پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 186 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش    1
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مساله پژوهش    3
1-3- اهميت پژوهش    6
1-4- اهداف پژوهش    7
1-5- سوال¬های پژوهش    8
1-6- فرضیه¬هاي پژوهش    9
1-7- روش انجام پژوهش    12
1-7-1- جامعه و نمونه آماری    12
1-7-2- روش گردآوری داد¬ه¬ها    13
1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده¬ها    14
1-8- متغیرهای پژوهش    15
1-9- استفاده¬کنندگان از نتایج ‌پژوهش    15
1-10- تعریف واژه¬های کلیدی    15
1-10-1- دارایی¬های نامشهود    15
1-10-2- اموال فکری    16
1-10-3- کیو توبین    16
1-10-4- ارزش افزوده اقتصادی    16
1-11- ساختار پژوهش    17
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش    18
2-1- مقدمه    19
2-2- مبانی نظری    20
2-2-1- تاریخچه دارایی¬های نامشهود و اهمیت این دارایی¬ها    20
2-2-2- ماهیت دارایی¬های نامشهود    21
2-2-3- روش¬های ارزیابی دارایی¬های نامشهود    24
2-2-3-1- روش¬های ارزیابی مبتنی بر نسبت    25
2-2-3-2- روش¬های ارزیابی مبتنی بر اندازه    26
2-2-3-3- روش¬های ارزیابی ترکیبی    27
2-2-4- الزامات گزارشگری دارایی¬های نامشهود    28
2-3- رابطه دارایی¬های نامشهود با عملکرد شرکت    31
2-4- پیشینه پژوهش    36
2-4-1- پیشینه داخلی    36
2-4-2-  پیشینه خارجی    44
2-5- خلاصه فصل    54
فصل سوم: روش اجرای پژوهش    55
3-1- مقدمه    56
3-2- سوال¬های پژوهش    57
3-3- روش پژوهش    58
3-4- قلمرو پژوهش    59
3-5- جامعه پژوهش    59
3-6- مدل پژوهش    60
3-7- فرضیه¬های پژوهش    62
3-8- متغيرهای پژوهش    67
3-8-1- متغيرهاي مستقل    67
3-8-2- متغيرهای وابسته    69
3-8-3- متغيرهای کنترلی    71
3-9- روش گردآوري داده‌ها    71
3-10- روش¬های آماری مورد استفاده در پژوهش    72
3-10-1- آزمون تفاوت میانگین    72
3-10-2- ضریب همبستگی    74
3-10-3- مدل¬سازی معادله ساختاری    74
3-11- روایی و پایایی پژوهش    77
3-12- خلاصه فصل    78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته‌ها    79
4-1- مقدمه    80
4-2- آمار توصیفی داده¬ها    80
4-3- آزمون استنباطی    83
4-3-1- آزمون فرضیه اول    91
4-3-2- آزمون فرضیه دوم    92
4-3-3- آزمون فرضیه سوم    93
4-3-4- آزمون فرضیه چهارم    94
4-3-5- آزمون فرضیه پنجم    94
4-3-6- آزمون فرضیه ششم    95
4-3-7- آزمون فرضیه هفتم    96
4-3-8- آزمون فرضیه هشتم    96
4-3-9- آزمون فرضیه نهم    97
4-3-10- آزمون فرضیه دهم    98
4-3-11- آزمون فرضیه یازدهم    98
4-3-12- آزمون فرضیه دوازدهم    99
4-3-13- آزمون فرضیه سیزدهم    100
4-3-14- آزمون فرضیه چهاردهم    101
4-3-15- آزمون فرضیه پانزدهم    101
4-3-16- آزمون فرضیه شانزدهم    102
4-3-17- آزمون فرضیه هفدهم    103
4-3-18- آزمون فرضیه هجدهم    103
4-3-19- آزمون فرضیه نوزدهم    104
4-3-20- آزمون فرضیه بیستم    105
4-3-21- آزمون فرضیه بیست و یکم    105
4-3-22- آزمون فرضیه بیست و دوم    106
4-3-23- آزمون فرضیه بیست و سوم    107
4-3-24- آزمون فرضیه بیست و چهارم    108
4-4- تحلیل¬های اضافی    110
4-4-1- گروه خودرو، ماشین¬آلات و فلزات    110
4-4-2- گروه شیمیایی و دارویی    115
4-4-3- گروه معادن و کانی¬ها    118
4-4-4- گروه سایر صنایع    122
4-4-5- آزمون کلی    126
4-5- خلاصه فصل    131
فصل پنجم: بحث، نتیجه¬گیری و پیشنهادها    132
5-1- مقدمه    133
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش    133
5-3- بحث و نتیجه¬گیری    140
5-4- پیشنهادهای پژوهش    144
5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی    145
5-6- محدودیت¬های پژوهش    146
5-7- استفاده¬کنندگان نتایج این پژوهش    147
5-8- خلاصه فصل    149
منابع و مآخذ
منابع فارسي151
منابع انگليسي154
پيوست‌ها
پیوست شماره 1-شرکت¬های مورد بررسی165
پیوست شماره 2-نحوه محاسبه هزینه سرمایه در فرمول ارزش افزوده اقتصادی168

 منابع

آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول و مهدی قنواتی. (1391). مدلسازی مسیری-ساختاری در مدیریت کاربرد نرم­افزار SmartPLS. تهران: انتشارات نگاه دانش.

احمدیان، مجید و رحیم قربانی. (1392). “بررسي رابطه بين سرمايه فکري و عملکرد سازماني:مورد مطالعه وزارت امور اقتصادي و دارايي”. مجله اقتصادي. شماره­های 11 و 12. صص 130-111.

استانداردهاي حسابداري. (1391). نشريه شماره 160 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. چاپ بیست و دوم. تهران: کميته فني سازمان حسابرسي.

اله­یاری، اکبر. (1387). “بررسی شکل ضعیف کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بورس اوراق بهادار. سال اول، شماره 4، صص 108-75.

بيابانگرد، اسماعيل. (1384). روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي. تهران: نشر دوران

پورزماني، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و علی محمودآبادی. (1391). “تأثير سرمايه فكري بر ارزش بازار و عملكرد مالي”. بررسي­هاي حسابداري و حسابرسي. دوره 19، شماره 2، صص 30-17.

دريايي، عباسعلي؛ محمدي، مهسا؛ ترک زهراني، علي؛ و حمید اسلامي. (1390). “سرمايه فکري، معيارهاي حسابداري و اقتصادي عملکرد و ساختار حاکميت شرکتي”. همايش منطقه­اي حسابداري سرمايه فكري.]قابل دسترسي به صورت برخطا1/2/1391[.

دلاور، علی. (1380). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش. ویرایش سوم. چاپ نهم.

دلاور، علي. (1384). مباني نظري و عملي تحقيق در علوم انساني و اجتماعي. چاپ ‏چهارم. تهران: انتشارات رشد.

رامين مهر، حميد و پروانه چارستاد. (1392).  روش تحقيق کمي با کاربرد مدلسازي معادلات ساختاري ( نرم افزار ليزرل). تهران: نشر ترمه.

حسن پور، داود و حميدرضا يزداني. (1391). “بررسي ارتباط  بين ارزش افزوده سرمايه فكري و عملكرد مالي،اقتصادي و بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران”. بررسي هاي حسابداري و حسابرسي. دوره 19، شماره 4، صص 32-15.

حسینی، سید علی؛ سیدی، سید جلالی؛ اسماعیل­زاده، حجت و امیر سروستانی. (1393). “بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه فکری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. تحقیقات حسابداری و حسابرسی. شماره 22، صص 69-52.

خاکی، غلامرضا (1382). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب. چاپ اول.

ستایش، محمد حسین و فرهاد کاشانی­پور. (1391). “تأثير اجزاي سرمايه فکري در تعيين عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه مطالعات تجربي حسابداري مالي. شماره 36، صص 21-1.

ستايش، محمد حسين و مصطفي کاظم­نژاد. (1388). “بررسي تاثير سرمايه فکري بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پيشرفت­هاي حسابداري. دوره اول، شماره اول، پياپي 3/57، صص 94-69.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و الهه حجازی. (1385). روش های تحقیق در علوم رفتاری. موسسه نشرآگه. چاپ دوازدهم.

شوماخر، رندال ای و ریچارد جی لومکس. (1388). مقدمه­ای بر مدل­سازی معادله ساختاری. مترجم وحید قاسمی. نشر جامعه شناسان.

شهائی، بهنام و احمدعلي خائف الهي. (1389). “بررسي تأثير سرمايه فکري بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران”. مديريت دولتي. دوره 2، شماره 5، صص 90-73.

فدایی­نژاد، محمد اسماعیل. (1373). “آزمون شکل ضعیف نظریه بازار کارآی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران”. تحقیقات مالی. سال دوم، شماره 5 و 6، صص 26-6.

فطرس، محمد حسن و تورج بیگی. (1389). “بررسي تطبيقي اثرات سرمايه ي فکري بر عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران در دو بخش دولتي و خصوصي؛ مطالعه ي موردي: بانکهاي شهر تهران”. پژوهشنامه­ي مديريت اجرايي. شماره 1، پیاپی 38، صص 125-101.

Al Matarneh, A. S. and Bashir, H. A. (2013). “Intangible Assets and Stock Price of Jordanian Companies: An Empirical Analysis”. European Journal of Business and Social Sciences., Vol. 2(9) , pp. 153-165.

Al-Twaijry, A. (2009). “Intangible Assets and Future Growth: Evidence From Japan”. Asian Review of Accounting., Vol. 17(1), pp. 23-39.

Amir, E., and Lev, B. (1996). “Value-Relevance of Non-Financial Information: The Wireless Communications Industry”. Journal of Accounting and Economics., Vol. 22, (1-3), pp. 3-30.

Arikan, A. M. (2004).  “Essays on Corporate Strategy: Evolution of Corporate Capabilities and the Role of Intangible Assets” (Ph.D. Dissertation, The Ohio State University). [Online]. Retrieved from Proquest digital dissertations database.[20 November 2014].

Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T. and Thakor, A. V. (1997). “The Search for the Best Financial Performance Measure”. Financial Analysts Journal., Vol. 53(3), pp. 11-20.

Bakar, R., Salamudin, N., Ibrahim, M. K. And Haji Hassan, F. (2010). “Intangible Assets Valuation in the Malaysian Capital Market”.  Journal of Intellectual Capital., Vol. 11(3), pp. 391-405.

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مدل­بندی آن است. بنابراين پژوهـش حاضر كاربـردي بوده و از نـوع پژوهش­هاي شبه­تجربي است. با استفاده از بانک­های اطلاعاتی موجود، 146 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 در 4 گروه طبقه­بندی شد و مورد بررسی قرار گرفت.

دارایی­های نامشهود نیز به دو گروه دارایی­های نامشهود ثبت شده و ثبت نشده تقسیم­بندی شد. دارایی­های نامشهود ثبت شده از صورت­های مالی و یادداشت­های همراه آن استخراج گردید. برای محاسبه دارایی­های نامشهود ثبت نشده از متغیرهای جایگزین (کیو توبین و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی جزئی با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی نشان داد که بین دارایی­های نامشهود ثبت شده شرکت­های مورد بررسی و عملکرد مالی آن­ها، بجز سود خالص، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد. همچنین بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد اقتصادی نیز، بجز ارزش افزوده اقتصادی، رابطه مثبت معنا­داری وجود ندارد. در حالی که این رابطه در مورد دارایی­های نامشهود ثبت شده در سطح همه گروه­ها و در کل روشن نیست، در مورد دارایی­های نامشهود ثبت نشده بر عکس می­باشد. یعنی ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، مثبت معنادار است. با وجود ارتباط معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و معیارهای عملکرد، شدت این ارتباط برای دارایی­های نامشهود ثبت نشده نیز قوی­تر از دارایی­های نامشهود ثبت شده است. بیشترین همبستگی مثبت معنا­دار بین نسبت کیوتوبین و نسبت بازده دارایی­ها و اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری و سود خالص بدست آمد. همچنین در بین معیارهای عملکرد، معیار سود خالص از ارتباط قوی­تری با دارایی­های نامشهود برخوردار بود. آزمون تحلیل­های اضافی حاصل از مدل­سازی معادلات ساختاری نیز نتایج مذکور را تایید نمود. دارایی­های نامشهود در دو مدل عملکرد مالی و عملکرد اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در هردو مدل به دست آمده، ضریب مربوط به دارایی­های نامشهود ثبت نشده معنادار بود. همچنین معناداری ضرایب مربوط به متغیرهای کنترلی تاثیر آن­ها را بر روابط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد نشان داد. مدل نهایی حاصل از آزمون­ها در عملکرد مالی و اقتصادی به ترتیب به شرح زیر است:

LOGNS×RIA107/0+INDU065/0-LOGNS136/0-FL327/0-UIA649/0+RIA080/0- =FP

 LOGNS×UIA303/0+ LOGNS063/0+FL136/0+UIA699/0 =EP

فصل اول:كليات پژوهش

مقدمه

بشر با پيشرفت سريع فناوري، وارد جامعه­ي دانشي شده است (دراکر[1]، 1988). در همين راستا، اقتصاد جهاني از يک اقتصاد صنعتي به سوي اقتصاد مبتني بر دانش[2] حرکت کرده است. در اين اقتصاد دانش­محور، دارايي­هاي نامشهود[3] نقش اساسي در موفقيت يک شرکت در دستيابي به اهداف را دارد به گونه­اي که منشا ثروت و رشد، دارايي­هاي نامشهود (فکري) است (لو[4]، 2001: 1). متون اخير اقتصاد و مديريت نشان داده­اند که دارايي­هاي نامشهود نقشي اساسي را در اقتصادهاي امروزي نیز ايفا مي­کنند (لنديني[5]، 2014) به گونه­اي که محصولات و شرکت­ها بر مبناي اطـلاعـات، ايجاد شده و از بیـن مي­روند و بيشتر شرکـت­هاي موفق، شرکت­هايي هستند که از دارايي­هاي نامشهود خود بهتر و سريع­تر استفاده مي­کنند (بونتيس[6] و همکاران، 1999: 392).

شکاف در حال افزايش بين ارزش بازار و ارزش دفتري شرکت­ها، منعکس کننده وجود و اهميت دارايي­هاي نامشهود است (المترنه و بشير[7]، 2013: 154). دليل اين شکاف مربوط به حرفه حسابداري است که به طور سنتي در مواجهه با شناسايي و اندازه گيري ارزش دارايي­هاي نامشهود با مشكل مواجه بوده است. با وجود اهميت دارايي­هاي نامشهود در اقتصادهاي مدرن، مدل پذيرفته شده جامعي که بتواند مفهوم اندازه­گيري نامشهودها و مقايسه آن­ها در بين شرکت­ها را ارائه دهد، وجود ندارد (چن[8]، 2012: 13). يکي از دلايل اين موضوع، رويكرد محافظه­كارانه حرفه حسابداري و برتري ويژگي كيفي قابليت اتكا بر ويژگي كيفي مربوط بودن اطلاعات اسـت. با وجود این، بحث در مورد عدم کفايت رويه­هاي سنتي گزارشگري براي دارايي­هاي نامشهود و اينکه آيا شرکت­ها بايد محرک­هاي ارزش دارايي­هاي نامشهود خود را به روش قابل مقايسه­اي گزارش کنند، از چند سال پيش شروع شده و کشورهاي اسکانديناوي در اين زمينه پيشگام هستند (دام[9]، 2003: xvi). حقیقت این است که حسابداري و گزارشگري شرکت­ها بايد واقعيت اقتصادي کسـب و کار و شرکـت­هاي امـروزي را براي تصميم­گيري مديران و سرمايه­گذاران و به طور کلي ذينفعان به بهترين روش ارائه دهد و براي رسيدن به اين مهم، چاره­اي جز تفکر در مورد بازنگري رويه­هاي فعلي گزارشگري دارايي­هاي نامشهود نيست. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای پاسخ­گویی به این نیاز است.

بيان مساله پژوهش

به گونه کلی، دارایی­های شرکت به دو دسته دارایی­های مشهود و دارایی­های نامشهود تقسیم می­شوند. تا دهه 1980، ارزش يک شرکت تا اندازه زيادي به ارزش دارايي­هاي مشهود آن از قبيل ساختمان­ها و ماشين­آلات بستگي داشت (چوی[10]، 2007: 20). اما از اواسط دهه 1980 ارزش يک شرکت به ارزش دارايي­هاي نامشهود آن از قبيل نوآوري، فناوري، منابع انساني[11] و مهارت­ها وابسته شد (کلونينگر[12]، 2004: 126) مالکين و مديران اجرايي شرکت­ها براي مدت­هاي زيادي تصور مي­کردند که کليد موفقيـت شرکـت­ها، کسـب دارايي­هاي مشهود است، اما هم اکنون اهميت دارايي­هاي نامشهود را نيز درک کرده­اند (لو[13]، 1997). همچنين مهم­ترين بخش دارايي­ها به شکل نامشهود هستند که در حدود 50٪ ارزش بازار شرکت­هاي بزرگ صنعتي و خدماتي را تشکيل مي­دهند (اسويبي[14]، 1997: 12).

دارايي­هاي نامشهود خود به دو دستـه منابـع و اموال[15] تقسيـم­ مي­شـوند. اموال نامشهود به به دارایی­های نامشهودی اطلاق می­شود که زیر پوشش قانون قرار می­گیرند مانند حق اختراع، حق امتیاز و علایم تجاری، درحالی که منابع نامشهود پیچیده­تر بوده و با اشخاص، روابط و سیستم­ها در ارتباط است. منابع نامشهود برخلاف اموال نامشهود، پویاتر بوده و ارزیابی صحیحی از آن­ها مشکل­تر است (ايکس-کايو[16]، 2009: 15، 16 و 17). مهم­ترين دارايي­هاي يک شرکت، دارايي­هاي نامشهود شامل منابع و اموال نامشهود هستند و مسئله در اندازه­گيري دارايي­هاي نامشهود، تعیین اثربخشی دارایـی­های نامشهودی است که معمولاً در ترازنامه و صورت­هاي مالي شرکت گزارش نمي­شوند (آکيو[17]، 2009: 1).

در هر صورت، چيزي که باعث موفقيت يک شرکت مي­شود، فقط دارايي­هاي مشهودي نيستند که هر کس مي­تواند با پرداخت بهاي آن، به موفقـيت دست يابد، بلکه اثـربخشي اين نوع دارايي­ها با دارايي­هاي نامشهود است که آن­ها را قابل استفاده کرده و باعث موفقيت شرکت در دست­يابي به اهداف نيز مي­شود (ايکس-کايو، 2009: 1).

با وجود اين، در روش­هاي حسابداري سنتي، دارايي­هاي نامشهود به اندازه کافي گزارش نمي­شوند و اين موضوع دليل اصلي اختلاف شديد بين ارزش بازار يک شرکت و  ارزش دفتري ثبت شده است (هندري[18] و همکاران، 2008: 14). اين در حالي است که صورت­هاي مالي يکي از مهم­ترين ابزارهاي تحليل وضعيت مالي شرکت­ها در بازارهاي سرمايه امروزي هستند. به عنوان نمونه، لو (1997) نشان داد که بيـش از 40٪ از ارزش بـازار يک شـرکت متوسط، در ترازنامه ظاهر نمي­شوند. در نتيجه، مديران در يافتن اطلاعات لازم براي تعيين عملکرد يک شرکت، با مشکل مواجه خواهند شد. با توجه به اينکه ترازنامه يکي از مهم­ترين اجزاي   صورت­هاي مالي است، انتظار می­رود ارزش يک شرکت را به نحو صحيح گزارش دهد و بتواند مبنايي براي ارزيابي عملکرد شرکت فراهم سازد. با اين حال، گزارش اقلام نامشهود (الي و وايماير[19]، 1999 و گادفري و کوه[20]، 2001) و يا عدم گزارش آن در ترازنامه (پن­من[21]، 2009 و بلوم[22]، 2009)، موضوع مورد مناقشه پژوهشگران بوده است. افزون بر اين، حسابداري دارايي­هاي نامشهود نسبت به دارايي­هاي مشهود، مشکلات مهمي را در پي دارد. از جمله اين مشکلات عدم اطمينان مربوط به منافع حاصـل از دارايـي­هــاي نامشهود و مـدت زمان اين منـافع است (هوگ­کرون و نيوسفلا[23]، 2000: 258). اين عدم اطمينان بر تعیین ارزش حسابداري دارايي­هاي نامشهود و همچنين تاثیر آن­ها بر ارزيابي عملکرد شرکت اثرگذار است.

معيارهاي سنتي عملکرد حسابداري نیز مانند سود هر سهم[24]، سود تقسيمي هر سهم و بازده حقوق صاحبان سهام[25] اصولاً بر سرمايـه در گردش[26] و دارايـي­هاي مشهود متمرکز هستند (ايکس-کايو، 2009: 3). همچـنين اصول حسابداري با سرمايه­هاي فکري[27] مانند تحقيق و توسعه به عنوان يک هزينه رفتار مي­کنند (به عنوان نمونه، استاندارد ملي حسابداري شماره 17؛ 1391: بند 33 و 44). افزون بر اين، سيستم­هاي حسابداري فعلي به اندازه کافي ارزش واقعـي يـک شرکت را تعيين نمي­کنند. به عنوان مثال، دارايي­هاي فهرست شده در استاندارد ملي حسابداري شماره 17 (حسابداري دارايي­هاي نامشهود) شامل ارزشيابي منابع انساني يا ساير اشکال اموال فکري[28] نمي­شود، و در نتيـجه ارزيـابي عمـلکرد شرکت را با خطاي جدي مواجه مي­سازد، زيرا سيستم­هاي حسابداري عملـکرد، مبتني بر ارزيابي دارايـي­هاي مشهود هستند.

بنابراين، در جريان لحاظ نمودن دارايي­هاي نامشهود و ارتباط آن­ها با اندازه­گیری عملکرد شرکت­ها، مساله­های اصلي عبارتند از: 1) ارزش اقلام نامشهود براي مقاصد گزارشگري مالي چیست و چگونه بايد اندازه­گيري شوند، 2) آيا اصولاً بايد دارایی­های نامشهود را در صورت­های مالی افشا يا گزارش کرد؟، 3) چه اقلامي بايد به عنوان اموال فکري و دارايي­هاي نامشهود در ترازنامه شرکت منظور شوند؟، 4) اهميت دارايي­هاي نامشهود ثبت نشده در ارزيابي عملکرد شرکت­ها چيست؟ و 5) چگونه می­توان دارایی­های نامشهود را برای ارزیابی عملکرد شرکت مدل­بندی نمود؟ هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به پرسش­های بالا است.

اهميت پژوهش

اين مطالعه از منظر يک مطالعه پژوهشي اهميت نظري، عملي و اجتماعي دارد. به طور کلي اين پژوهش مدارک تجربي مبتني بر ارزش دارايي­هاي نامشهود و ارتباط آن با عملکرد کلي شرکت را ارايه می­دهد و اهميت دارايي­هاي نامشهود ثبت شده و ثبت نشده را در سازمان نيز نمايان سازد. نظر به اهميت و نقش دارايي­هاي نامشهود در سازمـان، اين مطالعـه همچنين مي­تواند به عنوان زمينه مفيدي براي مطالعات آتي در اين حوزه قلمداد گردد.

از منظر نظري، اگرچه اخيراً مطالعاتي در مورد روش­هاي متعدد ارزشيابي دارايي­هاي نامشهود و رابطه آن با عملکرد مالي[29] در ساير کشورها انجام شده است (فاما و فرنچ[30]، 1992، 1995و لن و ماخيجا[31]، 1996)، اما در ايران بحث­هاي محدودي در اين زمينه صورت گرفته است. هيچ پژوهشي در ايران، به گونه جامع، رابطه بين شاخص­هاي نامشهود (کيو توبين[32]– اضافه ارزش بازار نسبت به ارزش دفتري[33]– ارزش نامشهودهای ثبت شده[34]– اموال فکری[35]) و عملکرد مالي (بازده دارايي­ها[36]– بازده حقوق صاحبان سهام- بازده سرمايه­گذاري[37] و سود خالص[38]) و عملکرد اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادي[39]– ارزش افزوده بازار[40]) را مورد بررسي قرار نداده است. به منظور مطالعه دقيق و تجربي ارزشيابي دارايي­هاي نامشهود و افزايش دانش نسبت به اين نوع دارايي­ها و ارتباط آن­ها با عملکرد شرکت­ها، انجام اين پژوهش ضروري به نظر مي­رسد.

از منظر عملي، بسياري از مديران و حسابـداران دريافته­اند که ترازنامـه معمولاً ارزش دارايي­هاي نامشهود را به گونه کامل منعکس نمي­کند (ايکس-کايو، 2009: 7). اگر آن­ها بتوانند روشي براي ارتباط ارزش دارايي­هاي نامشهـود به عملکرد شرکت بیابند، مي­توانند دارايي­هاي نامشهود خود را بهتر مديريت نموده و تصميمات مطلوب­تري نيز اتخاذ کنند.

از منظر اجتماعي، پژوهش حاضر مي­تواند اثرات مثبتي بر تصميم­هاي مديريتي مانند تحصيل دانش، توزيع اطلاعات[41]، تفسير اطلاعات و حافظه سازماني[42] داشته و ممکن است براي رشد و توسعه کارکنان نيز مطلوب باشد (هابر[43]، 1991). اين رشد و توسعه مي­تواند منجر به افزايش رضايـت شغلي[44] و از دست ندادن کارکنان کليدي نيز شود. همه اين موارد براي شرکت­ها و به طور کل براي جامعه مفيد خواهند بود. از سوي ديگر، اين مطالعه با بررسي تاثير دارايي­هاي نامشهودي چون علايم تجاري بر عملکرد مي­تواند توجه مديران را به مسئوليت­هاي اجتماعي[45] شرکت در قبال تحصيـل و نگهداري دارايي­هاي نامشهود شرکت نيز جلب کند.

 اهداف پژوهش

با توجه به سوال­هاي مطرح شده در بخش­هاي پيشين، اهداف اين مطالعه به شرح زير است:

بررسي اهميت گزارشگري دارايي­هاي نامشهود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به ارزش بازار اين شرکت­ها،

بررسي تاثير ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[46]” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

بررسي تاثير دارايي­هاي “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،

ارائه پيشنهادهايي در خصوص شناسايي و يا عدم شناسايي اقلام نامشهود و اصلاح عمليـات گزارشـگري شـرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

مدل­بندی رابطه بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به منظور پیش­بینی عملکرد.

اين اهداف هم براي کليه شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم براي هر صنعت دنبال خواهد شد.

[1] -Druker

[2] – Knowledge-Based Economy

[3] – Intangible Assets

[4] – Lev

[5] – Landini

[6] – Bontis

[7] – Al Matarneh and Bashir

[8] – Chen

[9] – Daum

[10]– Choi

[11]– Human Resource

[12]– Cloninger

[13]– Lev

[14]– Sveiby

[15] – Resources and Properties

[16]– X. Qiu

[17]– Ukiwe

[18]– Hendry

[19]– Ely and Waymire

[20]– Godfrey and Koh

[21]– Penman

[22]– Bloom

[23]– Hoegh-Krohn and Knivsfla

[24] – Earning Per Share

[25] – Return On Equity

[26]– Working Capital

[27]– Intellectual Capital

[28]– Intellectual Properties

[29] – Financial Performance

[30]– Fama and French

[31]– Lehn and Makhija

[32] – Tobins-Q

[33] – Market to Book Value

[34] – Registered Intangible Value

[35] – Intellectual Properties

[36] – Return On Assets

[37] – Return On Investment

[38] – Net Income

[39] – Economic Value Added

[40] – Market Value Added

[41]– Information Distribution

[42]– Organizational Memory

[43]– Huber

[44]– Job Satisfaction

[45]– Social Responsibilities

[46]– Unregistered Intangibles

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي عملکرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122