پايان نامه مدلسازي و آشکارسازي درخت رطوبتي و تنزل عايقي ناشي از آن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي و آشکارسازي درخت رطوبتي و تنزل عايقي ناشي از آن  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مدلسازي و آشکارسازي درخت رطوبتي و تنزل عايقي ناشي از آن  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

1    مقدمه ای بر لزوم بررسی پدیده های عایقی    2
1-1 تاریخچه شناخت پدیده درخت رطوبتی    4
1-2 اهداف پروژه    5
1-3 ساختار پایان نامه    5
2    پدیده های عایقی در عایق های جامد    7
2-1 حفره    7
2-2 شیار    8
2-3 درخت الکتریکی    8
2-4 درخت رطوبتی    11
2-4-1 انواع درخت رطوبتی    13
2-4-1-1    درخت روزنه ای    13
2-4-1-2    درخت گره – پاپیونی    14
2-4-1-3    درخت سوزنی    15
2-4-1-4    درخت نقره ای    16
2-4-2 نحوه وقوع و رشد درخت رطوبتی در عایق کابل ها    16
2-4-2-1    رشد درخت رطوبتی از یک الکترود مرطوب    17
2-4-2-2    رشد درخت رطوبتی از حفره    17
2-4-3 پارامترهای موثر بر وقوع و رشد درخت رطوبتی    18
2-4-3-1    پیری عایقی    18
2-4-3-2    محلول نمکی    18
2-4-3-3    اکسیداسیون    19
2-4-3-4    اندازه ولتاژ اعمالی    20
2-4-3-5    وجود بار فضائی    20
2-4-3-6    مشخصه آبدوستی    20
2-4-3-7    یون ها    22
2-4-3-8    از شکل افتادگی    22
2-4-3-9    فرکانس    22
2-4-3-10ساختار کریستالی عایق    24
2-4-4 مشکلات ناشی از وجود درخت رطوبتی در عایق کابلها    25
2-4-5 روش های جلوگیری از وقوع درخت رطوبتی در عایق کابل ها    26
2-4-6 روش های جلوگیری از رشد درخت رطوبتی درعایق کابلها    26
2-5 جمع بندی    26
3    آشکارسازی و مدلسازی درخت رطوبتی    28
3-1 اندازهگیری ضریب تلفات tanδ    29
3-2 اندازه گیری بار باقیمانده    30
3-2-1 مدار آشکارسازی بار باقیمانده    30
3-2-2 جمع بندی روش اندازهگیری بار باقیمانده    32
3-3 استفاده از اعوجاج هارمونیکی (THD)جریان تلفات    32
3-4 استفاده از مولفه DC جریان نشتی عایق    32
3-5 اندازه گیری ولتاژبازگشتی    33
3-6 روش اندازه گیری جریان آسودگی همدما    36
3-7 اندازه گیری دمای تحریک جریان غیر قطبی شدگی    38
3-8 مدل های آزمایشگاهی پدیده درخت رطوبتی    39
3-9 مدل سازی میدانی پدیده درخت در عایق جامد    41
3-9-1 مدل سازی عددی    41
3-9-2 مدل محاسباتی    42
3-9-2-1    درخت رطوبتی پیوسته    43
3-9-2-2    درخت رطوبتی منفرد    47
3-9-3 مدل پاسخ عایقی    48
3-9-3-1    مدل المان محدود متغیر با زمان    49
3-9-3-2    بررسی مدل    51
3-9-3-3    نتایج مقایسه    52
3-9-4 جمع بندی مدل میدانی    53
3-10 مدل مداری درخت رطوبتی در عایق کابل    53
3-10-1 مدل مداری دیودی    53
3-10-2 مدل مداری Debye    55
3-10-3 مدل مداری ماکسول-واگنر    57
3-10-4 مدل مداری بارباقیمانده    60
3-10-5 اعتبارسنجی مدل مداری    62
3-11 جمع بندی    62
4    بررسی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی    65
4-1 مدل مداری پیشنهادی درخت رطوبتی    65
4-2 محاسبه عناصر مدل مداری    67
4-2-1 در ناحیه safe:    69
4-2-2 – در ناحیه res :    70
4-2-3 درناحیه s :    70
4-2-4 درناحیه s_wt :    71
4-2-5 -در ناحیه p_wt :    71
4-2-6 – در ناحیه ins_wt :    72
4-2-7 – در ناحیه tree_wt :    73
4-2-8 محاسبه حالت خاص مدل مداری    77
4-3 قابلیت های مدل پیشنهادی    79
4-3-1 مقایسه مدل مداری پیشنهادی با نتایج تست واقعی    79
4-3-2 تاثیر رطوبت در مدل پیشنهادی    80
4-3-3 پارامترهای موثر درخت رطوبتی با محاسبه ضریب تلفات    85
4-4 اعتبار سنجی مدل پیشنهادی    89
4-5 جمع بندی مدل پیشنهادی    89
5    جمع بندی وپیشنهادات    91
5-1 جمع بندی    91
5-2 پیشنهادات    92
فهرست    93
محصولات انتشار یافته پایان نامه    98

منابع و ماخذ

[1]. Dr Colin Smith,  ” Partial discharge & insulation failure” , IPEC 2005.

[2]. R. Blythe, “Electric properties of polymers” Cambridge University Press, pp. 209-210, 1979.

[3]. Nigel Hampton, Rick Hartlein, Hakan Lennartsson & Harry Orton “Long-life XLPE insulated power cable” Jicable 2007.

[4]. H.M. Li, R.A. Fouracre, B.H. Crichton, “Transient current measurement for the detection of water tree growth in polymeric power cables,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol.2, no.5, pp.866-874, Oct. 1995.

[5]. S. L. Nunes and M. T Shaw, “Water treeing in polyethylene – A review of mechanisms” IEEE Transactions on Electrical Insulation, Vol. EI-15 No.6, pp.437-450, Dec. 1980.

[6]. R.M Eichhorn, R.J. Turbett, “Permanent inhibition of water tree growth in polyethylene,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol.PAS-98, no.6, pp.2215-2222, Nov. 1979.

[7]. Sletbak, Jarle; Ildstad, Erling; “The effect of service and test conditions on water tree growth in XLPE cables” IEEE Power Engineering Review, vol.PER-3, no.7, pp.33, July. 1983.

[8]. M.J. Given, R.A. Fouracre, B.H. Crichton, “The role of ions in the mechanism of water tree growth,” IEEE Transactions on Electrical Insulation, vol.EI-22, no.2, pp.151-156, April. 1987.

[9]. I.C. Filippini, Y.Poggi, C.J. Long, “Influence of ions on the growth of water trees,” Proceedings Second International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, pp.507-510, Sep. 1988.

[10]. R. Patsch, “Water trees-growth rate and model concept” Proceedings of the 3rd International Conference on Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics, pp.489-493, 1989.

[11]. T. Czaszejko, “A network model of water tree,” Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, pp.726-731, 1993.

[12] A. Mahajan, K. E. Seralathan, and N. Gupta, “Modeling of Electrical Tree Propagation in the Presence of Voids in Epoxy Resin” in International Conference on Solid Dielectrics, 2007.

[13] G. Chen and C. H. Tham, “Electrical Treeing Characteristics in XLPE Power Cable Insulation in Frequency Range between 20 and 500 Hz,” IEEE Transaction on Dielectrics and Insulation , Feb. 2009.

[14]. “IEEE Guide for partial discharge testing of shielded power cable systems in a Field Environment,” IEEE Std, pp.c1-36, Feb. 5 2007.

[15]. E. Ildstad, J. Sletbak, A. Bruaset, “Estimating the maximum length of water trees using extreme value statistics,” Proceedings of the 3rd International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials, pp.226-23, July. 1991.

[16]. R. Patsch, J. Jung, “Water trees in cables: generation and detection,” IEE Proceedings Science, Measurement and Technology, vol.146, no.5, pp.253-259, Sep. 1999.

[17]. Ying Sun, Yang Xu, Wenhu Yang, Jiajie Jin, Xiaolong Cao, “A study of water trees in polymers under different conditions” IEEE 9th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials, July. 2009.

[18]. A.T. Bulinski, S.S. Bamji, Densley, R.J. Crine, B. Noirhomme, B.S.Bernstein, “Influence of oxidation on water tree initiation and growth in XLPE cables” Proceedings of the 3rd International Conference on Conduction and Breakdown in Solid Dielectrics, pp.422-426, July. 1989.

[19]. J.P. Crine, J. Jow, “Influence of frequency on water tree growth in various test cells”, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol.8, no.6, pp.1082-1087, Dec. 2001.

[20]. M. Karakelle, P.J. Phillips, “The influence of structure on water treeing in crosslinked polyethylene: tree morphology and the influence of organic contaminants ” IEEE Transactions on Electrical Insulation, vol.24, no.6, pp.1101-1108, Dec. 1989.

[21]. A. Toya, A. Tanaka, “Diagnostic method for water tree aging XLPE cable with residual charge measurement” Jicable 2003, C.8.3.5.

[22]. Fan Zong-Huai, N. Yoshimura, M. Yanagiwara, “The research on microstructure of water trees in polyethylene,” Proceedings of the 4th International Conference on Properties and applications of dielectric materials, pp.440-443, July. 1994.

[23]. Z.H. Fan, N. Yoshimura, “The influence of crystalline morphology on the growth of water trees in PE” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol.3, no.6, pp.849-858, Dec. 1996.

[24]. Y. Ohki, H. Ishikawa, G. Morita, T. Konishi, Y. Nakamichi, M. Tanimoto, “Role of the voltage zero-crossing in the growth of water trees – Effect of superposition method of a high-frequency voltage and a low-frequency voltage” International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, April. 2008.

 [25]. S.M. Miri, A. Privette, “A survey of incipient fault detection and location techniques for extruded shielded power cables,” Proceedings of the 26th Southeastern Symposium on System Theory, pp.402-405, Mar. 1994.

[26]. Kiyoka, K. Uchida, N. Hozumi, “Location of water tree degraded point along XLPE cable line using DC voltage”  International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, pp.1224-1227, April. 2008.

 [27]. B. Jonuz, P.H.F. Morshuis, H.J. Van Breen, “Detection of water trees in medium voltage XLPE cables by return voltage measurements” Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, pp.355-358, 2000.

 [28]. Jiandong Wu, Yi Yin, Xuguang Li, Yaqun Wang, Dengming Xiao, “The condition assessment system of XLPE cables using the isothermal relaxation current technique,” IEEE 9th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials, pp.1114-1117, July. 2009.

 [29]. B.S. Oyegoke, F. Foottit, D. Birtwhistle, J. Lyall, P.B. Wickramasuriya, “Condition assessment of XLPE insulated cables using isothermal relaxation current technique IEEE Power Engineering Society General Meeting, pp.1-6, 2006.

 [30] A. Achillides, G. E. Georghiou, and E. Kyriakides, “Partial Discharge and Associated Transients: The Induced Charge Concept versus Capacitance Modeling,” IEEE Transaction on Dielectric and Electrical Insulation, vol.15, no.6, pp.1507-1516, 2008.

[31]. Ying Sun, Yang Xu, Wenhu Yang, Jiajie Jin, Xiaolong Cao, “A study of water trees in polymers under different conditions” IEEE 9th International Conference on the Properties and Applications of Dielectric Materials, pp.224-227, July. 2009.

[32]. C. Stancu, P.V. Notingher, F. Ciuprina, P. Notingher, J. Castellon, S. Agnel, A.Toureille , “Computation of the Electric Field in Cable Insulation in the Presence of Water Trees and Space Charge,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol.45, no.1, pp.30-43, Jan.-feb. 2009.

 [33]. A.J. Thomas, T.K. Saha, “A new dielectric response model for water tree degraded XLPE insulation – part a: model development with small sample verification,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol.15, no.4, pp.1131-1143, Aug. 2008.

[34]. F.N. Lima, J.C.Oliveira, D.A. Andrade, R. Silva, A.P. Finazzi, B.C. Carvalho, “Modeling water tree phenomenon for insulated cable loss current estimation,” Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America, pp.1-6,  Aug. 2008.

[35]. T. Ozaki, N. Ito, I. Sengoku, J. Kawai, S. Nakamura, “Changes of capacitance and dielectric dissipation factor of water-treed XLPE with voltage” Proceedings of 2001 International Symposium on Electrical Insulating Materials, pp.459-462, 2001.

[36]. E.F. Steennis, F.H. Kreuger, “Water treeing in polyethylene cables,” IEEE Transactions on Electrical Insulation, vol.25, no.5, pp.989-1028, Oct. 1990.

[37]. A. Najafi Pour, S.M Shahrtash “A comprehensive circuit model for partial discharge activities in cable insulation due to electrical treeing” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol.44, no.1, pp.646-655, January. 2013.

[38]. J.W. Kirkland, R.S. Thiede “Evaluating the service degradation of insulated power cables,” IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. pas 101, no.7, pp.2128-2136, 1982.

[39]. G. Mugala, R. Eriksson, P. Pettersson, “High frequency characteristics of water-Tree degraded XLPE insulation in power cables,” IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol.14, no.5, pp.1271-1277, Oct. 2007.

چکیده

هدف از نگارش این پایان­نامه این است که ضمن شناخت یکی از مهم­ترین پدیده­های عایقی در کابل­های فشار متوسط و قوی، به نام درخت رطوبتی، بتوان با دریافت سیگنال­های موجود و پردازش آن­ها به وجود این پدیده در عایق کابل پی برد و آن را از دیگر پدیده­های عایقی تشخیص داد تا بتوان در زمان مناسب تمهیدات لازم برای عملیات پیشگیرانه و یا در صورت لزوم عملیات اصلاحی برای این کابل­ها فراهم شود.

در این پایان­نامه پس از شناخت پدیده درخت و عوامل موثر بر ایجاد و رشد آن، مطالعه­ای در زمینه مدل­های موجود از این پدیده صورت گرفته است که ضمن آن مدل­های موجود در سه دسته آزمایشگاهی، میدانی و مداری دسته­بندی شده­اند. در حین مطالعات، کمبود یک مدل مداری انعطاف­پذیر، با دقت کافی و با قابلیت توجیه­پذیری فیزیکی کاملاً ملموس بوده است. به همین منظور مدل مداری جدیدی در این پایان­نامه پیشنهاد و اعتبارسنجی شده است که ضمن انعطاف­پذیری و توجیه­پذیری فیزیکی، از دقت قابل قبولی نیز برخوردار است.

1 مقدمه ای بر لزوم بررسی پدیده های عایقی

توسعه شهرها، افزایش جمعیت و هم­چنین تأسیس وگسترش مراکز صنعتی همگی سبب افزایش تقاضای بار الکتریکی هستند. افزایش بار الکتریکی درخواستی ملزم به استفاده از سطوح ولتاژ بالا جهت کاهش تلفات انتقال است.  از آن­جایی که افزایش ولتاژ خطوط انتقال نیاز به حریم وسیع­تری نسبت به خطوط با ولتاژ پایین دارند و هم­چنین به دلیل افزایش روزافزون ارزش اقتصادی زمین، امروزه ترجیحاً سعی می­شود تا از شبکه­های کابلی فشارقوی زیرزمینی به جای خطوط انتقال هوایی استفاده شود. ضمناً از آن­جایی که خطوط هوایی از تجهیزات آسیب پذیر در حین جنگ می­باشند، استفاده از کابل­های فشار قوی پدافند غیرعامل[1] محسوب می­شود و از این آسیب­پذیری می­کاهد.

در شبکه برق ایران هم­اکنون جهت گسترش شبکه در سطوح توزیع، فوق توزیع و انتقال، ترجیحاً از شبکه­های کابلی استفاده می­شود. به عنوان مثال، در شبکه برق منطقه­ای تهران از کابل­های XLPE با سطح ولتاژ 20 تا 230 کیلوولت استفاده شده است و مطالعاتی جهت استفاده از کابل­ها در سطوح بالاتر ولتاژ نیز انجام می­شود[2]. بدین ترتیب، کابل­های فشارقوی نقش بسیار حساسی در شبکه­های برق ایفا می­کنند و حفاظت آن­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، زیرا هر مشکلی در آن­ها که سبب قطع آن­ها و بروز خطا شود، صدمات اقتصادی (و شاید سیاسی) وسیعی به شبکه وارد می­کند.

عایق­های الکتریکی، مواد جامد، مایع و یا گازی هستند که به صورت گسترده در تمامی تجهیزات یک شبکه قدرت، از جمله ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال، موتورها و … به منظور جداسازی الکتریکی  به کار می­روند. از این ­رو خرابی و یا نقص عایق­های تجهیزات می­تواند سبب اختلال و ایجاد مشکلات اساسی برای شبکه قدرت شود. بنابراین بررسی علل خرابی و یا عوامل ایجاد نقص در عایق تجهیزات از اهمیت ویژه­ای برخوردار است زیرا می­توان با بررسی آن­ها روش­های ساخت و یا روش­های نگه­داری و تعمیرات را بهبود بخشید[1].

کابل­های الکتریکی از جمله مهم­ترین تجهیزات الکتریکی هستند که در آن­ها از عایق­های جامد استفاده شده است. عایق­های جامد به دلایل مختلف، از جمله روش­های ساخت، پیری، شرایط محیطی و… دچار تنزل در مشخصات عایقی می­شوند. تنزل عایقی در عایق کابل­ها می­تواند مشکلات زیادی از جمله افزایش جریان نشتی و ایجاد تخلیه­های جزئی در عایق کابل به وجود آورد و در شرایط بحرانی می­تواند سبب شکست عایقی و ایجاد خطا شود. بنابراین باید عوامل ایجاد تنزل عایقی در عایق کابل­ها به خوبی بررسی شوند تا بتوان عملیات پیشگیرانه و یا در صورت لزوم عملیات اصلاحی برای این کابل­ها صورت بگیرد[1].

علی رغم اینکه در دهه 70 میلادی شکست های عایقی بصورت درخت در عایق پلی اتیلن کابل های فشار متوسط رخ می داد و باعث شکست سرویس کاری می شد، شناسایی شده ولی تاکنون روش مناسبی که بتواند این پدیده را به درستی مدلسازی کند وجود ندارد. برای شناخت بهتر این پدیده آزمایش هایی در این زمینه انجام شد، نتایج نشان می دهد که ظاهراین نوع شکست شبیه درخت الکتریکی است که معمولا از سر دو الکترود رشد کرده است و باعث تنزل سطح عایقی کابل تحت تنش الکتریکی شده است. همین مساله باعث شد تا تحقیقاتی گسترده ای در زمینه شناخت بیشتر این پدیده انجام شود. نتایج آزمایش هایی که با استفاده از الکترود سوزنی انجام گرفته، نشان داده است که احتمالا افزایش میدان محلی و پیری عایق باعث شروع و رشد درخت در مقیاس زمانی ساعتی، ماهیانه و یا سالیانه می شود[2].

جزئیات  آزمایش های میکروسکوپی نیز حاکی از آن است که رشد این درختان درعایق حاوی رطوبت تحت میدان الکتریکی بالا نسبت به درختان الکتریکی متفاوتند. بر این اساس این نوع درخت، درخت رطوبتی نامیده  شد. شکل ظاهری آنها شامل رشته ای از ریز حفره ها (1 الی 5 میکرومتر در قطر) که از الکترولیت پرشده و ممکن است در سطح داخلی مقداری مواد شیمیائی ترکیب شده داشته باشد. در اینجا رسانائی مستقیمی بین حفره ها وجود ندارد [2].

درخت رطوبتی بر اثر پیری کابل ها و یا صدمه دیدن درهنگام نصب و قرارگرفتن در معرض رطوبت بوجود می آید و می تواند با نفوذ درسراسر ضخامت عایق کابل بدون اینکه شکست لحظه ای ایجاد کند رشد کرده و باعث تلفات وکاهش سطح عایقی گردد و در نهایت منجر به شکست زودهنگام کابل شود . مهمترین تاثیر مخربش اینست که خواص عایقی و نیز توزیع میدان الکتریکی در اطرافش را تغییر می دهد[3].

بطور نسبی درخت رطوبتی برای رشد خود به 70 الی 80 درصد رطوبت نیاز دارند و به آب آزاد نیازی ندارند. با رشد وگسترش درخت رطوبتی درکابل ، این درخت تبدیل به درخت الکتریکی شده و درنهایت باعث شکست کابل می گردد به همین دلیل آشکارسازی درخت رطوبتی مهم است[3].

درخت رطوبتی نیز مانند درخت الکتریکی، به شکل درخت گره-پاپیونی و درخت روزنه ای رشد می کنند. گاهی اوقات درخت رطوبتی می توانند با پل زدن کامل بین عایق بدون استفاده از الکترود، شکست نهائی عایق را ایجاد کنند. البته معمولا  این درخت الکتریکی است که باعث شکست نهائی می شوند ولی در اغلب کابل ها تنزل عایقی با درخت رطوبتی داخلی شروع می شود[2].

شروع، رشد و گسترش درخت رطوبتی به عوامل مختلفی از جمله : شدت میدان الکتریکی، تنش مکانیکی، نوع و غلظت یونی در رطوبت، طول درخت، ساختار تشکیل دهنده پلیمر و سایر افزودنی ها بستگی دارد. همچنین رطوبت با گذردهی نسبی بالا باعث ناهمواری و افزایش محلی میدان الکتریکی درهمسایگی حفره ها می شود[2].

بررسی ها نشان می دهد تغییر درخت رطوبتی به درخت الکتریکی باعث پایان عمر کابل شده و در یک مدت کوتاه ممکن است باعث فعال شدن تخلیه جزئی شود. همین امر مانع استفاده از اندازه گیری  تخلیه جزئی (PD[3]) در آشکار سازی درخت رطوبتی می شود[4].

1-1 تاریخچه شناخت پدیده درخت رطوبتی

در اوایل دهه 20 میلادی پدیده درخت رطوبتی درکابل های کاغذ روغنی شناخته شد [5] ولی دیگر این کابل ها در صنعت برق دیگر استفاده نمی شود، لذا کشف پدیده درخت رطوبتی درکابل­های PE و XLPE مربوط به دهه 70 میلادی است[1]. مطالعات مکانیزم شروع و رشد این پدیده از سال 77 میلادی آغاز شد [3] و موارد مطرح شده تاکنون عبارتند از : جلوگیری از رشد دائمی درختان رطوبتی[6] ، تاثیر شرایط محیط بر روی این پدیده[7] ، نقش یون ها و مواد تشکیل دهنده[8]، [9] و جریان گذرا[10] را می توان نام برد .

نخستین مدل سازی درخت رطوبتی در سال 89 میلادی با بررسی مدل شبیه سازی شده با نتایج تجربی انجام شد[10] ، در سال 93 میلادی محققان توانستند بصورت کامپیوتری درخت رطوبتی  را مدل کنند[11]. مطالعات آشکارسازی این پدیده از سال 95 میلادی با روش اندازه گیری جریان گذرا آغاز شد[10] و تاکنون روش های مختلفی برای آشکار سازی ارائه شده است.

1-2 اهداف پروژه

هدف از این پایان­نامه، بررسی پدیده درخت رطوبتی و عوامل ایجاد و رشد آن در عایق کابل­ها و هم­چنین بررسی روش­های مدلسازی و آشکارسازی درخت رطوبتی و تاثیر آن در خرابی و تنزل عایقی کابل ها است. از آن­جایی که به منظور بررسی روش­ آشکارسازی می­بایست مدلی از درخت رطوبتی موجود باشد، در ابتدا مدل­های موجود از درخت رطوبتی بررسی و جمع­آوری شدند که در قالب سه مدل آزمایشگاهی، میدانی و مداری می­باشند. ضمن این بررسی، کمبود یک مدل مداری  انعطاف­پذیر و دقیق و با قابلیت توجیه­پذیری فیزیکی که بتوان الگوریتم­های مختلف آشکارسازی و تشخیص را روی آن اعمال کرد کاملاً محسوس بود. بدین منظور در این پروژه پس از بررسی و ارائه روش­های آشکارسازی و تشخیص، مدل مداری­ جدیدی پیشنهاد و اعتبارسنجی شده است. در ادامه سیر پروژه، مدل پیشنهادی بر اساس نمونه واقعی کابل شبیه­سازی و نتایج آن با نتایج مدل مداری پیشنهادی مقایسه و بررسی شدند. بنابراین به صورت خلاصه اهداف نائل آمده درانتهای پروژه به صورت زیر می­باشند:

بررسی درخت رطوبتی، عوامل ایجاد آن در عایق کابل و عوامل موثر بر رشد آن

بررسی مدل­های موجود برای درخت رطوبتی در عایق کابل

بررسی روش­های آشکارسازی و تشخیص درخت رطوبتی

ارائه مدل مداری برای پدیده درخت رطوبتی

اعتبارسنجی مدل مداری پیشنهادی

1-3 ساختار پایان نامه

در این پایان نامه در فصل دوم، در ابتدا پدیده های عایقی که سبب کاهش سطح عایقی در عایق­های جامد می شوند معرفی شده­اند و در ادامه، عوامل ایجاد و نحوه رشد درخت رطوبتی در عایق کابل­ها به صورت خاص مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی مدل های موجود آزمایشگاهی ، میدانی و مداری درخت رطوبتی مبتنی بر روش­های آشکارسازی درخت رطوبتی در عایق کابل بررسی می­شوند. درفصل چهارم، مدل پیشنهادی بر اساس ساختار فیزیکی درخت رطوبتی  معرفی کرده و کارائی مدل در آشکار سازی درخت رطوبتی بررسی می­شود. درفصل آخر، جمع بندی وپیشنهادت ارائه شده و در پایان، مراجع ذکر شده است.

[1] . پدافند غیرعامل یا دفاع غیرعامل(Passive Defense)  به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.

[2] . به عنوان مثال، در نیروگاه تلمبه ذخیره­ای سیاه­بیشه، جهت انتقال قدرت از خروجی 400 کیلوولت ترانسفورماتور تا پست 400 کیلوولت از کابل­های XLPE استفاده شده است.

[3]. Partial Discharge

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122