پايان نامه مرور زمان در دعاوي تجاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مرور زمان در دعاوي تجاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مرور زمان در دعاوي تجاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
مبحث اول: مفاهیم و پیشینه    5
گفتاراول : تعریف و تبیین مفاهیم    5
بند اول: مفهوم مرور زمان    6
بند دوم : مفهوم دعاوی تجاری    7
بند سوم : بررسی مفاهیم مشابه    11
گفتار دوم: پیشینه     11
بند اول: پیشینه در غرب    12
بنددوم: پیشینه در ایران    15
مبحث دوم: اقسام مرور زمان    15
گفتار اول: تقسیم مرور زمان به  جزایی، مدنی و تجاری    15
بند اول: مرور زمان جزایی      15
بند دوم: مرور زمان مدنی    15
بند سوم: مرور زمان تجاری    15
بند چهارم: مقایسه مرور زمان مدنی و تجاری    16
گفتار دوم: تقسیم مرور زمان به موجد حق و مسقط حق    17
بند اول: مرور زمان موجد حق    17
بند دوم: مرور زمان مسقط حق    19
بند سوم:مقایسه مرور زمان موجد حق و مسقط حق    20
گفتار سوم: تقسیم مرور زمان به مسقط حق و مسقط دعوی    22
بند اول: مرور زمان مسقط حق    22
بند دوم: مرور زمان مسقط دعوی    23
بند سوم: تقسیم مرور زمان مسقط حق و مسقط دعوی     24
فصل دوم: مبانی و مصادیق مرور زمان در دعاوی تجاری
مبحث اول: مبانی مرور زمان    26
گفتار اول: مبانی حقوقی    26
بند اول: نظم عمومی    26
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق    28
بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی    28
گفتار دوم: مبانی فقهی    29
بند اول: ادله خاص فقهی    29
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور     31
بند سوم: اصول و قواعد فقهی    34
الف: قاعده اعراض    34
ب: حکم حکومتی    36
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام    37
1-ضرورت حفظ نظام اجتماعی    38
2-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی    39
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرور‌زمان در دعاوی تجاری    40
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری    40
الف: اصل سرعت    41
ب: مسئولیت تضامنی    42
ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری    43
د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات    44
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته    45
بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان    45
مبحث دوم: مصادیق مرور‌زمان تجاری    47
گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری    48
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی    48
بند سوم: مهلت اقامه دعوا    49
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک    49
بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی    50
بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری    51
گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری    52
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر    53
بند دوم: مرور‌زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها    54
بند سوم: مرور‌زمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود    55
بند چهارم: مرور‌زمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل    57
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته    59
فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
مبحث اول: احکام مرور‌زمان    63
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرور‌زمان    63
بند اول: تعریف انقطاع مرور‌زمان    63
الف: موارد انقطاع     64
1-اقامه دعوی در دادگاه    64
2-اقرار به دین    65
ب: عدم امکان تکرار انقطاع    66
بند دوم: تعلیق مرور‌زمان    66
الف: مفهوم تعلیق    67
ب: جهات تعلیق    68
1-عدم اهلیت و حجر    68
2- قوه قاهره    69
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرور‌زمان    70
بند اول: چگونگی محاسبه مرور‌زمان    70
بند دوم: مبدأ مرور‌زمان    71
مبحث دوم: آثار مرور‌زمان    74
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده    74
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری    75
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری    75
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری    78
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان    80
نتیجه گیری    83
پیشنهادات    85
منابع و مآخذ    86

منابع و مآخذ

 منابع فارسی

الف کتابها

1-اسکینی ، ربیعا(1374) . حقوق تجارت ( برات ، سفته و..) . چاپ دوم . تهران : انتشارات سمت .

2———-(1378) . حقوق تجارت ( شرکت های تجاری) . جلد اول و دوم، چاپ دوم و سوم .تهران : انتشارات سمت .

3———-(1378) . حقوق تجارت( کلیات ) . چاپ اول . تهران : انتشارات سمت .

4———-(1378) . حقوق تجارت ( ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی ) ، چاپ سوم . تهران : انتشارات سمت .

5———-(1373) .حقوق تجارت تطبیقی ، تهران : مجد .

6-افتخاری ، جواد(1384) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، بانکی ، خزانه و..) ، جلد سوم ، تهران : ققنوس .

7-احمدی وارستانی، عبدالغنی(1341). نظم عمومی در حقوق خصوصی. چاپ اول.تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.

8-جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1340). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.

9———–(1369). حقوق تعهدات. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

10———-(1352). ضمان عقدی در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش.

13-دیلمی ، احمد (1384) . بررسی فقهی – حقوقی مرور زمان . چاپ اول . قم : مؤسسه بوستان کتاب .

14-ستوده تهرانی ، حسن(1378) . حقوق تجارت ( اسناد تجاری ، برات ، سفته و..). ج 3 . چاپ سوم . تهران : نشر داد گستر

15———-(1378) .حقوق تجارت ( بیع تجارتی ، دلالی ، حق العمل کاری و..). ج 4 ، چاپ سوم .تهران : نشر دادگستر .

16———-(1378) . حقوق تجارت ( شرکت های سهامی ). ج 2 .تهران : نشر دادگستر .

17———-(1380). حقوق تجارت ( تجار ، عملیات تجارتی و..) ، ج 1. تهران : نشر دادگستر .

18-شیخ نیا ، امیر حسین (1375 ) . آیین دادرسی مدنی 3 .تهران : ویستار .

19-شمس، عبدلله(1390). آیین دادرسی مدنی. دوره پیشرفته.ج 1. تهران : دراک.

20———–(1381). آیین دادرسی مدنی. ج 2 .چاپ دوم . تهران : نشر میزان .

21-غلامرضا شهری(1373). حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ چهارم. تهران: جهاد دانشگاهی.

22-شهیدی ، مهدی (1390) . سقوط تعهدات . تهران : انتشارات مجد .

23-عدل ، مصطفی (1369) . حقوق مدنی. چاپ هفتم تهران : امیر کبیر .

24-عرفانی ، محمود (1382 ) .اسناد تجارتی ..ج سوم. چاپ اول .تهران : نشر میزان .

25-کاویانی ، کورش(1382) . حقوق اسناد تجاری. تهران : نشر میزان .

26-کاتوزیان ، ناصر(1374) . نظریه عمومی تعهدات .چاپ اول . تهران : یلدا .

27———–(1376) . قواعد عمومی قراردادها .چاپ دوم . تهران : شرکت انتشار .

28———-(1362). مقدمه علم حقوق. چاپ هفدهم. تهران: اقبال.

29———-(1390). الزام‌های خارج از قرار‌داد. جلد اول. چاپ دهم. تهران: دانشگاه تهران.

30-متین دفتری، احمد(1371). آیین دادرسی مدنی. ج 1. چاپ سوم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.

31———-( 1372 ) . آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . ج 2 .چاپ دوم . تهران : مجمع علمی و فرهنگی مجد .

32-محقق داماد ، سید مصطفی (1379) . قواعد فقه( بخش مدنی 2 ) .چاپ سوم .تهران : سمت.

33-مدنی ، سید جلال الدین (1375) . آیین دادرسی مدنی .ج 1 .چاپ چهارم . تهران : گنج دانش .

34-محمدی ، جلیل ،(1389) .حقوق بازرگانی.چاپ دوم . تبریز :انتشارات فروزش .

35-مهر پور ، حسین (1387) . مجموعه نظریات شورای نگهبان .ج 3 . تهران : کیهان .

36- اداره کل قوانین(1363).مجموعه قوانین سال 1363، تهران: مجلس شورای اسلامی.

ب: مقالات

1-آرمین، محسن(1383). “ماهیت حکم حکومتی”، مجله بازتاب اندیشه، شماره 51.

2-احمدی وارستانی ، عبدالغنی (1340 ) . “مرور زمان برات و فته طلب و چک “، مجله کانون وکلا . شماره‌ی 5 .

3———-(1341).”معاملات ورشکسته”، مجله کانون وکلا، شماره‌ی 80.

4-اسماعیلی، محسن(1379). ” امنیت و شریعت( نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)”. مجله فلسقه و کلام، شماره 14 . 15.

5-امینی، عیسی(1379). “اجتماع مسئولیت متصدی حمل و نقل با ضمان مقصر نسبت به صاحب کالا”، مجله حقوقی دادگستری، شماره‌ی 33.

6-ایزدی فرد، علی اکبر و محمد محسنی دهکلانی و فاطمه بابانیا(1392).”مرور‌زمان و حق تقاص”، فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 33.

7- باصحبت نوین زاده، غلامرضا(1391).”جایگاه مرور ‌زمان در حمل‌و‌نقل”، مجله صنعت حمل‌و‌نقل،شماره‌ی 317.

8-بجنوردی، سید محمد(1372). “مرور‌زمان در دعاوی حقوقی و کیفری”، فصلنامه رهنمون، شماره 4و 5.

9-بصری ، قاسم ( 1332) . “مرور زمان اسناد و دعاوی تجاری “، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 35 .

10-حاتمی ، علی اصغر و محمد وحید ذاکری (1379) . “تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران” مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره‌ی 48 .

11-حبیبی مظاهری ، مسعود (1377 ) .” مرور زمان در حقوق مصر و لبنان “، مجله کانون سر دفتران و دفتر یاران ، شماره. ی 6 .

12-دانشور ثانی ، رضا و ابوالفضل فرح بخش (1392) . “نقد و بررسی پذیرش قاعده تقادم در امور مدنی ” ، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره‌ی 7 .

13-دیلمی احمد (1385) . “تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی” ، مجله مطالعات اسلامی، شماره‌ی 71 .

14-سید احمدی سجادی، سید علی(1381).” تضامن در اسناد تجاری”، مجتمع آموزش عالی، شماره 14.

15-سکوتی، رضا(1384). “تأثیر حکم ور‌شکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته”، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، شماره‌ی 21.

16-سرشار ، محمود (1328) . “مرور زمان 1″، مجله کانون وکلا ، شماره 10 .

17———–(1329) . “مرور زمان 2″، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 11

18———–(1329) .” مرور زمان 3 ” ، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 12 .

19-شریفی ، مجتبی (1382 ) .” ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون “، مجله دادرسی ، شماره‌ی 27.

20-صفایی ، سید حسین (1364) . “استناد به استفاده بلا جهت با وجود رابطه قرار دادی “، مجله حقوقی بین المللی ، شماره‌ی 2 .

21-صدارت ، علی (1345) .” ماده 319 قانون تجارت و استفاده بی جهت “، مجله حقوقی وزارت دادگستری ، ش 2 .

22-طباطبائی، محیط(1351).”دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت”، مجله کانون وکلا، شماره‌ی 119.

23-کشوری ، عیسی (1372) .” بررسی مرور زمان در حقوق اسلام “، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره‌ی 8 .

24-مهدوی ، ابراهیم (1336) . “در اطراف مرور زمان “، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 52 .

25-کاتوزیان ، امیر ناصر(1335) ، “مرور زمان اسناد تجاری” ، مجله کانون وکلا ، شماره‌ی 47.

26———–(1335) . “مرور زمان اسناد تجاری ، قطع مرور زمان “، کانون وکلا ، شماره‌ی 48.

27———–(1376). ” اعتبار امر قضاوت شده”، مجله دادگستری، شماره‌ی 73.

28-هرندی، محمد جعفر و عالیه عرب(1392).”حکم سازی ضرورت حفظ نظام در قلمرو احکام شرعی از دیدگاه فقهی مذاهب اسلامی”، فصلنامه مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، شماره‌ی 33.

ج-پایان‌نامه‌ها

 1-مجیری،عباس(1392). اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

چکیده

بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک می­شود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادله­ی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستم­های حقوقی دنیا، مرور­زمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرور­زمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری می­شود، بنا­بر­این اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب می­باشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحه­ی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش­بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرور­زمان تجاری مترتب کرده است

واژگان کلیدی: مرور­زمان، مهلت قانونی، دعاوی تجاری، اسباب سقوط تعهد

مقدمه

 الف-طرح موضوع

قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل این‌که مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد می‌کند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشور‌ها قاعده‌ی مرور‌ زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشور‌ها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرور‌زمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور ‌زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرور‌زمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس می‌شود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرور‌زمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرور‌زمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرور‌زمان در امور حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.

 ب-سؤالات تحقیق

با لحاظ سابقه مرور‌زمان و برخی مقررات که اخیرا تصویب شده است و نیز با عنایت به مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری پرسش‌هایی مطرح می‌شود که پاسخ به آن هدف اصلی نگارش این پایان نامه است. از جمله این سؤالات عبارتند از :

1-باتوجه به اعلام شورای محترم نگهبان مبنی برمغایرت مرور‌زمان با موازین شرعی، چگونه می‌توان پیش‌بینی مجدد مقررات مرور ‌زمان در لایحه آیین دادرسی تجاری را توجیه کرد؟

2-باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان مرور‌زمان در قانون آیین دادرسی سابق را خلاف شرع اعلام کرد، آیا این حکم قابل تسری به مرور‌زمان پیش بینی شده در قانون تجارت هم می‌باشد؟ در واقع آیا شورای نگهبان می‌تواند حکم کلی راجع به موضوعی بدهد؟

3-شمول مرورزمان، آثار ناشی از آن، قطع مرور‌زمان و مسائلی از این قبیل در لایحه آیین دادرسی تجاری تابع چه ضوابطی و مقرراتی است؟

ج-ضرورت تحقیق

حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب می‌کند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار می‌باشد موضوع کوتاه کردن مرور‌زمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرور‌زمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.

رسیدگی به دعاوی کهنه در محاکم دشوار است و از سوی دیگر بدون وجود مرور‌زمان، اشخاص ناگزیر هستند که مدارک و اسناد خویش را همواره نگهداری نمایند تا در برابر دعاوی احتمالی در آینده دور امکان دفاع از خویش را داشته باشند.

این دشواری برای تجار و به طور کلی اشخاصی که معاملات زیادی انجام می‌دهند و خواهان برنامه‌ریزی منظم اقتصادی هستند دو چندان است. از همین رو قانون‌گذاران کوشیده‌اند با وضع مرور‌زمان‌های کوتاه، برای مسؤولین اسناد تجاری و شرکت‌های تجارتی نیز امنیت نسبی فراهم نمایند. بدیهی است که حذف مرور‌زمان، خاصه در حوزه حقوق تجارت ایجاد نا‌امنی می‌کند؛ زیرا اشخاص نمی‌دانند که تا چه زمانی اسناد و مدارک را باید حفظ کنند و همواره در معرض دعاوی هستند که نتیجه آن مشخص نیست. و این موضوع نظم معاملات تجاری را بر‌هم می‌زند.

در مورد مرور‌زمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و اکثر کتب و مقالات به مرور‌زمان به صورت کلی پرداخته‌اند. از سوی دیگر با این که نیاز جامعه‌ی امروزی ما با داشتن حکومت اسلامی، بیش تر از پیش تبیین مسائلی از این دست است، متأسفانه در این زمینه غفلت کرده‌ایم و غالب آثار نوشته شده در زمینه مرور‌زمان مربوط به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی است. بر این اساس و به دلیل اهمیت امور تجاری از لحاظ روابط داخلی و بین المللی و نقش مرور‌زمان در آن، تحلیل مواد مربوط به مرور زمان در قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری موجب شفاف سازی این مقررات و رفع پاره‌ای ابهامات و تعارضات موجود در این قانون خواهد شد .

د- سابقه علمی

با وضع قوانین جدید و بروز قاعده مرور‌زمان در آیین دادرسی مدنی، و مخالفت بعضی از فقها و نهایتا فسخ مرورزمان توسط شورای محترم نگهبان، تحقیقات مختلفی درباره‌ی مرور‌زمان با موضوع کیفری یا حقوقی انجام گرفت و مقالات متعددی به رشته‌ی تحریر در‌آمده است. در باب پیشینه‌ی تحقیقی و پژوهشی این موضوع، در قلمرو مطالعات فقهی، پژوهش‌هایی انجام شده است؛ یک تحقیق از دکتر محسن شفاهی با عنوان اسلام و مرورزمان صورت گرفته که عمدتا در نفی این قاعده نوشته شده است. چند پایان‌نامه نیز تحت عنوان مرورزمان در حقوق کیفری ایران با دید مثبت که صرفا مربوط به امور جزایی است، نگاشته شده است. در زمینه حقوقی نیز مقالاتی نوشته شده که به بررسی و تبیین قانون آیین دادرسی سابق و ضرورت احیای مرور‌زمان پرداخته است. در مورد مرورزمان در زمینه تجاری، تحقیق و نگارش بسیار محدود و به ندرت صورت گرفته است و در حد چند مقاله کوتاه است که به طور اخص مرور‌زمان در اسناد تجاری مورد بررسی قرار گرفته است.

ه-روش تحقیق

روش این پژوهش مانند بیشتر پژوهش های حقوقی، توصیفی-تحلیلی است. از این‌رو گرد‌آوری مطالب نیز به شیوه ی کتابخانه‌ای می‌باشد.

ی-ساختار پایان نامه

این پایان نامه از سه فصل تشکیل می‌شود :

فصل اول شامل سه مبحث می‌باشد که عمده مباحث این فصل راجع به تعریف، سابقه و،اقسام و تاریخچه مرورزمان می‌باشد. در این فصل به منظور آشنایی کلی راجع به موضوع، ابتدا برای فهم مطالب به تعریف مرور‌زمان می‌پردازیم و در ادامه پیشینه آن را در حقوق غرب به عنوان خواستگاه نخستین مرور زمان مطالعه می‌کنیم و سپس سیر قانونگذاری آن در حقوق ایران بررسی می‌شود. در مبحث سوم نیز تقسیمات مرورزمان ارائه می‌شود.

فصل دوم شامل دو مبحث می‌باشد؛ در مبحث اول، مبانی مرور‌زمان از دیدگاه فقه و حقوق بررسی می‌شود. مصادیق مرور ‌زمان تجاری در حقوق ایران و بعضی کشور‌ها از جمله مصر و فرانسه در مبحث دوم ارائه می‌شود که به منظور تبیین مرور ‌زمان خاص از مهلت‌های تجاری، مصادیقی از مهلت‌های تجاری نیز بر‌شمرده می‌شود.

در فصل سوم نیز پس از بررسی کتب فقهی و حقوقی احکام و آثار مرور‌زمان با توجه به قانون تجارت و لایحه آیین دادرسی تجاری با نگاهی کوتاه به قوانین بعضی کشور‌ها در دو مبحث ارائه می‌شود. در پایان نیز پس از نتیجه‌گیری پیشنهاد‌هایی برای اصلاح لایحه آیین دادرسی تجاری مطر شده است.

بررسی تعریف و اقسام و تاریخچه مرور ‌زمان

مرور‌زمان قاعده‌ای حقوقی است که ناظر بر قضاوت، دادرسی و صدور حکم می‌باشد و با توجه به آثار برجسته‌ای که در روابط تجاری و حقوقی افراد دارد، از جایگاه قضایی ویژه‌ای بر‌خوردار است. بدون شک آشنایی با مفهوم و تاریخچه دقیق یک نهاد حقوقی، به ما کمک می‌کند تا موضوع اصلی بحث را به خوبی درک کرد و با ارائه مفهوم دقیق و تعریف آن محل نزاع را معین کنیم؛ زیرا تعیین دقیق موضوع، بدون شناخت مفهوم لغوی و اصطلاحی، که مشتمل بر حدود و فصول و مرز‌های معینی باشد، مقدور‌نیست. بنابراین در‌این فصل به منظور تبیین بهتر مرور‌ زمان ناگزیر از ارائه تعریف و مطالعه نخستین خواستگاه آن هستیم.

 مبحث اول: مفاهیم و پیشینه‌

  مرورزمان یکی از نهاد‌های شناخته شده در بیشتر سیستم‌های حقوقی است و خواستگاه آن را حقوق روم می‌دانند و به معنای گذشتن مدتی است که پس از آن دعوی قابل رسیدگی نمی‌باشد. در این مبحث به طور مفصل مفهوم و پیشینه مرورزمان بررسی می‌شود.

گفتار اول: تعریف و تبیین مفاهیم

در این مبحث به منظور شناخت بهتر موضوع برای خواننده به تعریف موضوع از نظر لغوی و اصطلاحی می‌پردازیم و در ادامه خواهیم گفت برای این‌که یک دعوی تجاری محسوب شود، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد تا تجاری شناخته شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122