پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
1-2- تعريف مسئله 3
1-3- ضرورت انجام تحقيق 7
1-4- مراحل انجام تحقيق 8
1-5- محدوده تحقيق 9
1-6- اهداف تحقيق 9
1-7- ساختار پایان‌نامه 10
فصل دوم 12
2-1- مقدمه 13
2-2- مديريت دانش 14
2-2-1- دانش چيست؟ 15
2-2-2- هرم دانش 15
2-2-3- انواع دانش 16
2-2-3-1- دانش صريح 16
2-2-3-2- دانش ضمنی 16
2-2-4- مديريت دانش چیست؟ 17
2-2-5- استراتژی‌های مديريت دانش 18
2-2-5-1- استراتژی اجتماعی سازی (تبدیل دانش پنهان به پنهان) 19
2-2-5- 2- استراتژی برونی سازی (پنهان به آشکار) 19
2-2-5- 3- استراتژی ترکیب¬سازی (آشکار به آشکار) 20
2-2-5- 4- استراتژی درونیسازی (آشکار به پنهان) 20
2-2-6-معایب عدم بهرهگیری از دانش در سازمان 20
2-2-7- اهداف مدیریت دانش 21
2-2-8- مدل¬های مديريت دانش 21
2-3- مديريت دانش مشتری 23
2-3-1- انواع دانش مشتری 24
2-3-2- مدل مدیریت دانش مشتری 28
2-4- مديريت ارتباط با مشتری 29
2-4-1- مديريت ارتباط مشتريان در نظام بانکی 32
2-4-2- مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33
2-5- مقايسه مفاهيم CKM و KM و CRM 34
2-6- تاریخچه‌ای از بانک و بانکداری 37
2-7- سير تحول فناوري اطلاعات در صنعت بانكداري 38
2-7-1 دوره اول: اتوماسيون پشت باجه 38
2-7-2- دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه 38
2-7-3- دوره سوم: اتصال مشتريان به حساب‌هایشان 38
2-7-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و مرتبط كردن مشتريان با تمامي عمليات بانكي 39
2-7-5- بانكداري الكترونيك 39
2-8- داده‌کاوی 40
2-8-1- مقايسه روش‌های آماری و داده‌کاوی 40
2-8-2- مفهوم داده‌کاوی 42
2-8-3- داده‌کاوی و کشف دانش 44
2-8-4- فرايند داده‌کاوی 45
2-8-5- معرفی روش‌های داده‌کاوی 51
2-8-5-1- دسته‌بندی 53
2-8-5-2- درخت تصمیم 53
2-8-5-3- شبکه‌های عصبی 55
2-8-5-4- پیش بینی 56
2-8-5-5- خوشه‌بندی 56
2-8-5-5- انواع خوشه‌بندی 57
2-8-5-5-2- معیارهای ارزیابی در خوشه‌بندی 59
2-8-5-6- تحلیل انحراف 60
2-8-5-7- قواعد وابستگی (انجمنی) 61
2-8-5-8- تحلیل توالی 61
2-8-6- نرم‌افزار داده‌کاوی 62
2-8-7- کاربردهای داده‌کاوی 63
2-8-7-1- داده‌کاوی در صنعت بانكداری 63
2-9- پیشینه تحقیق 65
2-9-1- کاربرد داده‌کاوی در بخش‌بندی و مدل‌سازی رفتاری مشتریان در صنعت بانکداری 66
2-9-2- کاربرد داده‌کاوی در ارزیابی اعتبار مشتریان 68
2-9-3- کاربرد داده‌کاوی در زمینه کشف تقلب 69
2-9-4- کاربرد داده‌کاوی در تحلیل روی‌گردانی مشتری 69
2-10- جمع‌بندی مطالب فصل 74
فصل سوم 76
3-1- مقدمه 77
3-2- روش پیشنهادی 77
3-2-1- چارچوب تحقیق 77
3-2-2- انتخاب متغیرها 79
3-2-3- آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 80
3-2-3-1- نرمال سازی داده‌ها 81
3-2-4- تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 81
3-2-5- خوشه‌بندی 82
3-2-5-1- انواع خوشه‌بندی 83
3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش K-Means 84
3-2-5-1-1- مزایای استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means 85
3-2-5-1-2- محدودیت‌های الگوریتم K-Means 85
3-2-5-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means 86
3-2-5-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means 87
3-2-6- ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش 88
3-2-7- به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی 90
3-3- روش‌های جمع آوری اطلاعات 90
3-4- جمع‌بندی مطالب فصل 90
فصل چهارم 92
4-1- مقدمه 93
4-2- معرفی بانک مهر اقتصاد 93
4-3- موضوع و فعالیت بانک 94
4-4- محاسبات تحقیق 94
4-4-1- گام انتخاب و جمع آوری متغیرهای ورودی 95
4-4-2- گام آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها 96
4-4-3-گام تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها 97
4-4-4- گام خوشه‌بندی داده‌ها 97
4-4-4-1- خوشه‌بندی به روش K-Means 98
4-4-4-2- خوشه‌بندی به روش WK-Means 100
4-4-4-3- خوشه‌بندی به روش A-H-Means 100
4-4-5- ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش 101
4-4-6-گام به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی 102
4-5- نتایج تحقیق 104
4-6- جمع‌بندی مطالب فصل 106
فصل پنجم 107
5-1- مقدمه 108
5-2- خلاصه تحقیق 108
5-3- نتیجه‌گیری 109
5-4- زمینه‌های پیشنهادی، راهکارها و پیشنهاد‌ات جهت پژوهش‌های آتی 110
منابع و مآخذ 126

منابع و مآخذ

[1] شهرابی، جمال، هداوندی، اسماعیل، “داده­کاوی در صنعت بانکداری”، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، 1390، صص 25-70.

[2] مینائی، بهروز، نصیری، مهدی، حسنی، دانیال، شناسا، ابراهیم، آموزش گام به گام داده­کاوی با Clementine، انتشارات گروه مهندسی-پژوهشی ساحر، چاپ اول، پاییز 1390.

[3] الهی، شعبان، حیدری، بهمن، مدیریت ارتباط با مشتری، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1387.

[4] افراز، ع.، مدیریت دانش (مفاهیم، مدل­ها، اندازه­گیری و پیاده­سازی)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1384.

[5] تقوی، مهدی، اقتصاد کلان، انتشارات دانشگاه پیام نور، صص 176-185.

[6] علی احمدی، علیرضا. ابراهیمی، مهدی. سلیمانی ملکان، حجت، برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات تولید دانش، تهران، 1383.

[7] شامی زنجانی، مهدی، نجف­لو، فاطمه، ارائه چارچوبی مفهومی برای نوع­شناسی دانش مشتری: یک مطالعه موردی، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 3، شماره 9، صص 163-189، زمستان 1390.

[8] مؤمنی، حمیدرضا و همکاران، “استفاده از تکنیک داده­کاوی در مدیریت ارتباط با مشتریان در نظام بانکی”، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی، دانشگاه سلمان فارسی، کازرون، اسفند 1390.

[9] برزین پور، فرناز، اخوان، پیمان، زارع مقدم، زینب، ارائه چارچوب مفهومی عوامل و مؤلفه­های مدیریت دانش مشتری در بانک ملی، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال هشتم، شماره 24، پاییز 1389.

[10] شهرکی، علیرضا، چهکندی، محسن، ملاشاهی، علیرضا، بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران، 2010.

[11] حسینی بامکان ، سید مجتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، بکارگیری تکنیک­های داده کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، استاد راهنما، دکتر محمدرضا تقوا، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.

[12] ترابی، مصطفی، عوامل مؤثر بر بكارگيري خدمات موبايل بانك توسط مشتريان مورد مطالعه بانک تجارت، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمای، دکتر تقوی فرد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، 1378.

[13] ناوی، مانیا، شناسايي مولفه هاي تشكيل دهنده بار با استفاده از تكنيك داده كاوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دکتر محسن پارسا مقدم، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387.

[14] حسین زاده، لیلا، دسته بند ي مشتر يان هدف در صنعت بيمه با استفاده از داده كاوي، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما، دکتر شعبان الهی، دانشکده انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1386.

[15] جمالي فيروز آبادي، کامران، دارنده، احسان، ابراهيمي، سيد بابک، ارائه چارچوب مدیریت دانش مشتری (CKM) بر مبنای استقرار همزمان KM و CRM در سازمان، مجموعه مقالات مهندسی صنایع و نرم­افزار، 1385.

[16] نوروزیان، م، کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی، مجله تدبیر، شماره 176، 1385.

[17] همایونی، سید مهدی، محتشمی، الهام، اسفندیاری، علیرضا، مدیریت دانش مشتری، کنفرانس بین­المللی مدیریت بازاریابی، شهریور 1385، صص 3-12.

[19] Nie, Guangli, et al. “Credit card churn forecasting by logistic regression and decision tree.” Expert Systems with Applications 38.12 (2011) : 15273-15285.

[20] Lin, Chiun-Sin, Gwo-Hshiung Tzeng, and Yang-Chieh Chin. “Combined rough set theory and flow network graph to predict customer churn in credit card accounts.” Expert Systems with Applications 38.1 (2011) : 8-15.

[21] Madhoushi, Mehrdad and et al., “Survey of Customer Knowledge Management Impact on Customer Relationship Management: (Iranian study)”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 20, November 2011.

[22] Lee, Byungtae and et al., “Empirical analysis of online auction fraud: Credit card phantom transactions”, Expert Systems with Applications, vol 37, pp. 2991–2999, 2010.

[23] Hosseini, Seyed Mohammad Seyed, Anahita Maleki, and Mohammad Reza Gholamian. “Cluster analysis using data mining approach to develop CRM methodology to assess the customer loyalty.” Expert Systems with Applications 37.7 (2010): pp. 5259-5264.

[24] Chen, Fei-Long and et al., “Combination of feature selection approaches with SVM in credit scoring”, Expert Systems with Applications, vol 37, pp. 4902–4909, 2010.

[25] Ngai, Eric WT, Li Xiu, and D. C. K. Chau. “Application of data mining techniques in customer relationship management: A literature review and classification.” Expert Systems with Applications 36.2 (2009): 2592-2602.

[26] Nisbet, Robert, John Fletcher Elder, and Gary Miner. Handbook of statistical analysis and data mining applications. Academic Press, 2009.

[27] Rezvani, Zeinab, New Product Development Based on Customer Knowledge Management, Master Thesis, Luleå University of Technology,  pp.25-35, 2009.

[28] Xie, Yaya, et al. “Customer churn prediction using improved balanced random forests.” Expert Systems with Applications 36.3 (2009) : 5445-5449.

[29] Abdou, Hussein et al., “Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptian banking”, Expert Systems with Applications, vol 35, pp. 1275–1292, 2008.

[30] Ranjan, Jayanthi, A Review of Data Mining Tools In Customer Relationship Management ,Journal of Knowledge Management Practice, Vol. 9, No. 1, March 2008.

[31] Han, Jiawei, and Micheline Kamber. Data mining: concepts and techniques. Morgan Kaufmann, 2006.

[32] Paquette, Scott. “Customer knowledge management.” Encyclopedia of Knowledge Management (2006): 90.

چکیده

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل­گران سازمان­ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می­تواند سازمان­ها را به­سمت تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره­گیری از فناوری­های بروز در زمینه اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک­ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از داده­ها گشته که تحلیل و تصمیم­گیری بر اساس آن­ها با روش­های معمول گزارش­گیری و روش­های آماری امکان­پذیر نمی­باشد. داده­کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان­نامه جهت تحلیل داده­ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می­گردد.

هدف از این تحقیق با عنوان «مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک­های داده‌کاوی»، بخش‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد، باهدف کشف ویژگی‌های رفتاری مشابه، برای کمک به مدیران این بانک جهت تسهیل اتخاذ استراتژی‌های متناسب با هر بخش و در نتیجه حفظ، تقویت و یا توسعه ارتباط با مشتریان و نهایتاً سودآوری برای این بانک می­­باشد. داده‌های خام مورد نیاز جهت این مطالعه از پایگاه داده‌های بانک مهر اقتصاد استخراج شده است.

كلمات كليدي فارسي: مدیریت دانش مشتری، داده­کاوی، خوشه­بندی مشتریان، کشف دانش.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر دانش[1] به عنوان منبعی ارزشمند در کنار منابعی چون کار، زمین، سرمایه قرار گرفت و به عنوان موتور تولیدکننده درآمد و يك دارايي مهم و راهبُردی برای سازمان شناخته شد. از طرفی به دلیل وجود رقابت شدید در بین کسب و کارهای امروزی از جمله صنعت بانکداری، مشتری و توجه به جایگاه او و ارتباط با او اهمیت ویژه­ای یافته است. بنابراین مبحث بسیار مهم مدیریت دانش مشتری[2] مطرح گردید که امروزه مطالعات بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است. مدیریت دانش مشتری با استفاده از راهکارهای مختلف مدیریت دانش نظیر روش‌های داده‌کاوی[3] زمینه بسیار خوبی را جهت استفاده مفید از گنجینه گران‌بهای دانش مشتری فراهم می­آورد.

از سوی دیگر در عصر حاضر بهره­گیری از فناوری­های نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه­های مختلف کسب­وکار به امری گریزناپذیر مبدل گشته است. به طور خاص صنعت بانکداری از جمله صنایعی است که به‌کارگیری فناوری­های روز دنیا در این صنعت می­تواند مزیت رقابتی انکارناپذیری را برای آن ایجاد نماید. بنابراین این صنعت نیز از بهره­گیری از بروزترین فناوری­ها مستثنا نبوده و مواردی مانند بانکداری الکترونیک، سیستم‌های یکپارچه بانکداری[4]، دستگاه­های خودپرداز، کارت­های اعتباری، پایانه­های خرید الکترونیک و… از مصادیق این امر می­باشد.

ورود فناوری­های جدید به سازمان سبب افزایش چشمگیر سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها گشته است. از آنجا که این داده‌ها اغلب حجیم و وسیع می­باشند، معمولاً به صورت خام قابل‌استفاده نیستند، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. با این وجود که ارزش این داده‌ها بر کسی پوشیده نیست، حجم بسیار بالای داده‌های ارزشمند موجود، تحلیل و بهره­گیری از آن­ها را به امری چالش‌برانگیز مبدل ساخته است. چرا که تحلیل به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. بنابراین باید به دنبال راهکاری بود که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد. این مسئله گواهی بر لزوم به‌کارگیری روش‌های نوین تحلیل داده‌ها جهت حصول دانش، نظیر روش داده‌کاوی خواهد بود.

دانش قابل توجهی که در زمان استفاده از خدمت یا مصرف کالا توسط مشتری، بین مشتری و سازمان تبادل می­شود، به عنوان منبعی مهم برای سازمان شناخته می­شود و کسب و بهره­برداری از آن به یک مزیت رقابتی در سازمان­ها تبدیل شده است.

مدیریت دانش مشتری دربردارنده فرایندهایی­ست که با شناسایی و اکتساب اطلاعات مشتری و نیز ایجاد و بهره­برداری از دانش مشتریان، مربوط است [9]. چنین اطلاعاتی در ماورای محدوده­های خارجی سازمان قرار دارند و دانشی که از آن­ها استخراج می­شود موجب ایجاد ارزش برای سازمان و مشتریان آن خواهد شد [32]. در این تحقیق مسئولیت کشف دانش بر عهده الگوریتم‌های داده‌کاوی خواهد بود. در ادامه از این دانش به عنوان راهنما در مسیر اتخاذ استراتژی‌های سازمان، بهره­گیری می­شود.

1-2- تعريف مسئله

بااهمیت یافتن مشتری در عرصه پرتلاطم رقابت میان کسب­وکارهای مباحثی همچون مدیریت دانش مشتری و مدیریت ارتباط با مشتری مطالعات و تحقیقات فراوانی را به خود اختصاص داده­اند.

مديريت دانش، كسب دانش درست، براي افراد مناسب، در زمان صحيح و مکان مناسب است، به گونه‌اي که آنان بتوانند براي دستيابي به هدف‌هاي سازمان، بهترين استفاده را از دانش ببرند.

در تعریفی دیگر مديريت دانش فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، تسهيم، نگهداري، ارزيابي و به‌کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان، که از طريق ايجاد پيوند مناسب بين منابع انساني، فناوري اطلاعات و ايجاد ساختاری مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت مي‌پذيرد، تعریف شده است.

مدیریت ارتباط با مشتری[5] از جمله راهکارهایی است که در سال­های اخیر با افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار به عنوان سلاحی ارزشمند در جهت افزایش وفاداری مشتری و جلب رضایت او و با هدف به ارمغان آوردن مزیت رقابتی بالاتر برای سازمان، از سوی سازمان­ها بکار گرفته شده است. امروزه بیشتر روش‌های مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر فناوری اطلاعات می­باشند و مسلماً برای رسیدن به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری ناگزیر از مدیریت دانش مشتری خواهیم بود.

مديريت ارتباط با مشتری در برگيرنده مجموعه­اي از فرايندهاست که سازمان­ها را قادر مي­سازد تا از استراتژي­هاي كسب­وكار در جهت ايجاد روابط بلندمدت و سودآور با مشتريان خاص پشتيباني نمايند [46].

در حقیقت CRM يك فناوری پيشرفته در جهت دستيابي به قله­هاي اطلاعات مشتري است [G] و شركت­ها از آن به عنوان ابزاری در جهت افزايش رضايتمندي مشتري استفاده مي­كنند. مديريت ارتباط با مشتري به عنوان فعالیتی جهت گسترش و نگاه‌داری مشتريان سازمان­ها به طور گسترده­اي مورد توجه قرار گرفته است و ابزارهاي آن افزايش رضايت مشتري و وفاداري اوست. همچنين مديريت دانش KM همچون مديريت روابط با مشتري بر جمع آوری منابعي تأكيد دارد كه از فعاليت­هاي تجاري در جهت رسيدن به توانايي رقابت‌پذیری حمايت مي­كند [37] براي بهبود روابط با مشتري، خدمات‌رسانی به روشي كه مورد دلخواه اوست، ضروري است. از اين رو به مديريت دانش مشتری احتياج است [17].

امروزه حجم بالای پایگاه­های داده و پراکندگی و عدم به‌کارگیری راهکارهای مناسب جهت تحلیل این داده‌ها مطالعه و تصمیم­گیری بهینه پیرامون ارتباط با مشتریان را با مشکل مواجه نموده است.

به طور ویژه بانک­ها سازمان­هایی هستند که با مشتریان تعامل مستقیم دارند و عنصر مشتری در این سازمان­ها اهمیت ویژه­ای دارد. بدیهی است جهت پیشرو بودن در عرصه رقابت توجه به جایگاه مشتری و اختصاص خدمات ویژه با تشخیص نیازمندی­های آن‌ها و ارائه خدمات درست به آن­ها محقق خواهد شد. تحلیل منابع باارزش داده­ای در رابطه با مشتریان کنونی بانک­ها و مشتریان بالقوه و… مقدمه­ای جهت تحقق این مهم خواهد بود.

با ورود فناوری­های جدید به سازمان­ها و افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها و دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌ها به صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. همچنین تحلیل این داده‌ها به واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. داده‌کاوی راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد.

داده‌ها[6] کمیت‌های عددی یا خصیصه‌ای هستند که در نتیجه مشاهده یا آزمایش حاصل شده‌اند. داده‌های دسته‌بندی شده اطلاعات[7] را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتيب، تركيب و شبكه شدن دانش را ايجاد مي­نمايد. دانش، اطلاعات سازمان‌یافته، تحلیل یافته و یا تلخیص شده برای افزایش درک، آگاهی یا تشخیص می‌باشد.

داده‌کاوی ابزاری بروز، قدرتمند و وسیع است که می­تواند جهت تحلیل حجم عظیم داده بکار گرفته شود. داده‌کاوی به بهره­گیری از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور کشف الگوها و روابط معتبری که تا کنون ناشناخته بوده‌اند اطلاق می‌شود. این ابزار با کاوش در بین داده‌های موجود و استخراج الگوها و روابط موجود در پایگاه داده‌ها، موجب تسهیل مطالعات و اتخاذ تصمیمات خواهد شد. همچنین به کمک امکانات موجود در این ابزار می­توان حجم داده‌ها را کاهش داد و داده‌های اضافی را حذف نمود. استفاده از روش‌های مختلف داده‌کاوی می­تواند جهت کشف دانش و الگوهای موجود در حجم عظیم داده‌ها (برای مثال به طور خاص داده‌های جمعیت شناختی مشتریان بانک نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیلات، شغل و غیره، یا داده‌های مربوط به تراکنش­های مالی مشتریان و یا سرویس­های ارائه شده توسط بانک) استفاده شود. این الگوها می­توانند از سوی مدیران جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با مشتری، چگونگی برخورد با شرایط متفاوت کسب­وکار، ارائه خدمات خاص و غیره بکار گرفته شود.

تعاريف متفاوتي از داده‌کاوی وجود دارد ولي تعريفي كه در اكثر مراجع به اشتراك ذكر شده عبارت است از «استخراج اطلاعات و دانش و كشف الگوهاي پنهان از پايگاه داده‌های بسيار بزرگ و پيچيده.» داده‌کاوی يك متدولوژي بسيار قوي و با پتانسيل بالا می‌باشد كه به سازمان‌ها كمك می‌کند كه بر مهم‌ترین اطلاعات از مخزن داده‌های خود تمركز نمايند [52].

داده‌کاوی را می­توان به عنوان ابزاری جهت کشف دانش از پایگاه­های داده تعریف نمود. داده‌کاوی یک گام در فرایند کشف دانش از پایگاه داده[8] است که با استفاده از الگوریتم‌های کشف و تحلیل داده‌ها تعداد خاصی الگو یا مدل را از روی داده‌ها تولید می­کند.

یک الگو زمانی می­تواند به عنوان دانش تلقی شود که :

به سادگی برای افراد قابل فهم باشد.

اعتبار آن از یک حد آستانه­ای[9] پایین­تر نباشد.

دانش جدیدی متناسب با اهداف تعیین‌شده سازمان ارائه دهد.

کاربردی باشد. [1]

امروزه کاربردهای مختلفی برای داده‌کاوی در صنعت بانکداری شناخته شده است.

شهرابی و همکاران در [1] کاربردهایی نظیر مدیریت ارتباط با مشتریان از طریق بخش‌بندی آن­ها و استخراج قواعد رفتاری آن­ها جهت هدایت فعالیت‌های بازاریابی بانک، مدل‌سازی پاسخ بازار به تصمیمات کلان بانک و شناسایی اثر هر یک از سیاست­های بانک بر تقاضا و امکان شبیه­سازی تعاملی سیاست­ها و تصمیمات قبل از اجرا، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان متقاضی دریافت وام، محاسبه کارایی شعب و پیش­بینی سری­های زمانی مالی و … کشف الگوهای پنهان در داده‌های حاصل از تعاملات با مشتریان و تحلیل این الگوها را به عنوان مثال­هایی از کاربرد ابزار داده‌کاوی در بانک ذکر کرده است.

بانک­ها می­توانند جهت افزایش سودآوری از طریق مشتریان تراز اول خود، برای یک محصول جدید بانکی، مشتریان بالقوه خود را از طریق داده‌کاوی شناسایی نموده و آن­ها را به سمت استفاده از این محصول سوق دهند و بدین ترتیب در زمان و هزینه صرفه­جویی کنند.

پیاده­سازی سیستم هوشمند ارزیابی اعتبار مشتری به کمک داده‌کاوی از کاربردهای دیگر این ابزار جهت مدیریت دانش مشتریان در بانک است. در این کاربرد می­توان با استفاده از اطلاعات گروهی از وام­گیرندگان سابق (مانند بعضی اطلاعات شخصی وام‌گیرنده مانند سن و جنسیت و وضعیت تأهل و درآمد و…، تعداد تراکنش ماهیانه مشتری با بانک، سایر بدهی­های بانکی، نوع ضمانت و…) و وضعیت آن­ها از نظر بازپرداخت وام به مدلی دست یافت که مشتریان متقاضی وام را در دسته­هایی مانند مشتری خوش­حساب، مشتری بدحساب و … دسته‌بندی نمود. با حصول این دانش در مورد مشتری متقاضی اعتبار تصمیم­گیری در مورد پرداخت یا عدم پرداخت اعتبار بسیار ساده­تر خواهد بود.

برخی از مشكلات نبود مديريت دانش می­توان عدم اولويت‌بندي و استفاده از انواع دانش، ایجاد شکاف دانشی در صورت جدا شدن كارشناسان از سازمان، احتكار دانش به جاي ازدياد آن، استفاده محدود از دانش­هاي موجود، نبود مستندات در خصوص تجربيات به دست آمده از پروژه‌ها و كارها و نبود ساختار مناسب براي تسهيم سريع دانش را نام برد.

1-3- ضرورت انجام تحقيق

افزایش روزافزون سطح رقابت در بازار، مدیران و تحلیل­گران سازمان­ها را وادار ساخته به دنبال راهکارهایی باشند که مزیت رقابتی را برای سازمان به ارمغان آورند. بر اساس مطالعات موجود، استفاده از دانش مشتری جهت اتخاذ استراتژی‌های لازم برای جلب رضایت مشتری می­تواند سازمان­ها را به سمت تحقق این هدف سوق دهد. از سوی دیگر گسترش بهره­گیری از فناوری­های بروز در زمینه اطلاعات و ارتباطات خصوصاً در بانک­ها باعث بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌ها گشته که تحلیل و تصمیم­گیری بر اساس آن­ها با روش‌های معمول گزارش گیری و روش‌های آماری امکان­پذیر نمی­باشد. داده‌کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان­نامه جهت تحلیل داده‌ها به جهت استخراج دانش مشتری پیشنهاد می­گردد.

امروزه تحقیقات فراوانی در زمینه داده‌کاوی و به‌کارگیری آن در صنعت بانکداری دنیا و کشورمان در حال انجام است. با این وجود زمینه‌های بالقوه بسیاری در به‌کارگیری این دانش در بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری در کشور وجود دارد. بدیهی است پیش‌دستی در بهره­گیری از این ظرفیت­ها می­تواند مزیت رقابتی را برای بانک یا موسسه مالی و اعتباری مربوطه به ارمغان آورده و ارزش افزوده بیشتری را نصیب بانک یا مؤسسه مورد نظر نماید. علاوه بر این ایجاد زمینه­هایی جهت آشنایی کارشناسان و متخصصان امور بانکی با مباحث داده‌کاوی و کاربردهای آن در صنعت بانکداری ضروری به نظر می­رسد.

بدین ترتیب مدیران بانک­ها می­توانند با یافتن الگوهای حاکم بر روند تغییرات بازار، استراتژی‌های لازم را در زمان نیاز اتخاذ نمایند و یا با یافتن خصوصیات مشتریان و دسته‌بندی آن­ها الگوی مناسبی جهت جذب مشتری و جلب رضایت آن­ها کشف نموده و در نتیجه سودآوری را برای سازمان به ارمغان آورند.

1-4- مراحل انجام تحقيق

برای استخراج دانش مشتری توسط داده‌کاوی در سازمان هدف، الگوی کشف دانش از پایگاه داده [53] انتخاب شده است. گام‌های این الگو به صورت زیر است:

ابتدا باید شناسایی دامنه فعالیت‌های کسب­وکار صورت گرفته و دسترسی به داده‌ها مقدور گردد. داده‌ها در اینجا می­تواند مجموعه­ای از حقایق، الگوها و یا خبرگی باشد.

در مرحله بعد با توجه به اهداف تعیین‌شده مورد نظر ذینفعان سازمان (مدیران، کارمندان، سرپرستان شعب، کاربران، خبرگان و مشاورین فناوری اطلاعات)، رکوردهای مورد نیاز توسط داده­کاو از میان حجم عظیم داده‌های سازمان مورد نظر انتخاب می­شوند. در این مرحله حجم انبوه داده‌ها به داده‌های هدف کاهش داده می­شود.

برای آماده‌سازی بخش داده‌های انتخابی باید عملیات پیش­پردازشی روی آن­ها صورت گیرد. این عملیات شامل جمع آوری اطلاعات لازم برای مقداردهی به مقادیر رکوردهای از قلم افتاده، تشخیص داده‌های متفاوت و هماهنگی آن­ها با بقیه، جمع آوری اطلاعات لازم برای اصلاح یا حذف داده‌های نامناسب[10] می­باشد. محصول این مرحله داده‌های پیش‌پردازش شده خواهد بود.

گام بعد گزینش داده‌ها با هدف کاهش حجم آن­ها و یافتن ویژگی­هایی از داده‌ها با توجه به هدف تعیین شده برای کسب­وکار خواهد بود. با کاهش حجم داده‌ها یا روش‌های تغییرات آن‌ها حجم داده‌ها می­تواند به مقدار مفید و مؤثری کاهش یابد.

مرحله بعد اعمال یک یا چند الگوریتم (مانند کلاسیفایرها و یا شبکه‌های عصبی و …) از بین الگوریتم‌های موجود و یا ابتکاری داده‌کاوی بر روی داده­هاست. حاصل این مرحله یک یا چند مدل و یا الگو خواهد بود.

در گام بعد با تحلیل، ارزیابی و تفسیر الگوهای معنادار کشف شده، دانش استخراج می­گردد. دانش استخراج شده می­تواند به صورت قواعدی مستند شود.

[1] Knowledge

[2]  Customer Knowledge Management (CKM)

[3] Data Mining

[4] Core Banking

[5] Customer Relationship Management

[6] Data

[7] Information

[8]  Knowledge Discovery in Databases (KDD)

[9] Threshold

[10] noise

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از داده‌کاوي
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122