پايان نامه مباني قر آني كرامات اولياء

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مباني قر آني كرامات اولياء یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 204 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مباني قر آني كرامات اولياء  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمات 1
پيش‌گفتار 2
طرح مسئله 4
اهميت و ضرورت پژوهش 5
پيشينهي پژوهش 7
قلمرو و دامنهي پژوهش 10
روش پژوهش حاضر 11
بخش يكم: بررسي‌هاي مفهومي و ديدگاه‌ها در مورد كرامات اوليا
گفتار نخست: دربارهي كرامت 14
1.واژهشناسي كرامت 15
2. اصطلاحشناسي كرامت و امور خارق عادت 15
3. نگاهي به گونههاي امور خارق عادت و كرامت 17
4. جدايي كرامت از «معجزه» و «إرهاص» 18
5. در هم آميختن «كشف» و «شهود» با كرامت 21
6. گسست كرامت از «سحر» و «شعبده» و «استدراج» 23
7. ايضاح مفهومي حقيقت قرب فرائض و نوافل و تبيين كارايي آن دو در كرامات اوليا 25
نتيجه و رهآورد گفتار: 29
گفتار دوم: دربارهي وليّ 30
1. واژه‌شناسي وليّ 31
2. مفهوم‌شناسي وليّ 32
3. گونههاي ولايت 34
4. پلههاي ولايت 37
5. پيوند و گسست «ولايت» با «نبوت» و «رسالت» 40
5-1. پيوستگي «وليّ» با «نبيّ» و «رسول» 40
5-2. گسست «ولايت» از «نبوت» و «رسالت» 41
نتيجه و رهآورد گفتار: 43
گفتار سوم: دیدگاه‌هاي درباره ي كرامات اوليا 44
1. ديدگاه متكلمان 45
2. ديدگاه فيلسوفان 47
2-1. فيلسوفان سينوي 48
2-2. فيلسوفان اشراقي 50
2-3. فيلسوفان صدرايي 51
3. ديدگاه عارفان 52
4. نظرگاه مخالفان 53
نتيجه و رهآورد گفتار: 55
بخش دوم: بررسيهاي قرآني كرامات اوليا
گفتار نخست: گونهشناسي قرآني امور معجزهگونه و خارق عادت قرآني با دو رويكرد 57
رويكرد نخست: گونههاي خوارق قرآني 59
فهرست گونهشناسي قرآني خوارق عادات: 60
1. رهايي دادن اولياي الهي از بند مكرهاي دشمنان خدا 61
1-1. داستان‌های اعجاب‌آور كشتي نوح(علیه السلام) 61
1-2. آتش نمرود و گلستان خليل(علیه السلام) 62
1-3. گذر كردن موساي كليم(علیه السلام) از ميان دريا 63
2. آگهي از غيب و اشراف بر ضماير 63
3. زنده كردن مردگان 64
4. ديدار و گفتوشنود فراحسي 64
4-1. فرشتهديداري 64
4-1-1. ابراهيم(علیه السلام) و مهمانان غيرعادي 64
4-1-2. زكريا(علیه السلام) و كروبيان 65
4-1-3. حضرت مريم(علیها السلام) و فرستادگان الهي 65
4-2. شنود صداي خدا 66
4-2-1.سخن گفتن خدا با موسي(علیه السلام) با صدايي از ميانهي درخت 66
5. فرزند دار شدن معجزه آسا 67
5-1. فرزنددار شدن معجزهآسا در پيريِ مرد (ابراهيم(علیه السلام)) و نازايي همسر 67
5-2. تولد دور از انتظار حضرت يحيي(علیه السلام) 67
5-3. فرزند دار شدن مريم(علیها السلام) بيهيچ همسري 67
6. پيشبینی‌ها 68
6-1. پيشبيني هلاكت دشمنان خدا 68
6-2. پيشبيني حضرت عيسي(علیه السلام) از آمدن پيامبري پس از خود با نام و نشان 68
6-3. پيشگويي كتاب رسول گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) 69
6-4. پيش بيني حضرت لوط(علیه السلام) در فريادرسي نهاني خداوند از وي در برابر ناپاكي مردمان 69
7. درمان بيماران بهگونه فراعادي 69
7-1. شفاي بيماران بيعلاج 69
7-2. درمان بيماري از دور 70
8. خلق و ايجاد 70
8-1. خلق شتر از سوي صالح(علیه السلام) 70
8-2. از گِل، پرنده ساختن عيساي مسيح (علیه السلام) 71
9. دستهاي پنهان در هنگام نياز اولياي خدا 72
9-1. ناديده شدن برگزيدهي خدا با پوشش تار عنكبوت 72
9-2. كمك فرشتگان در نبردهاي نابرابر 72
9-2-1. در هم كوباندن لشكري با مشتي از خاك 72
9-2-2. دستهاي غيب در گاه نياز لشكر خدا با ياريرساني فرشتگان در نبردهاي نابرابر 73
9-3. باز شدن درهاي كاخ براي يوسف(علیه السلام) 73
10. بيدار شدن پس از صدها سال خفتن 73
11. زنده شدن انساني، ساليان دراز پس از مرگ 74
12. گرفتن سفره و غذاي آسماني از نهان 75
12-1. فرو فرستادن خوردنی‌ها از آسمان براي يك قوم 76
12-2. مائدهي خدا آسماني به دعاي عيسي(علیه السلام) براي مردم 76
12-3. سفرهي آسماني براي حضرت مريم(علیها السلام) 77
13. سخن گفتن كودك 77
13-1. سخن گفتن حضرت عيسي(علیه السلام) در كودكي 78
13-2. شهادت نوزادي در دفاع از يوسف(علیه السلام) 78
14. تولد فرزند از بانويي، بي‌واسطهي مرد 78
15. تبديل چيزي به چيز ديگر 79
16. در خواست عذاب از وليّ خدا و فروفرستادن آن 80
17. خواب‌های راستين 80
17-1. خواب يوسف(علیه السلام)در كودكي 80
17-2. تعبير خواب يوسف(علیه السلام) براي همزندانی‌هایش در زندان 81
17-3. بازخواني خواب پادشاه از سوي يوسف(علیه السلام) دربارهي آيندهي مصر 81
18. جوشيدن شگفتانگيز آب از زمين 82
18-1.حيرتآوري در رهايي پيامبري شكيبا، حضرت ايوب(علیه السلام) 82
18-2. فواره كردن آب از تنور 82
18-3. جوشش آب از صخره اي خشك با وارد كردن و زدن عصا بر آن 82
19. انجام كاري زمان‌بر، در اندك زمان 83
20. آگاهي از غيب 83
20-1. پيشبيني پيامبران الهي از رخدادهاي آينده 84
20-2. الهام خداوندي به مادر حضرت موسي(علیه السلام) 84
20-3. حضرت خضر(علیه السلام)، كارهاي عجيبش و آگاهي دادن از غيب 85
21. برآورده شدن دعا 86
21-1. استجابت دعاي حضرت لوط(علیه السلام) بهگونهاي شگفت 86
21-2. برآورده شدن دعاي حضرت زكريا(علیه السلام) 86
22. زندگي در شكم ماهي 87
23. نجات اولياي خدا از عذاب هاي همهگير 88
24. تسخير موجودات 88
24-1. تسخير جن 88
24-2. تسخير حيوانات به دست سليمان(علیه السلام) 89
24-3. تسخير كوه توسط حضرت داود(علیه السلام) و نيروي شگرفش 90
24-4. تسخير و همنوايي مرغان هوا با داود(علیه السلام) 91
24-5. تسخير باد 91
25. نرم شدن آهن در دستان وليّ خدا 92
26. شگفتيهايي از برخي حيوانات 92
26-1. كارهاي شگفت هدهد 92
26-2. بازماندن سگ اصحاب كهف پس از صدها سال 93
26-3. كار شگفتانگيز پرندگان در زمينگير كردن اصحاب فيل 93
27. اعجابآوري كوه و درخت 93
27-1. شنود صدا از كوه از سوي موساي كليم(علیه السلام) 94
27-2. ديدن آتش از درخت و تكلم با خدا 94
28. شكافت دريا 95
29. درخشش دست 95
30. از ميان رفتن كارايي يك افزار 96
30-1. نبريدن كارد در قرباني كردن اسماعيل(علیه السلام) 96
31. عروج به آسمان‌ها و عوالم غيب 97
31-1. عروج حضرت عيسي عليه السلام به آسمان(علیه السلام) 97
31-2. معراج حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، فوق شگفتياي از پيامبر اسلام 97
رويكرد دوم: صنفشناسي قرآني دارندگان امور خارق عادت 101
فهرست صنفشناسي قرآني دارندگان خوارق: 102
نتيجه و رهآورد گفتار: 103
گفتار دوم: بازيابي مفهومي و بررسي‌هايي دربارهي مفهوم كرامت و وليّ در قرآن 105
1. واژهشناسي كرامت در قرآن 106
2. واژهشناسي وليّ و ولايت در قرآن كريم 108
3. درنگي در پيشينه‌ي چالشي به نام كرامتخواهي و چگونگي برخورد قرآنكريم با آن 109
4. انديشهي قرآن در امكان و وقوع كرامت 111
5. كرامت و قاعدهي عليت، در قرآن 112
5-1. فاعل كرامت از ديد قرآن كريم 115
6. توحيد افعالي و تصرف ولي در پرتو ولايت تكويني او در قرآن 120
6-1. بررسي آيات قرآن درباره صفت فعلي ولايت 121
6-1-1. آياتي كه ولايت را براي خدا ثابت می‌کند 121
6-1-2. آياتي كه ولايت را از غير خدا سلب می‌کند 121
6-1-3. آياتي كه ولايت را مختص خدا می‌دانند 122
6-1-4. آياتي كه حاكميت و حكم را مختص خدا می‌داند 122
7. جستاري در ولايت غير خدا 123
7-1. گونه‌هاي ولايت ديني در قرآن 123
7-2. ولايت رسول خدا و اوصياي ايشان 124
7-3. ولايت طاغوت و شيطان بر كافران 124
8. ولايت پاداشي 125
9. توحيدْمحوري قرآن و نگاهداشت فاصله ميان مقام الوهيت(خالق) و جايگاه ولايت(مخلوق) 126
نتيجه و رهآورد گفتار: 129
گفتار سوم: بررسي زمينههاي تحقق ولايت تكويني و تصرفات اوليا، در قرآن 131
1.عبوديت 133
1-1. واژه و معناشناسي «عَبْد» 133
1-2. عبوديت در قرآن 133
1-3. فراگير بودن معناي عبوديت در قرآن 135
1-4. ظهور آثار قرب به حق(نوافل و فرائض) از نگاه قرآن 136
2. معرفت شهودي 138
2-1. بخشي از دانش كتاب «علم من الكتاب» 139
2-2. همهي دانش كتاب «علم الكتاب» 143
2-3. تعليم اسماي الهي به دست خدا 147
2-3-1. تحليل فضاي گفتوشنود خدا و فرشته‌ها 148
2-3-2. بررسي كيستي آموزگار اسماي الهي و دانشاندوز ره‌یافته به ساحت حق 149
2-3-3. چيستي جنس تعليم 149
2-3-4. ايضاح چگونگي تعليم 149
2-3-5. تعيين حجم داده‌ها در آموزش الهي 150
2-3-6. تحليل مورد تعليم 151
2-3-7. توصيف مراد از اسماي حسني 154
2-3-8. بيان پيوند آدمي(وليّ خدا) با اسماي حسناي خداوند 157
2-3-9. حقيقت و كاركرد اسم اعظم 158
3. خلافت الهي 162
3-1. واژه و معناشناسي خلافت 162
3-2. ضرورت وجود خليفهي خدا در عالم 164
3-3. معناي خلافت خدا در عين حضور خداوند 164
3-4. مصداق جانشيني آدمي و مقصود از مستخلفعنه 167
3-5. درجات خلافت الهي 168
3-6. گسترهي جانشيني آدمي 172
نتيجه و رهآورد گفتار: 174
كتابنامه 177

فهرست منابع

قرآن كريم، ترجمه: انصاري خوشابر، مسعود، ويراستار: بهاءالدين خرمشاهي، تهران، فرزان، اول رقعي(دوم اين ترجمه)، 1383.

آشتياني، سيدجلال­الدين، شرح مقدمه قيصري بر فصوص­الحكم، قم، بوستان كتاب، پنجم،1380.

آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين‏، شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم،‏ محقق، مصحح: جلال الدين حسينى ارموى (محدث)، تهران، ‏دانشگاه تهران، ‏1366.

آلوسى، سيد محمود، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم، تحقيق: على عبدالبارى عطية، بيروت، دارالكتب العلمية، اول، 1415 ق.

آمدى، سيف الدين،623 ق، أبكار الأفكار في أصول الدين‏، تحقيق: احمد محمد مهدى، قاهره‏، دار الكتب‏، 1423 ق،.

آملى، سيد حيدر بن­علي، تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم، تحقيق: سيد محسن موسوى تبريزى، تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، سوم، 1422 ق.

ـــــــــــ ، جامع الاسرار و منبع الانوار، مصححان: هانري كربن و عثمان اسماعيل طه، ترجمه­ فارسي و مقدمه­ها: سيد جواد طباطبايي، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، چهارم، 1386.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله‏، شرح نهج البلاغة محقق و مصحح: ابراهيم، محمد ابوالفضل،‏ قم، ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي، اول، 1404 ق.

ابن بابويه، محمد بن على، ‏عيون أخبار الرضا(علیه السلام)،‏ محقق، مصحح: مهدى لاجوردى، ‏تهران، جهان، ‏1378 ق‏.

ابن تيميه، تقي الدين، المعجزة و كرامات الاولياء، دراسة و تحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميه،1405ق، 1985 م.

ـــــــــــ ، الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان، بيروت، دار الكتب العلميه، 1402 ق.

ابن جوزي البغدادي، حافظ جمال الدين ابو االفرج عبدالرحمن، تلبيس ابليس، نشر، تصحيح، تعليق، ادارة الطبع المنيريه، بمساعد بعض علماء الازهر الشريف، بيروت دارالكتب العلميه، بي تا.

ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه، ترجمه­ي محمد پروين گنابادي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1353.

ابن سينا، حسين بن عبدالله، الاشارات و التنبيهات، تصحيح و تحقيق كريم فيضي، قم، مطبوعات ديني، اول، 1384.

ـــــــــــ ، م 428 ق، كنوز المعزمين‏‏، ‏ مقدمه، حواشى و تصحيح: جلال الدين همايى تهران، انجمن آثار ملى، اول‏، 1331.

ابن طاووس، على بن موسى، منهج الدعوات و منهج العبادات،‏ ‏محقق، مصحح: ابوطالب كرمانى، محمد حسن محرر،‏ قم، ‏دار الذخائر، اول، ‏1411 ق.

ابن عجيبه، احمد بن محمد، البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد، تحقيق: احمد عبدالله قرشى رسلان، قاهرة، ناشر: دكتر حسن عباس زكى، 1419 ق.

ابن عربي، محمد بن عبدالله بن ابوبكر (محيي­الدين)، التنزلات الموصلية، بي جا، بي تا.

ـــــــــــ ، احكام القرآن، بي­­جا، بي­تا.

ـــــــــــ ، الفتوحات المكية(4ج)، بيروت، دارصادر، بي­تا.

ـــــــــــ ، فصوص الحكم، تهران، الزهراء، دوم، 1370.

ابن منور، محمد، اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، آگاه، پنجم، 1381.

استعلامي، محمد، حديث كرامت، تهران، سخن، 1388.

اصفهانى، راغب، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داودى، دمشق، بيروت، دارالعلم الدار الشامية، اول، 1412 ق.

ـــــــــــ ، معجم مفردات الفاظ القرآن، انتشارات مرتضوي، دوم، 1376.

اصفهاني، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، زاد المعاد- مفتاح الجنان‌، محقق و مصحح: اعلمى، علاءالدين‌، ‌بيروت، لبنان، ‌اول، 1423 ق.

ـــــــــــ ، بحار الأنوار،مصحح: جمعى از محققان‏، بيروت‏، دار إحياء التراث العربي، ‏دوم،‏1403ق‏.

الهي­منش، رضا، رهيافتي به قرب فرائض و نوافل در سايه­ قرآن و عرفان،مقاله­ي­ در دست
چاپ.

امام ششم(علیه السلام)، جعفر بن محمد(عليهما السلام)، مصباح الشريعة، منسوب به ايشان، بيروت‏، اعلمى‏، اول‏، 1400 ق.

انصاري، خواجه عبدالله، مناجات پير انصار، بي جا، بي تا.

بحرانى، سيد هاشم بن سليمان، البرهان فى تفسير القرآن، تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية موسسة البعثة، قم، بنياد بعثت، تهران، اول، 1416 ق.

ـــــــــــ ، مدينة معاجزالائمه الاثني عشر و دلائل الحجج علي البشر، تحقيق: الشيخ عزةالله المولايي الهمداني. مؤسسة المعارف الاسلاميه. الطبعه الاولي.1413 ق.

البرسي، الحافظ رجب، مشارق انواراليقين في اسرار اميرالمؤمنين، بيروت، اعلمي، اول، 1422ق.

بروجردى، سيد محمد ابراهيم، تفسير جامع، تهران، صدر، ششم، 1366.

بغدادى، عبدالقاهر،‏ أصول الإيمان، تحقيق: ابراهيم محمد رمضان، بيروت، دار و مكتبة الهلال‏،‏ 2003م‏.

ـــــــــــ ، الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية منهم‏، بيروت‏، دار الجيل، دار الآفاق،‏ 1408 ق.

بيضاوى، عبدالله بن عمر، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى، بيروت، دار احياء التراث العربى، اول، 1418 ق.

التهانوي، محمدعلي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تقديم، اشراف و مراجعة: رفيق العجم، تحقيق: علي دحروج، لبنان، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، الاولي،

ثقفي، ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال، الغارات، (ط- القديمة) ‏محقق و مصحح: عبدا لزهراء حسيني، ‏قم، دار الكتاب الإسلامي، ‏1410 ق.

تهراني، سيد علي، زمهر افروخته، تهران، سروش، چهارم. 1389.

الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد، كتاب التعريفات، لبنان، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، الطبعة الاولي، مؤسسة التاريخ العربي، 1424 ق.

جعفري، محمدتقي. عرفان اسلامي، تهران، موسسه­ي تدوين و نشر آثار علامه جعفري، هفتم، بهار، 1387.

جمعى از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمى شاهرودى، ‌معجم فقه الجواهر، محقق، مصحح: محققان مؤسسه­ي دائرة المعارف فقه اسلامى، لبنان، ‌بيروت، ‌اول‌، الغدير، ‌1417ق‌.

جوادي آملي، عبدالله، تسنيم، تفسير قرآن كريم، ج 1، محقق: علي اسلامي، قم، اسراء، ششم، 1386.

ــــــــــــ ، تسنيم، تفسير قرآن كريم،، ج 5، محقق: احمد قدسي، قم، اسراء، پنجم، 1389.

ــــــــــ ، تفسير موضوعي قرآن كريم، توحيد در قرآن، قم، اسراء، دوم، 1385.

ــــــــــــ ، تفسير موضوعي قرآن كريم، سيره پيامبران در قران، ج 6، قم، اسرا، سوم،1384.

ـــــــــــ ، درس تفسير قرآن، قم، 1390.

ــــــــــــ ، نسيم انديشه، دفتر دوم، قم إسراء، اول، 1387.

ــــــــــــ ، ولايت در قرآن، قم، اسراء، پنجم، 1387.

جوهرى، اسماعيل بن حماد،‌ الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية،‌ محقق، مصحح: احمد عبد الغفور عطار، ‌لبنان، بيروت‌، دار العلم للملايين،‌ اول‌،1410 ق.

حافظ شيرازي، خواجه شمس الدين محمد، ديوان حافظ، به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني، قم، لوح محفوظ، چهارم، 1381.

الحرّاني، حسن بن علي بن حسين بن شعبه، تحف العقول، تحقيق: علي اكبر الغفاري، قم،مؤسسة النشر الاسلامي، السابعة، 1425 ق

حسن­زاده آملي، حسن، دروس شرح اشارات و تنبيهات، نمط دهم، قم، آيت اشراق، اول، 1389.

حسنى رازى، سيد مرتضى بن داعى‏، تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام‏، تصحيح: عباس اقبال آشتيانى‏، تهران‏، انتشارات اساطير، دوم‏، 1364.

حسينى استرآبادى، سيد شرف الدين على، تأويل الآيات الظاهرة، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه، قم، اول، 1409 ق.

حسينى همدانى، سيد محمد حسين، انوار درخشان، تحقيق: محمد باقر بهبودى، تهران، كتابفروشى لطفى، اول، 1404 ق.

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، أنوار الملكوت في شرح الياقوت‏، تحقيق: محمد نجمى­زنجانى‏، قم‏، الشريف الرضي‏، دوم‏، 1363ش‏.

حكيم ترمذي، محمدبن­علي، مفهوم ولايت در دوره آغازين اسلامي(دو اثر از حكيم ترمذي)، برگردان، مقدمه و حواشي: برند راتكه و جان اوكين، ترجمه: مجدالدين كيواني، تهران، نشر مركز، 1379.

حنفى ماتريدى، ابو الثناء،‏‏ التمهيد لقواعد التوحيد،‏ تحقيق: عبد الحميد تركى‏، بيروت، دار الغرب الإسلامي،‏‏ 1995 م، اول.

خانى، رضا، حشمت الله رياضى، ترجمه بيان السعادة فى مقامات العبادة، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام ‏نور، اول، 1372.

خداپرستي، فرج اله، فرهنگ معارف، انگليسي فارسي. تهران، فرهنگ معاصر، 1385.

خرمشاهي، بهاء الدين، جهان غيب و غيب جهان، سه مقاله در علم كلام جديد، اول، كيهان، تهران، 1365.

خميني، روح الله، مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية، مقدمه: سيد جلال آشتياني، تهران، مؤسسه­ تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس سره)، ششم، 1386.

خوارزمى، تاج الدين حسين بن حسن، شرح فصوص الحكم، تهران، مولى، دوم، 1368.

الخوري الشرتوني اللبناني، سعيد، أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد،ج 4، قم، دارالاسوة للطباعة و النشر، 1374ش. 1416ق.

دحلان، احمد بن زيني، الدرر السنيه في الرد علي الوهابية، تركيه، استانبول، وقف الاخلاص، 1413ق، 1371ش، 1993 م.

ديلمى، حسن بن محمد، إرشاد القلوب إلى الصواب، ‏قم، الشريف الرضي، 1412 ق.

الرازي، محمد بن ابي بكر عبد القادر. مختار الصحاح، عني بترتيبه محمود خاطر، بيروت، دارالفكر، 1425- 1426ق، 2005 م.

رازي، نجم الدين ابوبكر، مرصاد العباد،تهران، فردوس، 1387.

رحيميان، سعيد، مباني عرفان نظري، تهران، سمت، سوم، 1388.

رخشاد، محمد حسين، در محضر علامه طباطبايي، قم، سماء قلم،1382.

روحاني نژاد، حسين، ولايت در عرفان، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، دوم،

زمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دارالمعرفة، الطبعة الثانية، 1426 ق، 2005 م.

سبزواري، ملا هادي، شرح الاسماء، تحقيق: نجفقلي حبيبي، تهران، دانشگاه تهران، دوم، 1375.

سعدي، مصلح بن عبدالله، بوستان، با استفاده از نسخه­ي تصحيح شده­ محمدعلي فروغي (ذكاءالملك)، تهران، اقبال، چهارم، 1368.

ـــــــــــ ، گلستان، با استفاده از نسخه­­ تصحيح شده­ محمدعلي فروغي (ذكاءالملك)، تهران، اقبال، چهارم، 1368.

سليمانى آشتيانى، مهدى و درايتى، محمد حسين، مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى، ايران، قم دارالحديث، اول، 1387.

شريف رضي، نهج البلاغه، خطبه 4، تعليق و فهرست: صبحي صالح،تحقيق: فارس تبريزيان، قم، دارالهجرة، 1427 ق.

[1]. شهبازي، ايرج، سبع هشتم، علي­اصغر ارجي، قزوين، سايه­گستر، اول، 1387.

صادقى تهرانى، محمد، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن، قم، انتشارات فرهنگ اسلامى، دوم، 1365.

صدر الدين شيرازي، (صدرالمتالهين، ملاصدرا)، محمد بن ابراهيم، تفسير القرآن الكريم( صدرا)، تحقيق: محمد خواجوى، قم، بيدار، دوم، 1366.

ـــــــــــ ، الشواهد الربوبيه، به اشراف محمد خامنه­اي، تصحيح، تحقيق و مقدمه: مصطفي محقق داماد. تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1382، اول.

ـــــــــــ ، المبدأ و المعاد،تهران، ‏انجمن حكمت و فلسفه ايران، 1354، تصحيح: سيد جلال الدين آشتيانى.

صدري، محمد جعفر، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، تهران، سهروردي، اول،1384.

صفي پور، عبدالرحيم ابن عبدالكريم، منتهي الارب في لغة العرب، كتابخانه سناني، بي تا.

طباطبايي، محمد حسين، الميزان في تفسيرالقرآن، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، الطبعة الثانية، 1422 ق، 2002م.

طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، مقدمه: محمد جواد بلاغى، تهران، ناصر خسرو، هشتم، 1384.

طنطاوى، سيد محمد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بي­جا، بي­تا.

طوسى محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، مقدمه: شيخ آغابزرگ تهرانى، تحقيق: احمد قصيرعاملى، بيروت، دار احياء التراث العربى، بي تا.

عبدالباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم، قم، ذوي­القربي، دوم، 1408 ق.

عطار، فريدالدين، تذكرة الاولياء، تهران، پيمان، پنجم، 1387.

محمود الغراب، محمود، شرح فصوص الحكم من كلام الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي، دمشق، دارالايمان، 1416 ق، 1995 م.

غزالي طوسي، ابوحامد امام محمد، كيمياي سعادت، به كوشش حسين خديو جم، تهران، اتشارات علمي فرهنگي، دوم، 1361.

غني، قاسم، بحث در در آثار و افكار و احوال حافظ، تهران، زوار، 1386.

فخرالدين رازى، ابوعبدالله محمدبن­عمر، الأربعين في أصول­الدين‏، قاهرة‏، مكتبة­الكليات الأزهرية، اول، 1986 م‏.

ـــــــــــ ، مفاتيح الغيب، بيروت، دار احياء التراث العربى، سوم، 1420 ق.

كوفى، فرات، ابوالقاسم فرات بن ابراهيم، تفسير فرات الكوفى، تحقيق: محمد كاظم محمودى، تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، اول، 1410 ق.

فعالي، محمدتقي، تجربه­ ديني و مكاشفه عرفاني، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه­ اسلامي، سوم،

الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب بن سراج، القاموس المحيط، الجزء الرابع، تحقيق: محمود مسعود احمد، لبنان، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، 1430ق.

فيض كاشانى، ملا محسن، الأصفى فى تفسيرالقرآن، تحقيق: محمدحسين درايتى و محمدرضا نعمتى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، اول، 1418 ق.

فيومي، احمدبن محمد بن علي المقريء، قاموس المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، بيروت، دارالفكر، 1425-1426 ق.

قاسم بن محمد بن على، م 1029 ق، الأساس لعقائد الأكياس،‏ تعليق: محمد قاسم عبد الله، صعده، مكتبة التراث الإسلامي، سوم‏، ‏1421 ق‏.

قدردان قراملكي، محمد حسن، معجزه در قلمرو عقل و دين، قم، بوستان كتاب، اول، 1381.

قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، تهران، دار الكتب الإسلامية، ششم، 1371، ج‏6، ص 104.

القشيري، ابوالقاسم، الرسالة القشيرية، قم، بيدار، 1374.

قمي، شيخ عباس، مفاتيح الجنان، زيارت امين الله، قم، بلاغت، 1378.

قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، تحقيق: حسين درگاهى، تهران، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى، اول، 1368.

قيصري رومي، محمد داوود بن محمود،رسائل قيصري، تصحيح: سيد جلال الدين آشتياني، تهران، مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، دوم، 1381.

ـــــــــــ ، شرح فصوص الحكم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ اول، 1375 ش.

كاشاني، عبدالرزاق جلال الدين(مولانا عبدالزاق كمال الدين)، اصطلاحات الصوفية، صححه و علق عليه: مجيد هادي زاده، تهران، حكمت، اول، 1381، 1423 ق.

ـــــــــــ ، لطائف الاعلام، تهران، ميراث مكتوب، 1379.

كاشانى ملا فتح الله، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين، تهران، كتابفروشى محمد حسن علمى، 1336.

كلاباذي، ابوبكرمحمد، التعرف لمذهب اهل التصوف، تهران، اساطير، اول، 1371.

كلانتري، ابراهيم، فوق طبيعت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اول، 1389.

كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، 329 ق،الكافي(ط- الإسلامية) ‏محقق و مصحح: على اكبر غفارى و محمد آخوندى، 8جلدي، تهران، دار الكتب الإسلامية، 1407 ق‏.

كياني، منصور، عارف سازي و معرفت سوزی، نقدي بر ادعاهاي رجبعلي خياط. قم، حسنين، اول، 1386.

گروهي از پژوهشگران دفتر پژوهش سهروردي، فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی، مقدمه و اصلاحات: سيد حسين نصر، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردي، 1388.

گوهرين صادق، شرح اصطلاحات تصوف، تهران، زوار، 1383.

مترجمان، ترجمه­ي مجمع البيان فى تفسير القرآن، تحقيق: رضا ستوده، تهران، فراهانى، اول،1360.

محمدرضايي محمد، پژوهشي در باب ولايت تكويني انسان ازديدگاه قرآن، فصلنامه­ي انسان‌پژوهي دينی، سال هفتم، شماره 24، قم، پاييز و زمستان 89.

على محمدى، شرح كشف المراد، قم، ‏دار الفكر،‏ چهارم، 1378.

محمدي ري­شهري، محمد،كيمياي محبت، قم، دارالحديث، سي و هفتم، 1391.

مراغى، احمد بن مصطفى، تفسير المراغى، بيروت، داراحياء التراث العربى، بي­تا.

مرعشى، قاضى نور الله‏، إحقاق الحق و إزهاق الباطل‏، مقدمه و تعليقات از آيةالله العظمى مرعشى نجفى‏، قم‏، مكتبة آية الله المرعشي النجفي‏، اول، 1409 ق.

مستعملي بخاري، خلاصه شرح تعرف، متن از كلاباذي، تلخيص از كوشنده­اي نامعلوم، تصحيح احمد علي رجايي، تهران، 1349.

مشهدى، حائرى، محمد بن جعفر، المزار الكبير (للمشهدي)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم – ايران، اول، 1419 ق،

مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360.

مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 3، ولاء­ها و ولايت­ها، تهران، صدرا، دوم، 1362.

معين، محمد، فرهنگ فارسي (متوسط)، تهران، امير كبير، 6جلدي، بيست و چهارم، 1386

ـــــــــــ ، فرهنگ فارسي، گروه پژوهش و واژه­نامه­ نويسي كتاب پارسه، تهران، كتاب پارسه، چاپ اول، 1387.

مغنية، محمد جواد‏، هذه هي الوهابية، بي جا، بي تا.

موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ترجمه تفسير الميزان، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه، قم، پنجم،1374.

مولوي، جلال الدين محمد بن محمد الحسين البلخي، مثنوي معنوي، به اهتمام رينولدالين نيكلسون، تهران، ارمغان، پنجم، 1384.

النبهاني، يوسف بن اسماعيل، جامع كرامات الاولياء، ضبّطه و صححه محمد عزت بيومي، مكتبة التوفيقية.

نجفى، سيد محمد باقر، بهائيان،‏ تهران، مشعر، اول،1383.

نسفي، عزيزالدين بن محمد، الانسان الكامل، تصحيح و مقدمه: ماريژان موله، ترجمه­ي مقدمه: سيد ضياءالدين دهشيري، پنجم، تهران، طهوري، 1379،

نيشابورى، محمود بن ابو الحسن، إيجازالبيان عن معاني القرآن، تحقيق: دكتر حنيف بن حسن القاسمى، بيروت، دار الغرب الاسلامى، اول، 1415 ق.

نيكلسون، رينولدا، تصوف اسلامي و رابطه انسان و خدا، ترجمه­ي محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن، چهارم، 1388.

الهجويري، ابوالحسن علي بن عثمان، كشف المحجوب، تصحيح: ژوكوفسكي، تهران، طهوري، دهم، 1387.

الهمداني الاسدآبادي، القاضي ابي‌الحسن عبدالجبار بن احمد، الإملاء، المغني في ابواب التوحيد و العدل، تحقيق: محمود الخضري، محمود محمد قاسم، ابراهيم مدكور، طه حسين، القاهرة، الدار المصرية التاليف و الترجمة، 1385 ق، 1965 م.

يوسف‌پور، محمد‌كاظم، نقد صوفي، تهران، روزنه، اول، 1380.

 

چكيده:

كرامات اوليا، امري است كه گرچه در عرفان از ارزش معرفتي چنداني برخوردارنيست، اما گويا مسئله‌اي است كه هماره عرفان را دست‌خوش دشواري‌هاي بسيار نموده است. حرف نهايي در مباني اين مسئله را بايد از دهان قرآن و زبان سنت شنيد.

كرامت، مفهومي هم‌زاد با معجزه و ولايت، مقامي فراتر از نبوت است و هر كدام با خرده‌كاري‌هاي خود با اینکه در بيشتر نگاشته‌هاي عرفاني، بابي را به خود اختصاص داده‌اند اما بدين بخش از جستار يعني «مباني قرآني» آن پرداخته نشده است. فاعل كرامت، عارفِ به ولايت رسيده در سفر دوم از چهار سفر روحي است اما نه به‌گونه­ي مستقل و از خويش، كه به حكم و قدرتي كه موهوب خداوندي است. معجزه از پيامبر صادر مي­شود و همراه با تحدي است اما كرامت از وليّ خدا صادر مي­گردد و مبارزه‌ای فرانمي‌خواند. في‌الجمله، عارفان و فيلسوفان و متكلمان مذاهب مختلف اسلامي، اين امر را پذيرفته‌اند. پايه‌ها و پله‌هاي نردبان رسيدن به اين نيروي تكويني در قرآن كريم عبوديت به معناي فراگيرش، و معرفتي است ره­آورد آن بندگي، كه به نام بخشي از دانش كتاب، همه­ي علم كتاب و اسماي خداوندي بدان اشارت رفت. اين نردبان او را به قرب حق شكوه مي‌دهد، سالك را به جايگاه ولايت تكويني – و نيز تشريعي- بار می‌دهد. وي را مجراي فعل حق در ميان خلق و بر خلق می‌کند و بنده­ي صاحبِ ولايت، در اين صورت توانا بر انجام كار خارق عادت مي‌شود. آن‌گاه است كه او خليفه، و خداوند بلندمرتبه، مستخلف‌عنه است. انجام كار خارق عادت از ديد قرآن شدني است بلكه اين كتاب سترگ، نمونه‌هاي پرشماري با گونه‌هاي مختلف را در خود گنجانده است اما همه را به اذن حق می‌داند و توحيد و فاصله­ي ميان خالق و مخلوق را به كم‌تر از بي‌كران نمي‌شناسد. مخْلص سخن اینکه قرآن سازوكاري دست مي‌دهد تا ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي‌كرد، گرچه كه در هيچ جاي قرآن هرگز كرامتي را از نگاه معرفتي به سنجه نگذاشته است. اين‌ها و ريزه‌كاري‌هاي ميان گفتارها كه همه، پرسش‌هايش به پيش‌گاه وحي برده شده و در بضاعت نگارنده، پاسخ خود را يافته است چيزي است كه پژوهش پيش‌ رو را تك‌نگاري در اين موضوع گردانيده است.

كليد واژه‌ها: كرامت، ولايت، ولي، عبوديت، بخشي از دانش كتاب، دانش همه­ي كتاب، آموختن اسما، خلافت، گونه­هاي خرق عادت. 

پيش‌گفتار

 

با عنايت به اينكه برخي از سخناني را كه در پيش‌گفتار يادرآور مي‌شويم در لابه‌لاي مطالب پيشين رفته است مقدمه، با شمارش نكاتي چند پيش‌كش مي‌شود.

در طول دوره­ي نگارش اين نگاشته به­گونه­ي مداوم و متناوب از 12 نوشته در روش مطالعه ديني، شيوه­ي نگارش علمي، ويرايش، تحقيق و پژوهش و اسلوب تدوين پايان­نامه بهره برده شده و اميد است كه نگارنده­ي سطور توانسته باشد به خوبي، آن نكات ريزتر از مو را به‌كار گيرد و نيز آرزومنديم همه­ي نگاشته‌ها، انباشته‌اي صرف نباشد تا توليد علم به انجامي برسد.

در نگارش واژه‌هاي تازي، از رسم­الخط پارسي پيروي نموده­ايم همان­گونه كه دستور راهنمايان ويرايش است.

نويسنده، تمام تلاش خود را نموده كه تا آنجا كه شدني است واژه‌هاي بيگانه را به‌كار نگيرد جز اينكه پارسي‌اش سخن را نرساند.

در بخش منابع نگاره، تلاش بر اين بوده كه از مذاهب مختلف اسلامي بهره­گيري شود و از تكيه بر نوشته­هاي كلامي يا تفسيري با گرايش فرقه­اي پرهيز شود و هماره سخن حق يا نزديك به حق را بيان نموده باشد.

بهره­گيري از زبان شعر فارسي كهن، به خصوص مثنوي حكيم رومي كاري است كه علاوه بر تغيير ذائقه­ي علمي نوشته و نيز خواننده به لطافت سخنان افزوده است و بالاتر، اينكه هم‌خونيِ ادبيات فارسي با قرآن و تاريخ انبيا و اوليا را مي‌رساند.

پاسخ چالشي كه امروزه مدعيان پشتيباني از قرآن و سنت به نام جدايي قرآن، عرفان و برهان در پي آنند را اين رساله با بهره‌گيري چشم‌گير از آيات قرآن به مرز كفايت رسانده است و اگر اراده بر اين بود كه نام ديگري بر اين نگاره نهيم بي­گمان «عرفان و برهان در دامان قرآن» در خور آن بود، باشد كه در جمع هر سه‌ي قرآن، عرفان و برهان در اين نگاشته و نگاشته‌هاي دگر بيشتر بينديشند.

محقق بايد كه كشته نقد و انتقاد بي‌رحمانه باشد چنان­كه حقير اين خواست را از سروران عرفان‌پژوه و اساتيد گران‌قدرم دارم.

راقم اين سطور، نوآوري رساله حاضر را در اصل موضوع يعني پرداختن به «مباني قرآني كرامات اوليا» مي داند و بر اين باور است كه گرچه پژوهه­ي پيش‌رو بهترين نيست و نخواهد بود اما معتقد است نخستين گام را در اين باب گشوده است. باشد كه پله‌اي گشته تا زير پاي قلم‌هاي پژوهش‌گران قرار گيرد و به بناي ساختمان دانش اسلامي خشتي فزون گردد.

رساله­ي پيش رو در دو بخش سامان يافته كه سخن اصلي نگارنده در بخش دوم به ويژه در گفتار سه، گنجانده شده و در پايان هر فصل يك نتيجه گرفته شده است كه ره­آورد و يافته‌هاي بنيادي نگاشته را مي‌توان در آن يافت. بخش نخست، به كليات و ايضاح مفهومي واژه­هاي كليدي و نيز ديدگاه­هاي مكاتب مختلف علوم اسلامي به مسئله كرامات اوليا پرداخته است. در بخش دوم كه قسمت اصلي
نوشته يعني جستار قرآني است نخست با موردپژوهي گونه­هاي اصناف انسان به لحاظ امور خارق
عادت در قرآن كريم، آغاز مي­شود و سپس در گفتار ديگري به سخن اصلي نگاشته يعني اموري است
كه مايه­ي دست­يابي انسان به كرامات مي­گردد و به عبارت ديگر، مباني قرآني كرامات اوليا، رسيده
است. به اين صورت كه به تحليل اصول برگرفته از امور خارق عادتي كه در گفتار پيشينش آمده، مي‌پردازد.

در بخش موردپژوهي گونه­هاي آدميان و موجودات در انجام يا وقوع امور خارق عادت، مدعيِ استقراي همه­گير در قلمرو قرآن نيستيم ولي كوشيده­ايم همه يا بيشتر امورخارق عادت در قرآن كريم كه در ذيل يكي از دسته انسان­ها يا موجودات يادشده در قرآن كريم آمده را از قلم نيندازيم. هم­چنين در ذيل بيشتر مصاديق قرآني امور خارق عادات به ويژه معجزات و كرامات، از سروده­هاي حكيم رومي جلال الدين بلخي به عنوان يك متن سترگ در ادبيات عرفاني اسلام بهره برده­ايم.

در پيش انداختن گفتار گونه­شناسي بر جستار تحليل مباني قرآني كرامات اوليا بر اين انديشه بوديم كه نخست امور خارق عادت ياد شده در كتاب آسماني يعني قرآن كريم را بياوريم آنگاه بيان كنيم كه اين­گونه امور چگونه از انسان سرمي­زند.

 

به هر روي:

تو گر پرنياني نيابي مجوش كرم كار فرما و حشوش بپوش[1]

طرح مسئله

مسئله، اين است كه امور خارق عادتي كه از سوي افراد خاصي انجام مي شود آيا در قرآن به عنوان اساسي­ترين منبع ديني بدان پرداخته شده است؟ و اگر بررسيده، سخنش چيست؟ از نگاه قرآن چه اموري سبب مي شود تا كارهاي خارق عادت از اوليا و عارفان سرزند؟ نگارنده سطور در يك تحقيق ميداني، شناخت عارف را به ميان عامه مردم و نيز دانش آموخته‌هاي سنتي و امروزي برده، بي‌گزاف قريب به اتفاق، انجام عمل خارق العاده، نيت‌خواني، اشراف بر ضماير و مانندهاي اين ها را ملاك عرفان و عارف قرار دادند. اين‌جانب بر همه تأسف خورد و بيش از همه، بر غربت عرفان اسلامي. اين‌جاست كه جا براي جولان عارف‌نما گرفته تا مرتاض و هر معبرّ خواب و حدس‌زننده و پيش‌گو و فال‌زن و كف‌بين و جز اينها باز مي شود تا راه شماري را ببندند و از سويي عده‌اي هم به كژراهه روند و حقيقت را گم كرده و ره افسانه زنند و عرفان را به تمسخر گيرند.

اما پژوهش حاضر در پي بررسي اين حقيقت است كه آيا كرامات اوليا، از ديد آبشخور اساسي دين اسلام يعني وحي اعتباري دارد؟ و وحي آن را عينيت­دار مي‌داند؟ و اگر معتبر است مي‌توان در قرآن هم عللي را براي آن تبيين نمود؟ چه كسي قدرت انجامش را دارد؟ فاعل حقيقي اين امر كيست؟ و آيا اوليا در اين عمل استقلال دارند يا لزوما به اذن قادر متعال است؟ حقيقت آن و گسستش از ديگر امور همگن‌اش كدام است؟ ارزش‌گزاري آن به چه نحو است؟ معرفتي يا اقناعي؟ اين ها پرسش‌هاي فرعي بود.

و اما سؤال اصلي اين‌كه: راه‌كارهاي وحياني ـ قرآني براي دست‌يازي به ولايت تكويني و انجام كرامات چيست؟ آيا اين كار در قرآن، شدني نشان داده شده و نمونه‌اي هم آورده است؟ بي‌گمان در ذهن بينندة امر خارق عادت پرسش‌هايي پيش مي‌آيد كه دين بايست پاسخگوي آن باشد و استوارترين پاسخ‌ها را قرآن عهده‌دار است. اما آرمان‌گرايي عرفان پژوهان ماية نبود واقع‌بيني نسبت به اين‌گونه امور شده است. نگارنده در پي آن است كه با نشان دادن و تحليل مايه‌هاي قرآني اين گونه كارها، راه ديني رسيدن به اين توانايي را پيش رو گذارد و با همين راه‌كار، سازوكاري براي احتراز از قدرت‌نمايي ساحران، مرتاضان و گاه عارف نمايان دست دهد چرا كه راقم اين سطور در چالش‌هاي پيش‌روي دانش، هماره سخن حَلّي را كاراتر از پاسخ نقضي مي‌داند. كوتاه سخن اينكه فرضيه و ادعاي نگارنده اين است كه مي‌شود با روي‌كردي وحياني ـ قرآني، به ناهمواري‌هاي فراروي عرفان اسلامي پايان داد و در موضوع‌نگاشت خود نيز به دنبال اين است كه ره‌يافتي قرآني براي پرسش اصلي بيابد. در اين ره­گذر براي اينكه سخن اصلي بيشتردر جان­ها فرو رود و به قول معروف اوقع في النفوس واقع شود، نخست گفتاري را به گذري بر گونه­هاي امور خارق عادت با تكيه بر يادكرد انسان­ها و موجوداتي كه آن كارها از آنها سرزده و يا پديد آمده، مي­پردازيم، و آنگاه به تحليل و دست داده مباني دست­يابي به چنين امور فراحسي و فوق طبيعت در پيشگاه قرآن مي­نشينيم.

اهميت و ضرورت پژوهش

اهميت اين پژوهش علمي به قدر ارزش آلايش فضاي عرفان اسلامي ـ و نه عرفان اسلامي ـ است.

عده­اي با ترفندي، عده‌اي را طلسم مي كنند، برخي گويا با دعا، آن طلسم را باز مي‌كنند، شماري رخ‌دادي را پيش‌گويي مي‌كنند، بعضي از درون شخص، چيزي را بر ملا مي‌كنند، مرتاضي با گردويي، چله‌اي را در قبر مي‌گذراند، سالكي ادعاي بهره­مندي از دست‌گيري شيخ از دنيا رفته‌اش را مي‌كند، عارفي مدعي است كه حيواني را مي‌ميراند و زنده مي‌كند و…. همه­ي اينها اموري غير عادي‌اند. كدام درست و كدام نادرست است؟ كدام حق و كدام باطل است؟ كدام شخص، عارف و كدام كاهن است؟ كرامت از اموري است كه گرچه ارزش معرفتي ندارد اما بيشتر افراد و شايد همه، عارف و درست كار را، نه مدعي هر عرفاني را، تنها كسي مي دانند كه مي­تواند كرامتي بياورد يا حديث كرامتش مي­كنند. به هر روي در بسياري از مسائل بزرگ و كوچك عرفان اسلامي جاي حرف باقي است و يكي از آن مسائل، سخن در امور خارق عادتي است كه از برخي افراد سر مي‌زند. در بيشتر نگاشته‌هاي عرفاني، اصول‌گو‌هايش و داستان‌سراهايش، از كرامات اوليا سخن به ميان رفته است برخي به تعريف مفاهيم و شماري بيشتر هم به قصه‌هاي كرامت پرداخته‌اند اما در هيچ كدامش «مباني وحياني» تبيين نشده است. آرمان‌گرايي فزاينده عرفان‌پژوهان در حال حاضر مايه اين شده كه نوشته‌هاي در باب كشف و شهود و معناي بسيار دور و در بسياري از موارد دست نيافتني آن، ذهن‌ها را خسته كند اما به قرار و آرامشي نرساند. كيست كه دوست نداشته باشد به تجربه شهود حق بار يابد، اما كمتر كسي را سراغ داريم كه شهودي كند. باري، واقع‌بيني را وانهاده و سخن‌پراكني در باره تجربه‌هاي ناياب عارفان و پيامبران، جستارهاي ديگر حوزه عرفان را زير چتر خود پنهان كرده و دردي را هم دوا نكرده، كه سرگرداني‌ها را هم افزوده است. اما گفتارهاي به‌ظاهر، پيش پا افتادة عرفان كه بسياري بدان مشغول‌اند و شماري سرگردان آن، را به امان خدا رها كرده‌اند. بالاخره داوري ما در گسست‌نهي كارهاي شگفت مرتاض‌ها با عارفان و خداجويان به چيست؟ شايسته است عرفان اسلامي با تكيه بر كتاب و سنت، پاسخ‌گو باشد. پژوهش پيش رو در عين اعتراف به اهميت و شايستگي گفتار درباره مشهودات عارفان و تجربه‌هاي عارفانه و سخن در اين باب كه امروزه به صورت آرمان در آمده، مشكلي از چالش هاي موجود در جامعه جهاني را تبديل به مسئله نموده است آن را پيش رو گذاشته و در قرآن، اساسي‌ترين منبع پاسخ‌گويي دين اسلام، به واكاوي نشسته است.

در هر شريعتي بازگرداندن مسائل ديني به منبع دسته اول آن دين، افزون بر رعايت اخلاق نگارش، يك الزام پژوهشي در مجامع علمي نيز به شمار مي آيد. اما مشكل، آن‌جايي است كه مجمع علمي مورد نظر، خود را برگرفته از تعاليم اصيل منبع اصلي دين بداند. عرفان اسلامي را در ديد نخست، به اسلام يعني قرآن و سنت مي بندند و حال اين‌كه اين سخن، خود در ميان عرفان‌پژوهان يك پرسش بنيادي است كه آبشخور عرفان اسلامي كجاست؟ و بر اين پايه يك نشانه سؤال، پيش روي همه مسائل عرفاني گذاشته مي‌شود. از اين هم كه قدري تنزل كنيم و بگوييم عرفان مسلمانان، به يكسره اسلامي است و در پي آن، هر آن‌چه در متون عرفاني مسلمانان آمده است برگرفته از منبع دسته اول يعني وحي است. اينك سخن اين است كه آيا به همه پرسش‌هاي موجود در فضاي عرفان اسلامي از زبان وحي سخن در آورده شده يا خير؟ آيا آن‌چه ارائه مي‌شود همان سخن وحي است؟

هر گاه در شبهه‌اي در اين موضوع، به انديشمندي دين‌مدار مراجعه مي‌كنيم، نهايت ره‌گشايي وي اين است كه ما را به كتاب و سنت برگشت دهد، حال، مبناي اين دو منبع قويم، در اين بحث چيست؟، هذا اوّل الكلام! اين همان نقطه آغازين و دليل ضرورت و الزام به اين پژوهش است كه چندين سال در ذهن راقم اين سطور، مبهم و مورد جستجو بوده است. اما پژوهنده‌اي به يك‌جا دست به قلم نبرده و در درياي وحي فرو نرفته و در بيكران قرآن، غوص ننموده است تا حتي يك منبع علمي مستقيم را در اين زمينه در اختيار نگارنده و نامه پاياني‌اش گذاشته باشد به همين دليل در آغاز طرح تصويب موضوع رساله، موانعي از قبيل نبود منبع و عدم توانايي دانشجو، گريبان‌گير اين بي‌مايه بوده و بي‌مايه فطير است. به هر روي پس از چند مرحله پافشاري، به فضل دارنده وحي اين توفيق يار شد تا نگارش علمي آغازين اين كمترين با منبع مستقيم وحياني دم‌ساز گردد و «مباني قراني كرامات اوليا» را بيرون كشد. منت خداي را.

كوتاه اين‌كه با نگاهي به پيشينه پژوهش ـ و نه پيشينه كرامت نگاري ـ اهميت، ارزش، جايگاه، كارايي، كلان‌بودن و نوآوري موضوع پايان­نامه را مي‌توان دريافت.

پيشينه‌ي پژوهش

تاريخ تذكره نويسي و كرامت‌نگاري اولياي الهي به درازاي تاريخ عرفان‌پژوهي اسلامي است. تا كنون آنچه در زمينه­ي كرامات اوليا نگاشته شده قريب به اتفاق، در بيان انواع و اقسام و طبقه‌بندي گونه­ها و بررسي موردي كرامات عارفان و صوفيان گذشته بوده است؛ و يا تفكر كلي تذكره‌نويسي و حديث كرامت را نقد كرده و بررسيده‌اند. نوشته‌هايي نيز در موضوع ولايت تكويني و نيز ولايت تكويني در قرآن در مقياس نوشته‌اي پراكنده و يا مقاله به بازار انديشه عرضه شده است كه بيشتر به اشاره رفتن به برخي كرامات اوليا در قرآن كريم پرداخته است. اما پژوهنده، پژوهه خود در اين موضوع را نو و بي‌پيشينه هيچ كتاب يا رساله و مقاله‌اي دانسته و نگاشته خود را تك‌نگاري در اين موضوع و ساختار آن را زائيده انديشه خود مي داند. بنابراين اين تراوش ذهني، هر چند كم‌مايه، اما شايد بتواند انگيزه‌اي براي انديشه‌هاي بزرگ پس از خود شود.

پرحجم‌ترين نوشته در امور خارق عادت و كرامات را مي توان «مدينة معاجز الائمة الاثني عشر[2]» نام برد كه در هفت جلد به كرامات پيامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) پرداخته است اما هيچ گونه تحليل مفهومي و حتي گوشه­ي چشمي به مباني كراماتش نينداخته است. «جامع كرامات الاولياء» نگاشته ديگري است كه در دو جلد سامان يافته و چنان‌كه خود مي گويد به انگيزه حديث كرامت صحابي پيامبر(صلی الله علیه و آله) و افراد ديگري كه در نوشته‌هاي جامع پيشينش جا مانده، به فرجام رسانده است و حتي در برخي موارد هويت دارنده كرامت نيز براي نويسنده نامشخص بوده و خود در ابتداي كتاب بدين نكته آگاهي داده است. البته فهرست بيش از چهل كتاب از نوشته‌ها و جوامع تذكره‌نويسي را نام برده كه ديدن آنها براي طالبان اين‌گونه سخنان مفيد خواهد بود. نويسنده كلياتي در تعريف كرامت و مانند آن را به ثبت رسانده اما به پيشگاه وحي بار نيافته و خوشه‌اي نچيده و در موضوع ما ورود پيدا نكرده است هر چند در مقدمه نزديك به نود صفحه‌اي خود، در حد دو صفحه به واژه و معناشناسي كرامت و وليّ پرداخته و به چند نمونه قرآني اشاره‌اي كوتاه داشته است و در زير عنوان المطلب الاول تا الرابع به اثبات كرامات اوليا، انواع كرامات، اين‌كه كرامات نتيجه طاعات است و در پايان به طبقات مراتب و اصناف اوليا پرداخته است.[3] سپس در دو جلد به يادكرد 54 تن از صحابي رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و پس از آن به اولياي خداوند به ترتيب تاريخ زندگي آن‌ها، به حديث كرامتشان همت گمارده و برخي كارهاي خارق عادت‌شان را فراهم آورده است.

شايد بر خواننده­ي اهل، غريب آيد كه «ابن تيميه» با آن همه باورهاي ويژه خود دو نوشته­ي داراي سخن در باب معجزه كرامات از خود به جاي گذاشته است. يكي «المعجزة و كرامات الاولياء» و ديگري «الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان»، كه در نوع خود جالب است. وي برخي مطالب درباره كرامات و نيز اوليا را جداگانه در چند فصل بررسيده است به مثل: كرامات انبيا و غير ايشان، احكام خوارق، ارزش معرفتي كرامات و انواع كرامات را كه نزديك به 40 صفحه به سخن نشسته است[4] و نيز در كتاب ديگرش نگاه گروه‌هاي مردم نسبت به خوارق، جستارهايي درباره وليّ، تمايز كرامت و ديگر كارها از احوال شيطاني را در حدود 75 صفحه به نگارش در آورده است[5]. اما هرگز به مباني و يا مباني قرآني آن نظر نداشته است. اين‌ها در عربي بود.

اما در زبان فارسي به‌گونه مستقيم، حتي كمتر از اين هم به بررسي تحليلي خوارق پرداخته نشده است. البته تذكره‌نويسي به وفور يافت مي‌شود، از خانقاه نشينان در بزرگ‌پنداشت پيران‌شان تا نويسندگان معاصر در مورد عارفان راستين؛ و اين رشته سري دراز دارد. «حديث كرامت[6]» نام كتابي است كه جناب دكتر استعلامي در آن به نقد و بررسي و شفاف‌سازي برخي چالش‌ها در مورد نگاشته هايي چون «تذكرة الاولياء[7]»، «اسرار التوحيد[8]» و جز اين دو، نشسته و در نوع خود ستودني است. به تازگي كتابي به نام «سبع هشتم»[9] نوشته دو تن از پژوهندگان جوان حوزه عرفان و ادبيات، به طبقه بندي موضوعي كرامات آن هم تا قرن هفت هجري قمري پرداخته اند. كوشش‌شان را بايد ارج نهاد. «ولايت تكويني و تشريعي از ديدگاه علم و فلسفه[10]» كتابي است كه به گونه‌اي پراكنده به جستارهايي در باب خوارق عادات از نگاه دين بررسيده است. مقاله‌اي علمي نيز كه صفحاتي به شماره انگشتان دست دارد با قلم يكي از پژوهش‌گران حوزه و دانشگاه سامان يافته «پژوهشي در ولايت تكويني انسان از ديدگاه قرآن[11]» است جهت و رويكرد اين نگاشته تاب تحسين دارد اما نه جامع است و نه هر سخني را به اندازه لازم گشوده و به سامان رسانده است. اما نگاره‌اي با نام «فوق طبيعت[12]» نام‌گذاري شده كارهاي شگفت آدميان را از ديدگاه علم و قرآن به كنكاش نشسته و دريافت‌هاي مرموز و ادراكات فراحسي، غيب­بيني، انديشه­خواني، پيش‌آگاهي، دورجنباني، الهام و رؤياي صادقه را بررسي نموده است. نگارنده با اينكه اين مجموعه را بهترين تلاش در موضوع‌نگاشت پيش رو مي داند اما بر اين است كه نگارنده­ي فاضل اين كتاب، نه راه را، به گونه­ي كامل، درست رفته و نه راه رفته را صحيح پيموده است و با يك پرسش بنيادين به پيشگاه وحي زانو نزده است.

كوتاه سخن اين كه هيچ­كدام نه به انگيزه پي‌جويي مباني قرآني كرامات اوليا دست به قلم برده و نه در جست‌و‌جوي حل مشكل كرامت گرايي عوام و خواص بوده اند. از اين رو نويسنده بي­هيچ منبع مستقيمي كه ساختاري براي نگاشته خويش از آن الهام گيرد، با وسواس فراوان، خود قالبي چيده تا يك نوآوري‌اي كرده باشد و راهي را براي پژوهش هاي دقيق پسينش هموار نموده باشد.

اما پژوهه حاضر – از آن‌جا كه نويسنده، رشته تحصيلي‌اي هم‌فكر با موضوع كرامات اوليا داشته، هماره اين مسئله را به عنوان يك دغدغه دنبال نموده – با در نظر گرفتن مشكلات جامعه اسلامي در حوزه عرفان، در حد توان دانش خويش از بي‌كران قرآن جام گرفته و بدان پرداخته است.

قلمرو و دامنه‌ي پژوهش

دامنه­ي تحقيق پيش‌رو، پرداختن به هستي و چيستي اموري است كه كرامات اوليای خدا را پايه‌ريزي مي‌كند.

با مطالعه پيشينه‌ي تحقيق بدين سخن مي‌رسيم كه نگاشته‌هاي پيشين، بررسي به چه بخشي از كرامات همت گماشته‌اند و چه بهره‌اي را مغفول نهاده‌اند؛ و در اين عرصه مسائلي است كه هر كدام، مبنايي فرامي‌خواند و بايد كه آبشخور مباني مسائل علوم انساني در هر شريعتي، اركان بنيادي آن منهاج باشد و در اسلام عزيز، قرآن است و سنت رسول گرامي(صلی الله علیه و آله)و ائمه(علیهم السلام)، سرچشمه­ي همه­ي معارف اصيل است. اين نگاشته به حوزه انسان‌شناسي تعلق دارد.

كرامت واژه­اي است كه در حوزه­هاي گوناگون علوم انساني بدان پرداخته مي‌شود و در همه­ي عرصه‌ها به‌گونه­ي مثبت به واژه و معناي آن مي‌نگرند اما سخن در اين جستار، ايضاح و بررسي كرامات در منبع وحياني با نگاه عرفاني است. نگارنده اگر مي‌خواست كه نامي ديگر اما شايسته­ي اين جستار بر نوشته­ي خويش نهد آن را «عرفان در دامان قرآن» عنوان مي­داد. اين پژوهش به بررسي و ايضاح مفاهيم كليدي جستار و گسست از همگن‌هاي آنها و نيز پرداختن به نظرگاه­هاي انديشمندان حوزه­هاي گوناگون علوم انساني است. آنگاه به بي‌كران قرآن راه يافته تا پاره‌اي از يافته‌هاي قرآني در مفهوم اين مسئله را ارائه كند. آن‌چه اصلي‌ترين بهره­ي قرآني و پيشاني اين تحقيق علمي است تبيين علل قرآني ـ و نه توصيف دلايل ـ كرامات اوليا است كه دغدغه­ي نخستين اين جانب بوده است؛ و در پايان نيز جستاري در گونه­شناسي موضوعي قرآن كريم انجام گرفته است. البته راقم سطور بر اين باور است كه هر سه گفتار اخير مي­تواند با حجمي چند برابر، از درياي قرآن برگيرد و به ساحل انديشه­ي بشري نشيند. در اين پژوهش، بزرگ‌ترين مشكل و بيشترين نبود را از نيستي منبع مستقيم و پيشينه‌اي در اين موضوع، ديده‌ام حتي يك نوشته به نام مباني كرامات اوليا، چه رسد به مباني قرآني آن يا اصل انديشه‌اي موضوع. از اين رو، بنياد انديشه­ي اين موضوع، ساختار بحث و چينش عناوين، همه از خود نويسنده است و به راستي اين، دليلي است كه نويسه­ي حاضر آغازي باشد فريادگونه در اين تفكر اما همراه با لغزش­ها.

روش پژوهش حاضر

داده­هاي نوشته حاضر به شيوه­ي كتابخانه‌اي، و در زمينه­هاي پيدايش انديشه­اي موضوع، اندكي ميداني، گرآوري شده، و پرورش آن به­گونه­ي تبييني و نه توصيفي، به دست آمده است.

به نگاه عالمان روش‌شناس، آنچه سهم عمده و ويژه­اي در به بار نشستن يك پژوهش دارد، توجه به آيين نگارش و پژوهش است و متدولوژي، رشته­اي بسيار مهم در ميان همه­ي مراكز علمي و در ميان انبوه نويسندگان، اعم از مؤلف و مصنف است و اين­گونه نيست كه هر كس كه او نوشته‌اي فراهم آورد پژوهشي علمي انجام داده و توليد انديشه‌اي كرده باشد.

اما سياهه­ي پيش‌چشم خواننده، پس از اتمام چندين كتاب وزين در حوزه آيين پژوهش، آغاز شده و ثمره‌اش اين است كه:

در انتخاب موضوع، مسئله­محور و نيز دغدغه­محور بوده است. در بخش جمع داده­ها، از دو روش كتا‌ب‌خانه‌اي و اندكي هم آن­گونه كه ياد شد از شيوه­ي ميداني بهره برده و در مرحله تدوين، به ساختاري در خور يك پژوهش علمي دست زده و قدم به قدم، و مو به مو، هم­سو با نگاشته‌هاي حوزه روش‌شناسي نگارش پيش رفته است.

نگارنده كوشيده است در شيوه نگارش تا آن‌جا كه شدني است واژه‌ها و نيز رسم‌الخط پارسي را به‌كار گيرد جز آن‌كه به‌كار بستن آن برداشتي نادرست به دنبال آورد و آن واژه، اصطلاح خاصي در يك دانش باشد.

و در بخش اصلي انديشه‌ی اين رساله، مطلوبي را كه در انبوه نوشته‌ها رعايت نمي‌شود، به دقت از ابتدا تا انتهاي اين رساله پاياني پي‌گيري شده تا به كژراهه نرفته و در پي آن راه علمي خواننده‌اي را نبندد و آن مطلوب اين است كه نويسنده بايد مشخص كند كه به دنبال چيست؟ آيا مي خواهد مطلبي را توصيف كند و جزئيات و دلايل موضوع را به تحرير در آورد؟ يا به دنبال تبيين است و مي‌خواهد علل وجودي مسئله را بيان نمايد؛ و به عبارت دقيق، مقاله او در جهت توصيف دلايل مسئله­ي پژوهش است يا به انگيزه­ي تبيين علل آن- كه ميان اين دو هدف فاصله­ي زيادي است – ويا هر دو را مورد نظر دارد.

چنان‌كه گذشت پژوهش پيش رو، نوشته‌اي است كه به انگيزه­ي تبيين علل نگاشته شده و نه توصيف دلايل، اما بر متخصصان اين فن پوشيده نيست كه در برخي مطالب مانند مفاهيم كلي و بيان برخي سخنان در لابه‌لاي نظريه‌اي ناگزير از به‌كار بردن بخش توصيفي است كه البته روش معمول نيز همين است كه در شيوه تبييني، از توصيف بعضي دلايل گريزي نيست؛ لذا تلفيقي از تبيين علل و توصيف دلايل را عجين نموده است.

در برگردان واژه­ها و عبارت­هاي وحي نيز نظر به اينكه نگاشته­ي پيش رو، كاري قرآني ـ عرفاني است و بخش فزاينده‌اي از يافته‌هايش به آيات قرآن زيبايي يافته، نگارنده بر خود لازم دانست كه در برگردان واژه‌ها و جملات وحياني وسواس به خرج دهد بنابراين پژوهنده­ي اين سطور پس از جست‌وجو و پرس‌وجويي علمي از كتاب‌شناسان قرآني بدين ره­آورد رسيده كه از برگردان استاد مسعود انصاري بهره جويد تا نزديك‌ترين معنا را به‌كار بسته باشد. هر جا كه آيه‌اي را به‌گونه­ي كامل برگردانده تمام متن ترجمه­ي مترجم و آنجا كه گزيده­ي آيه را برگردانده است نيز باز از ترجمه­ي اين استاد باريك­بين استفاده نموده است. در اين گزينش افزون بر واكاوي و مقابله­ي برگردان استاد انصاري با ترجمه‌هاي پرآوازه­ي به ويژه ترجمه­ي استاد محمدمهدي فولادوند، در پي‌نوشتي كه كتاب‌شناس دقيق جناب استاد بهاءالدين خرمشاهي بر ترجمه­ي استاد انصاري نگاشته‌اند، اين ترجمه را داراي دقت بيشتري دانسته‌اند. قابل توجه اين‌كه جناب استاد خرمشاهي هر دويِ اين دو برگردان از دو استاد را يعني ترجمه استاد فولادوند و استاد انصاري را خود ويراست نموده اند. دليل سوم بهره جستن نويسنده­ي اين سطور از ترجمه­ي ياد شده نوتر بودن برگردان ايشان است[13]. در گفتار نخست بخش پايانيِ نوشته، كه به طور كامل، بررسي مستقيم گونه‌هاي خارق عادت در آيات قران است نيز گر چه يكسره برگردان مستقيم آيه نيست اما وام‌گيري از ترجمه­ي ياد شده را به همراه دارد.

 

[1]. سعدي، مصلح بن عبدالله، بوستان، با استفاده از نسخه­ي تصحيح شده­ محمدعلي فروغي (ذكاءالملك)، تهران، اقبال، چهارم، 1368، ديباچه: ص7.

[2]. البحراني، السيدهاشم بن سليمان، مدينة معاجزالائمه الاثني عشر و دلائل الحجج علي البشر، تحقيق: الشيخ عزة الله المولايي الهمداني. موسسه المعارف الاسلاميه. الطبعه الاولي.1413 ق.

[3]. النبهاني، يوسف بن اسماعيل، م 1350 ق، جامع كرامات الاولياء، ضبّطه و صححه محمد عزت بيومي، مكتبة التوفيقية، ص10 تا 99.

[4]. ابن تيميه، تقي الدين، المعجزة و كرامات الاولياء، دراسة و تحقيق: مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت، دار الكتب العلميه، 1405ق، 1985 م.

[5]. همو، الفرقان بين اولياء الرحمن و اولياء الشيطان، بيروت، دار الكتب العلميه، 1402 ق.

[6]. استعلامي، محمد، حديث كرامت، تهران، سخن، 1388.

[7]. عطار، فريدالدين، تذكرة الاولياء، تهران، پيمان، پنجم، 1387.

[8]. ابن منور، محمد، اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، مقدمه، تصحيح و تعليقات: محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، پنجم، آگاه، 1381.

[9]. شهبازي، ايرج، سبع هشتم، علي­اصغر ارجي، قزوين، سايه­گستر، اول، 1387.

[10]. سبحاني، جعفر، ولايت تشريعي و تكويني از ديدگاه علم و فلسفه، قم، مؤسسه­ي امام صادق«عليه السلام»، دوم، 1385.

[11]. محمدرضايي محمد، پژوهشي در باب ولايت تكويني انسان ازديدگاه قرآن، فصلنامه­ي انسان پژوهي دينی، سال هفتم، شماره 24، قم، پاييز و زمستان 89، ص5 – 17.

[12]. كلانتري، ابراهيم، فوق طبيعت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، اول، 1389.

[13]. به تازگي، برگردان ايشان از تفسير كشاف زمخشري به پارسي به بازار دانش عرضه شده است. اهل دانش به اهميت و دقت زمخشري و كشاف و كتب ديگر وي در عرصه­هاي ادبي آگاه­اند و ترجمه­ي آن تفسير ادبي، به راستي دستي نيرومند در ادبيات عرب را فرامي­خواند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122