پايان نامه مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و کنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و کنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدلسازي پويايي سيستم براي ارزيابي و کنترل پايايي در سيستم نگهداري و تعميرات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان¬نامه 1
1-1 مقدمه 2
1-2 تعریف موضوع 3
1-3 اهمیت موضوع 4
1-4 نگهداری و تعمیرات 5
1-4-1 نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی 6
1-5 پایایی 7
1-5-1 روش¬های ارزیابی پایایی 8
1-5-2 روش¬های بهسازی پایایی 9
1-5-3 اطلاعات پایایی 9
1-5-4 روش¬های پیش¬بینی پایایی 10
1-5-5 محاسبه¬ی شاخص¬های پایایی 11
1-5-5-1 تابع چگالی احتمال خرابی 11
1-5-5-2 تابع پایایی 11
1-5-5-3 تابع نرخ خرابی 11
1-5-5-4 میانگین فاصله¬ی زمان بین خرابی¬ها (MTBF) 12
1-5-5-5 میانگین مدت زمان تعمیرات (MTTR) 12
1-5-5-6 قابلیت دسترسی 12
1-5-6 تابع پایایی به ازای توابع توزیع مختلف 13
1-5-7 پایایی سیستم¬های سری 14
1-5-8 پایایی سیستم¬های موازی 14
1-5-9 نقش تعمیرات در پایایی 14
1-6 پویایی سیستم 15
1-6-1 بیان مسئله 19
1-6-2 تدوین فرضیه¬های پویا 19
1-6-3 فرموله کردن 20
1-6-4 آزمون و اعتبارسنجی مدل 21
1-6-5 طراحی و ارزیابی سیاست 23
1-7 کنترل کیفیت آماری 23
1-7-1 نمودار جمع تجمعی 24
1-7-2 ماسک V 24
1-7-3 روش جدولی جمع تجمعی 25
1-8 فرضیات پژوهش 27
1-9 هدف پژوهش 27
1-10 روش پژوهش 27
1-11 ساختار پایان¬نامه 28
فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع 29
2-1 مقدمه 30
2-2 سیستم نگهداری و تعمیرات 30
2-2-1 پیشرفت¬های اخیر در زمینه¬ی نگهداری و تعمیرات 34
2-3 پایایی 36
2-4 پویایی سیستم 39
2-5 کنترل کیفیت آماری 46
2-6 شکاف پژوهش 47
2-7 نتیجه¬گیری 48
فصل سوم: روش پژوهش 49
3-1 مقدمه 50
3-2 طراحی مدل پویا برای سیستم نگهداری و تعمیرات 50
3-2-1 بیان مسئله 52
3-2-2 تدوین فرضیه¬های پویا 54
3-2-3 جدول متغیرهای مدل 58
3-2-4 نمودار علّت و معلول 59
3-2-5 نمودار انباشت و جریان 89
3-3 نتیجه¬گیری 91
فصل چهارم: مطالعه¬ی عددی 92
4-1 مقدمه 93
4-2 اجرای مدل شبیه¬سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات 93
4-3 اعتبارسنجی مدل شبیه¬سازی ارزیابی پایایی در سیستم نگهداری و تعمیرات 96
4-4 تجزیه و تحلیل با استفاده از نمودار CUSUM 104
4-5 نتیجه¬گیری 106
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادها 107
5-1 نتیجه¬گیری 108
5-2 پیشنهادها 109
مراجع 110
مراجع فارسی 111
مراجع لاتین 111

مراجع فارسی

فقیه، نظام الدین؛ باقرپور، مرتضی؛ حسنلی، سمانه؛ “برنامه­ریزی نگهداری و تعمیرات”؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، مركز تحقيق و توسعة علوم انساني؛ چاپ اول؛ 1391.

السید، السید؛ “مهندسی پایایی”؛ ترجمه نورالسناء. سول و دیگران؛ انتشارات خانه کیفیت؛ ویرایش دوم؛ 1391.

استرمن، جان؛ پویایی شناسی سیستم؛ ترجمه شاهقلیان. کیوان و دیگران، تهران، انتشارات ترمه، چاپ اول، 1386.

سنگه، پیتر؛ “پنجمین فرمان”؛ ترجمه حافظ کمال هدایت، محمد روشن؛ انتشارات مدیریت صنعتی.

کریمی، محبوبه؛ “طراحی مدل ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن با رویکرد پویایی سیستم”؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی؛ دانشگاه تربیت مدرس؛ 1389.

وحیدی، امین؛ “روش ترکیبی بر اساس مدل سیستم­های زیبنده و پویایی سیستم­ها برای تحلیل و طراحی سیستم­ها”؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1390.

الوانی، سید مهدی؛ شاهقلیان، کیوان؛ “کاربرد پویایی شناسی سیستم در مدیریت فرآیندهای کسب و کار”.

اصلی­زاده، احمد؛ “کاربرد رویکرد سیستمی در حل مسئله اشتغال از طریق مدیریت بهینه آموزش مهارت”؛ اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی؛ 1390.

فتوحی فیروزآبادی، محمود؛ افشار، کریم؛ “تعیین حساسیت شاخص­های قابلیت اطمینان سیستم تولید نسبت به مشخصات سیستم”؛ مجموعه مقالات هیجدهمین کنفرانس بین­المللی برق.

صنیعی منفرد، محمدعلی؛ افتخار اردبیلی، مریم؛ “اتوماسیون سیستم­های نگهداری و تعمیرات خودرو به کمک شبکه­های عصبی مصنوعی”؛ مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین­المللی برنامه­ریزی نگهداری و تعمیرات.

موبری، جان؛ “نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان”؛ ترجمه زواشکیبایی. علی و آزادگان. رضا؛ انتشارات آریانا قلم.

مراجع لاتین

Engineering Maintenance: A modern Approach. (2002). Dhillon, B.S., D. CRC Press LLC.

Nakagawa, T., (2005). Maintenance theory of reliability. Verlag London; Springer.

Pham, H., (2003). Handbook of Reliability Engineering. United States of America; Springer.

Macchi, M., Garetti, M., Centrone, D., Fumagalli, L., Pavirani, G. P., (2012). Maintenance management of railway infrastructures based on reliability analysis; Reliability Engineering and System Safety 104, 71–83.

Keedy, E., Feng, Q., (2012). A physics of failure based reliability and maintenance modeling framework for stent deployment and operation; Reliability Engineering and System Safety 103, 94–101.

Beaurepaire, P., Valdebenito, M.A., Schuëller, G.I., Jensen, H.A (2012). Reliability-based optimization of maintenance scheduling of mechanical components under fatigue; Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 24–40.

Rimkevicius, S., Kaliatka, A., Valincius, M., Dundulis, G., Janulionis, R., Grybenas, A. Zutautaite, I., (2012). Development of approach for reliability assessment of pipeline network systems; Applied Energy 94, 22–33.

Wanga, Y., Li, L., Huang, Sh., Chang, Q., (2012). Stochastics and Statistics Reliability and covariance estimation of weighted k-out-of-n multi-state systems. European Journal of Operational Research 221, 138–147.

Chatterjee, S., Bandopadhyay, S., (2012). Reliability estimation using a genetic algorithm-based artificial neural network: An application to a load-haul-dump machine. Expert Systems with Applications 39, 10943–10951.

Distefano, S., Longo, F., Trivedi, K., Investigating dynamic reliability and availability through state–space models. Computers and Mathematics with Applications.

Sefidgaran, M., Mirzaie, M., Ebrahimzadeh, A., (2012). Reliability model of the power transformer with ONAF cooling. Electrical Power and Energy Systems 35, 97–104.

چکیده

ارزیابی و کنترل پایایی، یکی از مسائل مهم و حیاتی هر سیستم نگهداری و تعمیرات است؛ به گونه­ای که پایایی یک سیستم، می­تواند بیانگر میزان توانایی آن در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. هدف از این مطالعه، ایجاد و توسعه­ی روشی جدید برای ارزیابی پایایی در یک سیستم نگهداری و تعمیرات است. از این رو، مجموعه­ای از حلقه­های علّی و معلولی و نمودارهای انباشت و جریان برای فهم و درک بهتر عوامل پویا در سیستم نگهداری و تعمیرات به کار گرفته شده است. همچنین، از نمودار کنترل جمع تجمعی (CUSUM)، برای تعیین صحت عملکرد مدل، استفاده شده است و توانایی این نمودار در شناسایی انواع تغییرات در پایایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

از جمله عوامل مؤثر بر پایایی یک سیستم نگهداری و تعمیرات می­توان به میزان تعمیرپذیری تجهیزات و ماشین­آلات، کیفیت سیستم نگهداری و تعمیرات، میزان استفاده از روش­های نوین کنترل کیفیت، میزان استفاده از برنامه­های بهبود پایایی، میزان دستیابی به استانداردهای بین­المللی، میزان آموزش کارکنان، میزان مهارت کارکنان، میزان توانایی مواجهه با نیازهای مشتریان، میزان توانایی تشخیص تغییر در سیستم، میزان رضایت مشتریان و … اشاره نمود.

کلمات كليدي: پویایی سیستم، پایایی، نگهداری و تعمیرات

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

در طول سالیان بسیاری، در اکثر سازمان­ها و شرکت­ها، تمامی تمرکز مدیریت، بر فعالیت­های تولیدی بوده و به موضوع نگهداری و تعمیرات (نت)[1]، به چشم یک سربار و مزاحم، نگریسته شده و این نگرش، باعث شده است که فعالیت­های نت، نادیده گرفته شود؛ امّا، در سال­های اخیر، سیاست­های سازمانی و نیازمندی­های کسب و کار، باعث شده تا مدیران، به موضوع نگهداری و تعمیرات، بيشتر توجه کنند. یکی از دلایل اصلی این توجه، آن است که هزینه­های نت در سازمان­ها به یکی از هزینه­های اصلی، تبدیل شده است. فراوانی بسیار زیاد هزینه­های بخش نت در کارخانه­ها، این توان بالقوه را براي مدیریت ایجاد كرده است تا با توجه به مقوله نت، جلوی بسیاری از این هزینه­ها گرفته شود.

از طرفی، جهانی شدن بازار و رشد سریع توانایی گردش اطلاعات، موجب افزایش رقابت جهانی شده است که در نتیجه، برای رقابت موفقیت‌آمیز در محیط تجاری رقابتی و آشفته امروزی، سازمان‌ها به عنوان ابزاری برای تأمین سود رقابتی و بقا، روی رضایت مشتریان از طریق افزایش تأکید بر کیفیت محصولات و خدماتشان، متمرکز شده‌اند که لازمه­ی این امر، بهره‌گیری از روش­های نوین نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف است.

همچنین، مدیران، امروزه برای بقا در مواجهه با مسائل محیطی باید با پیچیدگی، تنوع و تغییرات روزافزون دست و پنجه نرم کنند. متدولوژی پویایی­های سیستم در نتیجه تلاش­های انجام شده برای بررسی و رفع موضوعات پویا و مرتبط با سیاست­های بلند مدت که هم در بخش عمومی و هم بخش خصوصی رواج دارد؛ شکل گرفت. پویایی­های سیستم، متدولوژی مطالعه و مدیریت سیستم­های بازخوردی پیچیده مانند سیستم­های موجود در حوزه کسب و کار و سایر سیستم­های اجتماعی است [6].

در این پایان­نامه، یک سیستم نگهداری و تعمیرات به همراه اجزای آن، به طور جامع در راستای پایایی با روش پویایی سیستم، مدل­سازی شده و با استفاده از مطالعات شبیه­سازی، نتایج کنترلی آن با کمک نمودار کنترل CUSUM، مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

تعریف موضوع

در عصر حاضر، یکی از بنیان­های اساسی در صنعت و تولید، بدون شک، تجهیزات و ماشین­آلات است. از طرفی، افزایش بهره­وری و کارآیی تولید و دستیابی به استانداردهای جهانی، حفظ و نگهداری از سرمایه­های ملی، رقابت در صحنه­های تولید و حضور فعال­تر در بازارهای داخلی و جهانی، بدون افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره­برداری از تجهیزات و ماشین­آلات و سیستم­های تولید و همچنین، کاهش هزینه­های تعمیراتی و زمان از کارافتادگی میسر نخواهد بود. بنابراین، برخورداری از نظام نگهداری و تعمیرات مناسب از مباحث مهم هر صنعت است. تحقق و عمل به نت موجب تداوم خطوط توليد، كاهش هزينه‌ها، مصرف قطعات يدكي، انرژي و نيز افزايش عمر مفيد ماشين‌آلات و كارايي‏ آنها خواهد شد. از علائم فقدان نت، كارايي‏ كم و سوددهي پايين است. نگهداری و تعمیرات مانند سایر تجارت‌ها و سازمان‌ها، نه تنها اهداف مناسب را برای سطوح مختلف اجرا بلکه، روش­هاي معمول را نیز براي دستیابی به این اهداف مشخص مي‌كند [1].

امروزه، بسیاری از مسائل و مشکلات جوامع بشری و سیستم­های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جزءنگری است. بر طبق تعریف، سیستم عبارت است از مجموعه­ای از عناصر که بر روی یکدیگر تعامل دارند. مشکل از جایی شروع می­شود که سیستم به عوامل اول تجزیه می­شود و با تمرکز بر جزئیات، در پی حل مشکل سیستم برآمده می­شود. غافل از این نکته، که سیستم تجزیه شده فقط مجموعه­ای از عناصر تفکیک شده است و خاصیت سیستم اولیه را که همان تعامل اجزا است، ندارد. اینجاست که لزوم نگاه کل­گرایانه به سیستم مشخص می­شود. تفکر سیستمی، مجموعه مطالبی در مورد روش تفکر بر مبنای درک روابط علّت و معلولی مابین پدیده های اطراف است. به کمک این تفکر، درک بسیاری از وقایع اطراف، ساده­تر و آگاهانه می­شود. روش پویایی سیستم، از نوع مدل­هاي شبيه­سازي است كه در اين مدل­ها، وضعيت فعلي سيستم با توجه به روندها و رفتارهاي گذشته، مدل می­شود تا درك بهتري از رفتار سيستم واقعي حاصل شود [6].

اهمیت موضوع

در طول دهه اخیر، هزینه­ی تعمیر و نگهداری در دوره‌های معین و به عنوان بخشي از هزینه‌های کل افزایش یافته است. در برخی صنایع، این هزینه بخش اعظمی از هزینه‌های کل را تشکیل می‌دهد. از طرفی، استراتژی تعمیر و نگهداری به سمت بهبود کیفیت، کاهش هزینه، انعطاف‌پذیری تحویل و رضایت­مندی مشتری سوق دارد. در حال حاضر، تعمیر و نگهداری به عنوان فعالیتی سودمحور که در حین رخ دادن يك فعالیت، آن را کنترل می‌کند؛ مورد توجه است که هدف آن، كم كردن اختلاف ميان هزینه‌های واقعی و هزینه‌های پیش‌بینی شده خواهد بود. به عبارت دیگر، هدف آن کاهش پیش‌بینی‌های بی‌اعتبار و نادرست است [1]. بنابراین، توجه به بحث نگهداری و تعمیرات به منظور افزایش زمان قابل استفاده از سیستم­های صنعتی و کاهش نرخ خرابی و از کار افتادگی آنها، امری لازم و ضروری است. از طرفی، رقابت شدید در اقتصاد جهان و انتظارات بالاتر مشتریان برای محصولات با کیفیت و پایایی بالا، نقش مهندسی پایایی را در رأس بیشتر تجارت­ها، قرار داده است.

همچنین، تحلیل­گران به دنبال پیدا کردن راه­حل­های واقعی مشکلات هستند. اغلب مدیران به دنبال آخرین مدهای مدیریتی به عنوان نوش­دارو می­گردند. متأسفانه، به علت وجود هزینه­ها برای سازمان و همچنین مدیران، این راه­حل­های مرتبط و ساده به ندرت به درستی در مواجهه با پیچیدگی­ها، تغییر و تنوع به کار گرفته می­شوند. اساساً، راه­حل­های ساده به علت تمرکز بر قسمت­های مختلف سازمان به جای کل آن و نیز به علت اینکه کل­نگرانه و یا به اندازه کافی خلاقانه نیست؛ به شکست می­انجامد. بر مبنای کل­نگری و خلاقیت موجود در تفکر سیستمی، مدیران، امیدوارند تا با مسائل با پیچیدگی، تغییر و تنوع بیشتر، بهتر مواجه شوند.

نگهداری و تعمیرات

نگهداری وتعمیرات (نت)، دو مفهوم بسیار مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل به آنها، موجبات بقاء و تداوم خطوط مختلف تولید و کاهش هزینه­ها را فراهم می­آورند. کلیه فعالیت­هایی را که برای حفظ شرایط اولیه دارائی­های فیزیکی و آماده به کار نگه داشتن آنها، جهت استمرار فرآیندهای پیش­بینی شده، انجام می­شود؛ نگهداری وتعمیرات می­نامند. به طور معمول، نگهداری و تعمیرات، به دو شکل زیر، انجام می­گیرد [10]:

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه[2]: این­گونه تعمیرات، به صورت روزانه و مستمر، انجام می­گیرد. با انجام مستمر این­گونه فعالیت­ها، عیب­های موجود در دستگاه، شناسایی و اصلاح می­شود تا به این وسیله، از بدتر شدن وضعیت و از خرابی کل دستگاه جلوگیری شود.

نگهداری و تعمیرات اصلاحی[3]: این روش، در واقع بهبود تجهیزات و عوامل وابسته به آن، است كه به نوعي، مي­توان آن را مکمل تعمیرات پیشگیرانه دانست.

اهداف اصلی نگهداری و تعمیرات را می­توان به شرح زیر برشمرد:

بیشینه کردن دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین‌آلات

بیشینه کردن پایایی تجهیزات و ماشین‌آلات

بیشینه کردن کارایی کلی تجهیزات

کمینه کردن تعمیرات اتفاقی تجهیزات

کمینه کردن هزینه‌های توقفات خطوط تولید بر اثر خرابی‌های دستگاه

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی[4]

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی، علم انتخاب فعالیت نت مناسب بر اساس پایایی مورد انتظار از سیستم و روشی است برای تشخیص عملیاتی که باید صورت گيرد تا مطمئن شویم هر تجهیز، تأسیس، ماشین یا فرآيندی، کار مورد انتظار را انجام خواهد داد.

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر پایایی، یک رویکرد تحلیلی است که به اولویت­بندی امور نگهداری و تعمیرات و ماشین­آلات کمک می­کند. از اطلاعات کاربرها، صنعت­گران و کادر نگهداری آگاه و با تجربه بهره می­جوید و از طریق استفاده از فنون تجزیه و تحلیل، نظیر فنون زیر به اجرا در می­آید:

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن

تجزیه و تحلیل علت و معلول

تجزیه و تحلیل ریسک

از این روش، می­توان برای متمرکز کردن تلاش در جایی که واقعاً بدان نیاز است و در نتیجه، برای حداکثر بهره­برداری از منابع استفاده کرد [15]. با ایجاد و نهادینه­سازی این نوع از نگهداری و تعمیرات در سازمان می­توان نسبت به شبیه­سازی ایرادها و اشکالات محتمل در سیستم، تجزیه و تحلیل برای هر حالت ممکن از خرابی دستگاهها و در نهایت، ارائه راهکارهایی جهت پیش­بینی و پیشگیری از آنها اقدام نمود [14].

پایایی

در هر جامعه مدرن، مهندسان و مدیران فنی، مسئول برنامه­ریزی، طراحی، ساخت و بهره­برداری از ساده­ترین محصول تا پیچیده­ترین سیستم­ها هستند. از کار افتادن محصول­ها و سیستم­ها موجب وقوع اختلال در سطوح مختلفی می­شود و می­تواند حتی به عنوان تهدیدی شدید برای جامعه و محیط زیست نیز تلقی شود. به همین خاطر، مصرف­کنندگان و به طور کلی، جامعه انتظار دارند که محصول­ها و سیستم­ها، پایا، اطمینان­بخش و ایمن باشند.

باید به جای تمرکز بر کاهش هزینه­ها بر افزایش پایایی متمرکز شد؛ زیرا، با بهبود پایایی، قطعاً هزینه­ها کاهش خواهد یافت. کاهش هزینه­های نگهداری و تعمیرات، نتیجه­ی عملیات نگهداری مناسب و به موقع است. هدف نگهداری و تعمیرات، بهبود پایایی تجهیزات است؛ زیرا، پایایی، منجر به کاهش هزینه­ها می­گردد؛ امّا، کاهش هزینه­های نگهداری و تعمیرات، همواره، منجر به بهبود پایایی نخواهد شد.

نباید اجازه داده شود که تجهیزات کارخانه، دچار عیب شود. در جهان رقابتی امروز، تحلیل­گران به دنبال پیدا کردن راه­حل­های واقعی مشکلات هستند. بر اساس الگوهای نوین، خرابی اضطراری پذیرفتنی نیست. در صورت آشنایی با روش­های صحیح مواجهه با خرابی­های اضطراری، ممانعت از وقوع این خرابی­ها امکان­پذیر خواهد بود. ارتقاء پایایی، در یک روند آهسته، حجم کارهای تعمیراتی را به نگهداری تبدیل می­نماید. افزایش پایایی، به حذف نیروی انسانی، منتهی نمی­گردد و هرگز در تضاد منافع با نیروی انسانی نیز نخواهد بود.

پایایی یا قابلیت اطمینان، یکی از مهم­ترین مشخصه­های یک محصول و سنجشی از عملکرد آن نسبت به زمان است. یک تعریف رسمی از پایایی، به این صورت بیان می­شود: پایایی، عبارت است از احتمال آنکه یک محصول برای یک دوره مشخصی از زمان -عمر طراحی- تحت شرایط کاری طراحی شده (مثل دما، بار، ولتاژ و …) بدون خرابی و به درستی و شایستگی فعالیت کند یا یک خدمت فراهم شود. به عبارت دیگر، پایایی، به عنوان واحد اندازه­گیری میزان موفقیت یک سیستم در انجام مطلوب وظیفه، در طول عمر طراحی­اش استفاده می­شود [2].

پایایی یک سیستم، مقدار بخصوصی است که بستگی به زمان دارد و هر چه زمان بگذرد؛ احتمال خرابی و عیب بالا می­رود [19]. معمولاً، پایایی به شکل تابعی نمایی از زمان است.

که در این رابطه R، پایایی و q، نرخ خطا است. مقدار q، می­تواند متغیر باشد؛ امّا، در مورد اکثر تجهیزات به شکل تجربی، ثابت شده است که ابتدا در زمان راه­اندازی مقدار بالایی است و به مرور کاهش پیدا می­کند و در طی یک مدت بخصوص، این مقدار ثابت باقی می­ماند و پس از طی این دوره، دوباره افزایش پیدا می­کند. مدت زمانی را که ثابت است؛ عمر مفید نامیده می­شود. در انتهای عمر مفید جهت جلوگیری از افزایش q، می­توان با اعمال تعمیر و یا سرویس مجدداً q را به مقدار ثابت خود برگرداند و بدین ترتیب، طول عمر مفید افزایش پیدا می­کند.

روش­های ارزیابی پایایی

با توجه به اینکه در هر مسئله­ای، شاخص مناسبی در بیان پایایی سیستم، منطبق بر مفاهیم کاربردی آن به کار می­رود؛ روش­های ارزیابی مختلفی در ارتباط با شاخص­های مناسب مسائل نیز وجود دارد. به طور کلی، دو روش عمده برای ارزیابی پایایی مطرح است [22]:

روش تحلیلی: در آن اجزای سیستم با استفاده از معادلات ریاضی مدل­سازی شده و شاخص مورد نظر بر اساس آن محاسبه می­گردد. از جمله روش­های تحلیلی مرسوم روش مدل­سازی مارکوف است.

روش شبیه­سازی: با شبیه­سازی رفتار تصادفی سیستم به محاسبه شاخص­های پایایی می­پردازند که مهم­ترین روش در این گروه، روش شبیه­سازی مونت کارلو است

روش­های بهسازی پایایی

روش­های اصلی بهسازی پایایی در یک سیستم به صورت کلی عبارتند از:

کیفیت

تجربه­ی نیروی انسانی

کاربرد عناصر مازاد

ایجاد تنوع یا عضوهای مازاد

نگهداری یدکی و اجرای تعمیرات پیشگیرانه

[1] Maintenance

[2] Preventive Maintenance (PM)

[3] Corrective Maintenance

[4] Reliability Centered Maintenance (RCM)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارائه ي مدلي براي بررسي سياست هاي بهبود زنجيره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پويايي سيستم ها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122