پايان نامه مباني اخلاقي حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر عرفي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مباني اخلاقي حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر عرفي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مباني اخلاقي حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر عرفي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
بخش اول: مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی
مقدمه    14
فصل اول: مفاهیم    15
مبحث اول: معنای حق    15
مبحث دوم: مفهوم حق    16
مبحث سوم: تحلیل ماهیت حق    20
فصل دوم: مبانی    25
مبحث اول: کرامت انسانی    25
مبحث دوم: عقل گرایی علم محور    30
مبحث سوم: فردگرایی    32
مبحث چهارم: نظریه حقوق طبیعی    34
مبحث پنجم: نظریه قراردادگرایی در حقوق بشر عرفی    42
مبحث ششم: نظریه سودانگار    46
فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی    47
مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی    47
مبحث دوم: اسناد حقوق بشر عرفی    48
بخش دوم: مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی
مقدمه    53
فصل اول: مفاهیم    55
مبحث اول: معنای حق    55
مبحث دوم: تحلیل ماهیت حق    61
مبحث سوم: فلسفه حق در حقوق بشر اسلامی    63
فصل دوم: مبانی    65
مبحث اول: کرامت انسانی در اسلام    65
مبحث دوم: حقوق طبیعی در اسلام    69
مبحث سوم: اصول موضوعه حقوق بشر اسلامی    72
فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر اسلامی    84
مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر اسلامی    84
مبحث دوم: اسناد حقوق بشر اسلامی    87
بخش سوم: بررسی حق¬های بنیادین و قواعد حقوقی
مقدمه    89
فصل اول: بررسی حقهای بنیادین در نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی    91
مبحث اول: حیات    91
مبحث دوم: آزادی    95
مبحث سوم: برابری    104
مبحث چهارم: مالکیت    107
فصل دوم: بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر    109
مبحث اول: مقایسه و تطبیق اجمالی مواد اعلامیه جهانی با اعلامیه اسلامی    109
مبحث دوم: وجوه اشتراک و افتراق قواعد اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر    127
نتیجه گیری    131

منابع

پس از قرآن، نهج­ البلاغه و صحیفه سجادیه، منابع به شرح زیر می­باشند:

فارسی

الف- کتاب­ها

کتاب مقدس، بیروت، 1974.

ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیر تکامل آن در تاریخ غرب، آسیا، تهران، 1345، چ2.

احمدی، بابک، مدرنیته و اندیشه انتقادی، نشر مرکز، تهران، 1374، چ2.

اشتراوس، لئو، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، آگاه، تهران، 1370.

آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، 1383.

بلوم، ویلیام. تی، نظریه­های نظام سیاسی، ترجمه احمد تدین، آران، تهران، 1373، 2ج.

پوپر، کارل ریموند، حدس­ها و ابطال­ها، ترجمه احمد آرام، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1363.

جانسون، گلن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر نی، تهران، 1377.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ معتزله: فلسفه فرهنگ اسلامی، گنج دانش، تهران، 1338.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه علم حقوق، گنج دانش، تهران، 1382، چ11.

جعفری، محمدتقی، تحقیق در دو نظام جهانی حقوق بشر، دفتر خدمات حقوقی بین­المللی، تهران، 1370.

جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، اسراء، قم، 1384.

جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، 1389، چ6.

جوادی آملی، عبدالله، کرامت در قرآن، مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران، 1366.

حقیقت، سیدصادق، و میرموسوی، سیدعلی؛ مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1381.

چالمرز، آلن.ف.، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1374.

دانش پژوه، مصطفی؛ خسروشاهی، قدرت اله، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ 5، 1380.

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1364.

راسخ، محمد، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش، تهران، طرح نو، 1381.

راسل، برتراند، تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، 2ج، ج2، چ6، کتاب پرواز، تهران، 1376.

رضوی فرد، بهزاد، حقوق کیفری بین­المللی، میزان، تهران، 1390.

زمانی، سیدقاسم؛ وکیل، امیر ساعد؛ عسکری، پوریا؛ نهادها و سازوکارهای منطقه­ای حمایت از حقوق بشر، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، تهران، 1386.

ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه احمد تدین، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1374.

سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، صراط، تهران، 1376.

صرامی، سیف الله، حق، حکم و تکلیف، گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1385.

صرامی، سیف الله، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی، بوستان کتاب، قم، 1382.

طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، چاپ بمبئی، 1267.

فاستر، مایکل ب. خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، امیرکبیر، تهران، 3ج، ج 2.

قاری سیدفاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1385، 2ج، ج 1.

قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1387.

کاپلتسون، فردریک، تاریخ فلسفه: از ولف تا کانت، ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمی فرهنگی و سروش، تهران، 1372.

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1377.

کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1389.

کدیور، محسن، حق الناس، کویر، تهران، 1388، چ4.

گنون، رنه، بحران دنیای متجدد، ترجمه ضیاءالدین دهشیری، امیرکبیر، تهران، 1372.

گنون، رنه، سیطره کمیت و علائم آخر زمان، ترجمه مجید کاردان، مرکز نشر، تهران، 1365.

لیتل، دانیل، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، صراط، تهران، 1373.

محقق داماد، مصطفی، فلسفه، دین، قانون، سخن، تهران، 1378.

محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه: بخش جزایی، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1383، 4ج، ج4.

محمد رضایی، محمد، تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت، دفتر تبلیغات اسلامی، تهران، 1379.

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، فرهنگ علوم سیاسی، مرکز، تهران، 1374.

مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، اسراء، قم، 1377.

مصباح یزدی، محمدتقی، معارف قرآن، اسراء، قم، 1380، 3ج، ج3.

مقاله ­ها

امین، سید حسن، «مبانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در شرق و غرب»، مجموعه مقالات اولین همایش بین­المللی حقوق بین­الملل بشر، دانشگاه علامه طباطبایی­(ره)، 1381.

آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 29، مهرماه 1372.

جاوید، محمدجواد، «درآمدی بر مبانی قانون طبیعی در اسلام با تأکید بر مکتب شیعه»، مجموعه مقالات همایش گفتگوی علم و دین: مفهوم حیات انسان و مباحث کاربردی، تهران، 15-12 اردیبهشت ماه 1384.

جاوید، محمدجواد؛ انوری، محمدعلی؛ «مفهوم شناسی حق و تکلیف انسانی در عصر جدید و قدیم غربی»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389.

چنگ، گریس، «تقویت حقوق بشر با مسئولیت­های بشر»، مترجم: هدایت یوسفی، مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر: مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم، 1384.

حائری یزدی، مهدی، «اسلام و اعلامیه حقوق بشر»، سالنامه مکتب تشیع، شماره 4، 1341.

راسخ، محمد، «نظریه حق»، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر در جهان معاصر: دغدغه­ها و دیدگاه­های فقها و حقوقدانان، ایرانی، آیین احمد، تهران، 1388.

فیاض، سیدرضا، «مبانی عرفانی کرامت ذاتی انسان»، مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید قم، 1384.

پایان­ نامه­ ها

دریجانی، یدالله، «بررسی تحول جایگاه فرد در کنوانسیون­های بین­المللی حقوق بشر»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین­الملل دانشگاه تهران، 1378.

رضوی فرد، بهزاد، «اقامه حدود در عصر غیبت»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه امام صادق(ع)، 1377.

عالی نژاد، جمشید، «بررسی کرامت نفس انسان در اسلام و مقایسه آن با دیدگاه فلاسفه معاصر»، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شیراز، 1381.

عراقچی، سید عباس، «بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1371.

گفتگوها

محقق داماد، سیدمصطفی، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، آبان ماه 1390، چاپ نشده.

ملکیان، مصطفی، مدرس حوزه و دانشگاه، مؤسسه پرسش، تهران، آبان ماه 1390، چاپ نشده.

عربی

ابن بابویه، شیخ صدوق، محمدبن­علی، من لایحضره الفقیه، دارالصعب و دارالتعارف، بیروت، 1401هـ.ق.

الدرینی، فتحی، الحق و مدی سلطه الدوله فی تقییده، مؤسسه الرساله، بیروت، 1982.

الفراهیدی، عبدالرحمن الخلیل، العین، دارالهجره، بیروت، 1409هـ.ق.

القرطبی، محمدبن­احمد انصاری، تفسیر قرطبی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1391هـ.ق.

امام بخاری، صحیح بخاری، دارالفکر، بیروت، 1405 هـق.

آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیه فوائدالاصول، مصطفوی، قم، 1374، هـ.ق.

آل بحرالعلوم، سید محمد، بلغه الفقیه: با شرح و تعلیق محمدتقی آل بحرالعلوم، مکتبه الصادق، تهران، 1403 هـ.ق.

ترمذی، محمدبن­عیسی، السنن، دارالفکر، بیروت، 1408 هـ.ق.

حرّ عاملی، محمدبن­حسن، وسایل­الشیعه الی التحصیل الشریعه، با تحقیق عبدالرحیم الربانی شیرازی، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1405هـ.ق.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، تقریرات درس اصول به قلم سید محمد سرور، نشر داوری، قم 1412 هـ.ق.

خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، دارالهادی، بیروت، 1412 هـ.ق.

ذکریا، ابراهیم، کانت و فلسفه النقدیه، مکتبه مصر، قاهره، 1973.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالعلم، بیروت، 1412 هـ.ق.

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی­بکر، اشباه و النظائر، دارالکتاب العربی، بیروت، 1418هـ.ق.

طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، 20ج، ج2، اندیشه، قم، 1385.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی التفسیرالقرآن، دارالمعرفه، بیروت، 1408هـ.ق.

طوسی، محمدبن­حسن، تبیان فی تفسیر القرآن، دارالاحیاءالتراث العربی، بیروت، 1383هـ.ق.

چکیده

این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را مورد مداقه قرار داده و به منظور شفاف سازی این مبانی به مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد حق در این دو نظام حقوقی پرداخته است و با بررسی چهار حق بنیادین بشری حیات، آزادی، برابری و مالکیت و تطبیق و مقایسه مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، تا حدود زیادی قواعد و حق­های بنیادین بشری مندرج در این دو سند را قابل مطابقت یافته و با وجود اختلاف در مفهوم کرامت انسانی و افتراق در مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی که به ترتیب در اولی خدامحورانه و در دومی فردمحورانه می­باشد، در هر دوی این منظومه­های حقوقی به حقوق تا حدودی یکسان و مشابه رسیده است و با توجه نمودن به اصل اسلامی کرامت انسان و مفهوم عدالت در قرآن و قاعده طلایی اخلاق چشم انداز دستیابی به یک نظام حقوق بشری فراگیر و جهانشمول را با مبنای الهی و اسلامی ترسیم نموده است.

واژگان کلیدی: مبانی اخلاقی، حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر عرفی، کرامت انسانی.

بسم­ الله­ الرحمن­ الرحیم، الحمدلله رب العالمین

و صلی الله علی خیر خلقه، و خاتم رسله، محمد(ص) و آله

مقدمه

جمال مبارک و نورانیِ حقیقت حقوق بنیادین بشر، اصیلترین، جاودانه­ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمیست که سلسله عالمان صادق و مؤمنان مصدّق و عارفان صدِّیق و صوفیان صِدّیق و صالحان صَدوق چه جانها که در راهش نباخته و چه سرها که در پایش نداده­اند؛ و شریعت شناسان خدانشناس و خداشناسان شریعت ناشناس و دین شناسانِ ناپارسای و پارسایانِ دین ناشناس و دنیاطلبان دین فروش چه گندم نمایی­ها و جو فروشی­ها و توطئه­ها و ترفندها و درازدستی­ها و کوته آستینی­ها که برای محو و مسخ و نسخ و فسخ آن نساخته و نپرداخته­اند. چه تلخ واقعیتی است مظلومیت این حقیقت و چه شیرین حقیقتی است مقبولیت این واقعیت که در مصاف همیشگی حق و باطل در تاریخ انسان، حقیقت، سربلند و سرفراز و باطل از بین رفتنی و نگون­سار خواهد بود[1]. این والا و بالانشینی حقّانیتِ جوهرِ حقّة حقوق بشر، گذشته از واقعیتِ گوهرِ حقوقِ حقّة بشر، وامدار و رهین تأمّلات و تعلّمات خالصانه و مخلصانه حق جویانی است که در آسمان ایمن نظر و وادی اَیمن عمل کریمانه گام زده و موسی­وار از دام و دانه فرعونیان رسته، نیل تاریک و ظلمانی حقوق بشر عرفی را با عصا و ید بیضا و نورانی حقوق بشر دینی شکافته­اند و چشمه­های معارف اخلاقی و حقوقی انسانی و الهی را از دل کوه­های سخت و زفت اما سست و بی بنیاد عرفیگری روان ساخته، پایان دولت سحر مدت لاییسیته را نوید داده، بند از پای لیلای عدالت گشوده، مجنون سکولاریسم را با معجون معنویت در شفاخانه دین معقول نموده، شفا داده­اند و آنچنان تشت رسوایی شک نیاوردگان کرده یقین و ناآزمودگان فضول آیین عرفی مسلک را از بام حقیقت روحانی بر زمین واقعیت جسمانی فرو کوفته­اند که صدا و ندای آن تا قیام قیامت از عرش لاهوتی تا فرش ناسوتی طنین انداز گشته است.

در این میان نقش و تأثیر ادیان الهی و خصوصاً اسلام عزیز و پیامبر اکرم(ص) و جانشینان بر حق و گرامی او برجسته­ترین نقشهاست.[2]

بسیاری از سوره­های قرآن کریم و احادیث شهادت می­دهند که دین مبین اسلام در اساس با اصول اقدس و مبانی مقدس حقوق بشر از جمله کرامت و حیثیت و منزلت انسانی، بردباری، همبستگی و برابری یعنی همان اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مستور و مستتر است، همخوانی­ تامّ و تمام دارد.[3]

در اسلام انسان به تعبیر قرآن و بر اساس آیه «انّی جاعل فی الارض خلیفه[4]» در جایگاه خلیفه اللهی و وارث زمین است و به تعبیر الهیات مسیحی که می­گوید:

God created man in his image[5]

از حیثیت و منزلت خاصی برخوردار می­باشد. پیامبران الهی، حقوقدانان رمی، متألهان مسیحی، مصلحان مسلمان و خیراندیشان تاریخ انسان نیز نهایتاً هر یک به عبارتی بر این معنا اشارتی  نموده­اند. مضامینی چون این بیت خورشید نشان سعدی شیرازی که با خامه زرین بر تارک تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسته است[6]:

بنی آدم اعضای یک پیکرند                 که در آفرینش ز یک گوهرند[7]

و یا این بیت نابغه­ی نادره مولانا جلال الدین بلخی:

جان گرگان و سگان از هم جداست         متحد جان­های شیران خداست[8]

بر همین نهج اصول دین اسلام یعنی توحید، معاد، نبوت و همچنین در امتداد آن اصول مذهبی شیعی عدالت و امامت که با حیثیت فردی انسانی و همبستگی اجتماعی آدمیان رابطه­ای ناگسستنی دارند، گنجینه­های عظیمی محسوب می­گردند که می­توان بوسیله آنها به رویارویی با چالش­های امروزین فراروی حقوق بشر پرداخت. چالش­هایی که در جهان معاصر ورای فلسفه و مفاهیم حقوقی در حوزه تجربیات عملی با آنها روبرو هستیم.[9]

در این مقال و بر سبیل تدبیر و تحقیق بر خود واجب می­دانیم نکاتی چند را در باب مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و عرفی، بر سیاق مخلصان نقّاد و نه مفلسان مُنقاد متذکّر و متفطّن گردیم:

تحولات همه جانبه در قرن اخیر و به ویژه ابداع فن­آوری­های نوین ارتباطی طی چند دهه گذشته، سبب گردیده تا جوامع انسانی بسیار به هم نزدیک گردند و اعضای خانواده جهانی را در چارچوب جامعه جهانی متشکل سازند. جامعه­ای که در آن از شهروند جهانی سخن به میان می­آید، شهروندی که خود را برای رسیدن به آرمان شهر جهانی بر اساس همکاری و همزیستی و بهزیستی مسالمت آمیز آماده می­نمایند. بدیهی است که همکاری در سطح جهانی، قواعد و نرمها و ارزشها و هنجارهای مشترک حقوقی و اخلاقی را طلب می­کند که تمامی اعضای جامعه جهانی باید خود را بدانها پایبند دانسته و مشترکاً خود را ملزم به عمل بدانها در صحنه بین­المللی بدانند.[10]

مفاهیم بنیادین و اصول اساسی سازنده شالوده حقوق بشر همچون باور به حیثیت­مندی و کرامت انسانی به منزله مخلوقی متفکّر و متصرّف در عالَم و نیز برابری و تساوی ابناء بشر و وحدت عالمی و انسانی آدمی امروزه در تمام مکاتب فلسفی و اخلاقی و همه فرهنگ­ها و تمدن­ها و دین­ها و نظامات بزرگ مترقی جهان قابل مشاهده و ملاحظه می­باشد.[11]

همانگونه که می­دانیم حقوق بشر بین­المللی صرف نظر از پیشینه­ای که در ادیان و تمدن­ها و فرهنگ­های گوناگون دارد، پس از جنگ جهانی­ دوم و برای پی­ریزی نظم جهانیِ نو با خصلتی عرفی و سکولار پا به عرصه هنجارسازی بین­المللی نهاد و از آن هنگام تاکنون، با عبور از مراحل مختلف و رویارویی با چالش­های متعدد در دو سپهر نظر و عمل از کانونی­ترین گفتمان­ها در حوزه­های گوناگونی چون فلسفه و به ویژه فلسفه اخلاق و فلسفه دین، حقوق، نظریه سیاسی، جامعه شناسی و کلام از یک سو و سیاست و دیپلماسی بین­الملل از سوی دیگر بوده است.[12]

امروزه حقوق بشـر عرفی و غیردینی به عنوان بخـشی از نظم حاکم بر جامـعه بین­المـللی به عنوان ابزاری جهت نظم بخشی به روابط موجود میان اعضای جامعه جهانی به گونه­ای فزاینده از سوی مجامع جهانی با اقبال روبرو گردیده است و قواعد آن چنان خصلت آمرانه­ای[13] به خود  گرفته­اند که حتی اعتبار و مقبولیت جهانی کشورها نیز از آن ناشی می­گردد.

اما پرسش اساسی اینجاست که محتوای حق­های مطرح در حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را که در حال حاضر جهانشمول، جهانگیر و فراگیر گشته­اند، با چه مبانی اخلاقی و تئوریکی می­توان توجیه نمود[14] و آیا این مبانی تاب و توان پاسخگویی به نیازهای اخلاقی و حقوقی مردمان همه فرهنگ­ها حتی فرهنگ­های دینی را دارند و آیا نمی­توان جهت توجیه حقوق بنیادین بشر به مبانی اخلاقی دینی متوسل گردید و حقوق بشر دینی را بنیان نهاد. در پاسخ به این پرسش­ها و پرسش­های دیگری از این دست در عمر کوتاه گفتمان حقوق بشر چنان اختلافاتی بروز کرده است که برخی پرداختن به آن را بی ثمر دانسته­اند[15] و پاره­ای نیز اصولاً در این میان منکر مفهومی به نام حقوق بشر شده­اند و کوشش­هایی را که برای یافتن مبنای اخلاقی واحد یا متعدد برای آن صورت پذیرفته یا می­پذیرد را در عداد تلاش جهت علمی جلوه دادن جادوگری یا اثبات وجود اسب تک شاخ دانسته­اند.[16]

ما ضمن باور به انکارناپذیر بودن ضرورت پرداختن به اثباتِ[17] امکان وجودی مبنایی اخلاقی برای توجیه حق­های بنیادین بشری[18] و ردّ دیدگاه منکران مفهوم حقوق بشر که تنها لزوماً یک مجموعه واحد از مبانی اخلاقی را در جغرافیای معرفت حقوقی برمی­تابند و جستجو می­کنند و چون- آن مبنا را نمی­یابند- حکم به امتناع مفهوم حقوق بشر می­دهند؛ و یا برخی اصحاب حقوق بشر عرفی، غیر دینی و سکولار که به جدایی مطلق و بنیادین نهاد ارزش­های اخلاقی عینی و دینی از مبانی حقوق طبیعی و فطری فتوا می­دهد (و در نتیجه با فروگذاردن مبنای عینیت گرایی[19] حق مدارانه و اختیار ذهنیت گرایی[20] خام اندیشانه و نسبیت گرایی[21] تعصب آلود و سودانگاری[22] منفعت طلبانه یک مبنای ذهنی، نسبی، وضعی، جعلی و فرضی را برای توجیه اخلاقی حق­های بنیادین بشری اعتبار می­کنند). مصرّانه معتقدیم این مبانی از هر آبی که سیراب شده و در هر خاکی که روییده باشند گُلی از گلستان حقوق بشر و سروی از بوستان اخلاقند، زیرا همگی دست کم بر حیثیت و کرامت آدمی و برابری و آزادی انسانی علی­رغم وجود اختلافات اشتراک نظر و عقیده دارند.[23]

3- هر چند بحث ارتباط دین و اخلاق از گذشته­های دور مورد توجه اندیشمندان بوده است، اما مسأله رابطه حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاق مدار اخیراً مورد توجه فیلسوفان و حقوقدانان قرار گرفته است. مایکل جی. پری[24] در کتاب «اندیشه حقوق بشر: چهار جستار»[25] پیرامون این ارتباط به طرح این نظریه می­پردازد که حقوق بشر جز در منظومه اخلاقی- فکری دینی ونوعی از کیهان شناسی که جهان را هدفدار و معنادار می­داند قابل توجیه نیست. به اعتقاد او اندیشه حقوق بشر که مبتنی بر قداست و کرامت انسانی است، لاجرم دارای خصلت دینیست و نمی­تواند با مبنای سکولار توجیه شود. او معتقد است بدون ایمان به حقیقت هستی و تبیین جایگاه وجودی انسان در ارتباط با این حقیقت، مفهوم حقوق بشر از یک سو لبریز از ابهام خواهد بود و چارچوب مفهومی آن نخواهد توانست شفاف و روشن تبیین گردد و از سویی دیگر این مفهوم انسان را به مرتبه موجودی صرفاً ذی حیات تقلیل و تحویل خواهد کرد که در نتیجه آن بسیاری از حقوق او نادیده گرفته می­شود. ویلیام ارنست هاکینگ[26] فیلسوف و فیلسوف دین آمریکایی نیز در این باره معتقد است: ادعاهایی که نسبت به حقوق بشر وجود دارد، در صورتی که توسط نهادهای سیاسی بدون وجود یک روح یا روحیه مناسب به اجرا درآیند به ضرر جوامع بشری تمام خواهند شد. به نظر او این روحیه را تنها می­توان با به کارگیری سنت­های دینی بشر بدست آورد. سنت­هایی که برای تفسیر مجدد منابع اصلی دینی بر پایه اخلاق و عدالت ضروری است.[27]

4- با تمام اختلاف نظرهایی که در رابطه با مبانی اخلاقی حقوق بشر چه در مبانی دینی و چه در مبانی عرفی در میان اندیشمندان حاکم است، مسلمانان بر این باورند که هدف دین اسلام تعالی و رشد انسان و تأمین رستگاری و نیکبختی او هم در دنیا و هم در آخرت می­باشد. آنان قرآن را کتاب انسان­ساز می­دانند و لذا متفکّران مسلمان، حقوق بشر برگرفته از مبانی اسلامی و قرآنی را متضمن حقوق کامل و شامل برای ابناء بشر می­دانند. و هم از این روست که امروزه حقوق بشر یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در کشورهای اسلامی است. اگرچه این کشورها «منشور ملل متحد»، «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و بسیاری دیگر از اسناد حقوق بشر را رسماً پذیرفته­اند و بخش­های مهمی از این اسناد بین­المللی در قوانین اساسی آنها گنجانده شده است،[28] اما با این حال نظام حقوق بشر در این کشورها چه در نظر و چه در عمل با پیچیدگی­های خاصی مواجه است. از دیدگاه نظری از یک سو برخی از اصول اساسی و بنیادین این نظام (از قبیل تساوی حقوقی همه انسانها فارغ از جنس و مذهب و …) معارض و متناقض با آموزه­های دینی پنداشته می­شود و از سویی دیگر، به لحاظ عملی نیز پاره­ای از مواد اعلامیه و میثاقین و اصول مرتبط با آن که حتی بعضاً به قوانین اساسی این کشورها راه یافته است چندان جدی گرفته نمی­شوند و قابلیت اجرایی نمی­یابد. بنابراین بدیهی است که بحث از مبانی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی در این جوامع که ارض مقدس ایران نیز یکی از آن جوامع می­باشد مسأله­ای بسیار ضروری و در عین حال بس دشوار و چالش برانگیز است، مسأله­ای که موضوع تحقیق حاضر می­باشد.

در پایان این مقدمه پس از روشن شدن فضای بحث و مباحث پر اهمیتی که در این فضا وجود دارد، تبیین دوباره اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن چندان لازم و واجب به نظر نمی­رسد. اما با این همه باید مؤکداً بیان نماییم دلیلی که ما را به سوی انتخاب این موضوع سوق داد، افزون بر دغدغه­ها، آلام و احلام عقیدتی و ایمانی،  شخصی و انسانی، ضعف ادبیات حقوقی و فلسفی- به زبان فارسی- در باب مبانی نظری حقوق بشر[29] بود که امید است با توسعه تحصیلات تکمیلی بومی و بین­المللی در رشته حقوق بشر در داخل کشور و تأسیس رشته حقوق بشر دینی، نه به عنوان رقیب و معاند، بلکه به عنوان رفیق و معاضد نهال نورسیده حقوق بشر عرفی[30] رفع و مرتفع گردد.

بیان مسأله

با اینکه بحث مبانی اخلاقی حقوق بشر سالهاست که به عنوان یک ضرورت در محافل حقوقی و فقهی جوامع اسلامی رواج یافته و تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام گرفته است، اما واقعیت آن است که اندیشه حمایت نظری و تئوریک از حقوق بشر بخصوص بنیانگذاری مبانی اخلاقی برای آن، در بستری عرفی، غیردینی و سکولار شکل گرفته است. در این راستا بزرگ­ترین توفیقی که تا این تاریخ در طریق تأیید بین­المللی حق­های بنیادین بشری البته آن هم در بستری غیردینی نصیب آدمیان گشته است همانا صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می­باشد. هرچند باید تصدیق نمود مجموعه­ای از حقوق و آزادی­های بنیادین بشری به نحوی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مندرج است، با این شکل و ترتیب، نه در دین اسلام و نه در هیچ یک از مذاهب دیگر، اعم از آسمانی و زمینی وجود ندارد، اما این پرسش همواره محل تأمل است که اگر از دیدگاه عرفی گرایان مبانی اخلاقی حقوق بشر متأثر از تأثیر و تأثرات آراء اخلاقی فیلسوف عالیقدری چونان امانوئل کانت آلمانی می­باشد که بر مفهوم حیثیت و منزلت انسانی تأکید کرده، کرامت ذاتی آدمیان را به خیار و اختیار و گزینشگری آزاد اخلاقی و عقلانی ایشان تحویل و تخفیف  می­نماید، چرا باید حتماً این فکر صواب را در بستر تفکری ناصواب و غیردینی و سکولار طرح و مطرح ساخت و بر رواج آن اهتمام و بر ترویج آن اقبال نمود.

حق­های بنیادین انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر ستون وحدت نوع بشر بنیاد یافته است، نه تنها از منظری کل­گرایانه و انسانی تناقضی با نگرش دین مبین اسلام نسبت به حقوق و ارزش­های اساسی بشری ندارد، بلکه می­توان گفت مستقیم یا غیرمستقیم برخاسته و برگرفته از مبانی اعتقادی و اخلاقی اصیل و الهی اسلامی می­باشد. با توجه به خطابات عام قرآن شریف نسبت به آدمیان که با تعبیراتی مانند «یا ایها الناس»، «یا بنی آدم» و نظایر آن از طریق وحی بر پیامبر اسلام(ص) نازل گردیده است، این موضوع که در بینش توحیدی مجموعه انسانها به مثابه یک کل واحد و یک خانواده بشری می­باشند را به وضوح می­توان دریافت نمود.

[1] «جاء الحقّ و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقاً» (اسراء/ 81).

[2] مصباح یزدی، محمدتقی، نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام، مؤسسه امام خمینی، 1388، ص13.

[3] ر.ک. به: پیام خانم مری رابینسون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی مسائل حقوق بین­الملل بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، 1381.

[4] سوره بقره، آیه 30.

[5] خلق الله آدم علی صورته؛ کتاب مقدس، سفر پیدایش

[6] ر.ک. امین، سید حسن، «مبانی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر در شرق و غرب»، همان، صص 32-20.

[7] گلستان سعدی

[8] مثنوی معنوی

[9] ر.ک. به: پیام مری رابینسون، پیشین، با دخل و تصرف.

[10] ر.ک. عراقچی، عباس، «بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، 1370، ص5.

[11] ر.ک. امین، سید حسن، پیشین.

[12] مرکز مطالعات حقوق بشر، مبانی نظری حقوق بشر: مجموعه مقالات دومین همایش بین­المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید، قم، 1384، ص 15.

[13] Jus Cognes

[14] Cf Jerome, J. Shestack: “The Philospphical Fundamental of Human Rights”, in Janusz Symonidesl (ed): Human Rights: Concepts and Standards, England, UNESCO 2000, P.205.

[15] Michael Freeman: “Philosophical Foundations of Human Rights”, Human Rights Quarterly, 16, 1994, pp.491-514; Jerome Shestack, “The Philosophic Foundations of Human Rights”, Ibid, Vol. 20, No.2, pp. 201-234.

[16] Alasdair Mac Intyre: After Virtue, University of Notre Dome Press, 1981.

[17] Cf. Alan Gewirth: Human Rights, Essays on Juristification and applications, University of Chicago Press, 1982.

[18] Fali. S. Nariman, The University of Human Rights, The Review of International Commission of Jurists, 1993, P.8.

[19] Objectivism

[20] Subjectivism

[21] Relativism

[22] Utilitarianism

[23] ر.ک.: نادران، چُکر، «حقوق بشر در فرهنگ جهانی در حال ظهور فراسوی جهان شمول گرایی و نسبیت گرایی فرهنگی؛ به سوی چارچوب مفهومی نو»، مترجم: بهروز جندقی، مبانی نظری حقوق بشر، پیشین، صص 726-705.

عنوان انگلیسی مقاله:

“Human Rights- In The Emerging Global Culture? Beyond Universalism and Cultural Relativism Toward A New Conceptual Framework” of Nader N. Chokr, Ph.D.

[24] Michael J. Perry

[25] Michael J. Perry: The Idea of Human Rights, Four Inquiries, The Oxford University Press, 1995.

[26] William Ernest Hocking

[27] لنگهاوزن، محمد، «دین و حقوق بشر در اندیشه هاکینگ»، مبانی نظری حقوق بشر، پیشین، صص 522-503. عنوان انگلیسی مقاله:

“Religion and Human Rights in the Thought of W.E. hocking”.

[28] ر.ک. مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین­المللی و مواضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، اطلاعات، 1374، ص139. همچنین فیرحی، داوود، «اسلام و حقوق بشر؛ گزارشی نشانه شناختی»، مبانی نظری حقوق بشر، پیشین، صص 437-423.

[29] درست بر خلاف ادبیات حقوق موضوعه که بنا بر قول یکی از استادان معظم، علاوه بر تورم ریالی در سال­های اخیر، مانند نظام بین­الملل حقوق بشر دچار تورم هنجاری نیز گشته است.

[30] شایان ذکر است که تا پیش از توقف پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر در سال 1389 در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، اساتید بلندمرتبت و برجسته حقوق کشورمان در 4 دانشگاه معظم تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی(ره) و مفید در کار تعلیم و تنقید اصول و مبانی و اسناد آن معرفت حقوقی به دانشجویان خویش بودند و البته هنوز نیز این تعلیمات در آن سه دیگر پابرجاست.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122