پايان نامه مباني معرفت شناختي ديني درانديشه آيت الله طالقاني و استاد مطهري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مباني معرفت شناختي ديني درانديشه آيت الله طالقاني و استاد مطهري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مباني معرفت شناختي ديني درانديشه آيت الله طالقاني و استاد مطهري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه و طرح تحقیق 1
1. تبیین موضوع و بیان قلمرو آن 2
2. اهمیت موضوع 5
3.اهداف تحقیق 5
4. پرسشهای پژوهش 5
5. فرضیه های تحقیق 6
6. روش و منابع تحقیق 6
7. پیشینه پژوهش 6
8. ضرورت انجام تحقیق: 7
9. سیر بحث: 7
فصل اول : مفاهیم و کلیات 8
1- 1 . مفهوم شناسی مسأله 9
1-1-1. معرفت : 9
1-1-2. دین : 9
1-1-3. معرفت دینی : 12
1-1-4. معرفت شناسی دینی یا فلسفه معرفت دینی : 14
1-1-5. مبانی : 15
1 ـ 2 : جایگاه وشخصیت آیت الله طالقانی واستاد مطهری 15
1-2-1. زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی 16
1-2-2. زندگی نامه استاد مطهری و مبانی فکری ایشان 23
1ـ 3 .تبار شناسی مسأله 29
1-3-1. چیستی احیاگری دینی 30
1-3-2. ویژگی احیاگر تفکّر دینی 31
1-3-3. احیاگری دینی در اسلام 32
1-3-4. امام محمد غزالی و احیای علوم دین 35
1-3-5. فیض کاشانی 36
1-3-6. سید جمال اسد آبادی و عصر جدید 37
1-3-6-1. دو امتياز ویژه سید جمال 40
1-3-6-2. دردهاى جامعه اسلامی در اندیشه سيد جمال 42
1-3-6-3. چاره دردها در نگرش سیدجمال 42
1-3-7. اقبال لاهوری و احیاءِ تفّکر دینی دراسلام 46
1-3-8. تلاش های اولیه برای احیاء و اصلاح اندیشه دینی در ایران 48
1-3-9. رویکردهای احیاگرانه آیت الله طالقانی 51
1-3-10. استاد مطهری در سلسله محییان 52
1-3-10-1. رویکردهای احیاگرانه استاد مطهری 53
1-3-10-2. خلاصه عملکردهای احیاگرانه استاد مطهری 55
1-3-11. امام خميني «ره» و شيوه احياي تفكر ديني 55
1-3-11-1. علل انحطاط دینی در اندیشه امام خمینی«ره» 56
جمع بندی فصل اول 61

فصل دوم:مبانی معرفت شناختی دینی در اندیشه آیت الله طالقانی 62
2 ـ 1 : روش های معرفت شناختی دینی 63
مقدمه : 63
2 ـ 1 ـ 1 : جایگاه معرفت علمی تجربی ایشان در معرفت دینی 63
2-1-1-1. ماهیت مطالعه تجربی دین 64
2-1-1-2. ویژگی های معرفتی مطالعه تجربی 64
2-1-2. جایگاه روش عقلی ایشان در حوزه معرفت دینی 70
2-1-3. جایگاه معرفت شهودی عرفانی ایشان در حوزه معرفت دینی 74
2-1-4. جایگاه روش اجتهادی فقاهتی ایشاندر معرفت دینی 76
2-1-5. جایگاه روش نقلی تفسیری ایشان در معرفت دینی 78
2-1-5-1. ویژگی های تفسیر پرتو از قران 79
2-1-6. جایگاه روش تاریخی تطبیقی ایشان در حوزه معرفت دینی 79
2-2. بررسی با رویکرد رابطه شناختی در اندیشه آیت الله طالقانی 82
2-2-1. دین و سیاست 82
2-2-2. دین و اقتصاد 85
2-2-3. دین و اخلاق 89
2-3. آسیب شناختی معرفت دینی دراندیشه آیت الله طالقانی 91
جمع بندی فصل دوم: 98
فصل سوم:مبانی معرفت شناختی دینی در اندیشه استاد مطهری 99
3-1. بررسی با رویکرد روش های معرفت شناختی 100
3-1-1. جایگاه معرفت علمی تجربی استاد در معرفت شناختی دینی 100
3-1-2. روش معرفت عقلی فلسفی استاد در حوزه معرفت دینی 105
3-1-2-1. عقل در نگاه استاد مطهری : 106
3-1-2-2. رابطه عقل و دین در نگاه استاد مطهری 107
3-1-2-3. اصالت معرفت‏ عقلى‏ در اسلام‏ 109
3-1-3. جایگاه معرفت شهودی عرفانی استاد در حوزه معرفت دینی 111
3-1-3-1. نسبت عرفان با اسلام در اندیشه استاد مطهری 114
3-1-4. جایگاه روش اجتهادی فقهی استاد در حوزه معرفت دینی 115
3-1-4-1. اجتهادِ ممنوع‏ 116
3-1-4-2. اجتهادِ مشروع‏ 117
3-1-5. جایگاه روش نقلی روایی استاد در معرفت دینی 120
3-1-5-1. ویژگی های روش تفسیری استاد مطهری 121
3-1-6. جایگاه روش تاریخی تطبیقی استاد در معرفت شناختی دینی 123
3-2. بررسی مبانی استاد با رویکرد رابطه شناختی 126
3-2-1. دین و سیاست 126
3-2-1-1. نوع رابطه دین و سیاست از دیدگاه استاد مطهری 127
3-2-1-2. الگوی حكومتی استاد مطهری 130
3-2-2. دین و اقتصاد 131
3-2-2-1. ویژگی های نظام اقتصاد اسلامی در اندیشه استاد مطهری 134
3-2-2-2. اهداف نظام اقتصادی 134
3-2-3. دین و اخلاق 134
3-2-3-1. تعریف فعل اخلاقی 135
3-2-3-2. دین ، تنها ضامن اجرای اخلاق 137
3-3. آسیب شناختی معرفت دینی در اندیشه استاد مطهری 138
جمع بندی فصل سوم : 142
فصل چهارم : بررسی تطبیقی در مبانی معرفتی دو متفکّر 143
4-1. تشابه های دو اندیشه : 144
4-1-1. تفکر احیا گرایانه 144
4-1-2. انقلاب محوری 146
4-1-2-1. نقش آیت الله طالقانی در تثبیت نظام جمهوری اسلامی 146
4-1-3. قرآن و سنت مداری 148
4-1-4. ضد سکولاریستی بودن ( مخالف جدا انگاری دین و دنیا ) 149
4-1-5. زمان گروی و تحجّر ستیزی در حوزه معرفت دینی 150
4-2. تمایز های دو اندیشه 153
4-2-1. تمایز در مبانی روش شناختی 153
4-2-2. تمایز در مبانی آسیب شناختی 156
خلاصه پایان نامه 157
نتیجه گیری از موضوع بحث 158
فهرست منابع : 160

فهرست منابع

الف ) کتاب ها:

قرآن کریم با ترجمه سید محمد رضا صفوی.

نهج البلاغه با ترجمه علی دشتی.

ابوالحسنی ( منذر)، علی. شهید مطهری افشاگر توطئه. قم : دفترانتشارات اسلامی، اردیبهشت، (1362 ) .

اسفندیاری ،محمد .آسیب شناسی دینی. قم :نشر سپهر نوین ، چاپ اول ،( 1384).

ـــــــــــــ .پیک آفتاب . پژوهشی در کارنامه زندگی و فکری آیت الله طالقانی ، قم: نشرصحیفه خرد، (1383).

اقبال لاهوری، محمد .تجدید بنای اندیشه دینی در اسلام . ترجمه مسعود نوروزی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع) ،(1390 ).

ــــــــــــ .بازسازی اندیشه دینی در اسلام .ترجمه محمد بقایی ( ماکان ) ، تهران: انتشارات فردوس ،چاپ اول ، (1379) .

___________ .احیای فکر دینی در اسلام .ترجمه احمد آرام ، تهران : نشرکتاب پایا ، بی تا .

ایزد پناه ، عباس . در آمدی بر مبانی آثار و اندیشه های امام خمینی (س) .قم : نشر عروج ، اول ،(1375).

بازرگان ، مهدی .بازگشت به قران . تهران : نشر قلم ،( 1364) .

ـــــــــــــ . راه طی شده . تهران : انتشار …بی تا ،(1344).

برهانی ، سید محمد .احیای تفکّر دینی. قم: انتشارات جزیل ،(1380) .

تاجدینی ، علی . در آمدی بر اندیشه سیاسی استاد مطهری . تهران: نشر هماهنگ ، چاپ اول (1381) .

جاوید موسوی ،سید حمید .سیمای استاد در آینه نگاه یاران . قم : انتشارات صدرا ، چاپ اول (1371) .

جعفری ، سید محمد مهدی . آیت الله طالقانی و تفسیر پرتوی از قران.تهران: نشر خانه کتاب ، چاپ دوم (1389) .

جعفریان ، رسول .جریان ها و سازمان های مذهبی ـ سیاسی ایران . قم : مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ، چاپ چهارم ، (1382) .

جهان بین ، امیر مسعود . کتاب عقل . قم : انتشارات نبأ ، چاپ دوم ، (1389) .

جوادی آملی، عبدالله. معرفت شناسی در قران. قم : انتشارات اسراء ، چاپ ششم(1387).

ــــــــــــ . منزلت عقل درهندسه معرفت دینی . قم: انتشارات الهادی، چاپ اول، ( 1386) .

حائری یزدی ، مهدی . کاوش های عقل نظری . تهران: شرکت سهامی انتشار ، ( 1360).

حسن زاده ، حسن .شرح فصوص الحکم قیصری . قم : بوستان کتاب ، چاپ اول(1387).

حسین زاده ، محمد . مبانی معرفت دینی . قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، چاپ سوم (1380 ) .

خرمشاهی ، بهاء الدین . قرآن پژوهی . ج1 ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم (1389) .

خسروپناه ، عبدالحسین .کلام جدید .قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، اول، ( 1379 ).

ـــــــــــ .آسیب شناسی جامعه دینی . قم : دفتر نشر معارف ، چاپ چهارم (1390).

خوش منش ، ابوالفضل .زندگی و شیوه قرآنی سید محمود طالقانی . انتشارات سروش ، چاپ اول(1392) .

الذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسّرون ، قاهره ؛ دارالکتب الحدیثه، ج2،(1396ه ق) .

راغب اصفهانی ،حسین بن محمد. المفردات الفاظ القران . تحقیق صفوان عدنان داوودی ، قم: انتشارات ذوی القربی ، چاپ سوم، (1382).

دهقانی ، رضا . روشنفکران دینی و دینداران روشنفکر . تهران : مرکز استاد انقلاب اسلامی ، چاپ اول،(1386).

ربانی گلپایگانی ، علی. معرفت دینی از منظر معرفت شناسی . قم: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، چاپ اول، (1378) .

رشاد ، علی اکبر .دین پژوهی معاصر. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، چاپ اول، (1382).

ـــــــــــــ فلسفه دین ، تهران : انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی ، چاپ اول (1383) .

زکریایی ، محمد علی ، فرهنگ مطهر ،تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ ،چاپ سوم (1390).

سروش ، عبد الکریم . تفرّج صنع. تهران : انتشارات صدا و سیما ، (1366) .

صاحبی ، محمد جواد . مبانی نهضت احیای فکر دینی . قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی .چاپ اول ،( 1380) .

ـــــــــــــ . اندیشه های اصلاحی در نهضت های اسلامی .تهران : انتشارات کیهان . اول ، 1367 ش.

طالقانی ، سید محمود. اسلام و مالکیت. تهران: شرکت سهامی انتشار ، چهارم ، (1344) .

ــــــــــــ .ترجمه و شرح نهج البلاغه . تهران: ناشر بینش ، بی تا ( کتابخانه شهرک مهدیه قم ).

ــــــــــــ . پرتوی از قرآن . ج1،2،3 تهران : شرکت سهامی انتشار ، چاپ سوم (1370) .

ــــــــــــ .خداشناسی و فطرت . تهران ، انتشارات ناس ، (1358).

طباطبایی، محمدحسین .المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمه محمد باقر موسوی همدانی ، ج7،1،2،…قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،( 1374) .

ـــــــــــــ شیعه در اسلام . قم : موسسه بوستان کتاب ، چاپ پنجم ( 1388) .

طلایه دار صبح . برگی از اندیشه های زلال شهید مطهری .جمعی از نویسندگان مجله حوزه .، قم: بوستان کتاب،چاپ اول،(1383).

عالمی ، سید محمد .رابطه دین و اخلاق . قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، اول ، (1389) .

غنی ، مهدی . راهی که نرفته ایم ( مجموعه مقالات برگزیده از 20سال نشریه پیام هاجر در باره آیت الله طالقانی )، تهران ، انتشارات سروش ، چاپ اول (1379 ) .

فرامرز قراملکی ،احد. روش شناسی مطالعات دینی . نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، چهارم ،(1387).

فیض کاشانی، محسن. المحجّه البیضاء ، ج1، قم : انتشارات جامعه مدرّسین ،چاپ اول ، 1386 ش.

ـــــــــــــ کلمات مکنونه (برکرانه راز). تهران: انتشارات مستجار، چاپ اول (1391).

ــــــــــــ رساله قرّه العیون فی أعزّالفنون .( سرا پردة اسرار)، ترجمه رضا جلیلی ، تهران ، انتشارات مستجار ، چاپ اول (1389) .

کتاب ماه فرهنگی تاریخی یاد آور . تهران: نشریه موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ، سال پنجم ، شماره 9ـ 12 ، (تابستان 1391 ).

سروش، احمد.کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال .تهران: انتشارات سنائی ، چاپ ششم، (1373).

کلینی،محمد بن یعقوب .الکافی . تصحیح غفاری ،ج1 و2، .

گلشنی، مهدی. قرآن و علوم طبیعت . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، چاپ سوم (1384).

مجموعه مقالات همایش بررسی اندیشه های قرانی و اقتصادی آیت الله طالقانی ، قم : دانشگاه مفید ، (1389) .

محقق داماد، سید مصطفی . روشنگری دینی. تهران: انتشارات اطلاعات ، چاپ اول(1385).

مصباح یزدی، محمد تقی. آموزش فلسفه. ج1، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، نشر بین الملل، (1378).

مصطفوی، حسن. التحقیق فی كلمات القران. ج3، تهران: نشر بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، اول (1366 ).

مطهری ، مرتضی. مجموعه آثار. ج 6 و5و7، قم : انتشارات صدرا ، چاپ دهم ، (1383)

ــــــــــــــ .مجموعه آثار ، ج 22 و 21و 24 و26 و13… ،قم: انتشارات صدرا ، چاپ دوم، (1384) .

.ـــــــــــــــ .تکامل اجتماعی انسان. قم: انتشارات صدرا ، چاپ ششم ،       ( 1370).

ـــــــــــــــ حکمت ها و اندرزها . قم: انتشارات صدرا ، چاپ اول( 1372).

ـــــــــــــــ نظام حقوق زن در اسلام . قم : انتشارات صدرا، چاپ26 (1377).

ـــــــــــــــ پیرامون جمهوری اسلامی . قم: انتشارات صدرا، چاپ یازدهم (1377).

مطهری پایه گذار نهضت نوین در باز شناسی اسلام نوین . تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، تهران ، 1360

معلمی ، حسن . معرفت شناسی و مباحث جدید کلامی . قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول (1390) .

میر ابوالقاسمی ، سید محمد حسین . طالقانی فریادی در سکوت . تهران: شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول (1382) .

ـــــــــــــــــ طالقانی و دگرگونی تاریخ . تهران: انتشارات قلم ، چاپ اول (1389) .

موسوی خمینی ، روح الله . صحیفه نور . تهران: انتشارات مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد ، (1361) .

نائینی، محمد حسین . تنبیه الامّه و تنزیه الملّه .( ترجمه و توضیح به قلم سید محمود طالقانی ) ، چاپ نهم، تهران: شرکت سهامی انتشار ، (1378).

نکوئی سامانی ، مهدی .آسیب شناسی دین و معرفت دینی. قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ،اول ، (1389) .

واثقی راد ، محمد حسین. مطهری مطهِّر اندیشه ها .قم : انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، چاپ اول (1364 ) .

ویل دورانت . لذات فلسفه . ترجمه عباس زریاب ،تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، هفتم ،( 1371).

ویلیام ، هوردرن .راهنمای الهیات پروتستان. ترجمه طاطه وس میکائلیان، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ، اول، (1368) .

یادنامه ابوذر زمان. بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی ،تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم(1360).

مقاله ):

اسفندیاری، محمد. «تندیس دین داری »( نگاهی به کارنامه فکری آیت الله طالقانی)، مجله بیّنات ، تابستان 1379، شماره 26،ص 65.

حسینی ، سید امرالله .«سیاست و حکومت در اسلام از دیدگاه استاد مطهری». نشریه فقه اهل البیت، سال 1386، شماره 49 ، ص 161.

خوش منش ، ابوالفضل.« تفسیر آیت الله طالقانی ؛خطابی فرهیخته و قرآنی». مطالعات قران و حدیث ، پاییز و زمستان 1387، شماره 3، ص از 55و 94.

جوادی آملی ، عبدالله .« نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امت». کیهان اندیشه ، شماره 24 خرداد ، تیرماه 1368.

رضایی مهر، حسن .« امام خمینی و احیای تفکر دینی ». رواق اندیشه ، مرداد و شهریور 1381 ، شماره 9 ، از ص 105..

غروی ، سید ماجد.« طالقانی ، بازگشت به قران در نقد دین داران ، بازتاب اندیشه ، آبان 1384 ، شماره 67 ، از ص 43.

فرهانی فرد ، سعید.« اندیشه اقتصادی استاد شهید مطهری». قبسات ، زمستان 1382، شماره 30، از ص223.

تحریرسخنرانی موسوی خمینی، سید روح الله. «ابوذر زمان در آینه توصیف امام : فکر و عمل او مستقیم بود».شاهد یاران ، شهریور 1386 ،شماره 22، ص 2ـ4.

چکیده

احیاگری دینی و اصلاح اندیشه توحیدی یکی از مهم ترین رسالت های ائمّه اطهار «علیهم السلام» بوده و در جهان اسلام نیز، بزرگ مردانِ دینی در جهت مهجوریت زدایی از سیمای دین، دنبال باز پیرایی و واخوانی آموزه های دینی قدم برداشتند تا با احیای معرفت دینی و بازگشت قرآن  به متن جامعه، چراغ هدایت به سوی بشریت باز شود، این امر حاصل نمی شود مگر با روشمندی صحیح و بکارگیری مبانی و اصول معرفت شناختی دین در جهت احیای اندیشه های دینی، که در این راستا آیت الله طالقانی با بکارگیری روش های  علمی و نقلی و معرفت اجتهادی به عنوان یکی از پیشگامان نهضت احیاگری و اصلاح دینی که در پشت صحنه معرفتی انقلاب اسلامی ایران جایگاه ویژه ای داشتند و از پیشگامان بازگشت به قرآن و مروّجان تفسیر اجتماعی در ایران محسوب می شوند، قدم به عرصه گذاشته اند. وی اندیشه اصلاحی خویش را با قرآن آغاز کرد و گسترش پیام های دینی و سیاسی خود را با تعلیمات اجتماعی قرآن عملی می دید. ودر همین راستا استاد مطهری نیز با تبیین زیر بناهای دینی و احیای مبانی معرفت شناختی دینی وبا بکارگیری روش های عقلی، فلسفی، عرفانی ونقلی در احیای اندیشه و فکر دینی بیش از هرکسی در عصر ما منشأ اثر بوده است، قدم برداشته است چراکه درد آشنایِ درد مند بوده است. وی با زمان آگاهی وجامع نگری خود از کِیان اسلام و دین محافظت نموده وبا روش مندی احیاگرانه خود در سنگر بیان ایدئولوژی دینی، با افکار و جریانات التقاطی مبارزه کرده و اصول مسلّم دین اسلام را تبیین کرده است.

واژگان کلیدی: احیاگری دینی، مبانی معرفت دینی، آیت الله طالقانی، استاد مطهری.

مقدمه و طرح تحقیق

 1. تبیین موضوع و بیان قلمرو آن

قصة پر غصه ی « مهجوریت قرآن » و دوری امّت اسلام از تعالیم حیات بخش آن ، حکایت تلخی است از هشدار های مکرّر پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه وآله وسلّم» و ناشنیدن بسیاری از مسلمانان در طیّ تاریخ و گرفتار آمدن امّت اسلام در گرفتاری ها و سختی های سیاسی ، اجتماعی و دینی . از این رو ، شاه بیت ندای رهایی بخش تمامی صالحان و مصلحان از پیشوایان معصوم «علیه السلام» گرفته تا عالمان و پویندگان حقیقی راهشان ،چنگ زدن به ریسمان محکم الاهی و گرد آمدن بر محور تعالیم زندگی ساز آن بوده است

خود آگاهی و نهضت بیداری در جهان اسلام در سدة چهاردهم هجری قمری ، با طرح بازگشت به قرآن از سوی مصلحانی چون سید جمال الدین اسد آبادی از این منطقه آغاز شد . این صداها به گوش ایرانیان رسید و نوشته هایی از این دست به ویژه سخنان شخصیتی آشنا چون سید جمال الدین اسد آبادی و شاگردش محمد عبده در تفسیر المنار ، درمیان خواهان این جریان دست به دست می شد.

از سوی دیگر در ایران، کمونیسم و سوسیالیسم با تعرّض به آموزه های اسلامی و نقد وضعیت مسلمانان، زمینة جوانان را به اردوگاهی غیر دین سوق داده بود. سوسیالیسم که ادعای مساوات و دعوت به جمع گرایی، یا تعدیل بین منافع جمع و فرد، و کنترل دولت و توزیع عادلانه ثروت را مطرح کرده بود، زمینه کافی در بی اعتبار کردن اندیشه اسلامی را در نسل جدید و دانش آموختة دانشگاهی فراهم ساخته بود . از دیگر سو ، مشکلات اجتماعی و اقتصادی که گریبان کشور را گرفته بود ، به این شرائط افزوده بود ، و بستر بهتری برای پذیرش و رشد آن ادعاها و گرایش به این مکتب فراهم می ساخت . شعار های پر طمطراق رفع تضاد طبقاتی، با طرفداری از عدالت و اصلاح اجتماعی و همراه با دعوت به ستیزی آشتی ناپذیر با امپریالیسم ، شعارهای کوچکی نبود که بتوان حریف را از میدان بیرون برد و بیم آن می رفت که دامنة آن گسترش یابد و به اقشار و توده های مردم ، و به ویژه تحصیل کرده که با فقدان متون دینی مناسب و روحانیون مواجه بود ، آگاه ، و در معرض این هجوم قرار داشت ؛ و با آرمان ها و اندیشه های عدالت جویانه و مبارزه با رویارویی با وضع موجود به صحنه آمده بود تا آن را اصلاح کند ، و آن ها را به خود جذب نماید .

نکته دیگر، رشد برق آسای دانش تجربی و کشف راز و رمز طبیعت و چگونگی به خدمت گرفتن آن در آسایش انسان و رواج دموکراسی و آزادی ، جذّابیتی را ایجاد کرد و در میان نسل جدید این پرسش را به وجود آورد که با این همه پیشرفت و پاسخ به سوالات مجهول انسان ، دست یافتن به رفاه و امکانات و تسهیل در زندگی ، دیگر چه نیازی به دین و معنویت است ، دین چه نیازی از جامعه را پوشش می دهد که باید به آن اقبال نشان داد ؟

بدون شک برخوردهای تکفیرگرایانه و سلبی جریان سنّتی و طرح بدبینی و توطئه، پاسخ گوی این پرسش ها و شبهه ها نبود . متفکران و نو اندیشان اسلامی با دو مشکل مواجه بودند : از سویی سنّت گرایان هرگونه اندیشه اصلاحی را بر نمی تابیدند و حتی با خرافات و صورت سازی های دینی به گونه ای تقدیس آمیز و تردید ناپذیر برخورد می کردند و عطش دینی را که پس از استبداد رضاخانی به وجود آمده بود، در جهت درست سوق نمی داند، و از سویی دیگر ، روشنفکران غیر دینی ، تنها راه حلّ مشکلات ملت های شرق را کنار گذاردن دین می دانستند، و از این فرصت برای تحقیر دین و آموزهایش استفاده می بردند . و ابواب مختلف دین را در معرض تهاجم قرار داده و جوانان بسیاری را به سوی خود جذب می کردند . در این شرایط ، بهترین منبع اصلاح در نگرش ، و نشان دادن پویایی دین و ظرفیت پذیری، این کتاب وحی و منبع مورد قبول همه مسلمانان بود ، و همین هم موجب پاسخ گویی و کشانده شدن متفکران اسلامی به مباحث اجتماعی و اقتصادی در حوزة تفسیر شد .

اهمیت آشنایی با دین شناسان جریان احیایی که از سید جمال آغاز می شود و به امام خمینی «ره» و علامه طباطبایی«ره» و استاد مطهری ختم می شود بر کسی پوشیده نیست . مرحوم آیت الله طالقانی از بزرگانی است که ناشناخته مانده که از پدران انقلاب اسلامی به شمار می رود . از سوی دیگر مقایسه معرفت دینی ایشان با استاد مطهری که هر دو در یک عصر زندگی می کردند درس آموز است .

مرحوم طالقانی مانند استاد مطهری اهل فلسفه و عرفان نیست ولی قرآن مدار و نهج البلاغه محور بوده و حرکت انقلابی خویش را بر این محور استوار ساخته، ایشان اهل مبارزه و حماسه و عدالت گرا است در واقع بیشتر در جنبه ی سیاسی و اجتماعی فعالیت داشته و حتی تفسیر پرتو از قرآن ایشان نیز غالب رویکرد اجتماعی به خود گرفته است .

آیت الله طالقانی یکی از پیشگامان نهضت احیاگری و اصلاح دینی و از پیشگامان بازگشت به قرآن و از مروّجان تفسیر اجتماعی در ایران است . وی اندیشه اصلاحی خود را با قران آغاز کرد و گسترش پیام­های دینی و سیاسی خود را با تعلیمات اجتماعی قران عملی     می دید . روش او موجی در میان نو اندیشان دینی افکند و درس ها و نوشته هایش درس آموز مصلحان و مبارزان فراوانی شد که براساس این شیوه به دنبال عرضة قران و ارائه آگاهی دینی و معنوی از بُعد اجتماعی بودند .

ایشان نخستین مفسّر فارسی نویسی است که با اهداف و نگاه جدید اجتماعی، نه از موضع تکلیف مدارانه فردی ، که از موضع آگاهی بخش و تحوّل آفرین، به آموزه های قران روی آورد و در پی ارائه پیام­های حیات بخش قرآن بر آمد و فصل جدیدی در دانش تفسیر برای نو اندیشان ایرانی باز کرد .

محورهای مهم آیت­الله طالقانی از موضع اصلاحی و دگرگون کردن نگرشِ جامعه به قرآن و آموزهای قرآنی آن است که از سویی هویت بخشی دیگری به جامعه اسلامی بدهد، و از سویی سطح آگاهی جامعه را به وظایف دینی افزایش دهد . لازمة این هدف ، آن است که مسائل دینی را عینی کند و ارزش­ها، با آموزه­های قرآنی تطابق پیدا کند و با ظرفیت اجتماعی و نیاز های انسان معاصر سنجیده شود.

البته نکته قابل توجه اینکه خلأ های موجود در فضای جامعه آیت الله طالقانی را از حیث ارائه ایدئولوژیک دین اسلام و و تبیین آسیب های تئوریک و نظری بنیادین دین و مبارزه با افکار و جریانات التقاطی را شهید استاد مطهری پر می کرد.

2.  اهمیت موضوع

مبانی معرفت دینی یکی از مباحث مهم عصرما هست. به ویژه بررسی مبانی معرفتی چهره های ناشناخته ای چون آیت الله طالقانی که تقریبا یک قرن در حوزه معرفت دینی قلم زده و در مقام عمل نیز یکی از پایه گذاران انقلاب اسلامی در کنار امام خمینی «ره» به شمار می رود، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این پایان نامه در صدد است تا مبانی معرفت دینی مرحوم طالقانی را با مبانی استاد مطهری مقایسه کند و ابعاد ناشناخته فکری ایشان را معرفی کند.

3.اهداف تحقیق

یکی از مهم ترین اهداف این پایان نامه ،تبیین مبانی و اصول و روش های معرفت شناختی دین ، خصوصا بررسی اندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری و مقایسه تطبیقی آن ها بوده و در راستای احیاگری معرفت دینی دنبال ارائه راهکار ها و روش های کارساز در عرصه احیاگری دینی هستیم.

4. پرسش­های پژوهش

سوال اصلی :

مبانی معرفت شناختی دین از دیدگاه آیت الله طالقانی برچه اصول وروش هایی مبتنی است ؟

مبانی معرفت شناختی آیت الله طالقانی با اندیشه ها و مبانی استاد مطهری چه تمایز ها و اشتراکاتی دارد ؟

سوال های فرعی :

علل انحطاط و آسیب شناختی دین در اندیشه آیت الله طالقانی و استاد مطهری چه بوده و درمان این آسیب ها را چگونه تبیین کرده اند؟

مبانی رابطه شناختی دینی چون دین و سیاست، دین و اقتصاد، دین و اخلاق از دیدگاه این دو اندیشمند چه هویتی پیدا می کند ؟

5. فرضیه های تحقیق

با توجه به آثار موجود ازآیت الله طالقانی خصوصا تفسیر پرتوی ازقرآن ایشان، چنین برداشت می شود که بیشتر متأثراز روش های نقلی، علمی و تاریخی بوده است البته از سایر روش های معرفتی نیز بهره چسته است. فلذا مبانی معرفتی ایشان بر این روش ها مترتب خواهد بود.

در مقابل استاد مطهری بخاطر این که بزرگ شده مکتب صدرایی «حکمت متعالیه» بود از بیشتر روش ها در تبیین گزاره های دینی بهره جسته، خصوصا از روش های عقلی فلسفی، عرفانی شهودی، نقلی و در مواردی هم از معرفت علمی به عنوان دفاع از کِیان اسلام استفاده کرده است . فلذا مباحث استاد مطهری به نسبت بنیادین و تئوریک خواهد بود.

به خاطر هم عصر بودن و دارای آرمان واحد بودنشان « حاکمیت اسلام » با آسیب های مشترکی نسبت به معرفت دینی مواجه بودند . مثل علل گرایش به مادیگری ، تحجّر و…

نسبت به مبانی رابطه شناختی دینی رکن مشترکی داشتند و آنهم «حاکمیت الله» بوده و دین را در سیاست و اقتصاد و اخلاق لازم و ضروری می دانستند.

6. روش و منابع تحقیق

تحقیق حاضر از روش تحلیلی ، تطبیقی و تاریخی تبیین شده و از مطالعه متون متعدد دینی و هم چنین مقالات موجود در این راستا شکل گرفته است .

عمده منابع پایان نامه : آثار آیت الله طالقانی و آثار استاد مطهری و آثار تاریخ انقلاب اسلامی می باشد.

7. پیشینه پژوهش

این موضوع تاکنون به صورت کتاب یا رساله و حتی مقاله مورد بحث جدی قرار نگرفته است ، هرچند معرفت دینی معاصر و شخصیت های دیگری هم چون مبانی معرفتی امام خمینی (ره) و استاد مطهری تا حدی مطرح بودند، حتی استاد مطهری کتابی با عنوان «احیای تفکر اسلامی» دارند و از اندیشمندان بزرگی نسبت به موضوع احیاگری دینی و معرفت دینی کتاب و مقاله موجود است ولی تا حال مبانی احیاگری گری و معرفت شناختی آیت الله طالقانی بصورت مستقل و تطبیقی بررسی نشده است.

8. ضرورت انجام تحقیق:

کشف و تبیین میراث فرهنگی به ویژه کشف پشت صحنه های معرفتی انقلاب اسلامی ایران و بیان چهره های ضرورتی انکار نا پذیر انقلاب و تبیین هویت معرفتی آن ها می طلبید تا در این راستا به تحقیق و مطالعه و تقریر در بیاییم.

9. سیر بحث:

بحث در این پایان نامه مربوط به « احیای تفکر دینی معاصر » بوده که شخصیت های بزرگی هم چون آیت الله طالقانی و استاد مطهری در به سامان رسیدن انقلاب اسلامی و احیای تفکر دینی در جامعه ایران زحمات زیادی متحمل شدند. حال در این نوشتار بر آنیم که مبانی معرفت شناختی این دو متفکّر را بررسی و به مشترکات و تمایزهای معرفتی آن دو اشاره کنیم .بنابراین پایان نامه موجود از چهار فصل تشکیل شده ، فصل اول: مفاهیم و کلیات بحث ، فصل دوم : مبانی معرفت شناختی دینی آیت الله طالقانی ، فصل سوم : مبانی معرفت شناختی دین از منظر استاد مطهری . ودر فصل نهایی به تمایزات و مشترکات این دومتفکّر اشاره      می شود.

فصل اول : مفاهیم و کلیات

1- 1 . مفهوم شناسی مسأله :

1-1-1. معرفت :

واژه معرفت در لغت به معنای ادراك مطلب و مطلق آگاهی یافتن است. این واژه در اصطلاح اندیشمندان اسلامی به معنای مطلق علم و آگاهی تفسیر شده است، چه این آگاهی با واسطه باشد و چه بی واسطه و متعلق آن هم چه از امور حسی باشد و چه غیر حسی.[1]

البته برخی از فیلسوفان بر این نظرند که چون آدمی هر چیزی را با شناخت تعریف    می کند، لذا خود شناخت یا معرفت قابل تعریف نیست. شناخت را فقط به صورت          شرح الاسمی می توان تعریف کرد نه به صورت منطقی.[2]

استاد مطهری در این زمینه می گوید : تا موقعی که محتوای شناخت کاملا دانسته نشود نمی شود روی تعریفش  بحث کرد. البته معرفت شناسان جدید در تعریف معرفت گفته اند: «باور صادق موجَّه» ؛بنابراین معرفت دینی حاصل کاوش موجه در مدارک حجت دین است.[3]

1-1-2. دین :

واژه دین در لغت به معنای انقیاد، فروتنی، فرمانبرداری،‌ جزا، حساب و تسلیم است[4].  این واژه در قرآن نیز در معانی  بسیاری بكار رفته است، از جمله ؛ اطاعت ، جزا و پاداش ، ملك و سلطنت ، شریعت و قانون ، اعتقادات و… [5].

مفاهیم نظری به ویژه مفاهیمی که با انسان ارتباط دارند بطور عمده در معرکه ی آرا قرارمی گیرند؛ مفهوم دین نیز از این وضعیت استثنا نیست.به همین دلیل همواره در  میدان نظرات مختلف قرار داشته است و تاکنون به توافق مشترک تحویل نیافت.

شهید مطهری دین را این گونه تعریف می کند:«دین عبارت است از اعتقاد و دل بستگی انسان به حقایقی که هم ما ورای فردی و هم ماورای مادی دارد؛ به طوری که این اعتقادات زیر بنای فکری و عقیدتی انسان و جهت گیری های زندگی دنیایی وی را فراهم می آورد.» [6]

وی هم چنین به فطری بودن دین تأکید می ورزد و می گوید: نوع بشر به دین نیازمند است، دین جزء نهاد بشریت، و جزء خواسته های فطری و عاطفی و عقلانی بشر است.

علامه طباطبایی (ره) می فرمایند :«دین نظام عملی مبتنی براعتقادات است که مقصوداز اعتقاد، در این مورد تنها علم نظری نیست زیراعلم نظری به تنهایی مستلزم عمل نیست،بلکه مقصود از اعتقاد، علم به وجوب پیروی بر طبق مقتضای علم قطعی است.»[7]

ودر جای دیگر می فرمایند : مجموع این اعتقاد ( به خدا وزندگی جاودان ) و احساس و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگی مورد عمل قرار گیرد [8].

ایشان در جای دیگر دین را نوعی سلوک در دنیا که متضمن صلاح دنیا و کمال اخروی است ،می داند که در واقع این تعریف ها مکمل هم بوده وبا جمع این دو تعبیر دین اعم از باورها واحکام و رفتار می شود.

علّامه در جای دیگر می فرمایند: انسان باید در زندگی روشی را اتخاذ نماید که هم به درد این سرای گذران بخورد و هم به درد آن سرای جاویدان و راهی که وی را به سر منزل مقصود و سعادت دنیا وآخرت می رساند، دین است و چنین نهاد و دینی باید از جانب خدای تعالی فرستاده شده باشد تا کامل شود [9].

دین در اندیشه آیت الله جوادی آملی :«معنای اصطلاحی دین، مجموعه عقاید ، اخلاق ، قوانین و مقرراتی است که برای ادلره امور جامعه انسانی و پرورش انسان باشد. گاهی همه ی این مجموعه، حق و گاهی همه آن ها باطل و زمانی مخلوطی از حق وباطل است. اگر مجموعه حق باشد؛ آن را دین حق و در غیر این صورت آن را دین باطل و یا التقاطی از حق و باطل می نامند.» [10]

تعریف استاد محمدتقی مصباح یزدی :«دین حق عبارت است از آیینی که دارای عقاید درست و مطابق با واقع است و رفتارهایی را درمورد توصیه و تاکید قرار دهد که از ضمانت کافی برای صحت و اعتبار برخوردار باشد.» [11]

دکتر سروش می نویسد: «دین عبارت است از کتاب و سنت ؛…. دین ارکان و اصول و فروع دین نازل بر نبیّ (ص) است.دین عبارت است از متون دینی و احوال و رفتار پیشوایان  دینی ؛… دین یعنی کتاب و سنت و تاریخ زندگی پیشوایان دینی.»[12]

استاد جعفر سبحانی قائل هستند:« دین یک معرفت و نهضت همه جانبه به سوی تکامل است که چهار بُعد دارد: 1. اصلاح فکر و عقیده 2 . پرورش اصول عالی اخلاق انسانی          3 . حسن روابط افراد جامعه 4 . حذف هر گونه تبعیض های ناروا .»[13]

آیت الله طالقانی می فرمایند که :«دین از عقیده به خدا شروع می شود و این عقیده مانند فطریات اولی پیش از منطق و دلیل جزء سرشت و فطرت است . به این جهت اگر بواسطه تشخیص غلط یا مصلحت موقت زندگانی، کسی بخواهد خدا شناس نباشد باید همیشه با فطرت خود بجنگد و برای بی عقیدگی خود دائما عذر بتراشد و خود را دچار اضطراب و تشویش نماید. عمده هدف دین،توجه دادن به فطرت است واساس آن بر فطرت نهاده است.»[14]

[1] . محمدحسین زاده،درآمدی بر معرفت شناسی و مبانی معرفت دینی، قم، موسسه امام خمینی (ره)، 1385، ص22؛ محمد تقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، نشر بین الملل، 1378، ج1، ص151-152.

[2] .  محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش فلسفه ، تهران ، شرکت چاپ ونشربین الملل، ج1، ص152.

[3] . مرتضی مطهری ، مجموعه آثار استاد مطهری، قم، انتشارات صدرا، ج13، ص356 .

[4] . حسن مصطفوی، التحقیق فی كلمات القران،‌ تهران ، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1360 ، ج3، ص288

[5] . عبدالحسین خسروپناه، كلام جدید، قم، مركز مطالعات حوزه علمیه قم، چاپ دوم 1381، ص28-29 .

[6] . مرتضی مطهری ، فطرت ، قم، انتشارات صدرا، بی تا، ص88 .

[7] . محمد حسین طباطبایی ، المیزان فی تفسیر القرآن، (ترجمه محمد باقر موسوی همدانی )، قم ، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، 1374 ،ج 15 ، ص 8 .

[8] . همان ، شیعه در اسلام ، چاپ پنجم، قم ، موسسه بوستان کتاب ، ( 1388) ، ص3

[9] . همان ، تفسیر المیزان، ج8، ص 166 .

[10] . عبدالله جوادی آملی، شریعت در آینه معرفت ، قم، انتشارات اسرا، ص93 .

[11] . محمد تقی مصباح یزدی ،آموزش عقاید ، قم ، انتشارات موسسه امام خمینی، ج1 ، ص2 .

[12] . عبد الکریم سروش؛ قبض وبسط تئوریک شریعت ، تهران ، انتشارات صدا و سیما ، چ 1366 ص 255، 121 ، 79 و

[13] . جعفرسبحانی ، فصل نامه ی نقد و نظر ، شماره 3 ، ص 19 .

[14] . سید محمود طالقانی ، خداشناسی و فطرت ، دیماه 1358 ، انتشارات ناس ، ص 7 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي و تحليل دو نظريه انسان ديني و دين انساني
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نقش و اختيار و اکراه در پذيرش دين الهي
 • پايان نامه نقش فضايل و رذائل در ادراك از منظر قرآن و سنّت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122