پايان نامه مدلسازي QSAR سميت مايعات يوني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدلسازي QSAR سميت مايعات يوني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدلسازي QSAR سميت مايعات يوني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1
1-1) اجزاي اصلي QSAR 3
1-2) انواع روش‌هاي QSAR 4
1-3) اهداف QSAR 5
1-4) نگاهي گذرا برمايعات يوني 5
فصل دوم: تئوری 8
2-1) جمع‌آوري سري داده‌ها10
2-1-1) روش‌هاي تقسيم بندي سري داده‌ها10
2-1-1-1) تحليل خوشه‌اي (CA)11
2-1-1-2) انواع خوشه‌بندی 12
2-1-1-3) اندازه‌گیری فاصله 13
2-1-1-4) دسته‌بندی تفکیکی14
2-1-1-4-1) دسته بندی مبهم C- میانگین14
2-1-1-4-2) الگوریتم دسته‌بندی QT15
2-1-1-4-3) خوشه بندي K- میانگین15
2-2) بهینه‌سازی ساختارهای مولکولی17
2-3) محاسبه توصیف‌کننده‌های مولکولی 17
2-3-1) توصیف‌کننده‌های ساختاری19
2-3-2) توصیف کننده‌های توپولوژیکی19
2-3-2-1) توصيف‌كننده‌هاي جزء19
2-3-2-2) انديس‌هاي توپولوژي 19
2-3-2-3) توصيف‌كننده‌هاي زيرساختاري 20
2-3-2-4) توصيف‌كننده‌هاي محيطي20
2-3-3) توصيف‌كننده‌هاي هندسي 20
2-3-4) توصیف‌کننده‌های الکترونی 21
2-3-5) توصیف‌کننده‌های فیزیکو شیمیایی21
2-3-6) توصیف‌کننده‌های توسعه یافته21
2-3-7) توصیف‌کننده‌های LFER22
2-4) تجزیه و تحليل آماري توصيف‌کننده‌ها و انتخاب مؤثرترین آنها22
2-4-1) الگوريتم ژنتيك (GA)23
2-4-1-1) اصول الگوريتم‌هاي ژنتيكي24 2-4-1-2) روش‌های انتخاب25
2-5) ایجاد مدل¬های آماری 26
2-5-1) رگرسیون خطی چندگانه26
2-5-2) شبکه‌هاي عصبی پرسپترون چندلايه(MLP)27
2-5-2-1) تک نرون و ساختار (MLP)28
2-5-2-2) پرسپترون چند لايه30
2-5-2-3) آموزش شبکه‌هاي عصبی MLP30
2-6) انتخاب بهترين مدل و ارزيابي اعتبار مدل انتخاب شده 33
2-6-1) قلمرو كاربرد مدل37
2-7) نرم افزارهای مورد استفاده38
2-7-1) بسته نرم افزاري Hyperchem38
2-7-2) بسته نرم افزاري MOPAC38
2-7-3) بسته نرم افزاريSTATISTICA 39
2-7-4) نرم افزار دراگون 39
2-7-5) نرم افزار CODESSA39
فصل سوم: مدلسازی QSAR سمیت مایعات یونی 41
3-1) روش كار 43
3-1-1) سری دادهها43
3-1-2) محاسبه و پيش‌پردازش توصیف‌کننده‌ها53
3-1-3) انتخاب اعضاي سري‌هاي آموزشي و ارزيابي به روش خوشه‌بندي k-ميانگين54
3-1-4) انتخاب بهترين توصيف كننده و مدل‌سازي خطي55
3-1-5) مدلسازی غیر خطی با شبكه‌ي عصبی مصنوعی پرسپترون چند لايه 56
3-2) بحث و نتيجه‌گيري 57
3-2-1) تفسير توصيف‌كننده‌ها75
3-2-2) بررسي نتايج61
3-2-3) ارزيابي نتايج مدل63
3-3) جمع‌بندي نهايي 65
فصل چهارم: پيش‌بيني دماي ذوب مايعات يوني و نمك‌هاي مربوطه با بهره‌گيري از رويكرد QSPR 67
4-1) روش كار 70
4-1-1) سري داده‌ها70
4-1-2) محاسبه و پيش‌پردازش توصيف‌كننده‌ها72
4-1-3) تقسيم‌بندي سري داده‌ها توسط روش تحليل خوشه‌اي73
4-1-4) انتخاب متغير و مدل‌سازي خطي74
4-1-5) مدل‌سازي به روش شبكه‌ي عصبي پرسپترون چند لايه (MLP) 77
4-2) بحث و نتيجه‌گيري 79
4-2-1) تفسير توصيف‌كننده‌ها79
4-2-2) ارزيابي نتايج مدل‌ها81
4-3) جمع‌بندي نهايي82
منابع 83

منابع:

Mayer, R.A.; Encyclopedia of analytical chemistry, Wiely, Chichester, 2000.

Brereton, R.G.; Chemometrics: Applications of Mathematics and Statistics to Laboratoy

Systems, Ellis Horwood, Chichester, 1990.

Geladi, P. SAR and QSAR Envron. Res. 2, 1995, 193.

Jurs, P.C. Computer Software Applications in Chemistry, John wiley, Sons Inc, New

York, 1996.

McCulloch, W.; Pitts, W.A. Bull. Math. Biophys. 5, 1943, 115.

Vapnik, V. The Nature of statistical learning theory, Springer-Verlag, New York, 1995.

Puzyn, V.; Leszczynski, J.; Cronin, M.T.D. Recent Advances in QSAR Studies, Springer

Science, New York, 2010.

Kowalski, B. J. chern. Info. Compuy. Sci. 15, 1975, 203.

Massan, D.L.; Vandeginste, B.C.M.; Deming, S.N.; Kaufman, L. Chemometrics: a text book, Elsevier, Amsterdom, 1998.

Walden, P. Molecular weights and electrical conductivity of several fused salts, Bull. Acad. Imper. Sci, St.Petersburg, 1914.

Hurley, F.H.; Wier, T.P. J. Electrochem. Soc. 98, 1951, 207.

Thuy Pham, T.P.; Cho, C.W.; Yun, Y.S. Water Res. 44, 2010, 352.

Earle, M.J.; Seddon, K.R. Pure Appl. Chem. 72, 2000, 1391.

Bourbigou, H.O.; Magna, L.; Morvan, D. Appl. Catal. A 373, 2010, 1056.

Olivier-Bourbigou, H.; Magna, L.; Morvan, D. Applied Catalysis A: General 373, 2010, 1.

Leonard, J.T.; Roy, K. QSAR Comb. Sci. 25, 2006, 235.

Worth, A.P.; Cronin, M.T.D., Report of the Workshop on the Validation of QSARs and

Other Computational Prediction Models, ATLA 2004, 32, Supp 1, 703.

Ramos, E.U.; Vaes, W.H.J.; Verhaar, H.J.M. Environ Sci Pollut Res. 4, 1997, 83.

Everitt, B.S.; Landau, S.; Leese, M. Cluster Analysis, Edward Arnold London, 2001.

McFarland, J.W.; Gans, D. J. Methods and Principles in Medicinal Chemistry, VCH,

Weinheim, 1995, Vol. 2.

چكيده

سميت  سلولي سري متنوعي از 227 مايع يوني (بدست آمده از پايگاه داده‌ي تاثيرات زيستي مايعات يوني UFT/Merck) حاوي 94 كاتيون ايميدازوليوم، 53 پيريدينيوم، 23 پيروليدينيوم، 22 آمونيوم، 15 پپريدينيوم، 10 مورفولينيوم، 5 فسفونيوم و 5 كويينولينيوم در تركيب با 25 نوع آنيون متفاوت، با استفاده از پارامترهاي ساختاري آنها و با بهره‌گيري از رويكرد QSAR تخمين زده شد. مدل‌هاي خطي و غير خطي جهت پيش‌بيني سميت مايعات يوني با استفاده از روش‌هاي رگرسيون خطي چندگانه (MLR)، شبكه‌ي عصبي پرسپترون چند لايه (MLP NN) و الگوريتم ژنتيك ساخته شدند. كيفيت و اعتبار مدل‌هاي پيشنهادي نيز با استفاده از روش‌هاي ارزيابي داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين، قلمرو كاربرد مدل نيز براي مدل ارائه شده محاسبه گرديد. نتايج حاصل نشان دادند كه نيمه‌ي كاتيوني مايعات يوني بيشترين سهم را در بروز فعاليت سمي اين تركيبات بر عهده داشته و نيمه‌ي آنيوني داراي سهم كمتري مي‌باشد. اطلاعات ساختاري ارائه شده در اين كار مي‌تواند جهت طراحي منطقي مايعات يوني ايمن‌تر مورد استفاده قرار گيرد.

واژه‌هاي كليدي: مايعات يوني، شبكه‌ي عصبي پرسپترون چندلايه، الگوريتم ژنتيك    

فصل اول مقدمه

کمومتریکس[1] يا شيمی سنجی در حقيقت کاربرد علوم آمار، کامپيوتر و رياضی در شيمی می‌باشد [1]. از روش‌های ذکر شده برای درک بهتر اطلاعات شيميايی که در آزمايشگاه بدست مي‌آيد استفاده می‌شود، به اين صورت که با استفاده از تحليل داده‌های شيميايی بدست آمده اطلاعات مفيد استخراج می شود تا با توجه به اين اطلاعات بتوان آزمايش‌های مورد نظر را با بازدهی بهتر طراحي کرد.کاربرد روش‌های رياضی در شيمی سابقه ديرين دارد ولی با توجه به پيشرفت علوم کامپيوتر و کاربرد آن در علوم روش‌های کمومتريکس در دهه اخير پيشرفت بسيار داشته است. در اين دو دهه روش‌های کمومتريکس مختلفی توسط شيميدان‌ها با کمک متخصصين علوم کامپيوتر، رياضی و آمار ارائه شده است. بسياری از شيميدان‌ها و کساني که از روش‌های کمومتريکس استفاده مي‌کنند دانشمند سوئدی به نام ولد[2]را به عنوان اولين کسی که اين روش‌ها را معرفی کرده است نام می‌برند و به او لقب پدر علم کمومتریکس را داده‌اند [2]. کمومتریکس درشاخه­های مختلف شیمی مورد استفاده قرار می‌گیـرد. بـرخی از کاربرد­هاي آن شامل کنترل فرآیندها، تجزیه و تحلیل و شناخت الگوها، پردازش علائم و بهینه کردن شرایط می­باشد.  یکی از زمینه­های مهم کاربرد کمومتریکس در مطالعاتی است که خواص مولکولها را به ویژگی­های ساختاری آنها نسبت می­دهد. موارد خاصی از این تحقیقات و مطالعات شامل موارد رابطه‌ي كمي ساختار-فعاليت[3](QSAR)، رابطه‌ي كمي ساختار-سميت[4](QSTR)، رابطه‌ي كمي ساختار-خصوصيت[5](QSPR) است که به منظور سهولت و کلی نگری تمامی این موارد تحت عنوان QSAR قرار می گیرند.

 1-1) اجزاي اصلي QSAR

يك رابطه ي كمي‌ساختار – فعاليت از سه بخش مجزاي زير تشكيل مي‌گردد  ;[3]

داده‌هاي معتبر مربوط به فعاليت يا ويژگي مورد مطالعه كه بايد مدل سازي و در نهايت پيش بيني شوند. تعدادي از خصوصياتي كه مي‌توانند براي مدل سازي QSAR مورد استفاده قرار گيرند به شرح زير مي‌باشند: فعاليت دارويي، فعاليت سمي، خصوصيات فيزيكوشيميايي و تاثيرات سموم شيميايي در محيط زيست.

توصيف‌كننده‌ها[6] يا همان متغيرهايي كه مدل براساس آنها ساخته مي‌شود. ويژگي‌هاي هر ملكول كه معمولا با در نظر گرفتن ساختار ملكولي به صورت كمي‌محاسبه مي‌شوند، در واقع همان متغير‌هاي مورد استفاده در مدل سازي مي‌باشند.

روشي (اعم از رياضي يا آماري) كه براي فرمول بندي مدل از آن استفاده مي‌گردد.

روش‌هاي بسياري جهت مدل سازي QSAR به كار مي‌روند كه تعدادي از آن‌ها به قرار زير مي‌باشند:

رگرسیون خطی چند تایی (MLR)[7]، روشي ریاضی است که معمولا برای برقراری ارتباط بین ویژگی­های ساختاری مولکول و خواص آن در مطالعات QSPR/QSAR به کار می­رود. این روش هنگامی که بین توصیف­کننده­ها بر­هم­کنشی وجود نداشته و ارتباط آن­ها با فعالیت مورد نظر خطی باشد مفید است.[4]

شبکه عصبی مصنوعی (ANN)[8]، كه با تقليد از شبكه­هاي عصبي بيولو‍ژيكي مثل مغز انسان ساخته شده­اند الگويي براي پردازش اطلاعات مي­باشند كه بر پايه اتصال به هم پيوسته چندين واحد پردازشي عمل مي­كنند [5].

ماشین بردار پشتیبان (SVM)[9]، يكي دیگر از روش­هاي يادگيري راهنمایی شده است كه از آن براي طبقه بندي و آناليز رگرسيون استفاده مي­كنند[6] .

كمترين مربعات جزيي (PLS)[10]، اين روش با روش MLR، تفاوت چنداني ندارد. تنها فرضياتي كه براساس آن ضرايب متغيرهاي مدل محاسبه مي‌گردند در دو روش با هم متفاوت است[7] .

1-2) انواع روشهای QSAR

روش‌هايQSAR  را مي‌توان به سه گروه تقسيم‌بندي کرد[8]. اولين روش، QSAR دو بعدی است که در آن ساختار سه ‌بعدي مولکول در نظر گرفته نمی‌شود. در اين روش مولکول با استفاده از يک سري توصيف‌کننده‌هاي مولکولي نمايش داده مي‌شود که مقادير عددي آن مشخصه مفاهيم متنوعی از ساختار مولکولي است و در مجموع با در نظر گرفتن فعاليت مشاهده شده مدل پيشگو ساخته مي‌شود.

روش دوم QSAR سه بعدی است که بطور مثال با رهيافت CoMFA[11] نشان داده مي‌شود [8]. در اين روش ساختار سه بعدي مولکول مورد بررسي قرار مي‌گيرد. به این منظور ابتدا مولکول در يک شبکه منظم سه‌ بعدي قرار گرفته و سپس برهمکنش‌هاي الکتروستاتيک و فضايي بين مولکول مورد نظر و يک اتم فرضي قرار گرفته در محل نقاط تقاطع اين شبکه توري مانند (مثل کربن)، محاسبه شده و به عنوان توصيف‌کننده استفاده مي‌شود تا با ايجاد مدل، برهمکنشهاي الکتروستاتيک و فضايي مطلوب بدست آيد. به وضوح اين روش مزاياي بسيار زيادي نسبت به روش ساده‌تر دو بعدي دارد اما پيچيدگي‌هاي آن نيز بيشتر است.

روش سوم که QSAR چهار بعدی است، يک روش توسعه يافته از QSAR سه بعدی مي‌باشد و توسط هاپفينگر[12] و همکارانش ارائه شد [9] که اطلاعات مربوط به صورتبندي را در بعد چهارم در نظر مي‌گيرد. مشابه با روش CoMFA،  QSARچهار بعدی با مشخص کردن يک مجموعه از نقاط شبکه که خصوصيات مولکول را ارزيابي کند شروع مي‌شود. اين روش علاوه بر نقاط شبکه از کل صورتبندي، نمونه برداري کرده و از اطلاعات بدست آمده از آن استفاده مي‌کند تا سلولهاي اشغال شده در شبکه را ارزيابي کند و از اين خصوصيات مولکولي براي ساختن مدل استفاده مي‌کند.

1-3) اهداف QSAR

روابط كمي‌ساختار – فعاليت بايد به عنوان ابزاري علمي‌تلقي گردند كه اجازه ي كشف و همچنين تجزيه و تحليل روابط نهفته در ميان داده‌هاي موجود را به ما مي‌دهند. اهداف زيادي را از ايجاد يك QSAR مي‌توان برشمرد كه تعدادي از آنها به صورت زير است[8]:

1- پيش بيني فعاليت زيستي وخصوصيات فيزيكو- شيميايي

2- درك بهتر مكانيسم عمل دريك سري از تركيبات شيميايي

3- صرفه جويي درهزينه‌هاي توليد محصول ( داروها ، آفت كش‌ها ، و تركيبات شيميايي جديد)

4- كاهش دادن ودربرخي موارد حتي جايگزيني استفاده از حيوانات آزمايشگاهي

با توجه به این اهداف، مدل سازی خصوصیات مایعات یونی که از پرکاربردترین ترکیبات در علم شیمی بشمار می­روند، می­تواند بسیار مفید واقع گردد. در ادامه مایعات یونی به صورت مختصر معرفی گردیده­اند.

1-4) نگاهي گذرا برمايعات يوني

مايعات يوني اولين بار در سال ١٩١٤ با سنتز اتيل آمونيوم نيترات (نقطه ذوب C˚12) شناخته شدند اما تا سال ١٩۵١ كاربرد گسترده اي نداشتند [10] . در پی يافتن روش جديدي براي تهيه آلومينيم به طريق آبكاري[13] با مخلوط كردن دو پودر سفيد رنگ آلكيل پيريدينيوم كلريد با 3AlCl مشاهده شد که اين دو با يكديگر واكنش مي‌دهند و مايع بي رنگ آلكيل پيريدينيوم تتراكلروآلومينات توليد مي‌شود[11] . با اين توصيف همچنان به اين دسته از تركيبات فقط با كنجكاوي نگاه مي‌شد تا اينكه در چند دهه اخير به عنوان جايگزين، براي حلال‌هاي آلي متداول واكنش‌هاي شيميايي مطرح شدند. به طور كلي تعريف‌هاي گوناگوني براي يك مايع يوني وجود دارند كه شايد پذيرفته شده‌ترين آنها «يك ماده متشكل از يون‌ها با نقطه ذوب پايين‌تر از 100 درجه‌ي سانتي‌گراد» باشد [12] . مايعات يوني را با نام هاي نمك هاي مذاب[14]، مايعات يوني غيرآبي[15] يا مايعات يوني دماي اتاق[16] نيز مي‌شناسند[13] . اگر دمای ذوب نمک زیر دمای اتاق (25درجه‌ي سانتی‌گراد) باشد به آن مايع يوني دماي اتاق مي‌گویند. اين تركيبات متشكل از یک کاتیون آلی غیر متقارن سنگین شامل فسفر یا نیتروژن مانند آلكیل ایمیدازولیوم، پیرولیدینیوم، آمونیم، فسفونیوم و انواع مختلفی از آنیون‌های آلی مانند تری فلئورو استات و یا آنيون‌هاي معدنی کلرید، برمید، تترافلئوروبورات و هگزافلئوروفسفات و … می‌باشند [13]. ترکیب آنیون‌ها و کاتیون‌های مختلف به طور گسترده تعداد مایعات یونی را گسترش داده‌است و تاکنون بیش از 2000 مایع یونی شناخته شده‌اند. از آنجا که معمولا می‌توان با اتصال یک کاتیون و آنیون خاص مایع یونی مورد نیاز برای یک کاربرد به خصوص را تولید کرد به این حلال‌ها، حلال‌ طراح[17] نيز گفته می‌شود[12] .

مهمترين ويژگي‌هاي مايعات يوني عبارت‌اند از:[14]

خواص فيزيكي مايعات يوني با تغيير تركيب شيميايي آنيون‌ها و كاتيون‌ها تغيير مي‌كنند.

مايعات يوني غير فرارند بنابراين در سيستم‌هاي با خلاء زياد قابل استفاده‌اند كه اين موضوع از بروز برخي مشكلات فرايندي جلوگيري مي‌كند.

بسياري از تركيبات آلي و معدني در آنها قابل حل‌اند.

عدم حلاليت مايعات يوني در برخي از حلال‌ها (مانند آلكان‌ها) يك محيط قطبي غير آبي ايجاد مي‌كند كه اين عامل، در سيستم‌هاي جداسازي دو فازي و چند فازي، بازيابي كاتاليست را (فرايند سبز) آسان مي‌كند.

اين تركيبات مي‌توانند، نه تنها به عنوان يك حلال، بلكه به عنوان يك كاتاليست فعال نيز در واكنش شركت كنند.

همچنين مایعات یونی خواص بی نظیر ديگری از قبیل پنجره‌ي الکتروشیمیایی وسيع، هدایت الکتریکی زیاد، تحرک یونی، گستره‌ي دمایی مايع وسيع، به شدت سولواته کننده، عدم فراريت، اشتعال ناپذیري و گستره‌ي پایداری گرمایی وسیع نیز دارند.

با وجود محدوديت تعداد پايه هاي كاتيوني مايعات يوني كه بيشتر مشتقات ايميدازول، پيريدين و پيروليدين هستند، به دليل تنوع تركيبي با آنيون هاي مختلف، امروزه تعداد بيشماري مايع يوني ساخته شده‌است. در مجموع، قابليت‌هاي منحصر به فرد مايعات يوني مانند فشار بخار ناچيز، پايداري حرارتي خوب و قابليت انحلال گونه‌هاي قطبي، اين تركيبات را جايگزين مناسبي براي حلال‌هاي آلي فاقد چنين ويژگي‌هايي مي‌كند [15]. در نتیجه‌ي همين ویژگی‌ها، مایعات یونی به‌طور گسترده در زمینه‌های مختلف کاربردی شیمی تجزیه شامل: كروماتوگرافي گازي، كروماتوگرافي مايع با عملكرد بالا، استخراج مایع- مایع، میکرواستخراج٬ طيف‌سنجي جرمي، الکتروفورز و حسگرها به کار مي‌روند[14] .

از اينرو، با توجه به كاربرد گسترده‌ي مايعات يوني درفرآيند‌هاي شيميايي و اهميت دماي ذوب اين تركيبات در نوع كاربرد آن‌ها‌، در اين پروژه سعي شده با استفاده از رويكرد QSPR، مدل‌هايي براي پيش‌بيني دماي ذوب اين تركيبات ارائه گردد و همچنين به منظور بررسي عوامل مؤثر بر بروز فعاليت سمي مايعات يوني در سلول‌هاي زنده، مسموم كنندگي سلولي اين تركيبات نيز با استفاده از رويكرد QSAR مدل‌سازي شود.

 

فصل دوم تئوری

نتايج مطالعات ساختار- فعالیت/ ویژگی علاوه بر شفاف­سازي نحوه ارتباط بين خواص مولكول‌ها و ويژگي‌هاي ساختماني آنها، به پژوهشگران در پيش‌بيني رفتار مولكول‌هاي جديد براساس رفتار مولكول‌هاي مشابه كمك مي‌كند. به مجموعه ابزارها و روش­هايي كه به اين منظور مورد استفاده قرار مي‌گيرند روش‌هاي پارامتري گويند.  در روش‌هاي پارامتري سعي مي‌کنند بين يك سري توصيف كننده‌هاي مولكولي با فعاليت يا خاصيت مورد نظر ارتباط منطقي برقرار نمايند. توصيف‌كننده‌هاي مولكولي كه به اين منظور استفاده مي‌شوند، مقادير عددي مي‌باشند كه جنبه‌هاي مختلف ساختاري مولكول را به طور كمي‌نشان مي‌دهند. وقتی خصوصیات ساختاری گونه‌ها و فعالیت آنها توسط اعداد و ارقام بیان می‌شود می‌توان رابطه ریاضی یا کمی، بین ساختار و فعالیت گونه ایجاد کرد. این رابطه می‌تواند برای پیش­بینی پاسخ بیولوژیکی یا شیمیایی دیگر ساختارها مورد استفاده قرار گیرد. به عبارتی دیگر در این گونه مطالعات توصیف­کننده­ها به عنوان متغیر­­­های مستقل و پارامتر بیولوژیکی یا شیمیایی مورد نظر به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می­شوند. در مرحله مدلسازی مدلی از متغیر وابسته بر حسب متغیرهای مستقل ساخته می­شود، سپس در مرحله پیش­بینی مدل ساخته شده مورد ارزیابی قرار می­گیرد. مراحل كلي مدل‌سازي به روش پارامتري به شرح زير است:

1- جمع آوري سري داده‌ها

2- وارد کردن ساختارهای مولکولی و بهینه­سازی آنها

3- محاسبه توصیف­کننده‌های مولکولی

4- تجزيه و تحليل آماري توصيف­كنده­ها و انتخاب مؤثرترين آنها

5- ايجاد مدل­هاي آماري

6- انتخاب بهترين مدل و ارزيابي اعتبار مدل انتخاب­شده

2-1) جمع­آوري سري داده­ها

اولین مرحله، جمع­آوري و انتخاب يك سري مولكولي از منابع قابل اعتماد و در دسترس است. بایستی کمیت مورد مدل‌سازی برای ترکیبات مختلف، در شرایط عملی یکسان بدست آمده باشد تا نتیجه قابل قبول­تر و مناسب­تری بدست آید. در مدل­های خطی سری داده­ها به دو قسمت سری کالیبراسیون [18] و سری ارزیابی[19] تقسیم می­شوند[7] . عمليات مدل‌سازي بر روي سري کالیبراسیون كه اكثر مولكول­ها را در بر مي­گيرد، انجام مي­شود. از سری ارزیابی برای بررسی قدرت پیش­بینی و اعتبار مدل استفاده می­شود. ترکیبات سري ارزيابي به نحوي انتخاب مي­شوند كه نماينده جمعيت مولكول­هاي سري کالیبراسیون باشند. لازم به ذكر است كه مولكول­هاي سري ارزيابي در هيچ يك از مراحل مدل‌سازي شركت ندارند. در مدل سازی به روش­هایی مانند شبکه عصبی مصنوعی از سری کالیبراسیون به دلیل استفاده در مرحله آموزش با عنوان سری آموزشی[20] نام برده می­شود. سری ارزیابی نیز به دو دسته به نام­های سری ارزيابي داخلی[21] یا سری پیش­بینی و سری ارزيابي خارجی[22] تقسیم می­شود. سری پیش­بینی برای کنترل خطای مدلسازی و جلوگیری از ایجاد آموزش اضافی[23] در حین ساخت مدل و سری ارزیابی، برای ارزیابی اعتبار مدل و تخمین قدرت پیش­گویی آن به­کار می­رود.

2-1-1) روش‌هاي تقسيم بندي سري داده‌ها

به طور معمول، دو روش وجود دارند كه از رايج‌ترين روش‌هاي تقسيم بندي سري داده‌ها در مدل‌سازي QSAR به شمار مي‌روند[16] :

1- روش انتخاب تصادفي[24]: در اين روش سري داده‌ها به صورت كاملا تصادفي و بدون در نظر گرفتن هيچ گونه معيار خاصي، به سري‌هاي آموزشي و ارزيابي تقسيم مي‌گردد. عمده‌ترين نقص اين روش اين است كه در اين روش تركيبات بدون در نظر گرفتن هيچ‌گونه ارتباطي با ساختارشان، دسته‌بندي مي‌گردند. به همين دليل احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه تركيباتي خارج از قلمرو كاربرد مدل، در  سري ارزيابي قرار گيرند[7] . بنابراين از آنجايي كه اين تركيبات توسط مدل برون‌يابي مي‌شوند، پيش‌بيني‌هاي مدل براي اين تركيبات غير‌قابل اعتماد خواهد بود[17] .

2- روش مرتب­سازیy[25]: در این روش سری داده­ها به صورت نزولی یا صعودی مرتب شده و از هر قسمت آن به­عنوان نماینده یک داده برای قرار گرفتن در سری ارزیابی انتخاب می­شود[7] . حتي در اين روش نيز ضمانتي وجود ندارد كه سري‌هاي آموزشي و ارزيابي روي تمامي نقاط نماينده در فضاي توصيف‌كننده‌ها پراكنده بوده و سري آموزشي بتواند تمامي نقاط موجود در سري داده‌ها را تحت پوشش قرار دهد[18] . در حقيقت انتخاب سري‌هاي آموزشي و ارزيابي بايد بر اساس نزديكي نقاط نماينده‌ي سري آموزشي به نقاط نماينده‌ي سري ارزيابي در فضاي چند بعدي توصيف كننده‌ها صورت گيرد. در اصل مفهوم “نزديكي”، بر اساس مهمترين فرضي است كه منجر به شكل گيري روابط QSAR گرديده است[16] :

” تركيبات مشابه، خصوصيات مشابهي دارند”

در اين پروژه از روشي نوين به نام تحليل خوشه‌اي (CA)[26]  [19]جهت انتخاب صحيح اعضاي سري‌هاي آموزشي و ارزيابي (براساس ساختار) استفاده شده ‌است كه در ادامه معرفي مي‌گردد.

 2-1-1-1) تحليل خوشه‌اي (CA)

تحليل خوشه‌ای یا خوشه‌بندی نسبت دادن یک سری از اشیاء به گروه‌های معین (يا خوشه‌ها) می باشد، به نحوی که اشیاء موجود دریک خوشه از برخی جهات مشابه بوده ودارای وجه اشتراک باشند. خوشه‌بندی یکی از روش‌های موجود یادگیری غیر نظارت شده است که روشی معمول برای آنالیز آماری داده‌ها در بسیاری از زمینه‌های علمی شامل: یادگیری ماشینی[27]، داده‌کاوی، تشخیص الگو، آنالیز تصاویر، بازیابی اطلاعات و زیست فناوری[28] می باشند[20] . علاوه بر اصطلاح خوشه‌بندی عبارات دیگری نیز دررابطه باهمین مفهوم مورد استفاده قرار می‌گیرند كه شامل: طبقه‌بندی خودکار[29]، دسته‌بندی عددی[30]، آنالیز رده‌شناسی[31] و بتریولوژی[32] مي‌باشند.

2-1-1-2) انواع خوشه‌بندی

الگوریتم‌های سلسله مراتبی[33] با استفاده از گروه‌هايي که قبلا تشکیل شده‌اند گروه‌های جدیدی را پیدا می‌کنند. این الگوریتم‌ها غالبا یا تراکمی (از بالا به پایین) هستند، یا انشعابی (از پایین به بالا). الگوریتم‌های تراکمی با هر عنصر که به عنوان یک خوشه‌ی مجزا درنظر گرفته شده است شروع می‌شوند و آنها را به گروه‌های بزرگتر تبدیل می‌کنند[21] . الگوریتم‌های انشعابی با تمامی سری داده شروع می‌شوند و با تقسیم کردن آنها به گروه‌ها یا خوشه‌های کوچکتر ادامه می یابند (شكل 2-1 را ببينيد). الگوریتم‌های تفکیکی معمولا تمامی خوشه‌ها را به صورت یکباره تعیین می‌کنند اما می‌توانند بعنوان الگوریتم‌های انشعابی در خوشه‌بندی سلسله‌ای نیز بکار روند. الگوریتم‌های خوشه‌بندی چگالی مبنا[34]، به منظور کشف گروه‌هایی با شکل دلخواه ابداع شده‌اند. در این رویکرد یک خوشه بصورت منطقه‌ای درنظر گرفته می‌شود که چگالی یا تراکم اشیاء در آن از حد آستانه بیشتر باشد. الگوریتم‌های خوشه‌ای فضايی[35] ، به دنبال خوشه‌هایی می‌گردند که فقط بتوان انها را دریک تجسم خاص از داده‌ها (خمیده، بخشی از فضا) مشاهده کرد[22] .

[1]. Chemometrics

[2].  Wold

[3]. Quantitative structure activity relationship

[4]. Quantitative structure toxicity relationship

[5]. Quantitative structure property relationship

[6]. Descriptors

[7]. Multiple linear regression

[8]. Artificial neural network

[9]. Support vector machine

[10]. Partial least square

1. Comparative molecular field analysis

2. Hopfinger

[13] . Electroplate

[14]. Molten salts

[15]. Non aqueous ionic liquids

[16]. Room temperature ionic liquids

[17]. Designer solvent

[18]. Calibration

[19]. Validation

[20]. Training set

[21]. Internal test set

[22]. External test set

[23]. Over training

[24]. Random selection

[25]. Y-ranking method

[26]. Cluster analysis

[27]. Machine learning

[28]. Bioinformatics

[29]. Automatic classification

[30]. Numerical taxonomy

[31]. Typological analysis

[32]. Botryology

[33]. Hierarchical

[34]. Density based clustering

[35]. Subspace clustering method

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122