پايان نامه مدلسازي نوسانات بازار سهام ايران با استفاده از مدل گارچ چند متغيره

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي نوسانات بازار سهام ايران با استفاده از مدل  گارچ چند متغيره یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 82 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدلسازي نوسانات بازار سهام ايران با استفاده از مدل  گارچ چند متغيره بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1
1-1) تعریف مساله 2
1-2) حدود و روش پژوهش 3
1-3) فرضیات پژوهش 3
1-4) اهداف تحقیق 3
1-5) ساختار پژوهش 3
فصل دوم: پیشینه تحقیق 4
2-1) ادبیات نظری پژوهش 5
2-1-1) کانال های ممکن انتقال شوک ها 6
2-2) پیشینه تجربی پژوهش 11
فصل سوم: روش تحقیق 18
3-1) معرفی مدل‏های گارچ 19
3-1-1) ناهمسانی واریانس 19
3-1-2) مدل‏های گارچ تک متغیره 21
3-1-2-1) مدل آرچ 21
3-1-2-2) اشکالات مدل آرچ 21
3-1-2-3) مدل گارچ 22
3-1-2-4) مدل گارچ نمایی 23
3-1-3) مدل های گارچ چندمتغیره 24
3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH): 25
3-1-3-2) مدل گارچBEKK 25
3-1-3-3) مدل همبستگی شرطی ثابت(CCC) 25
3-1-3-4) مدل همبستگی شرطی پویا (DCC) 26
3-2) تصریح الگو 27
3-2-1) معرفی الگو برای بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات چهارکشور به طورهمزمان 27
3-2-2) محدودیت های استفاده ازمدل گارچ برداری 28
3-2-3) روش برآورد پارامترها درمدل گارچ برداری 29
3-2-4) معرفی الگوی بررسی اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات متقابل کشورهای موردمطالعه 29
3-2-5) روش برآورد پارامترها در مدل گارچBEKK 31
3-2-6) الگوريتم برندت هال،هال و هوسمان(BHHH) 31
3-2-7) آزمون لیونگ باکس 32
3-3) جمع آوری، سازماندهی و توصیف داده ها 33
3-3-1) معرفی بورس اوراق بهادارتهران 33
3-3-1-1) دوره نخست (1357- 1346) 33
3-3-1-2) دوره دوم (1367- 1358) 34
3-3-1-3) دوره سوم (1383- 1368) 34
3-3-1-4) دوره چهارم (از سال 1384 تاکنون) 36
3-3-2) معرفی بازار سرمایه ترکیه 37
3-3-2-1) انواع بازارها در بورس استانبول 38
3-3-2-1-1) بازار سهام 38
3-3-2-1-2) بازار بین ‌المللی 39
3-3-2-1-3) بورس ابزارمشتقه ترکیه 40
3-3-3) معرفی بازار سهام مالزی 41
3-3-3-1) بازار سرمایه اسلامی 43
3-3-4) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک 45
3-3-4-1) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) 45
3-3-4-2) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq) 46
3-3-5) شاخص های قیمت بازار سهام 47
3-3-6) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی 49
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها 52
4-1) نتايج تجربي حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان 53
4-2) نتايج تجربي حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو 55
4-2-1) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا 55
4-2-2) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه 57
4-2-3) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی 59
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 61
منابع و مراجع 65
پیوست ها 70

منابع:

Baba, Y. Engle, R. F. Kraft, D. and Kroner, K. (1990), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Unpublished Manuscript, University of California, and San Diego.

Bae, K.H. & Karolyi, G.A. (1994), Good news, bad news and international spillovers of stock return volatility between Japan and the US , Pacific-Basin Finance Journal, vol. 2, December, pp. 405–438.

Bauwens, L. Laurent, S. and Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH Models: A Survey. Journal of Applied Econometrics, vol. 21, pp. 79-109.

Becker, K.G., Finnerty, J.E. & Tucker, A.L. (1992), The intraday interdependence structure between U.S. and Japanese equity markets, Journal of Financial Research, vol. 15, pp. 27–37.

Bollerslev, T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Hetero-skedasticity, Journal of Econometrics, vol. 31, pp. 307-327.

Bollerslev, T. (1990), Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model, The Review of Economics and Statistics, vol. 72(3), pp. 498-505.

Bollerslev, T. Engle, R. F. and Wooldridge, J. M. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-varying Covariances, Journal of Political Economy, vol.96(1), pp. 116-131.

Brailsford, T. J. (1996), Volatility Spillovers Across the Tasman, Australian Journal of Management, vol. 21(1), pp. 13-27.

Brooks, C. and Henry, O. T. (2000), Linear and Non-linear Transmission of

Equity Return volatility: evidence from the US, Japan and Australia, Economic Modelling, vol. 17, pp. 497-513.

Calvo, S. and C. Reinhart, (1996).Capital Flows to Latin America: Is There Evidence of Contagion Effect? in Private Capital Flows to Emerging Markets After the Mexican Crisis (G.A. Calvo, M. Goldstein and E. Hochreiter, eds.), Institute for International Economics, Washington, D.C.

Chou, R. Y. Lin, J. and Wu, C. (1999), Modeling the Taiwan Stock Market and International linkages, Pacific Economic Review, vol. 4(3), pp. 305-320.

Cheung, Y.L. & Mak, S.C. (1992), The international transmission of stock market fluctuations between the developed markets and the Asian-Pacific markets, Applied Financial Economics, vol. 2, March, pp. 43–47.

 

چكيده:

در اين رساله با استفاده از مدل خود رگرسيون ناهمسان واريانس شرطي چند متغيره ماهيت تعاملات بين بازدهي هاي بازار هاي سهام چهار كشور ايران، ايالات متحده، تركيه و مالزي ارزيابي شده است. نتايج بر اساس داده هاي هفتگي شاخص سهام، از اكتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان مي دهد كه اثرات مثبت معناداري از بازدهي هاي بازار سهام ايالات متحده بر اين بازارها به استثناي ايران تحميل شده است. همچنين شواهدي قوي مبني بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودي در چهار كشور مشاهده شد كه نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودي در چهار بازار مي‏باشد. به دليل وجود درجه پاييني از نوسانات همزمان در ميان اين كشورها، تشكيل سبد سهامي از سهام آنها با ريسك كمتر به سود مي رسد.

كلمات كليدي: گارچ چند متغيره، بازدهي، واريانس شرطی، بازار سهام، ايران، مالزي، تركيه، امريكا

فصل اول

تعریف مساله

با جهاني سازي تجارت و سرمايه گذاري، تعاملات بين بازارهاي مالي بين المللي به صورت خاصي افزايش پيدا كرده است. بنابراين مطالعه رابطه بازارهاي مالي و به خصوص بررسي تاثير بازدهي ها و نوسانات بازارهاي جهاني بر بازار سهام ايران را مي توان مهم قلمداد كرد . همچنين  اهميت اين بخش از تحقيقات با ظهور بحران مالي جهاني در  سال 2008 افزايش يافته است تا مشخص شود كه آيا سرمايه‏گذاراني كه سبد سهام خود را از چند بازار مستقل برگزيده اند در مقايسه با سرمايه‏گذاراني كه فقط از يك بازار سهام سبد سهام خود را انتخاب كرده اند با ريسك كمتر به سود مي رسند يا نه ؟

هدف اساسي اين تحقيق اين است كه با استفاده از مدل گارچ چند متغيره[1]نگرشي نسبت به ماهيت تعاملات بين بازارهاي سهام كشور هاي ايران، ايالات متحده امريكا، مالزي و تركيه ايجاد كند. در اين مطالعه ابتدا سعي خواهد شد اثرات بازدهي هاي بازارهاي سهام اين كشور ها روي همديگر و به طور خاص، روي بازار سهام ايران بررسي شود و سپس با استفاده از  مدل گارچ برداري قطري[2] وجود اثر نوسانات مشترک بین اين كشورها بررسي شود.  همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.

حدود و روش پژوهش

در اين تحقيق از داده هاي هفتگي شاخص سهام كشور هاي ايران، مالزي، ايالات متحده و تركيه از آوريل 1997 تا آوريل 2010 استفاده خواهد شد. براي اثبات فروض ابتدا اثر بازدهي هاي كشورهاي مورد مطالعه روي يكديگر بررسي خواهد شد و سپس با استفاده از مدل گارچ برداری قطري كه نوعي از تصريحات گارچ چند متغيره مي باشد اثر نوسانات مشترک بین اين كشور ها بررسي مي شود. بيان گارچ برداری قطري بر پايه اين فرض است كه واريانس شرطي به مربع پسماندهاي گذشته و وایانس شرطی دوره قبل وابسته است و كواريانس شرطي نيز به ضرب پسماندهاي متناظر و و كواريانس هاي گذشته سري ها  وابسته است. همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.

فرضیات پژوهش

1- بازدهي بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهي بازار سهام ايران اثر نداشته است.

2- نوسانات بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ايران اثر نداشته است.

3- سرمايه‏گذاراني كه در بازارهاي مستقل از هم سرمايه‏گذاري مي كنند با ريسك كمتر به سود مي‏رسند.

اهداف تحقیق

1- آيا بازدهي هاي بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهي بازار سهام ايران اثر داشته است؟

2- آيا نوسانات بازارهاي سهام كشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ايران اثر داشته است؟

ساختار پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تدوین گشته است. در فصل نخست کلیات موضوع شرح داده ‏شد. این کلیات عبارت بودند از بیان مساله، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، فرضیه ها، حدود پژوهش و محدودیت ها. در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع انجام شده است. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق، الگو و شرح کامل داده های مورد استفاده در آن در فصل سوم نشان داده شده است. در فصل چهارم فرضیه های تحقیق آزمون شده و نتیجه تحقیق در فصل پنجم ارائه شده است. سرانجام این مطالعه با فهرست منابع تحقیق و پیوست‏ها پایان می یابد.

 فصل دوم

2-1) ادبیات نظری تحقیق

جهانی سازي تجارت و سرمایه گذاري، تعاملات بین بازارهاي مالی بین المللی را افزایش داده است که این موضوع، تمایل شدیدي براي فهم اثر شوك ها و نوسانات یک بازار بر سایر بازارها به وجود آورده است. همچنین اهمیت این بخش از تحقیقات با ظهور بحران مالی جهانی در سال 2008 افزایش یافته است. معمولا، اثرات خارجی نوسانات به رفتار پوششی بین بازاري و تغییر در اطلاعات مشترك نسبت داده می‏شود، به طوري که ممکن است انتظارات همه بازارها به طور همزمان تغییر کند.  مسیر دیگر تحقیقات، توضیح اثر نوسانات و بازدهی ها به وسیله سرایت مالی[3] است.

سرایت مالی به صورت شوکی در بازار دارایی یک کشور که از بازار دارایی سایر کشورها تاثیر می پذیرد، تعریف می شود که شبیه به انتقال بیماري هاي مسري می باشد و یک خصیصه مهم بحران هاي مالی اخیر بوده است. با بررسی بحران هاي مالی اخیر، می توان دید که چطور بحران خاص یک کشور به سرعت به بازارهایی که اندازه و ساختارهاي متفاوتی از آن دارند منتقل می شود. به نظر می‏آید که اغلب دوره زمانی و سرایت بحران هاي مالی به مسائل بنیادي که کشورها با آن روبرو هستند وابسته نیست. معمولا، بحران ها، علیرغم وجود رابطه ضعیف تجاري و جریان سرمایه در میان اقتصادها اثرات شدیدي روي دیگر کشورها می گذارند که این باعث ایجاد علاقه زیادي در میان پژوهشگران براي حل معماي سرایت شده است. مخصوصا در بازارهاي نوظهور که ضعیف تر و شکننده‏تر هستند و به طور ویژه به ثبات براي توسعه و رشد خود نیاز دارند.

بر اساس تعاریف بانک جهانی از لحاظ مفهومی سرایت را می توان به سه دسته تقسیم بندي کرد:

تعریف گسترده سرایت:

سرایت  در این مورد، به صورت انتقال شوك‏ها بین کشورها تعریف می‏شود. طبق کالوو و راینهارت(1996)[4] تحت این تعریف، سرایت می تواند از طریق ارتباطات مالی  و واقعی(اقتصادي) باشد. گاهی اوقات این تعریف از سرایت، سرایت بنیادي نیز نامیده می شود  که وابستگی معمولی را منعکس کند و نیازي به ارتباط با بحران ها ندارد، اگرچه در طول دوره هاي بحران، مورد تاکید بیشتري قرار می‏گیرند.

تعریف محدود سرایت:

تعریف دوم سرایت، انتقال شوك‏ها در میان اقتصادها، وراي ارتباط بنیادي بین اقتصادها می باشد که

گاهی اوقات به نام هم‌‎حرکتی افراطی نیز شناخته می شود.

تعریف بسیار محدود سرایت:

در تعریف سوم، سرایت وقتی رخ می دهد که همبستگی بین کشوري در طول دوره هاي بحران در

مقایسه با دوره‏هاي غیر بحران افزایش می‏یابد. این تعریف خیلی محدودي از سرایت می باشد و اغلب

در تحلیل هاي تجربی بروز بحران ها استفاده می‏شود.

در این رساله، بیشتر تعریف گسترده و تا حدي محدود سرایت مد نظر است و به بررسی اثرگذاري

شوك‏ها و نوسانات بین چهار کشور ایران، امریکا، ترکیه و مالزي در طول دوره مورد بررسی پرداخته

می شود.

2-1-1 کانال‏هاي ممکن انتقال شوك‏ها

طبق چیونگ، تام و زتو(2009)[5] انتقال شوك‏‎ها از یک اقتصاد به دیگر اقتصادها تا حد زیادي به  آسیب پذیري سیستم مالی و بخش واقعی وابسته است . اگر بنیادهاي اقتصاد کلان یا سیستم مالی ضعیف باشد، آسیب پذیري بیشتر خواهد بود. همچنین درجه آسیب پذیري با افزایش ارتباط اقتصاد و سیستم مالی با دیگر کشورها افزایش می یابد بنابراین، کانال هاي انتقال می توانند واقعی یا مالی باشند. در ادامه این بخش هر کدام از این کانال ها بحث می کنند که شوك ها چه واقعی و چه خاص داخل، ممکن است از یک اقتصاد به دیگر اقتصادها انتقال یابند.

ارتباط واقعی

ارتباطات تجاري، یکی از بیشترین کانال هاي واقعی مطالعه شده می‏باشد. اگر بازار صادراتی کشوري شوکی تجربه کند به طوريکه تقاضاي واردات آن اقتصاد کاهش یابد، آنگاه حساب تجاري اقتصاد صادر کننده به طور متضاد تاثیر می پذیرد. تخریب حساب تجاري، رشد اقتصادي را تحت تاثیر قرار می‏دهد و اگر این تخریب ارتباط قوي با دارایی‏هاي خارجی داشته باشد، سرمایه گذاران ممکن است با توجه به ریسک هاي سرمایه گذاري از سرمایه گذاري در این کشور امتناع کنند.

در سناریوی دیگر، وقتی که در واقع ارزش پول شریک تجاري اصلی اقتصاد کاهش می یابد، رقابت‏پذیري آن کم می شود. ممکن است سیاست‏گذاران رقابت پذیري اقتصاد را با کاهش ارزش پول

حفظ کنند. اگر سرمایه گذاران این تصمیم را به خوبی پیش بینی کنند، تقاضایشان را براي دارایی‏هاي این کشور کاهش می‏دهند. در پایان، ممکن است با کاهش ارزش پول و سقوط قیمت دارایی‏ها، بحران ایجاد شود. گلیک و رز(1998)[6] نشان دادند که رابطه تجاري پس از کنترل کردن فاکتورهاي اقتصاد کلان به توضیح همبستگی بین کشوري در بازارهاي ارز در طول دوره هاي بحران کمک می کند. کامینسکی و رینهارت(1998)[7] نشان دادند که عضویت در یک گروه تجاري باعث خواهد شد که اقتصاد به ویژه در سرایت از اعضاي دیگر، آسیب پذیر باشد.

در واقع طبق کورستی، پرسنتی، روبینی و تایل(1999)[8] رقابت کاهش ارزش پول می تواند ، ارزش

پول را بیشتر از میزانی که براي بازسازي ابتدایی بنیادها نیاز بود ، کاهش دهد. شواهدي از کاهش

ارزش پول رقابتی در شیوع بحران مالی آسیا وجود داشته است.

 ارتباطات مالی

در حالی که ارتباطات تجاري، سرایت بین اقتصادهایی که وابستگی نزدیکی دارند را توضیح می‏دهند، ولی با این وجود در بعضی موارد سرایت بی جواب مانده است، براي مثال سرایت بین روسیه و برزیل در اواخر دهه90 میلادي که در این دوره، دو کشور ارتباط تجاري مهمی نداشتند.

گاهی اوقات ممکن است ارتباطات مالی، کانال هاي مهم دیگري داشته باشند بحران مالی در یک اقتصاد می تواند منجر به کاهش در اعتبار تجاري، سرمایه گذاري ها ي مستقیم خارجی و سایر جریانات سرمایه شود. راه هاي زیادي وجود دارند که ارتباطات مالی به توضیح سرایت کمک می‏کنند که برخی از آن ها در ذیل آورده شده است.

الف) طلبکار مشترك

یک شوك می تواند با یک بانک بین المللی شروع شود و سپس روي دیگر بخش هاي اقتصاد با کاهش وام دهی اثر بگذارد. در بحران اقتصادي اخیر، تعدادي بانک ها در کشورهاي صنعتی ، بعد از متحمل شدن زیان در سرمایه گذاري اوراق بهادار، از وام دادن به اقتصادهاي نوظهور امتناع کردند. طبق کامینسکی و راینهارت(2001)[9]، ممکن است طلبکار مشترك از وام دادن در یک اقتصاد وقتی یک شوك واقعی در اقتصاد دیگر جایگاه سرمایه اش را تضعیف کرده است، امتناع کند.

ب) وام دهنده هاي به هم پیوسته

ارتباطات مالی از طریق سرایت می تواند در سلسله مراتبی از وام دهنده هاي به هم پیوسته پیچیدگی بیشتري داشته باشد. تحت این مدل دومینو مانند، براي مثال اگر یک بانک بین‏المللی مثلا A از بانک  B در کشور دیگر قرض کرده باشد و بانک B نیز از بانک C قرض کرده باشد آنگاه ورشکستگی در بانک A بر بانکB  و سپس بر بانکC  اثر می گذارد. به طور مشابه شوك در کشور A  می تواند باعث متحمل شدن زیان بانک A در وام دهی هایش در این کشور شود . اگر بانک A

سپرده هایی در بانک دیگر مثلا B که وام هایی در کشورB  دارد داشته باشد آنگاه مشکلات بانک A

می تواند باعث بیرون کشیدن سپرده هایش از بانک B و بنابراین ایجاد مشکلات براي B شود. بانک  B  نیز ممکن است در عوض پورتفوي وام دهی اش در کشور B را تغییر دهد. هر دو مثال، نتیجه می دهد که شوك از کشور A از طریق یک سلسله مراتب وام دهنده اي به هم پیوسته به کشور B منتقل می شود.

ج) برهم کنش هاي تحت سیستم مالی بر پایه بازار

ارتباطاتی که در بالا بیان شد، سرایت مالی را به وسیله قصور در پرداخت بدهی ها نشان می دهد. به هر حال در یک سیستم مالی بر پایه بازار، سرایت می تواند به وسیله تغییرات قیمت و ریسک هاي سرمایه نهادهاي مالی منتقل شود. وقتی صورت هاي مالی بازار به بازار تنظیم شده باشند ، تغییرات

قیمت دارایی ها در یک بازار، فورا در صورت هاي مالی منعکس خواهد شد و این، واکنش سهام‏داران بازار مالی را در پی‏خواهد داشت. درصورتی که این اخبار در درون سیستم مالی پخش شود اثر شوك می تواند از طریق تغییرات قیمت چند برابر شود.

د) توازن مجدد پورتفوي

طبق کامینسکی و رینهارت(1998) سرایت مالی بازار می تواند به دلیل متعادل کردن پورتفوي رخ دهد انگیزه هاي متفاوتی براي موسسات مالی براي توازن در میان بازارها وجود دارد . یک انگیزه به سبب شوك هاي نقدینگی همبسته رخ می دهد.  براي مثال صندوق هاي سرمایه گذاري که بحران‏هاي نقدینگی بعد از شوك در اقتصاد را پیش بینی می کنند ممکن است نیاز به افزایش نقدینگی به وسیله فروش دارایی ها در دیگر اقتصادها داشته باشند.

همچنین ممکن است نیاز به نقدینگی وقتی رخ دهد که شوك منفی در یک اقتصاد ، ارزش دارایی سرمایه گذاران را کاهش می دهد و آنها را مجبور کند تا بخشی از دارایی ها را در اقتصادهایی که اثرنپذیرفته اند، بفروشند. براي مثال، صندوق هاي سرمایه گذاري ممکن است نسبت اهرمی (بدهی به دارایی) بالایی داشته باشند. به دلیل اینکه زیان ها در یک اقتصاد منجر به کاهش سرمایه می‏شود.

بنابراین، آنها نیاز دارند تا اندازه پورتفوي را کوچک کنند که این، منجر به از بین رفتن دارایی ها در

تعدادي از بازارها می شود.

به علاوه با توجه به شین و آدرین(2008)[10] شواهدي وجود دارد که نسبت اهرمی در جهت سیکل هاي تجاري حرکت می کند‏. یعنی داشتن نسبت بدهی به دارایی بالا در طول دوره هاي رونق و نسبت پایین در دوره هاي رکود. این موضوع، ارزش واسطه هاي مالی را به تغییرات قیمت و جابجایی در ریسک، خیلی حساس تر می سازد.

انگیزه دیگر متعادل سازي پورتفوي تامین پوششی بین بازاري می باشد. سرایت از طریق کانال تامین پوشش بین بازاري رخ می دهد زیرا سرمایه گذاران به شوك ها با تعدیل مجدد داد و ستدهایشان با ریسک هاي اقتصاد کلان واکنش نشان می دهند. به علاوه اگر یک سرمایه گذار یک شوك ثروتی تجربه کند، ممکن است او به ارزیابی مجدد ریسک پذیري پورتفویش تحریک شود و در نتیجه موجب یک کاهش داوطلبانه در نسبت اهرمی شود. براي مثال ممکن است سرمایه گذاران سبد سهامشان را وقتی که ثروتشان کاهش می یابد به سمت دارایی‏هاي با ریسک کمتر حرکت دهند.

 [1]Multivariate GARCHَ

[2]DiagVECH

[3] Financial Contagion

[4] Calvo and Reinhart(1996)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
 • پايان نامه مدل سازي غيرقطعي براي مکان يابي تک تسهيله روي شبکه مسيرهاي ارتباطي براي پاسخگويي به حوادث غيرمترقبه
 • پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122