پايان نامه مديريت آبياري با مدل CROPWAT 8.0 و ارزيابي اقتصادي سه رقم توتون

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مديريت آبياري با مدل CROPWAT 8.0 و ارزيابي اقتصادي سه رقم توتون یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مديريت آبياري با مدل CROPWAT 8.0 و ارزيابي اقتصادي سه رقم توتون بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- فرضیه ها 5
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- محدوده تحقیق 6
1-6-1- محدوده تحقیق از نظر موضوعی 6
1-6-2- محدوده تحقیق از نظر مکانی 6
1-6-3- محدوده تحقیق از نظر زمانی 6
1-7- توتون و اهمیت آن دراقتصاد کشورها 6
فصل دوم: مروری بر منابع 8
2-1- تاریخچه کشت توتون در جهان 9
2-2- تاریخچه کشت توتون در ایران 9
2-3- جايگاه كشت توتون درگيلان 10
2-4- سطح زیر کشت و تولد توتون در ایران و جهان 10
2-5- گیاهشناسی توتون 11
2-6- نیازهای اقلیمی توتون 12
2-7- نیازهای زراعی توتون 12
2-8- سیستم کشت توتون 14
2-9-آبیاری توتون 16
2-10- روشهای مدیریت آبیاری در سیستم کشت توتون و اثرات آن بر عملکرد 19
2-11-کارایی مصرف آب توسط گیاه 20
2-12- ارقام توتون 23
2-13- اثرات مدیریت آبیاری بر عملکرد توتون 23

2- 14- اثرات مدیریت آبیاری و ارقام مورد آزمایش بر اجزای عملکرد توتون 24
2- 15- مدل CROPWAT 25
2-16- توابع تولید محصول نسبت به آب 26
فصل سوم: مواد و روش ها 28
3-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل انجام آزمایش 29
3-2- اطلاعات هواشناسی منطقه مورد آزمایش 30
3-3- مشخصات طرح آزمایشی 30
3-4- آبیاری توتون 30
3-5- مواد آزمایشی 30
3-5-1- معرفی ارقام 30
3-5-2- معرفی مدل CROPWAT 8.0 31
3-6- مراحل اجرای طرح 31
3-6-1- تهیه خزانه 31
3-6-2- آماده سازی زمین و اعمال تیمارها 32
3-6-3- مراحل داشت توتون در زمین اصلی 33
3-7- صفات اندازه گیری شده 35
3-7-1- طول برگ 35
3-7-2- عرض برگ 35
3-7-3- تعداد برگ 35
3-7-4- ارتفاع گیاه 35
3-7-5- قطر ساقه 36
3-7-6- سطح برگ 36
3-7-7- تعیین وزن تر و خشک برگ 36
3-7-8- تعیین مقدار قند برگ 36
3-7-9- تعیین مقدارنیکوتین برگ 37
3-8- توابع تولید ارقام توتون نسبت به آب 37
3-9- محاسبات آماری 37
فصـل چهارم: تجـزیه و تحلیل داده ها 38
4-1- اثر آبیاری بر عملکرد کمی 39
4-2- اثر آبیاری بر قیمت برگ خشک توتون 40
4-3- اثر آبیاری بر درآمد ناخالص در واحد سطح 40
4-4- اثر آبیاری بر طول و عرض برگ توتون 45
4-5- اثر آبیاری بر ارتفاع بوته 45
4-6- اثر آبیاری بر تعداد برگ 46
4-7- اثر آبیاری بر قطر ساقه 46
4-8- اثر آبیاری بر سطح برگ 47
4-9- توابع تولید ارقام توتون نسبت به آب 51
4-10- اثر آبیاری بر ميزان قند برگ توتون 52
4-11- اثر آبیاری بر میزان نیکوتین برگ توتون 54
فصـل پنجم: نتیجه گیری و بحث 60
5-1- نتیجه گیری 61
5-2-نتیجه گیری نهایی 66
5-3- پیشنهادات 66
منابع و مآخذ 68
چکیده انگلیسی 73

منابع و مآخذ

 احسانی، م . و ه. خالدی، 1382. بهره وری آب کشاورزی. چاپ اول، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

اسماعيلي، س. 1385. ارزيابي عملكرد مدل كراپ وات در مديريت كم آبياري ذرت. پايان نامه كارشناسي ارشد. پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران، ص154.

بيگلويي، م. ح.، م. ح. اسيمي و ع. ر. جبارزاده، 1385. اثر آبياري تكميلي بر عملكرد و اجزاي عملكرد در توتون گرمخانه اي. مجله علوم زراعي ايران. 2 (30)، صص189- 184.

بيگلويي، م. ح.، م. ح. اسيمي و ع. ر. جبارزاده، 1389. ارزیابی دقت مدل کراپ­وات در تخمین نیاز خالص آبیاری و کاهش عملکرد توتون­های گرمخانه­ای COKER347، PVH19، ULT138 در منطقه رشت.

بی­نام، 1382. جاماب، مهندسین مشاور. مطالعات برنامه جامع سازگاری با اقلیم. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی.

بی­نام، 1382. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. گروه کار سیستم­های آبیاری در مزرعه. شماره 82.

بی­نام، دفتر امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی

بی­نام، 1391. سالنامه آماری شرکت دخانیات ایران.

پیرمرادیان، ن.، ع. کامکار حقیقی و ع. سپاسخواه، 1381. ضریب گیاهی و نیاز آبی برنج در منطقه کوشکک استان فارس. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.  ش 3.

جهاد اکبر، م. و ح. ابراهیمیان، 1377. ارزیابی سه مدیریت زراعی و شش رقم جهت صرفه­جویی آب در سه ماهه اول فصل رشد در زراعت چغندر قند. مجله چغندر قند. جلد 14، شماره­های 1 و 2.

خدابنده، ن. 1385. زراعت گیاهان صنعتی. انتشارات مرکز نشر سپهر، چاپ اول.

خواجه پور، م. 1385. گیاهان صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی.

رستمی، م. ع. 1368. ارزیابی مقاومت به خشکی و عکس­العمل ارقام یونجه در شرایط عادی و تنش رطوبت. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 23. شماره 3 و 4 . صص 13 –

رمضاني اعتدالي، ه.، ع. توكلي و م. پارسي نژاد، 1381. ارزيابي مدل CROPWAT در مديريت كم آبياري گندم و جو در منطقه كرج. مجله آب و خاك علوم و صنايع كشاورزي. ج 23. ش 1. صص 129- 119.

رنجبر، م. 1384. تولید عمل آوری و ارزیابی توتونهای گرمخانه­ای. مرکز تحقیقات توتون رشت.

سالمی، ح. و ل. مشرف، 1385. تاثیر کم آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دانه­ای در منطقه اصفهان، مجله تحقیقات مهندس کشاورزی، جلد 7. شماره 26.

صالح­زاده، ح.، ا. فیاض­مقدم، م. قیاسی و پ. امینی، 1388. تاثیر رژیم­های آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی توتون شرقی. شماره 5، صص 636 –

سیادت، ح. 1381.کارایی آب در تولید محصولات کشاورزی. کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

ضیائیان، ع. 1373 بررسی و تعیین میزان آب مورد نیاز گندم فلات. گزارش پژوهشی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی فارس. شماره 110/74، صص 37 –

علیزاده، ا. و ع. کوچکی، 1365. اصول زراعت در مناطق خشک، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.

علیزاده، ا. 1385. طراحی سیستم­های آبیاری. جلد اول، طراحی سیستم­های آبیاری سطحی، انتشارات آستان قدس رضوی دانشگاه فردوسی مشهد.450 صفحه .

فرشی، ع. و م. قائمی، 1375. بررسی آب مورد نیاز و راندمان آب مصرفی در زراعت گندم با استفاده از دستگاه نوترون متر. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. شماره 977، ص22.

قاهری، ع.، ح. غروی، م. احسانی، ع. ذولفقاری، م. ج. منعم، د. بهره دار، ن. برهان و ع. فرهادی، 1383. مدیریت آبیاری در سامانه های روباز. چاپ اول ، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران.

کریمی، ه. 1375. گیاهان زراعی. انتشارات دانشگاه تهران.

کوچکی، عوض. 1385. رابطه آب و خاک در گیاهان زراعی.

مصباح، م. ۱۳۸۵. عملیات زراعی موثر بر کیفیت توتون گرمخانه ای. مرکز تحقیقات توتون رشت.

میرزایی، م.، س. م. رضوانی و ج. گوهری، 1384. تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر علمکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند. مجله چغندر قند. جلد 21، شماره 1، صص 14- 1.

وزیری، ژ. 1379. تعیین مراحل مقاوم به خشکی در گندم با هدف بهینه سازی کم آبیاری. مؤسسه تحقیقات خاک و آب. ویژه نامه آبیاری ، شماره 10 ، جلد 12، صص 19 –

هاشمی­نیا، م. 1383. مدیریت آب در کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی­، مشهد­.

یاراحمدی، ج. 1382. بهم پیوستن تصاویر ماهواره­ای. GIS و CROPWAT برای تحقیق در توازن آب در مناطق قابل آبیاری

  

Allen, W.H. and J.R. Lambert, 1971.Application of Principle of calculated risk to scheduling of supplemental irrigation.II.use on flue-cured tobacco Agric, Meteorol, No: 8.pp: 325-340.

Anac,H.1992.corn yield as effecter by deficit irrigation,Proceeding of international conferences on advances in planning , Design and management of irrigation systems as related to sustaionable land use . pp: 795 – 800.

Anon, R. 2002. Water management in tobacco: Activity 1: production of flou-cured tobacco under three different irrigation systems. Annual report. P. 20 – 21.

Anonymous,1983.Tobacco production,cooperative extension service. University of Georgia, College of Agriculture, Athens, GA. Circ, P:638

Biglouie, M. H., M.H. Assimi, S.Moghaddam,and A. Jabbarzadeh, 2004. Effect of Irrigation management on Tobacco yield in comparison with dry land farming .GuilanTobacco research center..

Biglouie, M.H., M.H.Assimi and A.Akbarzadeh, 2010. Effect of water stress at Different stages on Quantity and Quality Traits of Virginia tobacco type. Plant soil Environ. Vol. 56. No: 2. pp: 67-75.

Biglouie, M.H., M.H.Assimi and A.Akbarzadeh, 2010. Influence of different levels of soil moisture on yield and quality characteristics of coker (flue – cured ) tobacco. Jornal of proenvironment, 3: 89 – 99. Available online at www. Proenvironment. ro.

Bilalis,D.,A.karkanis,A. Efthimiadou, A.Konstantas, and V.Triantafyllidis, 2009. Effects of irrigation system and green manure on yield and nicotine content of Virginia (flue-cured) organic tobacco (Nicotiana tabaccum) under Mediterranean conditions. Industrial crops and product, Vol. 29. No: 2-3 pp: 388-394.

Buchanan,J.R. Ellis, and R. Barron, 2005.Tobacco Irrigation. 41 st tobacco workers conference, Agriculture Engineering.

Cavero, J., I.Farre, P. Debaeke, and J. M. Faci, 2000. Simulation of maize yield water stress with the epicphase and CROPWAT models Agron. J.92: 679-690.

Chaplin, S. F. 1967. Influence of various degrees of srker control on flue-cured Tobacco sciens.

Davis,D.and­­­­M.Nielsen,1999.Tobacco­­ production chemistry and technology. Coresta Blackwell science Ltd.

Doorenbos, J.and A.H.Kassam,1986.Yield response to water. irrigation and drainage paper 33, FAO, Rome, Italy.

Doorenbos, J.W. and O. Pruit,1975. Crop water requirements.Irrigation and drainage paper, Rome, No: 24.

FAO,1988. Food and agriculture organization.world agriculture toward 2000 : An FAO study. Bwllhaven pross, London.

FAO,1992. Computer program for irrigation planning and management. Irr. Dri. Paper No.64.

FAO, 2009. Food and agriculture organization of the united nation.Rome.

Fishbach,P.E.and H.R.Mulliner, 1974. Every other furrow irrigation of cor­n. Trans. ASAE. 17:426-428

Greco, p. and A. blago, 1996. Effect of planting density and nitrogen fertilization oriental tobacco.I. yield responses and quantity-quality characteristics of c.v. perutitza. I1 Tobacco 1996. 4. P. 1-7.ISSN. 1124-37910

Hawks,S.N.1978.Principles of flue – cured tobacco production.N.C.State University, Box 5155 Raleigh,N.C.2765, 2nd edition, pp:126-148.

Ivano,T. 1978. Agrotecnical requirements for the new oriental tobacco cultivar kroumograd 840. Rasteniev. Nauk, 1987. 24-10. p. 27-31

Lamprech, M.1973. spacing and Topping of tobacco in condition existing north-eastern Bugaria. Coresta, 1973.

Lang,R.S., J.L. Jones, and C.A.Winkinson,1990. Chemically topping mammoth cultivars of five cured Tobacco. Top. Jnt.1990. 196-6p.48-50,Top Sci,1990.34p.29-31

Liu, w.z., and x.c.zhang, 2006. optimizing water and fertilizer input using an elasticity index.a case study with maize in the loess plateau of china,Field crop research. 100: 302-310.

Marchetti , R.,F. Castelli and R.Contillo, 2005.Nitrogen Requirements for Flue-Cured Tobacco.Published in Agron J,Vol.98.pp:666-674.

Maw, B., J. Stancel, and B. Mullinix, 1999.Soil plant water relationship for Flue- cured tobacco.university of Georgia,No.427.P:40.

Mcnee,P., L.A.Warrell, and E.D.Muyzenberg, 1978.influence of water stress on yield and quality of flue- cured tobacco, Australian Journal of EXP Agriculture and Animal Husbandry, No: 18.pp: 726-731.

Mcevoy, E.T.1957. The growth and mineral of flue-cured Tobacco as influenced bd reaction of nutrient solutions with ionic forms ofnitrogen. Canadian Journal of soil science 37: 79-83.

Miller, R.,W.Langdale, and L.Myhre, 1999.Leaf Area indices and Nitrogen Uptake of flue- cured Tobacco as Affected By plant Density and Nitrogen Rate.Agronomy Journal,Vol.59.pp:409-412.

Moore,J. and A.Tyson­,1999.Irrigation of tobacco.university of Georgia journal, pp:1-9.

Moore,J.M.and A.W.Tyson,2005.Irrigation tobacco.The university of agricultural and environmental sciences, cooperative extension service, Http://www.griffin.peachnet.edu/case/tobacco/handbook/irrigation98.html

Moustakas, K. and H. Ntzanis, 2005.Dry matter accumulation and nutrient uptake in flow-curedJ.A.V.Prasadrao,2004.Textbook of field crops production.Published by directorate of information and publication of agriculture Indian council of agriculture research,Krishi Anusandhan Bhavan, Pusa, New Dehli, pp: 769-812.

Oweis , T., H . Zhang . and M .Pala, 2000.water use efficiency of rain fed and irrigated bread wheat in a Mediterranean environment.Agron,J.Vol. pp: 231– 238.

Oweis,T.and A.Hachum, 2005.Water harvesting and supplemental irrigation for  improved water  productivity for dry farming system in west Asia and North Africa. International center for agricultural research in the dry areas (ICARDA), P: 20.

Palmer, G.1989. Drowning wet feet and blow over. Plant and soil SCI, No: 5. pp: 5.

Papenfus,H.D.1987.Irrigation of flue-cured tobacco in Zimbabwe.Rothmans International Tobacco LTD, P:28.

Ragha, c.v., s. Krishnamurthy,. And R. Athinarayanan, 1992. Effect of method of irrigation on yield and quality on cigar-filler tobacco (Nicotiana Tabacum). 62-1.p. 16-19.

Reed,T.D., D.Gooden, and D. Smith 1994.Tobacco irrigation.published by North Carolina cooperative extension service,North Carolina state university,Electronic Publication,No:DRO-20.

Rodriguez, J., A. Diaz, A. Reyes, and R. Pujols, 2004.Comparison between surge Irrigation& conventional furrow irrigation for covered black Tobacco. Spanish journal of agriculture research,Vol.2.No:3. pp: 445-458.

Sandhu, K.S. and V.K. Arorach 2002. Magnitude and economics a fertilizer inputs.EXP.

Sifola, M.I. and L.Postiglione, 2003.The effect of Nitrogen fertilization on Nitrogen use efficiency of irrigated and nonirrigated tobacco. Plant and Soil, Vol. 252.No:2.pp: 313-323.

Steven, R., Neufeld, J., and Gallian, J., (2007), “Sugar beet irrigation management”, University of Idaho extension.

Sifola,M.I.2004.Quality characteristics of burley tobacco irrigated with saline water.Field crops research,Article in press.

Singh,S.S. 1999. Crop management under irrigation and rainfed conditions. 3rd revised edition, Kalyani publishers,New Dehli, pp:351-385.

Smith, M.1992.Cropwat,a computer program for irrigation planning and management.FAO irrigation and drainage paper 46,FAO,Rome,Italy.

Smith,M.and D.Kivumbi,2004.Use of the FAO CROPWAT model in deficit irrigation studies.Joint FAO/IAEA division. FAO deficit irrigation practices, Water reports Vol.22.pp:17-27.

Srinivas, p., p. Reedy., B. S. Mani., and M. Deosing, 2005. Management of water resources and biomass accumulation characteristics in flue – cured tobacco with micro irrigation. Coresta meeting , Agro-phyto groups. Santa Cruz do sul. A8.

Steven,R.J.Neufeld, and J.Gallian, 2007. Sugarbeet irrigation

Tisdal, S., L. Nelson, and J. D. Beaton. 1985. Soil fertility and fertilizers, Haminton printing company.

Vaux, j.r. and o.pruitt 1983. Crop  water  production functions. In: Hillel, D.(Ed), Advances Academic press,NewYork,P:61-67  .

Wessolek, G. and M.Renger, 1993. Influence of irrigation design on water balance and water use efficiency. Zeitschrift, Fur-Kultutechnik, und-landen twicklung.

Whitty, E. and B. Chambliss, 2005. Water use and irrigation management of agronomic crops.http://edis.ifas.ufl.edu.ss-AGR-155.

Fao.org\faostat.

Zhang, X. and D.Pei,1999. Management of supplemental irrigation of winter wheat for maximum profit.Inc.kirda,P.Moutonnoet, pp:57– 65.

 چکیده

به منظور بررسی مديريت آبياري توتون که یکی از محصولات با ارزش کشاورزی و صنعتی است و در شرایط مختلف آب و هوایی کشت می­شود، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با در نظر گرفتن 50 (I1) ، 75 (I2) و 100(I3) درصد نیاز آبی گیاه در کرت­های اصلی و ارقام توتون Coker347 (V1) ، PVH19 (V2) و ULT138 (V3) در کرت­های فرعی در سه تکرار به اجرا درآمد. این طرح در سال 1389 در مرکز تحقیقات توتون رشت انجام گرفت و مدیریت آبیاری سه رقم توتون با استفاده از داده­های هواشناسی منطقه با بکارگیری برنامه کامپیوتری CROPWAT8.0 برنامه­ریزی شد. بر اساس نتایج بدست آمده از نظر وزن تر محصول، ارقام نر عقیم نسبت به رقم کوکر آبدوست تر بوده و پتانسیل پذیرش آب بیشتری را از خود نشان دادند. از نظر این صفت رقم PVH19 (V2) با آبیاری 100درصد با 15710 کیلوگرم بیشترین و رقم کوکر347 (V1) با آبیاری 50 درصد با 8786 کیلوگرم کمترین عملکرد برگ تر را داشتند. از نظر تولید برگ خشک نیز ارقام نر عقیم نسبت به رقم کوکر داراي عملکرد بیشتری بودند. از نظر این صفت رقم PVH19 (V2) با نیازآبی 75 درصد و تولید 1761کیلو محصول برتر از سایر ارقام بوده و رقم کوکر347 با 50 درصد نیاز آبی با 912 کیلو کمترین مقدار محصول برگ خشک را داشت. نتایج طرح نشان داد که تیمار رقم PVH19 (V2) با 100 درصد نیاز آبی از نظر درآمد هکتاری با29010000 ریال بیشترین و تیمار، رقم Coker347 (V1) با50 درصد نیاز آبی با 9514000 ریال کمترین درآمد را به خود اختصاص داد. نتایج حاصله نشان داد که با صرفه­جویی 25 درصدی در مصرف آب نه تنها از میزان محصول و درآمد کشاورز کم نمی­شود بلکه در هزینه­های مصرف آب و کارگری نیز صرفه­جویی قابل توجهی به عمل می­آید. بنابراین با در نظر گرفتن هزینه­ها و درآمد حاصل از اجرای طرح، تیمار (I2V2) ( PVH19 با نیازآبی 75 درصد) به عنوان تیمار برتر انتخاب و معرفی گردید.

واژگان کلیدی : توتون، منابع آب، كراپ وات، بهره وری آب کشاورزی، مدیریت آبیاری

فصـل اول

کلیات تحقیق

 1-    1- مقدمه

نگرش فراگیر و همه­جانبه به مدیریت مصرف آب در بخشهای مختلف تنها راه برای حل بحران آب است، تا در پرتو درک اهمیت این ماده حیاتی، بتوان با مدیریت علمی و دقیق، بهره­وری آن را بیش از پیش ارتقاء داد. زیرا بیش از 97 درصد از آبهای کره زمین بصورت آب شور است که در اقیانوس­ها جای گرفته و 15/2 درصد از 5/2 درصد آب شیرین باقیمانده بصورت یخ قطبی است در نتیجه فقط 65/0 درصد از آب شیرین قابل استفاده می­باشد که 16/0 درصد از آن به شکل بخار در جو موجود است و آب باقیمانده که 49/0 درصد کل آب شیرین کره زمین را تشکیل می­دهد بصورت آبهای زیرزمینی یا سطحی در دریاچه­ها، رودخانه­ها، نهرها موجود می­باشد اما تمامی این منابع آب الزاماً از لحاظ اقتصادی قابل مدیریت و بهره­برداری نیستند (هاشمی­نیا، 1383). استان گیلان با برخورداری از حدود 600 هکتار سطح زیر کشت توتون و با متوسط عملکرد 1500 کیلوگرم در هکتار بعد از استان های مازندران و گلستان سهم مهمی در تولید توتون کشور و از نظر صنعت ساخت سیگار مقام اول را در خاورمیانه دارد (بی­نام، 1392). سطح زیر کشت توتون در دنیا 69/3 میلیون هکتار و تولید سالانه آن 88/6 میلیون تن و عملکرد آن در کشور­های در حال توسعه حدود 6/1 و در کشورهای توسعه یافته حدود 2/2 تن در هکتار است (جدول 1- 1). سازمان خوار­و­بار­جهانی ((FAO, 2009 . همچنین سطح زیر کشت توتون در ایران حدود 5 هزار هکتار با تولید سالانه 6000 تن برآورد گردیده است (FAO, 2009) .توتون در استان­های شمالی کشور بیشتر بدون آبیاری (دیم) و در استان­های آذربایجان غربی و کردستان به صورت آبی کشت می شود. تغییرات عوامل اقلیمی در سال­های اخیر از جمله افزایش درجه حرارت هوا، کاهش میزان بارش و پراکنش نامنظم آن در طول مرحله رشد موجب ایجاد تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گیاه شده و میزان عملکرد را در شرایط دیم به طور قابل ملاحظه­ای کاهش داده است )بیگلویی و همکاران، 1385). آبیاری گزینه با ارزشی برای افزایش بهره­وری آب در اراضی کشت دیم است و بدون توجه به آن دستیابی به عملکرد مطلوب در شرایط دیم امکان پذیر نمی­باشد. کم آبی همانند آب بیش از حد نیاز به طور معنی­داری موجب کاهش عملکرد و کیفیت توتون می­شود. از این رو آبیاری به مقدار کافی و در زمان مناسب در عملکرد توتون نقش بسزایی دارد. بارش باران ملایم همراه با هوای ابری پس از نشاءکاری، بارش سبک در اوایل مرحله رشد و باران ملایم همراه با هوای روشن و آفتابی در مرحله رشد سریع و عدم بارش در مرحله برگ چینی (بارش در این مرحله از رشد موجب شسته شدن صمغ سطح برگ­ها و کاهش کیفیت برگ می شود) بهترین شرایط برای رشد در مزرعه می­باشد. توتون گیاهی است که بر اساس نحوه خشکانیدن در چهار گروه گرمخانه­ای[1]، هواخشک[2]، آفتاب­خشک[3] و آتش­خشک[4] طبقه­بندی می­شود و کشت اصلی توتون­کاران گیلانی، توتون­های تیپ غربی مانند رقم COKER347 (V1) که عموما” برگ­درشت بوده و در گرم­خانه خشک می­شوند، می­باشد. بنابراین بکارگیری برنامه کامپیوتری کراپ­وات در قالب طرح تحقیقاتی می­تواند جهت تعیین زمان و مقدار آب مورد نیاز (مدیریت آبیاری) در عملکرد کمی و کیفی توتون­های ارقام تجاری PVH19 (V2) ، ULT138 (V3)  و رقم محلی COKER347 (V1) که از توتون­های گرمخانه­ای محسوب می شوند نقش بسزایی داشته باشد.

1-2-  بیان مسئله

توتون یکی از محصولات با ارزش کشاورزی و صنعتی است که در شرایط مختلف آب هوایی در بیش از صد کشور دنیا کشت می شود و در اقتصاد بعضی از آنها تاثیر بسزایی دارد . با توجه به اينكه بزرگترین کارخانه سیگارت سازي خاور میانه در استان گیلان قرار دارد و در سال­هاي اخير به دليل رقابت شديد كشت­هاي رقيب در منطقه و كم شدن چشم­گير سطح زير كشت توتون از يك ­سو و كاهش نزولات آسماني و پراكنش نامنظم آن در طول فصل رشد از سوي ديگر موجب پايين آمدن عملكرد در واحد سطح گرديده و هر ساله ارز زیادی صرف واردات توتون می­شود بنابراين براي تامين توتون كارخانه­هاي سيگارت سازي، نياز به افزایش عملکرد در واحد سطح با اعمال مديريت آبياري می­باشد. با توجه به تحقيقات انجام گرفته، نیاز آبی توتون از نظر ارقام و مراحل رشد گياه بسیار متفاوت است به گونه ای که آبیاری بلافاصله بعد از عمل نشاکاری غیر از مواقع خشکی و گرمای شدید توصیه نمی­شود زيرا حداکثر نیاز آبی آن 50 الی 70 روز بعد از نشاکاری (Ananymous, 1998) است وکمبود آب در اواسط مرحلة توسعه موجب کاهش رشد و کوچکتر ماندن برگ­ها می­شود و کمبود شدید آن در طول مرحله گل­دهی و رسیدگی، موجب تأخیر در مرحله برداشت محصول و در نتیجه کاهش وزن برگ و ترکیبات شیمیایی آن می­شود (Doorenbos and Kassam, 1986). در توتون کم آبی همانند آب بیش حد نیاز بطور معنی­داری موجب کاهش عملکرد كمي و كيفي آن می­شود، از این رو آبیاری به مقدار کافی و در زمان مناسب (مدیریت آبیاری) در عملکرد توتون نقش به سزایی دارد. بنابراین افزایش عملکرد کمی و کیفی توتون بدون توجه به  ارقام  و اعمال مدیریت آبیاری امکان پذیر نمی­باشد. در اين آزمايش ارقام توتون Coker347 , ULT138  و PVH19  با سه سطح 50،  75 و100 درصد نیاز آبی با استفاده از مدل CROPWAT بر اساس شرایط آب و هوایی سال 1389 منطقه در مرکز تحقیقات توتون رشت جهت مقایسه عملکرد كمي و كيفي با رویکرد صرفه اقتصادی مورد آزمایش قرار گرفت.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در استان گیلان توتون طی سالیان گذشته عمدتاً بدون آبیاری کشت می­شد و معمولاً بجز آب نشاءکاری آب دیگری در طول دوره داشت به آن داده نمی­شد. و این در شرایطی بود که میزان بارندگی استان بیش از 1500 میلی­متر در سال بود. در سال­های اخیر به دليل کاهش میزان بارندگی و نامنظمی پراکنش آن بویژه در طول دوره رشد، توتونکاران ناگزیر به انجام آبیاری تکمیلی گرديده­اند. اما بعلت بي­اطلاعي از نیاز آبی توتون، در بسیاری از مناطق بیشتر و کمتر از نیاز واقعی گیاه آبیاری انجام می­گیرد. در حال حاضر جمعیت کشور بیش از 70 میلیون نفر است و برای تولید 65 میلیون تن محصول حدود 85 میلیارد متر مکعب آب ( با کارایی 62/0 کیلوگرم با مصرف 1000 لیتر) مصرف می شود. با توجه به پیش­بینی­های انجام شده در 50 سال آینده جمعيت ايران به حدود 120 میلیون نفر خواهد رسید. مسئله مهم پیش روی کشاورزی کشور این است که با افزايش جمعيت چگونه می­توان تولیدات کشاورزی را به دو برابر مقدار کنونی یعنی 130 میلیون تن رساند؟ بنابر­اين با نگرش به منابع آبي به این واقعیت تلخ پی می­بریم که هر چند زمین کشاورزی به قدر کافی داشته باشیم، منابع آبي اجازه استفاده دو برابر فعلی یعنی 170 میلیارد متر مکعب را نمی­دهد. و این امر با توجه به قرار گرفتن ایران در گروه کشورهای « کمبود مطلق آب » مدیریت علمی و دقیق بهره­وری آب را بیش از پیش می طلبد.

1-4- فرضیه­ها

مدیریت آبیاری با استفاده از برنامه CROPWAT  می­تواند در صرفه­جویی مصرف آب مؤثر باشد.

 مدیریت آبیاری مناسب می­تواند بر افزایش عملکرد کمی و کیفی توتون و اقتصادی بودن آن مؤثر باشد.

افزایش سود اقتصادی محصول به ازاء هر واحد آبیاری در شرایط محدودیت آب با اعمال مدیریت صحیح آبیاری می­تواند موجب گسترش تولید گیاه توتون در بین کشاورزان منطقه گردد.

 1-5- اهداف تحقیق

با استفاده از برنامه کامپیوتری CROPWAT مدیریت آبیاری برای کشت ارقام مختلف توتون در منطقه رشت موجب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش عملکرد کمی و کیفی آن خواهد شد.

با توجه به شرایط اقلیمی منطقه با اعمال مدیریت صحیح آبیاری می­توان تولید ارقام مناسب گیاه توتون را در منطقه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمود.

نتایج حاصل از این تحقیق می­تواند کاربرد چندگانه در مدیریت و برنامه­ریزی آبیاری از نظر افزایش بهره­وری آب جهت مقابله با بحران آن در مناطق تحت کشت توتون داشته باشد.

 1-6- محدوده تحقیق

1-6-1- محدوده تحقیق از نظر موضوعی

با توجه به قرار گرفتن ایران در یک منطقه خشک و نیمه خشک و اختصاص دادن درصد بالایی از آب مصرفی به بخش کشاورزی نیاز به بالا بردن راندمان کاربرد آب احساس می­شود. و یکی از راه­های بالابردن راندمان و جلوگیری از هدر رفت آب توجه به مسأله نیاز آبی گیاهان می­باشد. در این تحقیق با توجه به موقعیت جغرافیایی محل آزمایش علاوه بر اندازه­گیری خواص مرفولوژیکی و خواص کیفی توتون، پارامترهای اقتصادی کشت سه رقم توتون مدیریت و محاسبه گردید.

1-6-2-  محدوده تحقیق از نظر مکانی

آزمایش در مرکز تحقیقات توتون رشت با طول جغرافیایی 31َ و0 49 و عرض جغرافیایی  16َ و 0 37 و ارتفاع 5- متر از سطح دریا انجام گرفت.

1-6-3- محدوده تحقیق از نظر زمانی

تحقیق پیش رو در دو بخش زراعی و آزمایشگاهی که منجر به استخراج داده­ها و اطلاعات مورد نیاز گردید در سال 1389 در مرکز تحقیقات توتون گیلان انجام و اطلاعات جمع­آوری شده در سال 92 مورد تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادی قرار گرفت.

1-7- توتون و اهمیت آن دراقتصاد کشورها

توتون از گیاهان صنعتی است و منشاء آن آمریکای جنوبی می­باشد. این گیاه در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد می­کند و کشورهایی مانند چین، آمریکا، برزیل، آرژانتین، زیمبابوه، اوگاندا، ترکیه، یونان، بلغارستان و ایتالیا در سطح وسیع و در بسیاری از کشورهای دیگر در حد محدودتری کشت و در اقتصاد برخی از آنها نقش بسزایی دارد، بطوری­که در بعضی از کشورها درآمد حاصل از این صنعت بخش مهمی از درآمد ملی را تشکیل می­دهد. ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین بطور سنتی بزرگترین تولیدکنندگان توتون جهان هستند و مجموعا 40 درصد تولید جهانی را در سال 1975 دارا بوده­اند. در دهه 70 سطح زیر کشت توتون تنها در گیلان حدود 5000 هکتار بود و بعد از شرکت نفت شرکت دخانیات یکی از شرکت­های سودآور بود و سهم بسزایی در اشتغال جوامع روستایی خصوصا در استان­های شمالی کشور داشت. اما علت کاهش سطح زیر کشت آن در سال­های اخیر درآمد بیشتر کشاورزان منطقه از کشت های رقیب مانند کیوی در منطقه تالش می­باشد.

فصـل دوم

 مروری بر منابع

2-1- تاریخچه کشت توتون در جهان

برخی از مورخان پیدایش توتون را در چین و آسیای مرکزی می­دانستند. کریستف کلمب  که اصلا ایتالیایی بود با جلب نظر ایزابلا[5] و فردیناند[6] پادشاه اسپانیا در سوم اوت 1492 با یکصد و بیست نفر و سه کشتی نینا، پنتیا ونستاماریا از بندر پالوس در جنوب شرقی اسپانیا به سوی هند شرقی حرکت کرد اما دو ماه بعد در 11 اکتبر 1492 از کرانه­های گوانهانی از جزایر باهاما و سپس از کوبا سر در آورد. کریستف کلمب که تا آخر عمرش مجموعا چهار بار به امریکا سفر کرد، در اولین سفر وقتی به کوبا رسید مشاهده کرد که بومیان نوعی از برگ­ها را به هم پیچیده و پس از آتش زدن دود آن را در دهان فرو برده و از بینی خارج می­سازند و یا آن را خرد کرده و در کیسه ریخته و در سفر همراه خود می­برند و در مواقع لزوم مقداری از آن را کوبیده و در چوب ذرت یا نی یا در سر استخوان جای داده و آتش زده و می­کشند یا انبوهی از این گیاه را با ساقه و ریشه آتش زده و در اطراف آن رقص و پایکوبی می­کنند. بنابراین در صدد آزمایش برآمدند و پس از مدت کوتاهی میل به استعمال آن پیدا کردند. این گیاه همان توتون و تنباکو بود. همچنین بومیان سرخپوست تیرهای خود را به یک نوع ماده سمی آغشته کرده و به سوی دشمن پرتاب می­کردند که این سم شیره همان گیاه یا آلکالوئید بود که بعدا نیکوتین نامیده شد (خواجه­پور، 1385).

2-2- تاریخچه کشت توتون در ایران

در جلد یکم تاریخچه مصور توتون در کتابخانه جورج آرتز نیویورک[7] آمده که توتون از مصر به ایران آورده شده است. همچنین گزارش شده که در سال 1514 میلادی، پرتغالی­ها به جزیره هرمز در جنوب ایران حمله کرده و آن را تصرف کردند و این جزیره حدود 100 سال در دست آنها بود و در همین مدت توتون وارد ایران شد و تا سال 1915 میلادی خرید و فروش توتون انجام می­شد و در این سال برای اولین بار قانون انحصار دولتی دخانیات توسط مجلس تصویب شد. در سال 1812 میلادی بذر توتون به توصیه محمدخان ناصرالملک همدانی و به وسیله استپان­ هاراتونیاس[8] که در آن زمان در گیلان به حکیم فانوس مشهور بود، وارد ایران شد و در گیلان کشت گردید (خدابنده، 1385).

2-3- جايگاه كشت توتون درگيلان

توتون گیاهی است که در آب و هوای معتدل و خاک­های نسبتا سبک (Sandy loam) رشد خوبی دارد و استان گیلان بدلیل داشتن شرایط  مناسب، خصوصا در غرب و شمال غربی استان یکی از مناطق عمده کشت توتون­های تیپ غربی که برگ­ درشت دارند و در گرمخانه­های مخصوص خشک می شود بوده و توتون­های تولیدی در این استان از نظر مرغوبیت با بهترین برندهای جهانی قابل رقابت می­باشند. مناطق کشت توتون در گیلان شهرهای تالش، آستارا، صومعه سرا، رشت و توتون­های تحت کشت عمدتا تیپ غربی می­باشند.

2-4- سطح زیر کشت و تولید توتون در ایران و جهان

سطح زیر کشت توتون در جهان 4509107 هکتار می­باشد که از این مقدار 307/2 میلیون هکتار در آسیا، 567/1 میلیون هکتار در آمریکا، 495 هزار هکتار در افریقا، 120 هزار هکتار در اروپا و 20 هزار هکتار در اقیانوسیه می­باشد. تولید توتون در جهان بالغ بر 434/881/6 میلیون تن می­باشد که از این مقدار 455/4 میلیون تن در آسیا، 770 هزار تن در امریکا، 531 هزار تن در افریقا، 273 هزار تن در اروپا و 4 هزار تن در اقیانوسیه تولید می­شود (جدول2- 1). سطح زیر کشت در ایران حدود 6 هزار هکتار با تولید سالانه 7800 تن است.

[1] Fluo cured

[2] Air cured

[3] Sun cured

[4] Fire cured

[5] Izabella

[6] Ferdinand

[7] Goerg  artes New­york

[8] Stepan hartoniyas

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122