پايان نامه مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده خ
فصل اول
1-1   مقدمه و کلیات1
1-1   مقدمه2
1-2   کلیات تحقیق3
1-2-1   کلیات تحقیقات تجربی3
1-2-1-1   اینتراستریفیکاسیون5
1-2-1-2   انواع اینتراستریفیکاسیون5
1-2-1-2-1اینتراستریفیکاسیون شیمیایی6
1-2-1-2-2   اینتراستریفیکاسیون آنزیمی6
1-2-1-2-2-1   مکانیسم اینتراستریفیکاسیون آنزیمی6
1-2-1-3   مزایای اینتراستریفیکاسیون آنزیمی به اینتراستریفیکاسیون شیمیایی8
1-2-1-4    تأثیر اینتراستریفیکاسیون آنزیمی بر ویژگی روغن¬ها و چربی-ها 9
1-2-1-4-1   ساختار شیمیایی9
1-2-1-4-2   مقاومت اکسیداتیوی10
1-2-1-4-3   نقطه ذوب 11
1-2-1-4-4   محتوای چربی جامد 12
1-2-1-4-5   خصوصیات رئولوژیکی14
1-2-2   کلیات تحقیقات آماری15
1-2-2-1   مدل-سازی15
1-2-2-2   انواع مدل¬های رگرسیونی16
1-2-2-2-1   رگرسیون خطی ساده17
1-2-2-2-2   رگرسیون خطی چندگانه18
1-2-2-2-3    رگرسیون غیر خطی 18
1-2-2-2-4    رگرسیون لجستیک 19
1-2-2-2-5    رگرسیون سری زمانی 20
1-2-2-3   آزمون¬های برازندگی مدل20
1-2-2-3-1   آماره F (F-value)20
1-2-2-3-2   p-value21
1-2-2-3-3   ضریب تعیین (R2)21
1-2-2-3-4   انحراف معیار برآورد (خطای استاندارد)21
1-2-2-3-5   میانگین خطای مطلق (MAE) یا میانگین انحراف مطلق (MAD)22
1-2-2-3-6   میانگین مجذورات خطا (MSE)22
1-2-2-3-7   ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)22
1-2-2-3-8   میانگین قدر مطلق خطای نسبی (MARE)23
فصل دوم
مروری بر منابع پیشین24
فصل سوم
3-1مواد و روش33
3-1-1   مواد33
3-1-2   روش¬های مورد استفاده34
3-1-2-1   تهیه مخلوط روغن-ها34
3-1-2-2   سازوری آنزیم34
3-1-2-3   واکنش اینتراستریفیکاسیون آنزیمی34
3-1-3   روش¬های آزمون35
3-1-3-1   اندازه گیری درصد اسید چرب آزاد35
3-1-3-2   عدد یدی35
3-1-3-3   نقطه ذوب لغزشی35
3-1-3-4   پروفیل اسید چرب36
3-1-3-5    اندازه گیری میزان چربی جامد36
3-1-3-6    بررسی خصوصیات رئولوژیکی37
3-1-3-7   ساخت نمودارهای منحنی¬های همجامد37
3-1-4   آنالیزهای آماری38
3-1-4-1   تحلیل همبستگی38
3-1-4-2   مدل سازی38
3-1-4-2   ارزیابی نتایج آماری38
فصل چهارم
نتایج و بحث39
4-1   بخش اول: بررسی اثر اینتراستریفیکاسیون آنزیمی بر ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی مخلوط¬های چربی40
4-1-1   درصد اسیدهای چرب آزاد40
4-1-2   عدد یدی42
4-1-3   پروفیل اسید چرب42
4-1-4   نقطه ذوب لغزشی44
4-1-5   میزان چربی جامد45
4-1-6   خصوصیات رئولوژیکی48
4 -1-7   منحنی¬های نمودار همجامد50
4-2   بخش دوم: مطالعات مدل سازی54
4-2-1   انتخاب متغیرها54
4-2-2   مدل-سازی56
4-2-2-1   مدل¬سازی SFC به صورت تابعی از دما (SFCf(T))56
4-2-2-1-1   کاربرد تابع SFCf(T)  در تعیین نقطه ذوب لغزشی59
4-2-2-2   مدل¬سازی SFC به صورت تابعی از ساختار اسید چرب (SFCf(T))61
4-2-2-3   مدل سازی SFC به صورت تابعی از دما و SFA (SFCf(T,SFA))65
4-2-2-3-1   اعتبار سنجی مدل دو متغیره SFCf(T,SFA)68
4-2-2-4   مدل سازی SMP به صورت تابعی از ساختار اسید چرب71
4-2-2-4-1   اعتبار سنجی مدل SMPf(SFA)75
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات78
فصل ششم
منابع82

منابع

بهمدي، ه. زندي، ز. گلداني، م و قوامي، م. (1386). توليد چربي بازساخته از مخلوط روغن آفتابگردان و فِليك سويا. مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران سال دوم، شماره 4، زمستان ، ص 20-11

زمردي، ش. شكراني، ر. شاهدي، م و دخاني، ش. (1382). استفاده از مخلوط روغن سويا با روغن هيدروژنه كامل براي ساخت انواع شورتنينگ. مجله علوم كشاورزي ايران جلد ٣٤، شماره3، ٥٨٧-٥٩٥

فرمانی، ج. (1393)، پیش بینی درصد چربی جامد و نقطه ذوب چربی های اینتراستریفیه شده شیمیایی بر اساس ترکیب اسیدهای چرب آنها، طرح پژوهشی به شماره 08-1392-02، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کوچک یزدي، ز و عالمزاده ، الف . (1391). بررسی تغییر ویژگی هاي کیفی مخلوط هاي روغن آفتابگردان و روغن پالم حاصل از واکنش استرکردن داخلی توسط آنزیم لیپاز. نشریه پژوهش و نوآوري در علوم و صنایع غذایی، جلد 1، ص 11-22

ابراهیمی، ل و فرمانی، ج. (1391). کاربرد اینتراستریفیکاسیون در تولید محصولات چربی بدون ترانس. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، شیراز، 7-9 آبان

بهبودیان، ج. (1389). آمار ناپارامتري، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه شيراز.

سرمد، ز. بازرگان، ع و حجازی، الف. (1376). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. موسسه نشر آگه، تهران

طالبی، ه .(1373). رگرسیون کلاسیک و مدرن با کاربرد آن، انتشارات دانشگاه شهرکرد

کرلینجر، ف. (1389). مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمه شریفی و نجفی زند. جلد دوم. موسسه انتشارات آوای نور، تهران.

هومن، ح. (1384). مدل يابي معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران.

ابدالی، س. (1392). بررسی اثر همزمان چربی و پایدار کننده­ها بر خواص فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی ماست قالبی کم چرب، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشکده مهندسی زراعی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

فرمانی، ج. (1384). بهبود کیفیت شورتنینگ خوراکی جامد با استفاده از ترانس استریفیکاسیون آنزیمی، پايان نامه كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي، دانشكده مهندسي بيوسيستم كشاورزي گروه علوم و مهندسي صنايع غذايي دانشگاه تهران.

(1996). Official methods and recommended practices of American oil chemists’ society, 4th edn, 3rd printing.” American Oil Chemists’ Society Press, Champaign.

Arumughan, C. Balachandran, C. Saritha, S & Reshma, M .(2008). Lipase catalyzed interesterification of palm stearin and rice bran oil blends for preparation of zero trans shortening with bioactive phytochemicals. Bioresource Technology 99: 5011–5019.

Akoh, C. Pande, G & Shewfelt, L. (2012). Utilization of enzymatically interesterified cottonseed oil and palm stearin-based structured lipid in the production of trans-free margarine. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2: 76–84.

Akoh, C & Pande, G. (2013). Enzymatic synthesis of trans-free structured margarine fat analogs with high stearate soybean oil and palm stearin and their characterization. LWT – Food Science and Technology 50: 232-239

Asif, M. (2011). Process advantages and product benefits of interesterification in oils and fat International Journal of Nutrition, Pharmacology Diseases, 1:134-138.

Augusto, P. Soares, B. Chiu, M & Gonçalves, L. (2012). Modeling the effect of temperature on lipid solid fat content (SFC). Food Research International, 45: 132-135.

چکیده

مخلوط­های دوتایی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه و روغن سویا (FHPO:SBO) در نسبت­های 15:85، 25:75، 35:65، 45:55، 55:45، 65:35، 75:25، 85:15، 95:5 و 100:0، همراه با 6 درصد وزنی از آنزیم لیپاز تثبیت شده (لیپوزیم TLIM) در دمای ℃70 و سرعت چرخشی 170 دور در دقیقه به مدت 6 ساعت در دستگاه انکوباتور شیکردار به روش آنزیمی اینتراستریفیه شدند. خصوصیاتی نظیر ساختار اسید چرب، نقطه ذوب لغزشی (SMP)، محتوای چربی جامد (SFC)، اسید چرب آزاد (FFA)، نمودارهای همجامد و خصوصیات رئولوژیکی مخلوط­ها، قبل و بعد از اینتراستریفیکاسیون موررد ارزیابی قرار گرفتند. بعد از انجام واکنش به مدت 6 ساعت، کاهش SMP مخلوط­ها از (℃80/59-70/46) به (℃15/56-65/24) مشاهده شد. مخلوط­های اینتراستریفیه شده نسبت به مخلوط­های اولیه، کاهش SFC را در تمامی دماها نشان دادند. کاهش SFC در مخلوط­های 15:85، 25:75 و 35:65 قابل توجه بود. نمودار همجامد مخلوط­های اینتراستریفیه نسبت به مخلوط­های اولیه منحنی­های خطی­تری را از خود نشان دادند. با این وجود در هر دو سیستم مخلوط­های اولیه و اینتراستریفیه، رفتار منوتکتیک مشاهده شد. مدول الاستیک (G’) و مدول ویسکوز (G”) مخلوط­ها تحت تأثیر واکنش استری و نسبت FHPO قرار گرفتند. بطور کلی پارامترهای G’ و G” مخلوط­های اینتراستریفیه از مقدار کمتری نسبت به مخلوط­های اولیه برخوردار بودند. در این تحقیق مدل­های توسعه یافته­­ای به منظور جلوگیری از انجام آنالیزهای پر هزینه و زمانبر، با بکارگیری توابع رگرسیونی جهت پیش بینی SFC و SMP مخلوط­های دوتایی اینتراستریفیه شده آنزیمی FHPO و SBO، ارائه شدند. مدل­های پیش بینی کننده SFC، دارای R2 بزرگتر از 98/0 و میانگین خطای مطلق (MAE) کمتر  از %05/1 بودند که قدرت بالای مدل را نشان می­دادند. ارزیابی صحت مدل SFCf(T,SFA)، توانایی بالای مدل را در پیش بینی SFC مخلوط­های دوتایی و سه تایی اینتراستریفیه شده حاوی پالم اولئین و یا سویای کاملاً هیدروژنه تأیید کرد. علاوه بر مدل سازی، مشتق دوم توابع SFCf(T) (برابر با نقطه عطف توابع) محاسبه شد. مقدار نقطه عطف منحنی­ها برابر با مقدار c (ضریب رگرسیون حاصل از مدل سیگموئیدی گمپرتز) است. این مقدار همواره کمتر از SMP مخلوط مربوطه است. برازش منحنی SMP به صورت تابعی از نقطه عطف توابع SFCf(T) با استفاده از رگرسیون خطی و با R2 برابر با 93/0 انجام شد. علاوه بر این پیش بینی مقدار SMP مخلوط­های اینتراستریفیه با استفاده از مدل گمپرتز به صورت تابعی از SFA نیز انجام شد. مدل SMPf(SFA) دارای R2 برابر با 99/0 و MAE برابر با ℃30/0 بود که نشان دهنده قدرت خوب مدل در پیش بینی مقادیر SMP مخلوط­های اینتراستریفیه است. نتایج ارزیابی صحت مدل SMPf(SFA) نشان داد که این مدل می­تواند برای پیش بینی مقادیر SMP، مخلوط­های حاوی پالم اولئین به کار رود (94/0R2>). مدل­های ارائه شده می­تواند نیاز به دستگاه­های پیشرفته را مرتفع سازد و در فرمولاسیون محصولات جدید مفید واقع شود.

کلید واژه­ها: مدل­سازی، اینتراستریفیکاسیون آنزیمی، محتوای چربی جامد (SFC)، نقطه ذوب لغزشی (SMP)، اسید چرب اشباع (SFA)، نقطه عطف

فصل اول

1-1. مقدمه

محتوای چربی جامد (SFC[1]) و نقطه ذوب، پارامترهای مناسبی در ارتباط با خصوصیات فیزیکی چربی­ها می­باشند (زینال، 1999). SFC به صورت درصد اجزاء جامد چربی­ها در دماهای مشخص تعریف می­شود و تعیین کننده رفتار ذوبی و پلاستیسیته آنها می­باشد. این خصوصیت تأثیر بسزایی بر کاربرد ویژه­ی محصول از جمله ظاهر عمومی، بسته بندی آسان، مالش پذیری، تراوش روغن و خصوصیات ارگانولپتیکی دارد (نورلیدا و همکاران، 2002).

به طور کلی محتوای چربی جامد از دمایی که در آن نگهداشته می­شود، نوع چربی یا روغن (شامل اسید چرب، تری آسیل گلیسرول (TAG)) و ساختار کریستالی تأثیر می­پذیرد (تلس دوس سنتوس و همکاران، 2013). تغییرات SFC در نتیجه انجام واکنش­های فیزیکی (هیدروژناسیون[2] و جزء به جزء کردن[3]) و شیمیایی روغن­ها (اینتراستریفیکاسیون[4]) حاصل می­شود که منجر به تغییر نقطه ذوب چربی­ها می­گردد (کارابولوت و همکاران، 2004).

اینتراستریفیکاسیون، مهمترین روش اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی[5] چربی­ها است که موجب تغییر ساختار تری آسیل گلیسرول، محتوای چربی جامد، نقطه ذوب و رفتار کریستالیزاسیون یا تبلور محصول می­گردد. نظارت بر روند واکنش جهت حصول محصولات مختلف چربی، اغلب بوسیله آنالیزهای TAG، اندازه گیری نقطه ذوب و SFC صورت می­گیرد ( ژانگ و همکاران، 2004؛ روسو و مارانگنی، 2008 و ریبیرو و همکاران، a2009). بر این اساس مقادیر SFC و نقطه ذوب، می­توانند با ارزش­ترین داده­ها در تعیین خصوصیات چربی­ها ­باشند.

SFC توسط دستگاه رزونانس مغناطیسی هسته ای متناوب (pNMR[6]) اندازه گیری می­شود که به دلیل قابل دسترس نبودن چنین دستگاه­های پیشرفته­ای در همه آزمایشگاه­های آنالیز مواد غذایی محدودیت­هایی در اندازه گیری آن ایجاد شده است (فرمانی، 1393). همچنین اندازه گیری نقطه ذوب چربی­ها با روش­های آزمایشگاهی AOCS، همواره زمانبر است. بنابراین توصیف مدل­هایی که بتواند مقادیر SFC و نقطه ذوب را جهت تولید محصولات عملگر و مطلوب قبل از انجام هر گونه آزمایش و آنالیزهای دستگاهی پیش بینی کند، منطقی به نظر می­رسد.

تحقیق حاضر با استفاده از داده­های بدست آمده از اینتراستریفیکاسیون آنزیمی مخلوط دوتایی پالم اولئین کاملاً هیدروژنه  (FHPO[7]) و روغن سویا (SBO[8]) علاوه بر بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی محصولات اینتراستریفیه شده به مطالعه روابط ریاضی بین SFC و خصوصیات مستقلی چون ساختار اسید چرب و دماهایی که SFC در آن اندازه گیری می­شود، پرداخته است. همچنین در این پژوهش روابط بین نقطه ذوب لغزشی (SMP [9]) محصولات اینتراستریفیه شده و ساختار اسید چرب بررسی شده است. به طور کلی بهره گیری از چنین مدل­هایی، استفاده از مواد واکنش دهنده، زمان و هزینه انجام واکنش را کاهش داده و در توسعه فرمولاسیون جدید چربی­ها مفید واقع شوند.

1-2. کلیات تحقیق

1-2-1.  کلیات تحقیقات تجربی

روغن­ها و چربی­های طبیعی، دارای الگوی توزیع اسید چرب خاصی در مولکول­های تری آسیل گلیسرول خود هستند. این الگوی توزیع اسید چرب موجب محدودیت دامنه کاربرد آنها شده است (نُرآینی، 1994). به منظور گسترش استفاده از آنها، فرآیندهای فیزیکی نظیر جزء به جزء کردن و فرآیندهای شیمیایی نظیر هیدروژناسیون و اینتراستریفیکاسیون و یا ترکیبی از آنها به کار گرفته می­شود (رِی و باتاکاریا، 1996).  طی فرآیند هیدروژناسیون، با اضافه شدن هیدروژن به پیوندهای دوگانه اسیدهای چرب غیر اشباع، نسبت­های مختلفی از اسیدهای چرب با درجه غیر اشباع پایین­تر و یا اسیدهای چرب اشباع شده و ایزومرهای هندسی[10] (ترانس) [11]به وجود می­آیند (فرمانی، 1384).

نگرانی­های موجود در خصوص اثرات نامطلوب اسیدهای چرب ترانس باعث افزایش توجه محققان و صاحبان صنعت به شیوه­های جایگزین هیدروژناسیون نسبی نظیر 1- اصلاح تکنولوژی هیدروژناسیون 2- کاربرد اینتراستریفیکاسیون 3- کاربرد فراکسیون­هایی با مواد جامد بالا از روغن­های طبیعی 4- استفاده از روغن­های اصلاح نژاد شده[12]، گردیده است (خاتون و ردی، 2005). کاربردی­ترین و مؤثرترین روش جایگزین هیدروژناسیون، اینتر استریفیکاسیون یا استری کردن داخلی تری آسیل گلیسرول­ها می­باشد (فرمانی، 1384).

در هیدروژناسیون کامل با افزایش درجه هیدروژناسیون، با وجود کاهش محتوای اسیدهای چرب ترانس، کاهش مالش پذیری محصول و یا کاهش ذوب پذیری چربی در دهان دیده می­شود. علاوه بر این، خطرات ناشی از افزایش میزان اسیدهای چرب اشباع به دلیل افزایش میزان کلسترول تام، هم وجود دارد (خاتون و ردی، 2005). همچنین در هیدروژناسیون نسبی، علیرغم حصول خصوصیات مالش پذیری مطلوب در محصول، محتوای اسیدهای چرب ترانس افزایش می­یابد.

جزء به جزء کردن، فرآیندی جهت تفکیک جزء جامد روغن از جزء مایع می­باشد. این روش کمتر به صورت یک فرآیند مستقل به کار می­رود و بیشتر به صورت قسمتی از فرآیندهای پیچیده عمل می­کند. با وجود کاربرد بالای جزء به جزء کردن، این روش، برخلاف اینتراستریفیکاسیون، نمی­تواند خصوصیات فیزیکی روغن یا چربی را تغییر دهد (ابراهیمی و فرمانی، 1391).

روغن­های اصلاح نژاد شده به طور کلی شامل سه گروه 1- روغن با محتوای بالای اسید اولئیک 2- روغن با محتوای متوسط اسید لینولئیک 3- روغن با محتوای کم لینولنیک اسید می­باشند. این روش اصلاحی به دلیل گران بودن و همچنین تولید روغن­هایی با محتوای بالای اسید اولئیک که در دمای اتاق مایع اند، کاربرد کمتری نسبت به سایر روش­ها دارد (هایومن، 1994).

در سال­های اخیر، كشورهاي پيشرفته صنعتي، با توجه به آثار نامطلوب اسيدهاي چرب ترانس حاصل از هیدروژناسیون نسبی که باعث بروز بیماریهای قلبی عروقی، اختلال در رشد و تکامل جنین، افزایش کلسترول  [13]LDL،کاهش کلسترول HDL[14]و کاهش تشکیل پروستاگلاندین­ها[15] می­شوند، اقدام به توليد چربي­هاي تجاری بدون ترانس که عمدتاً از طريق فرايند استري كردن انجام می­شود، کرده­اند (اروموغان و همکاران، 2008). با استفاده از اینتراستريفيكاسيون علاوه بر توليد فرآورده­های بدون اسيدهاي چرب ترانس، امکان استفاده از منابع روغني كه بنا به دلايلي، محدودیت در استفاده از آنها در صنايع غذايي وجود داشته (اغلب به دليل نداشتن خواص كاري مناسب يا بالا بودن درصد اسيدهاي چرب اشباع) نظير استئارین[16] پالم، استئارين هسته پالم[17] و پيه گاو[18]، فراهم مي­شود (فرمانی، 1384). اینتراستریفیکاسیون خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطلوب نظیر پروفیل ذوبی مناسب، بهبود خصوصیات کریستالی و محتوای چربی جامد و تركيب خواص مطلوب تمامي روغن­هاي به كار رفته در يک مخلوط را موجب می­شود (لی و همکاران، 2010).

1-2-1-1. اینتراستریفیکاسیون

اینتراستریفیکاسیون به فرآیندی گفته می­شود که در طی آن موقعیت اسید­های چرب در ساختمان تری آسیل گلیسرول، در حضور کاتالیست­های شیمیایی نظیر متوکسید سدیم[19] و یا بیوکاتالیست­ها نظیر لیپازها[20] تغییر یافته که در نتیجه­ی آن، خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن­ها تغییر می­کند (آسیف، 2011). به طور کلی اینتراستریفیکاسیون برای توصیف واکنش بین یک استر (استر اسید چرب مانند تری آسیل گلیسرول) با یک اسید چرب (اسیدولیز)[21]، یا یک الکل (الکولیز)[22] و یا با یک استر اسید چرب دیگر (تبادل استر-استر یا ترانس استریفیکاسیون[23]) به کار می­رود. اینتراستریفیکاسیون در واقع یک راه مؤثر برای تغییر و کنترل خصوصیات ذوبی و کریستالی روغن­ها و چربی­ها بدون تغییر دادن درجه غیراشباعیت یا حالت ایزومری اسیدهای چرب می­باشد (فرمانی، 1384).

1-2-1-2.  انواع اینتراستریفیکاسیون

اینتراستریفیکاسیون می­تواند در دماهای بالا، ℃300 و یا بالاتر و بدون استفاده از کاتالیزور انجام گیرد. اما در چنین شرایطی زمان واکنش بسیار طولانی شده و معمولاً با تشکیل ترکیبات ناشی از تجزیه یا پلیمریزاسیون همراه است. استفاده از کاتالیزور باعث افزایش سرعت و کاهش دمای واکنش می­گردد. کاتالیزورهای اینتراستریفیکاسیون به دو گروه مواد شیمیایی و آنزیم­ها تقسیم می­شوند (فرمانی، 1384). بر این اساس دو نوع اینتراستریفیکاسیون شیمیایی و آنزیمی تعریف می­شود.

1-2-1-2-1. اینتراستریفیکاسیون شیمیایی[24] (CIE)

در اینتراستریفیکاسیون شیمیایی چربی­ها، توزیع مجدد اسیدهای چرب موجود در تری آسیل گلیسرول­ها کاملأ تصادفی است و در حضور کاتالیست­های شیمیایی نظیر آلکیلات­های[25] سدیم، سدیم فلزی، آلیاژهای سدیم/پتاسیم و هیدروکسید سدیم/پتاسیم-گلیسرول انجام می­پذیرد. عمل این نوع از کاتالیزورها بر جایگاه­های مختلف تری آسیل گلیسرول­ها ویژه نمی­باشد. از این رو به این نوع واکنش شیمیایی، تصادفی کردن[26] نیز گفته می­شود (فرمانی، 1384).

1-2-1-2-2.   اینتراستریفیکاسیون آنزیمی[27] (EIE)

در اینتراستریفیکاسیون آنزیمی، آنزیم لیپاز که نام سیستماتیک آن “گلیسرول استر هیدرولاز[28]” و شماره سیستماتیک آن “EC 3.1.1.3” می­باشد، به عنوان کاتالیست عمل می­کند. لیپازهای مورد استفاده را می­توان به دو گروه ویژه[29] (گزینش پذیر[30]) و ناویژه[31] تقسیم بندی کرد. عمل لیپازهای ناویژه تصادفی بوده و محصول بدست آمده از عملکرد این آنزیم­ها معادل روش شیمیایی است. برخلاف لیپازهای ناویژه و کاتالیزورهای شیمیایی، لیپازهای 1،3 –ویژه[32] بر جایگاه 2 تری آسیل گلیسرول­ها بی تأثیر بوده یا تأثیر کمتری دارند و بنابراین قادر به جابجا کردن اسید چرب قرار گرفته در آنجا نمی­باشند. محصول نوع گزینش پذیر  به دلیل تغییر کمتر در جایگاه sn-2 تری آسیل گلیسرول، طبیعی تر است (فرمانی، 1384).

[1] Solid fat content

[2] Hydrogenation

[3] Fractionation

[4] Interesterification

[5] Physicochemical

[6] Pulsed Nuclear Magnetic Resonance

[7] Fully Hydrogenated Palm Olein

[8] Soybean Oil

[9] Slip melting point

[10] Geometric Isomerism

[11] Trans

[12] Trait-enhanced

[13] Low density lipoprotein

[14] High density lipoprotein

[15] Prostaglandins

[16] Stearin

[17] Palm Kernel Oil

[18] Tallow

[19] Sodium Methoxide

[20] Lipases

[21] Acidolysis

[22] Alcoholysis

[23] Transesterification

[24] Chemical Interesterification

[25] Alkylates

[26] Randomization

[27] Enzymatic Interesterification

[28] Glycerol Ester Hydrolase

[29] Specific

[30] Regioselective

[31] Non Specific

[32] 1,3-Specific

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل سازي هم زمان سيستم هاي توليد سلولي پويا و قيمت فروش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122