پايان نامه مدلسازي و حل يک مسأله مکان يابي سلسله مراتبي چند هدفه با تقاضاي فازي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي و حل يک مسأله مکان يابي سلسله مراتبي چند هدفه با تقاضاي فازي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدلسازي و حل يک مسأله مکان يابي سلسله مراتبي چند هدفه با تقاضاي فازي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و كليات تحقيق

1-1- مقدمه 2
1-2- دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات 2
1-3- دسته بندی مسائل برنامه ریزی تسهیلات کلاسیک 3
1-4- دسته بندی مسائل مکان یابی با نگرش نوین 4
1-5- مکان یابی وسایل سلسله مراتبی 5
1-6- تقسیم بندی مسائل سلسله مراتبی 8
1-6-1-تقسیم بندی نارولا 8
1-6-1-1- تسهیلات شامل متوالی 8
1-6-1-2- تسهیلات انحصار متوالی 8
1-6-1-3- حالات دیگر 8
1-6-1-4-شامل محلی 9
1-6-1-5- شامل کلی 9
1-6-1-6- منحصر متوالی 9
1-6-2- تقسیم بندی شاهین، سورال 9
1-6-2-1-الگوی جریان 10
1-6-2-2- انواع خدمت 10
1-6-2-3- ساختار فضایی 11
1-6-2-4- تابع هدف 12
1-7- نواحی قابل کاربرد مکان یابی سلسله مراتبی 12
1-7-1- مراکز بهداشتی درمانی 12
1-7-2- سیستم های جمع آوری و دفع زباله 12
1-7-3- سیستم های تولید و توزیع 12
1-7-4- سیسستم های آموزشی 13
1-7-5- سیستم های خدمات رسانی اضطراری 13
1-7-6- شبکه های ارتباطی 13
فصل دوم: مرور ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه 15
2-2- فرموله کردن یک مدل میانه عمومی خدمات سلسله مراتبی شامل متوالی 19
2-3- فرموله کردن یک مدل مکان یابی سلسله مراتبی منحصرا متوالی 21
2-4- مساله مکان یابی بیشترین پوشش سلسله مراتبی 22
2-5- پوشش حداکثری سلسله مراتبی با پوشش همه ی سطوح تقاضا 22
فصل سوم: مدل رياضی پيشنهادی و حل آن
3-1- مقدمه 29
3-2- تعریف مسأله و مدل ریاضی 30
3-3- مثال عددی 34
3-4- حل فرابتکاری 36
3-5- تضاد بين تابع هاي هدف 37
3-6- بهينه سازي چند معياره 37
3-7- ارتباط غالب 37
3-8- مرز بهينه 38
3-9- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات(PSO) 39
3-10- پنج قانون ميلوناس براي هوش گروهي 39
3-11- اصطلاحات موجود در الگوریتم 40
3-12- مراحل الگوریتم 41
3-13- بهینگی پارتو 42
3-13-1- مفهوم آرشیو پارتو 42
3-13-2- بروز رسانی آرشيو جوابهای پارتو 43
3-14- نحوه تخصيص تابع برازندگي 43
3-15- رویکردPSO چندهدفه 44
3-16- شاخص هاي مقايسه 44
3-16-1- شاخص كيفيت 45
3-16-2- شاخص پراكندگي 45
3-17- مقدار دهی اولیه و نمایش جواب ها 45
3-18- مراحل تکرار 48
3-19- شرط توقف 50
3-20- تئوری مجموعه فازی 54
3-21- معرفی مسأله برنامه ریزی خطی فازی 56
3-22- مدل فازی 60
3-23- دیفازی سازی 60
3-24- مثال عددی برای مدل فازی 62
فصل چهارم: الگوريتم حل مسأله و نتايج محاسباتی
4-1- مقدمه 65
4-2- حل با استفاده از نرم افزار GAMS 66
4-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم: روش سطح پاسخ (RSM) 68
4-4- شاخص های اندازه گیری 69
4-5- شاخص تعداد جواب های بهینه پارتو(NPS) 70
4-6- شاخص زمان حل بر حسب ثانیه (CPU Time) 73
فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات برای تحقيقات آتی
5-1- مقدمه 76
5-2- نتیجه گیری 76
5-3- پیشنهادات تحقیقات آتی 77
منابع مآخذ 79
پیوست ها 87

منابع و مآخذ:

 زنجيراني فراهاني .رضا، عسگري .نسرين، موفق‌پور .محمد،”طرح‌ريزي واحدهاي صنعتي”، نوشته هيراگو، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، 1388.

بشیری .مهدی، حسینی جو .عباس، حسینی نژاد .جواد، “طرح‌ريزي سیستمهاي صنعتي”، انتشارات دانشگاه شاهد، 1388.

Narula, S.C., “Hierarchical location–allocation problems: A classification scheme”. European Journal of Operational Research, Vol. 15, No. 1, PP. 93-99, 1984.

Şahin, G., Sǘral, H., “A review of hierarchical facility location models”. Computer Operation Research, 34, No. 8, PP.2310–2331, 2007.

Zanjirani Farahani, R., and Hekmatfa, M., ” Facility location: Concepts, models, algorithms and case studies “, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009.

Calvo, A.B., Marks, D.H., “Location of health care facilities: An analytical approach”. Socio-Economic Planning Sciences 5, Vol.5, PP.407–422, 1973.

Dokmeci, V.F., “An optimization model for a hierarchal spatial system”. Journal of Regional Science, 13, PP. 439–452, 1973.

Okabe, A., Okunuki .K, Suzuki .T, “A computational method for optimizing the hierarchy and spatial configuration of successively inclusive facilities on a continuous plane”. Location Science, 5, No. 4, PP.255–268, 1997.

Rahman, S.U., Smith, D.K., “Deployment of rural health facilities in a developing country”. Journal of Operation Research Society, 50, No. 9, PP. 892–902, 2000.

چکیده

بسیاری از تسهیلات به طور طبیعی سلسله مراتبی هستند. این تسهیلات در نوع خدمتی که ارائه می دهند معمولا سلسله مراتبی می باشند. مدل های موجود در زمینه مکان یابی سلسله مراتبی، بیشتر پیرامون مسائلی است که  تنها یک هدف را دنبال می کنند. در بیشتر آنها هدف، پوشش حداکثری تقاضای یا کمینه کردن هزینه های انتقال تقاضا، از گره های تقاضا، به تسهیلات چند سطحی بوده است. همچنین تقاضای در نظر گرفته شده به صورت قطعی بوده است.

در این پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی مناسب چند هدفه برای یک مسأله مکان یابی سلسه مراتبی ایجاد شده است که شامل یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح پوشش سلسله مراتبی، با رویکرد کاهش هزینه های انتقال تقاضای نقاط تقاضا به تسهیلات و میان تسهیلات و هزینه های ایجاد تسهیل جدید ارائه می شود. ویژگی اصلی مدل های سلسله مراتبی در چند سطحی بودن تقاضاها بوده و قابلیت تعریف سطوح جداگانه را به تقاضا می دهد. در ضمن در این مدل نظر و رأی تصمیم گیرندگان اصلی و سرمایه گذاران با تعریف مطلوبیت برای هر تصمیم، در غالب تابع هدف دومی که در نظر گرفته شد. با توجه به ماهیت غیر قطعی بودن تقاضاهای موجود در همه سطوح، در مدل تکمیلی تقاضاهای نقاط تقاضا و تسهیلات به صورت فازی در نظر گرفته شد و مدل با تقاضاهای فازی در نظر گرفته شده است. مدل برای 22 مسأله نمونه با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده، همچنین الگوریتم فرا ابتکاری انبوه ذرات چند هدفه برای حل مسائل نمونه در سایز بزرگ ارائه شده است.

مقدمه

برنامه ریزی تسهیلات که از مباحث مهم مهندسی صنایع است، در دو بخش عمده جایابی و طراحی را شامل می شود که مهمترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی و بخش های دیگر آن، حمل و نقل و طراحی ساختمان و تاسیسات است. منظور از تسهیلات هر مجموعه، شامل کارخانه، دانشگاه، بیمارستان و غیره است. در جایابی، به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر پرداخته می شود که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی مؤثرند. از جمله این معیار ها نزدیکی به جاده های اصلی، بازار مصرف، منابع تأمین مواد اولیه، در دسترس بودن نیروی انسانی مورد نیاز، شرایط محیطی، امکان توسعه، مقررات و قوانین دولتی و غیره است. در طرح استقرار قرار است نحوه قرار گرفتن اجزای یک وسیله برای رسیدن به بهترین بهره وری را تعیین شود. روش های زیادی تا کنون برای حل این گونه مسائل مطرح شده اند که از آن جمله می توان به برنامه ریزی ریاضی، استفاده از تصمیم گیری های چندگانه و غیره اشاره کرد.

یکی از مسائلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار گیرد، مسأله مکان یابی و استقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون مکان یابی صنعتی از دیدگاه جغرافیدانان و علمای علم اقتصاد همواره دارای اهمیت و اولویت بوده است. مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و … با چنین مسائلی سر و کار دارند. در واقع، تصمیمات مربوط به مکان یابی و استقرار، نه تنها درمسائل صنعتی، بلکه در مسائل گوناگونی در بخش های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیر صنعتی ظاهر می شود. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی، نظیر ایستگاه های پلیس راه، اورژانس، بیمارستان ها، ایستگاه های آتش نشانی و غیره، نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد. لذا تصمیم گیری در مورد مکان یابی تسهیلات عمدتا از تصمیم گیری های بلند مدت و استراتژیک شرکت های بزرگ خصوصی و عمومی است و هزینه های بالای مربوط به جایابی و استقرار و راه اندازی تسهیلات، پروژه های مکان یابی را به سرمایه گذاری بلند مدت تبدیل کرده است. لذا موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هرکدام از بخش های دولتی و خصوصی، بستگی کامل به مکان های انتخابی برای آنها دارد. بدین ترتیب، اهمیت مسآله مکان یابی و استقرار تسهیلات و ضرورت پرداختن بدان بر همگان روشن است.

1-2- دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات

مسائل برنامه ریزی تسهیلات را به چهار دسته عمده مکان یابی، تخصیص و طراحی تقسیم می شود با ترکیب این مؤلفه ها مسائل مکان یابی-مسیریابی،مکان یابی-تخصیص به دست می آید. که در شکل (1-1) مشاهده می شود.

تخصیص

مکان یابی- تخصیص تسهیلات

مکان یابی

مکان یابی – مسیریابی تسهیلات

 

برنامه ریزی تسهیلات       مسیریابی

 

چیدمان تسیهلات

طراحی        جابه جایی مواد

طراحی ساختار

 

1-3- دسته بندی مسائل برنامه ریزی تسهیلات کلاسیک

دسته بندی های کلاسیک مسائل مکان یابی عمدتا بر اساس موارد زیر بوده است:

مسأله مکان یابی تک وسیله/ چند وسیله

براساس خصوصیات وسایل جدید

مسأله مکان یابی با وسایل نقطه ای/ ناحیه ای

مسأله مکان یابی با وسایل ایستا/ پویا

براساس خصوصیات وسایل موجود

مسأله مکان یابی با وسایل با مکان قطعی/ احتمالی

مسأله مکان یابی با ارتباطات برون زا/درون زا

براساس نوع ارتباط وسایل موجود و جدید      مسأله مکان یابی با ارتباطات ایستا/ پویا

مسأله مکان یابی با ارتباطات قطعی/ احتمالی

مسأله مکان یابی روی خط/ صفحه

بر اساس فضای جواب        مسأله مکان یابی گسسته/ روی شبکه

مسأله مکان یابی با فضای مقید/ نامقید

مسأله مکان یابی با فواصل متعامد/ چبیشف

بر اساس نوع تابع فاصله     مسأله مکان یابی با فواصل اقلیدسی/ مجذور اقلیدسی

مسأله مکان یابی با سنجه های خاص

 

مسأله تک هدفه / چند هدفه

بر اساس نوع و تعداد         مسایل تک شاخصه / چند شاخصه

هدف و شاخص انتخاب     مسایل میانه (هدف کمینه کردن مجموع هزینه ها)/ مرکز ( هدف کمینه

کردن حداکثر هزینه ها) / پوشش (هدف حداکثر پوشش تقاضا یا حداقل تعداد وسیله)

مسأله مکان یابی انبار/کارخانه

مسأله مکان یابی نقاط تبادل(هاب)

براساس زمینه مسأله       مسأله مکان یابی وسایل ناخوشایند

مسأله مکان یابی وسایل گردشی (مسایل مکان یابی – مسیریابی)

مسأله مکان یابی وسایل سلسله مراتبی

1-5- مکان یابی وسایل سلسله مراتبی

در مدل های پایه ای مکان یابی مسائل، اغلب با این پیش فرض در نظر گرفته می شوند که تنها یک نوع تسهیل قرار است مکان یابی شود، در صورتیکه در بسیاری از موارد مدیران قصد مکان یابی تسهیلات مختلفی را دارند که به یک یا چند طریق با هم مرتبط هستند]2[.

بسیاری از تسهیلات به طور طبیعی سلسله مراتبی هستند. این تسهیلات در نوع خدمتی که ارائه می دهند معمولا سلسله مراتبی می باشند. به طور مثال در سیستم مراقبتهای پزشکی که شامل کلینیک های محلی، بیمارستان های عمومی و بیمارستان های تخصصی که خدمات تخصصی مربوط به یک سری از بیماری ها را ارائه می دهند. در این سیستم کلینیک های محلی یک سری از خدمات اولیه و تشخیصی را فراهم می کنند. بیمارستان ها، عمل ها و مراقبتهای سرپایی (مخصوصا موارد اعزامی از کلینیک ها) انجام می دهند. در نهایت بیمارستان های تخصصی یک سری از عمل های تخصصی و خدمات تشخیصی تخصصی بیماری های خاص و یک سری از خدمات کامل مربوط به بیماران بستری را ارائه می دهند.

 

برای مثال های دیگر می توان به سیستم دفع ضایعات وزباله های جامد اشاره داشت. زباله ها از منابع تولید کننده به ایستگاههای انتقال و یا به اماکنی که زباله ها در آنجا جمع می شوند، انتقال می یابد.

در خدمات پستی در پایین ترین سطح سرویس دهی، صندوق های پست قرار دارند که مشتریان می توانند به راحتی نامه های خود را از طریق آنها پست کنند. در شعبات پستی، مشتریان می توانند نامه پست کنند، تمبر بخرند و برخی خدمات پستی محدود دیگر انجام دهند. در نهایت در شعب مرکزی تمام خدمات پستی انجام می شود، در ضمن اینکه برخی خدمات پشتیبانی، نظیر طبقه بندی نامه ها برای کل شهر نیز فقط در این شعبات انجام می شود.

همچنین در خدمات بانکی نیز طبقه بندی مشابهی برای خدمات و تسهیلات وجود دارد. دستگاههای عابر بانک امکان دریافت، پرداخت وانتقال وجوه، دریافت تراکنش های حساب و پرداخت قبوض فراهم می سازند. در شعبات بانکی مشتری می تواند علاوه بر خدمات ذکر شده، خدمات دیگری مانند دریافت صندوق امانات، اقدام برای وام های مسکونی و یا خرید اوراق قبضه دریافت نمود. در نهایت شعبه اصلی بانک تمام خدمات فوق را ارائه می دهد و همچنین اقدام برای وام های بزرگ مشارکتی فقط یا انتقال ارز در شعب اصلی می تواند صورت گیرد.

درسیستم آموزشی نیز در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان همگی خدمات آموزشی را ارائه می شود، اما هریک از این مقاطع دارای خصوصیات متفاوتی هستند که باعث سلسله مراتبی شدن این تسهیلات می شود. در همین زمینه به مجتمع های آموزشی که گاه دارای مقاطع مختلف هستند می توان اشاره کرد. این مجتمع ها اغلب برای پوشش دانش آموزان چند روستا که در فاصله کمی از هم قرار دارند استفاده می شود.

شبکه راه ها نیز نمونه ای از تسهیلات سلسله مراتبی است، بدین صورت که برخی شهرها که از اهمیت بیشتری برخوردارند توسط راه های اصلی مانند اتوبان ها به یکدیگر متصل می شوند و برخی شهرهای دیگرکه  توسط اتوبان متصل نشده اند، بوسیله راه های فرعی به یکی از شهرهایی که به راه اصلی متصل اند، وصل می گردند و به همین ترتیب می توان این شهرها را توسط نوع دیگری از راه های فرعی به هم متصل کرد.

در مثال های بالا، تسهیلات مستقل از سطوح دیگر نمی توانند مستقر شوند. بنابر این نیاز داریم تا به آنها به صورت سلسله مراتبی نگاه کنیم. در مکان یابی سلسله مراتبی تسهیلات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می دهند، طبقه بندی می شوند. علاوه بر این می بایست یک عامل، تسهیلات در طبقات مختلف را مرتبط سازد. این عامل می تواند محدودیت بودجه کل موجود و یا ارتباطات واضح دیگری برای تسهیلات باشد. یه عنوان مثال، درخدمات پستی باید مشخص شود هر شعبه مسئول جمع کردن از کدام صندوق های پستی است.

تفاوت این سیستم با مسائل  مکان یابی- مسیریابی، این است که، در مکان یابی- مسیریابی مکان تسهیلات اولیه و نقاط تقاضا ثابت بوده و از قبل داده شده است. هدف در این مسایل استقرار تسهیلات واسطه و طراحی یک مسیر رفت و برگشتی از تسهیلات اولیه، برای خدمت رسانی به تسهیلات ثانویه و مسیر رفت و برگشتی نشات گرفته از تسهیلات ثانویه به نقاط تقاضا می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدلسازي خواص بحراني مواد آلي
 • پايان نامه ارائه يک چارچوب مدل‌سازي براي ارزيابي شيوه آموزشي يادگيرندگان در محيط‌هاي يادگيري تحت وب
 • پايان نامه ارايه يک مدل برنامه ريزي دو هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تامين پايا در صورت امکان اختلال در تسهيلات
 • پايان نامه مسأله مکان يابي تسهيلات در حضور يک مانع دايره اي احتمالي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122