پايان نامه مدلسازي خواص بحراني مواد آلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي خواص بحراني مواد آلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدلسازي خواص بحراني مواد آلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مباحث نظری و تئوری
1-1- مقدمه 2
1-1-1- هدف از انجام تحقیق 3
1-2- تاریخچه 3
1-3- روابط موجود در تخمین خواص بحرانی 5
1-3-1- رابطه های کاوت 5
1-3-2- رابطه های لی- کسلر 7
1-3-3- رابطه های وین- ثیم 8
1-3-4- رابطه های تعمیم یافته ریاضی- دابرت 9
1-3-5- رابطه های تعمیم یافته لین- چاوو 11
1-3-6- رابطه های واتنسیری 14
1-3-7- رابطه ارائه شده توسط پازوکی و همکارانش 15
1-3-7-1- مقایسه بین مدل پازوکی با داده های تجربی 16
1-3-8- مدل یاسر خلیل و همکارانش 17
فصل دوم: روش های انجام تحقیق
2-1- مقدمه ای بر روش های انجام تحقیق 20
2-2- شبکه عصبی مصنوعی 20
2-2-1- سابقه تاریخی شبکه عصبی 21
2-2-2- شبکه عصبی اشتراک به جلو 22
2-2-3- مزیت های شبکه های عصبی 23
2-2-4- انواع یادگیری برای شبکه های عصبی 23
2-2-5- ساختار شبکه‌های عصبی 25
2-2-6- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی 27
2-2-6-1- تقسیم بندی داده ها در شبکه عصبی مصنوعی 28
2-2-7- کاربرد شبکه‌های عصبی 29
2-2-7-1-کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در این تحقیق 30
2-2-8- معایب شبکه‌های عصبی 31
2-3- سیستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي (انفیس) 31
2-3-1- دسته بندی قواعد انفیس 32
2-3-1-1- مدل تاکاگی- سوگنو-کانگ 32
2-4- شاخص های ارزیابی مدل های بدست آمده 34
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1-هدف تحقیق 36
3-2- مدل های نیمه تجربی ارائه شده 36
3-2-1- مدل ارائه شده برای دمای بحرانی 37
3-2-2- مدل ارائه شده برای حجم بحرانی 37
3-2-3- مدل ارائه شده برای فشار بحرانی 38
3-3- مقایسه مدل های ارائه شده با داده های تجربی 38
3-3-1- مقایسه مدل ارائه شده برای دمای بحرانی با داده های تجربی 38
3-3-2- مقایسه مدل ارائه شده برای حجم بحرانی با داده های تجربی 39
3-3-3- مقایسه مدل ارائه شده برای فشار بحرانی با داده های تجربی 40
3-4- توزیع خطای نسبی مدل های ارائه شده 41
3-5- مدل های ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی 42
3-5-1- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی 42
3-5-1-1- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای دمای بحرانی 46
3-5-2- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی 47
3-5-2-1-مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای حجم بحرانی 51
3-5-3- مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی 52
3-5-3-1- مقایسه مدل ارائه شده توسط شبکه عصبی مصنوعی برای فشار بحرانی 56
3-6- مدل های ارائه شده توسط انفیس 57
3-6-1- مدل ارائه شده توسط انفیس برای دمای بحرانی 57
3-6-1-1- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای دمای بحرانی 59
3-6-2- مدل ارائه شده توسط انفیس برای حجم بحرانی 59
3-6-2-1- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس با داده های تجربی برای حجم بحرانی 61
3-6-3- مدل ارائه شده توسط انفیس برای فشا ر بحرانی 61
3-6-3-1- مقایسه مدل ارائه شده توسط انفیس باداده های تجربی برای فشار بحرانی 63
3-7- مقایسه مدل های ارائه شده با مدل های دیگر 63
3-7-1- مقایسه مدل ارائه شده برای دمای بحرانی 64
3-7-2- مقایسه مدل ارائه شده برای حجم بحرانی 65
3-7-3- مقایسه مدل ارائه شده برای فشار بحرانی 66
3-8- نتیجه گیری 68
3-9- پیشنهادات 69
3-10- منابع 70
جدول ضمیمه 74

منابع

Danesh, A, PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids, Elsevier, (1998).

Firoozabadi, A, Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoirs, Mc Graw-Hill, (1999).

Whitson, C.H, Critical Properties Estimation from an Equation of State, 12634 (1984).

Peng, D.Y. And Robinson, D.B, AICHE Journal, 2, 23(1977).

Walas, S.M, Phase Equilibria in Chemical Engineering, Butterworth Publishers, (1985).

Joback, K. G, SM Thesis in Chem. Engin, MIT, Cambridge, MA, 6(1984).

7. Pitzer, K. S., et al.,J.A.C.S., 77, 3433(1955).

8. Lyderson, A. L, Estimation of Critical Properties of Critical Properties of Organic Compounds, Univ. Wisconsin Coll. Eng, Madison, April (1955( 12-15.

9. Fedors, R. F., AIChE J., 25, 202(1979).

10. Klincewicz, K. M., R. C. Reid, AIChe J., 30, 137(1984).

11. Halm, R. L., L. I. Stiel, AIChE J., 16, 3(1970).

Ahmed, Tarek H, Hydrocarbon Phase Behavior, Gulf Publishing Company, 7,(1989) 36.

Cavett, R. H., Physical Data for Distillation Calculations-Vapor- Liquid Equilibrium, San Francisco, (1962) 351-366.

Kesler, M. G., and Lee. B. I., Improved Prediction of Enthalpy of Fractions Hydrocarbon Processing, (1976) 153-158.

چکیده

مشخصات بحرانی برای مواد از قبیل دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی مشخصات مهمی برای پیش گویی بسیاری از خواص ترمودینامیکی مواد مختلف هستند. در کلیه عملیات های تولید و فرآیند هیدروکربن ها دانستن خواص بحرانی نقش اساسی دارد. زیرا این عملیات ها در شرایط بسیار نزدیک به نواحی نقاط شبنم و حباب صورت می گیرد و اغلب با پدیده های هم دما یا هم فشار همراه است.

تاكنون روش هاي مختلفي براي تخمين خواص بحرانی مواد آلی ارائه شده كه اساس كار آنها با هم متفاوت مي باشد.

در این تحقیق با در دست داشتن 7000 مشخصه ی بحرانی مواد آلی، مدلهای نیمه تجربی جدید برای خواص بحرانی ارائه شده است. در ادامه، مدلهایی برگرفته از هوش مصنوعی یعنی شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي ارائه شده اند.

در مدلهای نیمه تجربی ارائه شده با در دست داشتن نقطه جوش نرمال و جرم مولکولی ماده (ورودی های دمای بحرانی)، تعداد اتم و جرم مولکولی ماده (ورودی های حجم بحرانی) و دمای بحرانی و حجم بحرانی ماده (ورودی های فشار بحرانی)، می توانیم خواص بحراني را تخمين بزنیم.

مدلهای پیشنهادی در عین سادگی خطای کمی دارند. از دیگر مشخصات مدلها می توان به عمومیت معادلات و قابل دسترس بودن پارامترهای ورودی نیز اشاره کرد.

در پایان تحقیق با مقایسه بین مدل های پیشنهادی و مدل های برگرفته از هوش مصنوعی و نیز 4 رابطه نیمه تجربی، مشخص می شود که مدلهای پیشنهادی دقت خوبی جهت تخمین خواص بحرانی مواد دارند.

میانگین خطای نسبی مدل نهایی برای دمای بحرانی، حجم بحرانی و فشار بحرانی به ترتیب برابر با 86/3 ، 06/5 و 57/5 می باشد که حاکی از دقت کافی مدلها می باشد.

کلمات کلیدی:خواص بحرانی، مدلهای نیمه تجربی، شبکه عصبی مصنوعی

فصل اول

مشخصات بحرانی: مباحث تئوری

1-1- مقدمه

پیش بینی درست خواص بحرانی در تعیین خواص فازی سیستم ها اهمیت زیادی دارد. حالت بحرانی تنها شرایطی است که فازهای مایع و بخار را شناسایی می کند و در تئوری و عمل به یک اندازه مهم می باشد. در کلیه عملیات تولید و فرآیند هیدروکربن ها دانستن شرایط بحرانی نقش اساسی دارد. زیرا این عملیات ها در شرایط بسیار نزدیک به نواحی نقاط شبنم و حباب صورت می گیرد و اغلب با پدیده های هم دما یا هم فشار عقب روی[1]همراه است]1[. پیش بینی خواص سیالات و طراحی محاسبات در این ناحیه بسیار مشکل است و دانستن نقطه بحرانی در حل این مشکل به ما کمک می کند.

از دید تئوری، بسیاری از خواص ترمودینامیکی با استفاده از خواص بحرانی تعیین می گردند و از دید عملی بسیاری از روابط تجربی بر پایه این خواص سیستم های مورد مطالعه، بنا نهاده شده است.

هر چند داشتن خواص بحرانی در تئوری و عمل بسیار مهم می باشد ولی تعیین این خواص از طریق آزمایش بسیار مشکل است و از لحاظ اقتصادی نیز روش آزمایشگاهی برای تعیین خواص بحرانی مناسب نمی باشد]2.[

مشخصات بحرانی برای مواد خالص از قبیل فشار بحرانی، دمای بحرانی و حجم بحرانی مشخصات مهمی برای پیش گویی رفتار فازی مواد هستند. همچنین این مشخصات برای تخمین تعادل بین فاز گاز و مایعVLE)) به همراه معادله حالت اندازه گیری می شوند. به عنوان مثال این مشخصات برای صنعت گاز و نفت و پتروشیمی پارامترهای مهمی هستند و نیز برای توصیف فرایند اجزا نفتی تعریف نشده ضروری هستند.

1-1-1- هدف از انجام تحقیق

با توجه به اهمیت مشخصات بحرانی مواد خالص شامل دمای بحرانی، فشار بحرانی و حجم بحرانی در صنعت به ویژه در صنعت نفت و پتروشیمی و همچنین با توجه به این که اندازه گیری این پارامترها توسط آزمایشگاهی کاری دشوار و هزینه بر است، لذا بر آن شدیم تا مدل های مختلفی برای تخمین مشخصات بحرانی مواد خالص ارائه کنیم. همچنین با توجه به حجم کم کارهای پیشین در ارائه ی مدل های جامع، این تحقیق مدل سازی را براساس 7000 ماده آلی صورت داده است. در عین عمومیت داشتن مدل ها، مدل های موجود دارای سادگی و خطای ناچیزی می باشند.

1-2- تاریخچه

اولین روش های یافتن خواص بحرانی، تجربی بوده اند که در مورد سیستم های هیدروکربنی به کار می رفته است. میان این روش ها، کاتز[2] و کاراتا[3] در سال 1942 شناخته شده تر می-باشد]3.[ همچنین شرایط ریاضی نقطه بحرانی اولین بار توسط گیبس ارائه شد و بعدها در سال 1954 تصحیحاتی توسط دیفای[4] و پریگاگین[5] و در سال 1977 توسط رید[6] و بیگل[7] روی آن صورت گرفت]5-4.[

مشخصات فیزیکی مواد خالص در طول سال های اخیر اندازه گیری شده اند. این مشخصات شامل چگالی ویژه، نقطه جوش نرمال، جرم مولکولی، مشخصات بحرانی و ضریب خارج از مرکزی می باشد.

برای تخمین مشخصات بحرانی مواد که گروه ساده ی مولکولی دارند روش هایی مانند جوبک[8]، پیتزر[9]، لیدرسن[10]، فدورس[11]، کلینسویچ[12] و هالم[13] مهمترین روش ها هستند. از مزیت مهم ترین ویژگی این روش ها این است که بدون انجام منابع محاسباتی قابل توجهی می توان مشخصات بحرانی را تخمین زد. در میان روش های فوق روش جوبک آسان تر وخطای کمتری دارد]11-6.[

بسیاری از خواص مواد خالص در طول سالیان متمادی، اندازه گیری و گرد آوری شده اند. این خواص، اطلاعات اساسی را برای مطالعه رفتار حجمی و تعیین خواص ترمودینامیکی مواد خالص و مخلوط هایشان فراهم می آورند. مهم ترین این خواص عبارتند از :

فشار بحرانی، pc

دمای بحرانی، Tc

حجم بحرانی، Vc

ضریب تراکم پذیری بحرانی، Zc

ضریب خارج از مرکزی، ω

وزن مولکولی، MW.

معمولاً خواص مخلوط های هیدروکربنی، بیش از خواص مواد خالص مورد توجه مهندسین نفت می باشد. البته، این ثابت های ویژه مواد خالص، می توانند با متغیر های مستقل[14] مانند فشار، دما و ترکیب به کار روند تا خواص فیزیکی و رفتار فازی مخلوط ها را مشخص و تعریف نمایند[12].

1- 3-روابط موجود در تخمین خواص بحرانی

رابطه های زیادی جهت برآورد خواص بحرانی مواد خالص وجود دارند. اکثر این رابطه ها چگالی نسبی(γ) و دمای نقطه جوش (Tb) را به عنوان پارامتر های رابطه[15] به کار می برند. انتخاب مقادیر مناسب برای پارامترهای فوق، بسیار مهم است، زیرا تغییرات کوچک در این پارامترها، می توانند موجب انحراف قابل توجهی در نتایج مورد انتظار شوند. تعدادی از این رابطه ها در زیر ارائه می شوند:

1-3-1- روابط کاوت[16]

کاوت (1962) روابطی را برای تخمین فشار و دمای بحرانی مواد بیان کرد. این روابط مقبولیت وسیعی در صنعت نفت پیدا کرده اندکه دلیل آن قابلیت برون یابی در شرایطی که اطلاعات مورد استفاده، خارج از محدوده ی رابطه های دیگر است می باشد. رابطه پیشنهاد شده به صورت تحلیلی به عنوان توابعی از نقطه جوش نرمال و چگالی API بیان شده اند. کاوت برای تخمین دما،  فشار و حجم بحرانی مواد مدل های زیر را پیشنهاد کرد:

Tc = a0 + a1 Tb + a2 Tb2 + a3 (API)(Tb) + a4 (Tb)3 + a5 (API) (Tb) 2 + a6 (API)2   + (Tb)2

 

Log(Pc) = b0 + b1 (Tb) + b2(Tb)2 + b3 (API) (Tb) + b4 (Tb)3 + b5 (API) (Tb)2 + b6 (API)2 (Tb) + b7 (API)2 (Tb)2

ضریب های معادله های1-1 و 1-2در جدول 1-1درج شده اند. کاوت این رابطه را بدون ذکر مرجع از نظر نوع و منبع اطلاعات مورد استفاده، ارائه کرد.

جدول 1-1- ثابت های رابطه برای معادله1 -1 و 1-2

bi ai i
2.8290406 768.07121 0
0.94120109×10-3 1.7133639 1
-0.30474749×10-5 -0.0010834003 2
-0.20876110×10-4 -0.0089212579 3
0.15184103×10-8 0.38890584×10-6 4
0.11047899×10-7 0.53094920×10-5 5
-0.48271599×10-7 0.32711600×10-7 6
0.13949619×10-9 7

مدل کاوت برای Vc بر طبق معادله 1- 3 ارائه می شود:

c=

 جرم مولکولی بر طبق مدل سورید[17] بدست می آید که در رابطه ی 1-4 مشاهده می شود.

مدل سورید برای جرم مولکولی بر اساس حل غیر خطی معادله زیر می باشد.

f(MW) = 1071.28 – 9.417×104 MW03522 SG3.266 exp (- 4.922×10-3 MW – 4.7685 SG + 3.462 ×10-3 Mw SG)-k = 0

در حالی که:

API = -131.5

k = Tb / 1.8

Tc= دمای بحرانی، °R

Pc= فشار بحرانی،psi

Tb= دمای جوش نرمال ،F°

API= درجه API  ماده] 13[.

1- 3-2- روابط لی-کسلر[18]

لی-کسلر (1976) مجموعه معادله هایی برای تخمین دمای بحرانی، فشار بحرانی  و حجم بحرانی مواد ارائه کردند. این معادله ها چگالی نسبی و نقطه جوش بر حسب رانکین را به عنوان پارامترهای ورودی به کار می برند.

دمای بحرانی:

Tc= 341.7 + 811.1 γ+ (0.4244 + 0.1174 γ)Tb + ( 0.4669 – 3.26238 γ) 105 / Tb

فشار بحرانی:

Ln(Pc)=8.3634-0.0566/γ-(0.24244+2.2898/γ +0.11857/γ2)10– 3Tb+(1.4685+3.648/γ+0.47277/γ2)10-7 Tb2-(0.42019+1.6977/ γ2)10-10 Tb3

حجم بحرانی: در این مدل بر اساس رابطه 1-9 تعریف می شود:

Vc=

در معادله بالا Tc بر حسب  °Rو طبق معادله 1-7بدست می آید.Pc بر حسب psia  و طبق معادله 1-8 بدست می آید.

مقادیرMW و Zc طبق معادلات زیر محاسبه می شوند:

جرم مولکولی(MW):

اگر SG و Tb برای مواد داده شوند، جرم مولکولی بر طبق معادله 1-10 تخمین زده       می شود:

MW = -12272+9486.4SG+(8.3741– 5.9917SG)k + (1-0.77084SG- 02058SG2) (0.7465- )  + (1-0.80882SG+0.02226SG2)(0.3228- )1012/k3

در حالی که:

k = Tb/1.8

ضریب تراکم پذیری بحرانی (Zc) طبق معادله 1-12 پیروی می کند.

Zc= 0.2905- 0.0850ω

در معادله فوق ω برابر ضریب خارج از مرکزی می باشد]14[.

1- 3-3- روابط وین-ثیم[19]

وین و دابرت[20](1980) به این نتیجه رسیدند که منحنی های وین(1957) دقیق ترین روش جهت تخمین مشخصات بحرانی می باشند. به همین دلیل ثیم و دابرت منحنی های وین را برای محاسبه فشار بحرانی، دمای بحرانی و وزن مولکولی به شکل تحلیلی طی معادله های زیر ارائه کردند:

Tc= exp ( 3.9934718 Tb8615 γ0.04614 )

Pc= 3.48242 × 109 Tb-2.3177 γ4853                                                                                     

در رابطه ی فوق:

Tc= دمای بحرانی، °R

Pc= فشار بحرانی، psi

Tb= نقطه ی جوش،R °

γ = چگالی ویژه]15[.

1- 3-4- رابطه های تعمیم یافته ریاضی- دابرت[21]

ریاضی و دابرت (1980)، معادله دو پارامتری سادهای را برای پیش بینی خواص فیزیکی مواد خالص و مخلوط های هیدروکربن های نامعلوم5 ارائه دادند.معادله ی تجربی عمومی پیشنهاد شده، بر اساس استفاده از نقطه جوش نرمال و چگالی نسبی به عنوان پارامترهای رابطه می باشد. این معادله عبارت است از:

θ = a.Tbbc

θ= هر خاصیت فیزیکی

Tb= نقطه جوش نرمال، °R

γ= چگالی نسبی

a,b,c= ثابت های رابطه، داده شده در جدول زیر، برای هر یک از خواص.

جدول1-2- ثابت های رابطه برای معادله 1-15

c b a ()
0.3596 0.5884 24.2787 Tc (R)
2.3201 2.3125 3.1228×109 Pc (psia)
0.7666- 0.2896 ×10-37.5214 Vc (ft3/lb)

 

دقت پیش بینی در گستره ی نقطه ی جوش 100 الیF°850 در حد قابل قبول است.

ریاضی و دابرت (1987)، با ارائه رابطه های جدیدتر برای بهبود پیش بینی خواص فیزیکی، عوامل مختلفی را در نظر گرفتند. این عوامل عبارت بودند از: دقت، سادگی، عمومی بودن، قابل دسترس بودن پارامترهای ورودی، قابلیت برون یابی و سرانجام سازگاری با رابطه های مشابه ارائه شده در سال های اخیر.

مولفین، تغییر زیر را برای معادله 1-16 پیشنهاد کردند. این تغییر، سادگی رابطه قبلی را حفظ کرده در حالی که به میزان قابل توجهی بر دقت آن افزوده است.

θ = a θ1bθ2c exp[d θ1 + e θ2 + f θ1θ2]

θ = هر خاصیت فیزیکی

a تا= f  ثابت های هر خاصیت

بر طبق نظر ریاضی و دابرت، θ1 و θ2 می توانند، دو پارامتری باشند که قابلیت مشخص سازی[22] نیروهای بین مولکولی و اندازه مولکول یک جز را دارند. آنها (γ  و Tb ) و یا (γ و MW ) را به عنوان پارامترهای ورودی مناسب در معادله بالا، تشخیص دادند. سرانجام مولفین دو شکل رابطه عمومی زیر را پیشنهاد کردند:

شکل اول رابطه: در این شکل، نقطه جوش (Tb) و چگالی نسبی (γ) برش نفتی، به عنوان پارامترهای رابطه به کار می روند:

θ = a Tbb γc exp[d Tb + e  γ + f  Tb  γ]

ثابت های a تا f برای هر یک از خواص θ در جدول 1-2 آمده است:

جدول1-3- ثابت های رابطه برای معادله 1-17

f e d c b a ()
3.5995×10-4 -0.5444 -5.1747×10-4 0.5369 0.8106 10.6443 Tc (R)
3.1939×10-3 -4.8014 -4.7250×10-3 4.0846 -0.4844 6.1620×106 Pc (psia)
1.0950×10-3 -0.2640 -1.4679×10-3 -1.2028 0.7506 6.2330×10-4 Vc(ft3/lb)

 

شکل دوم رابطه: در این شکل، وزن مولکولی (MW) و چگالی نسبی (γ) ماده، به عنوان پارامترهای رابطه به کار رفته اند:

θ = a.(MW)b. γc.exp[d.(MW)+e. γ+f.(MW). γ]

ثابت های رابطه، درجدول 1-4 ارائه شده اند.

جدول 1-4- ثابت های رابطه برای معادله1-18

f e d c b a ()
0.0 -0.6164 -1.347×10-4 1.0555 0.2998 544.4 R ° Tc
0.0 -0.3364 -1.807×10-3 1.6015 -0.8063 4.5203×104 Pc (psia)
2.60×10-3 0.5287 -2.65×10-3 -1.303 0.2037 1.206×10-2 Vc (ft3/lb)

 

برای بدست آوردن ضریب های دو رابطه ی بالا، ریاضی و دابرت از اطلاعات موجود بر روی خواص 38 هیدروکربن خالص در گستره ی تعداد کربن 1 تا 20، شامل پارافین ها، اولفین ها، نفتین ها و آروماتیک ها در محدوده ی وزن مولکولی 70 تا 300 و محدوده ی نقطه جوش 80 تا F°650 استفاده کردند]17-16.[

1- 3-5- رابطه ی تعمیم یافته لین- چاوو[23]

لین و چاوو (1984) خواص فیزیکی اجزای هیدروکربنی را توسط وزن مولکولی، چگالی نسبی و نقطه جوش نرمال به هم مربوط کردند. رابطه پیشنهاد شده با استفاده از تئوری اغتشاش[24]تهیه شده است. این تئوری شامل 33 ثابت عددی برای هر خاصیت فیزیکی می باشد. خواص فیزیکی نرمال آلکان ها (نرمال پارافین ها) از C1 تا C20 توسط وزن مولکولی به هم مربوط می شوند. خواص هیدروکربن های دیگر و مشتقات آنها به عنوان انحراف از نرمال پارافین ها با نقطه

جوش و چگالی نسبی به عنوان پارامترهای رابطه، بیان شده اند.

لین و چاوو خواص فیزیکی نرمال آلکان ها از از C1 تا C20 را با استفاده از معادله عمومی زیر بیان کردند:

θA= C1 + C2 (MW) + C3 (MW)2 + C4 (MW) 3 + C5 / MW

در این رابطه θA بیانگر (Tc، ln(Pcیک نرمال آلکان است. ضریب های C1 تا C20 در جدول1-5 گزارش شده است.

جدول1-5- ثابت های رابطه ی 1-19

C5 C4 C3 C2 C1 θA
– 4100202 2.6762×10-5 – 0.021 7.0559 490.8546 Tc (R)
3.5073 – 3.7377×10-8 5.5110×10-5 -0.1018 6.7534 ln Pc (psi)

 

خواص فیزیکی گزارش شده در بالا پروژه 44 موسسه نفت آمریکا (API) ایجاد می کند. خواص هیدروکربن های دیگر و مشتقات آن ها از طریق میزان تفاوتشان با نرمال آلکان ها طبق معادله ی زیر  به هم مربوط شده اند:

θ= θA+A1∆γ+A2∆Tb+A3(∆γ)2+A4(∆γ)( ∆Tb)+A5(∆Tb)2+A6(∆γ)3+ A7(∆γ)2 (∆Tb)+ A8 (∆γ)( ∆Tb)2+ A9 (∆Tb)3

 

که در معادله ی 1-20:

∆γ= γ- γa

Tb=Tb-( Tb)a

γ= چگالی نسبی ماده مورد نظر

Tb= نقطه جوش ماده مورد نظر، °R

Tb)a)،  γa= نقطه جوش و چگالی نسبی یک نرمال آلکان فرضی[25] با وزن مولکولی (MW) ماده مورد نظر.

ضریب های A1تا A9 در معادله 1-23با استفاده از معادله زیر، داده شده اند:

Ai = ai+bi MW

مقادیر ضریب ها ی ai و bi در جدول 1-6 ارائه شده اند[18.[

 

جدول 1-6- ثابت های رابطه برای معادله 1-23

θ
Tc. ω ln(Pc), psia Tc , °R ضریب ها
103×2.088792 9.71572 2844.45 a1
3.48210 -1.84446666×10-2 5.58509- a2
5.009706×104 -86.0375 -2.189862×104 a3
-2.05257×102 0.3056211111 75.0653 a4
0.2532038889 -2.77788889×10-4 -5.3688056×10-2 a5
-7.13722×104 1.85927×102 3.908016×104 a6
5.08888×102 -0.8395277778 -1.57999×102 a7
-0.3390405556 1.33582716×10-3 0.20029 a8
-0.52071649×10-3 0.65419410×10-6 -0.85111728×10-4 a9
3.415698 -7.5037×10-2 -21.31776 b1
2.41662×10-2 1.753983333×10-2 5.77384×10-2 b2
-4.814316×102 0.842854 1.992546×102 b3
2.06071 -2.89702222×10-3 -0.658450 b4
-2.90058333×10-3 2.43001543×10-6 4.34616666×10-4 b5
7.66070×102 -1.85430 -367.641 b6
-5.75141 0.75583888×10-2 1.32064 b7
4.814816667×10-3 -0.99978084×10-5 -1.26440556 b8
0.540706790×10-5 0.3753412×10-8 2.69844135×10-7 b9

 

[1] Retrograde

[2]Katz

[3]Kurata

[4]Defay

[5]Prigogine

[6] Reid

[7] Biggle

[8] Joback

[9]Pitzer

[10]Lyderson

[11] Fedors

[12] Klincewicz

[13] Halm

[14]Independent state variables

[15]Correlation parameters

[16] Cavett

[17] Soreide

[18] Kesler-Lee

[19] Winn-sim

[20] Daubert

[21] Riazi-Daubert

[22]Characterizing

[23] Lin-Chao

[24]Perturbation

[25]hypothetical

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارائه يک چارچوب مدل‌سازي براي ارزيابي شيوه آموزشي يادگيرندگان در محيط‌هاي يادگيري تحت وب
 • پايان نامه مدلسازي و حل يک مسأله مکان يابي سلسله مراتبي چند هدفه با تقاضاي فازي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122