پايان نامه مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراکتور از نوع تماس دهنده غشايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراکتور از نوع تماس دهنده غشايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 76 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدل‌سازي و شبيه‌سازي حذف فنل از پساب توسط بيوراکتور از نوع تماس دهنده غشايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست شکل ها . 7
فهرست جداول  11
چکیده. 12
پیش گفتار  13
1. فصل اول 13
1-1 مقدمه 14
1-2 شناسایی آلاینده فنلی 14
1-3 روش های حذف فنل 16
1-3-1 جذب سطحی 17
1-3-2 رزین‌های تبادل یونی 18
1-3-3 انعقاد الکتریکی 19
1-3-4 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته 19
1-3-5 استفاده از سیال فوق بحرانی CO2 20
1-3-6 استفاده از اشعه UV 21
1-3-7 روش‌های بیولوژیکی 22
1-3-8 فرآیندهای غشایی 24
2. فصل دوم 31
2-1مقدمه 32
2-1-1 بیوراکتور غشایی 32
2-2 بررسی پژوهش‌های صورت پذیرفته در زمینه حذف فنل توسط بیوراکتور 33
3. فصل سوم 41
3-1 دینامیک سیالات محاسباتی 42
3-2 تشریح فرآیند 42
3-3 فرضیات 43
3-4 معادلات برای درون الیاف 45
3-5 معادلات برای غشاء 46
3-6 معادلات برای پوسته 47
3-7 مکانیزم واکنش 48
3-8 معادله حاکم بر تانک خوراک 49
3-9 معادله حاکم بر تانک سلولی 49
4. فصل چهارم 50
4-1 مقدمه 51
4-2 نحوه انجام شبیه سازی به کمک نرم افزار 51
5. فصل پنجم 59
5- 1 مقدمه 60
5-2 توزیع غلظت 60
5-2-1 توزیع غلظت درون الیاف 60
5-2-2 توزیع غلظت در پوسته 61
5-3 توزیع سرعت 62
5-3-1 توزیع سرعت درون الیاف 62
5-3-2 توزیع سرعت درون پوسته 63
5-4 تأثیر شرایط عملیاتی بر بازدهی حذف فنل 64
5-4-1 تأثیر غلظت اولیه 65
5-4-2 تأثیر دبی جریان فاز سلولی 65
5-4-3 تأثیر شعاع خارجی غشاء 66
5-4-4 تأثیر شعاع داخلی غشاء 67
6. فصل ششم 68
6-1 نتیجه گیری 69
6-2 پیشنهادات 69
7. مراجع 70

مراجع

[1]        M. Ghaneian and G. Ghanizadeh, “Application of enzymatic polymerization process for the removal of phenol from synthetic wastewater,” Iranian Journal of Health and Environment, vol. 2, pp. 46-55, 2009.

[2]        G. Busca, S. Berardinelli, C. Resini, and L. Arrighi, “Technologies for the removal of phenol from fluid streams: A short review of recent developments,” Journal of Hazardous Materials, vol. 160, pp. 265-288, 2008.

[3]        G. Moussavi, M. Mahmoudi, and B. Barikbin, “Biological removal of phenol from strong wastewaters using a novel MSBR,” Water Research, vol. 43, pp. 1295-1302, 2009.

[4]        I. Metcalf and H. Eddy, “Wastewater Engineering; Treatment and Reuse,” 2003.

[5]        J. Yan, W. Jianping, L. Hongmei, Y. Suliang, and H. Zongding, “The biodegradation of phenol at high initial concentration by the yeast Candida tropicalis,” Biochemical Engineering Journal, vol. 24, pp. 243-247, 2005.

[6]        K. Sunil, “K., Jayant,“Adsorption for Phenol Removal-A Review”,” International Journal of Scientific Engineering and Research, vol. 1, pp. 85-96, 2013.

[7]        P. Kumaran and Y. Paruchuri, “Kinetics of phenol biotransformation,” Water Research, vol. 31, pp. 11-22, 1997.

[8]        H. Cherifi, S. Hanini, and F. Bentahar, “Adsorption of phenol from wastewater using vegetal cords as a new adsorbent,” Desalination, vol. 244, pp. 177-187, 2009.

 

[11]      L. J. Kennedy, J. J. Vijaya, K. Kayalvizhi, and G. Sekaran, “Adsorption of phenol from aqueous solutions using mesoporous carbon prepared by two-stage process,” Chemical Engineering Journal, vol. 132, pp. 279-287, 2007.

[12]      C. Moreno-Castilla, “Adsorption of organic molecules from aqueous solutions on carbon materials,” Carbon, vol. 42, pp. 83-94, 2004.

[13]      N. Tancredi, N. Medero, F. Möller, J. Píriz, C. Plada, and T. Cordero, “Phenol adsorption onto powdered and granular activated carbon, prepared from Eucalyptus wood,” Journal of Colloid and Interface Science, vol. 279, pp. 357-363, 2004.

[14]      Y. Ma, N. Gao, W. Chu, and C. Li, “Removal of phenol by powdered activated carbon adsorption,” Frontiers of Environmental Science & Engineering, vol. 7, pp. 158-165, 2013.

[15]      N. Roostaei and F. H. Tezel, “Removal of phenol from aqueous solutions by adsorption,” Journal of Environmental Management, vol. 70, pp. 157-164, 2004.

[16]      F. Banat, B. Al-Bashir, S. Al-Asheh, and O. Hayajneh, “Adsorption of phenol by bentonite,” Environmental Pollution, vol. 107, pp. 391-398, 2000.

[17]      R. Aravindhan, J. R. Rao, and B. U. Nair, “Application of a chemically modified green macro alga as a biosorbent for phenol removal,” Journal of Environmental Management, vol. 90, pp. 1877-1883, 2009.

[18]      N. Siva Kumar, M. Venkata Subbaiah, A. Subba Reddy, and A. Krishnaiah, “Biosorption of phenolic compounds from aqueous solutions onto chitosan–abrus precatorius blended beads,” Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 84, pp. 972-981, 2009.

[19]      S. D. Alexandratos, “Ion-exchange resins: a retrospective from industrial and engineering chemistry research,” Industrial & Engineering Chemistry Research, vol. 48, pp. 388-398, 2008.

[20]      K.-C. Lee and Y. Ku, “Removal of chlorophenols from aqueous solution by anion-exchange resins,” Separation Science and Technology, vol. 31, pp. 2557-2577, 1996.

[21]      M. Chasanov, R. Kunin, and F. McGarvey, “Sorption of phenols by anion exchange resins,” Industrial & Engineering Chemistry, vol. 48, pp. 305-309, 1956.

[22]      Z. Ahmed, S. Lyne, and R. Shahrabani, “Removal and recovery of phenol from phenolic wastewater via ion exchange and polymeric resins,” Environmental Engineering Science, vol. 17, pp. 245-255, 2000.

[23]      R. J. Myers, J. W. Eastes, and F. J. Myers, “Synthetic resins as exchange adsorbents,” Industrial & Engineering Chemistry, vol. 33, pp. 697-706, 1941.

[24]      C. Feng, N. Sugiura, S. Shimada, and T. Maekawa, “Development of a high performance electrochemical wastewater treatment system,” Journal of Hazardous Materials, vol. 103, pp. 65-78, 2003.

 

چکیده

تاکنون روش های زیادی برای حذف فنل از پساب ارائه شده که از بین آنها، فرآیند بیوراکتور غشایی در یک دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از تماس دهنده غشاء الیاف توخالی در این فرآیند، برای جلوگیری از تماس مستقیم دو فاز و افزایش نسبت سطح به حجم است. در پروژه حاضر به مدل سازی و شبیه سازی حذف فنل از پساب با بکارگیری این تماس دهنده پرداخته شده است. همچنین اثر پارامترهایی همچون دبی فازها، غلظت اولیه، طول غشاء و شعاع داخلی و خارجی غشاء بر بازدهی حذف فنل از پساب مورد بررسی قرار گرفته است.

دستگاه معادلات دیفرانسیل پاره ای ارائه شده در مدل همراه با شرایط مرزی آن بوسیله ی شبیه سازی توسط نرم افزار COMSOL، به روش المان محدود حل شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی موجود مقایسه گردیده و انطباق نسبتا مناسبی مشاهده شده است. با افزایش غلظت اولیه، بازدهی حذف فنل کاهش‌ می یابد. افزایش دبی فاز سلولی، بازدهی حذف فنل را اندکی افزایش می دهد. همچنین افزایش طول غشاء تا حدودی سبب بهبود بازدهی حذف می شود. با افزایش تعداد الیاف غشاء درون تماس دهنده بازدهی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: بیوراکتور غشایی، تماس دهنده غشایی الیاف توخالی، مدل سازی، شبیه سازی، فنل

پیش گفتار

با افزایش جمعیت و گسترش روزافزون کارخانجات صنعتی، میزان مصرف آب در سطح جهان افزایش یافته است. با توجه به کمبود آب آشامیدنی در دسترس، یکی از راه های تامین آب، استفاده مجدد از آب های سطحی و پساب ها است. اما به علت وجود مواد آلاینده و سمی در پساب ها، نمی توان از آن ها بطور مستقیم استفاده کرد. فنل یکی از آلاینده های بسیار خطرناک است که در پساب خروجی صنایع مختلفی از جمله پالایشگاه های نفت و  کارخانجات پتروشیمی، رزین و پلاستیک، پارچه و کاغذ وجود دارد. روش های زیادی برای حذف فنل ارائه شده است اما بسته به غلظت و میزان آن، از هر کدام از روش ها در جای خود استفاده می شود.

بیوراکتورغشایی، روشی جدید برای حذف فنل از پساب ها به شمار می آید. در این فرآیند از تماس دهنده غشایی الیاف توخالی برای جلوگیری از ممانعت کنندگی فنل، تماس مستقیم دو فاز، توليد کف و طغيان  و تشکیل امولسیون استفاده می شود. همچنین تماس دهنده های غشایی الیاف توخالی به علت فشردگی و نسبت سطح به حجم بالایی که دارند، می توانند ضمن ارائه کارایی مناسب، صرفه جویی قابل توجهی در وزن دستگاه ها و همچنین فضای موردنیاز ایجاد کنند. اين روش در مواردي که نسبت حلال به خوراک خيلي بالا يا خيلي پايين باشد مفيد است. در حقیقت در بیوراکتورغشایی، مزایای بیوراکتور و فناوری غشایی با یکدیگر ترکیب شده اند.

با در نظر گرفتن ویژگی های فرآیند بیوراکتورغشایی در مقایسه با سایر روش ها جداسازی، در پروژه حاضر به مدل سازی و شبیه سازی حذف فنل از پساب توسط بیوراکتورغشایی پرداخته می شود، تا شناخت بهتری از عملکرد آن حاصل گردد.

در فصل اول از پروژه حاضر، ابتدا کلیاتی راجع به فنل و مضرات آن، روش های حذف و جداسازی آن، مزایا و معایب هر یک از آن ها و سینتیک واکنش های بیولوژیکی اشاره می شود.

در فصل دوم ابتدا فرآیند بیوراکتورغشایی به اختصار معرفی می شود و در ادامه به بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه حذف فنل از پساب توسط بیوراکتور و نتایج آن ها پرداخته می شود.

در فصل سوم، مدل سازی فرآیند و معادلات حاکم بر هر سه قسمت درون الیاف، غشاء و پوسته و همچنین تانک ها، به همراه شرایط مرزی مناسب آن ها ارائه می شود.

در فصل چهارم، ابتدا نرم افزار COMSOL معرفی شده و سپس مراحل انجام شبیه سازی و پیاده سازی معادلات حاکم بر فرآیند به همراه شرایط مرزی آن ها در نرم افزار، گام به گام توضیح داده می شود.

در فصل پنجم، نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های تجربی حاصل از آزمایشات مقایسه می گردد. همچنین در انتهای فصل، اثر تغییر پارامترهای مختلف بر بازدهی حذف فنل بررسی می گردد.

در فصل ششم نیز جمع بندی از نتایج انجام شده و پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ارائه می گردد.

فصل اول

حذف فنل از پساب

1-1       مقدمه

کمبود میزان آب آشامیدنی در دسترس و افزایش روزافزون گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، سبب شده تا دانشمندان و پژوهشگران به دنبال راه‌حلی اساسی برای رفع این مشکل باشند؛ زیرا این گازها موجب افزایش دمای سطح زمین و به‌تبع آن، آب شدن یخچال‌های طبیعی و تبخیر آب‌های سطحی خواهند شد.

با توجه به کمبود آب آشامیدنی، محققان در تلاش هستند که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی یا در کارخانه‌های صنعتی از پساب های موجود استفاده کنند. اما نمی‌توان از فاضلاب‌ها به‌طور مستقیم استفاده کرد زیرا برخی از آن‌ها حاوی مواد سمی، خطرناک و مضر برای سلامتی انسان ها و محیط زیست هستند. همچنین بعضی از پساب‌ها را نمی‌توان مستقیماً دفن و یا وارد محیط‌زیست کرد، خصوصاً پساب‌ مربوط به بیمارستان‌ها، کارخانه‌های مواد شیمیایی و تسلیحات نظامی و شیمیایی زیرا میزان آلاینده‌های موجود در این پساب بسیار بالاست. با این تفاسیر قبل از استفاده، بایستی تصفیه بر روی آن ها انجام شود و مواد آلاینده، میکروب‌ها و مواد مضر آن ها از بین برود. اما بسته به نوع و کیفیت پساب، روش‌های مختلفی ارائه‌شده است که در این فصل به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.

 

1-2       شناسایی آلاینده فنلی

فنل و ترکیبات فنلی جزء مواد آلی بسیار پایدار بوده و از آلاینده‌های متداول منابع آبی می‌باشند. این ترکیبات بطور طبیعی از قطران زغال‌سنگ و تقطیر بنزین و به‌صورت مصنوعی در اثر حرارت دادن سولفات بنزن سدیمی با سود آبدار در فشار بالا تولید می‌شوند[]. به‌طورمعمول، سالانه حدود 6 میلیون تن فنل در سراسر جهان تولید می‌شود[2]. فنل و مشتقاتش در فاضلاب‌های صنایع مختلفی از قبیل پالایشگاه‌های نفت، کوره‌های زغال‌سنگ، کک سازی‌ها، کارخانه‌های پتروشیمی[2]، رزین و پلاستیک، کارخانه‌های پارچه و چرم، کاغذ و خمیرکاغذ، فرآیندهای ریخته‌گری و کارخانه‌های بازیافت کائوچو حضور داشته و عمدتاً از طریق تخلیه فاضلاب‌های این صنایع وارد محیط می‌شوند[3].

میزان فنل در پساب‌ صنایع مختلف، در جدول ‏1‑1 گزارش‌شده است.

جدول ‏1‑1  میزان فنل در پساب صنایع مختلف [4]

منبع غلظت فنل (mg/l)
پالایشگاه‌های بنزین 185-40
پتروشیمی 1220-200
نساجی 150-100
چرم 5/5-4/4
کوره کک سازی 3900-600
تبدیل زغال‌سنگ 7000-1700
صنایع آهنی 1/9-6/5
صنایع لاستیک 10-3
صنایع کاغذ 22
تولید رزین 1600
کارخانه پشم‌شیشه 2564-40
کارخانه تولید رنگ 1/1

 

فنل حتی با غلظت‌های کم نیز به زندگی ماهی‌ها آسیب می رساند[5]، بطوریکه محدوده سمیت این آلاینده برای انسان بین mg/l 24-10، برای ماهی‌ها بین mg/l 25-9 و غلظت کشنده در خون برابر با mg/l 150 است[6]. سازمان بهداشت جهانی[1]، حداکثر غلظت مجاز فنل در آب آشامیدنی را mg/l 1 تعیین کرده است[7].

مسمومیت انسان توسط فنل سبب بروز سردرد و سرگیجه، حالت تهوع، اشکال در بلعیدن غذا، آسیب کبدی، غش و … خواهد شد[8].

در جدول ‏1‑2، خواص فیزیکی و شیمیایی این آلاینده ذکرشده است.

جدول ‏1‑2 مشخصات فیزیکی و شیمیایی فنل[9]

مترادف هیدروکسی بنزن ، کربلیک اسید
جرم مولی mg/l 11/94
دمای ذخیره‌سازی ̊C 25-15
دمای اشتعال ̊C 595
حلالیت  g/lit (20 ̊C)84
دمای ذوب ̊C  8/40
دانسیته  g/cm3 (20˚C)06/1
دانسیته بالکی kg/m3620
میزان pH 5 (50 g/lit, H2O, 20˚C)
نقطه‌جوش ˚C 8/181
فشار بخار  kPa (20˚C)2/0
حد انفجار  % (V)5/9-3/1

1-3       روش های حذف فنل

روش‌های مرسوم تصفیه پساب‌های حاوی ترکیبات فنلی، به 3 دسته تقسیم می‌شوند[10]:

فیزیکی

شیمیایی

بیولوژیکی

از این میان، تصفیه فیزیکی به‌عنوان مؤثرترین و رایج‌ترین روش برای حذف ترکیبات فنلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1-3-1 جذب سطحی

از میان روش‌های حذف، جذب سطحی یکی از ساده‌ترین و درعین‌حال پرکاربردترین روش‌های موجود است. بررسی‌ها نشان داده که تصفیه پساب حاوی ترکیبات فنلی توسط کربن فعال، یکی از روش‌هایی است که دارای پتانسیل بالایی در تصفیه دارد[8, 11, 12].

کربن فعال پودری[2] در مقایسه با کربن فعال دانه‌ای[3] نرخ جذب بسیار سریع‌تر و ظرفیت جذب بیشتری (با توجه به افزایش سطح، حجم منافذ و تخلخل) دارد[13]. با توجه به مزایای ذکرشده، عمدتا از کربن پودری در تصفیه آب آشامیدنی، پساب و بخصوص تصفیه آلودگی‌های ناگهانی استفاده می‌شود[14].

مهمترین عامل در روش جذب سطحی، انتخاب جاذب است. بنابراین جستجو برای جاذب کم‌هزینه و در دسترس باعث شده تا بسیاری از محققان به دنبال مواد طبیعی و مصنوعی به‌عنوان جاذب برای روش‌های اقتصادی و مؤثر باشند. اخیراً استفاده از جاذب‌های آلی به زمینه‌ای جذاب برای پژوهش‌ها تبدیل‌شده است[15]. اگرچه جاذب مورد استفاده ممکن است با توجه به شرایط عملیاتی و نوع آلاینده متفاوت باشد، اما خواص مؤثر بر بازدهی جاذب عبارت‌اند از:

سطح مؤثر بزرگ

همگن بودن اندازه منافذ

توانایی جذب انتخابی

احیاء آسان و قابلیت چندین بار استفاده[4]

جاذب‌های مصنوعی که شرایط ذکرشده را داشته باشند بسیار گران‌قیمت بوده و بنابراین استفاده از جاذب‌های طبیعی به زمینه‌ای فعال برای پژوهش‌ها تبدیل شده است[16]. از جمله جاذب‌هایی که برای حذف فنل استفاده‌شده‌اند عبارت‌اند از: نانو ذرات اکسید آهن، سیلیکا ژل[5]، کربن فعال، رزین‌های پلیمری  و زئولیتی، نانو ذرات تیتانیوم اکسید، آلومینای فعال، خاک‌اره[6]، کربن پوسته تمبر هندی[7]، پوسته آناناس[8] و تفاله چای[6].

از جمله مزایای فرآیندهای جذب سطحی،سادگی عملیات و میزان جذب بالا است. معایب اصلی این روش، هزینه احیاء بالا و مقاومت مکانیکی ضعیف جاذب ها هستند [17, 18].

1-3-2 رزین‌های تبادل یونی

این فرآیند از تبادل یون بین دو فاز تشکیل شده است[19]. رزین های تبادل یونی، ماتریس پلیمری حل نشدنی هستند که حاوی یون‌های ناپایدار با قابلیت تبادل یون با محیط اطراف می باشند. رزین ها  در تماس با محلولی با بار یونی مشابه قرار گرفته و تبادل یون صورت می‌گیرد(مشابه شکل ‏1‑1). پس از تماس رزین با محلول حاوی یون، رزین توسط فیلتراسیون از سایر اجزاء جدا می شود.

بسته به نوع رزین (آنیونی یا کاتیونی)، یون‌های انتقالی دارای بار منفی یا مثبت خواهند بود. برای جداسازی فنل، از رزین تبادل آنیون استفاده می‌شود[20].

رزین‌های تبادل یونی به علت نامحلول بودن فاز رزین، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. همین ویژگی سبب سازگاری با محیط‌زیست شده و می‌توانند سالیان زیادی مورد استفاده قرار گیرند. از جمله معایب این روش می توان به: تولید پسماند(آلاینده ثانویه)، اتلاف زمان (جهت احیاء رزین)  و گرفتگی رزین توسط اجزاء آلی موجود در پساب اشاره کرد[21, 22]. ازجمله کاربردهای این روش می‌توان به: برطرف کردن سختی آب، حذف فلزات سمی موجود در آب، بازیابی مس و دیگر فلزات گران‌بها، حذف کامل یا جزئی نمک از آب، تصفیه پساب، حس‌گرها[9]، کروماتوگرافی و جداسازی‌های بیومولکولی اشاره کرد[23].

1-3-3 انعقاد الکتریکی[10]

در سال‌های اخير تحقيق بر روي کاربرد مستقيم الکتريسيته در تصفيه آب و فاضلاب به دليل سازگاري با محيط و امکان تصفيه (مايعات، گازها و جامدات) توسعه‌یافته و به‌عنوان يک روش جذاب تحت عنوان الکتروکوگولاسيون شناخته‌شده است.

فرآيند انعقاد الکتريکي شامل ايجاد لخته‌های[11] هيدروکسيد فلزي درون فاضلاب در اثر انحلال الکتريکي آندهاي قابل انحلال که معمولاً از جنس آهن يا آلومينيوم هستند. اين روش در قرن بيستم با موفقيت محدودي روبرو بوده اما در سال های اخیر به دليل برقراري محدودیت‌های محيط زيستي، بيش از پیش برای تصفیه فاضلاب‌ها  مقبوليت يافته است[24, 25].

درروش انعقاد الکتريکي، جريان الکتريسيته مستقيما از طريق الکترودهاي آهني / آلومينيومي غوطه‌ور در آب ، عبور داده می‌شود. در اين سيستم یون‌های الکترود قرباني،  از طريق الکتروليت انتقال داده شده و آلاینده‌های نامطلوب از طريق واکنش‌های شيميايي، رسوب و يا توسط انعقاد مواد کلوئيدي جدا می‌گردند.  اين مواد سپس توسط شناور شدن الکتروليتي يا به‌واسطه ته‌نشینی با استفاده از فیلتراسیون جدا می‌شوند.

ازجمله ویژگی‌های اين روش می‌توان به کاربرد آسان، تجهيزات ساده، زمان‌ماند کوتاه، کاهش يا حذف تجهيزات، اضافه نمودن مواد شيميايي و کاهش حجم لجن اشاره کرد. از مزایای مهم این روش می‌توان به عدم تولید آلاینده ثانویه و اشغال فضای کم اشاره کرد[26]. معایب این روش شامل هزینه بالای انرژی الکتریسیته و تشکیل لایه اکسید در سطح آند و کاتدهستند. سایر مزایا ومعایب این روش در پژوهش سیرینگی[12]وهمکاران گزارش شده است[27].

[1] World Health Organisation (WHO)

[2] Powdered activated carbon

[3] Granular activated carbon

[4] Multiple use

[5] Silica gel

[6] Sawdust

[7] Tamarind shell

[8] Pineapple peels

[9] Sensor

[10] Electrocoagulation

[11] Floc

[12] Siringi

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122