پايان نامه محاسبه نويز آشکارسازهاي مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمي با تونل زني تشديدي به روش عددي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه محاسبه نويز آشکارسازهاي مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمي با تونل زني تشديدي به روش عددي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 77 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه محاسبه نويز آشکارسازهاي مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمي با تونل زني تشديدي به روش عددي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه 1
1-1 آشکارسازهای مادون قرمز1
1- 2 خلاصه پیشینه پژوهشی 2
1-3 بیان مسئله 7
1-4پیکربندی پایان نامه 9
فصل دوم: آشکارسازهای نوری مبتنی بر نقاط کوانتمی
2-1مقدمه 11
2-2نقاط کوانتمی 11
2-3 روشهای ساخت نقاط کوانتمی 13
2-4ترازهای انرژی نقاط کوانتمی 15
2-5 آشکارسازهای مادون قرمز نقطه کوانتمی 17
2-6 آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی 23
فصل سوم: مدل های فیزیکی محاسبه جریان تاریک آشکارسازهای مادون قرمز کوانتمی
3-1مدل مبتنی برسرعت رانشی حامل ها 29
3-2مدل انتشار-گیرش 30
3-3مدل دیگر ارائه شده برای جریان تاریک 31
فصل چهارم: محاسبه احتمال تونل زنی به روش عددی ماتریس انتقال
4-1-1محاسبه ماتریس انتقال پله 35
4-1-2محاسبه ماتریس انتقال بین پله ها 37
4-1-3 محاسبه ماتریس انتقال کلی 38
4-2 محاسبه چگالی حالات39
4-2-1محاسبه چگالی حالات در سه بعد(ماده حجیم) 39
4-2-2 محاسبه چگالی حالات در دو بعد(چاه کوانتمی) 43
4-2-3 محاسبه چگالی حالات در یک بعد(سیم کوانتمی) 44
4-2-4 محاسبه چگالی حالات درصفر بعد(نقطه کوانتمی) 45
4-3محاسبه چگالی جریان تاریک46
4-4محاسبه نویزجریان تاریک47
فصل پنجم: محاسبه نویز آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی
5-1 محاسبه چگالی جریان تاریک 50
5-2 محاسبه چگالی جریان تاریک و نویز در ساختار QDIP 51
5-3 محاسبه چگالی جریان تاریک و نویز در ساختار RT-DWELL 55
5-4نتیجه گیری و پیشنهادات 61
مراجع 62

مراجع

[1] Shiang- feng tang,Shih-Yen Lin and See-Chen Lee “InAs/GaAs Quantum dot infrared photodetectors (QDIP) with double As  blocking barriers “IEEE Transactions on electronic devices,Vol,49,No,8,AUGUST 2002

[2] Zhengmao Ye, Joe C. Campbell, Zhonghui Chen, Eui-Tae Kim, and Anupam Madhukar ” Normal-Incidence InAs Self-Assembled Quantum-Dot Infrared Photodetectors With a High Detectivity ” IEEE Journal Of Quantum Electronics,Vol,38,No,9,SEPTEMBER 2002

[3] Peter Vines, Student Member, IEEE, Chee Hing Tan, Member, IEEE, John P. R. David, Senior Member, IEEE,Ram S. Attaluri, Thomas Edwin Vandervelde, Member, IEEE, and Sanjay Krishna ” Noise, Gain, and Responsivity in Low-Strain Quantum Dot Infrared Photodetectors with up to 80 Dot-in-a-Well Periods ” IEEE Journal Of Quantum Electronics,Vol,47,No,5,MAY 2011

[4] B.-C. Hsu, C.-H. Lin, P.-S. Kuo, S. T. Chang, P. S. Chen,C. W. Liu, J.-H. Lu, and C. H. Kuan, “Novel MIS Ge–Si Quantum-Dot Infrared Photodetectors”IEEE Electron device letters,Vol,25,No,8,AGUST 2004

[5] Chu-Hsuan Lin, Cheng-Ya Yu, Chieh-Chun Chang, Cheng-Han Lee, Ying-Jhe Yang, Wei Shuo Ho, Yen-Yu Chen, Ming Han Liao, Chia-Ting Cho,Cheng-Yi Peng, and CheeWee Liu, “SiGe/Si Quantum-Dot Infrared Photodetectors With δ Doping”IEEE Transactions on nonotecknology,Vol,7,No,5,SEPTEMBER 2008

[6] J. Phillips, P. Bhattacharya, S. W. Kennerly, D.W. Beekman, and M. Dutta, “Self-Assembled InAs-GaAs Quantum-Dot Intersubband Detectors,” IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 35, no. 6, pp. 936-943,1999.

[7]Raghavan. S.Rotella, P. Stintz,A.Fuchs, B. Krishna, S., Morath.C.; Cardimona.D.A.”Kennerly, S.W. High-responsivity, normal-incidence long-wave infrared (lambda~7.2 um) InAs/In(0.15)Ga(0.85)As dots-in-a-well detector. Appl. Phys. Lett. 2002, 81, 3.

[8]X. Su, S. Chakrabarti, P. Bhattacharya, G. Ariyawansa, and A. U. Perera, “A resonant tunneling quantum-dot infrared photodetector,” Quantum Electronics, IEEE Journal of, vol. 41, pp. 974-979, 2005M

[9] Herschel, W. Experiments on the refrangibility of the invisible rays of the sun. Phil. Trans. Royal Soc. Lond. 1800, 90, 284–292.

[10]Chandler Downs and Thomas E. Vandervelde “Progress in Infrared Photodetectors Since 2000”Sensors 2013, 13, 5054-5098;doi:10.3390/s130405054

[11]R. Ciupa and A.Rogalaski , “Performance Limitations Of Photon and Thermal Infrared Detectors,” Opto-Electro . Rev., vol. 5, no.4, pp. 257-266, 1997

[12]S. C. Shen, “Comparison and Competition between MCT and QW Structure Material for Use in IR Detector,” Microelectronics Journal, vol. 25, no. 8, pp. 713-739, 1994.

[13]J. C. Campbell and A. Madhukar “Quantum-Dot Infrared Photodetectors,” Proceedings of  the IEEE, vol. 95, no. 9, pp. 1815-1827, 2007.

[14] Hongmei Liu ,JianqiZhang ” Physical model for the dark current of quantum dot infrared photodetectors ” Optics & Laser Technology 44 (2012) 1536–1542

[15] P. Martyniuk, A. Rogalski”Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook”Progress in Quantum Electronics 32 (2008) 89–120

[16]P. Bhattacharya, X. H. Su, and S. Chakrabarti ” Characteristics of a tunneling quantum-dot infrared photodetector operating at room temperature ” Applied Physics Letters 86,191106(2005)

[17] H. Dehdashti Jahromi, M.H.Sheikhi, M.H.Yousefi ” Investigation of the quantum dot infrared photodetectors dark current ” Optics & Laser Technology 43 (2011) 1020–1025

[18]H. D. Jahromi, M. H. Sheikhi, and M. H. Yousefi, “A Numerical Approach for Analyzing Quantum Dot Infrared Photodetectors’ Parameters,” Optics & Laser Technology, vol. 44, pp.572-577, 2012.

[19]H. C. Liu, A. G. Steele, M. Buchanan, and Z. R. Wasilewski, “Dark Current in Quantum Well Infrared Photodetectors,” J. Appl. Phys., vol. 73, no. 4, pp. 2029-2031,1993.

[20]M. S. Tokhy, I. I. Mohmoud , and H. A. Konber, Comparison Studies of Infrared Photodetectors with a Quantum-Dot and a Quantum-Wire Base,” Opto−Electron. Rev.,vol. 19, no. 4, pp. 405-417, 2011.

[21] Seongsin M. Kim, Member, IEEE, and James S. Harris, Fellow, IEEE ” Multicolor InGaAs Quantum-Dot Infrared Photodetectors ” IEEE Photonic Technology Letters Vol ,16 ,No,11, NOVEMBER 2004

[22]Ramesh Babu Laghumavarapu, Meng Sun, Paul J. Simmonds, Baolai Liang, Staffan Hellstroem, Zachary Bittner, Stephen Polly, Seth Hubbard, Andrew G. Norman, Jun-Wei Luo, Roger Welser, Ashok K. Sood, and Diana L. Huffaker”New quantum dot nanomaterials to boost solar energy harvesting “24 January 2014, SPIE Newsroom. DOI: 10.1117/2.1201401.005315

[23] Boucaud, P., Sauvage, S., 2003, Infrared photodetection with semiconductor self-assembled quantum dots,C.R. Physique.,4:1133-1154

[24] Voss, H., 2006, ‘’Numerical calculation of the electronic structure for

three-dimensional quantum dots’’, Computer Physics Communication, 174:441

چکیده

نویز آشکارسازهای مادون قرمز یکی از پارامترهای مهم و اساسی و همواره یکی از چالش های محققین بوده است زیرا میزان حساسیت یک آشکارساز را تعیین کرده و یکی از عوامل محدودکننده در عملکرد یک آشکارساز می باشد .در دماهای بالا انرژی گرمایی در مقایسه با انرژی فوتون های ورودی قابل مقایسه می گردد و در نتیجه جریان تاریک که ناشی از گسیل گرما یونی است تشدید می شود و بنابراین آشکارساز نیاز به مکانیسمی برای خنک شدن دارد تا باعث کاهش نویز گردد که این به نوبه خود سبب افزایش حجم و هزینه آشکارسازها می گردد .ساختارهای مبتنی بر نقاط کوانتمی به دلیل محدودیت حامل ها در سه بعد نسبت به ساختارهای چاه کوانتمی دارای مزایای متعددی از جمله نویز کمتر و در نتیجه قابلیت عملکرد در دمای بالاتر دارند.از طرفی تنظیم آشکار ساز در جذب یک محدوده طول موج خاص در ساختارهای نقطه کوانتمی با تغییر اندازه و شکل نقاط کوانتمی امکان پذیر است که با توجه به کنترل سخت در تغییر اندازه نقاط از ساختارهای نقطه در چاه کوانتمی استفاده می کنند که به راحتی با تغییر اندازه چاه می توان طول موج خاص را جذب کرد .از طرفی با اضافه کردن سدهای تونلی و اجازه عبور یک طول موج خاص از سدها با توجه به خاصیت تشدید در سدهای دوتایی می توان نویز آشکارساز را که یک طیف وسیع دارد به میزان قابل توجهی کاهش داد .در این پایان نامه با استفاده از روش عددی ماتریس انتقال(TMM) نویز مربوط به آشکارسازهای نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی را محاسبه و با نویز آشکارسازهای نقطه کوانتمی معمولی مقایسه می کنیم که کاهش قابل توجهی در نویز این آشکارسازها تاحد دو مرتبه بزرگی مشاهده می شو د.

کلید واژگان:آشکارسازهای مادون قرمز نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی-جریان تاریک-نویز-روش عددی ماتریس انتقال

مقدمه

1-1   آشکارسازهای مادون قرمز

آشکارساز نوری[1] یک قطعه الکتریکی نوری است که انرژی نور را جذب کرده و آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند .آشکارسازی که طیف مادون قرمز را جذب و آشکار می نماید آشکارساز مادون قرمز نامیده می شود .اهمیت آشکارسازهای مادون قرمز در آشکارکردن طیف غیرمرئی نور می باشد که بیشتر اجسام در دمای اتاق به صورت تشعشعات مادون قرمز از خودتابش می کنند .معمولا از محدوده مادون قرمز 5-3میکرومتر در صنایع نظامی]4-1[ ، از محدوده15-8 میکرومتر در تصویر برداری حرارتی[2]]5-2[ و از محدوده بیشتر از 20 میکرومتر در کاربردهای تراهرتز[3] استفاده می شود .آشکارسازهای مادون قرمز به صورت گسترده در سیستمهای مخابرات نوری[4] نیز به کار گرفته می شوند .در زمینه آشکارسازهای مادون قرمز تلاشهای زیادی برای بالابردن کیفیت محصول ، بهبود پارامترهای پاسخ[5] ، آشکارکنندگی[6] و دمای عملکرد و روش ساخت صورت گرفته است .برای رفع مشکلات فوق ساختارهای پیشنهادی از حالت حجیم[7] شروع شد و به ساختارهایی مبتنی بر چاه کوانتمی[8] و در نهایت به ساختارهایی مبتنی بر نقاط کوانتمی[9] توسعه پیدا کرده اند . آشکارساز نقطه کوانتمی در مقایسه با آشکارساز چاه کوانتمی مزیت‌هایی دارد که از آن جمله می‌توان به جریان تاریک[10] کمتر، عدم حساسیت به قطبش نور ورودی، قابلیت کار در دمای بالاتر، قابلیت آشکارسازی و پاسخ‌دهی بالاتر اشاره کرد [6]. با استفاده از اثر اندازه کوانتمی  و کنترل مواد ترکیبی و ابعاد نقاط کوانتمی قادر خواهیم بود که پاسخ طیفی آشکارسازهای نقطه کوانتمی را در محدوده وسیعی از طیف مادون قرمز کنترل کنیم . به علت مشکل بودن تغییر اندازه نقاط کوانتمی برای کنترل پاسخ طیفی آشکارساز ساختار نقطه در چاه کوانتمی پیشنهاد گردید]7[ که به راحتی با تغییر اندازه چاه کوانتمی میتوان پاسخ طیفی آشکارساز را کنترل کرد .همچنین برای کاهش جریان تاریک آشکارساز، از ساختارنقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی]8[ استفاده میگردد که این ساختار جریان تاریک آشکارساز را تا حد زیادی نسبت به آشکارسازهای متداول نقطه کوانتمی کاهش می دهد .به علت اهمیت و تاثیر نویز بر دمای عملکرد آشکارساز در این پایان نامه نویز آشکارسازهای نقطه در چاه کوانتمی با تونل زنی تشدیدی با روش عددی ارایه وبا ساختارهای قبلی آشکارساز مقایسه خواهد شد .

1-2خلاصه بیشینه پژوهشی

آشکارسازهای مادون قرمز[11] یک تکنولوژی با کاربرد های گسترده و در حال گسترش در دنیا می باشد .نور مرئی دارای گستره طول موج بین 400نانومتر تا 700 نانومتر می باشد وطیف نور مادون قرمز شامل طول موجهای بالاتر از 700 نانومتر(طول موج قرمز) می باشد .نور مادون قرمز غیر مرئی می باشد وبه دلیل اینکه بیشتر اجسام نور مادون قرمز از خود ساطع میکنند اهمیت آشکارسازی این امواج بیشتر آشکار می گردد .این آشکارسازها در کاربردهای متنوعی از قبیل کاربردهای نظامی ، هوافضا ، دوربین دید در شب، تصویربرداری حرارتی و مخابرات نوری کاربرد دارند .

اولین بار وجود امواج مادون قرمز در طیف نور خورشید توسط فردریک ویلیام هرشل در اوایل قرن 19 میلادی کشف شد]9 [ و از آن زمان تا کنون بشر با ابزارهای مختلفی سعی در کشف و آنالیز این امواج کرده است .نزدیک ترین محدوده طیف مادون قرمز به نور مرئی در اصطلاح امواج مادون قرمز نزدیک[12] (NIR) نامیده می شوند که گستره طول موج آنها بین 700 نانومتر تا 1 میکرومتر می باشد .گستره بین طول موج 1 میکرومتر تا 3 میکرومتر امواج مادون قرمز کوتاه (SWIR) ،گستره بین 3 میکرومتر تا 5 میکرومتر امواج مادون قرمز میانی (MIR)، گستره بین 8میکرومتر تا 12 میکرومتر امواج مادون قرمز بلند[13] (LWIR) و گستره طول موج بیشتر از 12 میکرومتر امواج مادون قرمز خیلی بلند (VLWIR) نامیده می شوند .معمولا از گستره طول موج بین 3 تا 5 میکرومتر در صنایع نظامی و از گستره طول موج بین 8 تا 12 میکرومتر در تصویر برداری حرارتی استفاده می گردد .در مخابرات نوری نیز گستره بین 1300 نانومتر تا 1600 نانومتر در کاربردهای فیبر نوری استفاده می شود . ]10 [لازم به ذکر است که گستره بین 5 تا 8 میکرومتر به سرعت توسط اتمسفر جذب می شود و در تقسیم بندی طیف مادون قرمز در نظر گرفته نمی شود . ]10[طی نیمه اول قرن19تلاش ها در جهت بهبود سرعت و دقت آشکارسازهای حرارتی معطوف بود .این آشکارسازها از موادی استفاده می کردند که خواص فیزیکی آنها بر اثر گرمای پرتو ورودی به آشکارساز تغییر می کرد .این آشکارسازها دارای حساسیت[14] پایین و سرعت پاسخ کند بودند .]6 [از سال 1930 آشکارسازهای نوری نیمه هادی تکنولوژی آشکارسازها را تحت سلطه خود درآورد.]11[این آشکارسازها پرتو نور ورودی مادون قرمز را به صورت مستقیم به جریان یا ولتاژ الکتریکی تبدیل می کردند .آشکارسازهای نیمه هادی از ساختارهای توده ای یا ساختارهای کوانتمی ساخته می شوند که در ادامه سیر تارخی پیشرفت و مزایا و معایب آنها به ترتیب بیان خواهد شد .اولین آشکارسازهای نیمه هادی ازنوع آشکارسازهای توده ای بودند .تنوع زیادی از مواد برای کاربرد های گوناگون در این نوع آشکارسازها به کار گرفته می شودکه مهمترین آنها ترکیب سه تایی جیوه-کادمیوم-تلوراید[15] (HgCdTe) یا در اصطلاح MCT می باشد .این نوع آشکارساز به دلیل به بلوغ رسیدن تکنولوژی آن و سادگی فرایند ساخت یکی از محبوب ترین آشکارسازها در حال حاضر می باشد .توسعه MCT در سال 1959 و اولین آشکارساز ساخته شده با این تکنولوژی در سال 1962 می باشد .این تکنولوژی در سال 2000 به بلوغ رسید . ]10[با تغییر ترکیب موادبه کار رفته در MCT می توان گستره طول موج بین 700 نانومتر تا 25 میکرومتر را آشکارسازی کرد .این آشکارسازها دارای پاسخ دهی بالا و آشکارکنندگی قابل مقایسه با آشکارسازهای کوانتمی میباشند .عیب این آشکارسازها در دشواری فرایند رشد MCT و ساخت آرایه ای از آنها و همچنین زیاد بودن جریان تاریک و کاهش شدید طول عمر حامل های تولیدی خلاصه میشود . آشکارسازهای مادون قرمز چاه کوانتمی (QWIP) اولین بار در سال 1977توسط ایساکی[16] و ساکاکی[17] پیشنهاد گردید.]12[ مکانیزم عملکرد در این نوع آشکارسازها با آشکارسازهای توده ای متفاوت است .در آشکارسازهای توده ای از مکانیزم گذار بین باندی برای جذب نور استفاده میشود در حالیکه در آشکارسازهای کوانتمی از جذب زیر باندی در باند هدایت یا ظرفیت برای جذب نور و آشکارسازی استفاده میگردد .]6[آشکارسازهای چاه کوانتمی از تکرار متناوب دو ماده با Eg متفاوت مثل GaAs/InGaAs ساخته میشوند . نیمه هادی با Eg کمتر به عنوان چاه و نیمه هادی با Eg بیشتر به عنوان لایه سد شناخته میشوند .در این ساختار به علت محدودیت حامل ها تراز های انرژی گسسته در چاه کوانتمی به وجود می آید .شکل(1-1) .

1- Photodetector

2- Thermal imaging

3-Terahrtz

4-Optical communication

5-Responsivity

6-Detectivity

7-Bulk

8-Quantum well

9-Quantum dot

10-Dark current

1-Infrared Photodetectors

2-Near IR

1-Long wave IR

2-Merckery-Cadmium-Teloriad

1-Isaki

2-Sakaki

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122