پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مدل زنجيره تأمين استوار چند هدفه براي شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران وحل آن به وسيله الگوريتم فرا ابتکاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: ‌ه
فهرست مطالب و
فهرست جداول ط
فهرست شکل ها: ‌ي
فصل اول: مفاهیم، فرضيات، کلیات مسئله
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 3
1-4- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: 4
1-5- روش کلی تحقیق: 4
1-6- شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی: 4

فصل دوم: پیشینه تحقیق، زنجیره تأمین، استواری مدل مروري بر مسائل بهينه سازي چند هدفه،
و الگوريتم ژنتیک NS-GA II
2-1- مقدمه 6
2-2- مدیریت زنجیره تأمین 7
2-2-1- تهیه کالا در زنجیره تأمین 8
2-2-2- مدیریت توزیع در زنجیره تأمین 9
2-2-2-1- مديريت لجستيك 9
2-2-2-2- توزیع فیزیکی 10
2-2-2-3- تقاضا و تمرکز بر مشتری 10
2-3- استواري، مفهوم و نقش آن در تحقیق در عملیات 11
2-4- مدل استوار مبتنی بر سناریو) مدل استوار مالوي و همکاران( 14
2-5- مروري بر تحقیقات استواري در زنجیره تأمین 19
2-6- خانواده مسائل چند معياري 28
2-7- جستجو و تصميم گيري 29
2-8- بهينه سازي چند هدفي 30
تعريف 2-8-1: مسئله بهينه سازي چند هدفي 31
تعريف 2-8-2: مجموعه شدني 32
تعریف 2-8-3: مفهوم تسلط(چیرگی) 33
تعریف 2-8-4: مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیر مسلط 34
تعریف 2-8-4-1 : بهینگی پارتو 34
تعریف 2-8-4-2 : مجموعه غیر مسلط 35
تعریف 2-8-5: مجموعه بهینه پارتو سراسری 35
تعريف 2-8-6: مجموعه ها و لبه هاي نامغلوب 35
2-9- رویکردهای پایه ای موجود 35
2-9-1- ساختار و پیچیدگی مسائل چندهدفه 36
2-10- تشریح الگوریتم ژنتیک 36
2-10-1- چارچوب يک الگوريتم ژنتيک استاندارد 37
2-10-2- کروموزوم 38
2-10-3- رمز گذاری 38
2-10-4- کدگذاری باینری 38
2-10-5- کدگذاری جایگشتی 39
2-10-6- کدگذاری ارزشی 39
2-10-7- جمعیت 40
2-10-8 مقدار برازندگی 40
2-10-9- انتخاب 40
2-10-9-1- انتخاب بر اساس تورنامنت 41
2-10-9-2- انتخاب بر اساس بهترین ها 41
2-10-9-3- انتخاب بر اساس حذف درصدی از بدترین اعضا 41
2-10-10- عملگر تقاطع 41
2-10-11- جهش 42
2-10-12- معیار توقف 42
2-11- نمودار جریان الگوریتم به همراه شبه کد آن 43
2-12- کاربرد الگوريتم هاي ژنتيک در بهينه سازی 44
2-12-1- استراتژي برخورد با محدوديت ها 45
2-12-1-1- استراتژي اصلاح عملگرها 45
2-12-1-2- استراتژی ردی 45
2-12-1-3- استراتژي اصلاحی 45
2-12-1-4- استراتژی جریمه ای 46
2-13- بهينه سازي چند هدفي با استفاده از الگوريتم هاي ژنتيک 46
2-13-1- طراحی اصول واجزای الگوریتم ژنتیک چند هدفه 48
2-13-1-1- توابع هدف چندگانه 48
2-13-1-2- روشهای رتبه بندی پارتو 48
2-13-1-3- تنوع، تخصیص برازندگی، تقسیم برازندگی 49
2-13-1-4- تقسیم برازندگی 49
2-13-1-5- فاصله ازدحام 50
2-13-1-6- سلول بر اساس چگالی 51
2-13-1-7- نخبه گرایی 51
2-13-1-7-1- استراتژیهایی که جوابهای نخبه را در جمعیت نگهداری می کنند 51
2-13-1-7-2- نخبه گرایی با جمعیت های صوری 52
2-14- جمع بندی: الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرمغلوب (NSGA-II) 52

فصل سوم: مدل برنامه ریزی خطی پیشنهادی، برای حمل و نقل فراورده در شرکت پخش فراورده های نفتی ایران
3-1- مقدمه 54
3-2- فرمول بندی مسئله 55
3-2-1- مجموعه انديس ها: 56
3-2-2- پارامترها : 56
3-2-3- متغيرها: 57
3-2-4 توابع هدف: 58
3-2-5 محدودیت ها: 58
3-3- خطی سازی مدل 61
3-4 همتای استوار مدل بر اساس الگوی مالوی 62
3-5- خلاصه 63

فصل چهارم : توسعه الگوريتم ژنتیکNS-GA II، نتایج محاسباتی
4-1- مقدمه 64
4-2- تعريف كروموزم 65
4-3- ايجاد جمعيت اوليه 65
4-4- مکانيزم نمونه گيري 65
4-4-1- عملگر انتخابی تورنامنت ازدحام ( ) 66
4-4-2- رویه شناسایی سطوح غیر مسلط 66
4-4-3- رویه تخصیص فاصله ازدحام 67
4-5- عملگرهاي تقاطعي 68
4-6- عملگرهاي جهشي 69
4-7- نخبه گرایی 69
4-8- استراتژي برخورد با محدوديتها 69
4-9- معیار توقف الگوریتم 70
4-10- نتایج الگوریتم در حالت تک هدفه 70
4-10-1- نتایج الگوریتم در حالت تک هدفه در حالت ساده 71
4-10-2- نتایج الگوریتم در حالت تک هدفه در حالت استوار 72
4-11- حل الگوریتم در حالت چند هدفه 73
4-11-1- مقياس هاي کارآيي 73
4-11-2- نمودار پارتو 74

فصل پنجم: نتيجه‌گيري، ارائه پيشنهاد براي تحقيقات‌ آتي
5-1- نتیجه گیری 76
5-2- ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی 77
5-3- جمع بندی 78
مراجع 79
Abstract 85

مراجع

1) غضنفری،مهدی ؛فتح اله،مهدی. (1385).” نگزشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین”،چاپ اول،تهران:انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

2) تیموری ا. ، ” توسعه مدل انتخاب تأمين كنندگان و توزيع با نگرش مديريت زنجيره تأمین” ،پايان نامه دكتري مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1378 ؛

3) ربیعه م. ،” طراحی مدل ریاضی استوار زنجیره تأمین” ، رساله دوره دکتری مدیریت صنعتی ، دانشگاه تربیت مدرس، 1389

Aissaoui, N., Haouari, M., Hassini,  E., 2007. Supplier selection and order lot sizing modeling: A review, Internation Jornal of Production Economics,104,394-407
Ali kokangul, Zeynep susuz,. 2009” Integrated analytical hierarch process and  mathematical programming to supplier selection problem with quantity discount”, Applied Mathematical Modeling ,33, 3 ,1417-1429
Azaron, A., Brown, K.N., Tarim, S.A., Modarres, M., (2008), “A multi-objective stochastic programming approach for supply chain design considering risk”, Int. J. Production Economics, Vol.116, pp. 129-138
Basnet, Chuda.,  Leung, Janny M.Y.,2005. Inventory lot-sizing with supplier selection, Computers & Operations Research, 32 , 1–14
Ben-Tal, A., Golany, B., Shtern, S.,(2009). “Robust multi-echelon multi-period inventory control”, European Journal of Operational Research, Vol. 199, pp. 922–935.
Chang, P. C., Lin, Y. K., (2010), “New challenges and opportunities in flexible and robust supply chain forecasting systems”, International Journal of Production Economics, AcceptedManuscript.
Chen C-T., Lin C-T., Muang S-F. 2005. “A fuzzy approach For supplier evaluation and selection in supply chain management”; Internation Jouranl of Production Economics,
De Boer, L., Labro, E., Morlacchi, P., (2001). “A review of methods supporting supplier selection” European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 7,Pp. 75-89.

چکیده:

در سال هاي اخیر زنجیره تأمین به عنوان موضوعی جذاب براي مدیران و صاحبان صنایع مبدل گردیده و حیات و ممات سازمانها و بنگاههای اقتصادی در گرو فعالیت در قالب زنجیره های در هم تنیده تعریف شده است. از طرفی در محیط پر رقابت امروزي، سرعت بالاي تغییر و تحولات بر عدم اطمینان و ابهام حاکم بر تصمیم گیري ها تا حدی افزوده است که سطح بالاي عدم اطمینان در زنجیره تأمین، توانایی آن را در پیش بینی شرایط آینده با مشکل مواجه می کند. لذا به منظور برنامه ریزي بهتر و صحیح تر باید به برنامه ریزي قابل اتکا در فضاي عدم اطمینان و ابهام پرداخته شود. از جمله رویکردهاي جدید و مطمئن رویکرد برنامه ریزي استوار می باشد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به عنوان یک مطالعه موردی، عملیات انتقال فراورده در این سازمان از مبادی تأمین تا نواحی مصرف به صورت یک زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضای موجود برای فراورده ها از مدلسازي ریاضی استوار به صورت دو هدفه و با اهداف کاهش هزینه حمل و همچنین کاهش تعداد بارگیری ها استفاده شده است. سپس با توجه به حجم بالای محاسبات و اطلاعات مسئله و عدم امکان استفاده از روشهای حل دقیق، از الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII  برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است.

 کلمات کلیدی:زنجیره تأمین، بهینه سازی استوار، عدم قطعیت، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم های فراابتکاری

فصل اول:  

1-1- مقدمه

در سال هاي اخیر زنجیره تأمین به عنوان موضوعی جذاب براي مدیران و صاحبان صنایع مبدل گردیده و حیات و ممات سازمانها و بنگاههای اقتصادی در گرو فعالیت در قالب زنجیره های در هم تنیده تعریف شده است. از طرفی در محیط پر رقابت امروزي، سرعت بالاي تغییر و تحولات بر عدم اطمینان و ابهام حاکم بر تصمیم گیري ها تا حدی افزوده است که سطح بالاي عدم اطمینان در زنجیره تأمین، توانایی آن را در پیش بینی شرایط آینده با مشکل مواجه می کند. لذا به منظور برنامه ریزي بهتر و صحیح تر باید به برنامه ریزي قابل اتکا در فضاي عدم اطمینان و ابهام پرداخته شود. از جمله رویکردهاي جدید و مطمئن رویکرد برنامه ریزي استوار می باشد. در این پژوهش، با در نظر گرفتن شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به عنوان یک مطالعه موردی، عملیات انتقال فراورده در این سازمان از مبادی تأمین تا نواحی مصرف به صورت یک زنجیره تأمین در نظر گرفته شده و با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضای موجود برای فراورده ها از مدلسازي ریاضی استوار به صورت دو هدفه و با اهداف کاهش هزینه حمل و همچنین کاهش تعداد بارگیری ها استفاده شده است. سپس با توجه به حجم بالای محاسبات و اطلاعات مسئله و عدم امکان استفاده از روشهای حل دقیق، از الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAII برای حل مدل پیشنهادی استفاده شده است.

1-2- بیان مسئله

در دنیای رقابتی کنونی مدیریت زنجیره تامین[1]، یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تأثیر قرار می­دهد. از این رو توجه به فرصت­ها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با شرایط عدم اطمینان در این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. در این جریان میزان تولید، فرایند انتقال و عرضه بسیار حایز اهمیت می­باشد. از عوامل مهم بقا در محيط پر رقابت امروزي، كاهش هزينه­هاي حمل، نگهداری و سایر هزینه ها در این چرخه خواهد بود، همچنین میزان دریافت بهینه از تأمین­کنندگان مي­تواند به شكل قابل ملاحظه­اي هزينه­هاي خريد را كاهش و قابليت رقابت­پذيري در دنیای استراتژیک کنونی را افزايش دهد. زنجیره تأمین بر تمام فعالیت‌هاى مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج ) تا تحویل به مصرف کننده نهایى و نیز جریان‌هاى اطلاعاتى مرتبط با آنها مشتمل مى‌شود.

علاوه بر این، یکی از مباحث بسیار مهم در زنجیره تأمین، مبحث عدم قطعیت است. عدم قطعیت (اطمینان) برمبنای نظریه گالبریت[2] به تفاوت بین مقدار اطلاعات مورد نیاز برای اجرای یک وظیفه و مقدار اطلاعات واقعاً در­ دسترس اطلاق می­شود. در فرآیند تصمیم برنامه­ریزی زنجیره های تأمین عدم اطمینان فاکتوری اساسی است که می­تواند بر اثر بخشی پیکره­ بندی و هماهنگی زنجیره تأمین موثر باشد

بسیاری از صاحب­نظران به عدم قطعیت در طراحی زنجیره تأمین را به عنوان یک مبحث باز اشاره کرده اند. سولر[3] بیان می­کند که اغلب تکنیک­های بکار گرفته شده برای طراحی زنجیره تأمین برای مسائل زنجیره تأمینی به کار گرفته شده­اند که تقاضا، هزینه ها، زمان انتظار، و سایر پارامتر­های ورودی آنها کاملاً شناخته شده هستند، در حالی­که سناریو­های زنجیره­تأمین در دنیای واقعی احتمالاً با داده­های تصادفی متأثر از نوسانات تقاضا، داده­های گمشده[4](عدم وجود داده)، و… شناخته می­شوند. چنین مسائلی نیازمند بکارگیری تکنیک­های بهینه­سازی پیچیده­تری هستند که داده­های تصادفی را مدنظر قرار داده و پس از آن به صورت واقع ­بینانه­تری به مسائل تولید و شبکه توزیع در دنیای واقعی بنگرند تا  بتوانند تصمیمات موثرتری اتخاد کنند

در اين پژوهش با توسعه یک مدل ریاضی جديد بر اساس الگوي زنجيره تأمين و مسئله حمل و نقل به مطالعه موردي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران پرداخته شده است. در اینجا با در نظر گرفتن فراورده های نفتی اصلی تولیدی در کشور شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره و در نظر گرفتن چرخه ی تولید و مصرف آنها که شامل مبادی تأمین، انبارهای واسطه و نواحی مصرف می باشد مسئله تعریف می شود. مبادي تأمين شامل نه پالايشگاه نفت آبادان، اصفهان، اراک، بندرعباس، تبریز، تهران، شیراز، کرمانشاه، لاوان و همچنین دو پایانه ی واردات در شمال و جنوب کشور، می شوند. انبارهاي واسطه مشتمل بر 85 انبار اصلی می باشد که در سرتاسر کشور قابلیت دریافت و ذخیره سازی فراورده ها از پالایشگاهها و پایانه های ورودی و همچنین انبارهای دیگر و سپس ارسال آنها به نواحی مصرف را دارند. نواحی مصرف لایه ی نهایی زنجیره و مراکزی جهت تحویل فراورده ها به متقاضیان می باشند. طبق تقسیم بندی های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، 229 ناحیه مصرف در کشور جهت توزيع فراورده های نفتی وجود دارد. مد نظر قرار دادن وسایل مختلف حمل و نقل فراورده ها یکی دیگر از ویژگی های مدل پیشنهادی می باشد، چهار نوع روش حمل مختلف، شامل حمل جاده ای به وسیله ی تانکرهای سوخت رسان (در ظرفیت های متفاوت)، حمل از طریق خط ریلی کشور، حمل از طریق خطوط لوله و همچنین حمل از طریق کشتی های سوخت رسان می باشد که این روشها با ظرفیت های متفاوت، هزینه های متفاوت و بسته به زیرساخت های موجود قابل استفاده می باشند. هدف نهایی مدل پیشنهادی کمینه کردن هزینه های انتقال فراورده های نفتی برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد، هدف دیگر با توجه به استراتژي هاي جديد شركت ملي پخش در ايجاد امكان توزيع مستقيم فراورده ها با كمترين تعداد بارگيري جهت داشتن امنیت بیشتر در این بارگیری ها و حفظ اصول تعریف شده در سیستمهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد.  با مد نظر قرار دادن استواری[5] ساختار، مدل پیشنهادی سعی در حل یک مسئله واقعی با ابعاد بسیار بزرگ می کند، که مسلماً روشهای حل دقیق از قبیل شاخه و کران و غیره از حل آن عاجز می باشند. در این پژوهش سپس برای حل مدل از یک روش متاهیوریستیک (NS-GAII) استفاده شده است و بدین ترتیب مسئله ی نقل و انتقال فراورده های نفتی در کشور با در نظر گرفتن متغير بودن تقاضا و امکان وجود عدم تخمين درست در رابطه با داده هاي موجود با کامل ترین دیدگاه مرتفع می شود.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش:

رقابت مفهومي کاملاً شناخته شده در دنياي پيچيده امروزي است؛ کاهش قيمت تمام شده، افزايش سطح خدمت رساني به مشتريان و برآوردن سريع نيازهاي آنها، از جمله مواردي است که به منظور باقي ماندن در صحنه رقابت، براي هر محصول و هر خدمت ارايه شده الزامي است. حال هنگامی که رقابت بر سر کاهش نرخ تمام شده در رابطه با مهمترین کالای استراتژیک و مصرفی کشور مطرح می شود، مسئله اهمیت ویژه پیدا کرده و ضرورت و توجیه اقتصادی بارزی در توجه به آن یافت می شود. با توجه به هزینه های بالای پالایش و پخش فراورده های نفتی در کشور و نیاز به استمرار این فرایند به عنوان یکی از ضرورت های اصلی برای توسعه و پيشرفت کشور اسلامی و تأکید مسئولین کشوری برای رسیدن به خود کفایی در این صنعت استراتژیک و از سوی دیگر نیاز روز افزون به کاهش هزینه ها ی کلان دولت و استفاده حداکثری از منابع، نیاز به داشتن طرحی جامع براي فرايند سوخت رساني به كشور با در نظر گرفتن کلیه متغیرها برای دوره های زمانی آینده مبرم و انکار ناشدنی می باشد.  علاوه بر این ویژگی استواری مدل پیشنهادی این امکان را ایجاد می کند که اگر در یک دوره زمانی یکی از پالایشگاههای کشور نتوانست به تعهدات خود عمل نماید، یا یک یا چندین انبار قابلیت استفاده نداشته باشند، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور با کمترین ضرر ممکن برنامه ریزی تحویل فراورده ها را انجام داده و نیازهای سوختی کشور را برطرف سازد.

بر این اساس ضروري است کليه عناصر و اجزاي درگير در چرخه خرید و فروش فراورده ها يا به عبارت بهتر اجزاي زنجيره تأمين به شيوه­اي موثر دیده شده و مکانيزم­هاي مناسبي را به منظورکاهش هزينه­ها و افزايش سرعت انتقال با در نظر گرفتن موارد ایمنی بکار گیرند. هدف از اجرای این پروژه رسیدن به مدلی جامع برای فرایند سوخت رسانی به کشور با هدف کاهش هزینه ها و داشتن قدرت انعطاف در برابر هر گونه محرک بیرونی و در شرایط عدم اطمینان به داده ها می باشد.

1-4- هدف ­های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

با توجه به موارد ذکر شده در بالا، هدف کلی این تحقیق را می­توان بصورت زیر بیان نمود، تعیین اینکه چه میزان از هریک از فراورده ها از هر مبدأ تأمین به هر انبار به وسیله هر روش حمل انتقال پیدا کرده  و از آنجا چه میزان از هریک از فراورده ها از هر انبار به انبار دیگر و همچنین از هر انبار به هر ناحیه مصرف به وسیله هر روش حمل انتقال پیدا کند، البته با توجه به شرایط عدم قطعیت، در نظر گرفتن استواری مدل و در راستای کمینه سازی مدل ریاضی دو هدفه 

اهداف مدل عبارتند از:

کمینه کردن هزینه انتقال فراورده ها در طول زنجیره برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور

کمینه کردن استفاده از تانکرهای سوخت رسان در راستای ایجاد ایمنی بیشتر

1-5- روش کلی تحقیق:

این تحقیق از نظر جهت گیری در چارچوب تحقیقات کاربردی  قرار می­گیرد زیرا با استفاده از نتایج این پژوهش می­توان برای حل مسائلی خاص در سازمان پیشنهاداتی ارائه نمود. به علاوه این تحقیق از نظر نوع روش  توصیفی بوده و طی آن از ابزارهای ریاضی و مدل سازی استفاده می­شود.

1-6- شرح واژه ها و اصطلاحات کلیدی:

خرید: مدیریت تمامی منابع خارجی شرکت به صورتی که تأمین تمامی کالاها، خدمات، قابلیت­ها، و دانشی که برای اجرا، نگهداری، و مدیریت فعالیت­های اصلی و پشتیبانی شرکت لازم است، در بهترین شرایط مطلوب تضمین شود. ( تیموری ، 1387 ]2[).

زنجیره تامین: شامل تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام تا مصرف کننده نهایی و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آنها می باشد. بطور کلی زنجیره تأمین، زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط با جریان کالاو تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. در کنار جریان مواد، دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری منابع مالی است، نیز وجود دارد.( غضنفری و فتح اله،1385 ]1[

مدیریت زنجیره تأمین: شامل یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره برای دست یابی به مزیت رقابتی قابل اتکا می باشد. ( غضنفری و فتح اله،1385]1[)

عدم قطعیت (اطمینان): .عدم قطعیت(اطمینان) بر مبنای نظر گالبریت (1973) به تفاوت بین مقدار اطلاعات مورد نیاز برای اجرای یک وظیفه و مقدار اطلاعات واقعاً در دسترس اطلاق می­شود. در فرآیند تصمیم برنامه­ریزی زنجیره های تأمین عدم اطمینان فاکتوری اساسی است که می­تواند بر اثر بخشی پیکره بندی و هماهنگی زنجیره تأمین موثر باشد(ربیعه، 1389]3[) .

تکنیک های تصمیم­گیری چند معیاره: تکنیک هایی که در تصمیم­گیری­های مربوط به آنها، بجای یک معیار یا شاخص، چند شاخص یا معیار بهینگی نقش داشته و به دو دسته تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه و تکنیک­های تصمیم­گیری چند هدفه تقسیم می­شوند(ربیعه، 1389]3[).

فصل دوم

پیشینه تحقیق:

2-1- مقدمه

در این فصل  مفهوم اصلی زنجیره تأمین شرح داده می شود. زنجیره تأمین برای تحویل محصولات و خدماتی که مورد نیاز ما یا سازمان ما می باشد به اشکال گوناگونی مورد نیاز می باشد. در هر کسب و کار تجاری یک عرضه کننده و یک مشتری وجود دارد، و در این بین فعالیت ها، تسهیلات و فرایندهایی وجود داردکه عرضه کننده را به مشتری پیوند می دهد. مدیریت فرایند ایجاد تعادل در پیوند میان مشتری و عرضه کننده و تلاش عرضه کننده در جهت تحویل بهترین ارزش به مشتری در حداقل هزینه، مدیریت زنجیره تأمین گفته می شود.  از سوی دیگر بحث استواري، از مباحث نسبتاً جدید علم تحقیق در عملیات می باشد و با واژه هایی چون عدم قطعیت یا عدم اطمینان، عدم دقت، تغییرپذیري مستمر و… همراه است و به عبارتی استواري و مدل هاي مربوطه به منظور مقابله با عدم اطمینان و واژه هاي مشابه مورداستفاده قرار می گیرند. در این فصل در نظر داریم تا مفهوم این دو واژه را بیشتر مورد بررسی و کنکاش قرار داده و با تلفیق این دو مفهوم نقش آنها را در مدل پیشنهادی بیان نماییم.

2-2- مدیریت زنجیره تأمین

در این بخش در ابتدا به مروري از تعاریف ارائه شده در خصوص زنجیره تأمین یا مدیریت زنجیره تأمین پرداخته و سپس به اهمیت داشتن نگاه یکپارچه به زنجیره تأمین پرداخته می شود.

جدول (2-1). تعاریف مدیریت زنجیره تأمین

نویسنده سال تعریف
تان و همکاران 1998 مدیریت زنجیره تأمین شامل مدیریت مواد/ تأمین، از عرضه مواد اولیه تا محصول نهایی است و ممکن است تکرار این چرخه و استفاده مجدد را در برگیرد. مدیریت زنجیره تأمین بر این موضوع تأکید دارد که شرکت ها چگونه از فرآیند، تکنولوژي و ظرفیت تأمین کنندگانشان براي افزایش مزیت رقابتی استفاده می کنند. این یک فلسفه مدیریت با هدف گسترش فعالیت هاي سنتی درون سازمانی و شرکاي تجاري با هدف مشترك بهینه سازي و کارایی است.
بری و همکاران 1994 هدف مدیریت زنجیره تأمین اعتمادسازي، تبادل اطلاعات در زمینه نیازهاي بازار، توسعه محصولات جدید و کاهش تعداد تأمین کنندگان است.
الرام 1991 شبکه اي از شرکت هاست که براي تحویل محصول یا خدمت در ارتباط با یکدیگر قرار دارند و جریان مواد از عرضه مواد اولیه تا تحویل نهایی را در بر می گیرد.
کریستوفر 1992 شبکه اي از سازمان هاست که از طریق ارتباطات بالادستی و پایین دستی در فرآیندها و فعالیت هاي مختلفی درگیر هستند و ارزشی را در قالب محصولات و خدمات براي مصرف کننده نهایی ایجاد می­کند.
لی و بلینگتون 1992 شبکه اي از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است که مواد اولیه را تهیه و آنها را به محصولات نیمه ساخته و نهایی تبدیل کرده و محصولات نهایی را بین مشتریان توزیع می کنند.
کوپسزکا 1997 مجموعه اي از واحدهاست که شامل تأمین کنندگان، ارائه کنندگان خدمات لجستیک، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان است که جریان مواد، اطلاعات و محصول بین آنها جریان دارد.
لی و نگ 1997 شبکه اي از واحدهاست که براي تولید و تحویل کالا و خدمات از تأمین کننده یا تأمین کنندگان شروع شده و به مشتري یا مشتریان ختم می شود.
هانگ و همکاران 2002 شبکه اي از واحدهاست که براي تولید و تحویل کالا و خدمات از تأمین کننده یا تأمین کنندگان شروع شده و به مشتري یا مشتریان ختم می شود.
مابرت و وانکاتارامانان 1999 فرآیند برنامه ریزي، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه، موجودي هاي در جریان ساخت، محصولات نهایی و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف که با هدف تأمین نیازهاي مشتریان انجام می شود.
لوی و همکاران 2000 مجموعه اي از روش هاست که براي یکپارچه نمودن مؤثر تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاه ها به کار می رود تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص، در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه کل زنجیره حداقل شده و نیازهاي مشتریان نیز با سطح سرویس بالا برآورده شود (احمدي کهنعلی،1387).
چوپرا 1992 یک زنجیره تأمین شامل همه بخش هایی است که بطور مستقیم و غیرمستقیم در برآورد نیاز مشتري درگیر هستند و تنها شامل تأمین کنندگان و مشتریان نبوده بلکه شامل حمل و نقل کنندگان، انبارداران، خرده فروشان و حتی خود مشتریان نیز می باشد. هدف اصلی هر زنجیره تأمین باید حداکثرکردن ارزش کلی ایجاد شده باشد (چوپرا،1992).
سبری و بامون 2000 زنجیره تأمین به عنوان شبکه اي از تسهیلات و امکاناتی است که امور خرید مواد خام، تبدیل مواد خام به محصولات واسطه اي یا نهایی و توزیع محصولات نهایی به خرده فروشی ها یا مستقیماً به مشتریان را شامل می شود. این تسهیلات که معمولاً متعلق به شرکت هاي مختلفی است شامل کارخانجات تولیدي، مراکز توزیع و انبارهاي محصول نهایی می باشد. این تسهیلات به طریقی به هم مرتبط و یکپارچه شده اند که تغییري در هر کدام می تواند روي عملکرد هر یک از آنها تأثیر بگذارد.

 

با توجه به این تعاریف و از دیدگاه عملیاتی و در نگاهی کلی به زنجیره تأمین، شبکه زنجیره تأمین شامل سه بخش مجزا می­باشد. بخش اول شامل M تولید کننده (i=1,2, …,M) است که کالاها و خدمات را براي کارخانجات یا بنگاههای تولیدی ارائه می کنند. این شبکه تأمین شامل تمام تأمین کنندگان مواد خام، قطعات تولیدي و بخش خدمات براي کارخانجات می باشد. بخش دوم شامل N کارخانه (n=1,2,…,N) است که فرآیند تبدیل واقعی رخ می دهد و خدمات/محصولات تولید و عرضه می شوند.  بخش سوم شبکه توزیع است که شامل K توزیع­کننده (k=1,2,…,k) است و در حقیقت در این مرحله است که تقاضا براي محصول یا خدمت ایجاد می گردد. به لحاظ عملیاتی این شبکه می تواند شامل مجموعه اي ازمشتریان، مجموعه اي از توزیع کنندگان و مجموعه اي از فروشندگان (واسطه ها) باشد. اگرچه که مباحث مدیریتی در کنترل و مدیریت شبکه هاي تأمین و توزیع از برخی جهات متفاوت است، اما هر تحلیل عملیاتی از زنجیره تأمین نیازمند آن است که این شبکه ها را به طور همزمان یکپارچه و تلفیق نماید (سلکوک ارنژوک ، سیمسون، واخاریا،1999[34])

تیلور (1997)  مدیریت زنجیره تأمین را به موارد زیر تقسیم نموده است:

استراتژی تهیه و توزیع کالا در زنجیره تأمین

مدیریت خرید و تهیه و تدارک کالا

تدارکات تولید

برنامه ریزی و استراتژی توزیع

برنامه ریزی جهت نگه داری کالا در انبار و مدیریت عملیاتی

مدیریت موجودی

مدیریت حمل و نقل

تهیه و توزیع کالا در سطح بین المللی و استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی

تعریف تیلور نشان دهنده آن است که تهیه و توزیع کالا زیرمجموعه ای از مدیریت زنجیره تأمین می باشد. هر کدام از این موارد می تواند به عملکرد بهتر فرایند زنجیره تأمین کمک کرده و در نتیجه باعث رضایت ذینفعان گردد.

2-2-1- تهیه کالا در زنجیره تأمین

افزایش رقابت شرکت­ها را ملزم به دستیابی کارایی در هزینه و پاسخگویی به مشتریان کرده است و این موجب شده است تا سازمان به­ دنبال شراکت­های استراتژیک[6] با تأمین­کنندگان باشد.

پیش از ورود به بحث بهتر است تعریفی از خرید ارائه شود فان­ویل (2009) خرید را بدین صورت تعریف می­کند. ” مدیریت تمامی منابع خارجی شرکت به صورتی که تأمین تمامی کالاها، خدمات، قابلیت­ها، و دانشی که برای اجرا، نگهداری، و مدیریت فعالیت­های اصلی و پشتیبانی شرکت لازم هستند، در بهترین شرایط مطلوب تضمین شود.”

ارزیابی تأمین کنندگان یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زمینه برنامه ریزی استراتژیک سازمانی میان مدیران و کارآفرینان مورد بحث قرار می­گیرد. امروزه بازارها در موقعیتی قرار دارند که هم مشتریان و هم تأمین کنندگان را به چالش می­کشند شرکت­های خریدار به طور مداوم به وسیله ابهامات زیاد مشتریان تحت تأثیر قرار دارند. هزینه نگهداری موجودی وابسته به محصولات در هر دوره­ برای هر واحد از محصولات در افق برنامه­ریزی درنظر گرفته شده است، اعمال می­گردد. تصمیم گیرنده نیازمند آن است که در مورد اینکه چه محصولاتی با چه مقادیری از کدامین عرضه کننده و کدامین دوره خریداری شود، تصمیم­گیری کند.

خرید تأثیر به­سزایی بر عملیات و سودآوری شرکت(مستقیم و غیر مستقیم) دارد. فرآیند خرید می­تواند طیف وسیعی از کالاها و خدمات را در بر بگیرد. به­طور عام، مواد و خدمات خریداری شده را می­توان به دسته­های زیر تقسیم­بندی نمود: مواد خام، مواد تکمیلی[7]، محصولات نیمه ساخته[8]،محصولات نهایی[9]، کالاهای سرمایه ای یا تجهیزات سرمایه­ای[10]، اقلام نگهداری، تعمیرات و عملیاتی[11]  و خدمات

[1] -Supply chain managment

[2] -Galbraith J,1973

[3] Suler,2009

[4] -Missing data

[5]– robustness

[6] – Strategic alliace

[7] – Supplementary

[8] -Semi-manufactured products

[9] -Finished goods

[10] -Investment goods or capital equipment

[11] -Maintenance, repair and operating materials-MRO items

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه برنامه ريزي عمليات ترمينال هاي کانتينري با استفاده از بهينه سازي شبيه سازي
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122