرفته است. شایان ذکر است که اکثر این کتب ومقالات علاوه بر اینکه از منظری اقتصادی به موضوع پرداخته اند و ابعاد حقوقی همکاری میان بانکهای مرکزی را به دست فراموشی سپرده اند، تنها به بخش خاصی از همکاریها و یا برهه زمانی مشخص و محدود و یا تنها به همکاری در چارچوب منطقه جغرافیایی خاصی نظر افکنده اند که ما در این پژوهش کوشش خواهیم کرد به تمامی این ابعاد با دیدی حقوقی نظری جامع بیفکنیم.

یکی از منابع اصلی مرتبط با موضوع این پژوهش کتاب ” پیشینه و چشم انداز همکاری میان بانکهای مرکزی” با ویرایش کلودیو بوریو  و جیانی تونیولو و پی یت کلمنت   است که در واقع مجموعه مقالاتی است که توسط این اساتید ویرایش شده و توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2008   منتشر شده است .

کتابی تحت عنوان ” نگهبانان رشد اقتصادی،اقتصاد سیاسسی بین الملل،بانکداری مرکزی در کشورهای در حال توسعه” با تالیف سیلویا مکسفیلد  که در سال 1997 توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسیده نیز دستمایه نویسنده قرار گرفته است.

کتابی با عنوان ” بانکداری در آینده:سقوط وظهور بانکداری مرکزی” تالیف هووارد دیویس  و دیوید گرین  چاپ سال 2010 دانشگاه پرینستون نیز فصلی را به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی اختصاص داده است.

کتابی به نام ” تکامل بانکداری مرکزی و فرایندهای آن” ویراسته دیوید ای. آلتیگ   و بروس دی.اسمیت  که در واقع مجموعه مقالاتی است توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2003 به طبع رسیده است.

کتاب “بانکداری مرکزی و جهانی سازی” با ویرایش مارلون کاپلو  و کریستین ریزو  چاپ سال 2010نیز مطالبی در خصوص استقلال بانک مرکزی دارد.

کتاب ” مقالاتی درباره صندوق بین المللی پول:یک دوره بحرانی” نوشته استنلی فیشر  چاپ سال 2004 دانشگاه ام آی تی فصلی را به بانکداری مرکزی مدرن اختصاص داده است.

کتاب :مدیریت بی ثباتی مالی بین المللی” تالیف فابریزیو ساکومانی  منتشر شده به سال 2008 توسط نشر ادوارد الگار نیز تا حدودی به موضوع این پایان نامه پرداحته است.

کتاب : حکمرانی مالی بین المللی تحت فشار” نوشته جفری آر.دی. آندرهیل   وژیااوکه ژانگ  انتشارات دانشگاه کمبریج در سال 2004 نیز به گروه هفت  و نقش این گروه در سازماندهی همکاری میان بانکهای مرکزی پرداخته است.

کتاب “بانکداری مرکزی در قرن بیستم” نوشته جان سینگلتون  چاپ سال 2011 و کار انتشارات دانشگاه کمبریج نیز تا حدودی به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی پرداحته است.

کتاب “ایجاد بانکهای مرکزی معتبر: درسهایی برای اقتصادهای در حال ظهور” نوشته نوئل کی.تیشیانی  و منتشر شده به سال 2008 توسطانتشارات پلگریو مکمیلان به همکاری میان بانکهای مرکزی در قاره افریقا پرداخته است.

کتاب “کشورهای آسیایی، بانکداران آسیایی: بانکداری مرکزی در آسیای جنوب شرقی” نوشته ناتاشا همیلتون هارت چاپ سال 200 دانشگاه کورنل به موضوع همکاری میان بانکهای مرکزی آسیای جنوب شرقی پرداخته است.

کتاب “سیاست پولی و بانکداری مرکزی در خاورمیانه و شمال آفریقا” ویراسته دیوید کوبهام  وغسان دیبه چاپ انتشارات راتلج به سال 2009 نیز تا حدودی به موضوع استقلال بانک مرکزی و همکاری میان بانکهای مرکزی برای ایجاد پول واحد برای منطقه خاور میانه و شمال آفریقا پرداحته است.

[1]– Capie, F. (2003). “Central banking,” in J. Mokyr (ed.), The Oxford Encyclopedia of Economic History. Oxford: Oxford University Press, pp. 372–77.

[2]-Borio, claudio, Toniolo, Gianni.Clement, Piet “past and Future of CentralBaank Cooperation”, 2008, Cambridge University Press,p.3

[3] -Bank for International Settlements(BIS)

[4] -Great Depression

[5] -Cooper, R. N. (2005a). “Almost a century of central bank Cooperation.” Paper presented at the Fourth BIS Annual Conference: Past and Future of Central Bank Cooperation. Basel: BIS, June 27–29.

[6] -Eichengreen, B. (1992). Golden Fetters, the Gold Standard and the Great Depression,

1919–39. New York: Oxford University Press, p. 160.

[7] -Bretton Woods System

[8] -European Payments Union(EPU)

[9] -Gold Pool

[10] – Cooper, R. N. (2005a). “Almost a century of central bank Cooperation.” Paper presented at the Fourth BIS Annual Conference: Past and Future of Central Bank Cooperation. Basel: BIS, June 27–29.

[11]-G 10

[12] -The G10 Basel Committee on Banking Supervision

[13] -The 1988 Basel Capital Accord,

[14] -Basel II

[15] -De Jure

[16] -De Facto

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122