پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 4
1-2- بيان مسأله 5
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4- اهداف تحقيق 8
1-5- چارچوب نظري تحقيق 9
1-6- فرضيه هاي تحقيق 10
1-7- روش تحقيق 10
1-8- قلمرو تحقيق 10
1-9- جامعه آماري 11
1-10- متغيرهاي تحقيق 11
1-11- تعريف واژه ها و اصطلاحات 12
1-12- ساختار کلي تحقيق 13
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه 16
2-2-1- مفاهيم مختلف سود 17
2-2-1-1- سود 17
2-2-1-2- اهداف گزارشگري سود 17
2-2-1-3- پيش بيني سود و استفاده کنندگان پيش بيني سود 18
2-2-1-4- فوايد سود براي سرمايه گذاران 19
2-2-2- مفاهيم مديريت سود 20
2-2-3- انگيزه هاي مديريت سود 23
2-2-3-1- قراردادهاي بين مديران و مالکان 23
2-2-3-2- قراردادهاي بين مديران و بستانکاران 24
2-2-3-3- انگيزه هاي سياسي 24
2-2-3-4- انگيزه هاي مالياتي 25
2-2-3-5- تغييرات در مديران ارشد اجرايي 25
2-2-3-6- انگيزه هاي مربوط به نخستين عرضه عمومي 25
2-2-3-7- کاستن از هزينه هاي معاملاتي 26
2-2-3-8- برآوردن انتظارات 26
2-2-4- الگوهاي مديريت سود 26
2-2-4-1- الگوي به دست آوردن آرامش 26
2-2-4-2- الگوي حداکثر کردن سود 27
2-2-4-3- الگوي حداقل کردن سود 27
2-2-4-4- الگوي هموارسازي سود 27
2-2-5- طبقه بندي مديريت سود 28
2-2-5-1- انواع روش هاي مديريت سود 28
2-2-5-1-1- اندوخته ارزيابي يا ذخيره ارزيابي 29
2-2-5-1-2- انتخاب روش هاي حسابداري 29
2-2-5-1-3- برآوردهاي حسابداري 30
2-2-5-1-4- تصميمات اقتصادي 30
2-2-6- انواع مديريت سود 32
2-2-6-1- مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد 33
2-2-7- هموارسازي سود 34
2-2-8- نظريه مديريت سود 37
2-2-8-1- ارتباط ارزشي سود و نظريه هاي مديريت سود 38
2-2-8-2- منتخب نظريه هاي رقيب 38
2-2-9- روش هاي مديريت سود 41
2-2-9-1- تنظيم زمان معامله 42
2-2-9-2- روش هاي تسهيم هزينه 42
2-2-9-3- پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به کمک متغيرهاي حسابداري 43
2-2-9-4- پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريان‏هاي نقدي 44
2-2-10- اقلام تعهدي اختياري 45
2-2-10-1- هدف از حسابداري بر مبناي تعهدي چيست؟ 45
2-2-10-2- اقلام تعهدي 45
2-2-11- کشف و اندازه گيري مديريت سود با اقلام تعهدي اختياري 47
2-2-11-1- روش هاي اندازه گيري مديريت سود 49
2-3- بخش دوم- سياست هاي تقسيم سود 51
2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت مي کنند؟ 51
2-3-2- روش هاي پرداخت سود سهام 52
2-3-2-1- سود نقدي 52
2-3-2-2- گواهي موقت سود سهام 52
2-3-2-3- پرداخت به صورت دارايي 53
2-3-2-4- سود سهمي 53
2-3-3- پرداخت سود سهام 53
2-3-4- سياست هاي متداول تقسيم سود 55
2-3-4-1- توجيه ثبات سود سهام 56
2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت 57
2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود 57
2-3-4-4- نظريه هاي سياست تقسيم سود 57
2-3-4-5- عوامل موثر بر سياست هاي تقسيم سود 61
2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي 64
2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام 65
2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير) 65
2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر 65
2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر 66
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد 66
2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد 66
2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده 66
2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت 66
2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام 66
2-3-4-8- مکاتب فکري در مورد تقسيم سود 67
2-4- ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود 68
2-5- بخش سوم: پيشينه تحقيق 68
2-5-1- تحقيقات داخلي 69
2-5-1-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود 69
2-5-1-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود 73
2-5-2- تحقيقات خارجي 80
2-5-2-1- تحقيقات انجام شده پيرامون مديريت سود 80
2-5-2-2- تحقيقات انجام شده پيرامون سياست هاي تقسيم سود 82
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
3-1- مقدمه 90
3-2- طرح تحقيق 90
3-3- روش تحقيق 91
3-3-1- فرضيه هاي تحقيق 91
3-3-2- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن ها 92
3-3-2-1- متغير وابسته 92
3-3-2-2- متغير مستقل 92
3-3-2-2-1- اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري 94
3-3-2-3- متغيرهاي کنترل 95
3-3-3- مدل تحقيق 96
3-3-3-1- مدل مفهومي تحقيق 97
3-3-4- جامعه آماري و نمونه آماري 98
3-3-4-1- محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گيري 98
3-3-5- قلمرو تحقيق 99
3-3-6- روش جمع آوري اطلاعات 99
3-3-7- آمار توصيفي 100
3-3-8- آزمون هاي انتخاب روش مناسب 100
3-3-8-1- آزمون F ليمر 100
3-3-8-2- آزمون هاسمن 101
3-3-9- تابع آماره 101
3-3-10- تحليل رگرسيون 102
3-3-10-1- آزمون براي معني دار بودن رگرسيون و تاييد يا رد فرضيه 102
3-3-10-2- ضريب همبستگي پيرسون 103
3-3-10-3- آزمون دوربين- واتسون 103
3-3-10-4- آزمون همخطي 104
3-4- خلاصه فصل 104
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
4-1- مقدمه‏ 106
4-2- شاخص هاي توصيفي متغيرها 107
4-3- برآورد پارامترهاي مربوط به اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري 109
4-3-1- برآورد مدل در قلمرو زماني پژوهش 109
4-4- آزمون نرمال بودن داده ها 113
4-4-1- آزمون کولموگروف- اسميرنف براي متغير وابسته سود تقسيمي 113
4-4-2- آزمون کولموگروف- اسميرنف براي متغير وابسته تغييرات سود تقسيمي 114
4-5- آزمون فرضيه هاي تحقيق 116
4-5-1- بررسي ايستايي (مانايي) متغيرهاي پژوهش 116
4-5-2- بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها 117
4-5-3- بررسي اعتبار مدل 119
4-5-4- آزمون فرضيه اول 119
4-5-4-1- مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اول 120
4-5-4-2- آزمون هاي انتخاب مدل مناسب 120
4-5-4-3- ضريب همبستگي پيرسون متغيرها در آزمون فرضيه اول 121
4-5-4-4- تحليل رگرسيوني فرضيه اول (آزمون دوربين- واتسون) 123
4-5-4-5- آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون (ANOVA) 124
4-5-4-6- آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيوني فرضيه اول (Coefficients) 125
4-5-4-7- آزمون همخطي 125
4-5-5- آزمون فرضيه دوم 127
4-5-5-1- مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه دوم 127
4-5-5-2- آزمون انتخاب مدل مناسب 128
4-5-5-3- تحليل رگرسيوني فرضيه دوم (آزمون دوربين- واتسون) 130
4-5-5-4- آزمون معنادار بودن مدل رگرسيون (ANOVA) 131
4-5-5-5- آزمون معنادار بودن ضرايب رگرسيوني فرضيه دوم (Coefficients) 132
4-5-5-6- آزمون همخطي 132
4-5-6- خلاصه فصل 135
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 137
5-2- خلاصه تحقيق 137
5-3- خلاصه نتايج حاصل از پژوهش 138
5-3-1- تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها 139
5-4- نتيجه گيري کلي تحقيق 141
5-5- پيشنهادات 142
5-5-1- پيشنهادهايي در راستاي يافته هاي پژوهش 142
5-5-2- پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي 143
5-6- محدوديت هاي تحقيق 144
پيوست ها:
پيوست شماره يک: نام شرکت هاي نمونه تحقيق 146
پيوست شماره دو: اقلام تعهدي اختياري 147
پيوست شماره سه: خروجي نرم افزار 148
منابع و ماخذ:
منابع فارسي: 159
منابع لاتين: 164
منابع اينترنتي: 167
چکيده انگليسي: 168

منابع و مآخذ

 منابع فارسي

اسلامي بيدگلي، غلامرضا (1370). مروري بر تئوري ها ،سياست ها و خط مشي تقسيم سود. فصلنامه دانش مديريت، شماره 14:29.

آشناگر، محمود (1389). سودمندي سود تقسيمي در تبين بازدهي سهام در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک: پايان نامه کارشناسي ارشد.

اعتمادي، حسين و چالاکي، پري (1384). رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال دوازدهم، شماره 39 :47-31.

اماني، کوروش (1376). بررسي رابطه بين سود تقسيمي و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه تهران: دانشکده مديريت، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري.

اميري، محمدتقي (1389). تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک: پايان نامه کارشناسي ارشد.

بشارت احساني، حسن علي و سعيدي، علي (1379). بررسي سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 36.

بني مهد، بهمن و اصغري، علي (1390). بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست هاي تقسيم سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: مجله دانش مالي تحليل اوراق بهادار، شماره دهم.

بهرام فر، نقي و مهراني، كاوه (1383). رابطه بين سود هر سهم ،سود تقسيمي و سرمايه گذاري در شركت‏هاي بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداري و حسابرسي: سال يازدهم، شماره 36.

پورحيدري، اميد و قاسميان سقي، علي (1389). بررسي رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي با توجه به ويژگي هاي خاص شرکت‏ها در بورس اوراق بهادار تهران. تحقيقات حسابداري، شماره 1: 111-96.

پورحيدري، اميد، محمدي، امير و رحيمي، علي رضا (1388). بررسي پايداري خط مشي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار. تحقيقات حسابداري، شماره 1: 96.

تقي پورياني گيلاني، يوسف (1384). ارزيابي نقش سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم بر قيمت سهام شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري.

ثقفي، علي و بهار مقدم، مهدي (1385). بررسي محرك­هاي موثر بر مديريت سود. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، رساله دكتري.

چالاكي، پري (1382). اثر سود حسابداري و جريانات نقدي عملياتي بر تقسيم سود نقدي در شركت هاي پذيرفته در بورس اوراق بهادار تهران. تهران: دانشگاه تربيت مدرس، پايانامه كارشناسي ارشد: 52.

حاجيان، نجمه (1385). تاثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران. تهران: دانشگاه علامه طباطبائي، پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري.

خواجوي، شكراله و الهياري ابهري، حميد (1387). بررسي محتواي اطلاعاتي سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود خالص بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقيقات مالي، شماره 22: 20-3.

رهنماي رودپشتي، فريدون و نيکومرام، هاشم (1385). مديريت مالي راهبردي. تهران: انتشارات آگاه.

رياحي بلکويي، احمد (1381). تئوري هاي حسابداري. تهران: فرهنگ و مديريت، ترجمه علي پارسائيان.

ساربان‏ها، محمد رضا (1382). اثر سود تقسيمي بر قيمت سهام شركت ها. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، رساله دكتري حسابداري.

سياح رزياني، محسن (1388). بررسي رابطه ميان کيفيت سود و توزيع سود نقدي در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت: پايان نامه کارشناسي ارشد.

سيدي، علي (1386). بررسي رابطه بين مشخصه هاي هيأت مديره با مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد.

شاملو، عبدالرضا (1389). بررسي اثرتغييرات سود تقسيمي بر عملكرد شركت ها. تهران: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، پايان‏نامه كارشناسي ارشد حسابداري.

صمدزاده، محسن (1372). خط و مشي تقسيم سود و تاثيرات آن بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه اصفهان: پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري.

عباسيان، محمد رضا (1380). اثرات خط مشي تقسيم سود برارزش سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري.

علوي طبري، حسين (1388). رابطه كيفيت سود و سود تقسيمي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال شانزدهم، شماره 56: 106-93.

علوي طبري، حسين و جليلي، آرزو (1385). سودمندي متغيرهاي بنيادي در پيش بيني رشد سود. مجله بررسي‏هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 43: 134-119.

عليزاده، علي (1380). بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريانات نقدي. دانشگاه تهران: پايان‏نامه كارشناسي ارشد حسابداري.

قلي پور، علي (1375). بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود و توزيع سهام جايزه بر ارزش سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. تحقيقات مالي، سال سوم، شماره 9 و10: 117-85.

کرمي، غلامرضا، مهراني، ساسان و اسکندر، هدي (1389). بررسي تئوري نمايندگي و تئوري علامت دهي در سياست هاي تقسيم سود. دانشگاه شيراز: مجله پيشرفت هاي حسابداري، دوره دوم، شماره دوم: 132-109.

مشايخي، بيتا و صفري، مريم (1385). وجه نقد ناشي از عمليات و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران. دانشگاه تهران: دانشکده مديريت، فصل نامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال سيزدهم، شماره 44: 35-54.

مهرآذين، عليرضا (1387). ارزيابي مدل هاي مبتني بر اقلام تعهدي در کشف مديريت سود. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، رساله دکتري.

مهراني، ساسان (1373). ايجاد مدل براي رابطه بين سود، تقسيم سود و سرمايه‏گذاري. دانشگاه تهران: پايان نامه کارشناسي ارشد.

موسوي، احمد (1374). تأثير تقسيم سود سهمي برنرخ بازده شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري.

نصيري، سعيده (1389). ارزيابي تأثير حاکميت شرکتي بر مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک: پايان نامه کارشناسي ارشد.

نوروش، ايرج، سپاسي، سحر و نيک بخت، محمدرضا (1384). بررسي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران. دانشگاه شيراز: مجله علوم اجتماعي و انساني، شماره 43.

هشي، عباس و ديگران (1388). بررسي تأتير بخش 340 استاندارد هاي حسابرسي (رسيدگي به اطلاعات مالي آتي) بر کيفيت پيش بيني سود. فصلنامه تحقيقات حسابداري، شماره 3: 36-5.

يزداني، آزاده (1385). بررسي نقش ترازنامه در محدود کردن مديريت سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانشگاه الزهراء (س): دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي، پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداري.

يعقوب نژاد، احمد، بني مهد، بهمن و شکري، اعظم (1391). ارائه الگو براي اندازه گيري مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مديريت، سال پنجم، شماره 12.

  منابع لاتين

Cheng, c. s., c. Liu, and T. F. Schaefer (1996). “Earnings performance and the Incremental Information Content of Cash Flows from Operations”. Journal of accounting research 34(1): 173-181.

Chun-Chia (Amy) Chang-Praveen Kumar-K. Sivaramakrishnan, (2006), “Dividend Changes, Cash Flow Predictability, and Signaling of Future Cash Flows”, University of Houston.

Chung, H. and Hsiang, L, (2007), “earnings management and corporate governance in Asias emerging markets”, Tiwan.

DeAngelo, Linda Elizabeth, (1986), “Acconntingnumbers as market valuation substitutes: A study ofmanagement buyouts of public stockholders“.TheAccounting Review, 61, 3, (July): 400-420.

Dechow, P. & D. Skinner, (2000), ” Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators”, Accounting Horizons, vol 14, No. 2 : 235-50.

P, sloan.R and sweeny.A, (1999), “Detecting Earning Managemen”t, The Accounting Review, 70: 193-226.

Dedeorge, F., J. Patel and R. Zeckhauser (1999), “Earnings management toExceed Thresholds“, Journal of Business, Vol. 72, No. 1 (January): 1-33.

Dye, Ronald A. (1988). “Earnings management in anoverlapping generations model”. Journal ofAccounting Research, 26, 2 (Autunm): 195-235.

چکيده

در پژوهش حاضر رابطه بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور نمونه اي از شرکت هاي حاضر در بورس که صورت‏هاي مالي و گزارش فعاليت هيات مديره مربوط به پايان سال هاي 1386 تا 1390 را منتشر کرده بودند، به روش حذف سيستماتيک انتخاب و با توجه به محدوديت هاي تحقيق در نهايت شامل 70 شرکت گرديد. اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز (1995)، که در مطالعات قبلي (هاشمي و بهزادفر ، 1390 ، آقايي و ديگران ، 1391) نيز به کار رفته است به عنوان شاخصي براي اندازه‏گيري مديريت سود در شرکت‏ها تعيين گرديد و به منظور سنجش سياست‏هاي تقسيم سود، از نسبت سود سهام پرداختي و مدل کاملا تعديل شده لينتنر (1956) استفاده شد. فرضيه‏هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره مورد واکاوي قرار گرفته است. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد که بين دامنه اتكا به فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني داري وجود ندارد. نتيجه ديگر اينكه بين فعاليت هاي مديريت سود در شركت‏هايي که تغييرات سود تقسيمي پايداري دارند رابطه معني‏داري وجود دارد. به عبارت ديگر، در اين‏گونه شركت ها، مديريت سود نسبت به ساير شركت ها بيشتر است. يافته هاي پژوهش در انطباق با تحقيق جهانزيب و همکاران (2012) که مديريت‏ سود و سياست هاي تقسيم سود در بورس کراچي در پاکستان را مورد بررسی قرار دادند و نيز منطبق با تحقيق تحقيق تهراني و ذاکري (1388) که به بررسي رابطه بين کيفيت سود و سود تقسيمي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند است، اما با تحقيقات پورحيدري و ديگران (1388) و خدادادي و جان جاني (1390) که به ارزيابي مديريت سود و سودآوري در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند، مغاير است.

 کليد واژه: مديريت سود، سياست هاي تقسيم سود، اقلام تعهدي اختياري، مدل تعديل شده جونز

 فصل اول کليات تحقيق

 1-1- مقدمه

وجود بازارهاي سرمايه، يکي از ابزارهاي توسعه اقتصادي مي باشد. بازارهاي سرمايه و شرکت هاي سهامي اين امکان را فراهم مي آورند که تعداد زيادي از صاحبان سرمايه، با سرمايه هاي کوچک و بزرگ، در يک واحد اقتصادي مشارکت کنند و به اين ترتيب، مشکل تأمين سرمايه هاي کلان براي ايجاد طرح هاي صنعتي بزرگ برطرف مي گردد. هر کشوري مي تواند با ايجاد بازار بورس مطمئن و امن، سرمايه هاي سرگردان جامعه را جمع آوري کرده و آن را در مسيرهاي توليد و ايجاد ارزش افزوده هدايت کند و از طريق اين ارزش افزوده (حقوق، سود سهام و سهم دولت به عنوان ماليات و غيره) گامي به طرف توسعه اقتصادي کشور بردارد. پژوهش هايي که در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت مي گيرد، مي‏تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شاياني به سازمان بورس اوراق بهادار در ايفاي نقش بزرگي که به عهده دارد بنمايد، همچنين اين پژوهش ها مي تواند به تصميم گيري صحيح سهامداران کمک کند و تخصيص بهينه منابع اقتصادي، به نحو مطلوب تري صورت گرفته و وضع سرمايه گذاري بهتر گردد.

سود متشکل از اقلام نقدي و تعهدي است و اقلام تعهدي سود تا حدود زيادي در کنترل مديريت هستند و وي مي­تواند براي بهتر جلوه ­دادن عملکرد شرکت و افزايش قابليت پيش بيني سودهاي آينده در اقلام تعهدي سود دست برده و به اصطلاح امروزي سود را مديريت کند. به بيان ديگر، مديران تلاش مي‏کنند تا با انتخاب روش­هاي مجاز حسابداري، نتايجي قابل پيش بيني و ثابت خلق کنند. زيرا اغلب سرمايه­گذاران و مديران اعتقاد دارند شرکت­هايي که روند سودآوري مناسبي دارند و سود آن­ها دچار تغييرات عمده نمي­شود نسبت به شرکت­هاي مشابه، ارزش بيشتر و قابليت پيش­بيني و مقايسه­ بيشتري دارند. از سوي ديگر، با توجه به تئوري نمايندگي مديران مي توانند از انگيزه لازم براي دستکاري سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. مديريت سود، برآيند درجه‏اي از قابليت انعطاف و اعمال نظري است که مديران در گزارشگري خود دارند. مديران ممکن است از اين قدرت خود براي مديريت فرصت طلبانه سود يا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتي شرکت استفاده نمايند. بيشتر محققين دريافته اند که مديريت سود با انگيزه گمراه کردن استفاده کنندگان از صورت هاي مالي و يا انحراف از نتايج قراردادي که بستگي به سودهاي حسابداري دارد انجام مي شود. معمولا سود به عنوان عاملي براي تدوين سياست هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه گذاري و بالاخره عاملي براي پيش بيني به شمار مي آيد.

مديران، تحليل گران و سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده‏اند. مديران، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي شوند، زيرا پاداش آن ها به ميزان سود شرکت ها بستگي دارد. مديريت سود به يکي از عوامل موثر در رسوايي اخير برخي شرکت هاي بزرگ دنيا تبديل شده است، از اين رو از آن، به عنوان يک عامل زيان بخش براي شرکت ها قضاوت مي شود. انرون و ورلدکام[1] هر کدام به نحوي با فرصت هايي از مديريت سود مواجه شدند که منجر به ورشکستگي آنان شد به طوري که از آنها به عنوان بزرگترين ورشکستگي در تاريخ ايالات متحده ياد مي شود. به هر ترتيب برخي معتقدند که مديريت سود مي تواند سودمند باشد چرا که آن، با انتقال اطلاعات خصوصي به سهامداران و دولت، ارزش اطلاعات را بالا مي برد.

 1-2- بيان مسئله

در سال هاي اخير در حوزه تحقيقات حسابداري، موضوع مديريت سود مورد توجه حسابداران قرار گرفته است. پژوهشگران عموما بر اين باورند که مديران به منظور نشان دادن تصويري ثابت از روند سودآوري در چارچوب منعطف اصول و روش هاي حسابداري، به مديريت سود دست مي زنند. بنابراين به نظر مي رسد مديران شرکت هايي که عملکرد اجرايي ضعيف دارند و از آن ها عملکرد اجرايي ضعيف يا خوب در آينده انتظار مي رود، با مصلحت انديشي درآمد شرکت را افزايش يا کاهش مي دهند تا با تهديد از دست دادن شغل‏شان مبارزه کنند. تا کنون تعريف واحدي از مديريت سود صورت نگرفته است. دي جورج[2] (1999) مديريت سود را نوعي دستکاري مصنوعي سود توسط مديريت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود براي بعضي از تصميم‏هاي خاص، مثل برآورد روند سودهاي قبلي براي پيش بيني سودهاي آتي تعريف کرده است. بطور کلي مديريت سود به عنوان اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مديريت جهت رسيدن به اهداف خاص در چارچوب رويه هاي حسابداري تعريف مي شود (اسکات[3] ، 2003). حداکثر سازي سود و شيوه توزيع آن از جمله موضوعات مهمي هستند که مديريت هر واحد تجاري بايد بررسي و تفکر در مورد آن ها را به عنوان مهم ترين وظيفه خود در نظر داشته باشد. اگر يک واحد تجاري در تحصيل سود و برنامه ريزي وجوه نقد ناموفق بوده و قدرت بازپرداخت ديون و تعهدات در هنگام سررسيد و توزيع سود سهام به موقع را نداشته باشد، قطعا قادر به نيل به اهداف مورد نظر نبوده و تداوم فعاليت آن زير سوال خواهد رفت.

محرک هاي اساسي پديده هموارسازي سود سهام که ابتدا لينتنر[4] (1956) آن را مطرح کرد، هنوز شناخته نشده است. با وجود آن که مدل لينتنر بهترين توضيح ارائه شده از فرآيند تعيين سود سهام است، اما توجيه نظري ندارد. علاوه بر اين درک درستي از علت تغيير سود سهام وجود ندارد، به ويژه زماني که شرکت ها سود تقسيمي را افزايش مي دهند. موضوع سياست تقسيم سود سال ها است که موضوع جالب و بحث برانگيز در مديريت مالي مي باشد که تا کنون پاسخ مشخصي براي آن ارائه نشده است، تا جايي که فيشر بلک[5] (1976) از آن به عنوان معماي سود سهام ياد مي کند. براي مثال هنوز روشن نشده است که چرا شرکت ها سود تقسيم مي کنند يا چرا سود تقسيمي خود را تغيير مي دهند و هنوز معلوم نيست که چرا شرکت ها بخش زيادي از سود خود را تقسيم مي کنند، در حالي که موديلياني و ميلر [6](1961) نشان داده‏اند که چگونگي تقسيم کردن سود تاثيري بر ارزش شرکت ندارد. سياست تقسيم سود را مي توان ايجاد تعادل بين سود انباشته شرکت از يک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جديد از طرف ديگر تعريف کرد (خدادادي ، 1388: ‏107). سرمايه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقابل سود داراي نوسان، پرداخت سود تقسيمي بالاتري را تضمين مي کند. همچنين نوسانات سود به عنوان يک معيار مهم از ريسک کلي شرکت قلمداد مي شود و شرکت هاي داراي سود هموارتر داراي ريسک کمتري مي باشد. بنابراين شرکت‏هايي که از سود ثابتي برخوردارند، بيشتر مورد علاقه سرمايه گذاران بوده و از نظر آن ها محل مناسب‏تري براي سرمايه گذاري محسوب مي شوند. سود حسابداري بر اساس مبناي تعهدي شناسايي مي‏گردد. معمولا استفاده از مبناي تعهدي موجب متفاوت شدن ميزان سود عملياتي گزارش شده با خالص جريان هاي نقدي حاصل از عمليات و گزارش يک سري اقلام تعهدي در صورت هاي مالي مي شود (ثقفي و هاشمي ، 1373 ، مشايخي و ايوري ، 1388). مديريت سود در شرکت هايي رخ مي دهد که از طريق اقلام تعهدي اختياري تصوير مطلوبي از عملکرد شرکت و وضعيت مالي آن ارائه نمايند. بطور کلي تشخيص سياست هاي تقسيم سود (تغييرات تقسيم سود) و هم چنين منبع مالي جهت توزيع سود سهام براي مديران، سهامداران و سرمايه‏گذاران شرکت هاي بزرگ و شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري سودآور حائز اهميت است که در تحقيق حاضر به بررسي امکان وجود رابطه بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در اين پژوهش، پژوهشگر در تلاش است تا به پرسش هاي زير پاسخ دهد :

1) آيا شرکت هايي که بيشتر به فعاليت هاي مديريت سود مبادرت مي ورزند، نسبت پرداخت سود بالايي دارند؟

2) آيا شرکت هايي که مديريت سود بالايي دارند، سود با ثبات تري توزيع مي کنند؟

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

امروزه مديريت سود يکي از موضوعات بحث برانگيز و جذاب در پژوهش هاي حسابداري به شمار مي‏رود. به دليل اين که سرمايه گذاران به عنوان يکي از فاکتورهاي مهم تصميم گيري، به رقم سود توجه خاصي دارند. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پايدار سود، حکايت از کيفيت آن دارد. به اين ترتيب، سياست سود تقسيمي با ثبات به سرمايه گذاران امکان مي دهد که با اطمينان خاطر بيشتر در سهام شرکت هايي سرمايه گذاري کنند که روند سود آنها باثبات تر است. يکي از روش هايي که گاهي اوقات براي آرايش اطلاع رساني وضعيت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرارمي گيرد، مديريت سود مي باشد. مديريت سود به مداخله عمومي مديريت در فرايند تعيين سود که غالباً در راستاي اهداف دلخواه مديريت مي باشد اطلاق مي گردد. مديريت سود روشي است که توسط مديريت جهت دستکاري داده ها به کار مي‏رود. به عنوان مثال، هموار نمودن سود براي کسب اطمينان بيشتر سرمايه گذاران از پايداري سود، نمونه‏اي از دستکاري داده ها محسوب مي شود. اين قبيل اقدامات ممکن است داده هاي موجود در صورت‏هاي مالي را به ميزان قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار دهد. مديران شرکت ها ممکن است به منظور نشان دادن ثبات در بهبود و کارايي مديريت، اقدام به دستکاري در ثبت هاي حسابداري معاملات شرکت نمايند و در اين ارتباط براي خود اعتبار کاذبي ايجاد کنند. هدف مديريت اين است که شرکت را در نظر سرمايه گذاران و بازار سرمايه با ثبات و پويا نشان دهد. از طرفي سودآوري يکي از معيارهاي اصلي سنجش عملکرد مديريت واحد انتفاعي محسوب مي شود. علاوه بر آن مبنا و معيار ارزش گذاري سهام واحدهاي انتفاعي که در نهايت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نيز مي باشد. سياست تقسيم سود در بين سهامداران، تداوم فعاليت شرکت را ممکن مي سازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق مي‏بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شيوه تامين مالي، ساختار مالي و تداوم فعاليت واحد انتفاعي تاثير مستقيم دارد. آشنايي با روش هاي تقسيم سود و آگاهي از تاثير اين سياست ها بر وضعيت مالي شرکت و فعاليت هاي کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاري، کارايي و اثر بخشي سياست هاي تقسيم سود را ارتقا مي‏بخشد (رضواني راز ، 1388: 93). پژوهش هاي وسيعي در مديريت سود انجام شده است، اما پژوهش در خصوص عوامل تأثيرگذار در انتخاب نوع خاصي از مديريت سود کاملاً کم است و به طور کلي اهميت و ضرورت اين پژوهش اين است که به گونه تجربي به سرمايه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مديران شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مديريت سودي را اعمال مي کنند تا بدان وسيله با اتخاذ سياست هاي تقسيم سود مناسب بيشترين منافع را براي سهامداران داشته باشد. با توجه به موارد ذکر شده مي توان به اهميت و ضرورت تحقيق حاضر پي برد و انجام اين‏گونه پژوهش ها را ضروري دانست.

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز

توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر

توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.

کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

1-5- چارچوب نظري تحقيق

در اين پژوهش مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

محور مباحث اين پژوهش دامنه فعاليت هاي مديريت سود و فرصت طلبانه يا کارآ بودن آن مي باشد. در پژوهش حاضر تلاش مي شود تا نوع مديريت سود اعمال شده توسط مديران شرکت ها بررسي شود. فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف روش استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني که مي توان از روش هاي اجرايي يک استاندارد حسابداري برداشت کرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني که تفسير يک استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يکپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت‏هاي مالي کمتر مي شود. اين پژوهش با بررسي ابعاد مختلف مديريت سود به ارتقاي سطح دانش بازار سرمايه کمک خواهد کرد. پژوهش هاي متعددي در زمينه مديريت سود انجام شده است که چارچوب نظري تحقيق برگرفته از اين پژوهش ها مي باشد. سياست تقسيم سود يكي از تصميمات مهم مالي شركت‏ها بوده و نظريات فراواني در اين زمينه وجود دارد. با توجه به شواهد موجود سياست هاي تقسيم سود هنوز به عنوان يك معما در امور مالي شركت ها مطرح مي گردد (بلك ، 1976: 11). بريلي و مايرز[7] (1991) يكي از ده مسأله حل نشده در امور مالي شركت ها را سياست هاي تقسيم سود دانسته كه با وجود نرخ ماليات و هزينه‌هاي معاملاتي پرداخت سود توسط شركت ها قابل توجيه نيست. سياست تقسيم سود عامل مهمي در تصميم گيري سهامداران بالقوه و فعلي مي باشد و سرمايه گذاران مي خواهند بدانند كه ميزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتي با نتيجه حاصل شده از فعاليت شركت داشته است، آيا عدم توزيع سود به علت وضع نامساعد مالي شركت است و يا اينكه سود تحصيل شده در جهت بهبود وضع بنيه مالي شركت به كار گرفته شده است كه باعث سوددهي بهتر در آينده مي شود لذا هر شركت بايد سياست تقسيم سود مشخص داشته باشد. بديهي است كه داشتن سياست مشخص باعث خواهد شد كه ارزش سهام آن شركت افزايش يابد. اين سياست بايد بيانگر نيازهاي شركت و سهامداران آن باشد (رهنماي رودپشتي و ديگران ، 1385: 276). به منظور آشنايي بيشتر با ادبيات موضوع، بيان ديدگاه هاي مختلف و مرور و بررسي يافته هاي تحقيقات پيشين، در فصل دوم پژوهش به تشريح و بررسي آنها خواهيم پرداخت.

1-6- فرضيه هاي تحقيق

تحقيق حاضر بر مبناي پژوهش هاي مشابه خارج از کشور و با توجه به مدل تعديل شده جونز[8] (دچو

و همکاران، 1995) و مدل تعديل شده لينتنر (1956) در بازار نوظهور بورس ايران انجام شده است و انتظار مي‏رود که رفتار مديران را در نحوه مديريت سود شرکت ها و نحوه تقسيم سود آن ها توجيه نموده و براي سرمايه گذاران و سياست گذاران بورس از جهت رابطه بين دامنه اتکا بر فعاليت‏هاي مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود مفيد باشد. بر اين مبنا بر اساس ادبيات تحقيق و پاسخ به سوالات ياد شده، فرضيه‏هاي تحقيق به صورت زير بيان مي شوند:

فرضيه اول : بين دامنه اتکا به فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني‏داري وجود دارد.

فرضيه دوم : بين دامنه اتکا به فعاليت هاي مديريت سود و تغييرات سود تقسيمي رابطه معني‏داري وجود دارد.

1-7- روش تحقيق

تحقيق حاضر، تحقيقي توصيفي است و به لحاظ اينکه نتايج آن براي کليه ذينفعان، به خصوص سرمايه‏گذاران بالقوه و بالفعل شرکت ها در اخذ تصميمات مناسب سرمايه گذاري قابل استفاده است از حيث هدف، کاربردي مي باشد. اطلاعات مربوط به تحقيق از طريق روش کتابخانه اي با بررسي گزارش‏هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده است. به منظور جمع آوري داده هاي مربوط به متغير مستقل و وابسته تحقيق، از صورت هاي مالي مندرج در بانک هاي اطلاعاتي و سايت اينترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است و براي تحليل آنها از نرم‏افزارهاي Excel، Spss و Eviews استفاده شده است.

 1-8- قلمرو تحقيق

الف) قلمرو موضوعي تحقيق: شامل بررسي ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) قلمرو مکاني تحقيق: از آنجا که در اين تحقيق براي اندازه گيري متغيرهاي مربوط به مديريت سود و سود سهام از گزارش ها و صورت هاي مالي موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراين بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکاني تحقيق تعيين گرديده است.

ج) قلمرو زماني: قلمرو زماني اين تحقيق از ابتداي سال 1386 تا انتهاي سال 1390 مي باشد.

 1-9- جامعه آماري و نمونه آماري 

جامعه آماري اين تحقيق شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و نمونه آماري پژوهش بر اساس شرايط زير به روش حذف سيستماتيک انتخاب شده است:

1) تا پايان سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.

2) پايان سال مالي آن ها 29 اسفند ماه باشد و از سال 86 تا 90 در بورس فعال باشند.

3) اطلاعات مالي مورد نياز جهت استخراج داده ها در دسترس باشد.

4) شرکت ها طي قلمرو تحقيق، تغيير سال مالي نداشته باشند.

5) جزء بانک ها و ساير موسسات سرمايه گذاري نباشند.

 1-10- مدل تحقيق

به منظور آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها از معادلات رگرسيون زير استفاده مي کنيم:

مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اول

DPOt = β0 + β1(DAt) + β2(ROEt) + β3(SIZE) + β4(LEV) + µt

DPO :پرداخت سود سهام

DA :اقلام تعهدي اختياري

ROE :درصد بازده حقوق صاحبان سهام

SIZE :اندازه شرکت

LEV :اهرم شرکت

مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه دوم

Dti – D(t-1)i = β0 + β1 (Eit – Ei(t-1)) + β2(DAt) + β3(ROEt) + β4(SIZE) + β5(LEV) + µt

در مدل هاي بالا، ضرايب  βمثبت (منفي) و معنادار به ترتيب بيان مي کنند که با افزايش ميزان مديريت سود، سود سهام پرداختي، بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالي از سوي شرکت افزايش (کاهش) مي يابد. همچنين ضرايب مربوط به معناداري سود خالص شرکت نيز نشان مي دهد که با افزايش فعاليت هاي مديريت سود، تغييرات سود تقسيمي که نشانه پايداري پرداخت سود سهام سالانه شرکت است افزايش يا کاهش مي يابد.

 1-11- متغيرهاي تحقيق

متغير مستقل: در اين تحقيق از مديريت سود به عنوان متغير مستقل استفاده مي شود و به منظور محاسبه اقلام تعهدي اختياري که شاخصي از مديريت سود مي باشد از مدل تعديل شده جونز (1995) استفاده خواهد شد.

متغير وابسته: سياست هاي تقسيم سود در اين پژوهش به عنوان متغير وابسته به کار مي رود و جهت محاسبه پرداخت سود سهام از نسبت سود تقسيمي به سود خالص و براي سنجش تغييرات سود تقسيمي از مدل کاملا تعديل شده لينتنر (1956) استفاده شده است.

متغيرهاي کنترل:

ROE: درصد بازده حقوق صاحبان سهام، که برابر است با سود خالص شرکت تقسيم بر ميانگين حقوق صاحبان سهام

SIZE: اندازه شرکت، برابر است با لگاريتم طبيعي مجموع دارايي ها

LEV: اهرم شرکت، برابر است با کل بدهي تقسيم بر کل دارايي

بايد يادآور شد که تحقيقات قبلي، چند عامل که بر سود تقسيمي شرکت اثر مي گذارند را شناسايي کرده اند. براي نمونه پورحيدري و قاسميان سقي (1389) در ايران، دريافتند که اهرم و اندازه شرکت، نقش قابل توجهي در تغييرات سود تقسيمي دارند. فاما و فرنچ[9] (2001) و گرولن و همکاران[10] (2002) نيز اثر اندازه و اهرم (بدهي) شرکت را بررسي نمودند و نتيجه گرفتند که شرکت هاي داراي دارايي ها و فرصت‏هاي رشد کمتر، تمايل کمتري به پرداخت سود سهام دارند. همچنين شرکت هاي داراي نسبت بدهي کمتر، انگيزه بيشتري براي پرداخت سود سهام دارند. در نتيجه ما نيز در تحقيق حاضر سه متغير بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه و اهرم شرکت به عنوان متغيرهاي کنترلي در مدل هاي تحقيق گنجانده شده‏اند.

1-12- تعريف واژه ها و اصطلاحات

مديريت سود: دي جورج (1999) مديريت سود را نوعي دستکاري مصنوعي سود توسط مديريت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود براي بعضي از تصميم هاي خاص، مثل پيش بيني تحليل گران و يا برآورد روند سودهاي قبلي براي پيش بيني سودهاي آتي تعريف کرده است. در اين پژوهش منظور از مديريت سود، مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طريق مدل تعديل شده جونز (1995) محاسبه شده است.

مديريت سود فرصت طلبانه (سودجويانه): يعني مديريت، سود را به صورت فرصت طلبانه دستکاري و گزارش مي کند تا بيشترين  منافع را براي خودش کسب کند (ورونيکا وهارتايودم[11] ، 2008: 2).

مديريت سود کارآ (سودمند): يعني مديريت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصي که دارد، اصلاح و گزارش مي کند تا بيشترين منافع را براي سهامداران داشته باشد. (ورونيکا وهارتايودم، 2008: 2).

اقلام تعهدي: تفاوت بين رقم عايدات سودخالص و جريان هاي نقدي حاصل از عمليات است. (جهانزيب و همکاران[12]، 2012: 86).

اقلام تعهدي اختياري: اقلام تعهدي قابل تفكيك به دو جزء اختياري و غير اختياري است. اقلام تعهدي اختياري قابل اعمال نظر توسط مديريت هستند. بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي اقتصادي استفاده مي شود (دچو و همكاران[13] ، 1995: 36).

اقلام تعهدي غيراختياري: اين اقلام در طول زمان ثابت هستند و مديريت در اين نوع اقلام هيچ‏گونه دخالتي ندارد و انجام فعاليت هاي عملياتي واحد تجاري تعيين کننده اين اقلام مي باشد. اين نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند (حسيني ، 1385: 6).

سود تقسيمي: سودي است كه در مجمع عمومي ساليانه شرکت از طرف سهامداران جهت تقسيم، پيشنهاد مي گردد. در نهايت مي توان گفت، مبلغ سود دريافت شده از شركت مي باشد. لازم به ياد آوري است كه ممكن است نسبت به مقدار سود تحقق يافته در پايان سال كمتر و يا حتي بيشتر باشد. طبق قانون تجارت ايران، شرکت ها در صورت وجود منافع مکلف به پرداخت حداقل 10 درصد از سودخالص هرسال، بين

سهامداران خود مي باشند.

تغييرات سود تقسيمي: تغييرات سود تقسيمي از تفاضل سود تقسيمي سال جاري (t) و سال قبل (t-1) به دست مي آيد.

بازده حقوق صاحبان سهام :عبارت است از سود (پس از ماليات) تقسيم بر حقوق صاحبان سهام (وكيلي فرد ، 1389: 86).

اندازه شركت: براي كنترل ويژگي هاي متفاوت شركت هاي نمونه آماري در تحقيقات مالي، از يك متغير كنترلي استفاده مي شود. محققان معيارهاي گوناگوني براي اندازه شركت ها در نظر گرفته اند. در اين تحقيق جهت وارد نمودن اندازه شركت‏ها در الگوي آزمون فرضيات از لگاريتم ارزش دفتري كل دارايي ها استفاده شده است (ايزدي نيا و رسائيان ، 1388: 33).

اهرم مالي: نسبت بدهي ها به دارايي ها بعنوان معياري براي تعيين ساختار سرمايه در شركت ها استفاده مي‏شود. اين معيار كه به آن اهرم مالي گفته مي شود، شاخصي براي ريسك مالي شركت و توانايي پرداخت بدهي ها نيز محسوب مي شود (ايزدي نيا و رسائيان ، 1388: 33).

 1-13- ساختار کلي تحقيق

فصل اول: در اين فصل مساله و پرسش هاي مورد نظر تحقيق بيان شد و ضمن بيان اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع، اهداف تحقيق تشريح گرديد. سپس متغيرها و فرضيه هاي تحقيق ارائه گرديد و شرح خلاصه اي از روش اجراي اين تحقيق و تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي ارائه شد.

فصل دوم: در اين فصل با نگاهي فشرده به مباني نظري پشتوانه انجام اين تحقيق و با اشاره به تحقيقات تجربي پيرامون اين موضوع و متغيرهاي مورد استفاده در آن تحقيقات، پشتوانه نظري تحقيق حاضر تقويت خواهد شد.

فصل سوم: در اين فصل روش اجراي تحقيق به تفصيل بيان مي شود. فرضيه هاي تحقيق، تعريف عملياتي متغيرها، جامعه آماري، روش پردازش داده ها، مدل مورد استفاده و روش تجزيه و تحليل داده ها تشريح مي ‏‏گردد.

فصل چهارم: در اين فصل، يافته ها و اطلاعات تجزيه و تحليل مي گردند، مدل هاي رگرسيون مورد بررسي قرار مي گيرند و نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها ارائه مي گردد.

فصل پنجم: در اين فصل نتايج و يافته هاي تحقيق بيان شده و پس از نتيجه‏گيري، محدوديت‏هاي احتمالي در تعميم نتايج و پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي ارائه مي گردد.

 1-14- خلاصه فصل

در اين فصل مساله و پرسش هاي مورد نظر تحقيق بيان شد و ضمن بيان اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع، اهداف تحقيق تشريح گرديد. سپس متغيرها و فرضيه هاي تحقيق ارائه گرديد و شرح خلاصه اي از روش اجراي اين تحقيق و تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي ارائه شد.

 [1]. Enron & WorldCom

[2]. Dedeorge

[3]. Scott

[4]. Lintner

[5]. Fisherblack

[6]. Miller & Modigliani

[7]. braly & mayers

[8]. jones

[9]. Fama & French

[10]. Grullon et al.

[11]. veronica، s. utama،a

[12]. Jahanzaib et al.

[13]. Decho et al.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه تاثير حاکميت شرکتي بر حق الزحمه حسابرسي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي اثر بازدارندگي مکانيزم حاکميت شرکتي از درماندگي مالي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122