پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2

فصل اول، کلیات 6
1-1. مقدمه 7
1-2. سیر تطور کتابهای لغت عرب در قرون اولیه اسلام 7
1-3. واژهشناسی قرآن مجید 9
غریب القرآن و پیدایش علم واژهشناسی قرآن 10
1-4. واژهشناسی و جایگاه آن در کلام مفسرین اصلی قرآن 11
1-5. کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم 13
1-6. معرفی استاد حسن مصطفوی 15
زندگی نامه و ابعاد علمی 15
آثار 17
1-7. جمع بندی فصل 20

فصل دوم، مبانی واژهشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق 22
2-1. مقدمه 23
تعریف مبانی 23
2-2. مبانی عام و اصول قرآني استاد مصطفوی 25
یکم) إعجاز قرآن کریم 25
دوم) تحريف ناپذیری قرآن 31
سوم) جامعیت قرآن 34
چهارم) هدف قرآن 37
پنجم) قابل فهم بودن قرآن 38
ششم) طهارت شرط درک حقایق کتاب هدایت 39

هفتم) نسخ 41
هشتم) محکم و متشابه 44
2-3. مبانی خاص 46
یکم) حصر استعمال کلمات قرآن مجید در حقیقت (عدم وجود مجاز در قرآن) 46
دوم) اعتقاد به وجود «اصل الواحد» برای کلمات قرآن 58
سوم) لزوم توجه به «اشتقاق» در معنای کلمات قرآن 60
چهارم) عدم وجود اشتراک لفظی و ترادف در قرآن 62
پنجم) اعتقاد به دلالت ذاتی الفاظ 66
ششم) اعجاز الفاظ قرآن 70
2-4. جمع بندی بحث مبانی استاد مصطفوی 71

فصل سوم، روش واژهشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق 72
3-1. مقدمه 73
3-2. منابع مورد استفاده در تألیف التحقیق 74
3-3. بررسی روش بیان معانی در التحقیق 83
یکم) آوردن استنادات از منابع 83
دوم) ارایه معنای اصل الواحد، بررسی آن در قرآن و سایر موارد 85
سوم) واژگان با خصوصیت مطلق بودن 88
چهارم) واژگان متقابل 89
پنجم) واژههای با شئون مختلف 90
ششم) فروق لغات 91
هفتم) خصوصیات صیغهها 91
هشتم) سایر مدخلها در التحقیق 93
3-4. جمع بندی روششناسی کتاب التحقیق 97

فصل چهارم، بررسی کارآمدی کتاب التحقیق 99
4-1. مقدمه 100
4-2. تفسیر 100
4-3. ترجمه قرآن 108
4-4. تفسیر روشن 111
مقایسه تفسیر روشن و ترجمههای مشهور 113
سوره مبارکه حمد(فاتحة الکتاب) 114
سوره مبارکه طور 118
حاصل مقایسه ترجمهها 123
4-5. تأثیر التحقیق در تفسیر تسنیم و کتاب ادب فنای مقربان 124

نتيجه، جمع بندی و پيشنهاد 127
فهرست منابع 131
چكيده انگليسي 135

فهرست منابع

قرآن مجید

سید رضی، نهج البلاغة، قم، هجرت، 1414ق.

آذرنوش، آذرتاش، تاریخ زبان و فرهنگ عربی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)، 1386ش.

ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1380ش.

ابن منظور، محمد بن مكرم،‏ لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزة،1405ق‏.

اردبيلى، سيد عبد الغنى،‏ تقريرات فلسفه، تهران، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌، 1381ش. (این اثر از نظرات و مطالب امام خمینی(ره) در جلسات تدريس دو كتاب اسفار و شرح منظومه گردآوری شده است.)

اندلسى ابو حيان محمد بن يوسف‏، البحر المحيط في التفسير، بيروت، دار الفكر،1420ق.‏

انوشه، حسن، فرهنگ زندگی نامه­ها، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1369ش.

ایازى، سید محمدعلی، تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی، تهران، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌ و موسسه چاپ و نشر عروج‏‫، ۱۳۸۴ش.

_____________، سیر تطور تفاسیر شیعه، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، ویرایش و چاپ چهارم پاییز 1385ش

بخاری، ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم(م256ه)، صحيح البخاري، استانبول، دار الطباعة العامرة، 1401ق/1981م.

تقوى اشتهاردى، حسين، تنقيح الأصول، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى(ره)، 1376ش. (این کتاب همان­طور که مؤلف در مقدمه کتاب ذکر کرده است مجموعه­ای از دروس امام خمینی(ره) در علم اصول فقه است و زیر نظر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تنظیم گردیده است.)

حاجی خلیفه، كشف الظنون، تصحيح وتعليق: محمد شرف الدين يالتقايا، رفعت بيلگه الكليسي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

جوادی آملی، عبدالله، ادب فنای مقربان(شرح زیارت جامعه کبیره)، قم، اسراء،1387ش.

____________، تسنیم، قم، اسراء، 1384ش.

____________، نزاهت قرآن از تحریف، قم، اسراء، 1386ش.

جوهری، ابونصر إسماعيل بن حماد، صحاح اللغة، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، بیروت، دار العلم للملايين، 1407ق.

حیتّی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تبریز، کتابچی، 1344ش.

خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآنپژوهی، تهران، انتشارات دوستان و انتشارات ناهید، 1377ش.

خمینی(امام)، روح الله، مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى(ره) و مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى‏، نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمينى(ره)، 1388ش.

خويى‏، سيد ابوالقاسم‏، البيان في تفسير القرآن‏، بیروت، موسسه الأعلمی للمطبوعات، 1394ق/1974م.

زركشي، بدرالدین محمد، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، مصر، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، 1376ق.

دهخدا، لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373ش.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق- بيروت، دارالعلم-الدار الشامية،1412ق‏.

سعیدی روشن، محمدباقر، تحلیل زبان قرآن و روش­شناسی فهم آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385ش.

سيوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، دو جلدی، بيروت، دار الفكر، 1416ق/1996م.

___________________________، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: فؤاد علي منصور، بيروت، دار الكتب العلمية، 1998م.

صدوق(شیخ)، معاني الأخبار، قم، جامعه مدرسين، 1361ش.

طباطبایی، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم،‏ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، 1417ق‏.

_________________، ترجمه الميزان فى تفسير القرآن، ترجمه­ی موسوى همدانى، سيد محمد باقر، قم،‏ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏، 1374ش.

طبرسى، فضل بن حسن‏، مجمع البيان في تفسير القرآن‏، تهران‏، ناصر خسرو، 1372ش‏‏.

فخرالدين رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر، مفاتيح الغيب‏، بيروت‏، دار احياء التراث العربى،1420 ق.

فراهیدی، خلیل بن احمد ، كتاب العين‏، قم، هجرت، 1410ق.

فولادوند، محمد مهدى‏، ترجمه قرآن‏، تهران، دار القرآن الكريم‏، 1415ق.

فيض كاشانى، ملا محسن، تفسير الصافى، تهران، صدر، 1415ق.‏

لنكرانى،‏ محمد فاضل، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى(ره) و مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسلامى‏، نرم افزار مجموعه آثار حضرت امام خمينى(ره)، 1388ش. (این کتاب همان­طور که مؤلف در مقدمه کتاب ذکر کرده است مجموعه­ای از دروس امام خمینی(ره) در علم اصول است و زیر نظر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی تنظیم گردیده است.)

مركز فرهنگ و معارف قرآن، دائرة المعارف قرآن كريم، قم، مؤسسه بوستان كتاب قم،1385ش.

مجلسی(علامه)، بحارالأنوار، بیروت، موسسة الوفاء، 1404ق.

مشکور، محمد جواد، سیر کلام در فرق اسلام، تهران، شرق، 1368ش.

مصطفوی، حسن، التحقيق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏، 1360ش.

__________، تفسير روشن، تهران، مركز نشر كتاب‏، 1380ش.

__________، روش علمی در ترجمه و تفسیر قرآن، قم، دارالقرآن الکریم، 1409ق.

معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه التمهید، 1428ق/1386ش.

مكارم شيرازى، ناصر، ترجمه قرآن‏، تهران، دار القرآن الكريم‏، 1373ش.

___­_________، ناصر، تفسير نمونه‏، تهران، دار الكتب الإسلاميه، 1374ش.

هاشمی، احمد، جواهرالبلاغة، قم، سرور، 1425ق/1383ش.

همایی، غلامعلی، درسنامه مفردات قرآن مجید، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1386ش.

_________، واژه­شناسی قرآن مجید، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1383ش.

مقالات

جعفري، يعقوب، «دشواري ترجمه كلمات مترادف در قرآن»، ترجمان وحي، ش2(1376ش)، ص55-64

ذاکری، مصطفی، «کتاب العین خلیل بن احمد»، نشر دانش، ش94(1378ش)، ص94-96.

سبحاني، جعفر، «پاسخ آیت الله سبحانی به نامه دکتر سروش»، کلام اسلامی، ش65 (1387ش)، صص49-68

هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، افلاکیان خاک نشین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، 1387ش.

صادقی، محسن، «تکمله کتابشناسی غریب القرآن»، بینات، ش9 (1375ش)، ص174-180

 

پایان نامه:

پایان­نامه کارشناسی ارشد «بررسي مباني و روش تفسيري علامه مصطفوی»، دانشکده اصول الدین قم، به راهنمایی حجت­ الاسلام دکتر ولی الله نقی­پورفر، نوشته صدیقه افتاده، نیم­سال دوم1384-1383

چکیده

شناخت بیان و زبان قرآن جهت فهم هر چه بهتر و کامل­تر کلام وحی امری ضروری به شمار می­رود.  در این راستا بحث مفردات واژگان قرآن از جمله اولین و مهم­ترین لوازم برای محقق شدن این هدف است.

کتاب «التحقیق فی کلمات قرآن الکریم»، تألیف علامه حسن مصطفوی از جمله آثاری است که به تحقیق و بررسی در معنای واژگان قرآن کریم پرداخته و به ایجاد نوآوری در مبانی و سبک پرداخته است. در این نوشتار مبانی و روش شناسی این کتاب نفیس و گران­سنگ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

از مهم­ترین مبانی معناشناسی در این کتاب، این نظر است که کلمات، در کلام خدای تعالی، در معنای حقیقی خود به کار رفته­اند. این نظر را به خوبی می­توان در نحوه طرح و به کارگیری مفهوم «اصل الواحد» در این اثر شاهد بود. مؤلف التحقیق، در حقیقت به جای مجاز در به کارگیری واژگان به توسعه معنا قایل شده­ است و به جای توجه به مصادیق کلمات، روح معنا را محور قرار داده است. در نتیجه کار اساسی در التحقیق، کشف اصل الواحد برای کلمات قرآن بوده است و منبع این تحقیق کلام عرب و آیات قرآن است. التحقیق در روش شناسی با مراجعه به منابع اصیل، دست اول و معتبر،  ابتدا معانی حقیقی را از مجازی، تمیز می­دهد و  در گام بعدی، با استفاده از آیات قرآن، معنای جامع و واحدی را حاصل می­کند. محصولی که بلوغ و پختگی آن با بررسی قیود و ویژگی­های مخصوص هر واژه، و نیز بهره گیری از فروق، تقابل و تفاوت کلمات متشابه و ذکر خصوصیات آنها، در غالب موارد، شایستگی ویژه­ای یافته است.

برای فهم میزان کارآیی التحقیق دو روش­ مورد بررسی قرار گرفت. یک روش بررسی تأثیر و کارآمدی التحقیق در دیگر آثار مؤلف است و روش دیگر ملاحظه این کارآمدی در آثار دیگران است. با بررسی هر دو روش، این نتیجه حاصل می­شود که التحقیق بسیار کارآمد و کارگشاست.

کلید واژگان:حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القران الکریم، مفردات قرآن، روح معنا، حقیقت و مجاز، مبانی معناشناسی، روش تحلیل واژگان.

مقدمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏* الرَّحْمَانُ* عَلَّمَ الْقُرْءَانَ* خَلَقَ الْانسَانَ* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ*…[1]

یکی از ویژگی­های انسان داشتن نعمت بیان است و بیان به معنای پرده­برداری از هر چیز است، مسلم است که با این معنی دیگر منظور از بیان تنها صدا و آوایی نیست که از دهان به گوش می­رسد، بلکه الهام طبیعی و موهبتی الهی است که خداوند نصیب انسان نموده و البته خود نیز از طریق همین بیان با انسان مرتبط گشته و منظور خود را به او رسانده است. چنانکه از امام صادق7 روایت شده که فرمودند «خداوند در کلامش برای مخلوقاتش تجلی کرده است»[2] و از این رو است که قرآن بهترین بیان­ها است که توانسته منظور خداوند را به تمامی منتقل کرده و بدین ترتیب انسان را به سر منزل مقصود برساند.

بر این اساس شناخت بیان و زبان قرآن جهت فهم هر چه بهتر و کامل­تر کلام وحی از لوازمی است که در تمامی تاریخ اسلام به آن توجه شده و جمع کثیری از اندیشمندان و پژوهشگران اسلامی بدان پرداخته­اند.

طبیعتا بحث و بررسی در خصوص نحوه بیان قرآن امری است که خود شامل ابعاد گسترده­ای است، مطالبی چون ساختار بلاغی قرآن، صرف و نحو واژگان، شناخت جایگاه استفاده از حروف و مطالبی از این دست، همگی از ابعاد شناخت ساختار بیانی قرآن به شمار می­رود که هر یک دانشمندان فراوانی را به خود مشغول داشته است.

در این میان بحث مفردات واژگان قرآن از اهمیت و جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده است. طبیعتا شناخت ساختار بیانی قرآن مستلزم ارتباط با کلامی است که از مجموعه عبارات و جمله­های درست شده و این عبارات نیز به نوبه خود، از کنار هم آمدن واژگان و لغات سامان یافته، بر این اساس می­توان لغت را به عنوان بنیادی­ترین عنصر کلام مورد نظر قرار داد. با این توضیح دیگر دستیابی به ساختار بیانی کلام وحی مقدور نخواهد بود مگر آنکه ساختار واژگانی قرآن به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. این مطلبی است که عالمان اسلامی در قالب علم مفردات به آن پرداخته­اند تا بدان حد که نخستین تفاسیر قرآنی را تفسیر مفردات قرآن می­دانند که بیشتر به شرح و توضیح معنای واژگان اختصاص داشته است.

طبیعی است که علم مفردات نیز در تمامی این دوران هزار و چهارصد ساله دستخوش تغییر و تحولاتی بوده و هر زمان بخشی از ابعاد واژگان قرآن در منظر دانشمندان جلوه کرده و به بحث پیرامون آن پرداخته­اند. مطالبی چون ریشه لغات، مبانی وضع واژگان، بررسی مشتقات واژه و مانند آن. از این رو علاوه بر نگارش کتاب­های مفردات که به بیان معانی واژگان اهتمام داشته­اند، مقالات و پژوهش­های گسترده­ای نیز در فهم این ابعاد به قلم تحریر در آمده و باب بحث و گفتگو پیرامون آن باز بوده است.

در این زمینه تحقیقات صورت گرفته در خصوص مبانی واژه­شناسی و وضع واژگان، از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و همچنین نظریات مطرح شده در این خصوص تأثیرات فراوانی را در حوزه­های دیگر علوم اسلامی چون تفسیر، فقه و حقوق داشته است. با این وصف تحقیقات فراوانی در خصوص این مبانی، نظریه­پردازان و همچنین کتب نوشته شده در این خصوص صورت گرفته و هر یک سعی نموده­اند تا به قسمتی از این مسئله بپردازند.

در این میان توجه به آثار نوشته شده در دوران معاصر به سبب بهره­برداری از انواع نظریات مطرح شده از اهمیت فراوانی برخوردار است، چه اینکه در این میان برخی نیز به سبب استفاده از مبانی متفاوت با عرف رایج، از اهمیت دوچندانی برخوردار شده و بحث و بررسی در خصوص این آثار می­تواند آغازگر تحولات گسترده در حوزه­های مختلف علوم اسلامی باشد.

کتاب «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» اثر ارزشمند استاد فرزانه، مرحوم علامه سید حسن مصطفوی از جمله این آثار به شمار می­رود که لازم است پیرامون مبانی واژه­شناسی آن و همچنین نحوه استفاده و پیاده­سازی این مبانی مورد بررسی و تفحص قرار گیرد.

این تحقیق تحت عنوان «مبانی و روش معناشناسی واژگان قرآن در کتاب التحقیق في كلمات القرآن الكريم» بر آن است تا مبانی نظری استاد در خصوص مسئله قرآن و بالاخص مبانی ایشان در خصوص واژگان قرآن را مورد بررسی قرار داده و سپس نحوه بکارگیری این مبانی را در کتاب مذکور مورد تحلیل قرار دهد. ضمنا در این تحقیق سعی شده تا کارآمدی این رویکرد نسبت به واژگان نیز مورد ارزیابی قرار گیرد که برای این منظور از آثاری چون «تفسیر روشن» و «تفسیر تسنیم» استفاده شده است.

از آنجا که تا کنون در مورد این اثر نفیس استاد مصطفوی کار جدّی انجام نشده است، با طرح سه پرسش مبنایی به انجام این کار اقدام شد:

مبانی معناشناسی واژگان درکتاب التحقیق کدام است؟

روش معناشناسی واژگان درکتاب التحقیق چیست؟

از آنجا که استاد مصطفوی در اثر بعدی خود، تفسیر روشن، معنای واژگان و ترجمه آیات را بر اساس کتاب التحقیق ارایه کرده است، آیا ترجمه ارایه شده در این تفسیر در مقایسه با سایر ترجمه­های متداول متفاوت است؟

در واقع با طرح این سه سؤال، کل جریانی که یک پژوهش طی می­کند تا مورد بهره برداری برسد پوشش داده شده است. تحقیقات اولیه در مورد سؤالات این تحقیق منجر به بدست آمدن فرضیات تحقیق شد:

در کلام خدا، کلمات در معنای حقیقی به کار رفته است. این معنای حقیقی و مفهوم اصیل –که در کتاب التحقیق با عنوان «اصل الواحد» از آن نام برده می­شود- در تمام صیغه­های مختلف و ساختارهای مختلف الفاظی که از یک ریشه ساخته شده­اند، جاری است. کشف این معنای حقیقی بوسیله خود آیات قرآن قابل تحصیل است. همچنین ترادف حقیقی در کلمات قرآن راه ندارد و استخراج معنای اصلی نشان دهنده اختلافات بین واژگان قریب المعنی خواهد بود.

روش استاد مصطفوی برای بدست آوردن معنای اصلی هر ریشه از واژگان قرآن کریم این است که ایشان بر اساس مبانی خاص خود ابتدا به کتب لغت عرب مراجعه و تلاش می کند در حد امکان معانی حقیقی و مجازی را از یکدیگر تمییز داده و سپس با استفاده از آیات قرآن معنای جامع واحدی را بدست آورد.

معانی واژگان و ترجمه آیات ارایه شده در التحقیق و تفسیر روشن نشان می­دهد که این مبانی و روش، آثاری بر جای گذاشته که در برخی موارد متفاوت از ترجمه­های دیگر قرآن کریم است.

در نتیجه ساختار کلی تحقیق در قالب چهار فصل به همراه چکیده­ها، مقدمه، جمع­بندی و منابع نظام یافت. فصل اول شامل مباحثی است که مرور آنها برای ورود به بحث اصلی لازم به نظر رسیده است. در این راستا در این فصل نگاهی شده است به کلیات موضوع سیر تطور کتاب­های لغت عرب در قرون اولیه اسلام، واژهشناسی قرآن مجید و زیر شاخه­های آن همچون غریب القرآن، نگاه معصومین: به واژگان و انواع استعمالات آن در کلام آنها همچنین در این فصل به معرفی مؤلف کتاب التحقیق پرداخته شده  تا به ویژه ابعاد علمی او آگاهی لازم حاصل شود.

فصل دوم به بررسی مبانی قرآنی نویسنده التحقیق تحت دو بخش مبانی عام و مبانی خاص اختصاص یافته است. سپس در فصل سوم به روش شناسی این اثر در واژهشناسی قرآن پرداخته شده، بدین منظور ابتدا منابع این تألیف بررسی و سپس نحوه استفاده از آنها بیان شده است. در فصل چهارم نیز پس از بررسی مبحث تفسیر و ترجمه قرآن مجید اثر بنا نهاده شده استاد بر مبنای التحقیق یعنی تفسیر روشن و نیز سایر آثاری که التحقیق در آنها صاحب تأثیر بوده است از نظر می­گذرد.

با طی این مراحل خواستگاه و مقدمات طی شده برای خلق التحقیق فی کلمات القرآن الکریم مشخص می­شود. همچنین اصول و مبانی که تحقیق بر اساس آنها شکل گرفته، گام­هایی که محقق قدم به قدم برداشته تا حاصل کارش به نهایت رسد و محل­های تأثیر این اثر آشکار می­گردد.

در انجام این مراحل زحمات و عنایات استاد راهنمای گرامی، حجت الاسلام دکتر سید محمد علی ایازی چراغ راه نویسنده بوده است. همچنین نظرات مشاور بزرگوار، دكتر سيد محمد باقر حجتي باعث اتقان کار گردید.

در پایان لازم است از زحمات این دو استاد عزیز و همه آنان که در پرورش نگارنده سهمی دارند از اولین آنان تا آخِرین آنان تشکر و قدر دانی کرده، از خدای متعال غفران و توفیق روزافزونش را برای یکایک بزرگواران خواستارم.

فصل اول

کلیات

مقدمه

در اولین فصل از تحقیق حاضر، پیش از پرداختن به موضوع اصلی لازم است تا موضوعاتی که پیش زمینه­های لازم برای ورود به بحث را آماده می­سازند، مرور شوند. از همین روی عنوان کلیات برای این فصل انتخاب شده است. کلیاتی که لازم دیده شده در این فصل از آنها سخن به میان آید در دو عنوان کلی شامل موضوع واژهشناسی و آشنایی با مؤلف موضوع این تحقیق، یعنی استاد مرحوم حسن مصطفوی می­باشد.

در قسمت واژهشناسی نگاهی شده است به سیر تطور کتاب­های لغت عرب در آغاز پیدایش تمدن اسلامی، موضوع معناشناسی واژگان قرآن کریم و اهمیت و جایگاه معناشناسی کلمات در نظر مفسرین حقیقی قرآن مجید، پیامبر اکرم صلّ الله علیه وآله و سلم و حضرات معصومین:.

در بخش دوم نیز به زندگی استاد حسن مصطفوی مؤلف کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، کتاب مورد بحث در این تحقیق پرداخته شده است. محور و اساس این بخش آشکاری هرچه بیشتر جنبه­های علمی استاد است و از همین روی آثار متنوع تألیفی وی مرور گردیده است.

سیر تطور کتابهای لغت عرب در قرون اولیه اسلام

آغاز بعثت پیامبر اکرم9 نقطه عطف جدیدی را در جهان ایجاد کرد. به ویژه معجزه جاوید ایشان قرآن مجید مبدأ تحولات علمی بسیار شد. از این نظر می­توان اولین قرن صدر اسلام را دوره تدارک و زمینه چینی شکوفایی­هایی دانست که حدودا از میانه قرن دوم هجری آغاز شد.[3] از این دوران به بعد، جهان اسلام شامل سه پایتخت با سه خلیفه از سه خاندان عرب بود: اولی خاندان بنی عباس بودند که مرکز حکومت آنها در بغداد بود و بر نواحی شامات و حجاز، عراق، ایران و بخش­هایی از آسیای مرکزی تسلط داشتند. دومین آنها دستگاه خلفای فاطمی بود که بر مصر و افریقا تسلط داشتند و سومین ایشان امویان بودند که مقر امپراتوری آنها در همسایگی فاطمیان و در اروپا (اندلس) بود.[4] اگر چه رقابت­ها و رویارویی­های ایشان موجب هزینه­های بسیاری برای جهان اسلام بود، اما این رقابت وجوه مثبتی نیز داشت و آن حمایت از توسعه و ترویج علوم و صنایع مختلف بود. بی­تردید پایه­ای­ترین رشته های مورد رقابت این حکومت­ها، ادبیات و به ویژه لغت بود که کاربرد فراوانی در تفسیر و در فقه و حتی شعر داشت.[5] در این میان به نظر می­رسد که مسلمانان تحت حکومت بنی عباس بیشتر به جنبه های اعراب و اسلوب ادبی توجه داشته­اند و دو منطقه دیگر به ویژه مصر و جریان علمی تحت حاکمیت فاطمیان، به موضوع فقه اللغه بیشتر از سایر موضوعات توجه پیدا کردند و شاید علت آن نیز گرایشات باطنی ایشان بود که اقتضایش توجه بیشتر به لغات و واژگان بوده است.[6] و از آنجا که مسلمانان اندلس تعامل و ارتباط بیشتری با همسایه­ افریقایی خود داشتند، آنها نیز در این خصوص عمل و گرایش مشابه از خود نشان دادند و حتی گوی سبقت را از فاطمیان نیز ربودند  و به پایه­ای بالنده در خصوص لغت دست یافتند.[7] سیر لغویان و قرونی که هر یک در آن به سر می بردند و نیز جغرافیایی که در آن زندگی می کردند، مؤید نکات یاد شده است. به هر حال شرح مختصری از پیشینه اولین آثار در این خصوص جالب و حامل پیام­های بسیاری است:

نخستین کتاب را در لغت، «کتاب العین» تألیف خلیل بن احمد فراهیدی متوفی به سال 175هجری قمری دانسته­اند. تا پیش از این کتب تألیف شده در این خصوص بر مبنای لغاتی که یک موضوع در آن باشد تألیف می­شد. از جمله کتب مهمی هستند که در زمینه لغت عرب به صورت موضوعی در سده­های اولیه اسلام تألیف شده­اند عبارتند از کتاب الاصنام و کتاب انساب الخیل به ترتیب، تألیف هشام بن کلبی(م204) و ابوعبیده معمربن مثنی تیمی(م209)، کتاب الهمز، کتاب المطر و کتاب اللبا و اللبن هر سه از ابوزید سعیدبن اوس انصاری(م215) و کتاب الدارات، کتاب النبات و الشجر و کتاب النخل و الکرم هر سه از ابو سعید عبدالملک اصمعی(م216)، کتاب الامثال و کتاب الاجناس من کلام العرب و ما اشتبه فی اللفظ و اختلف فی المعنا و رساله فی ما ورد فی القران الکریم من لغات القبایل هر سه تألیف ابو عبید قاسم بن سلام هروی(م223)، کتاب الاشتقاق و کتاب صفة السراج و اللجام، کتاب الکلام و کتاب الملاحن هر چهار تألیف ابو بکربن درید بصری(م321) و کتاب الاضداد فی اللغه تألیف محمد بن قاسم بن بشار انباری (م328)، کتاب غریب القرآن تألیف امام ابوبکر سجستانی(م330) و کتاب لیس فی کلام العرب تألیف ابن خالویه همدانی(م370)، کتاب الالفاظ المترادفه تألیف ابوالحسن رمانی(م382)، کتاب الفروق اللغویه تألیف ابو هلال عسکری(م395).

پس از العین خلیل بن احمد، قدیمی­ترین لغت نامه عرب مربوط است به التهذیب اللغه ازهری هروی (م282) و پس از آن جمهرة اللغه ابن درید(م321) و برخی از کتاب­های فرعی او مانند کتاب المجتنی و کتاب اشتقاق اسماءالقبایل و کتاب المقتبس و کتاب المقصور و الممدود و کتاب غرایب القرآن. پس از آن به ترتیب الباریء فی اللغه تألیف ابو علی قالی(م356)، دیوان الادب ابو ابراهیم اسحاق فارابی (م350) و کتاب المحیط صاحب بن عباد(م385)، کتاب صحاح اللغه تألیف ابونصر جوهری(م393) و کتاب مقاییس اللغه تألیف ابن فارس(م395).[8]

همانطور که اشاره شد بررسی سیر تطور فقه اللغه و علم واژگان پیام­های ارزشمندی را با خود دارد از جمله اینکه در میان اولین لغت­نویسان زبان عربی افرادی چون ازهری و ابن­درید و ابوابراهیم فارابی و صاحب­بن عباد و جوهری و ابن فارس قرار دارند که همه از سرزمین ایران برخاسته­اند و می­توان به جرأت گفت که هر آنچه از پیشرفت  که در جغرافیای عراق و ایران تحقق یافت بیش از همه تحت تأثیر ایرانیان بوده است. همانطور که پیش از این اشاره شد افریقا و اروپای اسلامی نیز تأثیرات قابل توجهی بر پیشرفت این دانش داشته­اند.

واژهشناسی قرآن مجید

برای فهم هر متن، فهم لغات متن از مقدمات لازم است. هر چه این آگاهی بیشتر باشد فهم بهتری حاصل خواهد شد. این امر به ویژه در زمینه­های علمی مشهودتر و مهم­تر است. در زمینه قرآنپژوهی نیز همین امر باعث توجه به واژهشناسی قرآن مجید شده است. علم واژهشناسی قرآن یا مفردات، دانشی است که درباره تک واژه­های قرآنی از نظر ریشه، اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای مطلوب، مناسبات، شیوه نگارش، نحوه تلفظ و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می­کند. در بیان اهمیت این موضوع برای مسلمین ذکر همین دو نکته کافی است که اولا فهم معنای متن بدون آگاهی از معانی کلمات آن ممکن نبوده، ثانیا آثار متعدد بسیاری که در طول چهارده قرن در این زمینه نگاشته شده خود نشان از اهمیت موضوع دارد.

برای علم مفردات، شاخه­های فراوانی ذکر شده است از جمله مهم­ترین آنها عبارتند:

غریب القرآن (عناوین «معانی القرآن» و «مشکل القرآن» نیز در زمینه مفردات معنایی نزدیک به غریب القرآن دارند.)

معرب القرآن: مربوط به واژه­هایی است که از زبان­­های دیگر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربی درآمده­اند.

اعراب القرآن: درباره چگونگی اعراب الفاظ قرآن بحث می­کند.

وجوه و نظایر در قرآن: در این علم معانی­ای که دارای الفاظ مشترک یا الفاظی که دارای معانی مختلف­اند، مورد بررسی می­گیرند.

در این میان «غریب القرآن» از مهمترین شاخه­های مفردات محسوب می­شود. به طوری که بیشترین کتبی که در زمینه واژه­شناسی قرآن به خصوص تا حدود قرن ششم نوشته شده «غریب القرآن» نامگذاری شده است.[9]

[1] سوره الرحمان، 1-4

[2] مجلسی(علامه)، بحارالأنوار، بیروت، موسسة الوفاء، 1404ق، ج89، ص107

[3] آذرنوش، آذرتاش، تاریخ زبان و فرهنگ عربی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)، 1386ش، ص76

[4] حیتّی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تبریز، کتابچی، 1344ش، ج2، ص633، 795

[5] ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، جاویدان، 1380ش، ج2، ص290-295 و ج3، ص675

[6] مشکور، محمد جواد، سیر کلام در فرق اسلام، تهران، شرق، 1368ش، ص45-47

[7] شاهد این مدعا نام لغویون بلند آوازه­ای همچون ابو الحسن، على بن اسماعيل بن سيده اندلسى(م458) صاحب المحكم و المحيط و ابوالقاسم علی بن جعفربن علی شنترینی(م 515)، ادیب و زبانشناس عرب سیسیلی مؤلف الافعال هستند.

[8] نفیسی، سعید، مقدمه لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373ش، ص174.

[9] خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن و قرآنپژوهی، تهران، انتشارات دوستان و انتشارات ناهید، 1377ش، ص1514، 2130؛ همایی، غلامعلی، درسنامه مفردات قرآن مجید، قم، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، 1386ش، ص19،20؛ معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، موسسه التمهید، 1428ق/1386ش، ج10، ص410

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122