پايان نامه مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمان بندي جريان کارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمان  بندي جريان کارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدلسازي رياضي و بهينه سازي مسأله زمان  بندي جريان کارگاهي انعطاف پذير در شرايط عدم قطعيت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1 مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 مطالعه موردی 4
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 جمع بندی 6
فصل 2 مرور بر تحقیقات پیشین 2
2-1 مقدمه 9
2-2 زمان¬بندی و برنامه ریزی اتاق عمل 10
2-3 ضرورت توجه به زمان¬بندی 12
2-4 تعریف انواع زمان¬بندی 14
2-5 ادبیات مرتبط با مسائل جریان کارگاهی انعطاف پذیر 15
2-2-2 دسته بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر 19
2-6 طبقه بندی عدم قطعیت 22
2-6-1 توصیف عدم قطعیت 23
2-6-2 زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر تحت عدم قطعیت 24
2-7 رویکردهای اساسی زمانبندی تحت عدم قطعیت 27
2-7-1 رویکرد کاملا واکنشی 28
2-7-2 رویکرد استوار 28
2-7-3 رویکرد پیشگویانه واکنشی 31
2-8 زمان¬بندی برخط 33
2-9 مروری بر ادبیات زمان¬بندی عمل¬های جراحی 35
2-9-1 برنامه ریزی ریاضی 36
2-9-2 شبیه سازی 41
2-9-3-الگوریتم های فرا ابتکاری 42
2-9-4 الگوریتم های ابتکاری 43
2-10 جمع¬بندی 49
فصل 3 مدلسازی و تعریف مسأله 30
3-1 مقدمه 51
3-2 بیان مسأله 51
3-3 رویکرداستراتژیک-عملیاتی 52
3-3-1 فاز اول: فاز استراتژیک(طراحی) 53
3-3-1-3 مدل پیشنهادی برای فاز استراتژیک(طراحی) 58
3-4 فازدوم: فاز عملیاتی 62
3-5 روش پیشنهادی برای اجرای فاز عملیاتی 63
3-5-1 قابلیت اطمینان 64
3-5-2 مدلسازی ریاضی برای فاز عملیاتی 69
فصل 4 رویکردهای حل 72
4-1 مقدمه 73
4-2 روش حل فاز استراتژیک(برنامه ریزی دوهدفه) 73
4-2-1 روش Ɛ-محدودیت 75
4-3 روشه¬ای تکاملی 76
4-3-1 ساختار جواب برای الگوریتم ژنتیک 76
4-3-2 الگوریتم ژنتیک 80
4-3-3 الگوریتم جستجوی فاخته 86
4-4 تنظیم پارامترها برای الگوریتم¬های فراابتکاری با استفاده از روش تاگوچی 91
4-5 جمع¬بندی 93
فصل 5 تحلیل نتایج 95
5-1 مقدمه 96
5-2 نتایج بدست آمده از فاز اول: فاز استراتژیک(طراحی) 96
5-2-1 تخمین سناریو زمان انجام عمل جراحی 98
5-2-2 حل دقیق با رویکرد ε-محدودیت و استفاده از نرمافزار GAMS IDE/Cplex 99
5-3 نتایج بدست آمده از فاز دوم: فاز عملیاتی 106
5-4 تنظیم پارامترهای الگوریتم ژنتیک با استفاده از روش تاگوچی 109
5-5 مسائل با ابعاد کوچک 112
5-5-1 نتایج حاصل از حل دقیق مسائل کوچک و تحلیل آن 116
5-5-2 نتایج حاصل از حل مسائل کوچک با الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه آن با حل دقیق 119
5-6 مسائل با ابعاد متوسط 125
5-6-1 نتایج حاصل از حل دقیق مسائل متوسط و تحلیل آن 127
5-6-2 نتایج حاصل از حل مسائل متوسط با الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه آن با حل دقیق 130
5-7 نتایج حاصل از حل مسائل بزرگ با الگوریتم های فرا ابتکاری و مقایسه آن با حل دقیق 135
5-8 جمع¬بندی 136
فصل 6 نتیجه¬گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی 109
6-1مقدمه 138
6-2 نتیجه¬گیری 139
6-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 140
فهرست منابع 142
پیوست الف داده¬های استفاده شده در این تحقیق 148
واژه نامه فارسی به انگلیسی 156
واژه نامه انگلیسی به فارسی 157

فهرست منابع

Abumaizar, R. J.and Svestka, J. A.1997. Rescheduling job shops under random disruptions .International Journandal of Production Research 35(7), 2065-2082.

Akrami, B., Karimi, B. and Moattar Hosseini,  S. M. 2006.  Two metaheuristic methods for the common cycle economic lot sizing and scheduling in flexible flow shops  with  limited  intermediate  buffers:  The  finite  horizon  case.” Applied Mathematics and Computation 183(1), 634-645.

Akturk, M. S. and Gorgulu, E.(1999). Match-up scheduling under a machine breakdown. European Journal of Operational Research 112(1), 81-97.

Al-Hinai, N., and El Mekkawy, T. Y. 2011; Robust and stable flexible job shop scheduling with random machine breakdowns using a hybrid genetic algorithm. International Journal of Production Economics, 132: 279–291.

Alisantoso, D., Khoo L. P. and Jiang, P.Y. 2003. An immune algorithm approach to the scheduling of a flexible PCB flow shop. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 22(11), 819-827.

Allahverdi, A. 2006. Two-machine flowshop scheduling problem to minimize total   completion   time   with   bounded   setup   and   processing   times. International Journal of Production Economics 103(1), 386-400.

Allaoui, H. and  Artiba, A.  2004.  Integrating  simulation  and  optimization  to schedule  a  hybrid  flow  shop  with  maintenance  constraints. Computers and Industrial Engineering 47(4), 431-450.

چکیده

زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر یکی از مسائلی است که به شرایط دنیای واقعی بسیار نزدیک است و در دهه گذشته مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق هدف استفاده از یک سیستم جریان کارگاهی انعطاف پذیر برای طراحی یک مکانیزم عمل جراحی و همچنین تعین توالی بیماران استفاده شده است. این تحقیق شامل دو فاز است که فاز اول با نام فاز استراتژیک یا طراحی و فاز دوم با نام فاز عملیاتی یا برنامه­ریزی عنوان شده اند. در مرحله اول هدف انتخاب تیم­های مناسب برای سیستمی که قرار است پیاده سازی شود و مرحله دوم با استفاده از اطلاعات و نتایج بدست آمده در فاز اول به برنامه­ریزی بیمارانی که قرار است جراحی شوند می­پردازد. فاز اول که یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح مختلط دو هدفه است در یکی از دو معیار پارامتر زمان، غیر قطعی در نظر گرفته می­شود و به همین خاطر از زمان­بندی استوار برای فرموله کردن تابع هدف مربوط به زمان استفاده شده است. حل مدل دوهدفه فاز اول با استفاده از رویکرد -محدودیت صورت پذیرفته است.. در فاز دوم نیز از رویکردی بر مبنای قابلیت اطمینان استفاده شده است که برای نیل به این به این هدف سه معیار در تابع هدف بکار برده شده است. برای حل فاز دوم چون مسأله حالت NP-hard  دارد برای مسائل بزرگ دو الگوریتم فرا ابتکاری معرفی شده است. در ابتدا نتایج حاصل از حل دقیق مسائل کوچک و متوسط  با استفاده از نرم­افزار GAMS و الگوریتم­های فرا ابتکاری معرفی شده با هم مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان می­دهد که که نتایج حاصل از اعتبار سنجی آن­ها رضایت بخش است به این صورت که الگوریتم­های فرا ابتکاری در کمتر از نصف زمان حل دقیق به جواب بالاتر از 90 درصد نزدیک به جواب بهینه می­رسند. همچنین الگوریتم جستجوی فاخته نیز نسبت به الگوریتم ژنتیک از کارایی بیشتری در این مسائل برخوردار است.

کلید واژه: زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر دو مرحله­ای، زمان­بندی استوار، مدلسازی چند هدفه، الگوریتم جستجوی فاخته، الگوریتم ژنتیک

فصل 1

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

در دنیای امروز با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، سازمان ها از حالت انحصاری بیرون آمده و نیاز به رقابت در آن ها شدیدا احساس می شود. در این میان یکی از عواملی که می تواند یک سازمان را در عرصه رقابت مطرح سازد، توانایی آن در فراهم کردن محصولی با کیفیت، در کوتاه ترین زمان و با کمترین هزینه­ی ممکن است. برای باقی ماندن در بازارهای بسیار رقابتی جهانی که به  سرعت در حال تغییر و پیشرفت است، شرکت­های تولیدی باید برای دستیابی به سیستم هوشمندتر و چابک بسیار تلاش  کنند. بنابراین ،با توجه به  عواملی چون رقابت و نوسانات تقاضا، چگونگی آماده کردن محصول دارای اهمیت ویژه­ای است. محصولات یک کارخانه با توجه به سیستم برنامه­ریزی تولید آن، یا به شیوه ی مستقیم درون کارخانه تولید می­شوند و یا برون سپاری می­شوند. در این سیستم، برنامه ریزی در شرایط عدم قطعیت، مانند خرابی دستگاه­ها و زمان پردازش تصادفی، حیاتی و کارا به نظر می رسد. تولیدات داخلی کارخانه ،با توجه به نیازهای متنوع مشتریان، عموما دارای مسیر های کاری  متفاوت هستند و در واقع مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر[1] در حالت عدم قطعیت بیشتر به شرایط  واقعی دنیای امروزه شباهت دارد و حل بهینه ی این مسأله از دیدگاه کمینه سازی معیارهایی چون دامنه عملیات، میزان تأخیر کارها و بیشترین استفاده از ماشین آلات، بسیار حائز اهمیت است.

زمان­بندی محصول یک فرآیند تصمیم گیری برای تخصیص منابع محدود مانند ماشین ها، تجهیزات حمل مواد، اپراتور ها، و ابزارها به کار ها برای رسیدن به یک هدف معین می باشد. مطالعات گذشته در این زمینه عموما در فضای ایستا با تعداد کارهای ثابت، زمان پردازش قطعی، در نظر نگرفتن حوادث غیر مترقبه که می­تواند بر روی انجام کار ها تاثیر بگذارد، می­باشد. در شرایط واقعی تولید، فضا پویا است و حالت های غیر قطعی و احتمالی مانند خرابی ماشین، زمان­های پردازش احتمالی، هجوم سفارشات و غیره وجود دارد. بنابراین زمانبندی محصول تحت عدم قطعیت در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مسأله زمان بندی جریان کارگاهی در مطالعات گذشته به صورت تک هدفه در حالت قطعی در نظر گرفته می شد. در حالی که این مسائل در ذات خود به صورت چند هدفه می باشد و محدوده وسیعی از عدم قطعیت را در بر می­گیرد. مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر نیز مانند جریان کارگاهی باید به صورت چند هدفه و در حالت عدم قطعیت در نظر گرفته شود.

برنامه ریزی مسأله جریان کارگاهی انعطاف پذیر به دلیل کاربرد گسترده ای در انواع صنایع در دنیای واقعی از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه ریزی جریان کارگاهی انعطاف پذیر یک مسأله بهینه سازی NP-hard می باشد. در نظر گرفتن عدم قطعیت باعث  پیچیده تر شدن این مسأله خواهد شد.در این مطالعه ابتدا به مدلسازی مسأله زمانبندی جریان گارگاهی انعطاف پذیر در شرایط عدم قطعیت می پردازیم سپس با توجه به NP-hard  بودن مسأله با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به حل آن خواهیم پرداخت.

کاربرد رویکرد استوار در شرایط عدم قطعیت است. این رویکرد در مطالعات گذشته در مسائل زمان­بندی نیز جایگاهی برای خود یافته است.  با استفاده از رویکرد زمان­بندی استوار می­توان زمان­بندی اولیه را به نحوی ایجاد کرد که تغییر داده­ها در زمان اجرای برنامه، کمترین تغییرات و اثرات را در زمان­بندی اولیه منجر شود.

مفهوم استواری به توانایی یک سیستم در خوب عمل کردن تحت موقعیت­های مختلف اطلاق می­گردد. توانایی کنترل صحیح جنبه­های تصادفی زمانبندی در سیستم­های زمانبندی واقعی بسیار مهم است. این توانایی تنها به معنی کنترل اختلالاتی که رخ می­دهد نیست بلکه سیستم زمان­بندی خوب باید توانایی ایجاد زمان­بندی مناسب در مقابله با اختلالات را داشته باشد. زمان­بندی استوار یکی ز رویکردهایی است که می­تواند این قابلیت را برای سیستم زمان­بندی به وجود آورد. در این تحقیق از زمان­بندی اسوار سناریو محور استفاده شده است.

در زمینه­ی رویکرد استوار، سابونکو اقلو و گورن(2009) از معیارهای استواری در مسائل زمان­بندی نام برده اند که عبارت اند از:

کمینه­سازی عملکرد واقعی مورد انتظار

کمینه سازی عملکرد بدترین حالت

کمینه­سازی عملکرد بدترین سناریو با مشخص بودن بدترین سناریو

کمینه سازی عملکرد سناریو با بیشترین احتمال

کمینه سازی انحراف عملکرد زمان­بندی واقعی مورد انتظار از عملکرد قطعی اولیه

کمینه سازی واریانس معیار عملکرد واقعی

کمینه سازی ترکیب محدب معیارهای دیگر

معیارهای استواری براساس تاسف

1-2 مطالعه موردی

مدل­های ارائه شده در این تحقیق مطابق با یک مسأله دنیای واقعی و مربوط به حوزه­ی سلامت می­باشد. در این تحقیق هدف بررسی و طراحی یک سیستم اتاق عمل با تیم­های مناسب در ابتدا و سپس زمان­بندی بیماران با توجه به معیارهای معرفی شده برای جراحی می­باشد.

داده­های مورد نیاز این تحقیق از طریق مطالعه میدانی و همچنین از بخش جراحی یک مرکز درمانی استخراج شده است و در بعضی مواقع برای دستیابی به برخی داده­های کیفی از مصاحبه و نظر خبرگان و متخصصین حوزه­ مورد نظر استفاده شده است.

داده­های مورد نیاز این تحقیق عبارت اند از: زمان انجام هر عمل بر روی هر تیم، توانایی انجام هرعمل توسط هر تیم، اولویت معیار­های استفاده شده در تابع هدف فاز دوم، سناریوهای استفاده شده در فاز اول و احتمال رخداد هر سناریو.

بیماران برای انجام عمل جراحی باید از دو مرحله بیهوشی و جراحی بگذرند. در واقع بیماران ابتدا به مرحله بیهوشی وارد می­شوند و پس از انجام فرایند بیهوشی، وارد مرحله جراحی می­شوند و توسط تیم جراحی مربوط به خود عمل می­شوند. فرآیند عمل مطالعه موردی این تحقیق در شکل (1-1) نشان داده شده است. در این تحقیق تیم­های جراحی متفاوت از هم در نظر گرفته شده است. یعنی هر تیم به صورت تخصصی قادر به انجام فعالیت­های مربوط به حوزه خود می­باشد. با این توضیحات مسأله مورد نظر در این تحقیق یک مسأله زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با ماشین های موازی غیر مرتبط[2] و یکنواخت است.

1-3 اهداف تحقیق

در این تحقیق در گام اول هدف طراحی یک مسئله زمان­بندی و انتخاب ماشین­های مورد نیاز از ماشین­های موجود است. و در گام دوم توالی کارهای موجود را برای ماشین­های انتخاب شده از مرحله اول بدست خواهد آمد. مسأله مورد نظر یک مسئله زمان­بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر دو مرحله ای است.

اهدافی که این تحقیق به دنبال آن است در فاز اول دستیابی به یک گروه از تیم­های جراحی و بیهوشی است به طوری که با توجه به عدم قطعیت ­های موجود بتواند معیار مجموع زمان­درجریان کار را به طوری در نظر بگیرد که هزینه استفاده از این تیم­ها نیز برای سیستم به صرفه باشد. به همین دلیل در فاز اول یک مدل دو هدفه معرفی خواهد شد که معیار اول با توجه به عدم قطعی بودن زمان­انجام عمل­ها به صورت استوار تعریف شده است و معیار دوم نیز مربوط به هزینه بکارگیری از هر تیم می­باشد.خروجی مرحله اول یک گروه از تیم­ها می­باشد که برای بیهوشی و جراح انتخاب خواهند شد.

پس از حل مدل فاز یک حال یک مجموعه از تیم­ها در دسترس است که عمل­های جراحی باید بر روی آن­ها انجام شوند. در این مرحله مدلی معرفی خواهد شد تا با توجه به مسأله دنیای واقعی و معیارهای مهم موجود در این مسأله زمان­بندی مناسب را برای بیمارانی که باید جراحی روی آن­ها انجام شوند.

1-4 جمع بندی

مسأله­ای که در این تحقیق در نظر گرفته شده است یک مسأله زمان­بندی جریان کارگاهی دو مرحله­ای است که در دو فاز استراتژیک و عملیاتی در نظر گرفته شده است.

همانطور که در قبل به آن اشاره شد حوزه سلامت یکی از مهم ترین موضوعاتی می باشد که در حال حضر نظر دنیا را به خود جلب کرده است. با توجه به اینکه در سیستم های مراقبت های بهداشتی همیشه خدمت دهنده و بیمار وجود دارند پس می توان آن را به صورت یک مسأله زمان­بندی در نظر گرفت. آنچه در این بخش مطرح شده است شمای کلی از مسأله موجود و کارهایی که در قسمت­های بعد به آن پرداخته شده است می­باشد.

در قسمت­های بعد ابتدا به مرور کلی بر ادبیات موضوع پرداخته می­شود سپس مدل­های مسأله دنیای واقعی مطرح شده و بعد از آن نیز توجه به حل این مدل­ها جلب خواهد شد. در قسمت آخر نیز نتیجه گیری و پیشنهادات آتی برای تحقیقات آینده بیان شده است.

فصل2

مرور بر تحقیقات پیشین

2-1 مقدمه

زمان­بندی تولید عبارت است از تخصیص منابع محدود تولید، از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و ابزار، برای انجام مجموعه ای از وظایف با بهینه سازی یک یا چند هدف (پیندو[3] 1995). درواقع یک فرآیند تصمیم گیری است که نقش مهمی در صنعت تولید ایفا می­کند. زمان­بندی موثر به یک ضرورت اساسی برای بقای شرکت و کسب و کار در حال رشد در بازار تبدیل شده است. امروزه صنعت در حال تجربه چالش­های جدیدی مانند رقابت جهانی، چرخه عمر محصول کوتاه تر، محصولات سفارشی، و تغییرات تقاضا در بازار، و غیره است. به منظور حفظ رقابت، برای شرکت های تولیدی بهبود عملکرد سیستم های زمانبندی تولید تحت افزایش نوسانات بازار (به عنوان مثال هجوم سفارشات و لغو کار) و عدم قطعیت داخلی در فرایند تولید (به عنوان مثال خرابی ماشین آلات، شکست ابزار، و تغییر زمان پردازش) بسیار مهم است.

انواع مسائل زمان­بندی از محیط های تولید در دنیای واقعی شناخته شده است. با این حال بیستر تحقیقات دانشگاهی بر روی مسائل کلاسیک تمرکز دارند. زمان­بندی کارگاهی یکی از قدیمی­ترین مسائل زمان­بندی است که بررسی­های زیادی هم در دانشگاه و هم در صنعت بر روی آن انجام شده است. مدل زمان­بندی کارگاهی پایه­ای شامل مجموعه ای از کارها و ماشین آلات است، که هدف آن تعیین توالی بهینه یا نزدیک به بهینه کار بر روی هر ماشین با توجه به برخی محدودیت­های موجود است.

با توجه به محیط های کارگاهی، زمانبندی کارگاهی را می توان به پنج دسته اصلی طبقه بندی کرد: تک ماشینه، ماشین های موازی، جریان کارگاهی، کارگاهی، و کارگاه باز(الله وردی و سروش[4] 2008، هال 1998). همه مسائل زمانبندی کارگاهی به کلاس NP تعلق دارند. زوبولاس[5] و همکاران (2008).این مسائل بسیار سخت تر می­شوند اگر بخواهبم عدم قطعیت­های پویا را در آن در نظر بگیریم.

در میان پنج نوع زمان بندی کارگاهی بالا، زمان بندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر به خوبی شناخته شده و به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، و به این دلیل برای بررسی در این مطالعه مشخص شده است.

[1] Flexible Flow shop Scheduling

[2] Unrelated and uniorm parallel machine

[3] Pinedo

[4] Allahverdi and soroush

[5] Zobolas

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهينه سازي خوشه ها با استفاده از الگوريتم هاي تکاملي براي شخصي سازي وب
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثربخشي الگوهاي جريان وجوه نقد و مدل برنامه ريزي ژنتيک در پيش بيني درماندگي مالي
 • پايان نامه زمانبندي بهنگام روي ماشين هاي موازي مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعاليت هاي نگهداري و تعميرات
 • پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي
 • پايان نامه مسئله انتخاب کمان‌هاي هاب با تخصيص و سطوح ظرفيت چندگانه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122