پايان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال حوادث تروريستي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال حوادث تروريستي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه مسؤوليت مدني دولت در قبال حوادث تروريستي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول:کلیات مسؤولیت مدنی، تروریسم و دولت
1-1- مفهوم مسؤوليت    7
1-1-1- مفهوم مسؤولیت مدنی    8
1-1-2- انواع مسؤولیت    8
1-1-2-1- مسؤولیت اخلاقی    8
1-1-2-2- مسؤولیت کیفری    10
1-1-2-3- مسؤولیت مدنی    11
1-1-3- مسؤولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی    13
1-1-4- انواع مسؤولیت مدنی غیر قراردادی (قهري)    13
1-1-4-1- مسؤولیت قهری ناشی از عمل شخص    13
1-1-4-2- مسؤولیت قهری ناشی از عمل غیر    14
1-2- مفهوم تروریسم و انواع آن    18
1-2-1- تعریف تروریسم    18
1-2-1-1-تعریف تروریسم در حقوق ایران    18
1-2-1-2-تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل    20
1-2-1-3- تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا    23
1-2-1-4- تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی    24
1-2-2- انواع تروریسم    25
1-2-2-1-تروريسم دولتي    25
1-2-2-2-تروريسم سايبري يا تروريسم مجازي    28
1-2-2-3-تروریسم انتحاری    28
1-2-2-4-تروریسم مواد مخدر (ناركو تروريسم)    31
1-2-3-تمایز تروریسم ونهادهای مشابه    32
1-2-3-1- تروریسم و دفاع مشروع    32
1-2-3-2- تروریسم و بغی    34
1-2-3-3-تروریسم و جرم سیاسی    34
1-2-3-4-تروریسم و فرقه گرایی مذهبی    35
1-2-3-5-تروریسم ومحاربه    38
1-3- مفهوم دولت    40
1-3-1-تعریف دولت    40
1-3-1-1- دولت به معنای عام    40
1-3-1-2-دولت به معنای خاص    40
1-3-2-رابطه دولت بانهادهای مشابه    41
1-3-2-1- دولت و حکومت    41
1-3-2-2- رابطه دولت و ملت    41
فصل دوم:مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت
2-1-مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت    42
2-1-1-قاعده فقهی لاضرر    42
2-1-2- قاعده فقهی «لا یبطل دم امرء مسلم»    43
2-1-2-1- مفاد و معنای قاعده    43
2-1-2-2- شمول قاعده نسبت به غیر مسلمانان    43
2-1-2-3-شمول قاعده نسبت به ضرب و جرح    44
2-2-مبانی حقوقی مسؤولیت دولت در جبران خسارت    44
2-2-1- نظریههای مربوط به مسؤولیت مدنی دولت    44
2-2-1-1- نظریه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق دولتی    44
2-2-1-2-توجیه جبران خسارت از طریق وجوه آمره همبستگی اجتماعی    45
2-2-1-3-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان تضمین کننده نظم عمومی    45
2-2-1-4-مسؤولیت دولت در جبران خسارت به عنوان نماینده جامعه جرم زا    46
2-2-2-قوانین مربوط به مسؤولیت مدنی دولت    47
2-2-2-1-قانون اساسی    47
2-2-2-2-قانون مجازات اسلامی    47
2-2-2-3-قانون مسؤولیت مدنی    49
2-2-2-4- قانون کار    51
2-2-2-5-قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث    51
2-2-2-6-قانون دریایی    52
2-2-2-7-قانون بکارگیری سلاح    52
2-3-مبانی نظری مسؤولیت مدنی    53
2-3-1- نظریه تقصیر    53
2-3-2-نظریه خطر    54
2-3-3- نظریه مختلط    55
2-3-4-نظریه تضمین حق    56
2-3-5-نظريه محض يا مطلق    57
2-4- ضرر    58
2-4-1-مفهوم ضرر    58
2-4-1-1- انواع ضرر    58
2-4-1-2- شرایط ضرر    61
2-4-2-فعل زیانبار    64
2-4-2-1-فعل مثبت    64
2-4-2-2-فعل منفی    65
2-4-3-رابطه سببیت و معیارهای احراز آن    65
2-4-3-1-مفهوم رابطه سببیت    65
2-4-3-2-اجتماع اسباب    66
2-5- موانع تحقق مسؤولیت مدنی    69
2-5-1- دفاع مشروع    69
2-5-2- اکراه    70
2-5-3- اجرای حق    70
2-5-3-1-تقصیر در اجرای حق    71
2-5-4-غرور    73
2-5-4-1- نقش غرور در اتلاف و تسبیت    73
2-5-4-2- رابطه غرور و تقصیر    74
2-5-5- اجرای قانون    74
فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی
3-1-جبران خسارت قربانیان تروریسم    76
3-1-1- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت    76
3-1-2-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت    77
3-1-3-موارد خسارت‌های قابل پرداخت    78
3-1-4- طرق جبران خسارت    78
3-1-4-1- جبران خسارت از طریق بیمه    78
3-1-4-2- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه    79
3-1-4-3-جبران خسارت از طریق كمك هاي دولتي    80
3-1-4-4-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران    80
3-2- حمایتهای پزشکی    81
3-2-1- حمایت‌های پزشکی در حقوق داخلی    81
3-2-2-حمایت‌های پزشکی در اسناد بین المللی    81
3-3- جنبههای حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی    81
3-3-1-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم    82
3-3-2-اعطای تسهیلات و تضمین‌های لازم برای طرح دعوا    82
3-3-3-توجه به حقوق بزه ديدگان در مرحله دادرسي    83
3-4- سایر حمایتهای دولتی    83
3-4-1-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد    83
3-4-2-ایجاد احساس امنیت در قربانیان    84
3-4-3- اقدامات موجب تشفّی خاطر    85
3-5- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم    85
3-5-1-رسیدگی در دادگاه‌های داخلی    85
3-5-1-1- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاه‌های اختصاصی و نقض حقوق بشر    85
3-5-1-2- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران    86
3-5-2-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی    86
نتیجهگیری    88
منابع و مأخذ    89
چکیده انگلیسی    93

منابع و مأخذ

 منابع فارسی:

ابوالحمد ع. 1349. مسؤولیت مدنی دولت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

امامی ح. 1375. حقوق مدنی. چاپ شانزدهم. جلد اول.تهران:چاپخانه اسلامیه.

امیری قائم مقامی  ع. 1374. حقوق تعهدات. چاپ اول. جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

امین‌زاده ا. 1381. مفهوم دفاع مشروع در قبال تروریسم. چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات ادری.

امین‌فر ر. 1375. مسؤولیت شخص راجع به عمل خود (قانون مدنی فرانسه). تهران: انتشارات یغما.

امین‌فر ر. 1384. خسارت (قانون مدنی فرانسه). شماره شانزدهم.تهران: انتشارات یغما.

باقري ش.1353.  نگاهی اجمالی به کنوانسیون‌های بین‌المللی منطقه‌ ای مقابله با تروریسم. مجله کانون وکلا. سال بیست و شش.

بورینه ژ. 1382. تجزیه و تحلیل تروریسم. ترجمه: علیرضا طیب، تاریخ جامعه‌شناسی. چاپ اول. تهران: نشر نی.

بهرامی ‌احمدی  ح. 1370. مطالعه تطبیقی سوء استفاده از حق در حقوق اسلام. چاپ دوم. تهران: انتشارات اطلاعات.

تارا ج. 1345. فلسفه حقوق احکام در اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

توحیدفام م.1381.  دولت و دموکراسی. تهران: انتشارات روزنه.

تودن هـ . 1378. تئوری‌های ده گانه. ترجمه ه رضازاده.تهران: انتشارات یغما.

جعفری لنگرودی م. 1357. دایرة المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ اول. جلد اول.تهران:انتشارات مشغل آزادی.

جعفری لنگرودی م. 1362.  مقدمه عمومی‌علم حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی م. 1376. ترمینولوژی حقوق. چاپ هشتم. تهران: انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی م. بی‌تا. تاریخ حقوق ایران. گیلان: نشر معرفت.

جوان م.1326.  مبانی حقوق، جلد اول.تهران:نشر چاپ رنگین.

حسینی نژاد ح. 1370. مسؤولیت مدنی. چاپ اول.  بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.

خسروی ح. 1388. حقوق اساسی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

دردریان ج. 1384. دولت و نظام‌های خشونت سیاسی جهانی. چاپ دوم. ترجمه و بزرگی.تهران: نشر نی.

دهخدا ع. لغت نامه دهخدا.1372.تهران:مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

راسا م. 1359. مسؤولیت مدنی. ترجمه م اشتری. مؤسسه حقوق تطبیقی. تهران: نشر نی.

رایجیان اصلی م. 1384. بزده دیده شناسی حمایتی. چاپ اول. تهران: نشر دادگستر.

شاملو ب. 1381. تفکیک بین تروریسم و جرایم سیاسی. چاپ اول. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.

شهابی م.بی تا.رسامه وضع الفاظ و قاعده لاضرر.کتاب فروشی اسلامیه.

صادقی ح. 1382. حقوق کیفری اختصاصی.جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.جلد سوم.چاپ سوم.تهران: نشر میزان.

طباطبائی م.1367. تفسیر المیزان ترجمه ن مکارم شیرازی.جلد اول.چاپ چهارم.تهران:نشر بنیاد علمی‌و فکری علامه طباطبایی.

عباسی م.1382. ابزار سیاست (تروریسم مجازی، تهدیدی برای آینده).تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

فیلیزولا ژ. 1379. بزده دیده و بزده دیده شناسی، ترجمه ر کردعلیوند و ا محمدی.چاپ اول.تهران: انتشارات مجد.

قاضی ا.1368. حقوق اساسی.دانشگاه تهران.تهران:مؤسسه چاپ و انتشارات میزان.

کاتبی ح. 1336. خسارات دادرسی. مجله کانون وکلا.سال نهم.شماره شش.شماره مسلس پنجاه و هفت. تهران:چاپخانه بانک ملی ایران.

کاتوزیان 1365. فلسفه حقوق. چاپ دوم.جلد اول.تهران:انتشارات بهنشر.

کاتوزیان ن. 1371. حقوق مدنی و وقایع حقوقی. چاپ اول.تهران:نشر یلدا.

کاتوزیان ن.1370. حقوق مدنی.  چاپ اول.تهران:نشر یلدا.

کاتوزیان ن.1374. حقوق مدنی و الزام‌های خارج از قرارداد. چاپ اول. جلد اول. چاپ اول.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

گلدوزیان ا. 1383. حقوق جزای عمومی. تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری .

لوران ا. 2008.ایران و بمب 2007. ترجمه انجمن نجات.تهران: انتشارات  ققنوس.

محقق داماد م. 1373. قواعد فقه. مرکز نشر علوم انسانی.چاپ چهارم.تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی.

محقق داماد م.1376. نظریه خسارت در فقه اسلامی. مدرسه عالی تربیتی و قضائی طلاب قم.

محمدی ا. 1385 . قواعد فقه. چاپ اول.تهران:انتشارات مجد.

میرمحمد صادقی ح.1381. تروریسم رسانه‌ای. چاپ اول.تهران:مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.

نجومیان ح. 1348. زمینه حقوق تطبیقی در نظام‌های حقوقی اسلام،فرانسه،انگلیس و روسیه.مشهد.چاپخانه طوس.

نوربها ر.1369. زمینه حقوق جزای عمومی.چاپ اول.تهران:نشرکانون وکلای دادگستری مرکز.

ولیدی م.1373. حقوق جزای عمومی. چاپ اول. تهران:نشر داد.

هیوود ا. 1370. مفاهیم کلیدی در علم سیاست. ترجمه ح سعیدی کلامی ‌و ع کاردان. تهران:انتشارات بهار.

منابع عربی:

حّر عاملی  م. 1414. وسائل الشیعة. چاپ دوم. قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

خوئی  ا . بی تا. مبانی تکملة المنهاج. جلد دوم. بیروت:نشر دارالزهرا.

سراج  ا . 1990.ضمان العدوان فی الفقه الاسلانی.القاهره: دارالتقاعه للنشر و التوزیع.

السنهوری  ع . 1956.الوسیط فی شرح القانون المدنی.جلد دوم.چاپ اول.بیروت:دارالاحیا اتراث العربی.

فاضل هندی م. بی‌تا. کشف اللثام. چاپ اول. مشهد: دارالمرتضی.

مامقانی ع. 1404.ایرانف موسسه آل البیت الاحیاء التراث.قم: مطبعة الشهید.

نجفی  ع،هاشم بیگی  ح. 1377.دانشنامه جرم شناسی.چاپ اول.تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

نجفی م. 1416 ق. جواهر الکلام.جلد بیست و یکم. چاپ اول. قم: موسسة آل البیت.

النقیب ع. 1984 م. النظریه العامه للمسؤولیة الناشئه عن الفعل الشخصی. چاپ سوم. بیروت. پاریس: منشورات عویدات. الجزایر. دیوان المطبوعات الجامعیه.

منابع انگلیسی:

Artor C. 27. 2005. ch.6: Terrorist Groups (htlp: llwww. state. Gov /s /ct /rls /crt /cl4818 .htm).

Banchik MI. 2003.The International Criminal Court & Terrorism. 2th edn, Conflict And Development, landan: Interdisciplinary Journal.328 p.

Consequences C. 2003 . Victims of Terrorism and Media by Betty Pfefferbaum. U. K: Willey Pub.

Cryer R. 2006. Terrorism and the International Criminal Court. New York: Roven press, 284p.

Cobol V. 1975.European Convention on Extradition. Paris: Publication Rights & low.334p.

Philip H. 2000. International Criminal Court .landan: Elements of Crimes, U. N. Doc. PCNICCI2000 /I/Add).

Kirgis F.2006.Alleged Secret Detentions of Terrorism Suspects. vol.3.issue 3 (www.asil.org/insightsI2003).

Murphy  SE.2002. Victims of Terrorism Law.American Journal of International Law: vol.97.8-Ochberg.

David A. 1982. Victims of Terrorism. Colorado: Westview Press, 732p.

Polya  G.2005.ICC Complaint Over U. K.-U. S. State Terrorism & War Crimes. (www .health -now .org / site / howatch, php ? menuId= 16.)

Selbmann  F.2004.Terrorism: a Case for the International Criminal Court?. Bonn: Gustav-Stresernann¬Institut.

Silke  A.2008.Terrorism. Victims and Society (Psychological Perspectives on Terrorism and its.

Warbrick  C.2004.The European Response to Terrorism in an Age of ‘Human Rights’ . European Journal of International Law. vol. 15, no.5.

چکیده

در دهه‌های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می‌روند وقربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می‌باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می‌باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می‌باشد. اما نمی‌توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می‌باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می‌باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می‌رسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر می‌باشد.

کلید واژه‌ها: دولت، مسؤولیت مدنی، حوادث ترویستی، تقصیر

مقدمه

بررسی تاریخی حقوق نشان می‌دهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گام‌های بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشته‌اند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمی‌شود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمی‌تواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیان‌های که ازکار اشخاص به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟

مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافته‌ی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیت‌های آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبش‌های بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسان‌ها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بی‌تردید می‌بایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و اراده‌ی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گستره‌ی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهم‌ترین قربانیان این حوادث به شمار می‌آیند و حجم قابل ملاحظه‌ای از زبان‌های مالی را متحمل شده‌اند در محدوده این مسؤولیت قرار می‌گیرند؟ آیا دولت را می‌توان در این خصوص مسؤول دانست؟

دولت‌ها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمک‌ها و مساعدت‌هایی را به قربانیان این حوادث انجام می‌دهند، آیا در این اقدام الزامی‌وجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی می‌تواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن می‌تواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث می‌تواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایان‌نامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.

بر این اساس پایانامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.

در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیم‌بندی سنتی، یعنی تقسیم‌بندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

1) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت

2) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت

3) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت

4) ارکان مسؤولیت مدنی دولت

5) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.

در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با استفاده از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:

جبران خسارت

حمایت‌های پزشکی

حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی

سایر حمایت‌های دولت

مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.

بيان مسئله تحقیق

با توجه به اینکه تروریسم یکی از اساسی‌ترین مشکلات در روابط بین الملل و حقوق داخلی کشورها می‌باشد و از آنجایی که قربانیان تروریسم از بی‌گناه‌ترین و آسیب‌پذیرین قربانیان هستند و مستحق توجه هستند و حوادث تروریستی خسارت مادی و روحی فراوانی به قربانیان این حوادث تحمیل می‌نماید که ممکن است سال‌ها باقی بماند در این خصوص لازم است حمایت‌های ویژه‌ای برای درمان این آسیب‌ها صورت گیرد آسیب‌های روحی و روانی در قربانیان تروریسم از مهمترین آسیب‌ها هستند به دلیل غیر قابل اندازه‌گیری بودن از نظر کمی، اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد از این رو لازم است مورد توجه قرار گیرد.

گام مهم در این خصوص، اتخاذ سیاست‌های پیشگرانه از جرایم تروریستی است که یکی از راه‌های پیشگیری عام، جرم انگاری تروریسم می‌باشد که این امر در حقوق ایران در قالب جرم انگاری محاربه تحقق یافته است، در این راستا، حقوق ایران از جهت حمایت تضمین کیفری از قربانیان ترویسم از طریق جرم انگاری آن با استفاده از مفاهیم مشابه مانند محاربه و بغی مورد بررسی قرار گرفته است.

از این رو در این تحقیق بر آن خواهیم بود که مسؤولیت مدنی دولت و عوامل و ریشه‌های حوادث تروریستی را بررسی و تبیین کنیم. و همچنین جبران خسارت قربانیان این حوادث را تشریح و بیان کنیم با توجه به این که درحقوق ایران به استناد قاعده فقهی لا ضرر هیچ خسارت نامشروعی نباید جبران نشده باقی بماند مسؤولیت مدنی دولت در جبران این خسارت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت از آنجا که دولت به عنوان یک شخص حقوقی مسؤولیت بر قراری نظم و تأمین امنیت در جامعه را بر عهده دارد با توجه به قوانین موضوعه خصوصاً اصل 171 قانون اساسی و ماده 953 قانون مدنی مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشد در فقه نیز بر اساس قاعده «لا یبطل دم امر مسلم، که بر اساس این قاعده، هر گاه به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، ناتوانی قاتل و یا دیگر اشخاص حقیقی مسؤول برای پرداخت دیه و یا غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص و امثال آن، گرفتن دیه ازاشخاص حقیقی به عنوان مرتکب و یا مسؤول ممکن نباشد حکومت اسلامی‌موظف به پرداخت دیه است.

با توجه به مطالب مذکور به نظرمی‌رسد دولت در قبال حوادث تروریستی و خسارت‌های ناشی از آن مسؤول می‌باشد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

امروزه ترویسم به عنوان یکی ازمهمترین مباحث درسطح بین المللی مطرح شده وکشورهای بسياري را با چالش امنيتي روبرو كرده است و با وجود اينكه كشورهاي اسلامي بويژه ايران، خود از بزرگترين قربانيان تروريسم هستند، همواره به عنوان كشورهاي حامي تروريسم و ريشه‌‌هاي اصلي آن در ادبيات حقوقي وسياسي غرب مورد اتهام قرار گرفته‌ و احياناً آثار حقوقي نيز بر آن اتهام‌‌ها بار شده است. از جمله بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا و تصویب قانونی برای پرداخت خسارت‌های قربانیان تروریسم از این اموال. از این رو، نشان دادن چهره واقعی اسلام و نیز ریشه‌ها و راهکارهای مبارزه با تروریسم بین‌الملل و روش‌های حمایت از حقوق قربانیان تروریسم و نیز استفاده از تجربیات در اسناد بین‌المللی و حقوق کشورهای دیگر در این زمینه، برای قانونگذار دارای اهمیت است .

همچنین با توجه به اهداف کورتروریسم، قربانیان این جرم اغلب در شمار بی‌گناه‌ترین افرادند؛ از این رو، حمایت ویژه از حقوق قربانیان تروریسم، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برخی ازاین حقوق مربوط به پیشگیری ازاعمال تروریستی است که این پیشگیری می‌تواند از راه شناخت علل و ریشه‌های تروریسم باشد و برخی دیگر مربوط است به درمان، ترمیم و بازسازی روانی و جبران خسارت قربانیان که در این تحقیق به این دو دسته ازحقوق پرداخته خواهد شد.

پیشینه تحقیق

باتوجه به اینکه بحث درباره تروریسم، و به ویژه حمایت ازحقوق قربانیان تروریسم بعد از واقعه یازده سپتامبر با قوت بیشتری مطرح شده تحقیق جدی و تفصیلی دراین زمینه صورت نگرفته است اگر چه برخی کتب و مقالات در زمینه تروریسم به چاپ رسیده اما منابع‌ای که حقوق قربانیان تروریسم را به طور کامل بررسی کرده باشد کمتریافت می‌شود.

روش پژوهش و اهداف تحقيق

نوع روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی وتحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و از طریق ابزارهایی مانند فیش‌برداری از کتب و یا بانک‌های اطلاعاتی نرم‌افزاری و شبکه‌های کامپیوتری بوده که با مراجعه به قوانین، کتب حقوقی مرتبط، مطالب تقسیم‌بندی و با استدلال و استنباط به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی آن پرداخته شده است و محل اجرای آن مطالعه موردی برای وکلای دادگستری، دادگستری‌ها، دانشجویان و علاقمند به این حوزه می‌باشد. اهداف تحقیق عبارتند از:

تبیین و تشریح مفهوم و مبانی تروریسم درسیاست کیفری ایران و جرم انگاری آن در قالب محاربه

بررسی راه‌های جبران خسارت وارد شده به قربانیان حوادث تروریستی و لزوم جبران آن با توجه به قاعده لاضرر

بررسی و شناخت ریشه‌ها و عوامل تروریسم با توجه به دیدگاه‌های مختلف جهت پیشگیری از آن

سؤالات تحقیق

مبنای اصلی مسؤولیت دولت درقبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی چیست؟

مسؤولیت دولت درقبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی برنظریه تقصیراست یا نظریه خطر؟

فرضيه‌هاي تحقیق

مبنای اصلی مسؤولیت دولت در قبال ترمیم وجبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، قاعده لاضرراست.

مسؤولیت دولت در قبال ترمیم و جبران خسارت قربانیان حوادث تروریستی، مبتنی بر نظریه تقصیر است.

 1-1- مفهوم مسؤوليت

اگر انسان را در عرصه ي جهان بيني اسلامي مورد بررسي قرار دهيم، در تحليل نهايي به يك قاعده و اصل مي‌رسيم و آن اين كه” انسان مسؤول است” انسان موجودي است داراي اراده، آزادي انتخاب، قدرت تفكر و …. اما همه اينها يك طرف و مسؤوليت هم يك طرف، انسان در ديد مذهب اسلام يعني “موجودي مسؤول”.

موضوع ديگر اينكه بايد ديد شرايط ايجاد مسؤوليت چيست؟ تعهد و مسؤوليت هميشه كفه‌ي ترازويي است كه كفه‌ي ديگر آن آزادي و اختيار است. تصور مسؤوليت بدون داشتن درجه‌اي از آزادي و اختيار محال است به علاوه اينكه مسؤوليت آدمي نامحدود نيست بلكه در برابر برخي عوامل مسؤوليت دارد. آنجا كه غريزه حاكم بر رفتار است سخن از مسؤوليت بي‌معناست. تفاوت انسان با حيوان نيز از همانجا شروع مي‌گردد كه تا مرحله‌ي حيوانيت از نظر منطقي هر دو مشتركند. اما در مرحله‌اي ديگر غريزه انسان از حيوان جدا مي‌شود و ديگر چراغ هدايت او محسوب نمي‌شود به جاي آن چراغ عقل و انديشه پيش مي‌آيد. اولين قدم در راه مسؤوليت از همين جاست به عبارتي چون عقل داريم و قادر به تشخيص، مسؤول كشف حقيقت و پيروي از آن مي‌باشيم.

مسؤوليت در لغت به معناي ضمانت، ضمان تعهد، مواخذه و همچنين به معناي التزام، لزوم و وجوب پاسخگويي و آنچه انسان عهده‌دار انجام آن مي‌باشد[1]، در خصوص معناي اصطلاحي آن نيز آورده‌اند ” در حقوق مسؤوليت به تعهد قانوني شخص بر رفع ضرري كه به ديگران وارد كرده است گفته مي‌شود خواه اين ضرر ناشي از تقصير ايجاد كننده ضرر باشد يا اينكه ضرر در اثر فعاليت او حاصل شده باشد.[2]

[1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ص 207

[2] جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی، ص 150

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122